Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010"

Transkript

1 Rapport 2010:11 Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010 Ivar Lie og Inge Berg Nilssen

2 - Ha ingen tiltro til hva statistikk forteller, før du nøye har tenkt over hva den ikke forteller. William W. Watt Forsidefoto: Fotograf: Thor-Wiggo Skille

3 Tittel: Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010 Forfattere: Ivar Lie og Inge Berg Nilssen Norut Alta- rapport: 2010:11 ISBN: Oppdragsgiver: Prosjektleder: Nordland fylkeskommune Inge Berg Nilssen Oppsummering: Denne rapporten omhandler kriterier for utfordringer i næringsutviklingen i kommunene i Nordland. Kriteriene er knyttet til sysselsetting og næringsliv, arbeidsmarked, utdanningsnivå, demografiske og sosioøkonomiske forhold og kommuneøkonomi. For å rangere kommunene etter kriteriene innenfor disse områdene er det utviklet indikatorsett for hver av kriteriene. Indikatorene bygger på datagrunnlag som er tilgjengelig på landsbasis og kan også anvendes på andre kommuner og fylker. Metodikken i rapporten bygger på at kommuner med særlige næringsutviklingsutfordringer gjerne har en opphopning av høye verdier for en rekke av indikatorene. Dette reflekteres i de sammenstilte indikatorsettene og også ved høy verdi på samlet uveiet indeks for indikatorsettene for nåsituasjonen og utviklingstrekk. I rapporten er utviklingstrekkene i sju av kommunene i Nordland nærmere omhandlet kommunene Bø, Moskenes, Flakstad, Tysfjord, Nesna, Træna og Bindal. Emneord: Næringsutvikling Omstilling Regional utvikling Dato: November 2010 Antall sider: Utgiver: Trykk: 118 sider + vedlegg Norut Northern Research Institute, Alta Kunnskapsparken - Markedsgata 3, postboks 1463, 9506 ALTA Foretaksnummer NO MVA Telefon/telefaks: / E-post: Hjemmeside: Norut Northern Research Institute, Alta Norut Northern Research Institute, Alta, 2010

4

5 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for avdeling for næring og regional utvikling i Nordland fylkeskommune, og er i tillegg til å være grunnlagsdokument for fordeling av kommunale næringsfond etter ny fordelingsmodell også ment å dekke andre formål som å avdekke omstillingsutfordringer i kommunene og å være et underlagsdokument for regionale partnerskapsprosesser.

6 Innhold 1 Bakgrunn Organisering av rapporten Geografisk analyseområde Valg av kriterier og indikatorer Rangering av kommuner ved indekser Indekser Rangering Trunkering av ekstremverdier Kommuner med ulike utfordringer Bø kommune Moskenes kommune Flakstad kommune Tysfjord kommune Nesna kommune Træna kommune Bindal kommune Sysselsettings- og næringsstrukturen Generelt om sysselsettingsutviklingen Nå-situasjonen Næringsensidighet Næringstetthet Kvinnelige næringsdrivende KIFT-andeler av sysselsettingen i kommunene Etableringsrate for foretak med ansatte Etableringsrate for foretak uten ansatte Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet bredbåndsandel Utviklingstrekk for sysselsetting og næringsliv Endring i sysselsetting Sysselsettingsendring de siste fem år i privat tjenesteyting, samferdselsnæringer, oppdrettsnæring og industri utenom fiskeindustri Vekst i antallet selvstendig næringsdrivende over tid Sysselsetting i kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting Overlevingsrate for nyetablerte foretak Vekst i bredbåndsabonnement Situasjonen på arbeidsmarkedet Generelt Strukturelle trekk på arbeidsmarkedet Yrkesdeltakelse for kvinner og menn Arbeidsledighet Ledighet mai Andel eldre i arbeidsstyrken Andel som mottar uføreytelser Pendling og arbeidsmarkedsintegrasjon Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010

7 6.3 Utviklingstrekk i arbeidsmarkedet Vekst/reduksjon i yrkesaktiviteten for kvinner og menn Vekst i andel eldre i arbeidsstyrken Endring i andel som mottar uføreytelser Endring i arbeidsmarkedsintegrasjon Utdanningsnivå i arbeidslivet og i befolkningen Status Andel av befolkningen med utdanning ut over grunnskole Andel av sysselsatte med utdanning ut over grunnskole Sysselsatte med høyere utdanning Utviklingstrekk utdanningsnivå Utvikling i andeler med utdanning ut over grunnskole Utvikling i andelen sysselsatte med høyere utdanning Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling Status Andel unge og eldre pr. person i yrkesaktiv alder omsorgsmengde Kvinner pr. 100 menn blant yngre voksne Netto inn-/utflytting pr 100 yngre voksne Gjennomtrekk - mobilitet Fødselsoverskudd pr innbyggere Utviklingstrekk i befolkning og befolkningsstruktur Langsiktig folketallsutvikling Folketallsutvikling siste 5 år Endring i aldersstruktur barn/unge og eldre pr innbygger i yrkesaktiv alder Endringer i kjønnsbalansen blant yngre voksne Endring i fødselsoverskudd pr innbyggere fra perioden til perioden Sosioøkonomiske strukturtrekk Nå-situasjonen sosio-økonomiske strukturtrekk Bruttoinntektsnivå for kvinner og menn Andel sosialhjelpsmottakere Antall søknader om kommunal bolig pr innbyggere Utviklingstrekk Vekst i bruttoinntekt for menn og kvinner Endring i andel sosialhjelpsmottakere Endring i antall søknader om kommunal bolig Kommunaløkonomiske indikatorer Strukturtrekk Kommunaløkonomisk handlefrihet Gjeldsbelastning - netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter Utviklingstrekk Utvikling i handlefrihet Utvikling i gjeldsbelastning Norut Northern Research Institte, Alta - Áltá

8 11 Utviklingstrekk for noen utvalgte næringer og demografiske utviklingstrekk i regioner i Nordland Økonomisk utvikling internasjonalt Petroleumsprisene Petroleumsinvesteringer og aktiviteten i Norskehavet Utvikling for noen eksportvarer Generelt Sjømat Metaller og mineraler Eksport av tradisjonelle varer fra Nordland Utviklingen i investeringer og forbruk innenlands Forventninger om næringsutviklingen i Nord-Norge framover Norges Banks regionale bedriftsnettverk En demografisk utfordring - behov for arbeidskraft framover Folketallsutvikling i regioner framover Aldring i arbeidsstyrken Behov for kompetansearbeidskraft Liste over figurer Liste over tabeller Vedlegg 1: Indikatorsett for kommuner gruppert i regioner Vedlegg 2: KIFT-næringer Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010

9 1 1 Bakgrunn Denne rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Nordland fylkeskommune, omfatter kriterier for utfordringer i næringsutvikling for kommunene i Nordland. Kriteriene er knyttet til sysselsetting og næringsliv, arbeidsmarked, utdanningsnivå, demografiske og sosioøkonomiske forhold og kommuneøkonomi. For å rangere kommunene etter kriteriene innenfor disse områdene er det utviklet indikatorsett for hver av kriteriene. Indikatorene bygger på datagrunnlag som er tilgjengelig på landsbasis og kan også anvendes generelt på alle kommuner og fylker. Rapporten følger i store trekk samme oppbygging som tilsvarende rapport for kommunene i Nordland fra 2009 og tilsvarende rapporter tidligere utarbeidet for Troms og Finnmark fylkeskommuner. Målet med rapporten er å bidra med grunnlagsmateriale og analyser til støtte for fylkeskommunens beslutninger om tiltak knyttet til støtta for næringsutvikling i de enkelte kommunene i fylket, herunder å identifisere viktige strukturelle forhold i kommunene. Rapporten vil også være et grunnlagsdokument for arbeidet med fylkeskommunens regionale utviklingsprogram på mer generell basis. For de samfunnsmessige konsekvensanalysene som er forutsatt gjennomført i en tidlig avklaringsfase i kommunale omstillingsprosesser her Kommunal- og Regionaldepartementet lagt til grunn at disse skal inneholde en framstilling av historisk og framtidig utvikling for sentrale variable som befolkningsutvikling, sysselsetting og arbeidsmarked, næringsstruktur, utdanning og kommuneøkonomi. I det fylkeskommunale tiltaksarbeidet innrettet mot næringsutvikling i kommunene vil det være naturlig å ta utgangspunkt i de samme variablene. I arbeidet har vi også vektlagt at i størst mulig grad bør være mulig å rangere kommunene etter kriterier som reflekterer slike strukturelle trekk og utviklingstrekk. I tillegg vil forhold knyttet til infrastruktur og miljø- og ressursgrunnlag være viktige faktorer. Infrastruktur omfatter alle forhold som har betydning for intern interaksjon i kommunen og eksterne forbindelser til andre regioner, leverandører og markeder, herunder samferdselsinfrastruktur, energiforsyning og teleinfrastruktur. Det har imidlertid i liten grad vært utviklet indikatorer for infrastruktur, miljø- og ressursgrunnlag som er relevante og dekkende i næringsutviklingssammenheng. Disse forhold er derfor holdt utenfor i denne omgang. Etniske dimensjoner er heller ikke belyst. Datagrunnlaget for denne rapporten er for det vesenlige tall fra ulike statistikker innhentet fra Statistisk sentralbyrå og PANDA. Tilgjengelig tallgrunnlag for å beskrive status er i store trekk publiserte tall for situasjonen i 4. kvartal 2009 for hoveddelen av sysselsettings- og arbeidsmarkedstallene (med unntak av en indikator for ledighet fra mai 2010) og pr for befolkningstallene. Forhold som har inntruffet etter disse registreringstidspunktene, som bedriftsnedleggelser m.v., fanges ikke opp denne analysen. For kommuner der slike situasjoner har oppstått, kan analysen imidlertid bidra til å identifisere viktige sterke og svake sider knyttet til ulike strukturelle forhold og underliggende utviklingstrekk, sider som virkemiddelutformingen i næringsutviklingsarbeidet bør tilrettelegges for. Utredningen er gjennomført innenfor en knapp tids- og ressursramme. Det har derfor ikke vært rom til å foreta mer inngående analyser av temaene i denne rapporten. Norut Northern Research Institte, Alta - Áltá

10 2 2 Organisering av rapporten 2.1 Geografisk analyseområde Denne analysen omfatter de 44 kommunene i Nordland fylke. Nær halvparten av innbyggerne bor i de fem største kommunene med over innbyggere Bodø, Rana, Narvik, Vefsn og Vestvågøy. Halvparten, 22 av kommunene har under 2000 innbyggere. Fire kommuner har under innbyggere. Med unntak av Bodø, Sortland, Træna og Værøy som har hatt vekst, og Brønnøy som har stått på stedet hvil, har alle kommunene hatt tilbakegang i folketallet fra Helgeland Sør Helgeland Lofoten Vesterålen Indre Helgeland Salten Ofoten Herøy Alstahaug Hadsel Vågan Vestvågøy Flakstad Moskenes Værøy Røst Vega Brønnøy Sømna Bindal Andøy Øksnes Bø Steigen Bodø Gildeskål Meløy Rødøy Sortland Lødingen Tjeldsund Evenes Narvik Ballangen Tysfjord Hamarøy Sørfold Fauske Saltdal Beiarn Træna Nesna Lurøy Rana Dønna Leirfjord Hemnes Vevelstad Vefsn Hattfjelldal Grane Figur 2-1 Kart over regioner og kommuner i Nordland Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010

11 3 Tabell 2-1 Kommunene i Nordland sortert etter folketall pr Kommune Folketall pr Endring fra 2005, gj.sn. pr år Kommune Folketall pr Endring fra 2005, gj.sn. pr år Bodø ,2 % Gildeskål ,5 % Rana ,0 % Tysfjord ,3 % Narvik ,0 % Sørfold ,5 % Vefsn ,3 % Lurøy ,9 % Vestvågøy ,0 % Nesna ,1 % Sortland ,5 % Hamarøy ,6 % Fauske ,0 % Herøy ,1 % Vågan ,1 % Bindal ,8 % Hadsel ,1 % Grane ,6 % Brønnøy ,3 % Hattfjelldal ,5 % Alstahaug ,3 % Dønna ,9 % Meløy ,4 % Flakstad ,6 % Andøy ,1 % Evenes ,7 % Saltdal ,5 % Tjeldsund ,0 % Hemnes ,1 % Rødøy ,6 % Øksnes ,5 % Vega ,8 % Bø ,4 % Moskenes ,0 % Steigen ,1 % Beiarn ,9 % Ballangen ,9 % Værøy 758 0,1 % Lødingen ,4 % Røst 605 0,3 % Leirfjord ,0 % Vevelstad 512-0,3 % Sømna ,1 % Træna 490 2,1 % Nordland ,0 % Norut Northern Research Institte, Alta - Áltá

12 4 2.2 Valg av kriterier og indikatorer Ut fra tilgjengelig datamateriale og antatt relevans er det foretatt et utvalg av kriterier for beskrivelse og sammenligning av o o o o o o sysselsettings- og næringsstrukturen arbeidsmarkedstrukturen utdanningsnivet og den formelle kompetansestrukturen i arbeidsstyrken befolkningsstrukturen sosio-økonomiske strukturtrekk kommunaløkonomiske forhold i kommunene i Nordland. Kriteriene er gruppert i to: o o kriterier for beskrivelse av nå-situasjonen kriterier for beskrivelse av utviklingstrekk fram til i dag Hvert kriterium er kvantifisert ved indikatorer, som til sammen utgjør indikatorsett som belyser ulike utviklings- og strukturtrekk. For hver indikator er kommunene rangert innbyrdes. En kan i prinsippet også analysere framtidige omstillingsutfordringer knyttet til befolkningsutvikling, utviklingen på arbeidsmarkedet og kommuneøkonomi ut fra kriterier som bygger på framskrivning av befolkningsstrukturen i kommunene. Slike framskrivinger tar imidlertid oftest utgangspunkt i forutsetninger om videreføring av dagens utviklingstrekk for en del sentrale variable, og ville for denne analysen sanssynligvis ha gitt nye indikatorer som for en stor del ville være sammenfallende med de tilsvarende indikatorer for beskrivelse av utviklingstrekk fram til i dag. Innenfor ressursrammen til dette prosjektet er defor ikke slike framskrivinger gjennomført. Indikatorer kvantifiserer og forenkler fenomener og kan være et bidrag til å fortolke mer komplekse realiteter. Indikatorer kan gi en forenklet tilstandsbeskrivelse eller et bilde av en forventet utviklingsretning. I et analyseopplegg som dette er det imidlertid viktig å understreke at disse kvantifiserte størrelsene ikke nødvendigvis representerer sannheten eller har større sannhetsgehalt enn andre analytiske tilnærminger som i større grad fanger inn spesielle og ikke-kvantifiserbare forhold. En bør derfor vise varsomhet med å anvende slike rangeringer av kommuner etter indikatorer for bastant. De må betraktes som del av et samlet beslutningsgrunnlag. Tabell 2-2 -Tabell 2-7 på side 6-7 inneholder oversikter over valgte kriterier innen de enkelte analyseområdene. For å finne de beste indikatorene som passer til behovene og omstendighetene må man foreta en utvelgelse. Her bør det stilles noen minimumskrav til sammenlignbarhet, samstemmighet og overensstemmelse mellom målestørrelsene. I prinsippet er det ni kriteria som bør være oppfylt ved valg av indikatorer. 1. Relevans i forhold til politikk og beslutninger. Hvis ikke leseren forbinder indikatoren med kritiske beslutninger og en politisk kontekst, vil dette sannsynligvis ikke motivere til handling. 2. Enkelhet. Kan informasjonen presenteres for leseren på en lett forståelig og tiltalende måte? 3. Validitet. Er indikatoren en sann refleksjon av fakta? Ble vitenskapelig forsvarlige måleteknikker brukt under datainnsamlingen? Er indikatoren etterprøvbar og reproduserbar? Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010

13 4. Tidsseriedata. Er tidsserier som reflekterer en trendutvikling for indikatoren tilstede? Visualisering av mulige utviklingstrekk kan vanskelig gjøres med utgangspunkt i ett eller to datapunkt. 5. Tilgjengelighet til data innenfor rimelig ressursinnsats. Er datagrunnlag av god kvalitet tilgjengelig til en rimelig kostnad, eller er det gjennomførbart å igangsette en monitoreringsprosess som vil gjøre det tilgjengelig i fremtiden? 6. Evne til å inneholde aggregert informasjon. Dekker indikatoren et lite eller stort felt innen analyseområdet? Av praktiske grunner er indikatorer som dekker informasjon over et bredere felt å foretrekke framfor å måle flere potensielle andre indikatorer for å komme til samme resultat. 7. Følsomhet. Vil indikatoren reflektere små endringer i systemet? Er det nødvendig på forhånd å fastlegge hvor stor målenøyaktighet som er relevant? 8. Reliabilitet. Kommer man fram til samme resultat hvis man foretar to eller flere målinger av indikatoren? Vil to forskjellige indikatormakere komme til samme resultat? 9. Aktualitet. I hvor stor grad er siste tilgjengelige måletidspunkt representativt for nåsituasjonen? For praktiske formål vil man ofte måtte renonsere på en eller flere av disse utvelgelseskriteriene. Det vil også kunne være ulike syn på hvorvidt de indikatorsettene som er brukt i denne rapporten er de mest representative for nå-situasjonen eller utviklingstrekkene innen et analysefelt. Et eksempel er analysefeltet for kommunaløkonomiske forhold. Her har vi valgt å bruke to enkle indikatorer som beskriver den enkelte kommunes nåværende og framtidige handlefrihet til å sette i gang nye tiltak som kan påvirke bolyst og tjenestetilbudet i kommunen. Mangel på slik handlefrihet i nå-situasjonen skyldes imidlertid svært ofte at man historisk har bundet opp denne handlefriheten ved investeringer i forbedret infrastruktur og tjenestetilbud. De indikatorene som er anvendt i denne rapporten fanger ikke opp de kvalitative aspektene ved kommunal infrastruktur og tjenestetilbud. Et annet eksempel er at vi her har brukt primærnæringsandel av sysselsettingen som et mål på næringsensidighet. Det kan argumenteres for at også andre indikatorer kunne vært vel så egnet for å beskrive fenomenet næringsensidighet. En slik indikator kunne for eksempel være avhengighet av hjørnesteinsbedrifter, der man kunne ha brukt andel sysselsatte ved store enkeltbedrifter i kommunen som mål på denne ensidigheten. En slik indikator ville kanskje særlig ha vært egnet til å overvåke mulige framtidige krisebaserte omstillingsprosesser. Det vil imidlertid være relativt ressurskrevende å innhente data til en slik indikator, og den er ikke med her i henhold til punkt 5 ovenfor. At vi har valgt å knytte den ene indikatoren for næringsensidighet i denne rapporten til sysselsatte i primærnæringene henger sammen med at dette er næringer som har hatt en lang trendutvikling med nedgang i sysselsetting og aldring i arbeidsstyrken. Den andre indikatoren som er valgt for næringsensidighet i denne rapporten er en kombinasjon av sysselsetting i primærnæringene og offentlig sektor, ut fra at en i nordnorsk sammenheng ofte har en korrelasjon mellom høy offentlig sektor som kompensasjon for en svakt utbygget tjenestesektor og omstillingsutfordringer og andre utfordringer i næringsutviklingen i slike kommuner. Ved eventuelt seinere indikatoranalyser bør det vurderes å velge en indikator der sysselsettingen i offentlig sektor er differensiert. Slik indikatoren er i dag vil også kommuner der sterke statsinstitusjoner er en bærende del av næringslivet bli registrert med høye verdier på denne enkeltindikatoren. Kommuner med sterke primærnæringer eller sterke statsinstitusjoner vil få høye verdier på disse enkeltindikatorene, slik de er utformet. Med det metodiske grepet som er lagt til grunn i denne rapporten, det opphopning av enkeltindikatorer gir en indikasjon på omstillings- og næringsutviklingsutfordringer, vil imidlertid slike kommuner som ikke har andre utfordringer av vesentlig betydning knyttet til næringsliv, utdanning, demografi og sosio-økonoimiske forhold falle ned i den samlede rangeringen over kommunene. 5 Norut Northern Research Institte, Alta - Áltá

14 6 Tabell 2-2 Oversikt over kriterier for sysselsettings- og næringsstrukturen Analyseområde Kriterie Sysselsettings- og næringsstruktur Nå-situasjonen - Næringsensidighet - Næringsensidighet fiskerirelaterte- og primærnæringer - Næringstetthet, privat sektor - Kvinneandeler selvstendig næringsdrivende - Sysselsatte i KIFT-næringer - Etableringsrater nye foretak med og uten ansatte - Andel bedrifter med bredbånd Utviklingstrekk Tabell Langsiktig utvikling sysselsetting - Utvikling sysselsetting siste 5 år - Utvikling i sysselsetting i privat tjenesteyting, oppdrett og annen industri - Endring selvstendig næringsdrivende - Endring KIFT-sysselsatte - Overlevelse av nyetablerte foretak med og uten ansatte - Vekst bedriftsabonnement bredbånd Oversikt over kriterier arbeidsmarkedsstrukturen Analyseområde Kriterie Arbeidsmarkedsstruktur Nå-situasjonen - Yrkesdeltakelse kvinner - Yrkesdeltakelse menn - Arbeidsledighet kvinner over tid - Arbeidsledighet menn over tid - Arbeidsledighet nå-situasjonen - Andel eldre i arbeidsstyrken - Uføre i yrkesaktiv alder - Arbeidsmarkedsintegrasjon, inn og utpendling Utviklingstrekk - Utvikling kvinnelig yrkesdeltakelse - Utvikling mannlig yrkesdeltakelse - Aldring i arbeidsstyrken - Utvikling arbeidsmarkedsintegrasjon Tabell 2-4 Oversikt over kriterier for utdanningsnivå og formell kompetansestruktur i arbeidsstyrken Analyseområde Kriterie Utdanningsnivå og formell kompetansestruktur i arbeidsstyrken Nå-situasjonen - Andel sysselsatte med utdanning over grunnskolenivå - Andel i befolkningen med utdanning over grunnskolenivå - Sysselsatte med høyere utdanning innen tekniske og merkantile fag - Sysselsatte med høyere utdanning innen humanistiske fag Utviklingstrekk - Andel sysselsatte med utdanning over grunnskolenivå - Andel i befolkningen med utdanning over grunnskolenivå - Sysselsatte med høyere utdanning innen tekniske og merkantile fag, endring - Sysselsatte med høyere utdanning innen humanistiske fag, endring Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010

15 7 Tabell 2-5 Oversikt over kriterier for befolkningsstruktur og befolkningsutvikling Analyseområde Kriterie Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling Nå-situasjonen - Omsorgsmengde yrkesaktiv alder - Kjønnsbalanse yngre voksne - Gjennomtrekk yngre voksne - Fraflytting yngre voksne - Fødselsoverskudd Utviklingstrekk - Folketallsutvikling fra Folketallsutvikling fra Utvikling omsorgsmengde yrkesaktiv alder - Utvikling kjønnsbalanse - Utvikling fødselsoverskudd Tabell 2-6 Oversikt over kriterier for sosioøkonomiske strukturtrekk Analyseområde Kriterie Sosioøkonomiske strukturtrekk Nå-situasjonen - Bruttoinntekt menn - Bruttoinntekt kvinner - Sosialhjelpsbehov - Søknader om kommunal bolig Utviklingstrekk - Vekst bruttoinntekt menn - Vekst bruttoinntekt kvinner - Sosialhjelpsbehov - Søknader om kommunal bolig Tabell 2-7 Oversikt over kriterier for kommunaløkonomiske forhold Analyseområde Kriterie Kommunaløkonomiske forhold Nå-situasjon - Handlefrihet - Gjeldsbelastning Utviklingstrekk - Handlefrihet - Gjeldsbelastning Norut Northern Research Institte, Alta - Áltá

16 8 Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010

17 9 3 Rangering av kommuner ved indekser 3.1 Indekser For hvert av analyseområdene er indikatorsettene sammenstilt i indekser. I enda større grad enn for enkeltindikatorer gjelder varsomhetskravet ved å bruke disse indeksene til innbyrdes rangering mellom kommuner, blant annet ved at indeksene her er basert på en uveiet sammenstilling av enkeltindikatorene, slik at hvert kriterie teller like mye i sammenstillingen. Indeksene er mer å betrakte som en sammenstilling av pilretningene i indikatorene og som i signallys for hvor stor grad det vil være behov for å foreta en nærmere analyse av de bakenforliggende forhold som indikatorene i større elle mindre grad klarer å oppfange. Indeksene er bygget opp ved at variasjonsbredden mellom høyeste og laveste indikatorverdi er inndelt i fem like intervaller, kommuner med indikatorverdi innenfor høyeste eller beste intervall gis indeksverdi 1, nest høyeste indikatorintervall gis indeksverdi 2 osv. helt til kommuner med indikatorverdi innenfor laveste intervall, som gis indeksverdi 5. Indeksverdiene i enkeltindikatorene summeres deretter i en samlet indeks. Sammenstillinger av indeksverdier for indikatorer som beskriver status, utvikling og framskriving innen hvert av analyseområdene inngår som egne underkapitler innen hver kategori. 3.2 Rangering Rangeringen etter indekser er gjengitt grafisk og tabellarisk. Den grafiske gjengivelsen i temakartene følger fargeskalaen gjengitt i symbolforklaringen i Figur 3-1. Gruppe 1 - kommuner med indeksverdi i "beste" intervall Gruppe 2 - kommuner med indeksverdi i andre intervall Gruppe 3 - kommuner med indeksverdi i tredje intervall Gruppe 4 - kommuner med indeksverdi i fjerde intervall Gruppe 5 - kommuner med indeksverdi i femte intervall Figur 3-1 Symbolforklaring i tabellene kommunene rangert etter indekser Norut Northern Research Institte, Alta - Áltá

18 10 En uveiet sammensetting av indikatorsettene for strukturelle trekk og utviklingstrekk i indekser er vist i Figur 3-2. Kommune Kriteria Kommune Kriteria Nå-situasjon Indeks Sysselsetting og næringsliv Yrkesdeltaking Sosio-økonomiske forhold Bø 4,0 3,8 4,4 4,3 3,8 3,8 4,0 Moskenes 3,7 3,4 3,4 5,0 3,2 2,5 4,5 Røst 3,6 4,0 3,0 4,8 1,8 3,5 4,5 Flakstad 3,6 3,8 3,5 4,8 3,8 2,0 3,5 Vega 3,5 3,5 2,9 3,3 3,4 3,8 4,0 Steigen 3,4 3,3 3,4 2,8 3,8 4,5 3,0 Lødingen 3,4 2,8 4,1 2,0 4,0 4,0 3,5 Herøy 3,4 2,9 3,4 4,0 3,6 3,5 3,0 Værøy 3,4 3,6 3,3 5,0 2,0 3,8 2,5 Beiarn 3,3 3,5 2,9 4,3 3,2 3,8 2,5 Tysfjord 3,3 2,8 4,0 2,8 3,6 4,5 2,0 Sørfold 3,2 3,3 3,3 3,0 4,2 3,8 2,0 Rødøy 3,2 3,6 2,0 4,0 3,8 3,8 2,0 Hemnes 3,1 2,9 2,6 3,0 2,8 3,8 3,5 Øksnes 3,1 3,0 3,5 4,0 2,4 2,0 3,5 Vevelstad 3,1 4,3 3,4 2,8 3,0 3,5 1,5 Dønna 3,0 3,4 2,9 2,8 4,0 3,3 2,0 Tjeldsund 3,0 3,9 2,6 1,8 3,4 3,5 3,0 Gildeskål 3,0 3,5 2,5 2,3 3,6 3,8 2,5 Lurøy 3,0 3,1 2,6 3,8 3,8 3,3 1,5 Bindal 3,0 3,1 3,1 2,5 4,0 3,8 1,5 Ballangen 3,0 2,4 3,4 3,3 3,0 3,5 2,5 Hattfjelldal 3,0 3,6 2,0 3,0 2,8 3,5 3,0 Grane 2,9 3,3 3,0 3,5 3,2 3,5 1,0 Nesna 2,9 3,3 3,3 1,5 3,0 4,3 2,0 Leirfjord 2,9 3,6 2,3 2,5 2,8 3,5 2,5 Træna 2,9 4,1 2,0 4,0 2,8 2,3 2,0 Evenes 2,8 3,0 3,1 1,8 4,2 2,5 2,5 Hamarøy 2,8 2,9 3,3 1,8 4,6 3,0 1,5 Vestvågøy 2,8 3,0 3,4 2,3 2,2 3,0 3,0 Sømna 2,7 3,3 2,4 2,5 2,8 2,8 2,5 Saltdal 2,7 2,8 3,0 1,8 2,6 4,0 2,0 Hadsel 2,6 2,9 3,3 1,5 2,8 3,0 2,0 Andøy 2,6 2,1 2,9 2,3 3,4 2,3 2,5 Vågan 2,5 1,9 3,4 1,8 2,2 3,5 2,0 Brønnøy 2,4 2,3 2,4 1,5 2,0 2,5 4,0 Sortland 2,3 2,0 2,1 1,5 2,0 2,8 3,5 Fauske 2,3 2,1 2,6 1,8 2,2 2,5 2,5 Meløy 2,2 2,3 2,0 2,5 2,4 2,3 1,5 Alstahaug 2,1 1,8 2,5 1,3 2,0 1,8 3,5 Narvik 2,0 1,4 2,6 1,0 2,0 1,3 4,0 Rana 2,0 1,5 2,6 1,3 1,4 2,0 3,0 Vefsn 1,9 1,8 2,4 1,5 1,8 2,0 2,0 Bodø 1,8 1,6 1,9 1,0 1,4 1,5 3,5 Utdanningsnivå Kommunal økonom Indeks Utviklingstrekk Sysselsetting og næringsliv Nesna 3,6 3,5 4,4 3,8 3,2 4,5 2,5 Moskenes 3,5 4,0 2,4 4,5 2,8 2,8 4,5 Andøy 3,5 3,0 3,2 4,5 3,8 2,8 3,5 Bø 3,4 4,1 3,2 2,5 4,0 2,8 4,0 Værøy 3,4 3,1 2,6 4,0 1,6 4,0 5,0 Lødingen 3,3 2,9 4,2 4,3 3,2 2,8 2,5 Herøy 3,2 3,3 2,4 2,3 3,4 4,5 3,5 Hemnes 3,2 3,3 2,6 2,3 2,6 3,5 5,0 Vestvågøy 3,2 2,6 3,4 2,3 2,4 4,5 4,0 Vevelstad 3,2 4,4 4,2 1,3 3,8 2,5 3,0 Tjeldsund 3,2 3,0 2,0 3,0 3,6 4,0 3,5 Øksnes 3,2 3,5 3,4 2,5 3,2 3,5 3,0 Bindal 3,1 4,5 2,8 2,8 3,8 2,5 2,5 Sørfold 3,1 3,4 3,0 3,3 4,2 2,0 3,0 Bodø 3,1 3,0 3,8 2,5 2,0 4,0 3,5 Tysfjord 3,1 3,3 3,0 3,8 4,0 2,8 2,0 Sømna 3,1 3,5 3,8 3,3 3,0 2,5 2,5 Narvik 3,1 2,9 3,4 2,8 2,6 2,8 4,0 Fauske 3,0 2,9 3,2 3,0 3,2 3,0 3,0 Vega 3,0 2,6 2,8 2,5 4,0 2,3 4,0 Vågan 3,0 2,8 3,6 2,8 2,0 4,5 2,5 Evenes 3,0 2,9 3,4 2,3 3,8 3,3 2,5 Træna 3,0 3,6 2,4 3,3 2,6 3,5 2,5 Hadsel 3,0 2,9 3,6 2,8 2,6 3,5 2,5 Ballangen 3,0 3,0 3,2 3,0 2,8 3,8 2,0 Sortland 3,0 3,3 3,8 2,0 2,2 3,5 3,0 Vefsn 3,0 2,9 2,8 2,5 2,8 3,8 3,0 Flakstad 3,0 3,3 2,0 2,5 4,2 3,3 2,5 Røst 2,9 3,4 3,0 3,5 1,8 3,0 3,0 Rana 2,9 2,5 2,8 2,3 2,6 3,5 4,0 Gildeskål 2,9 3,0 3,4 2,5 2,8 3,3 2,5 Saltdal 2,9 2,9 3,4 2,8 2,6 3,3 2,5 Beiarn 2,9 2,4 3,2 2,3 3,8 2,0 3,5 Hamarøy 2,8 2,3 2,2 3,0 3,6 3,0 3,0 Alstahaug 2,8 2,5 2,8 2,8 2,8 3,0 3,0 Brønnøy 2,8 2,4 3,6 2,3 1,8 2,8 4,0 Lurøy 2,8 2,8 2,8 1,5 4,2 2,5 3,0 Grane 2,8 1,9 4,0 3,0 2,8 3,0 2,0 Hattfjelldal 2,7 2,4 2,6 3,3 3,2 1,5 3,0 Dønna 2,6 3,0 3,0 2,8 4,0 1,8 1,0 Steigen 2,6 2,6 3,2 2,5 3,0 2,5 1,5 Rødøy 2,5 3,1 2,4 1,8 4,0 1,5 2,5 Meløy 2,5 2,4 3,2 2,3 2,4 2,8 2,0 Leirfjord 2,3 2,6 2,2 2,0 2,0 2,0 3,0 Yrkesdeltaking Utdanningsnivå Befolkningsstruktur Befolkningsstruktur Sosio-økonomiske forhold Kommunal økonom Figur 3-2 Indikatorsett for nå-situasjon og utviklingstrekk uveiet sammmensetting i indekser Det er et vurderingsspørsmål om kommunaløkonomiske forhold bør inngå i en slik rangering. Virkemidler og tiltak i enkeltkommuner for å møte næringsutviklings- og omstillingsutfordringer av Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010

19 kommunaløkonomisk karakter faller utenfor fylkeskommunens forvaltningsmessige ansvarsområde, men bør tas med i en helhetsvurdering av kommunenes egen handlefrihet til å gå løs på slike oppgaver. En uveiet sammensetting av indikatorsettene for strukturelle trekk og utviklingstrekk i indekser der kommunaløkonomiske forhold er holdt utenfor, er vist i Figur Kommune Kriterie Kommune Kriterie Bø 4,0 3,8 4,4 4,3 3,8 3,8 Flakstad 3,6 3,8 3,5 4,8 3,8 2,0 Steigen 3,5 3,3 3,4 2,8 3,8 4,5 Værøy 3,5 3,6 3,3 5,0 2,0 3,8 Tysfjord 3,5 2,8 4,0 2,8 3,6 4,5 Beiarn 3,5 3,5 2,9 4,3 3,2 3,8 Sørfold 3,5 3,3 3,3 3,0 4,2 3,8 Moskenes 3,5 3,4 3,4 5,0 3,2 2,5 Herøy 3,5 2,9 3,4 4,0 3,6 3,5 Rødøy 3,4 3,6 2,0 4,0 3,8 3,8 Røst 3,4 4,0 3,0 4,8 1,8 3,5 Vevelstad 3,4 4,3 3,4 2,8 3,0 3,5 Lødingen 3,4 2,8 4,1 2,0 4,0 4,0 Vega 3,4 3,5 2,9 3,3 3,4 3,8 Lurøy 3,3 3,1 2,6 3,8 3,8 3,3 Bindal 3,3 3,1 3,1 2,5 4,0 3,8 Grane 3,3 3,3 3,0 3,5 3,2 3,5 Dønna 3,3 3,4 2,9 2,8 4,0 3,3 Gildeskål 3,1 3,5 2,5 2,3 3,6 3,8 Ballangen 3,1 2,4 3,4 3,3 3,0 3,5 Hamarøy 3,1 2,9 3,3 1,8 4,6 3,0 Nesna 3,1 3,3 3,3 1,5 3,0 4,3 Træna 3,0 4,1 2,0 4,0 2,8 2,3 Tjeldsund 3,0 3,9 2,6 1,8 3,4 3,5 Hemnes 3,0 2,9 2,6 3,0 2,8 3,8 Hattfjelldal 3,0 3,6 2,0 3,0 2,8 3,5 Øksnes 3,0 3,0 3,5 4,0 2,4 2,0 Leirfjord 2,9 3,6 2,3 2,5 2,8 3,5 Evenes 2,9 3,0 3,1 1,8 4,2 2,5 Saltdal 2,8 2,8 3,0 1,8 2,6 4,0 Vestvågøy 2,8 3,0 3,4 2,3 2,2 3,0 Sømna 2,7 3,3 2,4 2,5 2,8 2,8 Hadsel 2,7 2,9 3,3 1,5 2,8 3,0 Andøy 2,6 2,1 2,9 2,3 3,4 2,3 Vågan 2,5 1,9 3,4 1,8 2,2 3,5 Meløy 2,3 2,3 2,0 2,5 2,4 2,3 Fauske 2,2 2,1 2,6 1,8 2,2 2,5 Brønnøy 2,1 2,3 2,4 1,5 2,0 2,5 Sortland 2,1 2,0 2,1 1,5 2,0 2,8 Vefsn 1,9 1,8 2,4 1,5 1,8 2,0 Alstahaug 1,9 1,8 2,5 1,3 2,0 1,8 Rana 1,8 1,5 2,6 1,3 1,4 2,0 Narvik 1,7 1,4 2,6 1,0 2,0 1,3 Bodø 1,5 1,6 1,9 1,0 1,4 1,5 Nå-situasjon Indeks Sysselsetting og næringsliv Yrkesdeltaking Utdanningsnivå Sosio-økonomiske forhold Indeks Nesna 3,9 3,5 4,4 3,8 3,2 4,5 Lødingen 3,5 2,9 4,2 4,3 3,2 2,8 Andøy 3,5 3,0 3,2 4,5 3,8 2,8 Tysfjord 3,4 3,3 3,0 3,8 4,0 2,8 Bø 3,3 4,1 3,2 2,5 4,0 2,8 Moskenes 3,3 4,0 2,4 4,5 2,8 2,8 Bindal 3,3 4,5 2,8 2,8 3,8 2,5 Vevelstad 3,2 4,4 4,2 1,3 3,8 2,5 Øksnes 3,2 3,5 3,4 2,5 3,2 3,5 Sømna 3,2 3,5 3,8 3,3 3,0 2,5 Sørfold 3,2 3,4 3,0 3,3 4,2 2,0 Herøy 3,2 3,3 2,4 2,3 3,4 4,5 Ballangen 3,2 3,0 3,2 3,0 2,8 3,8 Tjeldsund 3,1 3,0 2,0 3,0 3,6 4,0 Vågan 3,1 2,8 3,6 2,8 2,0 4,5 Evenes 3,1 2,9 3,4 2,3 3,8 3,3 Træna 3,1 3,6 2,4 3,3 2,6 3,5 Værøy 3,1 3,1 2,6 4,0 1,6 4,0 Hadsel 3,1 2,9 3,6 2,8 2,6 3,5 Bodø 3,1 3,0 3,8 2,5 2,0 4,0 Fauske 3,1 2,9 3,2 3,0 3,2 3,0 Flakstad 3,0 3,3 2,0 2,5 4,2 3,3 Vestvågøy 3,0 2,6 3,4 2,3 2,4 4,5 Gildeskål 3,0 3,0 3,4 2,5 2,8 3,3 Saltdal 3,0 2,9 3,4 2,8 2,6 3,3 Sortland 3,0 3,3 3,8 2,0 2,2 3,5 Vefsn 2,9 2,9 2,8 2,5 2,8 3,8 Grane 2,9 1,9 4,0 3,0 2,8 3,0 Røst 2,9 3,4 3,0 3,5 1,8 3,0 Dønna 2,9 3,0 3,0 2,8 4,0 1,8 Narvik 2,9 2,9 3,4 2,8 2,6 2,8 Hemnes 2,8 3,3 2,6 2,3 2,6 3,5 Vega 2,8 2,6 2,8 2,5 4,0 2,3 Hamarøy 2,8 2,3 2,2 3,0 3,6 3,0 Alstahaug 2,8 2,5 2,8 2,8 2,8 3,0 Steigen 2,8 2,6 3,2 2,5 3,0 2,5 Lurøy 2,8 2,8 2,8 1,5 4,2 2,5 Rana 2,7 2,5 2,8 2,3 2,6 3,5 Beiarn 2,7 2,4 3,2 2,3 3,8 2,0 Meløy 2,6 2,4 3,2 2,3 2,4 2,8 Hattfjelldal 2,6 2,4 2,6 3,3 3,2 1,5 Brønnøy 2,6 2,4 3,6 2,3 1,8 2,8 Rødøy 2,6 3,1 2,4 1,8 4,0 1,5 Leirfjord 2,2 2,6 2,2 2,0 2,0 2,0 Utviklingstrekk Sysselsetting og næringsliv Yrkesdeltaking Utdanningsnivå Befolkningsstruktur Befolkningsstruktur Sosio-økonomiske forhold Norut Northern Research Institte, Alta - Áltá

20 12 Figur 3-3 Indikatorsett for nå-situasjon og utviklingstrekk uten indikatorsett for kommunaløkonomiske forhold Temakart med kommunene gruppert etter indeksverdi i fem intervaller er vist på de to påfølgende sider. Indikatorsettene i figur 3.2 og 3.3 for kommunene gruppert etter regiontilhørighet er vist i vedlegg 1. Nå-situasjon Utviklingstrekk Figur 3-4 Uveide indekser for nåsituasjon og utviklingstrekk temakart Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010

Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen

Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen Rapport 2009:4 Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen Ivar Lie Inge Berg Nilssen Forsidefoto: Varde - Kulturlandskap Nordland - kommune Fotograf: Aina Sprauten Tittel: Nordlandskommunene

Detaljer

Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2011

Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2011 Rapport 2011:7 Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2011 Inge Berg Nilssen og Ivar Lie Forside: Utsikt fra Flakstavåg. Foto: Klara Johansen Tittel: Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer

Detaljer

Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2008

Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2008 Rapport 2008:8 kommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2008 Inge Nilssen Forsidefoto: Bernt Holst Tittel: kommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2008 Forfatter: Inge Nilssen Norut

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Rapport 2010:12. Finnmarkskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer. Inge Berg Nilssen og Ivar Lie

Rapport 2010:12. Finnmarkskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer. Inge Berg Nilssen og Ivar Lie Rapport 2010:12 Finnmarkskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2010 Inge Berg Nilssen og Ivar Lie - Ha ingen tiltro til hva statistikk forteller, før du nøye har tenkt over hva den ikke forteller.

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Finnmarkskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2009

Finnmarkskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2009 Arbeidsnotat 2009:1004 Finnmarkskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2009 Næringsensidighet fiskeri/primær Inge Berg Nilssen Ivar Lie Vadsø 0,02 Trunkert Sør-Varanger 0,03 Alta 0,03 Porsanger

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Straumen 2. juni 2016 Hva er attraktivitet? Utviklingstrekk og kjennetegn med kommunene Har kommunene vært attraktive? Hva er framtidsutsiktene? Hvordan skape

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Næringsanalyse for Lødingen

Næringsanalyse for Lødingen Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 34/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Kommune. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nordland KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 29/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi Trond Hjelmervik Hansen, Bodø 26.10.16 Hovedpunkter Kommuneøkonomi og demografikostnader Kostnadsnøklene Herunder effekt av gradert basis/strukturkriteriet

Detaljer

Tromskommunene. - indikatorer for omstillingsutfordringer. Inge Berg Nilssen. Rapport Karlsøy Skjervøy. Kvænangen.

Tromskommunene. - indikatorer for omstillingsutfordringer. Inge Berg Nilssen. Rapport Karlsøy Skjervøy. Kvænangen. Rapport 2006.8 Kåfjord kommunene - indikatorer for omstillingsutfordringer Inge Nilssen Tittel: Forfatter: kommunene indikatorer for omstillingsutfordringer Inge Nilssen Norut NIBR Finnmarkrapport: 2006:8

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Første tildeling skjønnsmidler 2014

Første tildeling skjønnsmidler 2014 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 25.09.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Lofoten

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Lofoten Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 34/2008 Innhold: FORORD 3 BEFOLKNING 4 ARBEIDSPLASSENE 8 NÆRINGSSTRUKTUR 12 PENDLING 13 ATTRAKTIVITET

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Høstkonferansen 2017 Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Nytt kapittel 9a i opplæringslova Et trygt og godt læringsmiljø Formålet er: Styrke rettighetene til elever

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Bodø den 3. oktober 2013 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter Organisering

Detaljer

Vestvågøy Analyse av næringsutvikling og attraktivitet

Vestvågøy Analyse av næringsutvikling og attraktivitet kanskje Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Vestvågøy Analyse av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 56/2013 Tittel:

Detaljer

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Presentasjon på Kommuneøkonomikonferansen i Nordland 12.6.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Lødingen Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune. Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide

Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune. Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. 10950 Befolkningen

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

Regional analyse for Vågan og Lødingen 2014

Regional analyse for Vågan og Lødingen 2014 Bosted Lødingen Uheldig struktur Bosted Vågan Lav attraktivitet Høy attraktivitet Besøk Vågan Gunstig struktur Basis Vågan Regional Lødingen Basis Lødingen Regional Vågan Besøk Lødingen 2008- Regional

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger:

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger: Vedlegg 1. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Født 02 03 04 05 06 07 Sulitjelma 4 5 5 7 7 2 Finneid 14 21 13 16 13 22 Hauan ( 1 ) 14 ( 1 ) 13 ( 2 ) 14 (2) 16 15 ( 3) 15 Vestmyra(sentrum)

Detaljer

Omstillingsutvalget. Bjørn Erik Olsen

Omstillingsutvalget. Bjørn Erik Olsen Omstillingsutvalget Foto: Foto: Thor-Wiggo Bjørn Erik Olsen Skille Bakgrunn for omstillingsutvalget Som følge av elevtallsreduksjon og tiltak i økonomiplan 2015-2018 vil det måtte skje omstillinger i utdanningssektoren

Detaljer

3. fordeling skjønnsmidler 2013

3. fordeling skjønnsmidler 2013 Fylkesmannen i t~ NORDLAND - L4~-~t 4/~. ~/jj~/~ ~ Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: frnnojmy@fylkesmannen.no TIf: Vår ref: 2012/4225 Deres ref: Vår dato: 21.06.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommentarer fra KS Bodø 16. oktober

Statsbudsjettet 2018 Kommentarer fra KS Bodø 16. oktober Statsbudsjettet 2018 Kommentarer fra KS Bodø 16. oktober Norsk økonomi over kneika Oljedrevet nedgang over - forsiktig omslag til oppgang fra inngangen av 2017 7,0 6,0 BNP Fastlands-Norge Vekst fra året

Detaljer

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3 Vedlegg 2 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Buskerud fylkeskommune, Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud, samt Næringsanalyse for Buskerud 2011, utarbeidet

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016 GEOVEKST/FKB I NORDLAND Status 20.oktober 2016 Nordland 2015 FKB-B: 540 km 2 Laser: 815 km 2 - Total kostnad: 7,6 mill (budsjett 7,2 mill) - Grundig kartkontroll utført + enkel kontroll hos oss. - Ny leveranse

Detaljer

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater Vår dato: 04.09.2017 Vår referanse: 17/54666 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA Nordland fylkeskommunes kulturpris 2017 - Invitasjon

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet Gjennomføring av infrastrukturprogrammet «Prioritering av fysiske investeringer og kvalitative vurderinger» Nordland Gjennomføring av 2 Generelt om prosjektet Utbyggingsprogrammet Resultater for Nordland

Detaljer

Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan

Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan 2016-2017 "Om det ikkje går buss dit du ska, ja så kan du vel nå dit i alle fall. Om det ikkje stoppe bila og tar dæ på, så får du begynne å gå." - Nøkken - "Om

Detaljer

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR Kommunene i Nordland politidistrikt NORDLAND POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201710055-6 Sted, Dato Bodø, 29. juni 2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR Arbeidet med

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord 1 Disposisjon Demografiutvikling trend Målrettet og langsiktig arbeid med tilflytting hva som må til?

Detaljer

KOMMUNE-NM 2017 RESULTAT FOR ASKER, RØYKEN OG HURUM SAMLET

KOMMUNE-NM 2017 RESULTAT FOR ASKER, RØYKEN OG HURUM SAMLET NOTAT KOMMUNE-NM 2017 RESULTAT FOR ASKER, RØYKEN OG HURUM SAMLET Av Annegrete Bruvoll Dette notatet gjengir en spesialberegning av indikatorene i NHOs KommuneNM 2017 for kommunene Asker, Røyken og Hurum

Detaljer

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 16/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling,

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Landskapskartlegging Nordland fylke Status og videre framdrift. Desember 2011.

Landskapskartlegging Nordland fylke Status og videre framdrift. Desember 2011. Bø, Engeløya. Steigen Nordland fylke. Landskapskartlegging Nordland fylke 2011-2013. Status og videre framdrift. Desember 2011. Prosjektleder Lars A. Uttakleiv. 08.12.2011. Miljøverndepartementet. Referansegruppe

Detaljer

Kommune Beløp Kommune Beløp

Kommune Beløp Kommune Beløp 4~ FyLkesmannen i NORDLAND -~. Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tif: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 15.10.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 Første

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000 Nord-Norges befolkning økte med om lag 5000 innbyggere på 1990-tallet. Fra 1990 til 2000 gikk folketallet likevel

Detaljer

Meløyseminaret På lag med det nye Nordland

Meløyseminaret På lag med det nye Nordland Meløyseminaret 2017 På lag med det nye Nordland Om oss Omstilling skaper nye behov i næringslivet Eksport Norge må utvikle flere Eksportnæringer og mindre ensidig økonomi Internasjonalisere Norsk næringsliv

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema Salten rundt Røst Mulighetsrom Salten lab Nr Kommune Folketall 1.1.2014 1 1804

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nordland Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nordland 2015-2016...

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Kommunebarometer for 2009

Kommunebarometer for 2009 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2010 54940/2010 2010/214 212 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/131 Formannskapet 13.10.2010 10/109 Bystyret 28.10.2010 Kommunebarometer for

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen?

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? KS felles fylkesmøte Nord-Norge Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy og medlem av KS sitt sentrale rådmannsutvalg Versjon 1 1 Hvem

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer