Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016"

Transkript

1 Dato: Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Byggenæringens Landsforening ønsker med dette å komme med følgende innspill til regjeringens behandling av statsbudsjettet for BNL ønsker et arbeidsliv der bedriftene har egne fast ansatte og som tar inn lærlinger for å sikre rekruttering. Et av Norges største konkurransefortrinn har vært grunnholdningen om at den formelt kvalifiserte utfører sitt arbeid bedre og smartere enn den ukvalifiserte. Sammen med en meget flat struktur i arbeidslivet (hierarki) og selvgående arbeidstakere som løser oppgavene, har dette gitt Norge en produktivitet i verdensklasse. BNL mener det er viktigere enn noen gang å hegne om disse verdiene. Derfor mener BNL Regjeringen må prioritere følgende hovedsatsinger i statsbudsjettet for 2016: Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet Styrke bedrifter som vil satse på egne ansatte gjennom å forbedre permitteringsregelverket Gjennomføre et yrkesfagløft som lovet Infrastruktur og boligbygging Kampen mot arbeidskriminalitet må prioriteres Den 20. november ble kontrolletatenes felles situasjonsbeskrivelse av Arbeidsmarkedskriminaliteten lagt fram i en møte i Samordningsorganet. Det foreligger også særskilte situasjonsbeskrivelser av arbeidsmarkedskriminalitet for bygg- og anleggsnæringen. De beskrivelser som framkommer i disse to analysene viser tydelig at det er behov for et krafttak i kampen mot kriminelle og useriøse aktører. Organiserte kriminelle etablerer eller bruker firma i byggenæringen som framstår som ordentlige i det ytre, som skalkeskjul for annen alvorlig kriminalitet. Svart arbeid særlig i markedet for oppussing av hytter og hus brer kraftig om seg og konkurrerer ut bedrifter som er opptatt av kvalitet, seriøsitet og rekruttering. Det finnes ikke noe offisielt anslag på hvor stor omfanget av svart arbeid er, men i verste fall er det som Skattedirektøren antyder så mye som 1 av 3 kroner i byggenæringen som kan være svarte. I den siste medlemsundersøkelsen som BNL har gjennomført blant medlemsbedriftene svarer så mange som annenhver bedrift at det svarte markedet har vokst de siste fem årene. Mens ROT markedet har vokst BNL er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Byggenæringens Landsforening Middelthuns gate 27 Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo Telefon Organisasjonsnummer E-post /

2 de siste fem årene er det bare 10 prosent av BNLs bedrifter som har tatt del i denne veksten. Stadig flere bedrifter varsler at de trekker seg ut av ROT-markedet eller at det er svært vanskelig å få oppdrag i dette markedet, fordi de utkonkurreres av useriøs aktører. For å forebygge at bedriftene får kriminelle og useriøse aktører inn i prosjektene anbefaler BNL bedriftene å følge rådene i BNLs Veileder for valg av seriøse bedrifter. Politi, Skatteetaten og Arbeidstilsynet anbefaler nå bedriftene å følge denne og implementere den i sine kvalitetssikringssystemer. Men bedriftene alene klarer ikke å hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i prosjektene. Det trengs et bredt sett av tiltak som må bidra til å gjøre det lettere å være seriøs og vanskelig å være useriøs. Den framlagte strategien mot arbeidslivskriminalitet som regjeringen presenterte den 13. januar er et godt utgangspunkt og det er viktig at det ikke tar lang tid før tiltakene settes i verk. Enkelt å være seriøs De foreslåtte tiltakene i rapporten "Enkelt å være seriøs" må gjennomføres. Dette vil være viktig for å sikre kvalitet og seriøsitet i byggenæringen. Det er en nær sammenheng mellom tiltakene som foreslås. Tiltakene bør derfor gjennomføres samlet, for å oppnå ønsket resultat. Tiltakene omfatter: Etablering av en ny Sentral Godkjenning. Utvidelse og forbedringer i ID-kortordningen. Etablering av et kompetanseregister Etablering av ny registreringsordning for arbeid på eiendom (seeiendom.no). Sterkere og mer målrettet tilsyn og kontroll. Automatisk informasjonsflyt mellom offentlige myndigheter og sektorer. Elektronisk lesbare ID kort i byggenæringen vil bli et langt viktigere verktøy i kampen mot de useriøse og vil gjøre sjekk av arbeidstakere og deres kompetanse betydelig enklere både for bedriftene og for kontrollinstansene. Dette tiltaket bør kunne gjennomføres raskt. Dagens manglende samordning og koordinering mellom forskjellige offentlige register og etater er en stor svakhet. Dette fører i mange tilfeller til dobbeltbehandling men også til manglende informasjonsflyt. Det er behov for å bedre samspillet mellom sektorene. Det ligger et stort forbedringspotensial i å tilrettelegge for automatisk informasjonsflyt mellom offentlige registre og mellom ulike etater. Sterkere og mer målrettet tilsyn og kontroll BNL mener at det må til fundamentale endringer i regimet for kontroll og tilsyn med byggeplasser og bedrifter i byggenæringen. Vi foreslår derfor at det opprettes et førstelinjetilsyn for å få til et langt mer omfattende tilsyn ute på byggeplass. Styrking av tilsyn og myndighetskontroll er avgjørende for å sikre bedre kvalitet og rettferdig konkurranse. Tilsynene må skje så hyppig at de useriøse aktørene opplever muligheten for tilsyn som reell. Det er et sterkt behov for bedre koordinering mellom tilsynsog kontrolletatene for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet mer effektivt. Både arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner i bygge- og anleggsnæringen har i lengre tid uttrykt bekymring for en utvikling som er i ferd med å komme ut av kontroll. De samme signalene får vi fra kontrolletatene

3 selv, gjennom deres tilsyns- og kontrollvirksomhet. De melder om at omfanget av slik arbeidsmarkedskriminalitet er økende, noen steder betydelig. Det er også meldt om trusler mot det personellet som gjennomfører kontrollene og at Arbeidstilsynet vurderer tiltak for å beskytte kontrollørene mot denne utviklingen. BNL mener at førstelinjetilsynet må være nært koblet til den utviklingen som skjer med samlokalisering av ulike tilsynsetater. I Bergen er det etablert et felles kontor der Kemneren, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV sitter sammen. Politiet skal også inngå i dette samarbeidet. Erfaringene så langt er positive. BNL mener at det må etableres slike regionale kontorer i de større byene i hele landet. Den nasjonale overbygningen for de regionale kontorene bør være samordnet med en nasjonal analyse og strategienhet hos politiet og koordinert med DiBK som skal forvalte den nye sentrale godkjenningsordningen. BNL mener også at det er svært viktig at Regjeringen må sikre at alle relevante kontrolletater må bli underlagt en og samme føring i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Denne føringen må nedfelles i de respektive etaters tildelingsbrev. I tillegg til disse organisatoriske endringene mener BNL at det må sikres tilstrekkelige ressurser til etablering av en slik ny modell og til gjennomføring av et omfattende førstelinjetilsyn i Innfør ROT-fradrag BNL er svært bekymret for utviklingen i markedet for oppussing av hytter og hus (ROT-markedet). Bedriftene svarer i en spørreundersøkelse gjennomført blant BNLs medlemsbedrifter at omfanget av svart arbeid er økende. Mange seriøse aktører trekker seg ut av dette markedet som er på om lag 65 mrd kroner. Aksepten for kjøp av svart arbeid i Norge er urovekkende høy. Situasjonen for de som jobber ulovlig i denne delen av markedet er også bekymringsfull. Alvorlig mangelfull HMS, ingen pensjonsgivende inntekt, ingen tariffavtale og heller ingen gyldige forsikringer er ikke arbeidsforhold som på noen måte kan sies å være forbundet med et anstendig arbeidsliv. Det er på tide å ta et oppgjør med dette. BNL viser til rapporten om ROT-fradrag som Finansdepartementet offentliggjorde den 10. desember Rapporten undervurderer etter BNLs syn omfanget av svart arbeid i ROT markedet. Samtidig som svenske bedrifters vurderinger av hvordan markedssituasjonen i dag er etter at ROT fradraget i Sverige ble innført knapt gjengis. BNL vil også peke på at de tiltakene som departementet viser til at er innført mot svart arbeid i ROTmarkedet, ikke er målrettet mot å få bukt med svart arbeid. F.eks drives det i dag knapt kontroll i ROT-markedet fra Arbeidstilsynets side. Samlet sett framstår vurderingen som en teoretisk økonomisk vurdering, uten den nødvendige innsikt i markedet som de skal analysere.

4 BNL mener at det må til incentiver som stimulerer forbrukerne til å velge hvitt. Erfaringene fra Sverige er svært positive når det gjelder erfaringene med fradraget. Bedriftene melder om at svart arbeid er så å si forsvunnet i denne delen av markedet. Skattemyndighetene er også tydelige på at ROT-fradraget gir en innberetning av informasjon som setter dem i stand til å sjekke om arbeidsgiveravgift og øvrige skatter er riktig innbetalt. I Sverige har ROT-fradraget blitt en permanent ordning fordi det bidrar til et anstendig arbeidsliv i denne delen av markedet. BNL ber om at ROT-fradraget innføres etter den svenske fakturamodellen, men at maks beløp pr voksen person i husholdningen settes til kr. Infrastruktur og boliger Norge har en historisk høy befolkningsvekst. En vekst som er langt høyere enn prognosene de siste årene har forutsatt. Veksten skjer først og fremst i og rundt de store byene. Men infrastruktur, boliger, skoler, helsebygg og barnehager er ikke bygd ut i tilstrekkelig grad. Kø, kort og kaos på veier og i kollektivtrafikken er allerede en situasjon i flere bystrøk. Samtidig har vi sett en enorm vekst i boligprisene. Årsakene er at det de siste årene ikke har vært bygd nok boliger til å møte veksten i befolkningen. Det er derfor avgjørende viktig å gjennomføre en kraftig satsing på investeringer i infrastruktur. Samtidig som er må legges nasjonale føringer som sikrer fortetting av boliger rundt kollektivknutepunkt. Dette må også skje sammen med en planmessig utbygging av barnehager, skoler og øvrig næringsbebyggelser. BNL vil særlig trekke fram: For å sikre forutsigbarhet for anleggsbransjen er det viktig at NTP følges opp. I Regjeringsplattformen er det varslet at bevilgningene skal økes ut over vedtatt NTP. Det er viktig at Regjeringen redegjør for hvordan de varslede økninger ut over NTP er tenkt innfaset i kommende budsjetter. For å få ønsket effekt av investeringene i ICE-triangelet er det avgjørende at ny tog-tunell kommer raskt på plass. Ny t-banetunell er også viktig. Så fort konseptvalgutredningen (KVUen) for transportløsninger gjennom Oslo foreligger, må regjeringen legger til rette for en optimal og rask planprosess og hurtig igangsetting av arbeidene. I budsjettprosessen er det viktig at regjeringen sikrer midler både til planlegging og nødvendige planretningslinjer. Vedtatt statsbudsjett når det gjelder bymiljøpakker ligger svært langt etter NTP. Bevilgningene må heves kraftig og flere byer må omfattes av pakkene. Dette er nødvendig for å sikre utbygging av kollektivtrafikk i og rundt de større byene i landet. BNL mener at de varslede reformene om utbyggingsselskap og reformen innen jernbanesektoren sikrer like konkurransevilkår for bedriftene. Ikke minst er det viktig at det lages en plan for konkurranseutsetting av vedlikehold på jernbane. Permitteringsreglene må endres BNL ønsker bedrifter som satser på fast ansatte og kvalifiserte arbeidstakere. Permitteringsregelverket

5 har vært med på å sikre at faglig kvalifiserte arbeidstakere har kunnet bli i bedriften på tross av uforutsigbare markedsmessige svingninger. Det argumenteres med at permitteringsregelverket bidrar til en innlåsingseffekt. Men dette er etter BNLs vurdering en ønsket side av ordningen. Dagens regelverk fører til at bedriftene tvinges til å si opp ansatte og dermed miste verdifull kompetanse og erfaring som bedriftene trenger til seinere oppdrag. Med tanke på de store oppdragene som samfunnet står overfor, er det kritisk for bedriftene å ha kvalifiserte arbeidstakere som kan sikre kvalitet, produktivitet og gjennomføringsevne. En medlemsundersøkelse som BNL har gjennomført blant nesten 1000 medlemsbedrifter viser at hver tredje bedrift nå sier opp framfor å permittere ansatte. BNL mener at markedssituasjonen for bedriftene i byggenæringen gjør det helt nødvendig å få reversert endringene i permitteringsregelverket som ble innført høsten Å få redusert dagpengeperioden fra 20 til 10 dager har førsteprioritet. Yrkesfagløft og arbeidet med kvalifikasjoner Fagutdanningen og lærlingordningen i byggenæringen er i dag under press, med store utfordringer. Dette gjelder både på en svekket rekruttering til Bygg og anleggsteknikk, at lærlinger er mindre etterspurt i markedet og at kvaliteten og gjennomføringen i fagutdanningen ikke er god nok. Dette kan få store negative konsekvenser knyttet til kvalitet, produktivitet og effektivitet hos utførende håndverkere og fagarbeidere. I tillegg vil næringen miste mange potensielle ledere, ingeniører med videre med fagbakgrunn. For å møte denne utviklingen må man prioritere følgende tiltak: Det må tilføres tilstrekkelige ressurser og tiltak for å følge opp tidligere stortingsvedtak om et yrkesfagløft og følge opp stortingsmelding nr 20 på rett vei. Bedrifter med lærlinger må prioriteres i offentlige anbudsprosesser, og det må stilles krav om lærlinger i det enkelte prosjekt. Lærlingtilskuddet må økes slik at det tilsvarer kostnadene staten har ved en skoleplass. Det må utvikles nye muligheter for at arbeidsinnvandrere kan få vurdert sine kvalifikasjoner, og gjennom praksiskandidatordningen kunne gå opp til norsk fagbrev. Næringen og det offentlige må arbeide sammen overfor ungdom og fremsnakke næringen, vise frem karrieremuligheter, og motivere ungdom til å velge og utdanne seg til fagarbeider. Kvalifikasjonen må knyttes opp til ID-kortet og samles i et eget kvalifikasjonsregister for arbeidstakerne i byggenæringen Skattefradrag for ENØK Regjeringen har lovet å innføre en rettighetsbasert skattefradragsordning for ENØK-tiltak i husholdningene. Dette løftet ble ikke oppfylt i statsbudsjettet for Den midlertidige ordningen med rettighetsbasert støtte via Enova er bedre enn tidligere ordninger, men den har en stor svakhet; det er ikke satt av friske midler til støtteordningen. Siden hvert tiltak som støttes vil gå ut over andre satsinger i Enova, vil ikke Enova ha noen insentiver for å ville lykkes med ordningen. BNL er

6 bekymret for at typen tiltak som støttes ikke vil være de som fører til størst energieffektivisering av boligmassen og heller ikke de som folk flest har mest behov for. BNL mener også at ordningen må knyttes opp til bruk av kvalifiserte foretak. BNL ber derfor om at Regjeringen innfører en slik ordning senest i forbindelse med statsbudsjettet for Bygg21 Bygg21 strategien ble i høst overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet. BNL vil understreke betydningen av at denne strategien nå følges opp i nært samarbeid med næringens organisasjoner og at det settes av tilstrekkelige ressurser til de utpekte satsingsområdene. Det er viktig at Forskningsrådet og Innovasjon Norge er rustet for å bli med på det løftet som strategien forutsetter. Det er behov for et eget program i rekken Store programmer i Forskningsrådet for å kunne iverksette strategien. Med vennlig hilsen Byggenæringens Landsforening Jon Sandnes

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Krisepakke for byggenæringen

Krisepakke for byggenæringen DM-_185748-v1-brev_til_regjeringen_m_mottakere[1] Statsminister Jens Stoltenberg Finansminister Kristin Halvorsen Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa Nærings- og handelsminister Sylvia

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL Enkelt å være seriøs Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL ny Sentral Godkjenning, nsg Tjenestedirektivet om kvalifikasjonskrav dagens obligatorisk lokale godkjenning bortfaller

Detaljer

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Adm.dir. Jon Sandnes BNL Gardermoen 28.januar 2015 Byggenæringen i Norge Byggenæringen er Norges største distriktsnæring Byggenæringen er Norges nest største

Detaljer

bnl-nytt Vi skal satse på lærlinger Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ:

bnl-nytt Vi skal satse på lærlinger Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ: bnl-nytt Medlemsinformasjon fra Byggenæringens Landsforening nr. 01/2014 Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ: Vi skal satse på lærlinger AKTUELT leder JON

Detaljer

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo Vår sak nr: 2014-AR-01142 Dato: 24.2.2015 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 I forbindelse med regjeringens arbeid med neste års statsbudsjett,

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

NTL mener følgende prinsipper må ligge til grunn for en best mulig utvikling av offentlig sektor:

NTL mener følgende prinsipper må ligge til grunn for en best mulig utvikling av offentlig sektor: Sosialistisk Venstreparti v/ Kim André Åsheim Stortinget Vår sak nr: /13 AB Arkivnr: 110 Deres ref: Dato:17.09.2014 STATSBUDSJETT 2015 - GI SV BESKJED - INNSPILL FRA NTL NTL takker for invitasjonen til

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Alternativt statsbudsjett 2015. Arbeiderpartiet.no

Alternativt statsbudsjett 2015. Arbeiderpartiet.no Alternativt statsbudsjett 2015 Arbeiderpartiet.no Innhold Innledning...3 De som skal bygge landet...8 Vekst i hele landet...12 Friskere folk et løft for folkehelsen...18 På vei mot lavutslippssamfunnet...24

Detaljer

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet Unios notatserie nr. 1/2015 Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet Brev til finansminister Siv Jensen 2. februar 2015 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SKATTEINSENTIV FOR FORSKNINGS- INTENSIVE UNGE BEDRIFTER (FUB)

SKATTEINSENTIV FOR FORSKNINGS- INTENSIVE UNGE BEDRIFTER (FUB) SKATTEINSENTIV FOR FORSKNINGS- INTENSIVE UNGE BEDRIFTER (FUB) Supported by the European Commission Specific Support Action, 6th Framework Programme Contract No. LSSB-CT-2005-018768 Innhold Sammendrag 3

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Skattelette og statsstøtte til hjemmetjenester som tiltak mot svart økonomi

Skattelette og statsstøtte til hjemmetjenester som tiltak mot svart økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 6/14 Skattelette og statsstøtte til hjemmetjenester som tiltak mot svart økonomi -litt om svenske erfaringer og norske alternativer

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer