Utvikling i risikonivå norsk sokkel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling i risikonivå norsk sokkel"

Transkript

1 Utvikling i risikonivå norsk sokkel Risiko mer enn tall og statistikker Øyvind Lauridsen

2 Disposisjon Bakgrunn og historikk for Risikonivåprosjektet Organisering av prosjektet Noen utvalgte hendelses data Hvorfor andre metoder Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen Arbeidsseminarene Indikatorer på støyeksponering og styring av kjemisk helsefare Barrieredata Når og hvordan få tak i resultater for 2002

3 Bakgrunn og historikk Stor uenighet mellom partene i næringen om status og utviklingen i risikonivå OD ble bedt om å utvikle metoder og indikatorer som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel Etablering av pilotprosjekt i 1999/2000 med målsetting: Bidra til å identifisere områder som er kritiske for arbeidsmiljø og sikkerhet Sette fokus på industriens oppfølging av trender og analyser Skape ringvirkninger i næringen

4 Bakgrunn og historikk Pilotprosjektrapport april 2001 med beskrivelse av Metode for hovedprosjekt Utviklingen i risikonivå for storulykker fra Utviklingen i alvorlige arbeidsulykker fra Intervju med nøkkelinformanter Fase 2 avsluttet april 2002 Utvidet med spørreskjemaundersøkelse Fase 3 avsluttes april 2003 Utvidet med data om barrierer Utvidet med hendelsesdata ved helikoptertransport fra og til land Utvidet med arbeidsseminarer med offshoreansatte Fase 4 avsluttes april 2004 Ny spørreskjemaundersøkelse utvidet omfang Utvidet med indikatorer for støyeksponering og styring av kjemisk helsefare

5 Aktører Næringen HMSfaggruppe Fageksperter Aktive bidragsytere OD Referansegruppe Partssammensatt Dataadministrator Sikkerhetsforum OD og selskapene Tilgjengeliggjøre da

6 Mål på utviklingen i risikonivå Frekvens av hendelser som kan føre til storulykker (DFU) Barrieredata (nytt) Frekvens av alvorlige arbeidsulykker Intervju med nøkkelinformanter Spørreskjemaundersøkelser Arbeidsseminarer for å få innspill fra offshoreansatte (nytt) Indikatorer på støyeksponering og styring av kjemisk arbeidsmiljø (kommer)

7 Tilløp til alvorlig ulykke, nestenulykke DFUer - storulykker FU Hendelse 1 Ikke-antent hydrokarbon lekkasje 2 Antent hydrokarbon lekkasje 3 Brønnspark/tap av brønnkontroll 4 Brann/eksplosjon, alle utilsiktede som ikke inngår i DFU2 5 Skip på kollisjonskurs 6 Drivende gjenstand/fartøy på kollisjonskurs 7 Kollisjon med feltrelatert fartøy mv 8 Skade på bærende konstruksjon 9 Lekkasje fra undervanns install 10 Skade på undervanns installasjon 11 Evakuering (føre var/nød) 12 Helikopterstyrt/nødlanding på/ved innretning/felt DFU: (Dimensjonerende Fare- og Ulykkessituasjoner)

8 Kvantitative indikatorer For kvantitative indikatorer observeres generelt en økning i forhold til tidligere år Eksempel gasslekkasjer >= 0,1 kg/s Antall lekkasjer Gasslekkasjer => 0,1 kg/s År

9 Totalindikator storulykker - produksjonsinnretninger Basert på observasjoner, uttrykker ikke risikonivå eksplisitt Relativ risikoindikator Produksjonsinnretninger, alle DFUer, normalisert manntimer Int Vekting ut fra potensialet for å gi omkomne ifm storulykker År

10 Totalindikator storulykker flyttbare innretninger Basert på observasjoner, uttrykker ikke risikonivå eksplisitt Flyttbare innretninger, alle DFUer, normalisert manntimer Relativ risikoindikator Int År Vekting ut fra potensialet for å gi omkomne ifm storulykker

11 Alvorlige personskader per million arbeidstimer produksjonsinnretninger 2,00 Alvorlige skader per million arbeidstimer 1,50 1,00 0,50 0, Int

12 Produksjonsinnretninger Per mill arbeidstimer Alle personskader Alvorlige per 10 mill. Fraværskader 1 Fraværskader 2

13 Fordeler og ulemper ved hendelsesdata Fordeler ved hendelsesdata med potensial for alvorlige ulykker Relativ enkelt å tallfeste og beregne Lett å forstå og kommunisere Sammenlikning fra år til år er mulig Kriterier kan fastsettes og hendelser kan vurderes i forhold til disse Kan omfatte både faktiske hendelser og tilløp Ulemper Alvorlige hendelser skjer heldigvis så sjeldent at det er kan være vanskelig å se en trend Forteller mest om fortiden Tilløp kan være vanskelige å klassifisere i forhold til potensial Kan bli en konkurransefaktor mellom enheter og ved tildeling av kontrakter press i retning av underrapportering av tilløp og pynting på rapporten om hendelser Konklusjon: Hendelsesdata må suppleres med andre metoder for å gi en god beskrivelse av risikonivået

14 Formål med og gjennomføring av spørreskjemaundersøkelsen Måle ansattes opplevelse av HMS tilstanden på sokkelen Bidra til å belyse underliggende forhold som kan forklare resultater fra andre deler av prosjektet Grunnlag for å måle endringer i ansattes opplevelse av HMS tilstanden over tid Omfatter alle produksjons- og flyttbare innretninger Omfattende undersøkelse 3310 svar (svarprosent 50-55%)

15 Eksempler på resultater som kan gi grunn til bekymring - Rammebetingelser Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte (29% uenige) Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet (38% enige) I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS (41 % enige) Av og til arbeider jeg selv om jeg egentlig er for trøtt (44% enige) Jeg er av og til presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten (39% enige)

16 Eksempler på resultater som kan gi grunn til bekymring - Styring Mangelfullt samarbeid mellom operatør og entreprenører fører ofte til farlige situasjoner (33% enige) Ofte foregår det parallelle arbeidssituasjoner som fører til farlige situasjoner (34% enige) Rapporter om ulykker blir ofte pyntet på (37% enige) Jeg synes det er lett å finne frem i styrende dokumentasjon (krav og prosedyrer) (40 % uenige) Ulike prosedyrer og rutiner på ulike installasjoner kan være en trussel mot sikkerheten (44% enige) Karrieremessig er det en ulempe å være for opptatt av HMS (33% enige) Jeg tviler på om jeg klarer å utføre mine beredskapsoppgaver i en krisesituasjon (31 % enige)

17 Sykefravær og helse 25 % oppgir at de har vært borte det siste året på grunn av sykdom 35 % av de som har hatt fravær mener at fraværet helt eller delvis er forårsaket av arbeidssituasjonen

18 Sammendrag spørreskjemaet Svarene på hvordan ulike HMS relaterte problemstillinger prioriteres og håndteres kan gi grunn til bekymring. Det er også områder som peker seg ut med overveiende positive besvarelser, f.eks. nære operative forhold som bruk og tilgjengelighet av verneutstyr, den enkeltes atferd i forhold til situasjoner som oppfattes risikable i eget og kollegaers arbeid.

19 Sammendrag spørreskjemaet Stort sett trives ansatte med sin arbeidssituasjon, og det er høy grad av fornøydhet med viktige psykososiale forhold. En rekkte ulike fysiske arbeidsmiljøfaktorer er det derimot utbredt misnøye med. Dette gjelder i særlig grad støy og arbeidsstillinger. En relativt stor del av de ansatte er plaget med symptomer/lidelser som kan ha sammenheng med varige arbeidsmiljøeksponeringer.

20 Arbeidsseminarene

21 Arbeidsseminarene formål og innhold Formål med seminarene Å få offshoreansattes syn og tolkning av resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen - verifikasjon av resultatenes gyldighet Å få deltakernes vurdering av hva som kan ligge bak ulike resultater eksempler fra ulike fagområder Ansattes syn på utviklingen i risikonivå de siste par årene og syn på utfordringer i kommende periode Vekt på å få konstruktive ideer til tiltak eller innsatsområder som kan bidra til å senke risikoen for storulykker, arbeidsulykker og arbeidsbetinget sykdom Resultatene fra seminarene vil bli med i årets rapport om utviklingen av risikonivået på norsk sokkel

22 Deltakere Offshore linjeledere og verneombud Operatøransatte innen prosess og vedlikehold Entreprenøransatte innen vedlikehold og konstruksjon/modifikasjon Forpleiningsansatte fra entreprenør, rederi og operatørselskap Boremannskap fra faste og flyttbare innretninger Kran og dekksmannskap fra faste og flyttbare innretninger Brønnservice Bra representasjon fra de fleste områder Boring kunne gjerne ha vært bedre representert Observatører fra Sikkerhetsforum og SfS

23 Foreløpige og overordnede resultater (1) Bra samsvar mellom problemområder avdekket i spørreskjemaundersøkelsen og deltakernes opplevelse av situasjonen En del innspill og forslag til nye spørsmål og endringer i spørsmål og svarkategorier Mange eksempler på hvilke situasjoner som ligger bak ulike svar Noen aktivitetsområder, bl.a dekk og kran ga utrykk for en bedring de siste årene men man er ennå ikke i mål andre grupper utrykte motsatte syn

24 Foreløpige og veldig overordnede resultater (2) Stor bekymring for at den lave riggaktiviteten har og vil medføre tap av kompetanse, et dårligere arbeidsmiljø og at dette vil ha store sikkerhetsmessige konsekvenser Økonomisk press på kontrakter innen brønnservice slår ut på mulighet for opplæring av nye, press på arbeidstid, insentivordning mht. nedetid Kapasitet i boligkvarter tretthet/reisetid, redusert mulighet for opplæring, lav vedlikeholdsaktivitet/ aktivitetstopper, samsoving Påpekt at det er for lite fokus i næringen på arbeidsmiljø og at dette er et økende problem etterlysning av økt insats fra OD

25 Indikatorer for arbeidsmiljøfaktorer

26 Indikatorprosjekt arbeidsmiljøfaktorer Støy Indikatoren bygger på støyeksponering for utsatte grupper Støyeksponering er et direkte uttrykk for risiko for hørselsskader Indikatoren suppleres med data som er knyttet til selskapets evne til å få fram støyreduserende tiltak Kjemisk arbeidsmiljø En indikator basert på viktige styringselementer nøkkeldata knyttet til styring av kjemisk arbeidsmiljø En indikator knyttet til innretningens kjemikalieprofil bruk av kjemikalier med høy iboende fare Indikatorene for kjemisk arbeidsmiljø er et indirekte uttrykk for risiko

27 Barrierer Prosjektets har som mål å etablere et sett med indikatorer som kan måle ytelsen av barriereelementer i storulykkessammenheng I 2002 er det gjennomført en pilotstudie for å teste ut og videreutvikle modell for å måle barrieres (primært fysiske) effekt på storulykkesrisiko Modellen i pilotstudien er delt i 2 hovedelementer Rapportering av tilgjengelighet/pålitelighet basert på testdata for utvalgte barrierer (elementer) (e.g. brann- og gass deteksjon, kritiske ventiler, brannpumper og mønstringstid) Overordnet vurdering (kvalitativ) av alle ytelsesparametre relatert til sentrale barrierer mot storulykker (fysiske og ikke-fysiske barrierer) Innledningsvis etableres ett sett med indikatorer direkte relatert til barrierenes/elementenes ytelse Piloten ferdigstilles i april 2003 Indikatorene i prosjektet dekker en begrenset del av kravene i OD s regelverk

28 Rapporter Hoved- og sammendragsrapport på norsk samt sammendragsrapport på engelsk tilgjengelig for nedlasting på: Rapport fra fase 3 offentliggjøres 25. april 2003

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Hva skal jeg si noe om? Datakilder HMS-utfordringer V&M og brønnservice Et par statistiske eksempler Brønnservice V&M Hvem sine

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B VED LØFTEOPERASJONER DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B DOK.NR.:U D-49610 SIDE 2 AV 77 REVISJONER Rev. nr. Beskrivelse 01 Utgitt for informasjon til oppfølgingsmøte 02 Utgitt for høring 0 Sluttrapport A Oppdatering

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE «En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE KARI STEFANSEN & THOMAS HANSEN Rapport nr 3/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet UDIs Saksnummer 07/ 7797 Sluttrapport fra forprosjekt Ingeborg Rasmussen og Sidsel Sverdrup Vista Analyse

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer