Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere"

Transkript

1 Til: KS Fra: Proba Dato: 20. oktober 2015 Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Innledning På oppdrag fra KS, gjennomfører Proba en beregning av kommunenes kostnader ved å stille vilkår om aktivitet overfor sosialhjelpsmottakere. I dag kan kommunene stille slike vilkår, men det er vedtatt at slike vilkår skal stilles overfor alle, med mindre tungtveiende grunner taler for at mottakeren skal unntas. Den nye lovbestemmelsen har ikke trådt i kraft. Vi har beregnet kommunenes kostnader ved å stille aktivitetsvilkår i dag og merkostnadene ved å oppfylle den nye loven når den trer i kraft. Målet med loven er å bidra til at flere sosialhjelpsmottakere blir selvforsørgede og at overgangen til arbeid skjer raskere enn i dag. Hvis dette målet nås, vil dette gi kommunene innsparinger i form av reduserte utgifter til sosialhjelp og til administrasjon av sosialhjelp overfor disse mottakerne. I beregningene som presenteres her, er mulige innsparinger holdt utenfor. Metode Vi har gjort to selvstendige anslag basert henholdsvis på Case-kommuner Spørreundersøkelse til NAV-kontor Vi har gjennomført casestudier i 10 kommuner av ulik størrelse 1. Alle har brukt aktivitetsvilkår i ganske stor utstrekning. Dette gjør at de har mer kunnskap enn mange andre kommuner om kostnadene ved aktivitetsvillkår, men de kan ikke regnes som representative, særlig ikke når det gjelder bruk av aktivitetsvilkår i kommunene i dag eller vekst i disse kostnadene som følge av den vedtatte lovendringen. I casekommunene intervjuet vi leder for NAV-kontoret (evt. leder for kommunal del i kontorer med delt ledelse), noen saksbehandlere (bortsett fra i de minste kommunene) og eventuelt arrangører av tiltak for sosialhjelpsmottakere. I enkelte av kommunene intervjuet vi også ansatte sentralt i kommunen som hadde vært aktive i å planlegge bruk av aktivitetsvilkår. Vi sendte en spørreundersøkelse til alle NAV-kontorer med spørsmål knyttet til bruk av aktivitetsvilkår i dag og forventinger om effekt av ny lov. Innen fristen 9. oktober hadde 78 prosent av kontorene besvart undersøkelsen, men svarprosenten på enkelte av spørsmålene var ganske lav. Det var mange av de samme temaene som gikk igjen i intervjuene i case-kommunene og i spørreundersøkelsen. De viktigste temaene var omfang av aktivitetsvilkår i dag, ressursbruk knyttet til gjennomføringen (fordelt på vedtak om aktivitetsvilkår, oppfølging 1 Kommunene er Drammen, Fana (bydel i Bergen), Fjell, Hjelmeland, Høyanger, Malvik, Ringsaker, Sandnes, Trondheim (Lerkendal og Midtbyen bydeler) og Åfjord. 1

2 og gjennomføring av tiltak), varighet av sosialhjelpstilfeller med aktivitetsvilkår og forventede effekter av lovendringen på omfang og ressursbruk. Begge de to datakildene gjorde det mulig å beregne ressursbruk i arbeidstimer og/eller i form av betalte utgifter eller totale kostnader både ved dagens bruk av aktivitetsplikt og ved den forventede bruken etter lovendringen. Vi har brukt nøkkeltall for å omregne arbeidstimer til kronebeløp. Om informasjonsgrunnlag og usikkerhet Det er store sprik i svarene fra både casestudiene og spørreundersøkelsen. Fra casestudiene vet vi at en stor del av spriket skyldes at kommunene ikke har noen enhetlig forståelse av hva som regnes som aktivitetsvilkår og hvordan den vedtatte lovendringen skal forstås. Når vi ser svært store sprik for eksempel i anslag på andelen av sosialhjelpsmottakerne som vil få unntak fra aktivitetsplikt under den nye loven, tror vi at hovedgrunnen til dette er ulik forståelse av loven og ikke at det er store forskjeller i egenskaper ved sosialhjelpsmottakerne i kommunene eller at kommunene mangler kunnskap om disse mottakerne. Ett viktig spørsmål er for eksempel om personer som mottar en statlig ytelse som innebærer en form for aktivitetsvilkår, men som faktisk ikke er i aktivitet (for eksempel mottar dagpenger, men ikke er på tiltak) og som får supplerende sosialhjelp skal gis aktivitetsvilkår. Kommunene har ulik forståelse av dette. Et annet spørsmål er hva som skal regnes som aktivitet i den nye loven. Kan jobbsøking med oppfølging fra NAV oppfylle lovens krav til aktivitet eller skal det kreves deltagelse i et tiltak? Også på dette området har kommunene ulik forståelse. I tillegg til at kommunene ikke har samme forståelse av loven, har mange av kommunene kommet ganske kort i vurdering av konsekvensene av den nye loven. Derfor er det mange som oppgir at de svarer på ganske tynt grunnlag eller som ikke finner grunnlag for å svare. Beregning basert på casestudier Vi gjengir først forutsetningene for beregningene og deretter resultatene. Kommunene er til dels svært usikre på andelen som har og vil få aktivitetsvilkår. I en del tilfeller har de ikke sett grunnlag for å tallfeste variable som vi har hatt behov for. Vi har da satt inn tall basert på intervjuene og inntrykket fra de andre casekommunene. Tall satt av oss er markert med skravering. Tabell 1: Andel av nye sosialhjelpsmottakerne som har/og vil få aktivitetsvilkår (%) I dag Med ny lov Drammen 11 % 22 % Fana 48 % 48 % Fjell 30 % 30 % Hjelmeland 50 % 50 % Høyanger 14 % 25 % Malvik 20 % 28 % Ringsaker 10 % 26 % Sandnes 20 % 40 % Trondheim 8 % 33 % Åfjord 20 % 25 % Tabellen viser bruken av aktivitetsplikt varierer mye mellom kommunene i dag, men også at kommunenes forventinger om omfanget med ny lov spriker fra 22 til 50 prosent. Vekter man svarene med antall sosialhjelpsmottakere i kommunene/bydelene, får man 16 prosent i dag og 31 prosent med ny lov. Andelene er beregnet som prosent av antall nye mottakere, eller snarere, antall nye vedtak. Mange av vedtakene vil være knyttet til mottakere som også har mottatt sosialhjelp i tidligere år. Noen av kommunene har oppgitt som andel av beholdningen av mottakere. For disse 2

3 kommunene har vi anslått hva dette tilsvarer som prosent av antall nye. Ettersom de som har aktivitetsvilkår i gjennomsnitt ser ut til å ha kortere tid på sosialhjelp enn de som ikke har slike vilkår, vil de med aktivitetsvilkår utgjøre en lavere andel av beholdningen enn de gjør av antall nye tilfeller. Vi har delt opp kostnadene i ulike arbeidsprosesser: Vedtak om tildeling (og eventuelt aktivitetsvilkår) Oppfølging fra NAV-kontoret Gjennomføring av tiltak Kommuner som ikke benytter aktivitetskrav i utgangspunktet, vil ha behov for å utvikle systemer, gjennomføre opplæring, etablere tiltak, m.v. når de innfører aktivitetsplikt. Vi har antatt at det ville være vanskelig for kommunene som har hatt aktivitetsplikt noen år å beregne slike kostnader. Vi har spurt kommunene om vedtak om aktivitetsvilkår samt oppfølging av mottakerne er mer ressurskrevende per måned for de som har aktivitetsvilkår enn for andre mottakere. Videre har vi spurt om prosedyrekrav i den nye loven knyttet til vedtak om vilkår og unntak fra vilkår vil kreve ekstraarbeid. Tabellen viser at kommunene anslår at vedtak om aktivitetsvilkår krever 0,2 ekstra arbeidstimer per mottaker i dag. Neste kolonne viser endring i ressurskrav som følge av ny lov. Halvparten av kommunene mener loven vil medføre ekstrakostnader knyttet til å fatte vedtak om aktivitetsvilkår. Neste kolonne viser at flere av kommunene mener at den nye loven vil medføre ekstraarbeid knyttet til å dokumentere vedtak også om unntak fra aktivitetsvilkår. Når det gjelder oppfølging, spriker svarene mye fra minus to timer per måned i Fana til pluss fire timer i Malvik. Dette spriket skyldes for en stor del forskjeller i organisering og innholdet i tiltak. I Fana skjer mye av oppfølgingen i et tiltak som er etablert for sosialhjelpsmottakere. Dette innebærer en reduksjon i oppfølgingsarbeidet blant de på NAV-kontoret som følger opp sosialhjelpsmottakere. I Malvik benyttes det ofte vilkår om arbeidspraksis i ordinær virksomhet, og det er ansatte ved NAV-kontoret som står for oppfølgingen. Også tiltakskostnadene varierer betydelig. Også på dette området kan arbeidsdelingen mellom de som har ansvar for tiltaket og de ansatte på NAV-kontoret spille en rolle for kostnadsnivået, men den viktigste grunnen er nok utformingen av selve tiltaket. Noen av kommunene har et opplegg som ligner på jobbklubb, dvs. med trening i jobbsøking samt generell kompetanseutvikling knyttet til arbeidslivet. I andre kommuner innebærer vilkårene i hovedsak deltagelse i praksis i kommunal virksomhet. I Sandnes og Trondheim er det ulike tilbud (kurs og intensivert oppfølging) som fungerer parallelt. Tiltakskostnaden er beregnet som et vektet gjennomsnitt av kostnadene i disse oppleggene. Flere av kommunene er usikre på gjennomsnittlig varighet av sosialhjelpstilfellene med aktivitetsvilkår. Varigheten varierer mellom 1 og 3 måneder. På landsbasis varer et sosialhjelpstilfelle i 4,9 måneder i gjennomsnitt. 3

4 Tabell 2: Ressursbruk per mottaker med aktivitetsvilkår Ekstra tidsbruk ved aktivitetsvilkår. Timer per vedtak eller per mottaker måned Vedtak med ny lov Vedtak unntak med nye lov. Oppfølging per måned Kostnad per deltaker per måned på tiltak. Kr. Varighet av tiltak. Måneder Vedtak i dag Drammen 1,0 0,0 1,0 1, ,0 Fana 0,0 0,0 0,0-2, ,0 Fjell 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Hjelmelan d 0,5 0,0 0,0 0, ,0 Høyanger 0,0 0,5 0,5 0, ,0 Malvik 2,0 2,0 1,0 4, ,0 Ringsaker 1,0 1,0 0,5 2, ,0 Sandnes 0,0 1,5 0,5 0, ,5 Trondheim 0,5 0,5 0,5 0, ,5 Åfjord 0,0 0,0 0,5 0, ,0 Tabellen nedenfor viser beregnede kostnader per mottaker som får aktivitetsvilkår i dag og med ny lov. Eventuell kostnad knyttet til å gi unntak fra aktivitetsplikt er inkludert i vedtakskostnaden med ny lov. Ved kostnadsberegning basert på arbeidstimer har vi gjort følgende forutsetninger: Lønnskostnadene per årsverk er lik tilsvarende kostnader for statlig ansatte i NAV (jf. NAV årsberetning) pluss pensjonskostnader (beregnet ved hjelp av regnskapsstatistikk for kommuner fra SSB) Vi antar at et årsverk tilsvarer timer (tilsvarer SSBs normalårsverk) og at den ansatte arbeider med kjerneoppgaver 75 prosent av denne tiden (opplæring, fellesaktiviteter, sykdom og annet fravær utgjør 25 prosent, jf. tidsbruksundersøkelse i NAV) Overhead i form av ledelse, fellesfunksjoner (regnskap, personal, m.v. pluss andre driftskostnader (IKT, lokaler, energi, m.v.) tilsvarer 28 prosent av lønnskostnadene i tiltak (beregnet på grunnlag av informasjon fra 4 av kommunene). Med dette får vi at timekostnaden er 583 kroner i NAV. I tiltakene er det beregnet andre kostnader (f. eks. husleie og transportkostnader) på 28 prosent i tillegg. Vi bruker timesatsen, anslagene for ekstra tidsbruk knyttet til aktivitetsvilkår og tiltakskostnadene til å beregne merkostnadene per deltaker. 4

5 Tabell 3: Kostnader ved aktivitetsvilkår i dag. Kroner per mottaker med aktivitetsvilkår Vedtak Oppfølging Tiltak Sum Drammen Fana Fjell Hjelmeland Høyanger Malvik Ringsaker Sandnes Trondheim Åfjord Vi har også beregnet tilsvarende kostnader etter ikrafttredelse av ny lov. Tabell 4: Kostnader ved aktivitetsvilkår med ny lov. Kroner per mottaker med aktivitetsvilkår Vedtak Oppfølging Tiltak Sum Drammen Fana Fjell Hjelmeland Høyanger Malvik Ringsaker Sandnes Trondheim Åfjord Tabellene viser at mesteparten av kostnadene er knyttet til tiltakene. Videre er det store forskjeller i kostnadene per deltaker i dag, og disse forventes i hovedsak å vedvare etter lovendringen. Regnet per deltaker, er det relativt moderate endringer som følge av lovendringen. Tabell 5Tabell 4 viser kostnaden knyttet til aktivitetsvilkår beregnet per 100 nye sosialhjelpsmottakere. I denne beregningen tar vi også hensyn til forskjeller og endringer i andelen av de 100 som får aktivitetsvilkår. Fana ligger høyest i kostnader både i dag og med ny lov. Dette reflekterer at Fana har nest høyest andel med aktivitetsvilkår, samtidig som bydelen har noe høyere kostnader per deltaker enn gjennomsnittet. Trondheim har lav andel i dag, men (vi) forventer sterk vekst. Åfjord ligger lavest i kostnader per deltaker, noe som gjør at de kommer ut med lavest kostnad per 10 deltakere med ny lov. Blant case-kommunene er det tre som har færre enn innbyggere: Hjelmeland, Høyanger og Åfjord. Det er ingen tendens til at disse har høyere kostnader per innbygger enn de større kommunene. Snarere er det en motsatt tendens i vårt materiale. 5

6 Tabell 5: Kostnad per 100 nye sosialhjelpsmottakere. Tusen kroner I dag Med ny lov Drammen Fana Fjell Hjelmeland Høyanger Malvik Ringsaker Sandnes Trondheim Åfjord Vekter man kostnadene i kommunene over med antall sosialhjelpsmottakere i kommunene/bydelene, får vi et gjennomsnitt på kr i dag og kr med ny lov. Kostnadsnivået i case-kommunene i dag er helt klart ikke representativt for kostanden i kommunene som helhet; casene er valgt ut blant kommuner som er kjent for å ha relativt omfattende bruk av aktivitetsvilkår i dag. Derimot kan anslaget for kostnadsnivået etter innføring av ny lov antas å være rimelig representativt. Beregning basert på spørreundersøkelsen Spørsmålene i undersøkelsen var utformet slik at svarene kunne brukes direkte til å anslå tidsbruk og andre kostnader ved aktivitetsvilkår i dag og etter at den nye loven er trådt i kraft. Vi har brukt gjennomsnittet for hvert av de relevante spørsmålene direkte i våre beregninger. Vi har vurdert å lage anslag for ulike segmenter hver for seg, gjerne etter størrelse, men kan ikke se klare tendenser til at kostnadsnivået samvarierer sterkt med størrelsen på kommunene. Det er imidlertid en klar tendens til at små kommuner i dag bruker aktivitetsvilkår vesentlig mindre enn store kommuner. De små kommunene vil derfor også få særlig sterk kostnadsvekst knyttet til aktivitetsvilkår. Vi har imidlertid oppfattet at hovedmålet for oppdraget er å beregne nivået på kostnadene ved aktivitetsvilkår med ny lov og ikke endringen i kostnader. Vi gjengir ikke her alle svarene, men peker på enkelte funn: Det er 68 prosent av kommunene som svarer at de bruker aktivitetsvilkår i dag; enten deltakelse i et arbeidsrettet tiltak, aktiv jobbsøking, skole/utdanning eller karriere-/yrkesveiledning. I disse kommunene er det en tredel av mottakerne som har slik vilkår. Andelen forventes å øke til 46 prosent med ny lov. Denne andelen er betydelig høyere enn forventningene blant case-kommunene. Det forventes at 88 prosent av de som får aktivitetsvilkår har behov for tiltak. Mange kommuner forventer at alle mottakerne med aktivitetsvilkår har behov for tiltak. Varigheten av kommunale tiltak er i gjennomsnitt 3,9 måneder. Det er i gjennomsnitt 8,6 deltakere per ansatt. Sammenlignet med case-studien, bidrar begge disse faktorene til høyere tiltakskostnader i beregninger basert på spørreundersøkelsen. Også når det gjelder mertid knyttet til vedtak og oppfølging, gir svarene i spørreundersøkelsen høyere ressursbruk enn i casekommunene. Det er svært store sprik i svarene. For eksempel svarte respondentene i gjennomsnitt at 46 prosent av sosialhjelpsmottakerne vil få aktivitetsvilkår etter at den nye loven har trådt i kraft. En tredel av respondentene svarer enten at andelen vil være lavere enn 23 6

7 prosent eller høyere enn 69 prosent. Variasjonen mellom kommunene er enda større i spørreundersøkelsen enn i case-undersøkelsen, og det er vanskelig å tro at store deler av spriket skyldes forskjeller i forholdene i kommunene. Snarere er det nærliggende å tro at variasjonen for en stor del skyldes forskjeller i forståelsen av det nye regelverket. Tabell 6Tabell 6 viser beregnede kostnader per 100 sosialhjelpsmottakere som får aktivitetsvilkår. Tabell 6: Kostnadsanslag basert på spørreundersøkelsen. Per sosialhjelpsmottaker 2 I dag Med nye lov Vedtak Oppfølging Tiltak Sum Både spørreundersøkelsen og case-undersøkelsen indikerer en vekst i kostnadene til aktivitetsvilkår på prosent. Basert på spørreundersøkelsen, blir kostnader for aktivitetsvilkår for 100 nye sosialhjelpsmottakere (hvorav ikke alle vil få slike vilkår) om lag kr med ny lov, en økning fra kr i dag. Kostnader til etablering av tiltak og system for aktivitetsvilkår De kommunene som i dag bruker aktivitetsvilkår, har et betydelig handlingsrom innenfor lovverket. Dette handlingsrommet innebærer at de har måttet lage en strategi for bruk av aktivitetsvilkår med tilhørende retningslinjer, eller lignende for saksbehandlingen samt et opplegg for å gjennomføre tiltak. Vi har bare begrenset datagrunnlag for å beregne kostnadene til etablering av aktivitetsplikt: Bergen har bevilget 2 mill.kr. til hver av 3 bydeler for innføring av aktivitetsplikt pluss dekning av merkostnader de første året. I Fjell har de anslått at de etablerte et opplegg i løpet av 5 møter á 2 timer med 8 deltakere (80 timer). Regner man et tilsvarende timetall til forberedelser, blir samlet ressursbruk 160 timer eller 13 prosent av et årsverk. I Ringsaker har de beregnet et halvt årsverk (nær 650 timer) for å etablere sitt opplegg. Vi er blitt informert om at både Fjell, Drammen og Fredrikstad etablerte sine opplegg innenfor den ordinære bevilgningen til sosialhjelp (ytelse pluss forvaltning). Spørreundersøkelsen tyder som nevnt på at 68 prosent av kommunene bruker aktivtetsvilkår, men vi ser at små kommuner er klart underrepresentert blant de som har svart, og de små bruker aktivitetsvilkår i langt mindre grad enn store. For eksempel fant vi at mens 40 prosent av kommunene med under 50 sosialhjelpsmottakere (tilsvarer en kommunestørrelse på rundt innbyggere) bruker aktivitetsvilkår i dag, er tilsvarende andel 78 prosent blant kommuner med flere enn 200 mottakere. 90 prosent av kommunene svarte at de har behov for å etablere et nytt tiltak når aktivitetsplikten skal gjennomføres. Hvis vi man tar utgangspunkt i tidsbruken vi har antydet i Fjell, vil etablering i 90 prosent av kommunene koste 46 mill.kr., mens kostnaden blir 170 mill.kr. hvis man antar et halvt årsverk per kommune, slik de anslo i Ringsaker. Disse kostnadene 2 Også de som ikke får aktivitetsvilkår 7

8 kommer i tillegg til kostnadene beregnet fra spørreundersøkelsen og fra casekommunene. Tilgang til statlige tiltak og tiltakspenger En stor del av de som får aktivitetsvilkår overføres i dag mer eller mindre umiddelbart til statlige tiltak. Våre beregninger forutsetter at andelen som får statlig tiltak videreføres. Spørreundersøkelsen tyder på at flere sosialhjelpsmottakere vil overføres til statlige tiltak etter at den nye loven er trådt i kraft. Om man forutsetter en varighet av disse tiltakene på 6 måneder, noe vi mener er realistisk, vil dette kreve nye plasser. Hvis kommunene selv må etablere tilsvarende tiltak, vil dette koste rundt kr per deltakermåned og dermed mill.kr. totalt. Hvis de samme mottakerne i stedet får kommunale tiltak, blir kostnaden en del lavere. langt lavere. Spørreundersøkelsen tyder på at kommunale tiltak i gjennomsnitt varer 3,9 måneder og koster kr per deltakermåned. Samlet kostnad for de nye deltakere blir da 522 mill.kr. Vi tror at spørreundersøkelsen overvurderer andelen som vil få aktivitetsvilkår og vilkår om tiltak. Likevel må tilgangen på statlige plasser og tiltakspenger regnes som en viktig usikkerhet i kommunenes samlede kostnader. Oppsummering og drøfting Vi har brukt beregnet kostnad per 100 nye sosialhjelpstilfeller for å beregne kostnadene for alle kommunene samlet. I 2014 var det vel sosialhjelpstilfeller. Vi har beregnet at dette tilsvarer om lag nye tilfeller 3. Vi har derfor beregnet kostnadene for alle kommuner ved å multiplisere vårt anslag for 100 tilfeller med Tabell 7: Årlige kostnader til aktivitetsvilkår. Mill.kr. I dag Med ny lov Fra case Fra spørreundersøkelsen Spørreundersøkelsen gir langt høyere anslag enn case-studien. Selv om case-studien omfatter langt færre kommuner enn spørreundersøkelsen, mener vi det er grunn til å legge størst vekt på anslag fra casekommunene. Grunnen er at case-kommunene enten har betydelig erfaring med aktivitetsvilkår eller har tenkt nøye gjennom implikasjonen av å stille slike vilkår. Både tilbakemeldinger fra respondentene og det store spriket i svarene, tyder på at mange av kommunene har et ganske svakt grunnlag for å tallfeste virkningene av lovendringen. Tallene i Tabell 7Tabell 7 omfatter ikke etableringskostnader. Disse har vi anslått til mill.kr. Målet med aktivitetsvilkår er å gjøre flere av selvforsørgende. Hvis tiltaket lykkes, vil kommunene få en innsparing både i form av reduserte utbetalinger av sosialhjelp og av reduserte forvaltningskostnader. Vi har i denne omgang ikke forsøkt å beregne disse innsparingene. 3 Kostra viser alle som mottar sosialhjelp i løpet av året. Noen av disse vil ha startet å motta sosialhjelp året før. Gjennomsnitlig varighet av sosialhjelpstilfeller var 4,9 måneder. Hvis man antar at det er lineær avgang fra sosialhjelp, vil forholdstallet mellom antall nye tilfeller og Kostra-tallet bli 0,73. 8

ASSS V: Sosialtjenesten

ASSS V: Sosialtjenesten Prosjektrapport nr. 26/2003 ASSS V: Sosialtjenesten Gjermund Haslerud, Kenneth Andresen, Rune Jamt Tittel Forfattere ASSS V: Sosialtjenesten Gjermund Haslerud, Kenneth Andresen og Rune Jamt Rapport Prosjektrapport

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE NAV Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Ansatte Interne prosesser Brukere Relevant kompetanse Hensiktsmessige arbeidsprosesser

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Springbrett for integrering

Springbrett for integrering Springbrett for integrering Introduksjonsordningen skal gjøre nyankomne innvandrere i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de blir kjent med det norske samfunnet. Tre av fem er i

Detaljer

Noen trenger sosialhjelp i tillegg

Noen trenger sosialhjelp i tillegg Mottakere av foreløpig uførestønad: Noen trenger sosialhjelp i tillegg Foreløpig uførestønad er en behovsprøvd ytelse som nyttes av én av fem nye uførepensjonister. Nesten én av ti som mottar denne stønaden

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 023/14 27.08.2014 Senior- og Brukarrådet 028/14 25.08.2014

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 023/14 27.08.2014 Senior- og Brukarrådet 028/14 25.08.2014 Arkiv: K2 - F06, K3 - &13 Vår ref: 14/1315-2 Journalpostid: 14/17200 Saksbeh.: Else Rege Grannes FORSLAG OM AKTIVITETSVILKÅR FOR SOSIALHJELP - HØRINGSUTTALELSE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2011/769 Klassering: X60 Saksbehandler: May Beate Haugan UTVIKLING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP OG ARBEID, AKTIVITET

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMO-14/12347-2 66790/14 10.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 02.09.2014 Stavanger

Detaljer

Sosialhjelp gis til færre, men de får noe mer

Sosialhjelp gis til færre, men de får noe mer Sosialhjelp gis til færre, men de får noe mer I løpet av de siste 2 årene har det blitt færre personer som mottar sosialhjelp, og nedgangen har aldri vært så stor som det siste året. De totale utbetalingene

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K2-F06 : Arkivsaknr.: 11/4008

Detaljer

Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser

Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser 1 Bakgrunn Omlegging av kontantstøtten og behovet for nye barnehageplasser fra 1.8.2012 ble meldt

Detaljer

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 7. februar 2003, godkjent i statsråd samme

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Praksispass og språkpraksis

Praksispass og språkpraksis Praksispass og språkpraksis Utfordringer Privat næringsliv er flinke å tilby arbeidspraksis, men i noen bransjer er det uaktuelt pga. reduksjon i aktivitet Nye regler om aktivitetsplikt stiller høyere

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret?

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? AV: MARTIN HEWITT SAMMENDRAG Våren 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot personbrukere ved de 25 første pilotkontorene i NAV. Resultatene

Detaljer

// Notat 1 // 2016. Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i perioden 2010 2014

// Notat 1 // 2016. Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i perioden 2010 2014 // Notat 1 // 216 Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i perioden 21 214 // Notat // 1 // 216 // Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i perioden 21 214 NAV Januar 216 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Aktivitetsplikt for hvem?

Aktivitetsplikt for hvem? Foto: Grethe Lindseth Aktivitetsplikt for hvem? Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 04.04.2017 Kort historikk 05.06.2014 05.12.2014 01.07.2015 04.11.2016 12.12.2016 01.01.2017

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Byråd for finans, konkurranse og omstilling v/ Liv Røssland Fra: Kommunaldirektør for finans, konkurranse og

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 09.02.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 061 2014/3665-2 21.08.2014 Astrid Nordstrand Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Høringsbrev

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Lokal plan for NAV Østensjø 2013

Lokal plan for NAV Østensjø 2013 Lokal plan for NAV Østensjø 2013 FORORD Lokal plan for NAV Østensjø er en lokalt tilpasset plan som er snevret inn til å håndtere lokale tiltak for å nå sentralt gitte mål i respektive kommunal og statlig

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200705124 : E: 031 F21 &32 : Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.05.2008 16/08 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/6415-3 Dato: 15.08.14 HØRING - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene

Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene Oslo - Bydel Grünerløkka Bergen Trondheim Kristiansand Stavanger Ved utreder og prosjektleder Linn Synnøve Skutlaberg Mandat Undersøke storbyenes organiseringsmodeller

Detaljer

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C)

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Registreringsskjema for kvalifiseringsprogram 2014 Det skal fylles ut ett skjema for hver person som i løpet av rapporteringsåret har vært deltaker i kvalifiseringsprogram.

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. RVU2009 dybdeanalyser

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. RVU2009 dybdeanalyser Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon RVU2009 dybdeanalyser Dokumentets dato: 13.04.11 Saksnummer: 2011058750 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 B.1. Kravspesifikasjon... 2 B.1. 1. Beskrivelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

VILKÅR OM AKTIVITET FOR SOSIALHJELP I 2015: GJØR KOMMUNENE DET SOM VIRKER?

VILKÅR OM AKTIVITET FOR SOSIALHJELP I 2015: GJØR KOMMUNENE DET SOM VIRKER? VILKÅR OM AKTIVITET FOR SOSIALHJELP I 2015: GJØR KOMMUNENE DET SOM VIRKER? Espen Steinung Dahl og Ivar Andreas Åsland Lima Sammendrag Vi har gjort en surveyundersøkelse om kommunenes bruk av vilkår om

Detaljer

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse 24. november 2015 Solveig Osborg Ose dr.polit, samfunnsøkonom, seniorforsker

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Av Elisabeth Fougner SAMMENDRAG Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 26.09.2008 STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år innføres fra og med

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år innføres fra og med Arkivsaksnr.: 16/1208 Lnr.: 10628/16 Ark.: Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan INNFØRING AV AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Byrådssak 121/14. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ESARK-45-201200046-50

Byrådssak 121/14. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ESARK-45-201200046-50 Byrådssak 121/14 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere KJMD ESARK-45-201200046-50 Hva saken gjelder: Utredning vedrørende muligheter for økte krav om aktivisering av mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Høring - "Et NAV med muligheter"

Høring - Et NAV med muligheter // NOTAT Til: Rådmannen // Fra: Bente Jansen // Dato: 25.06.15 Høring - "Et NAV med muligheter" Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Personalavdelingen Namsos. Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014. Utvalg Namsos formannskap. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Personalavdelingen Namsos. Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014. Utvalg Namsos formannskap. Rådmannens innstilling Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe:2014/206-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014 Utvalg Namsos formannskap Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling

Detaljer

Undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser - fremtidens behov.

Undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser - fremtidens behov. Undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser - fremtidens behov. Innledning KS gjennomførte ved årsskiftet en undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser i alle landets kommuner. Kommunene er spurt om sine planer

Detaljer

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2017/927 Saksbehandler: Trond Larsen Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 22.03.2017 Formannskapet 23.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 Prosjekt rettighetsavklaring i NAV

Detaljer

Utbetalt stønader til personer. Stønadsområde og fylke. Rapport oppdatert:

Utbetalt stønader til personer. Stønadsområde og fylke. Rapport oppdatert: Kilde: NAV Utbetalte stønader fra NAV. Geografi. Fylke Utbetalt stønader til personer. og fylke. Rapport oppdatert: 11.05.2017,, andel Stønader i alt 22 350 21 618 3% 145 492 52% 117 652 42% 154 000 Arbeidsliv

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/5323-1 DRAMMEN 05.05.2014 ASSS-SAMARBEID OM RELIGION / LIVSSYN OG GRAVPLASSER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/5323-1 DRAMMEN 05.05.2014 ASSS-SAMARBEID OM RELIGION / LIVSSYN OG GRAVPLASSER 1 Notat Til : Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/5323-1 DRAMMEN 05.05.2014 ASSS-SAMARBEID OM RELIGION / LIVSSYN OG GRAVPLASSER Innledning Hensikt

Detaljer

Samlet årsmelding for lokallagene.

Samlet årsmelding for lokallagene. 30.09.11. Samlet årsmelding for lokallagene. Alle lokallagene ble bedt om å fylle ut et skjema der aktiviteten i 2010 ble rapportert. Dette kom i tillegg til den skriftlige rapporten som sammen med regnskapet

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Hans Olav Melberg (hans.melberg@gmail.com) Universitetet i Oslo, 7. august, 2013. 1 Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning

Detaljer

Kommunereformen; - NAV sin rolle?

Kommunereformen; - NAV sin rolle? Kommunereformen; - NAV sin rolle? Hva er og hva gjør NAV? Et likeverdig partnerskap mellom kommune og stat, - styringssignaler fra rådmannen og fylkesdirektør NAV NAV Porsgrunn har 65 ansatte (50 : 50

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innrapportering av sosialhjelps-/kvalifiseringstjenester 2015

Innrapportering av sosialhjelps-/kvalifiseringstjenester 2015 Til kommunens NAV-kontor Kopi er sendt kommunens KOSTRA-kontaktperson Oslo, 15. desember 2015 Vår referanse: 10/1973 Saksbehandler: Torild-Irene Brakalsvålet Seksjon for levekårsstatistikk Innrapportering

Detaljer

Gevinstrealisering i NAV. Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet

Gevinstrealisering i NAV. Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet Gevinstrealisering i NAV Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet Vår største utfordring (1) er arbeidskraft 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Dagskonferanse 1 mars 2016

Dagskonferanse 1 mars 2016 Dagskonferanse 1 mars 2016 «NAV; situasjonsbilde og virkemidler» Grunde Grimsrud/ NAV-leder i Porsgrunn Det er opp til kommunene hvilke integreringstjenester de ønsker at NAV skal ha ansvar for i kommunen

Detaljer

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Virkninger for kommunene. Rapport 2015-12

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Virkninger for kommunene. Rapport 2015-12 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Virkninger for kommunene Rapport 2015-12 Proba-rapport nr. 2015-12, Prosjekt nr. 15037 ISSN: 1891-8093 AG/SK, TT, 10.12.2015 -- Offentlig -- Aktivitetsplikt for

Detaljer

Hva saken gjelder: Byrådet legger her frem statusrapport for 2014 for sosialtjenesten i Bergen.

Hva saken gjelder: Byrådet legger her frem statusrapport for 2014 for sosialtjenesten i Bergen. Byrådssak 194/15 Statusrapport for sosialtjenesten 2014 KJMD ESARK-45-201200046-90 Hva saken gjelder: Byrådet legger her frem statusrapport for 2014 for sosialtjenesten i Bergen. I rapporten gjøres det

Detaljer

Saksframlegg. FORSØK MED AKTIVSTØNAD FOR DELTAGERE VED STAVNE GÅRD OG ARBEID OG KOMPETANSE. Arkivsaksnr.: 07/15510

Saksframlegg. FORSØK MED AKTIVSTØNAD FOR DELTAGERE VED STAVNE GÅRD OG ARBEID OG KOMPETANSE. Arkivsaksnr.: 07/15510 Saksframlegg FORSØK MED AKTIVSTØNAD FOR DELTAGERE VED STAVNE GÅRD OG ARBEID OG KOMPETANSE. Arkivsaksnr.: 07/15510 Forslag til innstilling: 1. Trondheim bystyre støtter forsøket med å innføre Aktivstønad

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Flere i arbeid, færre på trygd? Knut Røed Fra «Modul 5», i samarbeid med Elisabeth Fevang og Simen Markussen

Flere i arbeid, færre på trygd? Knut Røed Fra «Modul 5», i samarbeid med Elisabeth Fevang og Simen Markussen Flere i arbeid, færre på trygd? Knut Røed Fra «Modul 5», i samarbeid med Elisabeth Fevang og Simen Markussen Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no

Detaljer

Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen Tema for denne rapporten er mottak av sosialhjelp blant unge i alderen 18 til 24 år som er bosatt i Bergen,

Detaljer

Bostøtte og økonomisk sosialhjelp. Mi Ah Schøyen NOVA

Bostøtte og økonomisk sosialhjelp. Mi Ah Schøyen NOVA Bostøtte og økonomisk sosialhjelp Mi Ah Schøyen NOVA Januar 2012 1 1.1 Innledning Formålet med denne delen av prosjektet var å undersøke samspillet mellom økonomisk sosialhjelp og bostøtten. Vårt fokus

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årsrapport 2015 24. april 2016 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall -4- 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av sentrale deler av arbeids- og velferdspolitikken.

Detaljer

Inntektsutvikling for enslige forsørgere med overgangsstønad

Inntektsutvikling for enslige forsørgere med overgangsstønad Inntektsutvikling for enslige forsørgere med overgangsstønad Av Atle F. Bjørnstad SaMMENDRAG Vi finner at mottakere av overgangsstønad har hatt en positiv inntektsutvikling i perioden 1998 2008. Andelen

Detaljer

"Utenforskap" og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe

Utenforskap og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 3/15 "Utenforskap" og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe 1. Hverken 800 000 eller 650 000 utenfor arbeidslivet 2. Viktig

Detaljer

Kommer jeg videre i livet og blir jeg helhetlig behandlet? Toril Heggen Munk Norges Handikapforbund Innlandet

Kommer jeg videre i livet og blir jeg helhetlig behandlet? Toril Heggen Munk Norges Handikapforbund Innlandet Kommer jeg videre i livet og blir jeg helhetlig behandlet? Toril Heggen Munk Norges Handikapforbund Innlandet Pez Octavio Nobels Fredspris i 1990 Toril Heggen Munk Paz Octavio Nobels litteraturpris 1990

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Reell kompensasjonsgrad

Reell kompensasjonsgrad AV NUONG DINH OG HÅKON HAGTVET SAMMENDRAG Folketrygden er opprettet med formål om å sikre økonomisk trygghet for personer som ikke er i arbeid. Reelle kompensasjonsgrader sier noe om inntekt som trygdemottaker

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Utbetalt stønader til personer. Stønadsområde og fylke. Rapport oppdatert:

Utbetalt stønader til personer. Stønadsområde og fylke. Rapport oppdatert: Utbetalte stønader fra NAV. Geografi. Utbetalt stønader til personer. og fylke. Rapport oppdatert: 29.05.2017 09 Aust-Agder kr av Stønader i alt 10 295 9 841 5% 63 311 54% 52 070 45% 163 000 * Arbeidsliv

Detaljer