Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli?"

Transkript

1 Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli? Kilde: Roald Sand Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2010

2 Tittel : Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli? Forfatter Notat : 2011:1 Prosjektnummer : 2229 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider Layout/redigering Referat Emneord : Roald Sand og Håkon Sivertsen : Vurdering av trafikkmengde ved etablering av direkte rute mellom Namsos og Oslo : Namsos kommune : Roald Sand : Håkon Sivertsen : Roald Sand Dato : Januar 2011 Antall sider : 40 Pris : 100,- Utgiver : Rapporten beskriver Namsos lufthavn og vurderinger av trafikkmengde ved opprettelse av direkterute til Oslo : Regional utvikling, flyplass, direkterute, Oslo, trafikkmengde, Namsos lufthavn : Trøndelag Forskning og Utvikling Serviceboks Steinkjer telefon telefaks

3 FORORD I Namsos-regionen er det sterk interesse for å utvikle et mer brukertilpasset og konkurransedyktig flytilbud ved Namsos Lufthavn. Spesielt er det fokus på å forlenge rullebanen til 1200 meter og opprette direkteflyavganger til og fra Oslo. Dette notatet inneholder analyser og vurderinger av framtidig trafikkmengde ved opprettelse av en slik direkterute mellom Namsos og Oslo. Prosjektet er gjennomført ved Trøndelag Forskning og Utvikling AS i 2010/2011 innenfor en ramme på 1,5 ukeverk. Oppdragsgiver for prosjektet har vært Namsos kommune. I prosjektet har kontaktperson hos oppdragsgiver vært Olav Weglo, bedriftsrådgiver ved Namdalshagen AS. Rapporten er skrevet av Roald Sand og Håkon Sivertsen. Steinkjer, januar 2011 i Roald Sand prosjektleder

4 ii

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLER SAMMENDRAG i iii v v vii 1. INNLEDNING Bakgrunn Formål, problemstillinger og gjennomføring Rapportens oppbygging 2 2. DAGENS RUTETILBUD OG TRAFIKK Namsos lufthavn Lignende regionale flyplasser Brønnøysund lufthavn Ørsta/Volda lufthavn Førde lufthavn Oppsummering/diskusjon TRAFIKKMENGDE DIREKTERUTE Innledning Nedslagsfelt Namsos lufthavn Rutetilbud og kapasitet Reisekostnader Trafikkmengder SENTRALE RESULTATER OG KONKLUSJON Sentrale resultater Konklusjon 22 LITTERATURLISTE 23 VEDLEGG 1: MARKEDSUNDERSØKELSER 25 VEDLEGG 2: INTERVJUGUIDE FLYPLASS-SJEFER 28 VEDLEGG 3: BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER 29

6

7 v FIGURLISTE Figur side Figur 1.1: Kart over Trøndelag (Kilde: Statens kartverk). 1 Figur 2.1: Terminalpassasjerer fra Namsos lufthavn Figur 2.2: Terminalpassasjerer til Namsos lufthavn Figur 3.1: Nedslagsfeltet til Namsos lufthavn i dag og ved etablering av direkterute til og fra Oslo (Kartkilde: Statens kartverk). 12 Figur 3.2: Antall reiser per innbygger i nedslagsfeltet til Namsos lufthavn ved 1-4 direkteavganger til/fra Oslo. 20 TABELLER Tabell side Tabell 2.1: Direkteflygninger fra Namsos lufthavn, hverdager Tabell 2.2: Direkteflygninger til Namsos lufthavn, hverdager Tabell 2.3: Aktuelle reiseopplegg Namsos-Oslo med dagens rutetilbud. 4 Tabell 2.4: Aktuelle reiseopplegg Oslo-Namsos med dagens rutetilbud. 4 Tabell 2.5: Antall passasjerer Namsos lufthavn i 2009 og 2010 (Kilde: SSB og egne beregninger). 5 Tabell 2.6: Terminalpassasjerer ved utvalgte lufthavner med direkterute til Oslo samt Namsos og Rørvik lufthavn (Kilde: Avinor og SSB). 8 Tabell 3.1: Direkterute Oslo-Namsos, eksempel på rutetider på hverdager. 13 Tabell 3.2: Direkterute Oslo-Namsos, antall avganger, setekapasitet og aktuelle anslag på kabinfaktor eller belegg. 14 Tabell 3.3: Reisekostnader til/fra Oslo for fritidsreisende, tall i kr. 15 Tabell 3.4: Reisekostnader til/fra Oslo for forretningsreisende,, tall i kr. 16 Tabell 3.5: Vurdering av trafikkmengde ved direkterute Oslo-Namsos når potensielle passasjerer har tilpasset seg tilbudet. 18 Tabell 3.6: Vurdering av trafikkmengde ved direkterute Oslo-Namsos, fordeling på type reisende og lekkasje til Værnes. 19

8

9 vii SAMMENDRAG Dette er en oppsummering fra TFoU-notatet: Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli?, skrevet av Roald Sand og Håkon Sivertsen ved Trøndelag Forskning og Utvikling AS. Bakgrunn Namsos lufthavn har i mange år hatt et regionalt rutetilbud med litt over passasjerer pr år. Gjennom flere undersøkelser er det dokumentert at det eksisterende tilbudet er lite brukervennlig og at det kan være et stort trafikkpotensiale for en direkterute mellom Namsos og Oslo lufthavn, Gardermoen. Formål og gjennomføring Formålet med prosjektet er å anslå en sannsynlig trafikkmengde ved opprettelse av direktefly mellom Namsos Lufthavn og Oslo Lufthavn, Gardermoen. Innen gitte tidsog ressursmessige rammer er det fokusert på følgende: Gjennomgang av offentlig informasjon om rutetilbud til Oslo og trafikkmengde ved aktuelle småflyplasser i Norge Gjennomgang trafikkprognoser utarbeidet av TØI for Oslo-ruter ved Florø lufthavn, Hammerfest lufthavn og Helgeland lufthavn Gjennomgang tidligere markedsundersøkelser ved Namsos Lufthavn Intervju av nøkkelpersoner ved lufthavner i Namsos, Brønnøysund, Ørsta/Volda og Førde Beregning av kundegrunnlag i form av innbyggertall i et aktuelt nedslagsfelt Anslag på trafikkmengde ved 1-4 daglige avganger på hverdager og 2 avganger på helgedager hver veg mellom Namsos og Oslo. Sentrale resultater De mest sentrale resultatene i prosjektet er: Det er årlig om lag flypassasjerer på strekningen Værnes-Oslo som egentlig reiser mellom Namsos-regionen og Oslo. 85 % av de reisende benytter bil til/fra Værnes, 5 % buss/tog og 10 % benytter fly på den 17 mil lange strekningen mellom Namsos og Værnes. Med kun flypassasjerer på strekningen Namsos-Værnes som skal til eller fra Oslo, betyr dette en trafikklekkasje på 90 %. De viktigste årsakene til liten trafikk over Namsos lufthavn er pr i dag: Få avganger og et svakt tilbud på ettermiddagstid i retning Namsos manglende markedsføring tidligere regularitetsproblemer oppfatninger om høy billettpris manglende direkterute til Oslo

10 viii Et optimalt flytilbud mellom Namsos og Værnes kunne gitt 1,5 time i gjennomsnittlig tidsbesparelse hver veg til/fra Oslo sammenlignet med bilkjøring til/fra Værnes. Pr i dag er gjennomsnittlig tidsbesparelse ved å benytte Namsos lufthavn 1 time hver veg i forhold til å benytte bil til/fra Værnes Et optimalisert regionalt flytilbud kan gi 30 minutter i spart reisetid mens direktefly til og fra Oslo kan gi 75 minutter i spart reisetid i forhold til tiden man bruker med fly på strekningen Namsos-Oslo pr i dag Det er potensiale til godt belegg på fire daglige avganger hver veg på hverdager og to avganger hver veg på helgedager mellom Namsos og Oslo En sentral forutsetning er utvidet rullebane og 50-seters fly Spart reisetid og mulighet for lavere direkte utlegg (kjørekostnader og billettpriser) gir her en helt ny situasjon for passasjerene Resultater fra lufthavner som Ørsta/Volda og Førde underbygger dette: Her har de 4-5 daglige avganger til Oslo med høyt belegg Avstandene til nærmeste stamlufthavn er kortere enn fra Namsos Trafikklekkasjen er halvparten av hva Namsos lufthavn har Antall innbyggere i nedslagsfeltet er sammenlignbart I tillegg styrkes Gardermoen som nasjonalt knutepunkt i flytrafikken og det må påregnes en generell økning i flytrafikken Vi anslår at følgende trafikkmengde kan realiseres innen om lag fem år ved etablering av direkteruter mellom Namsos og Oslo: passasjerer pr år og 54 % lekkasje til Værnes ved 4 avganger pr dag passasjerer pr år og 60 % lekkasje til Værnes ved 3 avganger pr dag passasjerer pr år og 71 % lekkasje til Værnes ved 2 avganger pr dag passasjerer pr år og 80 % lekkasje til Værnes ved 1 avgang pr dag Belegget ved fire avganger pr dag (to for helgedager) er anslått til 65 %. Over tid vil generell vekst i flytrafikken og positive virkninger for næringslivet i området, kunne gi høyere belegg og eventuelt grunnlag for flere avganger. Konklusjon Vi finner det i løpet av få år bør være grunnlag for å oppnå over 65 % belegg på fire daglige avganger hver veg på hverdager og to avganger på helgedager mellom Namsos og Oslo. Dette vil kunne gi passasjerer til/fra Oslo og minst 7700 passasjerer på de regionale flyrutene om tilbudet her blir opprettholdt som i dag.

11 1 1. INNLEDNING I notatet vurderes trafikkmengde ved opprettelse av 1-4 direkteflyavganger mellom Namsos Lufthavn og Oslo Lufthavn, Gardermoen. 1.1 Bakgrunn Namsos lufthavn, Hoknesøra, ligger 4 km øst for Namsos. Flyplassen betjener pr i dag i hovedsak næringsliv og om lag innbyggere i kommunene Namsos, Overhalla og Fosnes. Kartet i figur 1.1 viser her beliggenheten til Namsos lufthavn sett i forhold til Rørvik lufthavn, Trondheim lufthavn og Ørland lufthavn. Figur 1.1: Kart over Trøndelag (Kilde: Statens kartverk). De siste ti årene har antallet terminalpassasjerer ved Namsos lufthavn, dvs. alle passasjerer med fly som ankommer eller tar av fra flyplassen eksklusive transittpassasjerer, vært mellom og pr år. I 2010 var det om lag terminalpassasjerer ved flyplassen i følge Avinor (Gartland 2011). Fordelt på innbyggertallet i lokalområdet flyplassene betjener, kommer vi da på 1,3 flyturer pr år i gjennomsnitt. Dette er svært lavt i forhold til reisemønsteret i mange andre områder med et lokalt rutetilbud med fly, se for eksempel Denstadli et al. (2008). En sentral årsak til dette er en sterk lekkasje til nærmeste stamlufthavn, Trondheim lufthavn Værnes. Dette gjelder særlig for reiser til/fra Oslo hvor lekkasjen er 90 % (Lian 2010).

12 2 Det regionale flynettet er pr i dag avhengig av såkalte statlige kjøp, dvs. at staten gir tilskudd til en operatør mot at denne overholder visse minimumskrav til rutetilbud. I løpet av våren 2011 begynner arbeidet med en ny anbudsprosess og valg av ny operatør for det regionale flynettet i I Namsosregionen er det nå sterk interesse for å utvikle et mer brukertilpasset og konkurransedyktig flytilbud ved Namsos Lufthavn. Spesielt er det fokus på å forlenge rullebanen til 1200 meter og opprette direkterute til og fra Oslo. Det er nå gjennomført markedsundersøkelser i 2008 og 2010, som avdekker misnøye med dagens rutetilbud og sterk interesse for direkterute mellom Namsos og Oslo. Det videre arbeid består nå blant annet i å vurdere passasjergrunnlaget ved etablering en slik direkterute. 1.2 Formål, problemstillinger og gjennomføring Formålet med prosjektet er å vurdere trafikkmengde ved opprettelse av 1-4 direkteflyavganger mellom Namsos Lufthavn og Oslo Lufthavn, Gardermoen. Innenfor den aktuelle ramme belyses følgende tema og problemstillinger: Kunnskapsstatus om rutetilbud og trafikkmengde og andel av passasjerene som skal til/fra Oslo ved aktuelle småflyplasser i Norge. Dette er en gjennomgang av offentlige rapporter fra bl.a. TØI og statistikk fra Avinor. Gjennomgang lokale markedsundersøkelser ved Namsos Lufthavn. Årsaksanalyse for trafikkmengde ved sammenlignbare direkteavganger. Dette er basert på bl.a. 2 intervju med nøkkelinformant ved Namsos lufthavn og 3-4 intervjuer av nøkkelpersoner ved aktuelle småflyplasser i Brønnøysund, Ørsta/Volda og Førde. Røros var også aktuell for intervju men dette ble ikke gjennomført pga. relativt liten sammenlignbarhet med Namsos lufthavn. Beregning av aktuelt område som har Namsos Lufthavn som nærmeste flyplass og framskriving av folketall i dette område. Dette er basert på tidligere beregninger, oppdatering av disse og SSBs befolkningsframskrivinger. Gjennomgang trafikkprognoser utarbeidet av TØI for Oslo-ruter ved Florø lufthavn, Hammerfest lufthavn og Helgeland lufthavn. Analyser og vurdering av trafikkmengde ved 1-4 daglige avganger. 1.3 Rapportens oppbygging I kapittel 2 går vi kort gjennom dagens rutetilbud, statistikk over antall reisende og alternative reisemåter, samt intervju av tre lufthavnsjefer. I kapittel 3 ser vi nærmere på sannsynlig trafikkgrunnlag og trafikkmengde ved etablering av 1-4 direkteruter pr dag mellom Namsos og Oslo. I kapittel 4 går vi gjennom sentrale resultater og konkluderer. I vedlegg vises resultater av vår gjennomgang av tidligere markedsundersøkelse, intervjuguide vi har benyttet og en nærmere utdyping av befolkningsframskrivinger i det aktuelle nedslagsfeltet til Namsos lufthavn.

13 3 2. DAGENS RUTETILBUD OG TRAFIKK I dette kapitlet går vi gjennom rutetilbud og trafikk ved Namsos lufthavn og fire andre sammenlignbare lufthavner som har direkterute til Oslo. 2.1 Namsos lufthavn Pr i dag er det følgende rutetilbud til og fra Namsos lufthavn på hverdager: Tabell 2.1: Direkteflygninger fra Namsos lufthavn, hverdager 2011 Fra Avgang Til Ankomst flytid Namsos 07:20 Trondheim 07:50 30 Namsos 09:50 Rørvik 10:06 26 Namsos 13:52 Trondheim 14:22 30 Namsos 17:41 Trondheim 18:10 30 Namsos 21:20 Mosjøen 21:55 35 Tabell 2.2: Direkteflygninger til Namsos lufthavn, hverdager 2011 Fra Avgang Til Ankomst Flytid Mosjøen 06:28 Namsos 07:05 35 Trondheim 09:00 Namsos 09:35 35 Mo i Rana 12:47 Namsos 13:37 50 Rørvik 17:06 Namsos 17:26 20 Trondheim 20:30 Namsos 21:05 35 Fra tabellen ser vi at strekningen Namsos-Trondheim lufthavn har avganger kl 0720, 1352 og 1741, mens det går fly motsatt veg kl 0900 og 2030 (flytid på ca 30 min.). I tillegg er det en avgang kl 0950 med 65 min. flytid og en ankomst kl 1726 med 70 min. flytid, begge disse via Rørvik lufthavn. Disse rutene er trolig viktig for spesielt forretningsreisende som er på korte møter på dagtid i Namsos eller Oslo. Tilbringertransport, rutetider, ventetid og frabringertransport er viktig for den samlede reisetiden. Vi antar at tilbringertransport, parkering og innsjekkingstid vil kunne ta 45 minutter i gjennomsnitt før avgang fra Namsos. Dette er relativt lavt sett i forhold til anbefalt oppmøtetid en time før avgang på innenlands avganger, se for eksempel Ved en liten flyplass er det imidlertid kapasitet til å gå raskt gjennom innsjekking og til utgangen, slik at vi holder denne delen av samlet reisetid nede på 45 minutter. Overgangstid ved Værnes antas å være minimum 25 minutter for at de aktuelle rutene skal være et aktuelt reiseopplegg. Når man har sjekket inn på forhånd bør dette være en overkommelig overgangstid når flyene er i rute. Ved ankomst Gardermoen må det påregnes tid til å komme seg ut til eventuell transport videre. En del møter er selvsagt

14 4 på Gardermoen mens en del møter og reisemål er mye lenger unna enn Oslo sentrum. Med en relativt høy andel forretningsreisende uten håndbagasje og mange relativt sentrale møtesteder på strekningen Gardermoen- Oslo sentrum, antar vi at bagasjeutlevering og frabringertransport tar i gjennomsnitt 45 minutter fra ankomst Gardermoen til man er ved reisemålet. Dette tilsvarer gangtid på Gardermoen, venting på flytog og transport inn til Oslo S med flytoget. Dette gir fire aktuelle reiseopplegg med fly fra Namsos til Oslo på hverdager: Tabell 2.3: Aktuelle reiseopplegg Namsos-Oslo med dagens rutetilbud. 1a 1b Avreisested 06:35 06:35 09:05 13:07 16:56 avgang Namsos 07:20 07:20 09:50 13:52 17:41 ankomst Værnes 07:50 07:50 10:55 14:22 18:07 avgang Værnes 08:20 08:35 11:20 15:30 19:05 ankomst Gardermoen 09:15 09:30 12:15 16:30 20:05 Ankomststed 10:00 10:15 13:00 17:15 20:50 Sum reisetid 03:25 03:40 03:55 04:08 03:54 Vi antar at 30 % av reisene er på første avgang (1a), 10 % på 1b og 20 % på de siste tre aktuelle avgangene. Med disse forutsetningene kan det beregnes 3 timer og 46 minutter som gjennomsnittlig reisetid. Noe kort overgangstid på alternativ 1a og 2 og noe knapp tid før flyavgang fra Namsos og knapp frabringertid fra Gardermoen kan trekke samlet gjennomsnittlige reisetid opp i rundt fire timer. Fra Oslo må det påregnes minst 70 minutter i gjennomsnittlig tid til tilbringertransport og innsjekking. Med flytog inn til Gardermoen er man da på Gardermoen ca 45 minutter før avgang. I rushtiden er dette for knapt, men avgangene er pr i dag ikke i rushtiden. Fra ankomst Namsos vil vi anta at det tar om lag 30 minutter i gjennomsnitt fra landing til den reisende er ved sitt ankomststed. Fra Oslo til Namsos er det i hovedsak tre aktuelle reiseopplegg på hverdager: Tabell 2.4: Aktuelle reiseopplegg Oslo-Namsos med dagens rutetilbud Avreisested 06:05 13:35 17:10 avgang Gardermoen 07:15 14:55 18:20 ankomst Værnes 08:15 15:50 19:15 avgang Værnes 09:00 16:15 20:30 ankomst Namsos 09:35 17:26 21:05 Ankomststed 10:05 17:56 21:35 Sum reisetid 04:00 04:21 04:25 Med lik vekting på alle aktuelle avganger, antyder tabellen om lag 4 timer og 15 minutter i gjennomsnittlig reisetid. Kort tid på Gardermoen før flyavgang i forhold tilg landsgjennomsnittet (Denstadli et al. 2008), noe kort overgangstid på alternativ 2 og ventetid i Oslo for å vente på avgang kl 1655 på kan trekke samlet gjennomsnittlige reisetid ytterligere opp. Intervjuene antyder sterkt på at kveldsavgangen fra Værnes til

15 5 Namsos er alt for sent for næringslivet da de gjerne er ferdige med sine møter før kl 15. Disse vil ofte ikke rekke avgang kl 14:55 fra Gardermoen og må i stedet vente 1-3 timer enten i Oslo, ved Gardermoen eller på Værnes. Samlet sett tyder det derfor på at dagens flytilbud innebærer en gjennomsnittstid hver veg på minst 4 timer og et kvarter. Tabell 2-5 viser passasjerantallet ved Namsos lufthavn i 2009 og Tabell 2.5: Antall passasjerer Namsos lufthavn i 2009 og 2010 (Kilde: SSB og egne beregninger). totalt totalt Transit transit terminal terminal Totalt til/fra Namsos Totalt til/fra Namsos Oslo Gardermoen Trondheim Værnes Bodø Rørvik Ryum Brønnøysund Brønnøy Mo i Rana Røssvold Mosjøen Kjærstad Sum Til Namsos Fra Oslo Gardermoen Fra Trondheim Værnes Fra Bodø Fra Rørvik Ryum Fra Brønnøysund Brønnøy Fra Mo i Rana Røssvold Fra Mosjøen Kjærstad Sum Fra Namsos Til Oslo Gardermoen Til Trondheim Værnes Til Bodø Til Rørvik Ryum Til Brønnøysund Brønnøy Til Mo i Rana Røssvold Til Mosjøen Kjærstad Sum Datakilden er SSBs transportstatistikk for 2009 og 2010 til og med tredje kvartal. Vi har estimert fjerde kvartal i 2010 som passasjerer fjerde kvartal 2009 ganget med veksten i årets tre første kvartaler sammenlignet med trafikken i samme tre kvartaler året før. SSBs data og estimering av siste kvartal gir noe avvik fra Avinors statistikk, jf. anslag på terminalpassasjerer fra Gartland (2011). Tabellen viser totalt antall passasjerer og disse fordelt på terminalpassasjerer og transitpassasjerer, dvs. passasjerene som lander og tar av fra Namsos uten å være ute av flyet. 68 % av passasjerene på avganger fra Namsos mot nord er transitpassasjerer mens 50 % av passasjerene på avganger mot Trondheim. Disse opplysningene har vi videre brukt til å fordele transitpassasjerene på ankomster til Namsos. Med normalt

16 6 flymønster skal disse tallene stemme for Trondheim, mens vi har fordelt transitpassasjerene med samme andel av samlet antall passasjerer på ankomster fra nordlige lufthavner. Denne fordelingen er gjort skjønnsmessig og kan avvike fra de faktiske tall. Vi har ikke brukt ressurser til å hente inn data om fordelingen av transitpassasjerer fordi dette har lite å si for en direkterute mellom Namsos og Oslo. Figuren nedenfor viser hvor passasjerene som reiser fra Namsos, dvs. passasjertallet eksklusive transitpassasjerer Figur 2.1: Terminalpassasjerer fra Namsos lufthavn Vi anslår at det i 2010 reiste om lag 9700 personer fra Namsos til Trondheim lufthavn. Trafikken nordover er svært beskjeden i forhold til denne. Neste figur viser trafikken inn til Namsos lufthavn eksklusive transitpassasjerer. Om lag 8300 passasjerer reiste fra Værnes til Namsos lufthavn i Rutetilbudet med manglende ettermiddagsavgang bidro trolig til at det reiser færre til Namsos enn fra Namsos i mot Trondheim. Differanse er på 1300 passasjerer pr år. Disse velger buss/tog, leiebil eller blir hentet av private biler på Værnes. Dette er en klar indikasjon på at rutetilbudet i fra Værnes til Oslo ikke er brukervennlig.

17 Figur 2.2: Terminalpassasjerer til Namsos lufthavn 2010 Totalt sett reiste om lag personer strekningen Trondheim-Namsos med fly i Ut fra markedsundersøkelsene i Namsos og omegn, kan vi anta at 85 % av disse har utgangspunkt eller reisemål i Oslo. Dette anslaget er satt forsiktig sett i forhold til markedsundersøkelsen fra 2010 som antyder en høyere andel reiser til og fra Oslo. 85 % av de passasjerene vil si at personer reiste hele strekningen Oslo-Namsos med fly i Disse utgjorde 10 % av den samlede trafikken på strekningen Oslo-Namsos med fly mellom Værnes og Oslo. De øvrige reisende benytter i stor grad bil til/fra Værnes (85 %) mens tall fra Trønderbilene (Grøttheim 2011) antyder at knapt om lag 5 % benytter buss. Hvor mange som benytter kombinasjonen buss og tog mellom Steinkjer og Værnes er ukjent. Her er det noe omstigningstid slik at vi antar dette gjelder et fåtall. Vi får derfor anslag på at 5 % benytter buss/tog, 85 % bil og 10 % benytter fly på den 17 mil lange strekningen mellom Namsos og Værnes. Markedsundersøkelser viser videre at befolkningen i Namsos er svært misfornøyd med rutetilbudet i dag. Flere informanter hevder her det er for svakt koordinert om man skal til/fra Bodø/Tromsø, så vel som man skal til/fra Oslo. Ved siden av antall avganger og gjennomsnittlig reisetid, er pris og regularitet blant forholdene som er viktig for bruk av et flyrutetilbud. Maksimalpriser på strekningen Namsos-Trondheim lufthavn er kr 972 mens det er muligheter for lavprisbilletter til kr 391 ved bestilling i god tid (ca en uke). Prisene oppfattes som høye særlig av privatpersoner som gjerne ikke regner så

18 8 nøye på hva det koster å kjøre selv inkludert parkering ved Værnes og den ekstra tiden man bruker. I tillegg har Namsos lufthavn rykte på seg om dårlig regularitet. Dette hevdes å ha vært et gjennomgående problem i svært lang tid. Ved hjelp av investeringer i lys-, sikkerhet- og innflygingsutstyr de siste årene, har regulariteten bedret seg betraktelig. Regulariteten ved Namsos er nå på linje med større flyplasser som Trondheim lufthavn i følge Avinors offisielle statistikk. 2.2 Lignende regionale flyplasser I tabellen nedenfor vises trafikken målt i terminalpassasjerer for utvalgte regionale flyplasser i Norge. Utvalget flyplasser ble bestemt etter en samtale med lufthavnsjefen ved Namsos lufthavn. Det viktigste kriteriet var her direkterute til Oslo lufthavn, Gardermoen. Med sin rolle som knutepunkt i flytrafikken i Norge og som flyplass i landets mest folkerike region, er Gardermoen landets desidert største flyplass. Med utbygging av terminal nummer to (T2) vil Gardermoen få en styrket funksjon som knutepunkt i den norske flytrafikken. Tabell 2.6: Terminalpassasjerer ved utvalgte lufthavner med direkterute til Oslo samt Namsos og Rørvik lufthavn (Kilde: Avinor og SSB) * Oslo- Andel* FØRDE lufthavn % ØRSTA/VOLDA lufthavn % RØROS lufthavn % NAMSOS lufthavn % RØRVIK lufthavn % BRØNNØYSUND lufthavn % *Datakilden for terminalpassasjerer er Avinors statistikk til og med november Vi har estimert desember 2010 ved å sette desemberandelen av årstrafikken til denne andelen i Oslo-andelen er beregnet ut fra passasjerstatistikk fra SSB til og med tredje kvartal Vi har estimert fjerde kvartal i 2010 som passasjerer fjerde kvartal 2009 ganget med veksten i årets tre første kvartaler sammenlignet med trafikken i samme tre kvartaler året før. Vi ser at Rørvik og Namsos har relativt lik trafikk pr i dag. Dette skyldes spesielt den store lekkasjen fra Namsos-regionen til Værnes. De siste par årene har det gått en Oslo-rute fra Røros lufthavn. I følge SSBs transportstatistikk er belegget på de to daglige avgangene om lag 40 %. Nedslagsfeltet er i første rekke Røros og tynt befolkede nabokommuner. De store avstandene og et primærnæringsdominert næringsliv betyr Oslo-rutene her utvikler seg svakere enn for lufthavner som Førde og Ørsta/Volda. Vi har foretatt tre intervju med lufthavnsjefer for tre regionale flyplasser; Brønnøysund, Førde og Ørsta/Volda. Her følger grunnleggende tall om flyplassen og oppsummering av intervjuene.

19 Brønnøysund lufthavn Brønnøysund lufthavn har 1200 meters rullebane. Lufthavna ligger kun 5 min fra sentrum. Det flys nå en kommersiell daglig avgang med en 39 seter seks dager i uken. Fra april utvides dette tilbudet til tre daglige flygninger, i hovedsak grunnet offshoretrafikk. De har et belegg på sine avganger på 76 %, i følge transportstatistikken til SSB. Brønnøysunds nærmeste stamlufthavn er Værnes, med en reisetid på fem og en halv time. Nærmeste regionale lufthavner er Namsos og Mosjøen. Telefonintervju av lufthavnsjef Glenn Robert Johnsen Lufthavna har størst andel privatreisende på dagens Oslorute. Dette pga. avgangstidspunkt. Dette er ikke bestemt av lufthavna, men av Widerøe, som hadde ledig kapasitet kun kl Flyplassen regner innbyggere i sitt nedslagsfelt med de fire nærmeste kommunene rundt Brønnøysund kommune. De opplever at privatpersoner kjører bil til Værnes dersom de er flere som reiser sammen. Da ser de gjerne på pris på flybillettene som eneste argument (dette er gjerne fritidsreiser). De har hatt reklame for Oslo-ruta på skjermer på flyplassen og i avisen. Det har vært introduksjonstilbud på ruta på kr 1200,- tur/retur. Johnsen mener dette kunne vært gjort i større grad da det trolig har god effekt. Han sier flyplassen har et godt omdømme, og ikke oppfattes som en flyplass med dårlig punktlighet og regularitet Ørsta/Volda lufthavn Lufthavna ligger 4 km fra Ørsta og 7 km fra Volda. Widerøe har fem daglige flygninger til/fra Oslo i tillegg til flygninger til Bergen, Sandane og Sogndal. Lufthavna har en 800 meters rullebane. Nærmeste stamlufthavn er Ålesund lufthavn, som ligger 1 time og 50 minutter fra Ørsta/Volda lufthavn, inkludert ferje mellom Festøya og Solevåg (Rønnevik et al. 2010). Lekkasje til andre flyplasser er om lag % fra Ørsta og Volda med sine innbyggere. Det er vesentlig større lekkasje til Ålesund fra nabokommunene i nedslagsfeltet (Rønnevik et al. 2010). Det er et belegg på 76 % på direkterutene til/fra Oslo i følge våre beregninger på data for passasjerantall og flybevegelser fra SSB. Telefonintervju av lufthavnsjef Kjetil Årøen Lufthavna har et nedslagsfelt på ca innbyggere, hvorav halvparten fra Ørsta og Volda kommuner. Størst lekkasje av reisende til Vigra (Ålesund). Lufthavna opplevde en dobling i antall reisende da ny vegforbindelse (tunnel) åpnet, til ca passasjerer. Oslo-rutene er de største rutene til flyplassen (ca 75 %), og resten til Bergen (via Sogndal). Det er ikke gjort noe markedsføringstiltak for flyrutene. Folk i nedslagsfetet kjenner til dem, mener Årøen Førde lufthavn Førde lufthavn ligger 17 km utenfor Førde sentrum, som er kommunikasjons og handelssentrum ei Sogn og Fjordane. Fra lufthavnen er det fem daglige flygninger til Oslo, to til Bergen og en til Sogndal. Rullebanene er 800 meter. Det geografiske nedslagsfeltet til lufthavna er åtte kommuner med til sammen innbyggere, hvor

20 10 Førde er den største kommunen med av disse innbyggerne. Nærmeste stamlufthavn er Flesland lufthavn, som ligger ca 2,5 timers kjøretur unna (Rønnevik et al2010), ikke ulikt Namsos-Værnes. I tillegg er det tre nærliggende regionale lufthavner; Florø, Sandane og Sogndal som alle ligger under Lekkasje til andre flyplasser (Bergen Flørø, Sandane og Sogndal) er på 19 % (Rønnevik et al 2010). De har et belegg på 67 % på sine avganger til/fra Oslo i følge våre beregninger på data for passasjerantall og flybevegelser fra SSB. Telefonintervju av lufthavnsjef Kjell Otto Gjesdal Førde har hatt direkteruter til Oslo Gardermoen siden Siden da har de hatt et stigende passasjertall fra ca reisende per år til totalt. Omlag 80 prosent av dette er reiser til og fra Oslo. I 2005 ble det gjort en undersøkelse som vista et det var ca 80 prosent næringsreisende og 20 prosent privatreisende., Dette har endret seg i dag og Gjesdal tror forholdet er 70/30 i dag. De foretar ingen markedsføring av flytilbudene side. Flyplassen har et nedslagsfelt på ca innbyggere. Lekkasjer skjer til Florø, men i all hovedsak til Bergen. I en seks måneders periode i 2009 var Sandane flyplass stengt for anleggsarbeid. De forventet da en stigning i passasjertallene. Denne ble mye mindre enn forventet. Førde opplevde derimot rekordtall etter at Sandane hadde åpnet igjen. Deres konklusjoner at når tilbudet forsvinner, forsvinner etterspørselen, og når tilbudet er der da stiger etterspørselen. 2.3 Oppsummering/diskusjon Oslo lufthavn, Gardermoen er et viktig nasjonalt knutepunkt i flytrafikken som med utbygging av T2 får en styrket funksjon som knutepunkt. Namsos lufthavn har et lavt antall passasjerer pr i dag på grunn av et svakt rutetilbud og oppfatninger blant aktuelle passasjerer om høye priser og en problematisk regularitet. Dette har resultert i at de aller fleste som skal til Oslo med fly, kjører bil til og fra Trondheim lufthavn, Værnes. Ved lufthavner som Ørsta/Volda og Førde er det først og fremst Oslo-rutene som forklarer den sterke økningen i antall passasjerer de siste ti årene. Disse lufthavnene er ellers rimelig sammenlignbare med Namsos lufthavn når det gjelder avstand til nærmeste stamflyplass. Ved Brønnøysund lufthavn er det nå en kommersiell flyvning til/fra Oslo med fritidsreisende midt på dagen. Brønnsøysund har færre innbyggere i sitt nedslagsfelt enn Namsos lufthavn. Dette antyder et grunnlag for høyt belegg på Oslo-ruter fra denne type flyplasser.

21 11 3. TRAFIKKMENGDE DIREKTERUTE I dette kapitlet går vi gjennom vår vurdering av trafikkmengden ved direkterute fra Namsos til Oslo. 3.1 Innledning Våre vurderinger gjelder først og fremst de passasjerer som går inn eller ut av terminalen på Namsos, dvs. terminalpassasjerer. Foruten transitpassasjerer fra Rørvik, Mosjøen og Mo i Rana, er det om lag passasjerer pr år på dagens flyruter mellom Namsos og Værnes. Ut fra markedsundersøkelse kan det videre antas at 85 % eller av disse er delreiser av en reise til eller fra Oslo, Gardermoen, dvs. det nasjonale knutepunktet for reiser nordover, vestover og til utlandet. I følge TØI og reisevaneundersøkelsene er det en såkalt lekkasje til Værnes på om lag 90 % for Osloreisene. Dette betyr at av totalt flyreiser mellom Værnes og Oslo innebærer bruk av Namsos lufthavn. De øvrige 7700 av dagens passasjerantall ved Namsos lufthavn, antas å reise som før med et uendret regionalt tilbud. Med et godt lokalt flytilbud kan Namsos lufthavn hindre betydelige deler av lekkasjen til Værnes. Erfaringene fra for eksempel Ørsta/Volda og Førde er at Oslo-rutene har god balanse mellom fritids- og yrkestrafikk og lekkasjen til nærmeste stamflyplass reduseres vesentlig. Lekkasjen fra Førde til Bergen er for eksempel 24 % mens lekkasjen fra Ørsta/Volda til Ålesund er %. Avstand og reisetid er her om lag likt som strekningen Namsos-Værnes med bil, slik at vi kan gå ut fra at et øvre potensiale begrenses av en lekkasje i området 25 %. Både Ørsta/Volda og Førde har 4/5 daglige avganger til Oslo pluss tilsvarende antall ankomster. Det øvre potensialet for passasjerer ved 4 daglige avganger fra Namsos til Oslo, kan derfor ligge i området passasjerer, dvs. 75 % av det samlede antall aktuelle reiser på pr i dag. I tillegg vil et godt flytilbud utløse en betydelig mengde trafikk, såkalt nyskapt trafikk, se for eksempel Lian et al. (2008) og Rønnevik et al. (2010). Dette gjelder eksisterende innbyggere og næringsliv så vel som virkningene man kan få gjennom nyetableringer og netto tilflytting, se for eksempel drøftingen av ringvirkninger i Lian et al. (2008). Reisepotensialet består av fritids- og forretningsreiser. I samsvar med tall for faktiske Oslo-reiser til/fra Ørsta/Volda og Førde (Lian et al. 2008), antar vi her en relativt jevn fordeling. Andelen fritidsreiser på strekningen Namsos-Oslo med fly pr i dag, kan antas å være om lag 10 %. Dette betyr at det største potensialet for økt trafikk er innen dette prisbevisste segmentet. Den sannsynlige trafikkmengde er en funksjon av mange forhold hvorav reisekostnader, antall innbyggere i nærområdet/nedslagsfeltet og kapasitet er de mest sentrale forholdene man kan vurdere om sikkerhet og regularitet er akseptabel. Namsos lufthavn er oppgradert til nye standarder når det gjelder sikkerhet og innflygingsutstyr, slik at det ikke skulle være noen grunn til å tro at regulariteten vil bli dårlig. Vi konsentrerer oss derfor om å se på hvordan endring i rutetilbud/kapasitet og reisekostnader kan virke inn på passasjerantallet på 1-4 direkteavganger hver dag til Oslo. Disse to forholdene ser vi nærmere på nedenfor.

22 Nedslagsfelt Namsos lufthavn Figur 3.1 viser nedslagsfeltet til Namsos lufthavn med et regionalt flytilbud og ved en etablering av direkteruter til Oslo lufthavn, Gardermoen. Pr i dag er avreisestedet eller reisemålet for Oslo-reisene over Namsos lufthavn, dominert av kommunene Namsos, Overhalla og Fosnes. I tillegg er det enkelte reiser fra Grong. Dette gir i praksis et nedslagsfelt på kun innbyggere pr i dag, dvs. det innerste området med grønn strek rundt seg i figur 3.1. Det ytre området med grønn strek rundt seg, viser det sannsynlige nedslagsfeltet med et godt rutetilbud direkte til og fra Oslo, Figur 3.1: Nedslagsfeltet til Namsos lufthavn i dag og ved etablering av direkterute til og fra Oslo (Kartkilde: Statens kartverk). Direkterute fra Namsos lufthavn vil kunne gi en vesentlig tidsbesparelse for Oslo-reiser fra kommuner som Osen, Roan, Flatanger og Namdalseid. Raskeste veg fra disse kommunene til Værnes, er via hovedvegen mellom Namdalseid og Steinkjer. Avstanden til Namsos lufthavn er her ca 8-9 mil kortere. Med et godt rutetilbud vil derfor raskere innsjekking og minst en time spart kjøretid med bil hver veg, tale for at disse kommunene vil havne i nedslagsfeltet. E6 går fra Steinkjer og gjennom Grong og nordover forbi Namsskogan. Fra E6 i Grong kommune er det 4,4 mil til Namsos lufthavn og 6,7 mil til Trondheim lufthavn. Dette kan gi 1,5 time i redusert kjøretid til nærmeste aktuelle flyplass, og derfor medføre at 2/3 av Indre Namdal havner i nedslagsfeltet til Namsos lufthavn. Unntaket er her Snåsa kommune som også har 7,5 mil kortere kjøredistanse fra kommunesenteret til Namos lufthavn enn til Værnes. Fra Snåsa er det imidlertid en mer naturlig transportretning sørover mot Steinkjer og Værnes. Deler av Nærøy kan også inngå i Namsos lufthavns nedslagsfelt ved direkteavganger til Oslo. Vi kan derfor anta at antall innbyggere i nedslagsfeltet vil øke til opp mot Da holder vi kommuner som Snåsa, Røyrvik og Leka i sin helhet utenfor.

23 Rutetilbud og kapasitet Endringen vi ser på er etablering av direkte ruter til og fra Oslo. I tabell 3.1 nedenfor viser vi aktuelle rutetider og at samlet reisetid for en passasjer ligger rundt 3 timer på strekningen Namsos-Oslo. Rutetidene er laget med utgangspunkt i at en operatør vil tilpasse seg slik at flyet er i hangar i Oslo om natten, og at det er 35 minutter opphold mellom ankomst og ny avgang ved en terminal. Det må understrekes at rutetilbudet er ment som et eksempel mer enn et konkret forslag. Tabell 3.1: Direkterute Oslo-Namsos, eksempel på rutetider på hverdager. A B C D Oslo-Namsos Fra avreisested 05:20 09:10 13:00 16:50 Fra Gardermoen 06:30 10:20 14:10 18:00 Til Namsos 07:50 11:40 15:30 19:20 Til reisemål 08:20 12:10 16:00 19:50 Sum reisetid 03:00 03:00 03:00 03:00 Namsos-Oslo Fra avreisested 07:40 11:30 15:20 19:10 Fra Namsos 08:25 12:15 16:05 19:55 Til Gardermoen 09:45 13:35 17:25 21:15 Til reisemål 10:30 14:20 18:10 22:00 Sum reisetid 02:50 02:50 02:50 02:50 Tid fra avreisested til avgang Gardermoen er antatt til 70 minutter mot 45 minutter i såkalt tilbringer- og innsjekkingstid fra Namsos, jf. Denstadli (2008) og en gjennomsnittlig oppmøtetid på 50 minutter på regionale flyplasser og nærmere 90 minutter på Gardermoen i Vi setter oppmøtetiden noe lavere enn dette fordi hovedandelen av de reisende er forretningsreisende med kun håndbagasje. Videre har vi antatt hhv. 30 minutter og 45 minutter fra ankomst Namsos og Oslo til man er ved reisemålet. Gjennomsnittlig reisetid kan komme på tre timer for strekningen Oslo- Namsos og noe under tre timer for strekningen Namsos-Oslo. Kortere innsjekkingstid og tilbringertid ved Namsos er her en vesentlig forskjell. Disse tidene må regnes som minimumstider da noe ventetid kan komme i tillegg. Denne ventetiden kan tenkes å øke jo færre direktefly det er pr dag. Eksemplene på rutetider viser at fire avganger hver veg på hverdager vil ta opp et fly en hel virkedag. Når det gjelder helgedager, vil det sannsynligvis være behov for færre avganger enn fire. Dette gjør det vanskelig å si noe om aktuelle rutetider siden en operatør da må tilpasse dette opp mot øvrig aktuell bruk av flyparken. En høy dominans av fritidsreisende i helgene, gjør imidlertid at bruken av helgeflyene neppe er så sensitive på rutetidene som på hverdagene. Tabellen nedenfor, tabell 3.2, viser kapasitet ved varierende antall direkteavganger mellom Namsos og Oslo, Gardermoen. Sentrale forutsetninger er 250 hverdager, 110 helgedager, 1199 meters rullebane og et 50-seters fly. I tillegg viser vi fra 90 % og ned mot 40 % belegg.

24 14 Tabellen viser her at fire daglige avganger hver veg på hverdagene pluss to daglige avganger i helgene kan fange opp maksimalt passasjerer. Med 7700 passasjerer som antas å ikke bli berørt av de nye rutene, kan dette gi maksimalt passasjerer ved Namsos lufthavn. Selv ved 100 % belegg vil det med andre ord være en betydelig lekkasje til Trondheim lufthavn. Dette er også naturlig da fire daglige avganger er lite i forhold til 23 daglige avganger mellom Værnes og Oslo. I tillegg vil det være en rekke turer som familieturer med to eller flere personer og turer med planlagte stopp undervegs til Værnes, som vil være aktuelle for bilkjøring fra Namsos-regionen til Værnes nesten uansett hvor mange avganger det vil bli mellom Namsos og Oslo. Tabell 3.2: 4 daglige avganger 3 daglige Avganger 2 daglige Avganger 1 daglig Avgang Antall fly Direkterute Oslo-Namsos, antall avganger, setekapasitet og aktuelle anslag på kabinfaktor eller belegg. Setekapasitet 90 % belegg 80 % belegg 70 % belegg 60 % belegg 50 % belegg 40 % belegg 8 fly hverdager fly helgedager alle fly fly hverdager fly helgedager alle fly fly hverdager fly helgedager alle fly fly hverdager fly helgedager alle fly Belegget vil selvsagt ikke bli 100 %, verken ved fire eller færre daglige avganger. Våre beregninger på setekapasitet, antall flybevegelser og antall passasjerer på direkterutene mellom Oslo og hhv. Ørsta/Volda og Førde, antyder et relativt høyt belegg her på 76 %. Dette tallet er svært høyt og gir trolig et kommersielt grunnlag for rutene med god margin. Avstandene til nærmeste stamflyplass er relativt like for Namsos, Førde og Ørsta/Volda. Ørsta/Volda har et noe større geografisk nedslagsfelt men har i første rekke sitt kjerneområde i kommunene Ørsta og Volda med innbyggere. Førde har sitt kjerneområde i Førde kommune og fem-seks omkringliggende små, kommuner. Disse har til sammen innbyggere. I tillegg er det nesten 6000 innbyggere i Hyllestad og Høyanger som også bruker Førde lufthavn betydelig. Fra disse kommunene er lekkasjen 32 % til Bergen. Dette er relativt sett lite i forhold til den lekkasjen fra mange andre kommuner som er i nærheten av en stamflyplass. 3.4 Reisekostnader Reisekostnadene i dag er avgjørende for trafikkmengden ved dagens rutetilbud. Nedenfor ser vi nærmere på reisekostnader ved alternative måter å reise til Værnes for å ta fly videre til Oslo i de tre første kolonnene. I de fire siste kolonnene vises reisekostnadene ved å fly uten mellomlanding på strekningen Namsos-Oslo. Alt 1 har

25 15 en daglig avgang hver veg, alt 2 har to daglige avganger hver veg, alt 3 har tre daglige avganger hver veg mens alt 4 har fire daglige avganger hver veg, jf. tabell 3.1 og 3.2. Reisetid med dagens flytilbud satt til 4 timer og 15 minutter i gjennomsnitt. Kjøring med egen bil kan settes til 5 timer og 15 minutter mens buss/tog på strekningen kan antas å ta 6 timer som reisetid en veg mellom avreisested og ankomststed inkl. ventetid og tilbringer-/frabringertransport. Direkte fly vil gi en samlet reisetid på om lag 3 timer. Tidsbesparelsen vil trolig øke med antall avganger på grunn av at man unngår unødvendig ventetid, men dette ser vi for enkelhets skyld ikke på her. Det antas 10 km i gjennomsnittlig til- eller frabringertransport i Namsos. Videre er det antatt 1,3 personer pr bil og 167 km fra Namsos til Værnes. Vi har antatt 1,50 kr pr km i privatøkonomiske marginalkostnader ved bilkjøring. Dette dekker i hovedsak drivstoff og andre variable kostnader. Parkering er satt til 1,5 døgn a kr 60 i Namsos og kr 120 ved Værnes. Bil- og parkeringskostnader er delt på 1,3 personer i hver bil. Flybillett Værnes-Oslo eller returen er satt til kr 800 som et gjennomsnitt da langt fra alle klarer å oppnå de rimeligste lavprisbillettene. Prisen for kommunikasjon mellom Gardermoen og Oslo sentrum er satt til prisen for flytog for en voksen. Tabell 3.3: Reisekostnader til/fra Oslo for fritidsreisende, tall i kr. Bil til Værnes Buss/tog til Værnes Fly til Værnes Fly til Oslo (1) Fly til Oslo (2) Fly til Oslo (3) Fly til Oslo (4) km med bil kjørekostnader 1,50 kr km parkering/bompenger buss/tog/fly Værnes flybillett Oslo tog Gardermoen direkte utlegg reisetid i timer: minutter 05:15 06:00 04:15 03:00 03:00 03:00 03:00 Tidskostnader Generalisert kjørekostnad andre utlegg Sum reisekostnader Billettpris buss/tog mellom Namsos og Steinkjer er prisene for en voksen pr i dag. Flybillettprisen er satt til kr 400 i gjennomsnitt mellom Namsos og Værnes. Mellom Værnes og Oslo er det antatt 800 kr i billettpris ved reise med bil, bus/tog og kr 900 ved reise med fly til/fra Namsos. Her antar vi at antallet flyavganger reduserer muligheten for å få lavprisbillett. Flybillettprisen ved direkterute er vurdert ut fra aktuelle priser ved direkteruter som Brønnøysund-Oslo, Ørsta/Volda-Oslo, Førde-Oslo og selvsagt Trondheim-Oslo. Her antar vi flere daglige avganger vil gi økt mulighet for å få lavprisbilletter. Sum direkte utlegg antas å reflektere hva privatpersoner bruker som beslutningsgrunnlag når de ikke vurderer noen spesielle verdi av sin egen tid. Tidskostnader er beregnet i tråd med veileder (Bråthen et al. 2006) og tidligere

26 16 beregninger som Rønnevik et al. (2010). I praksis vil dette si prisjustert timeverdi på kr 242 i Generaliserte kjørekostnader gjelder en sats som i større grad reflekterer kostnadene ved å kjøre bil. Her har vi satt dette til statens satser slik gjeldende praksis er. Sum reisekostnader er direkte utlegg justert for høyere kjørekostnader og tillegg av tidskostnader. Med dagens fordeling på transportmidler mellom Værnes og Namsos, kan det videre beregnes en gjennomsnittlig samlet reisekostnad på kr Ved direkterute kan disse gjennomsnittlige reisekostnadene reduseres med fra %, alt etter hvor mange avganger det blir. Vi ser at fly er rimeligste alternativ når tidskostnader og faktiske kjørekostnader legges inn i regnestykket. Usikkerhet om regularitet og forsinkelser er imidlertid svært viktig for etterspørselen etter flyreiser (Bråthen et al. 2006). Tidskostnad ved forsinkelser er generelt 1,5 ganger større enn tidskostnaden for en reise som gjennomføres som planlagt. Dette kan bety svært mange fritidsreisende legger inn en relativt høy forventet tidskostnad knyttet til mulige forsinkelser pr i dag. I tabell 3-4 har vi satt opp tilsvarende tabell for forretningsreisende. Forskjellen mellom de to tabellene er i hovedsak tidskostnadene som er antatt til å være kr 350 i 2004 og videre prisjustering til 461 kr pr i dag. I tillegg er det antatt 1,2 personer pr bil i alternativet hvor det kjøres egen eller leid bil til eller fra Værnes. Tabell 3.4: Reisekostnader til/fra Oslo for forretningsreisende,, tall i kr. Bil til Værnes Buss/tog til Værnes Fly til Værnes Fly til Oslo (1) Fly til Oslo (2) Fly til Oslo (3) Fly til Oslo (4) km med bil kjørekostnader 1,50 kr km parkering/bompenger buss/tog/fly Værnes flybillett Oslo tog Gardermoen direkte utlegg reisetid i timer: minutter 05:15 06:00 04:15 03:00 03:00 03:00 03:00 Tidskostnader generalisert kjørekostnad andre utlegg Sum reisekostnader Billettpriser er fastsatt med samme metode som for fritidsreisende. Kortere bestillingstid og ønsker om fleksibilletter gjør at billettprisene blir høyere for yrkesreisene. Med dagens fordeling på transportmidler har vi videre beregnet gjennomsnitt reisekostnad pr i dag til kr Disse kostnadene ser ut til å bli redusert med % med direkteruter mellom Namsos og Oslo. I tillegg kan unødvendig ventetid i dag, spesielt på ettermiddag/kveld, unngås i mange tilfeller. Om dette for eksempel utgjør en halvtime i gjennomsnitt, vil dette gi en tilleggsbesparelse på 5 % av reisekostnadene.

27 17 Vi ser også at det i dag er relativt liten forskjell i samlet reisekostnad for fly, bil eller buss/tog til Værnes for forretningsreisende. Fly er rimeligst men det skal ikke store endringer til for at andre transportformer foretrekkes på strekningen Namsos-Værnes med det rutetilbudet som er der i dag. 3.5 Trafikkmengder Vi har beregnet om lag flypassasjerer på den aktuelle strekningen pr i dag med overgang på Værnes. Videre har vi antatt 10 % fritid og 90 % forretningsreisende. Videre har vi antatt at det maksimalt kan realiseres et potensiale med ca samme lekkasje som det er fra Førde, Ørsta og Volda, dvs. 25 % i gjennomsnitt. Vi har da reiser pr år som er aktuelle for direkterute Namsos-Oslo ved 1-4 avganger på hverdagene. På de etablerte direkterutene mellom Oslo og hhv. Førde og Ørsta/Volda er det omtrent balanse mellom fritid og yrkesreiser. Disse rutene ble etablert for over ti år siden og har hatt en jevn vekst. Vi antar at det samme vil gjelde for Namsos-Oslo, dvs. at det blir vekst i både fritids- og yrkesreiser slik at man får en bedre balanse mellom fritid og yrkesreiser jo flere passasjerer som benytter tilbudet. Realisering av potensialet vil avhenge av reduserte reisekostnader (reisetid og pris), økt kapasitet og ringvirkninger jf. Lian et al. (2008). Ved en mindre endring i et rutetilbud, vil 1 % endring i samlede reisekostnader normalt gi 0,8 % endring i reiseetterspørselen etter flyreiser for fritid og 0,4 % endring for yrkesformål (Lian et al. 2008). Dette antyder at fritidsreiser og yrkesreiser vil øke med mindre enn 30 % på den aktuelle strekningen. Samtidig må det kunne antas at 3-4 daglige avganger vil medføre at en stor andel av de reisende vil kunne tilpasse seg avgangstidene. Dette vil i ifølge Lian et al. (2008) styrke markedet vesentlig i tillegg til rene pris og kostnadseffekter. Både forretnings- og fritidsreisende vil gå fra en situasjon hvor direkte utlegg er klart lavest for bil eller buss, til at direkte utleggene ved direktefly kan bli lavere. Dette skaper en helt ny situasjon i forhold til i dag hvor man gjerne kjører bil til/fra Værnes fordi man mener dette er rimeligere. Når vi også har at generaliserte reisekostnader vil bli klart lavere med direktefly, og at vi i begrenset grad har tatt med verdien av redusert ventetid på grunn av økt frekvens, får vi grunnlag for betydelig økning i trafikken med fly på hele strekningen Namsos-Oslo. Oppfatningene blant potensielle passasjerer om regularitetsproblemer, kan også være lettere å få snudd med en direkterute. Direktefly vil ikke ha samme utfordringer som dagens regionale fly som av og til flyr over Namsos for å ta igjen tidligere oppståtte forsinkelser. Slik sett vil markedsføring av direktefly til Oslo være en enestående mulighet for Namsos lufthavn til å markedsføre at regulariteten på flyplassen er god og forventes å bli god. Dette viser at etablering av et helt nytt tilbud til/fra Namsos lufthavn vil bryte med forutsetningene om marginale endringer og vi kan derfor få helt andre endringer enn de prosentvise endringene i etterspørsel som antyder over. Hovedårsaken er økt kapasitet og grunnlag for ringvirkninger og nyskapt trafikk, se for eksempel Lian et al (2008).Vi kan derfor at forvente at lekkasjen til Værnes går ned betydelig over tid.

Virkninger av et utvidet tilbud ved Namsos lufthavn

Virkninger av et utvidet tilbud ved Namsos lufthavn www.tfou.no Rapport 2011:3 Virkninger av et utvidet tilbud ved Namsos lufthavn Roald Sand Håkon Sivertsen Sigrid Hynne Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no Rapport

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

Handelsanalyse Flatanger

Handelsanalyse Flatanger TFoU-arbeidsnotat 2015:11 Handelsanalyse Flatanger Roald Sand Postboks 2501, N-7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no TFoU-arbeidsnotat 2015:11 ISSN: 1890-6818 Kongensgt. 42. Postboks

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol.

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol. 1 Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol 7700 Steinkjer Ytre Namdal, 5. oktober 2010 Innspill vedr. anbud på regionale

Detaljer

www.tfou.no Namsos lufthavn vurdering av rutetilbud Bjørn Terje Grøttheim Arbeidsnotat 2013:10

www.tfou.no Namsos lufthavn vurdering av rutetilbud Bjørn Terje Grøttheim Arbeidsnotat 2013:10 www.tfou.no Arbeidsnotat 2013:10 Namsos lufthavn vurdering av rutetilbud Bjørn Terje Grøttheim Arbeidsnotat 2013:10 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 1890-6818

Detaljer

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Foto: Oddmund Wold, Asplan Viak Bjørn T. Grøttheim Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2013 Tittel : Forfatter : Arbeidsnotat : 2013:10 Prosjektnummer

Detaljer

Turnustjeneste for leger og fysioterapeuter - refusjon av reise- og flytteutgifter - VEILEDNING for søkere

Turnustjeneste for leger og fysioterapeuter - refusjon av reise- og flytteutgifter - VEILEDNING for søkere Turnustjeneste for leger og fysioterapeuter - refusjon av reise- og flytteutgifter - VEILEDNING for søkere Innhold: A Innledning side 1 Det mest sentrale B Søknadskjema side 2 C Reiseutgifter Reise med

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Arbeidsgruppe kollektivtransport har bestått av: Jostein Brå Vardehaug, Kjell Moa, Håvard Vannebo og Susanne Bratli. Espen Aasen fra samferdselsavdelinga til

Detaljer

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 8/2011 TF-notat Tittel: Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen TF-notat nr:

Detaljer

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Dag Falk-Petersen Konsernsjef Avinor Innhold Avinors rolle i NTP Avinors investeringsplaner

Detaljer

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Sammendrag: Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge TØI rapport 1331/2014 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2014 63 sider Siden 1996 har

Detaljer

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2 Næringslivets forretningsreiser og markedskommunikasjon Liva Vågane, Anne Gjerdåker, Øystein Engebretsen og Jon Martin Denstadli Transportøkonomisk institutt 03.04.2008 Side 1 Tre delprosjekter Reiser

Detaljer

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011 Ny flyplass - Helgeland Gravity_R005/2011 Ny flyplass Helgeland Lars Draagen Kjell Wilsberg Gravity Consult AS har opphavsrett til hele rapporten og dens

Detaljer

Luftfartens samfunnsnytte

Luftfartens samfunnsnytte TØI-rapport 807/2005 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen og Sverre Strand Oslo 2005, 111 sider Sammendrag: Luftfartens samfunnsnytte Avinors overordnede formål er å legge forholdene

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

Anbefalte tidsverdier i persontransport

Anbefalte tidsverdier i persontransport TØI rapport 459/1999 Forfatter: Marit Killi Oslo 1999, 45 sider Sammendrag: Anbefalte tidsverdier i persontransport Vegdirektoratet og fylkeskommunenes samferdselssjefer arbeider nå med en felles veileder

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold www.ryg.no - En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold 25.januar 2008 Date: 04.05.2007 Page 1 Første flyavgang (film) Passasjer potensiale/opptaksområde 60 minutter: 1 million kan nå lufthavnen

Detaljer

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 Lufthavnstruktur Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 PROSJEKTGRUPPEN FOR LUFTHAVNSTRUKTUR SIDE 2 Lufthavnstruktur Arbeidsgruppen har bestått av Jon Inge Lian og Lars Draagen fra Avinor

Detaljer

Pendlerbussrute aksen Rørvik Kolvereid. En undersøkelse av kundegrunnlaget for en pendlerbussrute i Ytre Namdal

Pendlerbussrute aksen Rørvik Kolvereid. En undersøkelse av kundegrunnlaget for en pendlerbussrute i Ytre Namdal Pendlerbussrute aksen Rørvik Kolvereid En undersøkelse av kundegrunnlaget for en pendlerbussrute i Ytre Namdal Utført av Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal, Bindal og Høylandet med støtte

Detaljer

Rapport. Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Delrapport trafikkanalyser. Arnstein Øvrum Mads Berg 65/2015

Rapport. Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Delrapport trafikkanalyser. Arnstein Øvrum Mads Berg 65/2015 Rapport 65/2015 Arnstein Øvrum Mads Berg Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland Delrapport trafikkanalyser Forord Denne rapporten inngår i en ekstern utredning av regionale konsekvenser

Detaljer

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger Sammendrag: Ny Hammerfest lufthavn marked, TØI-rapport 973/2008 Forfattere: Jon Inge Lian Joachim Rønnevik Harald Thune-Larsen Oslo 2008, 57 sider Økt oljetrafikk, begrenset kapasitet og dårlig regularitet

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Harald Thune-Larsen Jon Inge Lian TØI rapport 1014/2009. Helgeland lufthavn -marked og samfunnsøkonomi

Harald Thune-Larsen Jon Inge Lian TØI rapport 1014/2009. Helgeland lufthavn -marked og samfunnsøkonomi Harald Thune-Larsen Jon Inge Lian TØI rapport 1014/2009 Helgeland lufthavn -marked og samfunnsøkonomi TØI rapport 1014/2009 Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi Harald Thune-Larsen Jon Inge Lian

Detaljer

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv Sammendrag: Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv TØI-rapport 902/2007 Forfatter(e): Jon Inge Lian Oslo 2007, 37 sider Flytrafikken øker nasjonalt og internasjonalt. Også på Oslo lufthavn

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider 24.01.2014 Etat for plan og geodata Innhold 1. Innledning... 3 Alternative traséer med holdeplasser... 4 Sentrum... 4 Sandviken... 4 Åsane...

Detaljer

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best?

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Anne Madslien, TØI Hva kan oppnås med økonomiske virkemidler? Har beregnet

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 10.06.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett NVF Stipend Rapport Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett Jönköping, Sverige/16 19. september 2007 Are Kullerud og Jørn Arild Sæther Forord I vår prosjektoppgave, som inngår

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/969 16/ Sidsel Bryne

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/969 16/ Sidsel Bryne Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/969 16/09659-4 Sidsel Bryne 19.10.2016 Uttalelse fra fellesnemda i Trøndelag sitt AU til Rapport

Detaljer

1. Grunnleggende forutsetninger for kvalitetssikringen. 2. Betraktninger rundt lufthavnstrukturen i Lofoten

1. Grunnleggende forutsetninger for kvalitetssikringen. 2. Betraktninger rundt lufthavnstrukturen i Lofoten TIL: Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet FRA: Atkins Norge og Oslo Economics EMNE: KS1 E10 Fiskebøl-Å Notat 1 DATO: 22. januar 2016 1. Grunnleggende forutsetninger for kvalitetssikringen Vi

Detaljer

Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS

Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS TØI-rapport 1018/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Asbjørn Torvanger og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2009, 37 sider Sammendrag: Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS EU har vedtatt at

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdrag: 521184 Verifikasjon trafikktall Tyrifjorden Brygge Del: Dato: 2009-04-22 Skrevet av: Even Lind Kvalitetskontroll: OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER INNHOLD 1

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder av Terje A. Mathisen Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Birte Haga Austli Det Kongelige Samferdselsdepartement Tif. 738661 78 E-post: birte.austli@sttk.no Postmottak: postmottak~stt1cno

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Beredskap og sikkerhet

Beredskap og sikkerhet Beredskap og sikkerhet Samferdelsdepartementet Att. v/magnhild Meltveit Kleppa Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 11190/2010 / N41 / JOHUTH 02.06.2010 SØKNAD OM DELTAKELSE I ORDNINGEN

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende

Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende Sammendrag: Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende TØI notat 1103/1998 Forfatter: Rune Elvik Oslo 1998, 65 sider + vedlegg Statens vegvesen har de siste årene utviklet et bedre

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 ORG.NR. 984 661 177 ANSKAFFELSESNR.: A-92324 Faste og ad-hoc markedsanalyser Dato: 18.10.2012 Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 Løpende merke-/kjennskapsmåling for NSB Q1 Er du 1. Mann 2. Kvinne

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Næringslivets utfordringer Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Stavanger, 13. november 2012 Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad Sortland Leknes Vadsø Kirkenes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/158-3 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Prosessen

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.05.2013 2011/3872-15094/2013 / 151 Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 11.06.2013 Fylkestinget 18.06.2013 BÅTRUTENE

Detaljer

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Kommentarer: Polarsirkelen Lufthavnutvikling 18.6.2015 Bakgrunn: Samferdselsdepartementet har bestilt en trafikkanalyse for en ny stor flyplass på Helgeland

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av høyhastighetstog

Nyttekostnadsanalyse av høyhastighetstog Nyttekostnadsanalyse av høyhastighetstog Presentasjon på Samferdselsdepartementets seminar om høyhastighetstog 27. november, 2008 Karin Ibenholt Agenda Nyttekostnadsanalyser i Norge og Tyskland Våre beregninger

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel

Detaljer

Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Til: KS Fra: Proba Dato: 20. oktober 2015 Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Innledning På oppdrag fra KS, gjennomfører Proba en beregning av kommunenes

Detaljer

111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND

111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND 111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND Formannskapet behandlet i møte 30.09.2014 Formannskapet vedtak: Innspill til ringvirkningsanalyse ved en endring

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: MOTTATT 29 OKT 2010 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Joar Nordtug 10/03183-4 861 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 25.10.2010 Ugradert Anbud på regionale

Detaljer

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012 Erfaring fra Bybanen i Bergen v/rune Herdlevær Fagsjef for transportplanlegging Etat for Plan og Geodata Bergen kommune kort om historikk

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Kystverket Delrapport 1

Kystverket Delrapport 1 Delrapport Som en del av bestillingen har Samferdselsdepartementet bedt Kystverket om å bearbeide prosjektets mål og krav med det formål å oppnå tilfredsstillende sammenheng og konsistens mellom disse.

Detaljer

DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS

DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS Med dette legger daglig leder i Kvernberget vekst AS frem sin driftsorientering for 2013. Styrets årsmelding foreligger i eget skriv. Oppsummering 2013 Kvernberget

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: N40 Arkivsaksnr.: 15/949

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: N40 Arkivsaksnr.: 15/949 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: N40 Arkivsaksnr.: 15/949 HØRING AV RAPPORT OM REGIONALE KONSEKVENSER AV EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND Rådmannens innstilling:

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Arbeidsdokument av 8. mars 2011 rev. 3683 Jagerflybase Joachim Rønnevik KT/1543/2011 Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Innhold 1. Bakgrunn og problemstilling... 2 2.

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Passasjerer kommet/reist 1994-2014 120000 100000 80000 Prognosene tilsier 1-2 % årlig vekst mot 2040 60000 40000

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3 Vedlegg 3 RUTEBESKRIVELSE Innhold 1 Beskrivelse av område og marked... 3 2 Beskrivelse av rutene... 3 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager... 3 4 Tilleggstid / oppstillingstid... 4 5 Reguleringstider

Detaljer

Øving 5: Brukergrensesnitt (usability)

Øving 5: Brukergrensesnitt (usability) INF 111: Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 5: Brukergrensesnitt (usability) 1 Fleksibelt billettbestillingssystem for flyreiser Dagens bestillingssystem for flybilletter er enkelt og svært greit å forholde

Detaljer

Milliardinntekter utelatt fra Jernbaneverkets lyntogutredning

Milliardinntekter utelatt fra Jernbaneverkets lyntogutredning Milliardinntekter utelatt fra Jernbaneverkets lyntogutredning Seniorrådgiver Frian Årsnes i Pöyry har nylig kritisert Jernbaneverkets samfunnsøkonomiske analyser av lyntog for å være fullstendig feil.

Detaljer

Næringslivsindeks Kvam

Næringslivsindeks Kvam Næringslivsindeks Kvam Av Knut Vareide Arbeidsrapport 14/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Kvam 4 " Lønnsomheten i Kvam og nabokommunene

Detaljer

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland Saksnr.: 2013/8240 Løpenr.: 59497/2014 Klassering: N15 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 15.10.2014 Fylkesutvalget

Detaljer

Namdalen lufthavn, Lassemoen mulig grunnlag for framtidig drift av en regionflyplass?

Namdalen lufthavn, Lassemoen mulig grunnlag for framtidig drift av en regionflyplass? Arbeidsdokument 50189 Oslo 11.09.2012 3816 Lassemoen Knut Sandberg Eriksen Namdalen lufthavn, Lassemoen mulig grunnlag for framtidig drift av en regionflyplass? Innhold 1 Innledning............ 2 2 Dagens

Detaljer

Lavere fartsgrenser eller bedre veier?

Lavere fartsgrenser eller bedre veier? Lavere fartsgrenser eller bedre veier? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Christian Steinsland, TØI Persontransportmodellene Modellsystem som forvaltes av NTP-etatene Nasjonal modell

Detaljer

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylke 261 530 innbyggere (5,1 % av landets befolkning) 65 157 i alderen 0-20 år (5,1 %) 157 902 i alderen 20-66 år (4,9%)

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser

Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser TØI rapport 533/2001 Forfattere: Ingunn Stangeby og Kjell Jansson Oslo 2001, 47 sider Sammendrag: Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser Et mer differensiert reisemønster

Detaljer

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3342-1 Saksbehandler Leiv Egil Thorsen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017 Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal

Detaljer