Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud"

Transkript

1 Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Foto: Oddmund Wold, Asplan Viak Bjørn T. Grøttheim Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2013

2 Tittel : Forfatter : Arbeidsnotat : 2013:10 Prosjektnummer : 2455 Namsos lufthavn vurdering av rutetilbud Bjørn T. Grøttheim ISSN : Prosjektnavn : Oppdragsgiver : Prosjektleder : Medarbeider : Layout/redigering : Referat Emneord Namsos lufthavn - vurdering av rutetilbud Namsos Næringsforening og Namsos Industriforening Bjørn T. Grøttheim Roald Sand, Håkon Sivertsen Dato : September 2013 Antall sider : 41 Pris : 150,- Utgiver Roald Sand og Solveig Gran Samdal : Notatet beskriver muligheter og trusler knyttet til drift og videre utvikling av flyplassen i Namsos. : Namsos lufthavn, Namdalen, rutetilbud, rullebane : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Postboks 2501, 7729 STEINKJER Telefon Telefaks

3 i FORORD I Namsos spesielt og i Midtre Namdal generelt er det stor interesse knyttet til fremtidig utvikling av Namsos Lufthavn. Det har de siste årene vært flere prosjekter for å belyse muligheter for utbygging av flyplassen samt etablering av direkteruter til Oslo. Det har også vært et stort fokus på flyplassens regularitet og punktlighet. I dette prosjektet er det fokus på muligheter og trusler knyttet til drift og videre utvikling av flyplassen i Namsos. Rapporten er en situasjonsanalyse med vekt på brukernes tilbakemeldinger. Rapporten peker også på noen av mulighetene og truslene Namsos Lufthavn står overfor. Oppdragsgiver for prosjektet har vært Namsos Næringsforening, Namsos Industriforening samt Skogmo Industripark. I prosjektet har daglig leder Eva Flått fra Namsos Næringsforening og Håvard Vannebo fra Namsos Industriforening vært nyttige diskusjonsparter. Lufthavnsjef Arnt Olav Gartland og ordfører Morten Stene har bidratt med kunnskap om og historikken rundt flyplassen i Namsos. Seniorrådgiver Håkon Sivertsen har bistått med gjennomføring av spørreundersøkelsen og seniorforsker Roald Sand har bidratt med nyttige innspill om både form og innhold. Notatet er skrevet av Bjørn T. Grøttheim. Namsos, Bjørn T. Grøttheim Prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLER SAMMENDRAG i iii iv v vii 1. INNLEDNING Bakgrunn Nyere undersøkelser 2 2. SITUASJONSRAPPORT Anbudsutlysning Dagens rutetilbud Passasjerutvikling Punktlighet Regularitet Problemstillinger/Utfordringer FREMTIDENS LØSNINGER OG TILBUD HVEM BESTEMMER HVA OG NÅR NÆRINGSLIVETS BEHOV SYKEHUSET NAMSOS FLYPLASSENS BETYDNING Status Morgendagen Scenarier Oppsummering FELLES FLYPLASS I NAMDALEN EN ILLUSJON ELLER EN MULIGHET FREMTIDEN MULIGHETER OG BEGRENSNINGER 21 LITTERATUR 23 VEDLEGG: SPØRRESKJEMA NÆRINGSLIVET 25

6 iv FIGURLISTE Figur Figur 1.1 Figur 2.1: Figur 3.1 side Antall passasjerer årlig pr 1000 innbyggere ved utvalgte småflyplasser (Kilde: Avinor2009). 3 Viser punktligheten ved flybevegelsene på Namsos Lufthavn (Kilde: Avinor). 10 Prognostiserte passasjertall på Helgeland og i Namdalen for 2025, OSY: Namsos, RVK: Rørvik, BNN: Brønnøysund, MJF: Mosjøen, MGN: Mo i Rana, SSJ: Sandnessjøen, BOO: Bodø, TRD: Trondheim (kilde: Avinor). 14

7 v TABELLER Tabell side Tabell 2.2 Antall passasjerer Namsos lufthavn i 2010, 2011 og 2012 (Kilde: SSB). 9 Tabell 6.1 Reisetid til Gardermoen (Kilde Vannebo 2013). 20

8

9 vii SAMMENDRAG Namsos Næringsforening, Namsos Industriforening og Skogmo Industripark har initiert et prosjekt for å samle kunnskap om muligheter og trusler knyttet til drift og videre utvikling av flyplassen i Namsos. Rammene for prosjektet tilsier at vi har avgrenset oss til å innhente oppdatert informasjon fra brukere av dagens lufthavn i Namsos og å gjøre en situasjonsanalyse. Dette er et sammendrag av prosjektrapporten, TFoU-arbeidsnotat nr Tidligere undersøkelser Det er gjennom de siste år gjennomført ulike analyser og skrevet flere rapporter og presentasjoner som behandler forutsetninger og muligheter for Namsos Lufthavn. Namdalshagen AS gjennomførte i 2008 en markedsundersøkelse som avdekket at for å øke antall reisende ved flyplassen i Namsos, kreves det: Flyavganger/-ankomster som er mer tilpasset det lokale reisemønsteret. Lavere risiko for forsinkelser og innstillinger av flyavganger/-ankomster. Videre ble det uttrykt anbefaling om at forlengelse av rullebane og direkterute mellom Namsos og Oslo burde utredes nærmere. Avinor presenterte i januar 2009 en statistikk som underbygger oppfatningen av at det er en betydelig passasjerlekkasje til Trondheim. I sammenligningen med andre byer med kortbaneflyplass er det åpenbart et meget stort potensiale i å øke trafikken over Namsos Lufthavn. I forbindelse med høringsprosessen for anbudsperioden gjennomførte Namdalshagen i 2010 en markedsundersøkelse for å dokumentere næringslivets krav/ønske om flytilbud til/fra Namsos. Ut fra undersøkelsen anbefalte Namdalshagen: I anbudsvaret må det komme frem at det er et sterkt ønske at det opprettes flere daglige direkteruter med fly fra Namsos til Oslo Parallelt bør det påbegynnes et prosjekt for å se på muligheten for å få etablert en kommersiell daglig direkterute mellom Namsos og Oslo I 2010 sendte Midtre Namdal Samkommune en høringsuttalelse hvor de slutter seg til anbefalingene i de gjennomførte markedsundersøkelser, og de uttrykker at det er gjennomført flyoperativ risikoanalyse og grunnundersøkelser uten negative funn. Namsos kommune ønsket en sterkere dokumentasjon omkring forutsetningene og vilkårene for en direkterute fra Namsos til Oslo. Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) oppsummerer i en rapport fra 2011 bl.a.:

10 viii Det er årlig flypassasjerer på strekningen Værnes-Oslo som egentlig reiser mellom Namsos-regionen og Oslo. på den 17 mil lange strekningen mellom Namsos og Værnes, benytter 85 % av de reisende bil, 5 % buss/tog og 10 % fly. Med kun flypassasjerer på strekningen Namsos-Værnes som skal til eller fra Oslo, betyr dette trafikklekkasje på 90 %. Konklusjonen fra TFoU sier at det i løpet av få år bør være grunnlag for å oppnå over 65 % belegg på 50-seters fly med fire daglige avganger hver veg på hverdager og to avganger på helgedager mellom Namsos og Oslo. Dette kan gi passasjerer til/fra Oslo og minst passasjerer på de regionale flyrutene om tilbudet her blir opprettholdt som i dag. En forutsetning er utvidet rullebane på 1199 meter. I Nasjonal Transportplan for perioden har Avinor i 2012 gjort en ny vurdering av flyplassen i Namsos: Avinor viser til nye sikkerhetskrav som vil begrense effektene av å utvide dagens rullebane. Avinor hevder at markedet er for lite til å etablere en Oslo-rute med 3 frekvenser som kreves for at tilbudet skal oppleves som godt for næringslivet Avinor anbefaler at en utvidelse av Namsos Lufthavns rullebane ikke tas med i det videre arbeidet med NTP Når det gjelder markedsvurderingene til Avinor, er det ikke dokumentert hvilke undersøkelser dette bygger på. Situasjonsrapport, tidligere undersøkelser Fra tidligere markedsundersøkelser, utredninger og forskningsrapporter kan det fastslås at for brukerne av flyplassen har det vært og er et tilbakevendende problem, at både frekvens, kapasitet, regularitet og punktlighet oppleves som for dårlig og er hovedårsaken til en betydelig trafikklekkasje. De faktiske trafikkmålinger viser at med unntak av mars 2011 og februar/mars i 2013 ligger punktligheten mellom 80 og 95 %. I gjennomsnitt over måleperioden (jan 2011 til mai 2013) er punktligheten 85 %. I samme måleperiode har regulariteten (hvor mange ankomster og avganger som gjennomføres etter planen) i snitt vært over 95 %. Punktlighet og regularitet må derfor sies å være høyst akseptabel, mens frekvens og kapasitet fortsatt oppleves som for dårlig og bidrar til trafikklekkasje. Problemstillinger/utfordringer Utfra tidligere undersøkelser og rapporter kan følgende problemstillinger/utfordringer fremheves:

11 ix Trafikklekkasje er i dag opptil 90 % til Værnes Det er en utbredt oppfatning at regulariteten er for dårlig Kapasiteten ved første avgang fra Namsos på morgenen er for dårlig Direkteruter Namsos Oslo fremheves som et ønskemål men er lite realistisk pga. nye sikkerhetskrav Fremtidens løsninger og tilbud Widerøe hevdet i møte i Namsos 12. juni 2013, at Widerøe vil sørge for akseptabelt flymateriell for flygninger mellom Namsos og Værnes i overskuelig fremtid, selv om flyplassen ikke utbygges til 1199 meter. En anbudsprosess for neste anbudsperiode (7. anbudsperiode ) i Norge vil forløpe seg slik: Sommer/høst 2015: høring Høring av ruteforslag fra fylkeskommuner og kommuner Departementet oversender utkast til anbudskriterier til fylkeskommunene som igjen henvender seg til de berørte kommuner for høringsuttalelser Vinteren 2015: gjennomgang av høring Våren 2016: utlysning av anbud Sommeren 2016: anbudsåpning Høsten 2016: tildeling av anbud Vinteren 2016: Høring på vunnet tidtabell Vinteren 2017: endelig tidtabell Vår 2017: oppstart ny anbudsperiode Spørreundersøkelsene 2013 Det ble i 2013 gjennomført en ny og nettbasert spørreundersøkelse blant næringslivet i Namsos og Overhalla. Denne undersøkelsen viser at næringslivet mener: God regularitet, bedre tilpasset avgangstider både fra og til Namsos vil kompensere for manglende direkterute til Oslo Bedre tilpasset avgangstid fra Værnes på ettermiddag er viktigst for å forbedre dagens tilbud Flytting av flyplassen fra Namsos til Lassemoen vil medføre at Værnes blir et styrket alternativ Flyplassen i Namsos må bestå og fortsatt være der den er En samlet vurdering av de innkomne svar fra næringslivet tilsier at man har en utfordring med å forbedre rykte til flyplassen i Namsos i forhold til regularitet. Rutetidene synes ikke å være tilpasset behovene/ønskene tidligere avgang og større kapasitet fra Namsos til Værnes og en avgang fra Værnes til Namsos i tidsrommet

12 x Det ble også gjennomført en undersøkelse ved Sykehuset Namsos. Her ble det foretatt intervju av et antall nøkkelpersoner som viser: Liten kapasitet på morgenflyet fra Namsos er et problem Morgenflyet kunne med fordel hatt en tidligere avgang Retur på ettermiddag/kveld må tilpasses en normal arbeidsdag i Oslo Egen flyplass i Namsos oppleves som en styrke for sykehuset Tid er en nøkkelfaktor og ruter via Rørvik oppleves negativt og vil være et grunnlag for lekkasje Svært viktig med et godt rutetilbud til Værnes som utgangspunkt for reiser både til Oslo og andre steder i Norge Ny flyplass ved Lassemoen i Indre Namdal oppleves som lite aktuelt vil forsterke lekkasjen til Værnes. Fremtiden, hva nå? Avinor har utarbeidet sin egen prognose for fremtidig trafikk som viser en forventet, årlig trafikk fra/til Namdalen på i overkant av reisende hvor i underkant av vil reise over Namsos Lufthavn. Flyplassen har et sterkt befestet rykte om dårlig regularitet. De faktiske tall for flyvninger, regularitet og forsinkelser viser at dette er et feilaktig inntrykk. Lokale aktører bør bidra enda sterkere enn i dag, med å avsanne feilaktige oppfatninger knyttet til regularitet og forsinkelser. Tidligere gjennomførte studier dokumenterer et stort trafikkpotensiale. Med et forbedret rykte, en attraktiv prispolitikk og tilpassede rutetider burde det være grunnlag for betydelig økt trafikk og vurdering av rene kommersielle ruter i tillegg til de statlig finansierte. Næringslivets synspunkter indikerer at en ny flyplass på Lassemoen ikke vil trekke til seg reisende fra næringslivet i Namsosområdet i noe stort omfang. Svarene og kommentarene i spørreundersøkelsen er nokså entydig på at å kjøre over minutter fra Namsos «i feil retning» oppleves som svært lite aktuelt. Den store avstanden fra Namsos til nærmeste flyplass kan dessuten bli en del av trusselbildet mot god utvikling av Sykehuset Namsos. Om en eventuell ny flyplass legges til Grong i stedet for Lassemoen, og tilbudet blir minst 3 rundturer til Oslo pr dag, kan det gi demping av dagens trafikklekkasje til Værnes. Om det er mulig med en stamflyplass i dette området og hvilke konkrete trafikkmengder det er snakk om, er imidlertid ikke utredet.

13 1 1. INNLEDNING I dette arbeidsnotatet søker vi å avdekke planer, vurderinger samt rutetilbud ved flyplassen i Namsos i forhold til etterspørsel fra næringslivet generelt og Sykehuset Namsos spesielt. 1.1 Bakgrunn Namsos Næringsforening, Namsos Industriforening og Skogmo Industripark har initiert denne undersøkelsen for å samle kunnskap om muligheter og trusler knyttet til drift og videre utvikling av flyplassen i Namsos. Namsos Lufthavn ligger om lag 4 km øst for Namsos. Flyplassen ble åpnet i 1968 og også den gang var det diskusjoner om rutetilbud. Ved åpningen var det en daglig avgang hver vei og i følge utklipp fra Namdal Arbeiderblad uttrykte flyplasskomiteens formann misnøye med et for dårlig tilbud. Samme formann ga uttrykk for at med 2 daglige avganger hver vei ville rutetilbudet være «bragt i orden». Siden åpningen i 1968 har det skjedd mange og store endringer både på selve flyplassen og på flymateriellet. Det ligger ikke i mandatet for dette arbeidsnotatet å gå gjennom alle utviklingshendelser siden åpningen, men noen hendelser/aktiviteter nevnes, spesielt det som på en eller annen måte har berørt flytrafikken i Nord- Trøndelag. I 2001 samlet alle ordførerne fra Helgeland og Namdalen, henholdsvis Alstahaug, Brønnøy, Namsos, Rana, Vefsn og Vikna seg for å avstemme krav og forventninger til neste anbudsrunde. Referatet fra disse møtene kan oppsummeres slik: Ordførerne konstaterer at de enkelte kommuner i behandlingen av ruteforslag og endringsforslag har hatt til dels svært ulike synspunkter. Gruppen av ordførere konstaterer at for fremtiden må det søkes større enighet blant kommunene for å bli hørt i prosessene. Ordførerne er svært godt fornøyd med operatøren, selv om det allerede på dette tidspunktet fremheves at Namsos opplever kanselleringer som følge av knapphet på flymateriell. De nye anbudene ble delt inn i 3 områder med reduserte tilbud mellom områdene. Ordførerne mener at neste anbud bør innebære at Helgeland og Nord-Trøndelag ses på som et ruteområde. Krav til flymateriell vil være min. 30 passasjerseter, trykkabin og fly med moderne instrumentering som kan nyttiggjøre seg ny teknologi som innføres på de regionale flyplassene. Rutetilbudet må minst inneholde: 4 daglige flygninger Namsos-Trondheim t/r 2 daglige flygninger Namsos-Bodø (Helgeland) t/r 3 daglige flygninger Rørvik-Trondheim t/r

14 2 2 daglige flygninger Rørvik-Bodø (Helgeland) t/r Nord-Trøndelagsforskning (Bjørnstad, Nordtug og Sand 2001) gjennomførte i 2001 en markedsundersøkelse for å kartlegge verdiskapingsgevinsten ved bruk av Namsos lufthavn blant private og offentlige aktører. På dette tidspunkt var det liten vilje til å bruke ressurser på en detaljert kartlegging av behov/ønsker for en fremtidig flyplasstilbud i Namsos. 1.2 Nyere undersøkelser Namsos kommune oppfattet til dels sterke signaler fra næringslivet om at rutetilbudet både fra og til Namsos ikke var optimale. På bakgrunn av dette engasjerte Namsos kommune Namdalshagen til å gjennomføre en markedsundersøkelse i 2008 for om mulig å avdekke forhold som kunne øke antall reisende ved flyplassen i Namsos. Undersøkelsen ble gjennomført ved telefonintervju av et utvalg av næringslivet i Midtre Namdal. Utvalget skulle ha en geografisk og bransjemessig spredning. Det ble også gjennomført telefonintervjuer av et tilfeldig utvalg av privatpersoner i Midtre- Namdal. Samlet ble det hentet inn synspunkter/meninger fra 225 personer. Undersøkelsen (Namdalshagen 2008) avdekket at for å øke antall reisende kreves det: Flyavganger/-ankomster som er mer tilpasset reisemønsteret til de reisende. Redusert risiko for forsinkelser og innstillinger av flyavganger/-ankomster. Videre fremkommer følgende kommentarer: 60 % av de som reiser gjennom jobb velger å fly mellom Namsos og Værnes Jobbreisende har størst behov for avganger mellom 0600 og % av de jobbreisende reiser til Oslo Som følge av resultatene i undersøkelsen presenterte Namdalshagen (2008) sine forslag til tiltak: Nye ankomster ved Namsos Lufthavn Hverdager i tidsrommet Lørdager i tidsrommet Nye avgangstider ved Namsos Lufthavn Hverdager i tidsrommet Søndag i tidsrommet Forlengelse av rullebanen til 1199 meter og direkterute mellom Namsos og Gardermoen bør utredes nærmere Avinor (2009) presenterte en statistikk som underbygger oppfatningen av at det er en betydelig passasjerlekkasje til Trondheim. I sammenligningen med andre byer med kortbaneflyplass er det åpenbart et meget stort potensiale i å øke trafikken over

15 3 Namsos Lufthavn. Figur 1.1 nedenfor viser antall passasjerer pr 1000 innbygger, hvor det fremgår at Namsos har desidert lavest antall passasjerer. Figur 1.1 Antall passasjerer årlig pr 1000 innbyggere ved utvalgte småflyplasser (Kilde: Avinor). Avinor (2009) presenterte situasjonen for sin virksomhet, både hva som er gjennomført og hvilke investeringsbehov som ligger i fremtiden. Samlet presenterte Avinor et investeringsbehov på landsbasis i perioden på 15 milliarder kroner. I perioden har Avinor investert ca 38 mill kroner på flyplassen i Namsos. I 2010 (Avinor 2013) er det gjennomført ytterligere investeringer både i forhold til flysikkerhet og bedre forhold for passasjerene i et omfang av ca 17 mill kroner. I forbindelse med den nye anbudsperioden ble det etablert en høringsfrist til månedsskifte september/oktober 2010 for kommunene til å gi innspill til Nord- Trøndelag fylkeskommune. Namsos kommune viser i sin høringsuttalelse til Nord- Trøndelag fylkeskommune i oktober 2010 at kommunen har etablert et forprosjekt i forbindelse med arbeidet for en forlengelse av rullebanen i Namsos. Avinor deltar i dette arbeidet og bidrar med kompetanse i en egen styringsgruppe. I følge høringsuttalelsen er det gjennomført flyoperativ risikoanalyse samt grunnundersøkelser uten negative funn. I høringsprosessen ble det konkludert med at kravet/ønske primært fra næringslivet i regionen om direktefly fra Namsos til Oslo var så sterkt at det var ønskelig å få kartlagt omfang/styrke på et slikt krav/ønske. Namsos Næringsforening og Namdalshagen AS ble anmodet om å gjennomføre en markedsundersøkelse for å dokumentere et slikt krav/ønske fra næringslivets side.

16 4 Det ble gjennomført telefonintervju med 50 respondenter, henholdsvis 20 % fra det offentlige, 50 % fra næringslivet og 30 % fra andre. Oppsummert i notatet fra Namdalshagen (2010), blir det slått fast at det er et behov for direkterute mellom Namsos og Oslo, noe som underbygges av følgende tall fra undersøkelsen: 92 % av flyreisene fra næringsliv og offentlige instanser går til Oslo Lufthavn 66 % velger å kjøre bil til Værnes for å ta fly videre til Oslo 91 % ville valgt å fly direkte fra Namsos til Oslo hvis tilbudet hadde vært tilstede. Ut fra markedsundersøkelsen anbefalte Namdalshagen AS følgende tiltak: I anbudsvaret må det komme frem at det er et sterkt ønske at det opprettes flere daglige direkteruter fra Namsos Lufthavn til Oslo Lufthavn Parallelt bør det påbegynnes et prosjekt for å se på muligheten for å få etablert en kommersiell daglig direkterute, Namsos Lufthavn Oslo Lufthavn Namsos kommune ønsket en sterkere dokumentasjon omkring forutsetningene og vilkårene for en direkterute fra Namsos til Oslo. De gjennomførte lokale markedsundersøkelsene har gitt entydige signaler om behovet/ønske om et slikt tilbud. Kommunen engasjerte derfor vinteren 2010 Trøndelag Forskning og Utvikling til å gjennomføre en mer grundig undersøkelse og gi en kvalifisert vurdering av forventet passasjerpotensiale for en direkterute. De mest sentrale resultatene fra denne undersøkelsen (Sand og Sivertsen 2011) er: Det er årlig om lag flypassasjerer på strekningen Værnes-Oslo som egentlig reiser mellom Namsos-regionen og Oslo. 85 % av de reisende benytter bil, 5 % buss/tog og 10 % benytter fly på den 17 mil lange strekningen mellom Namsos og Værnes. Med kun flypassasjerer på strekningen Namsos-Værnes som skal til eller fra Oslo, betyr dette en trafikklekkasje på 90 %. De viktigste årsakene til liten trafikk over Namsos lufthavn er pr i dag: Få avganger og et svakt tilbud på ettermiddagstid i retning Namsos manglende markedsføring tidligere regularitetsproblemer oppfatninger om høy billettpris manglende direkterute til Oslo Et optimalt flytilbud mellom Namsos og Værnes kunne gitt 1,5 time i gjennomsnittlig tidsbesparelse hver veg til/fra Oslo sammenlignet med bilkjøring til/fra Værnes. Pr i dag er gjennomsnittlig tidsbesparelse ved å benytte Namsos lufthavn 1 time hver veg i forhold til å benytte bil til/fra Værnes

17 5 Et optimalisert regionalt flytilbud kan gi 30 minutter i spart reisetid mens direktefly til og fra Oslo kan gi 75 minutter i spart reisetid i forhold til tiden man bruker med fly på strekningen Namsos-Oslo pr i dag Det er potensiale til godt belegg på fire daglige avganger hver veg på hverdager og to avganger hver veg på helgedager mellom Namsos og Oslo En sentral forutsetning er utvidet rullebane og 50-seters fly Spart reisetid og mulighet for lavere direkte utlegg (kjørekostnader og billettpriser) gir her en helt ny situasjon for passasjerene Resultater fra lufthavner som Ørsta/Volda og Førde underbygger dette: Her har de 4-5 daglige avganger til Oslo med høyt belegg Avstandene til nærmeste stamlufthavn er kortere enn fra Namsos Trafikklekkasjen er halvparten av hva Namsos lufthavn har Antall innbyggere i nedslagsfeltet er sammenlignbart I tillegg styrkes Gardermoen som nasjonalt knutepunkt i flytrafikken Det anslås at følgende trafikkmengde kan realiseres innen om lag fem år ved etablering av direkteruter mellom Namsos og Oslo: passasjerer pr år og 54 % lekkasje til Værnes ved 4 avganger pr dag passasjerer pr år og 60 % lekkasje til Værnes ved 3 avganger pr dag passasjerer pr år og 71 % lekkasje til Værnes ved 2 avganger pr dag passasjerer pr år og 80 % lekkasje til Værnes ved 1 avgang pr dag Belegget ved fire avganger pr dag (to for helgedager) er anslått til 65 %. Over tid vil vekst i flytrafikken og positive virkninger for næringslivet i området, kunne gi høyere belegg og eventuelt grunnlag for flere avganger. Sand og Sivertsen (2011) konkluderer med at det i løpet av få år bør være grunnlag for å oppnå over 65 % belegg på fire daglige avganger hver veg på hverdager og to avganger på helgedager mellom Namsos og Oslo. Dette vil kunne gi passasjerer til/fra Oslo og minst 7700 passasjerer på de regionale flyrutene om tilbudet her blir opprettholdt som i dag. På oppdrag fra Namsos Næringsforening gjennomførte Trøndelag Forskning og Utvikling høsten 2011 en rapport Virkninger av et utvidet tilbud ved Namsos lufthavn. I rapporten (Sand et al. 2011) presenteres følgende konklusjon: «Forutsatt at regularitetsproblemer minimeres og avgangstider blir på høyt etterspurte tidspunkt, kan reisekostnadene gå ned med mellom 4 og 8 % og passasjertallet på Namsos lufthavn kan øke betydelig ved en forbedring i rutetilbudet til/fra Værnes»: Med tre ekstra avganger og ankomster på hverdager, kan gjennomsnittlig belegg bli mellom 60 og 80 % i løpet av fem år for alle fly mellom Namsos og Trondheim lufthavn, Værnes. Vi har da inkludert % belegg fra andre flyplasser (transittpassasjerer) Totalpotensialet er større og antyder videre vekst over tid Regionalt næringsliv kan øke verdiskapingen med 20 mill. kr.

18 6 Moderate effekter på sysselsetting og folketall kan gi opp mot 500 flere innbyggere i Namsosregionen fram mot 2030 Ved lavere antall avganger, kan anslagene på regionale virkninger skaleres ned tilsvarende endringene i anslått trafikk. Avinor presenterte i sin pressemelding i februar 2012 innspill til NTP for en beskrivelse og vurdering av Namsos lufthavn (Avinor 2012a): Namsos lufthavn er teknisk operativt analysert i detalj. Denne lufthavnen hadde ca reisende i 2011 og kort flytid til Værnes (30-35 min). Kjøretida fra Namsos til Værnes er ca 2:20 t. Det foreligger initiativ om rullebaneforlengelse til 1199 m, men det er stor usikkerhet om en slik baneforlengelse vil gi noen gevinster av betydning både ved bruk av større flytyper og større flylaster. Dessuten er markedet for lite til å opprettholde en Oslo rute med 3 frekvenser som kreves for at tilbudet skal oppleves som godt for næringslivet (se neste avsnitt). Som følge av terrengforholdene rundt plassen, vil det trolig måtte påregnes vesentlige, operative restriksjoner med bruk av 50-seters fly. Det må også påregnes operative restriksjoner for slike fly ved vinteroperasjoner. Foreløpige ytelsesberegninger tyder på at det på helårsbasis ikke vil være mulig å ta av på Namsos lufthavn med mer enn ca passasjerer i et 50-seters fly. Det er ikke gjort nærmere analyser av om en rullebaneforlengelse vil kunne endre dagens beslutningshøyder, men det kan ikke sees bort fra at en slik forlengelse kan innebære at beslutningshøydene ved innflyging fra vest vil måtte økes. Dette har sammenheng med at banen trekkes nærmere terreng som i dag er kontrollerende for aktuell innflygingsprosedyre. En mulig konsekvens kan være dårligere værmessig tilgjengelighet enn i dag. Gjennom media framkommer det at det innføres nye sikkerhetskrav for alle flyplasser for 2014 og at dette gjør en utvidelse til 1199 meter ved Namsos Lufthavn lite aktuelt. 1 Avinor vil på dette grunnlaget ikke anbefale at en utvidelse av Namsos lufthavns rullebane tas med i det videre arbeidet med NTP I forbindelse med fremleggelsen av forslag til ny NTP uttaler Avinor følgende om Namsos Lufthavn. Dessuten mener Avinor at markedet er for lite til å etablere en Oslo-rute med 3 frekvenser som kreves for at tilbudet skal oppleves som godt for næringslivet (Avinor 2012b). Det fremgår ikke hva som er grunnlag for Avinor sine konklusjoner i forhold til disse konklusjonene. Det ligger ikke i mandatet for denne undersøkelsen å drøfte den åpenbare forskjellsvurdering som kommer til uttrykk mellom markedsundersøkelser og forskningsrapporter og Avinors standpunkt om passasjergrunnlag. 1 Se oppslag i Namdalsavisa :

19 7 2. SITUASJONSRAPPORT I det følgende vil vi drøfte de faktiske forhold i dag med grunnlag i anbudsutlysningen Anbudsutlysning Grunnlaget for denne anbudsperioden er anbudsutlysning fra Samferdselsdepartementet. Som redegjort tidligere i notatet var det lokale prosesser opp mot departementet i forkant av den endelige anbudsspesifikasjon. Følgende er utdrag fra utlysningsteksten fra Samferdselsdepartementet (2010): Namsos Trondheim v.v., Rørvik Trondheim v.v. Minstetal på flygingar, setekapasitet, ruteføring og rutetider Namsos Trondheim v.v. Krava gjeld året rundt. Det gjeld dagleg trafikkplikt i begge retningar. Flygingar: Minst fire daglege tur-retur-flygingar måndag fredag og minst fire tur-returflygingar laurdag søndag samla. 32 Setekapasitet: I begge retningar skal det tilbydast minst 320 sete kvar veg måndag fredag samla og minst 70 sete laurdag søndag samla. Tilbydd setekapasitet skal justerast i samsvar med reglar fastsette av Samferdselsdepartementet i vedlegg A til denne kunngjeringa. Ruteføring: I begge retningar skal minst to av dei påkravde daglege flygingane måndag fredag og minst to av dei påkravde flygingane laurdag søndag samla vere utan mellomlanding. Kvar av dei resterande påkravde flygingane skal vere gjennomgåande og høgst ha éi mellomlanding. Rutetider: Det skal takast omsyn til publikumsetterspørselen etter flyreiser. Dei påkravde flygingane skal korrespondere med flyruter Trondheim Oslo v.v. For dei påkravde flygingane gjeld dessutan måndag fredag (lokale tider): Første landing i Trondheim skal vere seinast kl og siste avgang frå Trondheim tidlegast kl Første avgang frå Trondheim skal vere seinast kl og siste avgang frå Namsos tidlegast kl Minstetal på flygingar, setekapasitet, ruteføring og rutetider Rørvik Trondheim v.v. Krava gjeld året rundt. Det gjeld dagleg trafikkplikt i begge retningar. Flygingar:

20 8 Minst fire daglege tur-retur-flygingar måndag fredag og minst fire tur-returflygingar laurdag søndag samla. Setekapasitet: I begge retningar skal det tilbydast minst 350 sete kvar veg måndag fredag samla og minst 70 sete laurdag søndag samla. Tilbydd setekapasitet skal justerast i samsvar med reglar fastsette av Samferdselsdepartementet. Ruteføring: I begge retningar skal minst éi av dei påkravde daglege flygingane måndag fredag og minst éi av dei påkravde flygingane laurdag søndag samla vere utan mellomlanding. Kvar av dei resterande påkravde flygingane skal vere gjennomgåande og høgst ha éi mellomlanding. Rutetider: Det skal takast omsyn til publikumsetterspørselen etter flyreiser. Dei påkravde flygingane skal korrespondere med flyruter Trondheim Oslo v.v. For dei påkravde flygingane gjeld dessutan måndag fredag (lokale tider): Første landing i Trondheim skal vere seinast kl og siste avgang frå Trondheim tidlegast kl Første avgang frå Trondheim skal vere seinast kl og siste avgang frå Rørvik tidlegast kl Kategori luftfartøy Fly registrert for minst 15 passasjerar skal nyttast på dei påkravde flygingane. 2.2 Dagens rutetilbud Som et resultat av forutsetningene i overnevnte anbudsdokumenter med grunnlag i blant annet høringsrunder hos kommunen, ble dagens rutefrekvens etablert. Næringslivet har i noen grad blitt tatt med på råd ved sammensettingen av de nye vilkårene gjennom de overnevnte markedsundersøkelser. Tabell 2.1 Rutetabell juli 2013 (Kilde: Widerøes rutehefte). Avg. Til Rutenr Ank. Fra Rutenr Hverdager har følgende tilbud: 07:20 Trondheim WF739 07:05 Mosjøen WF739 10:32 Trondheim via Rørvik WF740 10:17 Trondheim WF740 16:05 Trondheim WF742 15:50 Trondheim via Rørvik WF742 18:30 Trondheim WF741 18:15 Trondheim via Rørvik WF741 21:17 Mosjøen WF744 21:02 Trondheim WF744 Lørdager har følgende tilbud: 07:20 Trondheim WF739 07:05 Mosjøen WF739 10:47 Trondheim via Rørvik WF740 10:32 Trondheim WF740 Søndager har følgende tilbud: Trondheim via Rørvik WF740 14:47 Trondheim WF740 18:00 Trondheim WF741 17:45 Trondheim via Rørvik WF741 21:42 Mosjøen WF744 21:27 Trondheim WF744

21 9 Senere i rapporten vil vi redegjøre for synspunkter på rutetabell og forslag til justeringer basert på en omfattende spørreundersøkelse blant næringslivet i Namsos samt spesiell vekt på Sykehuset Namsos sine behov. Fra brukerne av flyplassen har det vært et tilbakevendende problem at kapasiteten på morgenavgangen fra Namsos er for liten. 2.3 Passasjerutvikling Tabellen viser passasjerantallet ved Namsos lufthavn i 2010, 2011 og Tabell 2.2 Antall passasjerer Namsos lufthavn i 2010, 2011 og 2012 (Kilde: SSB). totalt totalt totalt terminal terminal terminal Totalt til/fra Namsos Totalt til/fra Namsos Trondheim Værnes Rørvik Ryum Mosjøen Kjærstad Sum Til Namsos Fra Trondheim Værnes Fra Rørvik Ryum Fra Mosjøen Kjærstad Sum Fra Namsos Til Trondheim Værnes Til Rørvik Ryum Til Mosjøen Kjærstad Sum

22 Punktlighet En flygning ansees forsinket dersom den er mer enn 15 minutter forsinket. Gjennomsnittlig forsinkelse er gjennomsnittet av flygninger som er over 15 minutter forsinket. 100,0 % Punktlighet (%) 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % Punktlighet (%) 50,0 % 40,0 % jan. 11 apr. 11 jul. 11 okt. 11 jan. 12 apr. 12 jul. 12 okt. 12 jan. 13 apr. 13 Figur 2.1: Viser punktligheten ved flybevegelsene på Namsos Lufthavn (Kilde: Avinor). Det bemerkes i statistikken fra Avinor at avgangs- og ankomsttidene ikke er registrert for alle flybevegelser. Med unntak av mars 2011 og februar/mars i 2013 ligger punktligheten mellom 80 og 95 %. I gjennomsnitt over måleperioden (av de flybevegelser som er registrert) er punktligheten 85 %. 2.5 Regularitet Regularitet brukes som et uttrykk for hvor mange avganger og ankomster som faktisk gjennomføres etter planen. Kanselleringer kan skyldes vær forhold, flytekniske forhold ved flyplassen eller også operative problemer for flyselskap.

23 jan. 11 mar. 11 mai. 11 jul. 11 sep. 11 nov. 11 jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 jan. 13 mar. 13 mai ,0 % Regularitet (%) 95,0 % 90,0 % 85,0 % Regularitet (%) 80,0 % 75,0 % Figur 2.2 Viser regulariteten ved flybevegelsene på Namsos Lufthavn (kilde Avinor). I flere sammenhenger er det henvist til en svak regularitet som en av årsakene til passasjerlekkasje. Med bakgrunn i overnevnte statistikk tyder det på at det med svak regularitet mer er en myte enn en realitet. Informasjon/kommunikasjon med de reisende vil forhåpentligvis kunne redusere den negative oppfatningen av at regulariteten er svak. Det store utslaget i mai 2013 skyldes streik. 2.6 Problemstillinger/Utfordringer I det foranstående har vi forsøkt å beskrive både historikk og status pr i dag ved en gjennomgang av dokumenter, statistikk samt uttrykte synspunkter fra både det offentlige og næringslivet. Følgende problemstillinger/utfordringer kan fremheves: Trafikklekkasje er i dag opptil 90 % til Værnes Det er en utbredt oppfatning at regulariteten er for dårlig Kapasiteten ved første avgang fra Namsos på morgenen er for dårlig Direkteruter Namsos Oslo fremheves som et ønskemål men er lite realistisk pga. nye sikkerhetskrav Senere i notatet vil vi redegjøre for de konkrete tilbakemeldinger som er fremkommet i den gjennomførte spørreundersøkelsen blant næringslivet i Namsos samt særskilte personlige intervjuer med nøkkelpersonell ved Sykehuset Namsos.

24

25 13 3. FREMTIDENS LØSNINGER OG TILBUD HVEM BESTEMMER HVA OG NÅR Widerøe hevdet i møte i Namsos 12. juni 2013, at Widerøe vil sørge for akseptabelt flymateriell for flygninger mellom Namsos og Værnes i overskuelig fremtid, selv om flyplassen ikke utbygges til 1199 meter. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har i sin rapport 1116/2010 gjennomført en evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter. Noen sentrale kommentarer/vurderinger som kan få innflytelse på fremtidens struktur også i Namsos Lengre rullebaner gir mulighet for flere flytyper og mer konkurranse Statens kostnader til regionale flyruter har økt som følge av svak eller ingen konkurranse Korte flyginger gir høye kostnader Krav om SCAT-1 i anbudsutlysningene vil i praksis utelukke andre enn Widerøe, Mindre flyselskaper vil ikke evne/ønske å ta slike kostnader for en kort kontraktsperiode på 3-4 år. Dessuten vil kort frist fra tildeling av kontrakt til igangsetting gjøre det praktisk vanskelig å rekke en installasjon med typegodkjenning. Mindre fly på kortere ruter kan gi besparelser i offentlige tilskudd. Den første anbudsrunden i Norge ble utlyst for perioden 1.april 1997 til 1. april Prosessen i den norske anbudsprosessen tilsier en sterk politisk styring. Departementet utformer de første anbudskriterier som deretter blir gjenstand for fylkesvise politiske høringer. En anbudsprosess for neste anbudsperiode (7. anbudsperiode ) i Norge vil forløpe seg slik: Sommer/høst 2015: høring Høring av ruteforslag fra fylkeskommuner og kommuner Departementet oversender utkast til anbudskriterier til fylkeskommunene som igjen henvender seg til de berørte kommuner for høringsuttalelser Vinteren 2015: gjennomgang av høring Våren 2016: utlysning av anbud Sommeren 2016: anbudsåpning Høsten 2016: tildeling av anbud Vinteren 2016: Høring på vunnet tidtabell Vinteren 2017: endelig tidtabell Vår 2017: oppstart ny anbudsperiode Det vil være viktig at både det private næringsliv og sykehuset blir hørt i forbindelse med ny anbudsrunde.

26 14 I forbindelse med ny NTP har Avinor utarbeidet en prognose for fremtidig trafikk ved de enkelte flyplasser på Helgeland og i Namdalen. Figur 3.1 Prognostiserte passasjertall på Helgeland og i Namdalen for 2025, OSY: Namsos, RVK: Rørvik, BNN: Brønnøysund, MJF: Mosjøen, MGN: Mo i Rana, SSJ: Sandnessjøen, BOO: Bodø, TRD: Trondheim (kilde: Avinor). Som prognosen viser vil det fortsatt være en meget stor lekkasje av trafikk fra Namsos til Trondheim.

www.tfou.no Namsos lufthavn vurdering av rutetilbud Bjørn Terje Grøttheim Arbeidsnotat 2013:10

www.tfou.no Namsos lufthavn vurdering av rutetilbud Bjørn Terje Grøttheim Arbeidsnotat 2013:10 www.tfou.no Arbeidsnotat 2013:10 Namsos lufthavn vurdering av rutetilbud Bjørn Terje Grøttheim Arbeidsnotat 2013:10 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 1890-6818

Detaljer

Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli?

Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli? Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli? Kilde: www.avinor.no Roald Sand Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2010 Tittel : Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

Virkninger av et utvidet tilbud ved Namsos lufthavn

Virkninger av et utvidet tilbud ved Namsos lufthavn www.tfou.no Rapport 2011:3 Virkninger av et utvidet tilbud ved Namsos lufthavn Roald Sand Håkon Sivertsen Sigrid Hynne Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no Rapport

Detaljer

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Sammendrag: Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge TØI rapport 1331/2014 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2014 63 sider Siden 1996 har

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol.

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol. 1 Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol 7700 Steinkjer Ytre Namdal, 5. oktober 2010 Innspill vedr. anbud på regionale

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7979 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Ny flyplass ved Mo i Rana (Hauan) Sammendrag Hauan ved Mo i Rana fremstår som eneste alternativ for en ny stor

Detaljer

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Arbeidsdokument av 8. mars 2011 rev. 3683 Jagerflybase Joachim Rønnevik KT/1543/2011 Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Innhold 1. Bakgrunn og problemstilling... 2 2.

Detaljer

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Kommentarer: Polarsirkelen Lufthavnutvikling 18.6.2015 Bakgrunn: Samferdselsdepartementet har bestilt en trafikkanalyse for en ny stor flyplass på Helgeland

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl.10.00 13.00 Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011 Ny flyplass - Helgeland Gravity_R005/2011 Ny flyplass Helgeland Lars Draagen Kjell Wilsberg Gravity Consult AS har opphavsrett til hele rapporten og dens

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

2005/EØS/34/01 Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse Kunngjøring av anbudskonkurranse Norge... 1

2005/EØS/34/01 Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse Kunngjøring av anbudskonkurranse Norge... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 12. årgang 7.7.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 10.06.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: MOTTATT 29 OKT 2010 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Joar Nordtug 10/03183-4 861 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 25.10.2010 Ugradert Anbud på regionale

Detaljer

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for samferdsel og miljø Løpenr.: 31566/15 Saknr.: 15/2374-9 Ark.nr.: N41SAKSARKIV Dato: 28.08.2015 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I

Detaljer

Rapport. Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Delrapport trafikkanalyser. Arnstein Øvrum Mads Berg 65/2015

Rapport. Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Delrapport trafikkanalyser. Arnstein Øvrum Mads Berg 65/2015 Rapport 65/2015 Arnstein Øvrum Mads Berg Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland Delrapport trafikkanalyser Forord Denne rapporten inngår i en ekstern utredning av regionale konsekvenser

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder av Terje A. Mathisen Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB

Detaljer

Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013

Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 43 11/25 Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Behandlinger Fylkestinget (FT) - 15. juni 2011 Saksfremlegg: Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger Sammendrag: Ny Hammerfest lufthavn marked, TØI-rapport 973/2008 Forfattere: Jon Inge Lian Joachim Rønnevik Harald Thune-Larsen Oslo 2008, 57 sider Økt oljetrafikk, begrenset kapasitet og dårlig regularitet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling:

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2173-2 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Arbeidsgruppe kollektivtransport har bestått av: Jostein Brå Vardehaug, Kjell Moa, Håvard Vannebo og Susanne Bratli. Espen Aasen fra samferdselsavdelinga til

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 9.

Detaljer

Namdalen lufthavn, Lassemoen mulig grunnlag for framtidig drift av en regionflyplass?

Namdalen lufthavn, Lassemoen mulig grunnlag for framtidig drift av en regionflyplass? Arbeidsdokument 50189 Oslo 11.09.2012 3816 Lassemoen Knut Sandberg Eriksen Namdalen lufthavn, Lassemoen mulig grunnlag for framtidig drift av en regionflyplass? Innhold 1 Innledning............ 2 2 Dagens

Detaljer

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Dag Falk-Petersen Konsernsjef Avinor Innhold Avinors rolle i NTP Avinors investeringsplaner

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/981 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/981 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNIKASJONSUTVALGET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 05.06.2015 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Arnstein Øvrum Mads Berg Bård Norheim Vegard Salte Flatval Rolf Røtnes Bjørn Gran Roger Bjørnstad

Arnstein Øvrum Mads Berg Bård Norheim Vegard Salte Flatval Rolf Røtnes Bjørn Gran Roger Bjørnstad Rapport Arnstein Øvrum Mads Berg Bård Norheim Vegard Salte Flatval Rolf Røtnes Bjørn Gran Roger Bjørnstad 66/2015 Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland Hovedrapport Lufthavnstruktur Helgeland

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND

111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND 111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND Formannskapet behandlet i møte 30.09.2014 Formannskapet vedtak: Innspill til ringvirkningsanalyse ved en endring

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 27.05.2015 kl. 12:50 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn

Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn Notat Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn SINTEF IKT Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73592730 postmottak.ikt@sintef.no

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 15. årgang 2.10.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Handelsanalyse Flatanger

Handelsanalyse Flatanger TFoU-arbeidsnotat 2015:11 Handelsanalyse Flatanger Roald Sand Postboks 2501, N-7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no TFoU-arbeidsnotat 2015:11 ISSN: 1890-6818 Kongensgt. 42. Postboks

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Passasjerer kommet/reist 1994-2014 120000 100000 80000 Prognosene tilsier 1-2 % årlig vekst mot 2040 60000 40000

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane Førde onsdag 20.mai 2015 Distriktssjef Anette Elstad, Avinor Hovedpunkter i innlegget Luftfartens samfunnsnytte Avinors januar 2015 Nærmere om Sogn og Fjordane En lufthavnstruktur

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Pendlerbussrute aksen Rørvik Kolvereid. En undersøkelse av kundegrunnlaget for en pendlerbussrute i Ytre Namdal

Pendlerbussrute aksen Rørvik Kolvereid. En undersøkelse av kundegrunnlaget for en pendlerbussrute i Ytre Namdal Pendlerbussrute aksen Rørvik Kolvereid En undersøkelse av kundegrunnlaget for en pendlerbussrute i Ytre Namdal Utført av Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal, Bindal og Høylandet med støtte

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Birte Haga Austli Det Kongelige Samferdselsdepartement Tif. 738661 78 E-post: birte.austli@sttk.no Postmottak: postmottak~stt1cno

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv Sammendrag: Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv TØI-rapport 902/2007 Forfatter(e): Jon Inge Lian Oslo 2007, 37 sider Flytrafikken øker nasjonalt og internasjonalt. Også på Oslo lufthavn

Detaljer

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Målet med prosjektet Bidra til at regionene har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde

Detaljer

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø 1. Hurtigbåt 2. Fly til Bodø hurtigbåt i retur /evt. tog 3. Tog T/R 4. Egen bil Tromsø Trondheim

Detaljer

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Trafikale og økonomiske konsekvenser av en ny lufthavn av Thor-Erik S. Hanssen Terje A. Mathisen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-rapport

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Utvikling N-T FYLKESKOMMUNE SENTRALARK1VET Arkivsaknr.: Etatf Av d 14 Saksbeh.: ) Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 Mottatt: Ota (I /o U.off.: Arkiv: 7735 STEINKJER Vår

Detaljer

REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING

REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING Innholdsfortegnelse: Reisepolitikk for pasienttransport i Helse Nord...3...3 Drosje/turvogn...3 Fly...3 Alstahaug kommune...4 Bindal

Detaljer

Flyrute Bardufoss-Bodø - Trafikale og økonomiske vurderinger av

Flyrute Bardufoss-Bodø - Trafikale og økonomiske vurderinger av Flyrute Bardufoss-Bodø - Trafikale og økonomiske vurderinger av Terje A. Mathisen Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) tam@hibo.no gso@hibo.no Tlf. +47

Detaljer

HØRINGSKOMMENTARER FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE.

HØRINGSKOMMENTARER FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Deres Dato: Vår ref.: Sted, Dato xxxx ##.##.2015 xxxx Fornebu, 1. sep. 2015 HØRINGSKOMMENTARER FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER

Detaljer

Samfunnseffektiv kollektivtransport? En analyse av utviklingen i sju norske byer

Samfunnseffektiv kollektivtransport? En analyse av utviklingen i sju norske byer TØI rapport 508/2001 Forfattere: Erik Carlquist og Nils Fearnley Oslo 2001, 84 sider Sammendrag: Samfunnseffektiv kollektivtransport? En analyse av utviklingen i sju norske byer Bakgrunn og problemstilling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: N40 Arkivsaksnr.: 15/949

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: N40 Arkivsaksnr.: 15/949 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: N40 Arkivsaksnr.: 15/949 HØRING AV RAPPORT OM REGIONALE KONSEKVENSER AV EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND Rådmannens innstilling:

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

Harald Thune-Larsen Jon Inge Lian TØI rapport 1014/2009. Helgeland lufthavn -marked og samfunnsøkonomi

Harald Thune-Larsen Jon Inge Lian TØI rapport 1014/2009. Helgeland lufthavn -marked og samfunnsøkonomi Harald Thune-Larsen Jon Inge Lian TØI rapport 1014/2009 Helgeland lufthavn -marked og samfunnsøkonomi TØI rapport 1014/2009 Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi Harald Thune-Larsen Jon Inge Lian

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

Prioriteringer. «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder

Prioriteringer. «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder Prioriteringer «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder Målsetting Bli enige om prioriteringer på infrastrukturområdet for lettere å få gjennomslag for

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017

SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 Samferdselsdepartementet Postmottak Dato: 27.august 2015 SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 Vi viser til brev av 23.april 2015, hvor vi blir invitert til å gi uttalelse

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland Sammendrag: Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland TØI rapport 1192/2012 Forfatter(e): Viggo Jean-Hansen Oslo 2012, 49 sider Vi har gjennomført en nyttekostnadsanalyse av ny infrastruktur

Detaljer

Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Arbeidsnotat : 2012:15 ISSN : 1890-6818. Medarbeider : Layout/redigering :

Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Arbeidsnotat : 2012:15 ISSN : 1890-6818. Medarbeider : Layout/redigering : Les er under s økel s enyhet s br ev www. TFoU. no( 2012) Mor t enst ene Ar bei ds not at2012: 15 ii Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Forfatter : Morten Stene Arbeidsnotat : 2012:15

Detaljer

Overvåkning av kommersiell luftfart i Norge

Overvåkning av kommersiell luftfart i Norge Overvåkning av kommersiell luftfart i Norge Et mulig opplegg av Gisle Solvoll Thor-Erik S. Hanssen Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1000/2008 Overvåkning av kommersiell luftfart

Detaljer

9/K/Ka/OOOlOOQ3 19.01.1983. Konstituerende generalforsamling i Valdres Lufthavn A/S. XXX

9/K/Ka/OOOlOOQ3 19.01.1983. Konstituerende generalforsamling i Valdres Lufthavn A/S. XXX Ark 9/K/Ka/OOOlOOQ3 19.01.1983 Konstituerende generalforsamling i Valdres Lufthavn A/S. XXX Samferdselssjefen i Oppland. KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING I VALDRES LUFTHAVN A/S DEN 19. JANUAR 1983. Herr

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 NTP - Luftfart Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 Det viktig å minne om at Avinor er organisert som et aksjeselskap og det er styret og ledelsen i Avinor som er ansvarlig for å prioritere selskapets investeringer.

Detaljer

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Sammendrag: TØI-rapport 1124/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Tariq Maqsood Oslo 2011, 42 sider Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Beregninger med

Detaljer

Anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Svar på høring

Anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Svar på høring Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo Fornebu 05.august 2011 Anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Svar på høring Widerøe viser til brev av 11.04 2011

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise?

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise? Informasjon Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as Ut og reise? Her er vårt tilbud til deg som reiser til/fra Indre Namdal Obs: Forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Det vil være endringer i

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012 - Høring

Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012 - Høring DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT ^ HELSE **-ø* MIDT - NORGE 9 Saksdok Likelydende brev Se vedlagte liste Deres ref Vår ref 10/430- ANE Dato 04.06.2010 Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1.

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD NORGE

FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD NORGE RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. Heen FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 30 25. august 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke forhold ved selve tilbudet kan føre til avvisning, og i så fall skal oppdragsgiveren snarest mulig gi skriftlig

Detaljer

Strategier for regional utvikling

Strategier for regional utvikling Strategier for regional utvikling Meyergården 3. november 2008 Kjell-Arne Odden Hva er en region? Funksjonell region: et sentralsted med omland Geografisk avgresning: et område som enten følger kommunegrensene

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

Månedsrapport. Offshore 43 167 52 883-18,4% 123 555 147 938-16,5% SUM 4 047 045 4 024 027 0,6% 11 148 984 10 858 414 2,7%

Månedsrapport. Offshore 43 167 52 883-18,4% 123 555 147 938-16,5% SUM 4 047 045 4 024 027 0,6% 11 148 984 10 858 414 2,7% Månedsrapport Dato 11.4.2016 Mars Hittil i år 2016 2015 Endring 2016 2015 Endring PASSASJERER, terminalpassasjerer (transferpassasjerer og spedbarn* inkludert). Innland 2 455 146 2 516 763-2,4% 6 954 231

Detaljer

Krav om ny rullebane i Bodø

Krav om ny rullebane i Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.03.2012 14860/2012 2010/7088 L01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/47 Formannskapet 07.03.2012 12/22 Bystyret 08.03.2012 Krav om ny rullebane i Bodø

Detaljer