Oppdragrapport nr Elling Borgeraas. Knapphetens økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragrapport nr. 1-2006. Elling Borgeraas. Knapphetens økonomi"

Transkript

1 Oppdragrapport nr Elling Borgeraas

2 SIFO 2006 Oppdragsrapport nr STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo Det må ikke kopieres fra denne rapporten i strid med åndsverksloven. Rapporten er lagt ut på internett for lesing på skjerm og utskrift til eget bruk. Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette må avtales med SIFO. Utnyttelse i strid med lov eller avtale, medfører erstatningsansvar.

3 Oppdragsrapport nr Tittel Title Life on a low income Forfatter(e) Elling Borgeraas Antall sider 124 ISBN (kun fagrapport) Prosjektnummer Dato ISSN (kun fagrapport) Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver: Sosial- og helsedirektoratet Sammendrag Problemstillingen i denne studien er å undersøke i hvilken grad SIFOs forslag til en minstestandard for forbruk reflekter et nivå som ivaretar sosialhjelpsmottakernes velferd på en akseptabel måte. Problemstillingen ble formulert i to spørsmål: Hvordan mestrer langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp dagens livsoppholdsbeløp? Hva er de velferdsmessige konsekvensene av å endre dagens regime for sosialhjelp ved å innføre en anbefalt minstenorm for sosialhjelp lik minstestandarden for forbruk? Det ble gjennomført intervjuer med 15 langtidsmottakere av sosialhjelp i 4 regioner i Norge. Åtte av informantene var enslige, mens de resterende sju var enslige forsørgere. Det var også en forutsetning at stoffmisbruk eller psykisk lidelse ikke var hovedgrunnen til at informantene mottok sosialhjelp. Det er sterke indikasjoner på at den subjektive velferden øker med økende livsoppholdsnivå. Det ser imidlertid ut til at det ikke primært er snakk om en skala, men om nivåer. Selv om det er eksempler på informanter som mestrer et svært lavt livsoppholdsbeløp, går det et tydelig skille mellom de få med et relativt sett høyt livsoppholdsnivå og de øvrige. Summary The objective of this study is to examine the welfare effects of SIFOs minimum consumption standard. Based on a qualitative research design, we address the following two questions: how do long term recipients of social benefit manage their income? what is the welfare consequences of changing from the current regime of economic support to SIFOs minimum consumption standard? The qualitative material consists of 15 long term recipients of social assistance; 8 single persons and 7 lone parents in 4 different regions in Norway. The study identifies a limited array of incidences that may explain the dependency of social security; illness, divorce and unemployment. In most of the cases there is a combination of two or more incidents that operate over longer periods of time. We find also that the nominal subsistence level has an important impact on the subjectively experienced economic welfare. This goes for single persons as well as single parents. The overall conclusion is that actual economic subsistence levels are generally too low. Indirectly, this findings support the assertion that SIFOs minimum standard at least defines an acceptable upper level for economic support to recipients of social services. Stikkord sosialhjelp, minstestandard, forbruk, levekår, velferd Keywords social benefit, minimum standard, consumption, level of living, welfare

4 2

5 3 En kvalitativ studie av sosialhjelpsmottakeres økonomiske mestring av Elling Borgeraas 2006 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Postboks 4682 Nydalen, N-0405 Oslo

6 4

7 Forord Den foreliggende rapporten er utført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og inngår som del 2 i et prosjekt som tar sikte på å utvikle en minstestandard for forbruk. Første del av dette arbeidet er presentert i rapporten: Borgeraas, Elling & Anne Marie Øybø (2003): Minstestandard for forbruksutgifter. Oppdragsrapport SIFO, Oslo. Oslo, STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

8 6

9 Innhold...3 Forord...5 Innhold...7 Sammendrag...9 Summary Problemstillinger Bakgrunn Problemstillinger Metode Utvalg Gjennomføringen Presentasjon av utvalget Historien: Livsbegivenheter Innledning To livsløp To livsløp, samme skjebne? Veien inn i økonomisk knapphet Oppsummering Enslige: hva er situasjonen og hvordan mestres den? Innledning Ensliges økonomi De resignerte De optimistiske De(n) kreative De(n) ressurssterke Livsoppholdssatsen for enslige og velferd Sivilstatus Tidshorisont Oppsummering...67

10 8 5 Enslige forsørgere: hva er situasjonen og hvordan mestres den? Innledning Enslige forsørgeres økonomi Mestring og mestringssressurser Den strategiske Den ambisiøse Den optimistiske De kaotiske Livsoppholdssatsen for enslige forsørgere og velferd Diskusjon og oppsummeringer Innledning Veier inn i økonomisk uføre Mestring Konklusjon...95 Litteratur...99 Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg

11 Sammendrag Problemstillingen i denne studien er å undersøke i hvilken grad SIFOs forslag til en minstestandard for forbruk reflekter et nivå som ivaretar sosialhjelpsmottakernes velferd på en akseptabel måte. Problemstillingen ble formulert i to spørsmål: 1. Hvordan mestrer langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp dagens livsoppholdsbeløp? 2. Hva er de velferdsmessige konsekvensene av å endre dagens regime for sosialhjelp ved å innføre en anbefalt minstenorm for sosialhjelp lik minstestandarden for forbruk? Vi nærmet oss det første spørsmålet ved en kvalitativ analyse av to antakelser. Den første antakelsen knytter sosialhjelpsmottakernes velferd direkte opp mot livsoppholdsbeløpet og lyder: Antakelse 1. Sosialhjelpsmottakernes velferd er avhengig av størrelsen på livsoppholdsbeløpet. Den andre antakelsen reduserer betydningen av livsoppholdsbeløpet og fremhever at det er andre aspekter ved sosialhjelpmottakernes livssituasjon som har betydning for deres velferd. Antakelse 2. Sosialhjelpsmottakernes velferd er avhengig av den totale livssituasjonen de befinner seg i, og er i begrenset grad bestemt av størrelsen på livsoppholdsbeløpet. Med velferd forstår vi i denne studien mottakernes subjektive oppfatninger av hvordan man mestrer sin økonomiske situasjon.

12 10 Siden vi ikke har hatt anledning til å studere velferden til sosialhjelpsmottakere som har et livsoppholdsbeløp som tilsvarer SIFOs minstestandard, er den empiriske delen av studien rettet inn mot det første spørsmålet og de to antakelsene. Intensjonen er at resultatene av denne analysen kan gi oss et empirisk holdepunkt for om de sentrale forutsetningene som ligger til grunn for minstestandarden er realistiske. Det vil si at vi kun er i stand til å gi et indirekte svar på spørsmålet om den velferdsmessige betydningen av å legge det økonomiske sosialhjelpsbeløpet lik minstestandarden. Det ble gjennomført intervjuer med 15 langtidsmottakere av sosialhjelp i 4 regioner i Norge. Åtte av informantene var enslige, mens de resterende sju var enslige forsørgere. Det var også en forutsetning at stoffmisbruk eller psykisk lidelse ikke var hovedgrunnen til at informantene mottok sosialhjelp. I vårt materiale er det et begrenset knippe av livsbegivenheter som i avgjørende grad bidrar til en negativ økonomisk spiral. Sykdom, samlivsbrudd og arbeidsløshet er de mest påfallende. Som oftest er det kombinasjonen av to eller flere livsbegivenheter som over lang tid bidrar til at man ender opp som sosialhjelpsmottaker. Kombinasjonen sykdom og skilsmisse fører til langvarig sosialhjelp på to måter. Den første måten er knyttet til den allmenne økonomiske sårbarheten som eneansvar for barn fører med seg. Den andre er knyttet til sykdom som følge av en dramatisk oppløsning av ekteskap; fysisk vold, forfølgelse over lengre tid og rasering av bolig er eksempler i dette materialet. Disse personlige belastningene, samtidig som en også har ansvaret for å beskytte barna, har ført til psykisk sykdom. I tilfellene som inngår i denne studien har imidlertid denne effekten av skilsmissen ikke fullt ut blitt akseptert som en gyldig grunn til ikke å søke arbeid, eller å gå inn på attføring. Sosialkontoret har for dem i perioder vært den eneste instansen som kan hjelpe dem økonomisk. Når det gjelder forskjellen mellom enslige og enslige forsørgere, er det vanskelig å identifisere systematiske forskjeller i veien inn i økonomisk sosialhjelp. Det er generelt sett en klar sammenheng mellom den nominelle størrelsen på livsoppholdet og den subjektivt opplevde, økonomiske velferden. Dette gjelder både for enslige og enslige forsørgere. Slik sett kan vi si at antakelsen om betydningen av livsoppholdet er kommet styrket ut av analysen. Selv om vi registrerer en klar sammenheng mellom høyt livsoppholdsbeløp og et relativt sett høyt velferdsnivå, er det et noe mer blandet bilde som tegner seg blant dem med lavt livsopphold. Vi registrerer her at det er noen som mestrer

13 Sammendrag 11 lav inntekt vesentlig bedre enn andre. Dette ser vi klarest blant de enslige, men det er også tilfellet for de enslige forsørgerne. Den andre antakelsen, som reduserer betydningen av livsoppholdsbeløpet for mottakernes velferd, gjelder til en viss grad for informanter med lavt livsoppholdsbeløp. For å forstå hvordan livsoppholdet har betydning for opplevd økonomisk velferd, er det nødvendig å trekke inn den livssituasjonen sosialhjelpsmottakerne befinner seg i. For bedre å få fram sammenhengen mellom spesifikke livssituasjoner og økonomisk mestring, utviklet vi en typologi som antyder viktige likheter og ikke minst forskjeller i livssituasjon som har avgjørende betydning for informantenes subjektive velferd. Vi utviklet ett sett av typer for enslige og ett for enslige forsørgere. Enslige For enslige skilte vi mellom de resignerte, de optimistiske, de kreative og de ressurssterke. Den første hovedtypen er de resignerte. Kjennetegnet ved disse er for det første at de erkjenner at de aldri vil komme i ordinært, inntektsgivende arbeid. Denne erkjennelsen innebærer for det andre en tilpasning av livsførselen i forhold til en knapp økonomisk ramme. Forbruket bærer preg av det. Det tredje kjennetegnet er at sosialhjelp ikke blir ansett som noe varig alternativ og at man aktivt søker andre alternativer. Den andre hovedtypen er (de unge) optimistene. Det primære kjennetegnet ved disse er at de er ganske desperate i sine bestrebelser på å finne seg fast arbeid, med en lønn de kan leve av. Det er flere grunner til at disse ikke er i arbeid. Den viktigste grunnen er manglende utdanning og formelle kvalifikasjoner, kombinert med sykdom. Det at vi i denne sammenhengen har lagt vekt på at de er jobbsøkere, er at de i motsetning til de resignerte verken har tilpasset forbruket sitt eller livsstilen sin i forhold til inntekten i de periodene de er avhengig av sosialhjelp. Det (den) kreative henspeiler på kreativ bruk av sosialhjelp, i den forstand at han supplerte sosialhjelpen med inntektsgivende arbeid, uten å oppgi inntekten til sosialkontoret. Betegnelsen kreativ er informantens egen. Den ressurssterke er en person som til tross for sykdom og et til tider svært vanskelig sosialt liv har kvalifisert seg i forhold til arbeidsmarkedet.

14 12 Enslige forsørgere For enslige forsørgere kan det skilles mellom de strategiske, de optimistiske, de kaotiske og de ambisiøse. Kjennetegnet ved den strategiske er overskudd til å handle og tenke langsiktig i en tvangssituasjon. Den optimistiske er den eneste blant de enslige forsørgerne som utelukkende har et arbeidsløshetsproblem. Det er klare likhetstrekk mellom de optimistiske blant de enslige og den optimistiske blant de enslige forsørgerne. Den største gruppen i det foreliggende materialet er de som har fått betegnelsen de kaotiske. Betegnelsen henspeiler på den gruppen av enslige forsørgere som har lavt livsopphold og er psykisk nedkjørte som en følge av ansvaret for barn og dramatiske opplevelser i kjølvannet av en skilsmisse. Livssituasjonen framstår for denne gruppen som både følelsesmessig, sosialt og økonomisk svært vanskelig. I motsetning til strategene og optimistene, er det utelukkende det å overleve på kort sikt som er hovedutfordringen. I tillegg har disse svært lave livsoppholdsbeløp. Samlet vurdering Blant de enslige er det de resignerte som skiller seg spesielt ut. Det er ingen blant de enslige forsørgerne som har slike kjennetegn. Dette skyldes først og fremst alder/livsfase. Den aktuelle situasjonen til de resignerte er ikke kaotisk, verken følelsesmessig eller økonomisk. Selv om de kan ønske seg arbeid, har de innsett at de ikke vil komme ut i arbeidslivet igjen. Framtidsplanene handler om å komme over på uføretrygd i stedet for å motta sosialhjelp. Ingen av de enslige forsørgerne har gitt uttrykk for at uføretrygd er et reelt alternativ. Blant de enslige forsørgerne er det de kaotiske som skiller seg ut i forhold til de enslige. Det er ingen blant de enslige som har en kaotisk økonomi som en følge av alvorlige, psykologiske traumer, og der tidshorisonten er å overleve fra dag til dag. Det er mye som tyder på at det er livssituasjonen som gjør enslige og enslige forsørgere til to distinkt ulike grupper. Dessuten er forskjellen i forsørgelsesbyrde også et viktig skille mellom disse to gruppene. Det er ingen tvil om at eneansvaret for barn reduserer handlingsrommet vesentlig. Dette gjelder samtlige av de enslige forsørgerne.

15 Sammendrag 13 Det er sterke indikasjoner på at den subjektive velferden øker med økende livsoppholdsnivå. Det ser imidlertid ut til at det ikke primært er snakk om en skala, men om nivåer. Selv om det er eksempler på informanter som mestrer et svært lavt livsoppholdsbeløp, går det et tydelig skille mellom de få med et relativt sett høyt livsoppholdsnivå og de øvrige. Det er vanskelig å gradere velferdsvirkningene av beløp som ligger under de høyeste. Det er ikke mulig å gi et entydig svar på spørsmålet om de velferdsmessige konsekvensene av å endre dagens regime for sosialhjelp ved å innføre en anbefalt minstenorm for forbruk. Det vi ser er at de som har et livsoppholdsbeløp som ligger like over eller like under satsen for minstestandarden, rapporterer om en bedre mestring/kontroll av sin økonomi enn dem som har et vesentlig lavere livsoppholdsbeløp. Det er ikke mulig å konkludere med at minstestandarden nødvendigvis gir et entydig bedre velferdsnivå. Studien indikerer imidlertid at enslige med et livsopphold over minstestandarden mestret økonomien vesentlig bedre enn dem med lavere livsopphold. Blant de enslige forsørgerne var også mestringsevnen god, selv om ingen av dem hadde et månedlig livsoppholdsbeløp som var høyere enn vel 860 kroner lavere enn minstestandarden. Det er derfor ikke urimelig å konkludere med at minstestandarden definerer et nivå som gir et vesentlig bedre velferdsnivå enn dagens sosialhjelpsnivå. Vårt standpunkt er at studien støtter opp under den foreslåtte minstestandarden for forbruk og de forutsetningene som ligger til grunn for den. Utvalget av informanter til denne studien ble satt sammen av personer fra fire ulike regioner i Norge for å se om det finnes viktige geografiske forskjeller med hensyn en eller flere av dimensjonene i sosialmottakernes livssituasjon, velferd og synspunkter på den assistanse de mottar. Vi finner imidlertid ingen slike forskjeller av prinsipiell betydning.

16 14

17 Summary The objective of this study is to examine the welfare effects of SIFOs minimum consumption standard. Based on a qualitative research design, we address the following two questions: - how do long term recipients of social benefit manage their income? - what are the welfare consequences of changing from the current regime of economic support to SIFOs minimum consumption standard? We approach the first question by the help of two assumptions. The first of these states that the economic subsistence level is the determinant variable in the social recipients assessments about their welfare: Assumption 1: The social recipients assessments about their welfare level depend on the size of the economic subsistence level The second assumption states that the economic subsistence level is not the single most important variable explaining social recipients assessments about their welfare level, but must be seen in a wider social context: Assumption 2: The social recipients assessment about their welfare level depends on one s total life situation and actual life chances and to a lesser extent on the economic subsistence level. In this study we delimit welfare to include the social recipients opinions about of the sufficiency of their current income and the extent to which they feel they are in control of their own consumption.

18 16 The qualitative material consists of 15 long term recipients of social assistance; 8 single persons and 7 lone parents in 4 different regions in Norway. None of the informants have a psychiatric diagnosis or are addicted to drugs or alcohol. Our main conclusions are as follows: Firstly, the study identifies a limited array of incidences that may explain the dependency of social security; illness, divorce and unemployment. In most of the cases there is a combination of two or more incidents that operative over longer periods of time. The combination of illness and divorce may for example lead to dependency on social security through two mechanisms; the first is the vulnerability that single parents experience dealing with serious illness which eventually leads to reduced income and unexpected expenditures. The second mechanism is the serious psychological effects and mental illness that follow from the divorce and former husbands violent and aggressive behaviour. Bad health as a reaction to threats and actual violence are not always seen as a legitimate reason to receive illness benefit. Secondly, we find that the nominal subsistence level has an important impact on the subjectively experienced economic welfare. This goes for single persons as well as single parents. The positive connection between welfare assessments and the level of subsistence is first of all identified among people with a relatively high level of economic support. The tendency is not as distinct among informants with lower support levels; in fact some of them report a relatively higher level of subjective welfare than expected. The implication is that the ability to cope with low income varies along dimensions such as one s total life situation and actual life chances. Thirdly, the study identifies four typical coping strategies (the resigned, the optimists, the creative and the resourceful) among the singles and four among the single parents (the strategic, the optimists, the chaotic and the ambitious). The most interesting coping strategies are the single resigned and the chaotic single parents. The resigned are people who are dependent on social benefit, but knows that they never will enter the labour market and hence that their income will remain modest or low for the rest of their lives. They have adapted to the situation both in terms of consumption expenditures and lifestyle, and are capable of living on very little money. As an alternative to social benefit most of them would prefer to receive disability benefit until they are entitled to old age pension. The chaotic single parents, on the other hand, are mentally worn out from living on low income and are in fact unable to seek and keep paid work until they have consolidated their life situation.

19 Summary 17 This may take several years. They have no legitimate alternative income source other than social benefit. Fourthly, the overall conclusion is that actual economic subsistence levels are generally too low. Respondents with income levels slightly above or under SIFOs minimum standard report a significantly better welfare level than respondents with a lower income level do. Indirectly, this finding supports the assertion that SIFOs minimum standard at least defines an acceptable upper level for economic support to recipients of social services.

20 18

21 1 Problemstillinger 1.1 Bakgrunn Dette prosjektet inngår i et arbeid med å utvikle en minstestandard for forbruk. Bakgrunnen er en henvendelse fra Sosial- og helsedirektoratet om muligheten for å utarbeide en slik standard med utgangspunkt i SIFOs Standardbudsjett for forbruksutgifter. Standardbudsjettet definerer kostnadene ved å ha et rimelig forbruksnivå ved hjelp av et i prinsippet fullstendig sett av varer og tjenester som inngår i dette forbruksnivået. Utgiftene ved anskaffelsen, samt brukstiden for disse varene, er grunnlaget for kostnadsberegningene. Vareutvalget og kostnadsberegningene varierer etter antall personer i husholdet og etter kjønn og alder på personene. Varene som inngår i beregningsgrunnlaget fungerer som representantvarer for et gitt forbruksnivå. Det er mange måter å avgrense et rimelig forbruksnivå på. En mulig avgresning er å si at det skal gjenspeile et forbruksnivå som er akseptabelt for folk flest. Det er med andre ord ikke tenkt i forhold til hva som for eksempel er rimelig for personer som mottar økonomisk støtte fra det offentlige; sosialhjelp, ulike trygder etc. Det rimelige forbruksnivået er tvert om knyttet til hva som kan sies å være et grunnleggende forbruksnivå for husholdninger der de voksne, som hovedregel, er i inntektsgivende arbeid. En mer presis måte å avgrense et rimelig forbruksnivå på, er å tenke seg at det finnes en standardpakke av varer og tjenester som det er allment akseptert at de fleste har tilgang til. Vi kan utdype standardpakkebegrepet på følgende måte: Med utgangspunkt i klassisk sosiologisk teori kan vi grovt sett skille mellom forbrukets hovedfunksjoner. For det første må man forholde seg til den kulturelle (i motsetning til den juridiske) definisjonen av en familie. En slik

22 20 kulturell definisjon av familien forutsetter et visst minimum av varer (gjenstander) som fyller ulike funksjoner. Det snakkes her om kulturell overlevelse som, i tillegg til rent fysisk overlevelse, også tar hensyn til symbolsk differensiering i forhold til kjønns-, alders- og generasjonsforskjeller. This list described under the term standard pacage is relatively invariant in the face of moderate income changes. (Parsons & Smelser 2001: 222). For det andre er det et krav til forbruket at det gir rom for konfliktdemping ( tension management ) utgifter til fritidsforbruk, ferie, underholdning er eksempler på denne type forbruk. Den tredje funksjonen forbruket har, er å opprettholde et klasse- og prestisjesystem, med integrasjon og differensiering 1 som den viktigste funksjonen. Forbrukets grunnleggende funksjoner er med andre ord å plassere familien i en samfunnsmessig kontekst, sørge for reproduksjon og å håndtere konflikter i familien, samt å plassere familien i et klasse- og prestisjesystem. Standardpakken er slik sett kun ett av flere aspekter ved forbrukets funksjon, og som styrer husholdningens bruk av inntekt. Selv om standardpakken slik den er definert her til en viss grad varierer etter klasseposisjon, its most important characteristic is its relative stability at any given level (Parsons & Smelser 2001: 224). I tillegg til forventinger til det umiddelbare, positive forbruket, ligger det også klare forventninger knyttet til å kunne tilpasse seg situasjonsbetingede hendelser i framtiden. Det vil i praksis si sparing/investeringer for å kunne møte framtidige forpliktelser. For mange er sparing defined residually as an amount to be set aside only after meeting other role commitments (Parsons & Smelser 2001: 223). Standardbudsjettet slik det foreligger per i dag består primært av det Parsons og Smelser betegner som standardpakken. Vi er imidlertid av den oppfatning at deler av fritidsforbruket også inngår i denne pakken. Det er vanskelig å tenke seg en familie der det ikke brukes penger til for eksempel underholdning, både hjemme (tv, dvd, elektroniske spill etc.) og ute, for eksempel kino, og til friluftsliv. Det at ferier ikke er med i standardbudsjettet, skyldes ikke at dette per se ikke tilhører standardpakken, men utelukkende at det er vanskelig å finne en ferieform som er representativ (representantvare). 1 Parsons & Smelser legger hovedvekten på den integrative funksjonen til det klasse- og prestisjerelaterte forbruket. Dette er imidlertid avhengig av perspektivet. Det er fullt mulig å se på denne type forbruk både i et integrativt og differensiert perspektiv.

23 Problemstillinger 21 Det som derimot ikke hører til standardbudsjettet, er typisk livsstils- og klassemessig forbruk. Selv om det alltid vil være rom for store variasjoner i forbruket og forbruksmønsteret for husholdninger med en inntekt på standardbudsjettnivået, er ikke dette bygd eksplisitt inn i standardbudsjettet. I praksis er det imidlertid vanskelig å tenke seg et forbruk som ikke er preget av livsstiler og klasse. Det gjelder også varer i standardpakken. Det ligger derfor en idé om folk flest i standardbudsjettet som er vanskelig å forsvare. I praksis vil det være svært vanskelig, for ikke å si umulig, å utarbeide et sett standardvarer som er frakoblet konkrete livsstils- og/eller klasseelementer. Det må imidlertid aksepteres at budsjettet ikke har et eksplisitt intendert livsstil/klasseresonnement i bunnen. Dette lar seg forsvare ved at standardpakken er en metode for å komme fram til en sum penger (inntekt), og ikke en anbefaling av bestemte varer eller en bestemt forbruksstil. Innenfor de økonomiske rammene som defineres av budsjettet, er det muligheter for relativt sett store variasjoner. Dessuten antas det at inntekt som går ut over det som skal til for å dekke standardpakken, primært brukes til sosial posisjonering, enten det nå er livsstil eller klasse, eller begge deler. Også når det gjelder tilpasning til situasjonsbestemte, framtidige behov, er det en dobbelthet i standardbudsjettet. På den ene siden ligger det en forutsetning om at det rimelige nivået skal vedlikeholdes over tid. Det innebærer at alle varer som inngår i budsjettet avskrives over varens levetid. I praksis betyr det at det beregnes en spareandel i budsjettet når kjøleskapet går i stykker skal man ha spart opp penger til å kunne kjøpe et nytt uten å måtte redusere på det øvrige forbruket. Argumentet for det er at det vil være vanskelig å opprettholde en standardpakke, uten at det også legges inn et vedlikeholdsaspekt. Hvis ikke, vil nivået forringes over tid, og kostnadene ved å komme opp på det samme nivået vil være høyere enn avskrivningskostnadene. Det er med andre ord bygd inn en økonomisk buffer i standardbudsjettet. På den annen side er det trolig ikke den type kortsiktig økonomisk buffer som Parsons og Smelser tenker på når de viser til sparing som defined residually as an amount to be set aside only after meeting other role commitments (Parsons & Smelser 2001:223). Her tenkes det mer på langsiktige investeringer og sparing til tunge og store kapitalgoder; utdanning, bolig, bil etc. Denne type sparing ligger helt klart utenfor standardbudsjettet. For enkelhets skyld kan vi derfor skille mellom sparing for å tilegne seg varer som ligger utenfor standardpakken på den ene siden, og vanlig privatøkonomisk

24 22 atferd ved at man planlegger innkjøp av en rekke vanlige, men dyre varer på den andre. Vi betegner dette som økonomiske avsetninger og ikke sparing. SIFOs Minstestandard for forbruk Når vi har brukt plass på å redegjøre for og avgrense standardpakken, både i forhold til hvilke funksjoner den har og i forhold til hvordan den finansieres, skyldes det våre argumenter for avgrensingen av minstestandarden for forbruk (se Borgeraas & Øybø 2003). Det argumenteres i den første rapporten for at det er prinsipielt vanskelig å anbefale en minstestandard med et vesentlig annet innhold enn det som ligger til grunn for standardbudsjettet. Selv om det godt kan tenkes at det finnes klassespesifikke standardpakker, ønsker vi ikke å utarbeide slike. Siden varene som ligger i standardbudsjettet tar sikte på å tilfredsstille grunnleggende materielle og kulturelle behov, er det vanskelig å hevde at disse varierer etter en klassedimensjon. Det er spesielt vanskelig i et så egalitært innstilt samfunn som Norge. Det klassespesifikke forbruket ligger her i prinsippet utenfor denne pakken. I praksis er det vanskelig å få til. Nå er det imidlertid ikke varene som er standardbudsjettets output, men forbruksutgifter. Denne utgiftsrammen er så vid at det gir muligheter til et variert faktisk forbruk som selvsagt kan ta opp i seg både livsstils- og klassespesifikt forbruk. Det er med noen få unntak som vi straks skal komme tilbake til svært vanskelig å gi fornuftige argumenter for at det er varer eller varegrupper som er unødvendige i den eksisterende pakken. Det kunne argumenteres for at sammensettingen av varene bør være annerledes i minstestandarden enn i standardbudsjettet. Dette ville i praksis bety at en for eksempel reduserte antallet av samme vare, senket kvalitetsnivået på varene eller økte leve- og brukstiden for varene i standardpakken. Det kunne også tenkes at innkjøpene forventes gjort i forretninger med utelukkende lave priser. Dette ble vurdert i første fase av prosjektet, men ble forkastet. Hovedbegrunnelsen er at vareutvalget i standardbudsjettet er såpass nøkternt i seg selv, at nivået ville bli uforsvarlig lavt. Dessuten ville denne type tilnærming rent faktisk være et bidrag i retning av å utvikle klassespesifikke pakker. Selv om standardpakken inneholder varer som i all hovedsak er uproblematiske, og som det ville være uforsvarlig å ta ut av standardpakken, vil det alltid være gjenstander som er diskutable. Dette også fordi standardpakken endrer seg over tid, selv om tidsspennet er stort. I den perioden SIFO har arbeidet med standardbudsjettet (fra 1987), er det kommet inn nye gjenstander som dekker nye bruskområder, de siste eksemplene er PC, Internett, telefon, elektroniske spill etc. Når nye typer av forbruksgjenstander kommer inn i standardpakken, vil det ofte skape en diskusjon om disse er

Livsopphold ved Startlån en praktisk oppfølging

Livsopphold ved Startlån en praktisk oppfølging Oppdragsrapport nr. 4-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved Startlån en praktisk oppfølging SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 4 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 11-2005. Elling Borgeraas. Kreft og levekår. en presentasjon av tallmaterialet fra Levekårsdatabasen

Oppdragsrapport nr. 11-2005. Elling Borgeraas. Kreft og levekår. en presentasjon av tallmaterialet fra Levekårsdatabasen Oppdragsrapport nr. 11-2005 Elling Borgeraas en presentasjon av tallmaterialet fra Levekårsdatabasen SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 11-2005 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Kriseatferd svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk

Kriseatferd svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk Rapport nr. 9-1998 Elling Borgeraas og Per Arne Tufte svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk SIFO 1998 Rapport nr. 9 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C,

Detaljer

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån Oppdragsrapport nr. 1-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 1 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Minstestandard for forbruksutgifter

Minstestandard for forbruksutgifter Oppdragsrapport nr. 8-2003 Elling Borgeraas og Anne Marie Øybø Minstestandard for forbruksutgifter SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 12-2005 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Betalingsproblemer og livsfaser En kvantitativ studie av livsfasespesifikke årsaker til betalingsproblemer

Betalingsproblemer og livsfaser En kvantitativ studie av livsfasespesifikke årsaker til betalingsproblemer Fagrapport nr. 2-2014 Christian Koyama Poppe En kvantitativ studie av livsfasespesifikke årsaker til betalingsproblemer SIFO 2014 Fagrapport nr. 2 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Unge voksne og personlig økonomi

Unge voksne og personlig økonomi Oppdragsrapport nr. 4-2013 Ragnhild Brusdal SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 4 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke

Detaljer

Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv

Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv Oppdragsrapport nr. 10-2006 Christian Poppe Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv SIFO 2006 Oppdragsrapport nr. 10-2006 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks

Detaljer

Ny start med fullført gjeldsordning

Ny start med fullført gjeldsordning Oppdragsrapport nr. 11-2010 Christian Poppe Ny start med fullført gjeldsordning SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 11 2010 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011

Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011 Oppdragsrapport nr. 2-2012 Christian Poppe Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011 SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 2 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Tor Morten Normann Materielle og sosiale mangler Utslag av fattigdom

Tor Morten Normann Materielle og sosiale mangler Utslag av fattigdom Tor Morten Normann Utslag av fattigdom Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser.

Detaljer

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 Prosjektnotat nr. 1-2014 Randi Lavik, Lisbet Berg, Ragnhild Brusdal Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 1 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Fjerne fedre og nære mødre

Fjerne fedre og nære mødre FoU rapport nr. 7/2009 Fjerne fedre og nære mødre Barns erfaringer med å ha liten kontakt med far Ann Christin Eklund Nilsen Solveig Sagatun Dag Ellingsen Tittel Forfattere Fjerne fedre og nære mødre.

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold Noen familier har problemer med å finne et stabilt sted å bo. I denne rapporten ser vi på hvem disse familiene er og på grunner til at de ikke får etablert seg på boligmarkedet. Vi finner at mange har

Detaljer

Økonomisk likestilling blant gifte og samboende

Økonomisk likestilling blant gifte og samboende Oppdragsrapport nr. 13-2013 Ragnhild Brusdal, Elling Borgeraas og Mary Ann Stamsø Økonomisk likestilling blant gifte og samboende SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 13 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Låneopptak og betalingsproblemer husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-98

Låneopptak og betalingsproblemer husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-98 Arbeidsnotat nr. 6-1999 Christian Poppe Låneopptak og betalingsproblemer husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-98 SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 6 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Hverdagsliv og drømmer

Hverdagsliv og drømmer ordlandsforskning F-rapport nr. 6/2009 Hverdagsliv og drømmer. For unge som står utenfor arbeid og skole Hverdagsliv og drømmer For unge som står utenfor arbeid og skole av Hilde Marie Thrana Cecilie Høj

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

Forbrukerkunnskap og digital kompetanse blant elever i videregående skole

Forbrukerkunnskap og digital kompetanse blant elever i videregående skole Oppdragsrapport nr. 5-2011 Anita Borch og Øystein Sørebø Forbrukerkunnskap og digital kompetanse blant elever i videregående skole SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 5 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro, Turid Midjo, Veronika Paulsen og Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte

Detaljer

Husholdningens økonomiske situasjon 2007 SIFO survey

Husholdningens økonomiske situasjon 2007 SIFO survey Prosjektnotat nr. 3-2007 Per Arne Tufte Husholdningens økonomiske situasjon 2007 SIFO survey SIFO 2007 Prosjektnotat nr.3 2007 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks

Detaljer

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem,

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer