P E T R O L E U M S T I L S Y N E T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P E T R O L E U M S T I L S Y N E T"

Transkript

1 R I S I K O PETROLEUMSTILSYNET

2 Innhold Temperaturmåler for risikonivået Definerte fare- og ulykkessituasjoner Faktisk og opplevd risiko Risiko for storulykke Arbeidsulykker med alvorlig personskade Gasslekkasjer Brønnspark Helikoptertransport Støy

3

4 Temperaturmåler for risikonivået Det er vanskelig å måle risiko. Grensen for hva som er høy og lav risiko eller akseptabelt risikonivå, vil blant annet avhenge av ståsted, kunnskap og erfaring. Et pilotprosjekt som ble gjennomført i 2000 og som var forløper til prosjektet Utvikling i risikonivå - norsk sokkel (RNNS), synliggjorde at det innenfor området helse, miljø og sikkerhet (HMS) var svært ulike oppfatninger av risikobildet. Arbeidsgiversiden ga uttrykk for at sikkerheten aldri hadde vært så god på norsk sokkel, mens arbeidstakerorganisasjonene hevdet at utviklingen gikk i feil retning. Den sprikende oppfatningen av risiko og risikonivå var uakseptabel og understreket behovet for en omfattende kartlegging av risikonivået i petroleumsvirksomheten. Tre parter - ett fundament Piloten fra 2000 ble etterfulgt av fase to av RNNSprosjektet i 2001, og det er siden presentert en omfattende RNNS-rapport hver vår - senest i april 2004.* En viktig del av risikonivåprosjektet er registrering av data for en rekke definerte fare- og ulykkessituasjoner, såkalte DFU-er (se liste på side 5). Datainnsamlingen er knyttet til personrisiko og omfatter blant annet indikatorer som har betydning for storulykker og arbeidsulykker. I tillegg til å registrere uønskede hendelser og nestenulykker som inntreffer på norsk sokkel, har prosjektet som mål å finne indikatorer som identifiserer risiko for storulykker for en hel industrisektor. Dette gjør risikonivåprosjektet unikt - ikke bare i petroleumssektoren, men i generell betydning - både nasjonalt og internasjonalt. Metodene som er benyttet i RNNS-prosjektet, har bidratt til at myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne nå har felles oppfatning både av HMS-tilstanden og utviklingen i risikonivået. Dermed kan ulykker forebygges ved at ressursene settes inn der de har mest effekt. Det må imidlertid understrekes at RNNS ikke beskriver risiko som sådan, men den relative risikoen - altså hvordan risikobildet utvikler seg fra år til år. Med andre ord: Man kan ikke definere hvilken risiko 50 gasslekkasjer utgjør. Men vi vet at 50 mellomstore gasslekkasjer relativt sett er mer alvorlig enn 25 av samme kategori. *Alle RNNS-rapportene er publisert på RISIKO

5 Definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFU-er) Følgende DFU-er inngår i RNNS-prosjektet: 1 Ikke-antente hydrokarbonlekkasjer 2 Antente hydrokarbonlekkasjer 3 Brønnspark/tap av brønnkontroll 4 Brann/eksplosjon i andre områder, antennbar væske 5 Skip på kollisjonskurs 6 Drivende gjenstander 7 Kollisjon med feltrelatert fartøy/ innretning/skytteltanker 8 Skade på plattformkonstruksjon/ stabilitets-/forankrings-/posisjoneringsfeil 9 Lekkasje fra undervanns produksjonsanlegg/rørledning/stigerør/brønnstrømsrørledning/lastebøye/lasteslange 10 Skade på undervanns produksjonsutstyr/rørledningssystemer/dykkerutstyr forårsaket av fiskeredskaper 11 Evakuering (føre var/nødevakuering) på/ved innretning 12 Helikopterstyrt/nødlanding 13 Mann over bord 14 Personskader 15 Arbeidsbetinget sykdom 16 Full strømsvikt 17 Kontrollrom ute av drift 18 Dykkerulykke 19 H 2 S-utslipp (hydrogensulfid) 20 Mistet kontroll med radioaktiv kilde 21 Fallende gjenstander RNNS innhenter data fra: Alle produksjons- og flyttbare innretninger på norsk sokkel. All persontransport med helikopter, fra avgang/ankomst på helikopterterminaler til landing på innretningene. All bruk av fartøyer innenfor sikkerhetssonen rundt innretningene.

6

7 Faktisk og opplevd risiko Sannsynlighet x konsekvens er den matematiske definisjonen på risiko. Sannsynligheten innebærer at man baserer seg på erfaring - og på en erkjennelse av at en uønsket hendelse, eller ulykke, like gjerne kan skje i framtiden som at den skjedde i fortiden. En storulykke kan ramme i dag - eller først om 100 år. Konsekvensen av en hendelse kan imidlertid variere sterkt - fra en helt ødelagt plattform til en mindre, uantent gasslekkasje. Når vi skal vurdere om virksomhet er forsvarlig, bruker vi derfor såkalt risikobasert tilnærming. Kort sagt betyr dette at høy risiko skal møtes med kompenserende tiltak - slik at det totale risikobildet ikke overstiger det aksepterte nivået. Opplevd risiko Opplevd risiko er vanskeligere å definere. Her handler det blant annet om egne erfaringer og opplevelser, i kombinasjon med konkrete faresituasjoner. Farefylte opplevelser vi personlig har vært borti og har nær kjennskap til, oppleves for de fleste som større og mer skremmende enn farer vi aldri er eksponert for eller har vært i nærheten av geografisk. Mange sier at opplevd risiko er knyttet til manglende mulighet for å kontrollere en situasjon - som når man er passasjer i et helikopter. Opplevd risiko formes også til en viss grad av utenforliggende omstendigheter. Når et farescenario settes på dagsorden av politikere eller media, kan debatten, spekulasjonene og overskriftene medføre økt frykt. I forprosjektet til RNNS hevdet arbeidsgiversiden at det aldri hadde vært så sikkert å operere på norsk sokkel - som omtalt i innledningen. De ansatte mente derimot at utviklingen gikk i feil retning, delvis basert på enkeltobservasjoner og den vanskelig definerbare "magefølelsen". Arbeidstakernes opplevde risiko viste seg den gangen å stemme - og ble dokumentert da RNNS-prosjektet ble lagt fram i I spørreskjemaundersøkelsene fra RNNSprosjektet viser det seg at tap av innretning (som Alexander L. Kielland-havariet) ikke oppfattes som en overhengende fare, selv om Kielland-ulykken alene har ført til tap av langt flere liv enn alle andre ulykker til sammen i norsk oljehistorie. 123 mennesker omkom i storulykken i mars

8

9

10 Risiko for storulykke Det finnes flere definisjoner på storulykkesbegrepet. De to mest anvendte er: En storulykke er en ulykke der minst 3-5 personer rammes. En storulykke er en ulykke forårsaket av feil på én eller flere av systemets innebygde sikkerhets- og beredskapsbarrierer. Siste storulykke innen petroleumsvirksomhet på norsk sokkel var helikopterulykken utenfor Brønnøysund i 1997, der 12 mennesker omkom. På en innretning skjedde siste storulykke i 1986, i forbindelse med grunn gassutblåsing på den flyttbare innretningen West Vanguard. I storulykkesvurderingen tas det utgangspunkt i data som omhandler - ukontrollert utslipp av hydrokarboner (prosesslekkasjer, brønnspark/grunn gass, stigerørslekkasjer, branner) - konstruksjonsrelaterte hendelser (konstruksjonsskader, kollisjoner, kollisjonstrussel) Også helikoptertransport har storulykkespotensial, men inngår ikke som en del av storulykkesindikatoren som brukes i RNNS. Denne indikatoren behandles for seg (se side 19). Indikatoren for storulykke sammenfatter antall hendelser med storulykkespotensial veid opp mot de enkelte hendelsenes sannsynlighet for å medføre tap av liv. Storulykkesindikatoren gir ingen absolutte svar på risikonivået, men kan brukes for å indikere utviklingen over tid. De enkelte indikatorene (hydrokarbonlekkasjer, brønnspark etc.) gir et mer detaljert bilde av utviklingen, og kan benyttes til å identifisere spesifikke tiltak som bedrer sikkerheten. (Se sidene 14 til 22.) I perioden bekreftet RNNS-rapporten en tendens myndighetene hadde observert: Risikoen for storulykker var økende. Selv om endringene ikke var dramatiske, viste rapportene at det var store utfordringer på norsk sokkel i forhold til å bedre sikkerheten. I henhold til fase fire-rapporten, som omhandler 2003 og ble publisert i april 2004, har den negative utviklingen som ble observert i årene før, tilsynelatende stoppet opp. Kun én indikator viste en tydelig negativ utvikling: Brønnspark på produksjonsinnretninger

11

12 Arbeidsulykker med alvorlig personskade Når det gjelder arbeidsulykker, bruker RNNS kun indikatorer relatert til faktiske ulykker med medisinsk aspekt - som dødsfall eller alvorlig personskade. Det fins ikke kriterier for å måle tilløp til arbeidsulykker. Årsaken er at forholdet mellom registrerte avvik, tilløp til hendelser og faktiske hendelser er forskjellig for storulykker og arbeidsulykker. For storulykker blir et stort antall avvik og tilløp til ulykker registrert som følge av at det er etablert et sett av tekniske, operasjonelle og orga-nisatoriske tiltak - barrierer - som forhindrer at hendelsene utvikler seg til storulykker. Hendelser som fører til alvorlige arbeidsulykker, har ofte færre slike barrierer - og disse kan være knyttet til arbeidstakeren selv i form av erfaring, årvåkenhet eller personlig verneutstyr. Det er derfor mer komplekst å måle effekten av barrierer for arbeidsulykker, og dermed vanskeligere å bruke dette som risikoindikator. Mot slutten av 1990-tallet ble det registrert en klar økning i antall alvorlige personskader på både faste og flyttbare innretninger. Etter en topp i , har det vært en reduksjon i skadefrekvensen. I 2003 ble det registrert 45 alvorlige personskader på faste og flyttbare innretninger. I perioden 1993 til 2002 hadde flyttbare innretninger nesten dobbelt så høy gjennomsnittlig frekvens av alvorlige personskader som de faste innretningene. I 2003 var forskjellen minket til sju prosent. Den markante nedgangen for flyttbare innretninger er spesielt tydelig innen drift og vedlikehold, hvor det ikke inntraff noen alvorlige personskader i Det skjedde åtte alvorlige personskader på flyttbare innretninger i 2003, mot 14 i Aktivitetsnivået ble imidlertid også kraftig redusert fra 2002 til fra 7,1 til 5,4 millioner arbeidstimer. Det relativt lave antallet personskader gjør at man vanskelig kan utelukke at reduksjonen skyldes tilfeldige variasjoner fra år til år. Det blir derfor spennende å se om trenden fortsetter de neste årene, slik at det kan dokumenteres om innsatsen for å bedre sikkerheten har hatt positiv effekt

13 RNNS-presentasjonen fra 2004 definerer noen sentrale satsingsområder innen HMS/risiko på norsk sokkel: Gasslekkasjer, brønnspark, helikoptertransport og støy.

14 Gasslekkasjer Hydrokarbonlekkasjer kan deles i tre kategorier: Gasslekkasje, væskelekkasje eller flerfaselekkasje (olje/gass). Gasslekkasjene har størst potensial for å gjøre skade på grunn av eksplosjonsfaren ved spredning av gass-sky. En gasslekkasje innebærer at hydrokarboner i gassform lekker ut av prosessystemet. Dette kan skje som følge av brist, korrosjonsskade eller feilhandling - for eksempel i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. I perioden skyldtes cirka halvparten av alle registrerte lekkasjer manuelle operasjoner og manuell aktivitet. Rundt 30 prosent av lekkasjene var knyttet til normal drift da hendelsene inntraff. Store variasjoner I risikonivåprosjektet blir hydrokarbonlekkasjer kategorisert i tre grupper basert på lekkasjerate: Over 10 kg/s (kilo per sekund), 1-10 kg/s og 0,1-1 kg/s. Selv en gasslekkasje med den laveste registrerte lekkasjeraten (0,1 kg/s), har betydelig ulykkespotensial - tilsvarende utslippsmengden fra gasskokeplater. Fra 1996 til 1999 ble det registrert stadig færre hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel. I årene etter har det vært betydelig variasjon fra år til år. Fra 2002 til 2003 var det imidlertid klar nedgang - fra 41 til 25 lekkasjer. Det er store variasjoner mellom innretninger og operatørselskaper i forhold til antall registrerte hydrokarbonlekkasjer. Dette viser et betydelig forbedringspotensial i næringen. Viktige barrierer I perioden er det registrert totalt 251 lekkasjer over 0,1 kg/s på norsk sokkel. Ingen av disse har antent. Dette viser at barrierene som er etablert for å hindre eksplosjon, har vært effektive. Den første og viktigste barrieren er prosessintegritet, som betyr at anlegget er i god stand og holder tett. For å sikre at alt utstyr til enhver tid holder mål, stilles det høye krav til styrt vedlikehold og jevnlige inspeksjoner. Neste barriere er automatiske gassdeteksjonssystemer. Disse er installert for å sikre at gasslekkasjer oppdages i tidlig fase, slik at tiltak som nedstengning, trykkavlastning og liknende kan iverksettes i tidlig fase. Samtidig viser erfaringene at offshorepersonellet også er viktige "detektorer". Rundt halvparten av gasslekkasjene blir varslet som følge av at ansatte har sett, hørt og/eller luktet en gasslekkasje. Andre viktige barrierer er flamme- og røykdeteksjon som varsler brann, aktive brannbekjempelsessystemer som fjerning av tennkilder og konsekvensreduserende tiltak ved eventuell antenning - for eksempel eksplosjons- og brannvegger. Risiko knyttet til gasslekkasjer bekymrer både myndighetene og industrien. Blant annet som følge av forhold påvist i RNNS-prosjektet, har Oljeindustriens Landsforening (OLF) igangsatt et prosjekt som skal bidra til å redusere antall gasslekkasjer større enn 0,1 kg/s med 50 prosent innen utgangen av 2005 (målt mot gjennomsnittet i perioden ). Et tilsvarende prosjekt på britisk sokkel har gitt gode resultater

15

16 Brønnspark Antall brønnspark for produksjonsboring har økt jevnt fra 1996 til Dette kan forklares med at mange av feltene på norsk sokkel er modne, og at trykket i reservoarene har sunket så mye at boring av nye brønner gir nye utfordringer. Et brønnspark (kick) innebærer en ustabilitet i brønnen som følge av at den tar inn gass, olje eller vann. Dersom barrierene svikter, kan brønnspark føre til utblåsning (blow-out). En slik situasjon defineres som en plutselig, kraftig og ukontrollert frigjøring av gass, olje, boreslam og vann fra brønnen. Potensialet i en utblåsning vil variere, blant annet i forhold til brønnens oppbygging, type væske som strømmer og formasjonens egenskaper. I driftsfasen har det på norsk sokkel vært én alvorlig oljeutblåsning fra en innretning. Den skjedde da en bunnventil i en produksjonsbrønn sviktet i forbindelse med overhaling (Ekofisk Bravo-ulykken i 1977). Ingen personer omkom, men i løpet av en drøy uke havnet tonn olje i sjøen før brønnen kom under kontroll. Tap av kontroll Kombinasjonen høyt trykk i deler av brønnen og lav styrke i formasjonen i andre deler - ofte sammen med høy temperatur - gir mulighet for tap av brønnkontroll ved boring. Det stilles derfor krav om at operasjonene skal gjennomføres med et sett barrierer. Under boring kan barrierene bestå av utblåsningssikring (BOP) og av en homogen borevæskesøyle. Utblåsningssikringen har ventiler som kan stenge rundt borestrengen, og i nødstilfeller kutte strengen og tette igjen mot brønnløpet. Under produksjon vil det være én eller flere ventiler i brønnen som kan stenges i tilfelle problemer. I tillegg fins det et sett ventiler på selve innretningen eller havbunnen som kan stenge produksjonsstrømmen - det såkalte juletreet. Bruk av RNNS-data Risikoanalyser utført i norsk petroleumsindustri har tradisjonelt vært mer fokusert på å analysere fare

17 potensialet enn på å vurdere årsaker. Analysene har i stor grad tatt utgangspunkt i erfaring fra operativt personell (kvalitative analyser) og i mindre grad datamateriale. Et eksempel på dette er risikoanalyser knyttet til ukontrollert utblåsning fra olje- og gassbrønner. På konsekvenssiden er det laget en rekke modeller for å beregne sannsynligheten for antenning, konsekvenser ved brann og eksplosjon og konsekvenser etter oljesøl. Det har imidlertid vært mindre fokus på å beregne sannsynlighet for utblåsning knyttet til faktorer som havdyp, vær og geologiske forhold i området der brønnen skal bores, samt spesielle tekniske løsninger eller operasjonelle tiltak. Dette skyldes blant annet mangel på relevante erfaringsdata og at komplekse årsaksforhold gjør det vanskelig å utvikle håndterbare modeller. Innsamling i regi av RNNS gir imidlertid mulighet til å gå videre inn i dataene og trekke ut relevant informasjon om årsakene til brønnspark og benytte disse i videre analyser. Blant annet viser erfaringsdataene at andelen brønnspark i konvensjonelle brønner er prosent, mens tilsvarende er cirka 50 prosent i HTHT-brønner (høyt trykk, høy temperatur). Antallet HTHT-brønner som til nå er boret på norsk sokkel, er imidlertid så lavt som inntil seks per år. Erfaringene viser samtidig at det relativt sett er flere og mer alvorlige brønnspark i forbindelse med leteboring enn ved produksjonsboring. Siden antall HTHT produksjonsbrønner er økende per år i Norge, er dette en trend som må følges opp.

18

19 Helikoptertransport Det har ikke vært noen alvorlige luftfartsulykker på norsk sokkel siden Norne-ulykken utenfor Brønnøysund i 1997, da 12 mennesker omkom. Helikoptertransport er imidlertid en risikofylt aktivitet som personellet på innretningene utsettes for i større eller mindre grad. Risikoforholdet mellom helikopterulykke, storulykke og arbeidsulykke er av kilder anslått til I spørreskjemaundersøkelsen som gjennomføres for å registrere opplevd risiko, svarer 10 prosent av de offshore-ansatte i 2003 at de vurderer faren for å bli rammet av en helikopterulykke som stor. RNNS-prosjektet inkluderer ikke helikopterhendelser i den totale storulykkesindikatoren, siden hendelsene ikke er sammenlignbare i forhold til eksponeringstid. Personell har potensial for å rammes av en uønsket helikopterhendelse i omkring to timer i løpet av en arbeidsperiode, mens man eksponeres for de andre storulykkes- DFU-ene (hydrokarbonlekkasje og brønnspark) i omkring 14 dager i løpet av samme periode. Samarbeid Tidligere ble bare helikopterhendelser innenfor innretningenes sikkerhetssoner inkludert i RNNS. Men siden målet for prosjektet er å vurdere aktiviteter som påvirker risikonivået i alle faser av petroleumsvirksomheten, ble det i 2002 innledet et samarbeid med Luftfartstilsynet og helikopteroperatørene for å utvikle et mer omfattende sett av risikoindikatorer. Datagrunnlaget omfatter nå hendelser og produksjonsdata relatert til all persontransport ved bruk av helikopter på norsk sokkel i perioden Tre hendelsesindikatorer og to aktivitetsindikatorer er etablert. Målet er å trekke ut relevante data som er pålitelige og sammenlignbare fra de ulike selskapene - og deretter identifisere områder der

20 tiltak kan iverksettes. I tillegg til antall hendelser, blir alle data normalisert - det vil si at det inngår forholdstall mellom antall hendelser i forhold til aktivitetsnivå. Ingen klare trender Ifølge innrapporterte data varierer antall helikopterhendelser på norsk sokkel fra år til år. De mest alvorlige hendelsene viser en reduksjon fra 1999 til 2002, mens det i 2003 igjen var en svak økning. Det er langt flere hendelser knyttet til tilbringertjeneste sammenlignet med hendelser relatert til skytteltrafikk. Normalisert i forhold til aktivitetsnivået (antall flytimer), ser det imidlertid ut for risikoen er høyere ved skytteltrafikk enn ved transport til og fra land. Det er vanskelig å si noe om årsaken til utviklingen i perioden , siden datamaterialet er begrenset. Økt fokus fra helikopteroperatørene, kunder og media samt gjennomføring av ulike tiltak, bidrar til at det nå blir rapport flere hendelser grunnet større årvåkenhet og nye rutiner. Økning i antall rapporterte hendelser trenger derfor ikke å være indikasjon på negativ utvikling i risikonivået.

21

22 Støy Risikonivårapporten viser at støy er et betydelig arbeidsmiljøproblem på norsk sokkel, og at tiltakene som er planlagt ikke er mange og gode nok til å hindre et betydelig antall nye hørselskader i framtiden. Dette er et tankekors i en næring som i andre sammenhenger framhever nullfilosofi på HMS-området. Årlig får Petroleumstilsynet rapport om cirka 300 offshore-ansatte som har fått hørselsskader. Erfaringsmessig antas det at rundt halvparten av disse plagene er resultat av påvirkning fra arbeidsmiljøet på innretningene, mens resten kan være knyttet til fritid, tidligere arbeidsforhold etc. I samarbeid med næringen er det utviklet nye risikoindikatorer for støy, der målet er å synliggjøre risikoen for hørselsskader. Indikatoren viser støyeksponering for utvalgte stillingskategorier og inkluderer i denne omgang 17 faste og 12 flyttbare innretninger - totalt 920 personer. Resultatene viser at store arbeidsgrupper i petroleumsvirksomheten til havs utsettes for høyt støynivå og at de har betydelig risiko for å utvikle skader. Riktig bruk av hørselsvern bidrar til å redusere risikoen for skade, men er i de fleste tilfeller ikke tilstrekkelig. Hemming og øresus Risikoindikatoren for støy samsvarer ganske godt med resultater i spørreskjemaundersøkelsen. Hele 31 prosent av arbeidstakerne oppgir at de er misfornøyd eller svært misfornøyd med støyforholdene på innretningen. Om lag hver femte arbeidstaker oppgir at han/hun har svekket hørsel - og like mange lider av øresus. Selv om deler av næringen jobber seriøst med støyproblematikken, er det bare etablert forpliktende planer for risikoreduksjon på mindre enn halvparten av innretningene. Problemet er generelt størst på eldre innretninger. På nyere innretninger inngår støyreduserende tiltak som del av designen. Jevnt over er det mer støyeksponering på flyttbare enn på faste innretninger. Imidlertid har flyttbare boreinnretninger i større grad etablert og fulgt opp tiltaksplaner. Dette skyldes trolig forbedringsarbeid som blir gjennomført for å få samsvarsuttalelse (SUT), en ordning som ble obligatorisk på norsk sokkel fra 1. januar

23

24

25 Ansvarlig utgiver: Petroleumstilsynet Postboks 599 N-4003 Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: Faglige støttespillere: Øyvind Lauridsen Torleif Husebø Elisabeth Lootz Sigvart Zachariassen Stein A. Tonning Johnny Gundersen Mona Haugstøyl Redaksjon: Inger Anda Ole-Johan Faret Lay-out og design: Janne-Beth Carlsen N'Jai Fotos: Emile Ashley Opplag norsk: 3000 Opplag engelsk: 1500 Trykk: Spesialtrykk Papir: Arctic Volume 200 g og Zanders kalkerpapir 160 g RNNS på nettet: 25

26 ISBN

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene Risikonivå i petroleumsvirksomhet Sokkelen og landanleggene 2008 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikator for støyeksponering og kjemisk

Detaljer

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA RNNP 2013 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Ptil 24.04.14 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikatorer

Detaljer

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA Pressebriefing Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomhet Indikatorer relatert til hendelser

Detaljer

Risikonivåprosjektet fase 7

Risikonivåprosjektet fase 7 Risikonivåprosjektet fase 7 26. april 2007 Hovedtrekk i presentasjonen Om prosjektet Landanleggene Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Alvorlige personskader Sokkelen Indikatorer

Detaljer

Resultater og trender Torleif Husebø og Øyvind Lauridsen, Ptil

Resultater og trender Torleif Husebø og Øyvind Lauridsen, Ptil Resultater og trender 2018 Torleif Husebø og Øyvind Lauridsen, Ptil Storulykke norsk sokkel Antall tilløpshendelser og hendelser med iboende storulykkepotensial (ikke helikopter) Ikke-antente hydrokarbonlekkasjer

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007 Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene Utviklingstrekk 2007 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Alvorlige personskader

Detaljer

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RNNP RNNP - målsetning Ptil skal gjennom RNNP utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået i petroleumsindustrien innen sitt forvaltningsområde.

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvikling i risikonivå norsk sokkel Risiko mer enn tall og statistikker Øyvind Lauridsen Disposisjon Bakgrunn og historikk for Risikonivåprosjektet Organisering av prosjektet Noen utvalgte hendelses data

Detaljer

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011 Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel fase april 2003

Utvikling i risikonivå norsk sokkel fase april 2003 Utvikling i risikonivå norsk sokkel fase 3 25. april 2003 Utvikling i risikonivå - målsetning OD skal gjennom prosjektet utvikling i risikonivå - norsk sokkel utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvikling i risikonivå norsk sokkel HOVEDRAPPORT FASE 4-2003 Ptil-04-03 (Siden blank) for 2003 Rev3 23.4.2004 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel Fase 4 hovedrapport

Detaljer

Fase 6 rapport for 2005

Fase 6 rapport for 2005 (Siden blank) for 2005 Ptil-06-02 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel Fase 6 hovedrapport 2005 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvikling i risikonivå norsk sokkel SAMMENDRAGSRAPPORT FASE 4-23 Ptil-4-4 (Siden blank) Sammendragsrapport Fase 4-23 Rev 3 23.4.24 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2012

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2012 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2012 25. april 2013 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med storulykkepotensial Indikatorer

Detaljer

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Petroleumstilsynets Entreprenørseminar 16.10.2008 Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro

Detaljer

RISIKONIVÅ PÅ NORSK SOKKEL

RISIKONIVÅ PÅ NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ PÅ NORSK SOKKEL SAMMENDRAGSRAPPORT FASE 6 PETROLEUMSTILSYNET Forord Utviklingen av risikonivået på norsk sokkel opptar alle som er involvert i næringen, men er også av allmenn interesse. Prosjektet

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2010 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2010 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 21 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

Utvikling i SAMMENDRAGS - RAPPORT FASE 3-2002 OD-03-08

Utvikling i SAMMENDRAGS - RAPPORT FASE 3-2002 OD-03-08 Utvikling i risikonivånorsk sokkel SAMMENDAGS - AOT ASE 3-2002 OD-03-08 Sammendragsrapport ase 3-2002 (Siden blank) apport AOTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel ase 3 sammendragsrapport 2002

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Torleif Husebø Petroleumstilsynet RNNP - bakgrunn Risikonivåprosjektet (RNNP) startet opp i slutten av 90 tallet Bakgrunn - Partene uenige

Detaljer

RISIKONIVÅ- PROSJEKTET

RISIKONIVÅ- PROSJEKTET RISIKONIVÅ- PROSJEKTET 26 SAMMENDRAGSRAPPORT NORSK SOKKEL, FASE 7 Ptil - 7-2 RISIKONIVÅ- PROSJEKTET Forord Utviklingen av risikonivået på norsk sokkel opptar alle som er involvert i næringen, men er også

Detaljer

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000 Sammendrag

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000 Sammendrag Pilotprosjektrapport 2000 Sammendrag Pilotprosjektrapport 2000 Sammendrag 19.4.2001 Forord Utviklingen av risikonivået på norsk sokkel opptar alle som er involvert i næringen, men er også av almen interesse.

Detaljer

RISIKONIVÅ PÅ NORSK SOKKEL

RISIKONIVÅ PÅ NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ PÅ NORSK SOKKEL SAMMENDRAGSRAPPORT FASE 5 PETROLEUMSTILSYNET Forord Utviklingen av risikonivået på norsk sokkel opptar alle som er involvert i næringen, men er også av allmenn interesse. Det

Detaljer

RISIKONIVÅ PÅ NORSK SOKKEL

RISIKONIVÅ PÅ NORSK SOKKEL RNNS 24 RISIKONIVÅ PÅ NORSK SOKKEL HOVEDRAPPORT FASE 5 PETROLEUMSTILSYNET Ptil-5-2 (Siden blank) for 24 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel Fase 5 hovedrapport 24

Detaljer

RISIKONIVÅ UTVIKLINGS- TREKK 2007 NORSK SOKKEL

RISIKONIVÅ UTVIKLINGS- TREKK 2007 NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN HOVEDRAPPORT UTVIKLINGS- TREKK 2007 NORSK SOKKEL (Siden blank) Norsk sokkel 2007 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå i petroleumsvirksomheten Norsk sokkel

Detaljer

risikonivå utviklingstrekk 2008 norsk sokkel

risikonivå utviklingstrekk 2008 norsk sokkel 2 FORORD Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen, men er også av allmenn interesse. Det var derfor naturlig og viktig for oss å etablere en struktur

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel (Siden blank) for 26 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel Fase 7 hovedrapport 26 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig RAPPORTNUMMER

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Sikkerhetssystemkonferansen 3.november 2011 Torleif Husebø - Petroleumstilsynet RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Pilotprosjekt Overvåkning av risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp Norsk sokkel 2005 08

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Pilotprosjekt Overvåkning av risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp Norsk sokkel 2005 08 Risikonivå i petroleumsvirksomheten Pilotprosjekt Overvåkning av risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp Norsk sokkel 25 8 Risikonivå i petroleumsvirksomheten Pilotprosjekt Overvåkning

Detaljer

Sikkerhet forebygger forurensing

Sikkerhet forebygger forurensing Sikkerhet forebygger forurensing Sikkerhet Beskyttelse av mennesker, miljø og økonomiske verdier. Forebyggende tiltak rettet mot tilløp til skader, mindre skader, større ulykker og katastrofer. Helhetlig

Detaljer

Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper.

Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper. Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper. Ola Kolnes Petroleumstilsynet Status støy RNNP- støyindikator Hvor henter vi data fra? RNNP- spørreskjema Rapporterte hørselsskader Tilsyn RNNP støyindikator

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomheten. Akutte utslipp Norsk sokkel

Risikonivå i petroleumsvirksomheten. Akutte utslipp Norsk sokkel Risikonivå i petroleumsvirksomheten Akutte utslipp Norsk sokkel 2001 2012 21. november 2013 Ingvill Røsland, Petroleumstilsynet Terje Dammen, Safetec Fremgangsmåte Totalt for sokkelen og for 3 forvaltningsområder

Detaljer

SAMMENDRAGSRAPPORT - UTVIKLINGSTREKK 2014 - NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET RNNP

SAMMENDRAGSRAPPORT - UTVIKLINGSTREKK 2014 - NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET RNNP SAMMENDRAGSRAPPORT - UTVIKLINGSTREKK 2014 - NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET RNNP Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

hovedrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

hovedrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet hovedrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i petroleumsvirksomheten Norsk sokkel 2011 Rev. 2 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå

Detaljer

RNNP SAMMENDRAGSRAPPORT NORSK SOKKEL PETROLEUMSVIRKSOMHET

RNNP SAMMENDRAGSRAPPORT NORSK SOKKEL PETROLEUMSVIRKSOMHET RNNP SAMMENDRAGSRAPPORT U T V I K L I N G S T R E K K 2016 NORSK SOKKEL R I S I K O N I VÅ I N O R S K PETROLEUMSVIRKSOMHET Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som

Detaljer

Læring og forebygging etter Macondo

Læring og forebygging etter Macondo Læring og forebygging etter Macondo Introduksjon Anne Myhrvold, Ptil Læring og forebygging etter Macondo Lars Herbst, BSEE Regional Director Gulf of Mexico Region Læring og forebygging etter Macondo RNNP

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Rapport. Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig. Utvikling i risikonivå - norsk sokkel Fase 2 sammendragsrapport 2001 OD-02-08

Rapport. Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig. Utvikling i risikonivå - norsk sokkel Fase 2 sammendragsrapport 2001 OD-02-08 Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel Fase 2 sammendragsrapport 21 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig v RAPPORTNUMMER OD-2-8 FORFATTER/SAKSBEHANDLER

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT STYRINGSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT STYRINGSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 23. desember 2013 i medhold av lov

Detaljer

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000 2000 for 2000 24.4.2001 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel 2000 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig v RAPPORTNUMMER FORFATTER/SAKSBEHANDLER

Detaljer

RISIKONIVÅ UTVIKLINGS- TREKK 2007 NORSK SOKKEL

RISIKONIVÅ UTVIKLINGS- TREKK 2007 NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN SAMMENDRAGSRAPPORT UTVIKLINGS- TREKK 27 NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN UTVIKLINGSTREKK 27 NORSK SOKKEL FORORD Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen

Detaljer

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Fagseminar Ergonomi: Kunnskap Vurdering Tiltak Forbedring Stavanger 19.3.2014

Detaljer

SAMMENDRAGSRAPPORT UTVIKLINGSTREKK 2018 NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

SAMMENDRAGSRAPPORT UTVIKLINGSTREKK 2018 NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET SAMMENDRAGSRAPPORT UTVIKLINGSTREKK 2018 NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen, og er

Detaljer

AKUTTE UTSLIPP RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET 2015

AKUTTE UTSLIPP RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET 2015 AKUTTE UTSLIPP RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET 2015 RNNP - et integrert sikkerhetsbegrep Beskyttelse av både mennesker, miljø og økonomiske verdier. Helhetlig tilnærming til ulykkesforebygging

Detaljer

RNNP Akutte utslipp. Data Jan Erik Vinnem, Preventor AS

RNNP Akutte utslipp. Data Jan Erik Vinnem, Preventor AS RNNP Akutte utslipp Data 2001 2009 Jan Erik Vinnem, Preventor AS Oversikt Oversikt over analyser Basis i RNNP Historiske hendelser Datagrunnlag og forutsetninger Metodikk Resultater 2001 09 Karakteristikk

Detaljer

Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø i risikoanalyser? Tore Sagvolden, Scandpower AS

Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø i risikoanalyser? Tore Sagvolden, Scandpower AS Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø i risikoanalyser? Tore Sagvolden, Scandpower AS Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø I risikoanalyser (offshore -olje og gass) Agenda:

Detaljer

rnnp hovedrapport - utviklingstrekk 2010 - norsk sokkel risik o n i v å i n o r s k p et ro l e ums virk s o mhet

rnnp hovedrapport - utviklingstrekk 2010 - norsk sokkel risik o n i v å i n o r s k p et ro l e ums virk s o mhet rnnp hovedrapport - utviklingstrekk 21 - norsk sokkel risik o n i v å i n o r s k p et ro l e ums virk s o mhet Norsk sokkel 21 Rev. 1 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå i petroleumsvirksomheten

Detaljer

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Data oppdatert pr februar 2011. 1 Ulykker 2010 Sjøfartsdirektoratet mottar rapport etter skipsulykker og arbeidsulykker på norske skip samt

Detaljer

Rapport. Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig. Utvikling i risikonivå - norsk sokkel Fase 2 rapport 2001 OD-02-07

Rapport. Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig. Utvikling i risikonivå - norsk sokkel Fase 2 rapport 2001 OD-02-07 Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel Fase 2 rapport 2001 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig RAPPORTNUMMER OD-02-07 FORFATTER/SAKSBEHANDLER Torleif

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2013 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet R I S I KONIVÅ I N O RS K PETROLEUMS V I R KS O MH E T Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen

Detaljer

Fra informasjon om hendelser til kunnskap om forebygging av storulykker

Fra informasjon om hendelser til kunnskap om forebygging av storulykker Fra informasjon om hendelser til kunnskap om forebygging av storulykker RNNP: Akutte utslipp utvikling og signaler Lin Silje Nilsen, senioringeniør, HMS-styring, Ptil Fra informasjon om hendelser til kunnskap

Detaljer

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA Nytt barrierenotat Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Norsk sokkel. Rev. 1b

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Norsk sokkel. Rev. 1b (Siden blank) Norsk sokkel 2008 Rev. 1b (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå i petroleumsvirksomheten Hovedrapport, utviklingstrekk 2008, norsk sokkel GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset

Detaljer

FORFATTER(E) Stein Hauge, Solfrid Håbrekke OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Stein Hauge, Solfrid Håbrekke OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

Teknisk tilstand Landanlegg: Fallende gjenstander - rapportering og læring B. Tilsynskampanje

Teknisk tilstand Landanlegg: Fallende gjenstander - rapportering og læring B. Tilsynskampanje 9317 Landanlegg 931701 Løpende oppgaver 992380 Landanlegg: forberedelse og tilrettelegging av tilsynskampanjer, kunnskapsutvikling og B. Tilsynskampanje erfaringsoverføring 931702 Teknisk tilstand 992381

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

HOVEDRAPPORT - UTVIKLINGSTREKK 2014 - NORSK SOKKEL RNNP RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

HOVEDRAPPORT - UTVIKLINGSTREKK 2014 - NORSK SOKKEL RNNP RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET HOVEDRAPPORT - UTVIKLINGSTREKK 2014 - NORSK SOKKEL RNNP RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET Risikonivå i petroleumsvirksomheten Norsk sokkel 2014 Rev. 2 RAPPORTTITTEL Risikonivå i petroleumsvirksomheten

Detaljer

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel.

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel. 095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk Original versjon Nr: 095 Etablert: 01.01.2005 Revisjon nr: 2 Rev.dato: 29.09.2015 Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Aktivitetsindikatorer og historiske hendelser

Aktivitetsindikatorer og historiske hendelser Aktivitetsindikatorer og historiske hendelser Rapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsindikatorer og historiske hendelser Rapportnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Utvikling i risiko Akutte utslipp Norsk sokkel

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Utvikling i risiko Akutte utslipp Norsk sokkel Risikonivå i petroleumsvirksomheten Utvikling i risiko Akutte utslipp Norsk sokkel 2001 2012 Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå i petroleumsvirksomheten -Akutte utslipp- Norsk sokkel - 2001 2012 GRADERING

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING Utgitt xx. September 2017 1 Forord Denne håndboken er utviklet med bransjedeltagelse fra operatørene og i samarbeid

Detaljer

Entreprenørseminar 10. juni 2010

Entreprenørseminar 10. juni 2010 Petroleumstilsynets hovedprioriteringer 2010 - Status og signaler Entreprenørseminar 10. juni 2010 Semsudin Leto, tilsynskoordinator Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Akutte utslipp. Utviklingstrekk Norsk sokkel 2013

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Akutte utslipp. Utviklingstrekk Norsk sokkel 2013 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Akutte utslipp Utviklingstrekk Norsk sokkel 2013 Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Akutte utslipp Utviklingstrekk Norsk sokkel 2013 GRADERING

Detaljer

RNNP Akutte utslipp Data Jan Erik Vinnem, Preventor AS

RNNP Akutte utslipp Data Jan Erik Vinnem, Preventor AS RNNP Akutte utslipp Data 2001 2009 Jan Erik Vinnem, AS Pres RNNP akutt 02022011 1 Oversikt Oversikt over analyser Basis i RNNP Historiske hendelser Datagrunnlag og forutsetninger Metodikk Resultater 2001

Detaljer

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging Nytt fra myndighetene Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Tema: 1. Innledning

Detaljer

Når ulykker truer miljøet

Når ulykker truer miljøet Når ulykker truer miljøet Forebyggende arbeid i petroleumsvirksomheten for å unngå ulykker Finn Carlsen, Petroleumstilsynet 9. februar 2010 Ptils ansvarsområde Snøhvit Melkøya Tjeldbergodden Nyhamna Kollsnes

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Beredskap Arbeidsseminar 2.-3. juni 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer «Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer Entreprenørdagen 2013 Kristen Kjeldstad Ledelse og storulykkesrisiko Ptil har gjennom flere år fulgt opp hvordan ledelsen i selskapene arbeider med å redusere

Detaljer

Risiko, resultater og ambisjoner

Risiko, resultater og ambisjoner Hørselsskadelig støy i petroleumsvirksomheten * Risiko, resultater og ambisjoner Norsk Akustisk Selskap 2.11.2012 Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet Rapporterte hørselsskader Hva vet vi om risiko

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt spørsmål

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Utvikling i risikonivå landbaserte anlegg i norsk petroleumsvirksomhet

Utvikling i risikonivå landbaserte anlegg i norsk petroleumsvirksomhet (Siden blank) i norsk petroleumsvirksomhet for 2006 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå landbaserte anlegg i norsk petroleumsvirksomhet 2006 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset

Detaljer

Nytt barrierenotat PTIL/PSA

Nytt barrierenotat PTIL/PSA Nytt barrierenotat Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle barrierer HP - Barrierer HP - Barrierer

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Akutte utslipp. Norsk sokkel

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Akutte utslipp. Norsk sokkel Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Akutte utslipp Norsk sokkel 2001 2011 Risikonivå i petroleumsvirksomheten Akutte utslipp Norsk sokkel 2001 2011 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå i

Detaljer

Analyse av løftehendelser 2005-2010

Analyse av løftehendelser 2005-2010 Analyse av løftehendelser 2005-2010 Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger 21 og 22 november 2012 Jan Ketil Moberg sjefingeniør- logistikk

Detaljer

Risiko for akutte utslipp i nordområdene

Risiko for akutte utslipp i nordområdene Fakturanivå Fordelingsnøkkel Prosjekt Beskrivelse Oppg.nr Navn 9317 Landanlegg 931701 Løpende oppgaver 992380 Landanlegg: forberedelse og tilrettelegging av tilsynskampanjer, kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring

Detaljer

SAMMENDRAGSRAPPORT UTVIKLINGSTREKK 2017 NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

SAMMENDRAGSRAPPORT UTVIKLINGSTREKK 2017 NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET SAMMENDRAGSRAPPORT UTVIKLINGSTREKK 217 NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET R I S I KONIVÅ I N O RS K PETROLEUMS V I R KS OMHET Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar

Detaljer

RNNP HOVEDRAPPORT NORSK SOKKEL PETROLEUMSVIRKSOMHET

RNNP HOVEDRAPPORT NORSK SOKKEL PETROLEUMSVIRKSOMHET RNNP HOVEDRAPPORT U T V I K L I N G S T R E K K 2016 NORSK SOKKEL R I S I K O N I VÅ I N O R S K PETROLEUMSVIRKSOMHET Risikonivå i petroleumsvirksomheten norsk sokkel 2016 Rev. 2 RAPPORTTITTEL Risikonivå

Detaljer

Risikoanalyser og barrierer

Risikoanalyser og barrierer Risikoanalyser og barrierer utfordringer og nytteverdi Torleif Husebø 22. april 2009 Innhold Risikoreduksjon Risikostyring Formålstjenelige risikoanalyser Barrierer Prinsipielle krav Indikatorer 30.04.2009

Detaljer

P E T R O L E U M S T I L S Y N E T PTIL/PSA

P E T R O L E U M S T I L S Y N E T PTIL/PSA P E T R O L E U M S T I L S Y N E T Vedlikeholdsprogrammet i Nordsjøen? Sigmund Andreassen Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap 2 Utfordringer Nedgang fra ekstrem

Detaljer

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0% / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 2349 216 2565 91,6% 8,4% 100,0% 1406 45 1451 96,9% 3,1% 100,0% 5817 642 6459 90,1% 9,9% 100,0% / * Alder Crosstabulation

Detaljer

HOVEDRAPPORT UTVIKLINGSTREKK 2017 NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

HOVEDRAPPORT UTVIKLINGSTREKK 2017 NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET HOVEDRAPPORT UTVIKLINGSTREKK 2017 NORSK SOKKEL RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET Risikonivå i petroleumsvirksomheten norsk sokkel 2017 Rev. 2 RAPPORTTITTEL Risikonivå i petroleumsvirksomheten Hovedrapport,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sigvart Zachariassen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Sigvart Zachariassen og Katri Suuronen 28.4.

Begrenset Fortrolig. T-1 Sigvart Zachariassen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Sigvart Zachariassen og Katri Suuronen 28.4. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljørisiko knyttet til levetidsforlengelse - Gullfaks A Aktivitetsnummer 001050054 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Hvordan kan vi forebygge storulykker?

Hvordan kan vi forebygge storulykker? Hvordan kan vi forebygge storulykker? Barrierestyring Anne Myhrvold Direktør Petroleumstilsynet Sjøsikkerhetskonferansen 25-26.09.2013 Ptil Tilsyn Fag Hovedledelse Internt Regelverk En mangeartet industri

Detaljer

Hydrokarbonlekkasjer hva har industrien gjort og hva gjør vi for å redusere antall hendelser?

Hydrokarbonlekkasjer hva har industrien gjort og hva gjør vi for å redusere antall hendelser? Hydrokarbonlekkasjer hva har industrien gjort og hva gjør vi for å redusere antall hendelser? Petroleumstilsynet RNNP 10. april 2019 Aud Nistov Norsk olje og gass 1 Innhold Bakgrunn Prosjekt i regi av

Detaljer

hovedrapport - utviklingstrekk 2009 - norsk sokkel r i s i k o n i v å i n o r s k petroleumsvirksomhet rnnp

hovedrapport - utviklingstrekk 2009 - norsk sokkel r i s i k o n i v å i n o r s k petroleumsvirksomhet rnnp hovedrapport - utviklingstrekk 2009 - norsk sokkel r i s i k o n i v å i n o r s k petroleumsvirksomhet rnnp Norsk sokkel 2009 Rev. 1 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå i petroleumsvirksomheten

Detaljer

Barrierer. med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse

Barrierer. med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse Barrierer med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse Gerhard Ersdal Petroleumstilsynet Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten Formål -

Detaljer

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted OG-HMS konferansen i Trondheim 10.-11. Mars 2004 Innlegg fra Roy Erling Furre 2. nestleder oljearbeidernes fellessammenslutning, OFS 1 Fjernstyring

Detaljer

4 i Refusjonsforskriften Fordelingsnøkkel Prosjekt Beskrivelse Oppg.nr. Navn 9318 Landanlegg

4 i Refusjonsforskriften Fordelingsnøkkel Prosjekt Beskrivelse Oppg.nr. Navn 9318 Landanlegg 9318 Landanlegg Landanlegg: forberedelse og tilrettelegging av tilsynskampanjer, kunnskapsutvikling og 931801 Løpende oppgave 992550 erfaringsoverføring 931803 Operasjonelle forhold 992551 Erfaringer med

Detaljer

Forslag til ny 31 tredje ledd i aktivitetsforskriften

Forslag til ny 31 tredje ledd i aktivitetsforskriften AF 31 tredje ledd Forslag til ny 31 tredje ledd i aktivitetsforskriften Forskrift Arbeidet skal planlegges slik at mest mulig arbeid blir utført på dagtid, og slik at arbeidstakerne sikres nødvendig restitusjon

Detaljer

Til våre naboer INFORMASJON OM SIKKERHET OG BEREDSKAP VED NORDIC PAPER GREÅKER

Til våre naboer INFORMASJON OM SIKKERHET OG BEREDSKAP VED NORDIC PAPER GREÅKER Til våre naboer INFORMASJON OM SIKKERHET OG BEREDSKAP VED NORDIC PAPER GREÅKER 0 Til våre naboer Dette er sikkerhets- og beredskapsinformasjon til våre naboer. Dokumentet gir en beskrivelse av risikobildet

Detaljer

Tilsynserfaringer. Mange gode løsningsforslag i industrien, men ikke helt i mål. Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektør Elisabeth Lootz, sjefingeniør

Tilsynserfaringer. Mange gode løsningsforslag i industrien, men ikke helt i mål. Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektør Elisabeth Lootz, sjefingeniør Tilsynserfaringer Mange gode løsningsforslag i industrien, men ikke helt i mål Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektør Elisabeth Lootz, sjefingeniør Utvikling innen barrierestyring på norsk sokkel Positiv

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Offshore beredskap - helhetsvurdering

Offshore beredskap - helhetsvurdering Offshore beredskap - helhetsvurdering Gjennomgang av konklusjoner Sikkerhetsforum 29. januar 2009 West Vanguard, 85 1 Oversikt Formål, mandat mv. Metodikk for vurderinger Hovedtemaer Konklusjoner 2 Beredskap

Detaljer