Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader:"

Transkript

1 Sepsis Trond Viken; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Håvard S. Aunet; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger

2 Sepsis Definisjon Begrepsavklaring Patofysiologi Symptomer Diagnose Pasienthistorie Kliniske observasjoner Overvåking Behandling Prognose, kompliksasjoner

3 Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (I Norge har vi årlig ca tilfeller/år av disse er 32% alvorlig sepsis

4 Vanligste årsaker, utgangspunkt for sepsis Pneumoni Urinveisinfeksjon Intraabdominal infeksjon Nekrotiserende fascitt Meningitt Endocarditt Invasive fremmedlegemer (venekanyler etc.)

5 Sepsis De vanligste bakterier som forårsaker sepsis er: Gule stafylokokker Pneumokokker Meningokokker E- coli Sepsis kan også skyldes sopp eller parasitter, mens virusinfeksjoner sjelden gir opphav til sepsis.

6 Begrepsavklaringer Infeksjon (Mikrobiologisk fenomen med inflammatorisk respons på mikroorganismer) Inflammasjon (Betennelse, det levende vevets lokale reaksjon på skade) Bakteremi SIRS (Labratoriediagnose med bakterier påvist i blodkultur) (Systemisk Inflammatorisk Respons Syndrom)

7 SIRS Systemisk Inflammatorisk Respons Syndrom Minst to av følgende kriterier må være til stede: 1) Temperatur > 38 grader eller < 36 grader celsius 2) Puls > 90/minutt 3) respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller pc02 < 4,3 kpa 4) leukocytter > 12x10 eller < 4x10 SIRS kan man se ved flere infeksjonstilstander, bakterielle, virale, soppinfeksjoner og parasitter, men også ved større traumer, brannskader, pankreatitt, leversvikt osv.

8 Sepsis

9 Patofysiologi Normalt holder kroppens immune og nevroendokrine systemer kontroll med lokale inflamatoriske prosesser og fjerning av mikroorganismer. Sepsis utvikler seg til å bli alvorlig, når kroppens eget immunforsvar skyter over mål og skaper en generell inflammasjon i hele kroppen. En kaskade av reaksjoner fører til en overstimulering av det primære immunforsvaret hvor de viktigste aktørene er vevsmakrofager, monocytter, nøytrofile granulocytter og endotelceller.

10 Sykdomsmekanismer ved sepsis Sepsis Mangfoldiggjøring av Mikroorgansimer i blodet Produksjon av giftstoffer Omfattende og akutt betennelsesreaksjon Endrede koagulasjonsmekanismer Økt konsentrasjon av signalstoffer (cytokiner, komplementfaktorer, histaminer) i blodet Nedsatt hjertekontraktilitet Vasodilatasjon DIC (disseminert intravaskulær koagulasjon) Nedsatt perifer motstand Anaerob metabolisme Hypotensjon Metabolsk acidose Multiorgansvikt Generell ischemi,/vevshypoxi

11 Toksiner fra bakteriers cellevegg stimulerer kroppens immunrespons. Utviklingen av sepsis er oftere forårsaket av toksiner produsert av bakteriene enn av bakteriene selv. Sepsisutviklingen fortsetter selv om en behandler årsaken (bakteriene) Følgene for pasienten kan bli: Frigjøring av proinflammatoriske signalstoffer gir ukontrollerbar inflammasjon Diffus endovaskulær skade, kapilærlekkasje redusert blodvolum Vasodillatasjon gir hypotensjon pga. lav perifer motstand DIC/koagulasjonsforstyrrelser Ukontrollerbare blødninger, tromboctopeni, blodpropper/mikrotromber. Nedsatt hjertekontraktilitet pga toxinpåvirkning Pasienten dør når omfanget av organsvikt blir for stort... Video

12 Symptomer Rask respirasjonsfrekvens (Tachypnoe), respirasjonsfrekvens > 20/min Lavt oksygeninnhold I blodet (arteriell hypoxemi Pa02/Fi02 < 40) Temperatur (høy og lav) Frostanfall? (Cytokiner påvirker temperaturreguleringen) Hud; kald, klam hud eller marmorering. Utslett eller petekkier (Sepsispasienten er ofte varm perifert pga vasodilatasjon, varmt sjokk ) Puls > 90/min (Stresshormonfrigjøring, økt stoffskifte, økt oksygenbehov) Lavt blodtrykk, systolisk blodtrykk < 90 mmhg (pga. Vasodilatasjon og dermed redusert perifer motstand, kapilærlekkasje) Ødemer (pga. kapillærlekkasje) Redusert kapillær fylning > 3 sekunder, Metabolsk acidose/ høy laktat ( pga. Anaerob forbrenning)

13 Mer om symptomer Nedsatt urinproduksjon. Akutt oliguri. Timediurese < 0,5 ml/kg/t, kreatininøkning > 45 mikromol/l Forandret mental status/konfusjon Forhøyet bilirubin (S.bilirubin > 70 mmol/l) Infeksjonsmarkører; CRP, Procalsitonin, Leukocytose/leukopeni (LPK > 12 eller < 4) Koagulasjonsforstyrrelser/blødningstendens (INR > 1,5, Cephotest > 60 sek, Trombocytopeni < 100/ml, D dimer, fibrinogen) Fravær av tarmlyd (dårlig blodforsyning til tarmene) Ileus Kvalme/oppkast Høyt blodsukker

14 Diagnose Stilles på bakgrunn av det kliniske sykdomsbilde + ev. påvisning av mikrober i blodkultur I tillegg tas bakteriologisk us. fra puss, sår, ekspektorat, urin, spinalpunksjon osv. for å finne bakenforliggende årsak. Blodprøver; Infeksjonsmarkører, Arteriell blodgass, Elektrolytter, Leverfunksjonsprøver, Nyrefunksjonsprøver, Koagulasjonsprøver. Røntgenologisk diagnostikk; Rtg Thorax, UL abdomen, CT, MR (hos ca. 30 % finner man ikke infeksjonsfokus/smittekilde)

15 Pasienthistorie Kvinne 50 år. Bruker immundempende medisiner pga. bakenforliggendesykdom: - Feber fra kvelden før - Nedsatt Almenntilstand - Diffuse magesmerter Kontaktet legevakt kl Ble hentet i ambulanse og fraktet til sykehus, Våken og tilsynelatende orientert da hun ble hentet av ambulansen... Blodtrykk; 160/100, rask respirasjonsfrekvens, feber, rask puls; 100/min, På tur til sykehuset fikk hun innlagt venekanyle og startet med ringer ac ml iv.

16 Mottakelsen Ankommer mottakelsen på båre kl Våken, men sløv ved ankomst Svarer på tiltale. Hjelper til ved forflytning etc. Puls: 110 BT: først ikke målbart, etter hvert: 45/25 mmhg Temperatur: 39,3 Respirasjonsfrekvens: 44/min. Oksygenmetning: 93% m/ 3 liter 02 på nesebrille

17 Hva gjør du...

18 Mottakelsen Hun ble raskt oppfattet som dårlig av sykepleieren og turnuslegen i mottaket. Medisinsk bakvakt ble umiddelbart kontaktet. Anestesilege og intensivavdelingen ble så varslet om en dårlig, sannsynligvis septisk pasient med behov for intensivbehandling og overvåking. Volumbehandling med Ringer ac. prioriteres, hun får en venekanyle til og fraktes direkte til intensivavdelingen.. Man tar seg ikke tid til å ta andre blodprøver og undersøkelser, enn blodkulturer i mottakelsen...

19 Intensiv dag 1 Ankommer intensiv kl P:100 BT: 70/30 Respirasjonsfrekvens:40 Oppfattet som septisk sjokk, liten effekt av væskebehandling. Hun er fortsatt våken, men blir etter hvert mindre kontaktbar. Tiltak: Scop overvåking Blodprøver, bactus urin og ekspektorat Bredspektet antibiotikabehandling iv. Vasopressorbehandling (noradrenalininfusjon) Sentralt venekateter (CVK) Arteriekran Picco kateter,, Urinkateter med timediurese og temperaturmåling Ultralyd av hjerte Rtg thorax.

20 Intensiv dag 1 Pårørende blir kontaktet. Kl får pasienten respirasjonssvikt, må intuberes og kobles til respirator. Kl har pasienten fått 10 liter væske intravenøst for å opprettholde tilstrekkelig Intravasalt blodvolum. Hun er utover dette døgnet hemodynamisk ustabil Urinprodusksjon er lav (oliguri) Man korrigerer syre base og elektrolytt forstyrrelser. Pasienten veier i utgangspunktet 70 kg

21 Intensiv dag 2 Blodkulturer tatt dagen før viser oppvekst av gram negative, aerobe bakterier (senere typebestemt til E coli). Pasienten får diagnosen urosepsis. Hun veier nå 90 kg og er blitt svært ødematøs. Antibiotikabehandlingen kontinueres, hun ligger fortsatt tilkoblet respirator, men er mer stabil respiratorisk og sirkulatorisk. Man frykter tap av nyrefunksjon da pasienten fortsatt har lav diurese og hadde et vedvarende lavt blodtrykk foregående døgn (kreatininverdi > 350) Nefrolog kontaktes og man vurderer å starte med kontinuerlig dialysebehandling.

22 Kliniske observasjoner Respirasjon Frekvens, kvalitet, bruk av hjelpemuskler, saturasjon/oksygenmetning, besværet/ubesværet. Sirkulasjon Puls, blodtrykk, kapilær fylning, Hud Temperatur; varm/kald, tørr/klam, farge, cyanose, utslett, petekkier/hudblødninger, marmorering (cyanose + avbleking) Se på og ta på pasienten... CNS Våken/Orientert? Uro/forvirring/nedsatt bevissthet? kan være tegn på sepsisutvikling og nedsatt blodgjennomstrømming til hjernen Eliminasjon Urinproduksjon/mengde, lukt, farge, timediurese Nedsatt eller opphørt urinproduksjon gir et signal om at indre organer ikke har tilstrekkelig blodgjennomstrømming

23 Overvåking Intensiv: Scopovervåking (blodtrykk, hjerterytme, oksygenmetning, temperatur) Vurdering av respirasjon (kontinuerlig overvåking ved respiratorbehandling) Bevissthetsnivå (Glascow Coma Scale, MAAS) Sentralt venetrykk (CVP) Målet er at CVP skal ligge mellom 8 12 mmhg Timediurese (>0,5 ml/kg/time) Arteriekran; kontinuerlig invasiv blodtrykksmåling, Blodgassanalyse (ph, oksygenering/ventilering, elektrolytter, glukose, laktat) PiCCO - monitorering (EVLW, ITBV,TPM, CI, CO) muliggjør kontinuerlig hemodynamisk overvåking Intraabdominalt trykk/blæretrykk Sykepleier hos pasienten 24 timer/døgnet

24 Hele pasienten må ses... for at målbare verdier skal ha og gi mening...

25 Behandling Tidlig bakteriologisk prøvetaking (hvis mulig) Tidlig oppstart av bakteriedrepende, bredspektra antibiotika. (helst innen 1 time) Rask bredt høy dose slå hardt, slå først Tidlig fjerning infisert vev eller utstyr. Gode venøse tilganger (grove, helst flere venekanyler/ etterhvert CVK) Volumterapi ofte behov for store mengder væske. Ringer acetat som krystalloidløsning (kolloider, octaplas, trombocyttkonsentrat, erytrocytter) Oksygenbehandling, optimalisere oksyygentilbudet Tidlig overflytting til spesialenheter for overvåking og behandling

26 Behandling på intensiv Vasoaktive medikamenter. Noradrenalin førstevalg. Ev. I kombinasjon med andre. (dobutamin, adrenalin, dopamin) Andre medikamenter: (Vasopressin, XIGRIS, steroider) Respiratorbehandling. Initialt maske - CPAP/BIPAP. Dersom dette ikke fører fram må pasienten intuberes og kobles til respirator. Dialyse/hemofiltrasjon. CVVH Døgnkontinuerlig nyreerstatningsterapi ved nyresvikt. Renser blodet for toxiner og avfallsprodukter. Korrigerer elektrolyttforstyrrelser og væskebalanse. Annen støttebehandling etter behov (insulin, ulcusprofylakse, elektrolyttkorrigering, tromboseprofylakse, sedasjon, ernæring)

27 Prognose/Komplikasjoner Sepsis er ubehandlet en dødlig sykdom. Tidsvinduet for start av behandling er kort. Det er 5 7 % økning i dødelighet for hver time som går uten behandling. Dødeligheten ved alvorlig sepsis er høy: 25 30% Ved multiorgansvikt er dødligheten opp til 80 % Sepsis er den nest vanligste årsaken til død blant pasienter behandlet på intensivenheter

28 Dag 8 Pasienten ble ekstubert for 2 dager siden. Våken og adekvat Har klart seg uten dialysebehandling, har god egenproduksjon av urin. Respiratorisk og sirkulatorisk stabil. Afebril, infeksjonsmarkører har gått kraftig ned. Hun er mobilisert opp i stol. Spiser og drikker selv Hun husker lite av det som har skjedd, og ingenting fra de første dagene. Hun kan nå flyttes fra intensiv til sengepost

29 Oppsummering Behandlingen av sepsis tar først og fremst sikte på å ta livet av mikrobene og bremse utviklingen av den negative immunresponsen som skjer i kroppen. Pasienthistorien kan være med på å illustrere hvor raskt sepsis kan utvikle seg til å gi svikt i vitale organer. Tidlig diagnose, rask og riktig intervensjon vil være avgjørende for utfallet.. God kommunikasjonen mellom ulike avdelinger og yrkesgrupper kan være livreddende... I dette tilfellet Ambulansepersonell akuttmottak vakthavende på medisin anestesilege intensivavdeling. Denne pasienten fikk behandling tidsnok...

30 Oppsummering Som sykepleier har du mange funksjoner ift. pleie og behandling av pasient og ivaretakelse av pårørende. Kanskje den viktigste funksjonene er observasjonsevnen din... Du kan være med på å oppdage tegn til sepsis tidlig... Det enkle er ofte det beste Tell respirasjonsfrekvens Kjenn på pulsen til pasienten; tell frekvens, kjenn på fylde Mål blodtrykk Mål temperatur Mål urinmengde Ta på og kjenn på huden, se over hele pasienten. Snakk med pasienten. Har pasienten endret bevissthet?

31 Du må evaluere dine målinger og eventuelt iverksette tiltak.

32 video Ikke la situasjonen komme ut av kontroll

33 Kilder,linker, nettsteder, litteraturliste (behandling av sepsis/septisk sjokk) (sepsis) alvorlig sepsis behandlet med aktivert protein C - Akutt nyresvikt hos intensivpasienter - 71 år gammel mann med alv. sirk svikt etter hjertestans Det syke mennesket; Vegard Bruun Wyller 2.utg Intensivsykepleie; Guldbrandsen/Stubberud 1. utg Metodebok for intensivmedisinsk seksjon Haukeland EQS (prosedyrer for behandling/behandlingsalogaritme ved sepsis, SHL)

34 Xigris Rekombinant human activated protein C. (verdifult tilskudd I behandlingen av alvorlig sepsis?) Aktuelt ved septisk sjokk med flerorgansvikt. Ved alvorlig sepsis svikter aktivering av protein C til aktivert protein C (RhApC) med økt koagulasjon, inflammasjon og nedsatt fibrinolyse. Xigris kan motvirke dette Xigris gis som kontinuerlig infusjon i 4 døgn. Kontraindikasjoner; aktiv blødning, stor kirurgi, hodetraume m. flere.

35 Flere begrepsavklaringer CRP: (C-reaktivt protein) Akutt fase protein som skilles ut I blodbanen og kan måles via labratorieprøver. Lite egnet til å skille mellom inflamasjon og infeksjon Procalsitonin: Markør for bakteriell infeksjon hos pasienter med septisk sjokk, bakteriemi, pankreatitt og pneumoni. Systemiske bakterielle infeksjoner gir en høyere S-PCT enn lokale infeksjoner Cytokiner: Samlebetegnelse for en rekke av signalstoffer som kroppens immunforsvar bruker til å kommunisere og koordinere aktiviteten i forsvar og reparasjon av kroppen. Det finnes over 25 forskjellige slike signalstoffer. (eks TNF, interleukiner) DIC: Disseminert intravaskulær koagulasjon. DIC er en akutt tilstand hvor det dannes en rekke blodpropper rundt omkring i blodårene. TPK< 100, INR > 1,5 økt blødningstid. Det kliniske bildet er blødninger I hud og slimhinner og fare for koagulasjon, blodpropper andre steder.

36 PiCCO: Invasiv hemodynamisk måling. Kontinuerlig puls kontur cardiac output (PCCO) intermitterende transpulmonary thermodilution Flere begrepsavklaringer Benytter eventuelle tilgjengelige sentralt venekateter og et produkt bestemt thermodilution kateter plassert i en arterie Fungerer ved en kombinasjon av puls kontur analyse og periodiske transpulmonary thermodilution. Tre kaldt saltvann, bolus injeksjoner via CVP linjen oppdaget av thermodilution kateteret programvaren på enheten integrerer denne informasjonen med arteriell bølgeform for å gi en kontinuerlig visning av blodsirkulasjon (responstid 12sec). CO innhentet ved hjelp av Picco korrelerer godt med de som oppnås bruker en PAC. Tilleggsinformasjon inkluderer BP, hjertefrekvens, slagvolum, systemisk vaskulær motstand, slagvolum variasjon (SVV) og pulstrykk variasjon Den transpulmonary thermodilution tillater også beregning av en rekke parametere inkludert globale ende-diastolisk volum (GEDV) og brysthulens blodvolum (ITBV) som gjenspeiler preload, og ekstra vaskulære lunge vann (EVLW) som kan korrelere med grad av akutt lungeskade.

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Traume mot hode - Hva må legevaktsykepleier kunne observere, vurdere og gjøre av tiltak? Head trauma what does a casualty nurse need

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORGANDONASJON

PROTOKOLL FOR ORGANDONASJON PROTOKOLL FOR ORGANDONASJON FORORD Både i Norge og internasjonalt er det et økende antall pasienter som venter på organtransplantasjon. OUS Rikshospitalet er som nasjonalt transplantasjonssenter, helt

Detaljer

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Kasus 1 2 mnd gml gutt hoste og hvesing i 7 dager Respirasjonsfrekvens

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN

FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN Skrevet av: R. Serine Jonstang, BSc og Linn Merete Jonstang, DVM. Foto: Serine Jonstang Innhold 1. Førstehjelp... 2 1.1. Overvåkning... 2 1.2. Hjerte og lungeredning...

Detaljer

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 1 PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS (tidligere NBF-nytt) er et tidsskrift

Detaljer

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Samhandlingsprosjekt mellom Øvre Eiker kommune og Vestre Viken HF klinikk Kongsberg sykehus Oktober 2012 august 2014 0 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning...

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave IS-1669 Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave 1 Heftets tittel: Håndbok i transfusjonsmedisin. 2. reviderte utgave Utgitt: Mai 2011 Bestillingsnummer: IS-1669 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer