2008 året som ble så bratt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2008 året som ble så bratt"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 2008 året som ble så bratt I 2008 fikk Asker kommune kjenne på nye rammebetingelser for kommuneøkonomien og konsekvensene av en global finanskrise. Både den politiske ledelsen og ulike administrative nivåer har måttet orientere seg mot en ny virkelighet. Det er lagt ned mye arbeid i å skape en felles forståelse for dette og for å tilpasse organisasjonen til kommunens økonomiske forutsetninger. Kommunens organisasjon er mobilisert for å takle det økende omstillingsbehovet som organisasjonen står overfor, gjennom informasjon, deltakelse i beslutningsarenaer og satsing på lederopplæring. Asker kommune har satset på et offensivt lederutviklingsprogram for alle kommunes ledere for å kunne imøtekomme kravene til omstilling og endringer i organisasjonen. I nedgangstider er det særskilt viktig å satse på medarbeiderne, som er kommunens aller viktigste og fremtidige ressurs i møtet med innbyggere og brukere. Det har vært et sterkt engasjement for bedre samhandling på tvers av de tradisjonelle fagområdene i kommunen i Flere av resultatene i årsrapporten viser at dette har kommet innbyggerne våre til gode i form av høyere kvalitet på tjenestene. Den Kulturelle Spaserstokken, med kulturtilbud til eldre som ikke har mulighet for å benytte seg av det ordinære kulturtilbudet, er et veldig godt eksempel i så måte. Vi har også sett økt samarbeid mellom kommunale enheter, de frivillige og næringslivet dette året. Asker kommune satser på en bærekraftig utvikling. I 2008 ble Klimapanelet etablert, det ble vedtatt å innføre kildesortering av matavfall fra 2011 og kommunen fikk egne miljøsider på internett. Kommunen har innført den internasjonale sertifiseringen Grønt Flagg for miljøsatsing i skoler og barnehager, og har fått sertifiseringen Blått Flagg for strender og havner. En rekke turstier er også ryddet til glede for mange innbyggerrydding i lang tid fremover. Dialogen med kommunens brukere er under stadig forbedring. I 2008 fikk vi gjennom et helt år innspill via AskerDialogen, en ordning hvor innbyggerne kan komme med ros og ris til kommunen. Gjennom denne kanalen ble det mottatt 370 tilbakemeldinger som følges opp fra administrasjonen. Lene-timen der ordføreren møter innbyggerne til samtale, er også et viktig supplement til kommunens dialog med innbyggere og brukere. Ordfører har også fått egne nettsider hvor taler og informasjon om ordførerens gjøremål legges ut. I 2008 ble det vedtatt å innføre en ordning med Billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt. Erstatningen gjelder barn som har vært plassert i fosterhjem eller institusjon av Asker kommune før Det kan søkes erstatning frem til 31. oktober Ordningen administreres i samarbeid med Bærum kommune. Kommunens helse- og omsorgstjenester viser stor kreativitet i å videreutvikle tjenestetilbudets innhold i en tid med endrede økonomiske rammer og økende behov for denne typen tjenester. Demensomsorgen i Asker står i en særstilling, og etablering av pårørendeskole, der pårørende har fått mer kunnskap om demens og demente, har vært en satsing som har vist seg å være meget vellykket. I 2008 var det Mangfoldsår, og Asker markerte dette med en internasjonal uke. Frivillige, næringslivet og kommunens kulturarenaer sto sammen om arrangementet som var meget vellykket. Vi ser fram til Kulturminneåret og markeringen av dette i Asker kommune står overfor betydelige økonomiske utfordringer i årene som kommer, og vil måtte redusere omfanget på en rekke tjenestetilbud. Til tross for dette er kommunens ledelse og medarbeidere innstilt på å finne gode løsninger og utvikle tjenestetilbudet til beste for innbyggerne. Omstilling er utviklingsarbeid. Engasjement, innsatsvilje, evne til nytenkning og høy kompetanse er noe som kjennetegner medarbeiderne i Asker kommune. Asker kommune - mer enn en jobb! 3

3 1 Årsberetning Økonomiske resultater Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i Resultater på tjenesteområdene Investeringene Balansen Økonomiske perspektiver for HP-perioden Pågående rettstvister Likestilling Medarbeidere med innvandringsbakgrunn Deltid Livsfasepolitikk Likestillingsindeks for kommunene Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Verdier og styring Politisk struktur Administrativ struktur Andre selskaper God virksomhetsstyring Strategiske prosjekter FNs Global Compact Byprogram - mot uetisk atferd og korrupsjon Styrking av lokalsamfunnene Medarbeiderutvikling og kulturbygging Kunnskapsbro Strategiske mål Samfunnsperspektivet Miljøperspektivet Innbyggerperspektivet Medarbeiderperspektivet Organisasjonsperspektivet Strukturperspektivet Økonomiperspektivet Økonomiske hovedtall Det finansielle regnskapssystemet Finansieringsanalyse Driftsregnskapet Skatt, rammeoverføring og øvrige driftsinntekter Lønnsutgifter Finansielle utgifter og inntekter Tjenesteområdene Økonomi Lønnsutviklingen Medarbeiderutvikling Administrasjon, ledelse og næring Administrativ ledelse og organisering Næringsutvikling Oppvekst Barnehagene Askerskolen Barne- og ungdomstjenester (inkl. PPT/rådgivning) Voksenopplæringen Helse og omsorg Helsetjenester Psykisk helsearbeid Sosiale tjenester Utviklingshemmede Eldreomsorg Kultur, frivillighet og fritid

4 15.1 Den kulturelle spaserstokken Kulturarena Asker Askerbibliotekene Kulturskolen Idrett og fritid Renovasjon, vann og avløp Samferdsel Bygge- og delesak Arealforvaltning Kommunal rehabilitering og utbygging Prosjekt og utbygging Branntilsyn særskilte objekter Revisjonsberetningen

5 1 Årsberetning 2008 Årsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Den gir en beskrivelse av utviklingstrekk og resultater og skal spesielt omtale de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjonen som gis i årsregnskapet. For å få et helhetlig bilde av økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse i Asker kommune for 2008 vises det til årsrapporten. Asker kommune har en stor gjeldsbyrde. Dette, i kombinasjon med statens utjevningspolitikk, har bidratt til at den økonomiske handlefriheten er redusert. Handlingsprogrammet for representerte ett første skritt for å skape en mer robust økonomisk plattform for den kommunale virksomheten. Tjenesteområdene har tilpasset seg trangere økonomiske rammer og det var for 2008 lagt opp til omstillings- og innsparingstiltak på totalt 89,6 mill. Det er et langsiktig arbeid å redusere rammene for tjenesteproduksjonen i kommunal virksomhet, noe resultatet for 2008 bærer preg av. I tillegg til de utfordringene kommunen har hatt i forhold til omstilling, har 2008 i stor grad vært preget av finanskrisen. Asker kommune har måttet bokføre tap på finanskapittelet. Etter mange år med positivt driftsresultat har kommunen for 2008 et negativt driftsresultat. 2 Økonomiske resultater Driftsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 85,6 mill kroner, noe som er 62,7 mill kroner dårligere enn budsjettert. I prosent av driftsinntektene er dette et netto driftsresultat på -3,1 pst. Det er anbefalt at netto driftsresultat ligger på 3-5 pst av driftsinntektene. Til sammenligning hadde Asker kommune i 2007 og 2006 et netto driftsresultat på henholdsvis 1 pst og 5,8 pst. Det negative driftsresultatet i 2008 forklares i stor grad av urealisert, bokført tap på energifondet på 86,2 mill kroner. DRIFTSREGNSKAP REGNSKAP 08 REG. BUDSJETT AVVIK Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig merforbruk Tabell 1 I 2008 ble likviditetsreserven avviklet og inntektsført med knapt 54,5 mill kroner. Dette bidro sterkt til at det regnskapsmessige merforbruket endte på relativt beskjedne 5,1 mill kroner. Regnskapet er gjort opp i balanse ved å tilføre 5,1 mill kroner fra energifondets bufferfond. Rådmannen gjør oppmerksom på at det mest riktige i tilfellet med regnskapsmessig merforbruk er å stryke avsetninger til disposisjonsfond. Merforbruket kunne blitt dekket ved å stryke blant annet årlig avsetning til selvassuransefond og energifondets realverdifond. 6

6 I 2008 var det budsjettert med en avsetning til opprettholdelse av realverdien på energifondet på 25 mill kroner. Regnskapsresultatet ga ikke rom for at denne avsetningen kunne dekkes på ordinær måte, og avsetningen ble derfor dekket av bufferfondet. Retningslinjene for avsetning til realverdifond tilsier at det skal settes av i forhold til konsumprisindeksen (KPI). Ved en inkurie ble avsetningen gjort i henhold til det som var budsjettert, altså 25 mill kroner. KPI for 2008 tilsier at avsetningen skulle ha vært på 18,7 mill kroner. I og med at dette ble dekket via bufferfondet, er ikke regnskapsresultatet påvirket av at det er satt av for mye til realverdifondet. Det gjøres oppmerksom på at prinsippet for regnskapsføring, og modell for beregning av tilskudd til ressurskrevende brukere ble endret i Tidligere har kommunene fått tilskuddet ett år på etterskudd. I 2008 skulle kommunene for første gang anslå størrelsen på tilskuddet, som så skulle inntektsføres i regnskapet det samme året som kostnadene hadde oppstått. Asker kommune anslo og regnskapsførte 26 mill kroner. Selve arbeidet med å dokumentere de faktiske utgiftene gjøres i mars Oppdatering av vedtak vedrørende ressurskrevende brukere er et pågående arbeid, som har resultert i at Asker ventes å få ca 42 mill kroner. Dette er ca 16 mill kroner mer enn det som ble anslått i Dersom dette beløpet hadde blitt inntektsført i 2008 ville ikke kommunen hatt et regnskapsmessig merforbruk. 2.1 Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i Kommunens driftsinntekter økte mer enn driftsutgiftene i Driftsinntektene økte med 8,4 % fra 2007 til 2008, mens driftsutgiftene økte med 6,4 % i samme periode. - Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) ble 33,4 mill kroner høyere enn regulert budsjett. Merinntekten skyldes i det alt vesentlige en høyere innbetaling av restskatt i 2008 enn det som har vært gjennomsnittet de seneste årene. Skatteinngangen for Asker kommune ble 11,1 % høyere i 2008 enn den var i Finansutgiftene økte fra 220,3 mill kroner i 2007 til 357,5 mill i Inkludert i denne økningen ligger kommunens tap på energifondene med 86,2 mill kroner, tilsvarende 9 % av bokført verdi pr. 1/1. Sett opp mot budsjettert avkastning på 63 mill er det et avvik på 149,2 mill kroner i Rente- og avdragsutgiftene isolert sett økte med 51 mill kroner eller 23 % fra 2007 til Betalte avdrag på 92,9 mill kroner er innenfor regnskapsforskriftens ramme for minimumsavdrag. - Renteinntekter/avkastning ble redusert fra 81,4 mill kroner i 2007 til 39,9 mill i I beløpet for 2007 ligger avkastningen på energifond i 2007 med 47,4 mill. Renteinntektene isolert sett økte med 5,9 mill eller 17,4 % fra 2007 til Lønnsutgiftene økte med 100 mill kroner eller 9,3 % fra 2007 til Endringen skyldes ulike faktorer som utgifter til lønnsoppgjør, endring i pensjonsutgifter og endring i antall årsverk. 2.2 Resultater på tjenesteområdene Samlet merforbruk på tjenesteområdene var i 2008 på 30,6 mill kroner. Innenfor dette resultatet er det store forskjeller enhetene imellom; noen enheter har besparelse og andre har overskridelser. Netto mer- og mindreforbruk i forhold til regulert budsjett 2008 per tjenesteområde vises i tabellen. Tjenesteområde Mer-/mindreforbruk 01 - Administrasjon, ledelse og næring Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Sum tjenesteområdene Tabell 2 7

7 Som tabellen viser er det kun tjenesteområde oppvekst som har et mindreforbruk. Store deler av merforbruket på tjenesteområde teknikk og miljø knytter seg til VAR-området. En nærmere redegjørelse for av resultatene for tjenesteområdene finnes i Årsrapporten under økonomiperspektivet. Diagrammet under viser de ulike tjenesteområdenes andel av totale brutto driftsutgifter, eksklusive sentrale føringer, i Teknikk og miljø Eiendoms-forvaltning 9 % 5 % Kultur, frivillighet og fritid 5 % Adm., ledelse og næring 7 % Oppvekst 41 % Helse og omsorg 33 % Figur Investeringene Det ble investert for 235,7 mill kroner i 2008 inkl mva. Det er 21,7 mill mer enn opprinnelig vedtatt i Etterslepet i gjennomføringen av investeringene er dermed redusert i 2008, men etterslepet er fortsatt betydelig. Justert byggebudsjett (inkl etterslepet) var på 665,4 mill kroner. Det var en betydelig svikt i inntekter i investeringsregnskapet. Det var budsjettert med 63,3 mill kroner i statstilskudd, mens regnskapsførte tilskudd ble på 29,9 mill. Overforbruk som er inndekket ved bruk av disposisjonsfond fra andre prosjekter, utgjør 32,1 mill kroner. Av samlet overforbruk skyldes 24,3 mill kroner manglende inntekter som forventes mottatt senere år. Dette er hovedsakelig spillemidler knyttet til Leikvollhallen og Risenga svømmehall. I tillegg forventes deler av overforbruk på 2,686 mill knyttet til Lokalmiljøsenter på Borgen dekket av oppgjør fra rettsforlik på ca 1 mill. Det resterende vil man komme tilbake til i 2009, da prosjektet endelig avsluttes. Flere prosjekter ligger foran fremdriftsplanen og har til sammen benyttet 1,7 mill kroner av bevilgningen for

8 Reelt overforbruk på investeringsprosjekter utgjør 6,1 mill kroner. Disse prosjektene er: Bråset bo- og rehabiliteringssenter har et merforbruk i 2008 på 0,4 mill kroner. Totalt for prosjektet er merforbruket på 9,8 mill kroner. Dette er knyttet til tapt rettssak mot utbygger. Røyken kommune ble fakturert for 4,2 mill kroner eks mva i feb Endelig avslutning av prosjektet vil man komme tilbake til i årsoppgjøret for Vendla barnehage har et merforbruk for året på 2,4 mill kroner. Overforbruket skyldes primært tilpasning mot idrettsanlegget og utvidelse av utomhusaralet som følge av større barnehage. Torstad ungdomskole har et merforbruk for året på 0,5 mill kroner som må dekkes inn. Nye omsorgsboliger Gullhella. Hele restbevilgning ble strøket, fordi prosjektet skulle privatfinansieres eller finansieres gjennom kommunens datterselskap Asker Utvikling AS. Midlene til tomtekjøpet fra fylkeskommunen ble inndratt samtidig. Prosjektet trenger således 3,3 mill kroner for å dekke opp dette. Investeringer for 2008 skulle delvis finansieres ved salg av eiendom. Salg har ikke skjedd i den takt budsjettet har forutsatt. Egen sak ble behandlet i FSK , og ny sak planlegges På grunn av finanskrisen og offentlige begrensninger tilknyttet utbygging av eiendommer, har det vært vanskelig å få solgt eiendommer til akseptable priser. Større prosjekter som er forsinket/ikke kommet i gang Prosjektene Ny barnehage Heggedal, Østhellinga barnehage parkering, Bondi skole spes.avd, ombygging Solgården, Solgården sentralkjøkken, boliger rusomsorg, felles adm.bygg for tekniske enheter ble i forbindelse med HP vedtatt å ikke gjennomføre nå. Bevilgninger på totalt 21,4 mill kroner ble samtidig inndratt. Borgenbråten bo- og aktivitetssenter: 27,4 mill kroner. Planleggingen er igangsatt. Nærmiljøsenter Heggedal: 9,3 mill kroner. Vardåsen alpinbakke: 4,7 mill kroner. Prosjektet avklares i 2009 i forbindelse med regjerings tiltakspakke Oslofjorden trebåtsamling: 4,7 mill kroner. Prosjektet er under planlegging. Rehabilitering av Bergsmarka: 22,6 mill kroner. Fremdriften har ikke vært i takt med bevilgningen, men prosjektet er nå under full utbygging. Kildesortering: 16,7 mill kroner. Planlegging påbegynt i Investeringskostnadene vil påløpe i 2010 og Større prosjekter som er avsluttet i løpet av året Holmen barnehage Vendla barnehage Bryggerhuset på Tveter ASK-huset på Nordre Bondi 2.4 Balansen BALANSEN Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld kortsiktig Gjeld langsiktig Sum gjeld og egenkapital Tabell 3 9

9 Likviditeten må ansees å være god. Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på 1,2 mrd. kroner i Dette er en reduksjon på 137 mill kroner fra Reduksjonen skyldes at omløpsmidlene er redusert med 108 mill kroner, samtidig som den kortsiktige gjelden er økt med 29 mill kroner Egenkapitalen er redusert med 185 mill kroner fra 2007 til Fondsmidlene utgjør 1,187 mrd kroner, dette er en økning på 61 mill kroner fra Av fondsmidlene utgjør energifondene 949 mill kroner, mens 121,5 mill kroner er bundne fondsmidler. Konto for prinsippendringer utgjør 11,9 mill. Av fondsmidlene er det kun 51,3 mill kroner som ikke er øremerket spesielle formål. Den langsiktige gjelden har økt med 337 mill kroner fra Økning i kommunens pensjonsforpliktelser utgjør 302 mill kroner, mens den resterende del skyldes at det er tatt opp mer i nye lån enn det er nedbetalt i avdrag. Økningen i langsiktig gjeld binder opp stadig større deler av driftsbudsjettet i form av årlige renter og avdrag. Av kommunens låneportefølje på 2,990 mrd kroner, er 60,5 % bundet til fast rente. Ved utgangen av 2008 var låneporteføljens gjennomsnittsrente 5 %. 3 Økonomiske perspektiver for HP-perioden Det er lagt opp til en stram styring av de økonomiske ressursene for å beholde og bedre kommunens økonomiske handlefrihet i perioden Det er lagt opp til flere tiltak for å bedre driftsbalansen, og i 2009 er det bl.a. lagt opp til omstillinger og innsparinger på 100,4 mill. kroner. Disse endringene er tidkrevende å gjennomføre og må skje gjennom en gradvis tilpasning. Derfor vil effekten av dette arbeidet måtte sees i et lengre tidsperspektiv. God økonomistyring, tett oppfølging og rapportering på hvordan innsparingene tas ut og hvilke konsekvenser det medfører, blir en viktig del av prosessen framover. I tillegg til forutsetningene som ligger til grunn for handlingsprogrammet , vil usikkerheten knyttet til finanskrisen og den økonomiske utviklingen ha betydning for kommunens resultater i perioden fremover. Følgende momenter kan nevnes: Generelt Vedtatt budsjett for 2009 og handlingsprogram for perioden bygger i store trekk på regjeringens forslag til statsbudsjett. Det vises også til revidert budsjett for Asker kommune, vedtatt av kommunestyret den Pris- og lønnsvekst I statsbudsjettet var det ved beregning av kommunenes inntekter i 2009 lagt til grunn en samlet pris- og lønnsvekst på 4,5 %. Da var lønnsveksten anslått til 5 % og prisveksten til 3,6 %. De økonomiske forutsetningene for norsk økonomi er nå betydelig endret. SSB anslo i desember en vekst for 2009 på 3,9 %. Lønnsveksten var da nedjustert til 4,9 %, mens prisveksten forventes å komme ned i 2 2,5 %. Ved fremleggelsen av regjeringens tiltakspakke for kommunesektoren den 26. januar ble det anslått en ytterligere redusert lønnsvekst for Lønnsveksten forventes å ligge 0,75 % under anslaget i statsbudsjettet, dvs. på 4,25 %. Renteutviklingen I vedtatt budsjett for 2009 og handlingsprogram er det lagt til grunn en innlånsrente på 7 %. Så langt i 2009 har rentenivået falt kraftig. Det ble i desember 2008 i forbindelse med refinansiering av lån i Kommunekreditt tatt opp et obligasjonslån på 300 mill koner på 30 år til en rente på 3,42 %. SSB s siste prognose for gjennomsnittsrente for 2009 er på 3,7 %. Det forventes en reduksjon i kommunens finanskostnader i

10 Avkastning energifond Uroen i finansmarked innebærer en risiko for at den faktiske avkastningen vil bli lavere enn budsjettert. Den negative utviklingen i aksjemarkedene i 2008 har fortsatt over i Asker kommune har i 2008 plassert en stor del av sine investeringer i obligasjoner med en lavere risikoprofil. Det bemerkes også at finansanalytikere spår en oppgang i aksjemarkedene framover. 4 Pågående rettstvister Asker kommune har ingen pågående rettstvister per Likestilling Den store andelen med kvinnelige medarbeidere i Asker kommune holder seg stabil og det er kun marginale endringer fra de foregående år. I 2008 var kvinneandelen på 76 % mot 77% i 2007 og Som tidligere følger kjønnsfordelingen i hovedtrekk de tradisjonelle tjenesteområdene som er i kommunen. Andel kvinner og menn i organisasjonen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 22 % 24 % 23 % 24 % 78 % 76 % 77 % 76 % Figur 2; Andel kvinner og menn Asker kommune startet i 2007 et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet, Familievernet, Kirkens Bymisjon og Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning: Family First. Prosjektet har ikke hatt den forventede fremdriften. Årsaken til dette skyldes at ambisjonsnivået ikke var tilstrekkelig avstemt i utgangspunktet. Flere ressurspersoner knyttet til prosjektet sluttet i 2008 og forankringen av prosjektet i en tid med store innsparingskrav, ga arbeidet lav prioritet. Menn i barnehager er fortsatt et satsingsområde. Tallene for 2008 viser at det har vært en svak nedgang i antall menn i barnehage fra 10,7 % i 2007 til 9,9 % i En bevisst lønnspolitikk gjennom 2008, viser at kvinner totalt sett hadde en noe bedre lønnsutvikling enn menn. I lønnsoppgjøret i 2008 ble det satset på kvinnedominerte yrker som jordmødre, PP-rådgivere og kvinnelige rådgivere. Det ekstraordinære tiltaket for mellomledere kom i all hovedsak kvinnelige mellomledere til gode. 11

11 5.1 Medarbeidere med innvandringsbakgrunn Asker kommune har i 2008 arbeidet med virkemidler og tiltak knyttet til arbeid med rekruttering, introduksjon og kompetanseutvikling av medarbeidere med innvandringsbakgrunn for å sikre et bredt likestillingsarbeid. I den forbindelse ble det foretatt en kartlegging av arbeidstakere: Antall medarbeidere med innvandringsbakgrunn* I prosent Politisk ledelse 2,12 Rådmann og stab 0 RE-ledere 3,5 Mellomledere 1,26 Interne støttefunksjoner 4,48 I organisasjonen totalt 9,25 Tabell 4 * Med innvandringsbakgrunn menes personer med to utenlandskfødte foreldre, både de som selv har innvandret til Norge (innvandrere) og de som er født i Norge av to utenlandskfødte foreldre (etterkommere). Det er en arbeidsgiverpolitisk ambisjon at fordelingen av ansatte med innvandrerbakgrunn skal gjenspeile fordelingen av innbyggerne innvandrerbakgrunn i kommunen. Det er ca 10 % av innbyggerne i Asker kommune som har innvandringsbakgrunn. 5.2 Deltid Totalt arbeider i underkant av 48 % av medarbeiderne deltid. Dette er en liten nedgang fra året før da ca. 50 % av medarbeiderne jobbet deltid. Også i 2008 hadde Klimaundersøkelsen spørsmål knyttet til stillingsprosent og ønske om økning av denne. Resultatene av Klimaundersøkelsen viste at andelen som arbeider uønsket deltid er omtrent den samme som ved tidligere år. Kartleggingen er viktig i arbeidet med å redusere uønsket deltid. Av de som svarte på klimaundersøkelsen hadde 33 % deltid, og av disse ønsket 24 % seg større stillingsstørrelse. 5.3 Livsfasepolitikk For Asker kommune er det viktig å beholde ansatte som er inne i den siste delen av sitt yrkesliv. Tiltaket hvor ansatte fra fylte 62 år kan redusere inntil 20 % av arbeidstiden mot å opprettholde 100% lønn, er mye brukt. Ved utgangen av 2008 hadde totalt 77 ansatte benyttet seg av dette tilbudet, fordelt på 55 kvinner og 22 menn. 12

12 Menn 29 % Seniortiltak fordelt på kjønn Kvinner 71 % Figur Likestillingsindeks for kommunene Statistisk sentralbyrå utarbeider årlige Likestillingsindekser for alle 431 kommunene i Norge. En kommune kan skåre maksimalt 4 poeng, mens dårligste skår er 1 poeng. Kommune Rangering Indeks Barnehagedekning Høyere utdanning Kvinner per 100 menn Kvinner i arbeidsstyrken Inntekt Kvinnelige kommunestyrerepresentanter Tromsø 1 3, Oppegård 10 3,4 4 2,5 4 3,5 2,5 4 Asker 11 3,4 4 2,5 4 3,5 2,5 4 Bærum 54 3,1 2 2,5 4 3,5 2,5 4 Skedsmo 94 2,9 2 2, Tabell 5 6 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Asker kommune er en IA-bedrift og HMS-arbeidet i 2008 har i hovedsak vært konsentrert om å øke fokus og kompetansen i organisasjonen i tråd med nye retningslinjer fra NAV om et mer inkluderende arbeidsmiljø. Asker kommune samarbeider tett med NAV lokalt og NAV Arbeidslivssenteret om oppfølging av medarbeidere som er sykemeldte eller står i fare for å bli sykemeldte. I 2008 mottok Asker kommune 1, 7 millioner i tilretteleggingstilskudd fra NAV. Ny lovendring, gjeldende fra om tettere oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte hadde som intensjon å bidra til mer forpliktende samarbeid mellom virksomhetene, NAVkontorene og fastlegene. Vi ser foreløpig ingen reduksjon i langtidsfraværet i Asker kommune. Totalt hadde Asker kommune i 2008 har et sykefravær på 8,3 prosent. Sykefraværet har hatt en økning på 0,7 prosent sammenlignet med 2007, men Asker kommune ligger fremdeles under landsgjennomsnittet for kommunene. Sykefravær Asker 7,6 8,3 Bærum 8,9 9,3 Tabell 6 Krav om oppfølgingssamtaler og dialogmøter for sykemeldte er innført på alle resultatenheter i Asker kommune. HMS-rådgiver har deltatt på om lag 80 dialogmøter med resultatenhetene. I 13

13 tillegg til dette har NAV arbeidslivsenteret deltatt i 16 dialogmøter knyttet til enkeltsaker. Det har vært en økning i antall henvendelser til HMS-rådgiver om dialogmøter i siste halvår av Det gis også bistand til resultatenhetene i forbindelse med øvrige oppfølgingsplaner og tilretteleggingsarbeid for sykemeldte. Kommunen arbeider i økende grad strukturert med forbedringer som kan bidra til reduksjon av sykefraværet. Det blir fortløpende gjennomført analyse av tilgjengelige statistikker fra NAV, men også interne rapporter vil danne grunnlag for spesifikke forbedringer innenfor det enkelte område. Kartlagte utfordringer knyttet til sykefraværsårsaker og planlagte og gjennomførte tiltak skal evalueres og videreutvikles i planarbeidet for Fravær sett i sammenheng med sykemeldingsdiagnoser i 2008, tilsier at vi må ha økt fokus på å videreutvikle tiltak som forebygger og reduserer utviklingen av sykefravær som har sin årsak i muskel- og skjelettlidelser, lettere psykiske lidelser og fravær relatert til svangerskap. Kommunen har i 2008 gjennomført tre obligatoriske kurs/opplæring for sine alle ledere, mellomledere med personalansvar i forbindelse med endringene fra NAV for å oppnå et mer inkluderende arbeidsliv. Kommunens tillitsvalgte og verneombud har vært oppfordret til deltagelse. I tillegg til dette har det vært satt opp tre kursdager med gjennomgang av intern HMS håndbok. 6.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) AMU har i 2008 bestått av seks arbeidstaker og seks arbeidsgiverrepresentanter. Arbeidsgiversiden ved Rådmannen har hatt lederfunksjonen. HMS-rådgiver har hatt møte- og talerett, og har innehatt sekretariatsfunksjonen. Lovfestet opplæring av medlemmene i AMU er innfridd for Asker, Tuss Benum Konstituert rådmann 14

14 7 Verdier og styring 7.1 Politisk struktur Asker kommune har en formannskapsmodell med fagkomiteer. Av kommunestyrets 47 representanter sitter 11 i formannskapet. I hver av de fire fagkomiteene sitter det 9 representanter. Formannskapet har to faste arbeidsutvalg; økonomiutvalget og plan- og næringsutvalget. På slutten av 2008 ble det i tillegg vedtatt å opprette et kontaktutvalg bestående av ordfører, komitéledere og gruppeleder for det største opposisjonspartiet. Kontaktutvalget ble opprettet for å bidra til å vitalisere det politiske arbeidet og for å være en arena for dialog mellom politisk og administrativ ledelse. Rådmannen deltar i utvalgsmøtene og ivaretar sekretariatsfunksjonene. Figur 4- politisk struktur Kontrollutvalget Kommunens kontrollutvalg hjemles i kommunelovens 77 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer. Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Det ble i 2008 avholdt åtte møter. Kontrollutvalget er holdt løpende orientert om kommunens drift. Ordfører og rådmann har vært invitert til å møte i konkrete saker og/eller til en generell dialog. Kontrollutvalget har behandlet én ferdigstilt forvaltningsrevisjonsrapport i Det er også utarbeidet og presentert nye planer for henholdsvis forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Begge planer er vedtatt i kommunestyret, noe som tilfredsstiller krav om at det minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal være utarbeidet slike planer. For kontrollutvalgets kontroll med årsregnskapet 2008 henvises til utvalgets egen uttalelse. 15

15 7.2 Administrativ struktur I Asker kommune har de senere årene bygget ned det tidligere sektorbegrepet for å åpne organisasjonen for ytterligere samhandling og samordning av tjenester på tvers av tidligere organisatoriske og faglige skiller. Dette har vært et ledd i strategien for å møte en ny økonomisk virkelighet hvor behovet for omstilling kommer til å være økende. Denne satsingen har også preget organisasjonsutviklingen, og Asker kommune har en såkalt flat struktur. Figur 5- administrativ struktur I 2008 ble PP-tjenesten, sammen med logopeditjenester og familiekonsulentene skilt ut som en egen resultatenhet. Dette for å sikre en tettere samhandling med andre samarbeidende resultatenheter, særskilt innen barnehage og skole. Utover dette har det ikke vært foretatt organisasjonsendringer i Andre selskaper Kommunens samlede virksomhet er organisert i tjenesteproduserende resultatenheter og rådmann med stabs- og støttefunksjoner. I tillegg er noe tjenesteproduksjon organisert gjennom interkommunale selskap (IKS), etter kommunelovens 27. Asker kommune har et samarbeid med Bærum kommune om felles barnevernvakt, legevakt og landbrukskontor. Kommunen har også interesser gjennom heleide aksjeselskap, og selskaper hvor kommunen har aksjeposter. Deler av kommunens tjenester, samfunnsbyggende formål og eiendomstiltak utføres av eller gjennom slike selskap; som Asker Produkt AS, DI-gruppen, Asker Sentrum AS, Asker Eiendomsforvaltning AS, Torstadtunet AS og Asker Utvikling AS. I tillegg kommer stiftelser hvor kommunen har skutt inn kapital, helt eller delvis. IKS hvor Asker kommune er deler av et interkommunalt selskap: Asker og Bærum Brannvesen Bråset bo- og omsorgssenter Asker og Bærum Vannverk Vestfjorden Avløpsselskap Kemneren i Asker og Bærum Årsrapporter med regnskap fra aksjeselskap og interkommunale selskap legges ut på kommunens nettsider under næringslivsportalen etter hvert som disse godkjennes og tilgjengeliggjøres. 16

16 7.4 God virksomhetsstyring Kommunen har, gjennom de siste årenes satsinger, etablert et viktig fundament for god virksomhetsstyring. Prinsipper for god virksomhetsstyring bygger på: - åpenhet og integritet - måling og ansvarliggjøring - uavhengig kontroll I 2008 ble det ansatt ny kommunerevisor. Samhandlingsrutiner mellom kontrollutvalg og kommunerevisjonen er utarbeidet. Informasjon om kontrollutvalget og kommunerevisjonen ble i 2008 lagt ut på kommunenes internettside. Kommunens visjon, verdier og ledelsesprinsipper er gjennom siste års satsing integrert i et felles ledelsessystem: Et ledelsessystem som er evaluert i forhold til nettopp prinsipper for god virksomhetsstyring, og har mottatt ISO-sertifisering som uttrykk for dette. Asker kommunes verdier er åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt. Verdiene skal preges organisasjonen, og de valgene som foretas og disse verdiene settes på prøve daglig i vår kontakt med innbyggerne og omverdenen for øvrig. 100 Verdiene til Asker kommune preger oss Mann Kvinne Figur 6 - Klimaundersøkelsen 2008 Klimaundersøkelsen 2008 Gjennom klimaundersøkelsen måler vi medarbeidernes motivasjon, samarbeid og trivsel. Asker kommunes ambisjon er å ligge over landsgjennomsnittet, og samtidig ha en positiv utvikling sammenlignet med seg selv over tid. Respondentene svarer på en skala fra 1 til, som omregnes til en indeks fra Som en tommelfingerregel kan indeksen tolkes slik: Tolkning av indeksen Over 80 Svært bra Ganske bra Ikke spesielt bra Under 60 Dårlig Tabell 7- Indeks for klimaundersøkelsen 17

17 Svarprosenten steg fra ca 77% i 2007 til ca 85% i 2008, noe som er meget bra svarprosent. Totalindeksen viser en marginal fremgang både for Asker kommune og KS-området. Utvikling i tilfredshet/arbeidsmiljø - hovedtrekk Asker KS-området Figur 7 - Klimaundersøkelsen 2008 Hovedtrekk fra klimaundersøkelsen Jevnt over gode overordnede resultater på hovedområdene Asker kommune har for 2008 en marginal forbedring på 7 av 10 hovedområder sammenliknet med 2007 Rådmannen får for 2008 en marginalt bedret skår på 5 av 10 hovedområder sammenliknet med 2007 Ufrivillig deltid er så godt som uendret fra 2007 til 2008 Resultatenhetene Servicetorgenheten, NAV og innen tjenesteområdet Teknikk og Miljø har forbedret seg markant sammenliknet med 2007 De øvrige tjenesteområdene har forbedret seg marginalt sammenliknet med 2007 Ledere scorer som forventet jevnt over høyere på alle hovedområder enn medarbeidere Kvinner og menn svarer forholdsvis likt på undersøkelsen. Brukerdialog Brukerundersøkelser Informasjon om behov og prioriteringer hos brukeren vil gi kommunen en helt unik og verdifull informasjon som kan bety mye for kommunens valg og handlinger som tjenesteprodusent. Den er også viktig som en meningsskapende faktor for medarbeiderne, som kan bidra til utvikling. Derfor er brukerundersøkelser en prioritert del av Asker kommunes systematiske brukerdialog og vårt prinsipp er at relevante fakta best frambringes i samspill mellom innbyggere, politikere og administrasjon. I løpet av 2008 er en rekke brukerundersøkelser utviklet (spørreskjemaer) og brukerne har spilt en helt sentral rolle i denne utviklingen. Gjennom dialogprosesser med brukere, representanter fra brukerrådene, foreldre/foresatte, pårørende, resultatenheter og ansatte er det formulert spørsmål som brukerne er opptatt av å besvare og som tjenestene ønsker å få svar på. 18

18 Gjennomførte brukerundersøkelser - Kulturskolen - Forebygging og rehabilitering - Seniorsentrene - Barnehagene - Skolene (elevundersøkelser 7. og 10. trinn + foreldreundersøkelser 2., 6. og 9. trinn) Brukerundersøkelsene gjøres tilgjengelig på Asker kommunes nettsider under Styringshjulet. AskerDialogen AskerDialogen, er et elektronisk støttesystem for systematisk oppfølging og kontinuerlig forbedring av tjenester og forvaltning. Systemet favner: innspill, klager, ris og ros fra innbyggerne via Internett avvik og forbedringsforslag fra ansatte via Intranettet Etter planen skulle ferdig frankerte papirutgaver av AskerDialogen være klar for distribusjon i Dette vil først bli gjennomført i 2009, så snart Asker kommunes nye designprogram er klart. AskerDialogen - ekstern Registreringer fra innbyggerne hva angår tjenesteproduksjonen Kategori Antall registrerte tilbakemeldinger Annet 3 33 Avfall og gjenvinning 3 48 Barn og familie 1 20 Bolig og eiendom 4 48 Eksterne tjenester 3 5 Eldre 7 Helse 16 Internett 7 4 Kultur, idrett og fritid Næringsliv 1 Omsorg og rehabilitering 1 5 Serviceerklæringer 1 4 Skole og utdanning 2 17 Sosiale tjenester 4 Vann og miljø 7 29 Vei og trafikk Totalt Tabell 8 AskerDialogen - ekstern Kontinuerlig forbedringsarbeid Kritiske avvik som gjelder fare for liv og helse, alvorlige sikkerhetsbrudd og alvorlige miljøskader, gis alltid høyeste prioritet. I tillegg til løpende oppfølging, gjennomfører resultatenhetene, minst en gang årlig, en systematisk gjennomgang av alle registreringer både fra innbyggerne og ansatte (ledelsens gjennomgang). Rådmannen gjennomfører tilsvarende for kommunen som helhet. 19

19 Ved å identifisere trender i statistikk og gjennomføre analyser, sikres kontinuerlig forbedring av tjenester og forvaltning. Det er særskilt kritisk at de egentlige årsakene til at avvik oppstår, blir identifisert og rettet opp, slik at det ikke går galt på nytt. AskerDialogen - intern Registreringer fra ansatte inndelt etter avvik og forbedringsforslag Avvik 838 Forbedringsforslag 308 Totalt Tabell 9; AskerDialogen - intern Dette systematiske forbedringsarbeidet gir på denne måten viktig informasjon om organisasjonens styrker og svakheter, og legger til rette for at ressursprioriteringer kan gjøres på bakgrunn av faktabasert kunnskap. AskerDialogen - intern Registreringer fra ansatte Kategori Antall "Bruker skader ansatt" HMS 16 "Bruker skader bruker" Personskade bruker 34 Annet 147 AskerDialogen 147 Brann og elektrisitet 14 Felles ledelsessystem 26 HMS 163 Intern Kontroll -matsikkerhet 17 Informasjonssikkerhet 54 Innkjøp 7 Inter-/intranett 13 Konk. utsatte pleie og omsorgstjenester 7 Krise og beredskap 18 Kvalitet 168 Ledelsens gjennomgang 39 Legemiddelhåndtering 183 Miljø 50 Prosjekter 2 Revisjon 9 Smittevern 4 Tilsyn 10 Økonomi 18 Totalt Tabell 10; AskerDialogen - intern 20

20 8 Strategiske prosjekter Kommunestyret er gjennom HP oppdragsgiver til fire strategiske prosjekter. Utgangspunktet for prosjektene er tilbakemeldinger som kom i fjorårets temameldingsprosess, samt andre politiske signaler i forkant av fjorårets HP-prosess. De strategiske prosjektene er av langsiktig karakter, men er alle planlagt gjennomført og implementert innen FNs Global Compact Byprogram - mot uetisk atferd og korrupsjon Asker kommune støtter FNs Global Compacts 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon og har sluttet seg til FNs Global Compacts Byprogram. FNs Global Compact Byprogram har som mål å omsette prinsippene i FNs Global Compact, til konkrete, positive resultater i hverdagen, gjennom partnerskap på tvers av sektorer lokalt og mellom byprogramdeltakerne globalt. Asker er første deltaker med et tverrsektorielt samarbeidsprosjekt mot uetisk atferd og korrupsjon. Prosjektets mål er å etablere en verktøykasse til bruk i arbeidet mot uetisk atferd og korrupsjon i frivillig, privat og offentlig sektor i Asker. I prosjektet representerer Asker kommune offentlig sektor. Fra de andre sektorene er følgende med: Frivillig sektor: Askers kulturelle fellesråd, Asker Idrettsråd og Asker Velforbund Privat sektor: Visma, Asker og Bærum, Budstikka, Asker Næringsråd og Handelsbanken Asker I tillegg er Universitetet i Melbourne og Universitetet i Oslo knyttet til prosjektet. Prosjektet har blitt godt mottatt i FN. I november fikk Asker besøk av representanter fra Byprogrammets sekretariat i Melbourne. Prosjektet ble gjennomgått og godkjent med positive tilbakemeldinger. Asker er den første deltakeren fra Norden og prosjektets aktuelle tema, korrupsjon og uetisk atferd, har skapt forventninger og interesse lokalt og globalt. Se: Asker kommunes etiske profil Som en proaktiv strategi etter føre var prinsippet, har Asker kommune gjennomført en undersøkelse av organisasjonens motstandsevne mot uetisk atferd og korrupsjon. Det Norske Veritas stod for undersøkelsen og målgruppen var både ansatte i administrasjonen og politikere. Rammeverket Fraud & Corruption Resistance Profile ble benyttet. Resultatet viste store forbedringsmuligheter men også noen sterke sider, bla at uetiske forhold er sjeldne og at kommunen har en robust, åpen kultur. Imidlertid er den gjennomgående trenden er at Asker kommune møter uetiske forhold og korrupsjon reaktivt og ikke proaktivt gjennom forebyggende tiltak. Resultatene blir brukt til systematisk og målrettet forbedringsarbeid i organisasjonen og som et særskilt bidrag til Prosjektet FNs Global Compact Byprogram. Etter planen skal en tilsvarende kartlegging gjennomføres i Resultatet vil da vise om organisasjonens forbedringsarbeid og prosjektet FNs Global Compact Byprogram har hatt den ønskede effekten. I prosjektet vil det på samme måte gjennomføres kartlegginger av innbyggernes oppfatning av sektorenes motstandsdyktighet mot uetisk atferd og korrupsjon. Til tross for et systematisk og målrettet forbedringsarbeid, er det vanskelig å opparbeide seg immunitet mot uetisk atferd og korrupsjon, men gjennom å utvikle partnerskap, identifisere risiko, øke kompetanse og bygge barrierer skapes en robusthet i organisasjonen. 21

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune ISO 26000 som del av vårt styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Samfunnsansvar er vårt mandat Systematikk og kultur Felles, enhetlig og gjennomgående Lik struktur

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Årsberetningen 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsberetningen 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsberetningen ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold ÅRSBERETNINGEN...4 1 Økonomiske resultater... 5 2 Resultater for tjenesteområdene... 7 3 Investeringer... 8 4 Balansen...10 5 Hovedtrekkene i den økonomiske

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Årsrapport 2009 Asker kommune

Årsrapport 2009 Asker kommune Årsrapport 2009 1 ÅRSBERETNING 2009... 1 1.1 ØKONOMISKE RESULTATER... 1 1.2 HOVEDTREKKENE I DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2009... 2 1.3 RESULTATER PÅ TJENESTEOMRÅDENE... 2 1.4 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE...

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Larvik. Dato: kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl Arkivsak: 15/00130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Larvik. Dato: kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl Arkivsak: 15/00130 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Larvik Dato: 26.04.2016 kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl.1800. Arkivsak: 15/00130 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møteleder: Protokollfører:

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Gausdal kommunes styringssystem.

Gausdal kommunes styringssystem. Gausdal kommunes styringssystem. Kommunens styringssystem består av prosesser, arenaer og dokumenter som brukes i kommunens arbeid med fastsettelse av mål for kommunens virksomhet, prioritering av ressurser,

Detaljer

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune NBEF 07.11.2014 Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune gjennom vårt ISO-sertifiserte styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Felles gjennomgående system

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer