Forslag til tiltak:... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til tiltak:... 15"

Transkript

1 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning Saksnr Utvalg Møtedato XX/2011 Styret Universitetssykehuset Nord Norge Saksbehandler: Hans Petter Bergseth Ledelsens gjennomgang 1.tertial 2011 Svært stor SANNSYNLIGHET Stor Middels Liten Svært liten Ubetydelig Lav Middels Alvorlig Svært alvorlig/ Kritisk KONSEKVENS Figur 1 Styringsjul for kvalitetsstyring (ISO) 1

2 Ledelsens gjennomgang 1. tertial Innstilling til vedtak... Feil! Bokmerke er ikke definert. Formål... 3 Sammendrag... 3 Risikovurderinger... 4 Forslag til tiltak:... 5 Styrende dokumenter... 6 Status dokumentvedlikehold... 6 Forslag til tiltak:... 7 Avviksbehandlingen... 7 Meldte avvik pr 1.tertial Kategorier av meldte avvik... 9 Årsaker til avvik... 9 Saksgang Forslag til tiltak: Interne revisjoner Forslag til tiltak: Tilsyn Forslag til tiltak: Ledelsens gjennomgang foretaksnivå Ledelsens gjennomgang i ene Pasientsikkerhet Nasjonal pasientsikkerhetskampanje Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten - NOIS Insidens andel etter type inngrep Pasientsaker Norsk pasientskadeerstatning Forslag til tiltak: HMS arbeidsmiljø KVAM Lederopplæring HMS: KVAM Ecoonline kjemikalieregister Brudd på arbeidsmiljøloven registrert i GAT Forslag til tiltak: Nasjonale indikatorer Forslag til tiltak: Kvalitetsregister Forslag til tiltak: Brukerundersøkelser Kvalitetskulturen i UNN

3 Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2011 Formål Ledelsens gjennomgang har som formål å synliggjøre virkningen av internkontrollen 1 (kvalitetssystemet) 2 i Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Undersøke og bedømme om systemet for internkontroll er tilstrekkelig, hensiktsmessig og virkningsfullt. Dersom det i gjennomgangen avdekkes mangler skal ledelsen iverksette tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen. UNN arbeider etter dokumenterte standarder for kvalitetsstyring (ISO, EFQM) 3. Styringshjulet i fig 1. illustrerer aktivitetene som anbefales i standardene for å sikre en hensiktsmessig virkning av internkontrollen. Fag- og forskningssenteret har gjort en vurdering av de ulike elementene i internkontrollen for å sikre UNN et system som virker etter intensjonen. Det er tidligere gjort 3 gjennomganger i direktørens ledermøte. I tillegg har Fagog forskningssenteret startet opp med vise ledergjennomganger i Sammendrag UNN har etablert de strukturer og prosesser som kreves for å ha et tilfredsstillende internkontrollsystem. Dette er blitt verifisert gjennom flere tilsyn fra Statens Helsetilsyn, Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet. Ved disse tilsynene får UNN avvik for manglende kjennskap og oppfølging til de etablerte systemene. I tillegg kan UNN ikke dokumenterer tilstrekkelig virkning av internkontrollen. Erfaringene fra avvik, interne og eksterne revisjoner benyttes ikke i stor nok grad til læring og forbedring. Fag- og forskningssenteret har gjennomført en risikovurdering for hvert enkelt element i internkontrollen og foreslått systemforbedringer for de enkelte elementene. Vurderingen er vist i fig. 2. Virkningsfullt overordnet kvalitetssystem SANNSYNLIGHET Svært stor Stor Middels Liten Dokumentstyring Erfaringsoverføring Pasientsaker Forbedring basert på analyser HMS KVAM Oppfølging av Tilsyn Interne revisjoner Ledelsens gjennomgang Avvikssystem Svært liten Ubetydelig Lav Middels Alvorlig Svært alvorlig/ Kritisk KONSEKVENS Figur 2 Risikovurdering av del elementene i internkontrollen (kvalitetssystemet). Vurderingen baserer seg på i hvilken grad elementene er virkningsfulle for UNN. 1 Internkontroll: Det styringssystem organisasjonen må ha for å sikre at lover og forskrifter følges. 2 Kvalitetssystem: Det styringssystem som organisasjonen må ha for å sikre internkontroll og de selvpålagte krav (mål) til kvalitet. 3 Fag- og forskningssenteret benytter kvalitetsstandarder som ISO , og European Foundation for Quality Management (EFQM) sin modell i systemoppbyggingen i UNN. Dette innbefatter en serie med aktiviteter som sammen utgjør kvalitetssystem. 3

4 Styret mottar i denne rapporten for første gang en samlet vurdering av kvalitetssystemet i UNN. Det er verdt å merke seg at slike systemer aldri blir perfekte men er gjenstand for kontinuerlig forbedring. Rapporten påpeker flere systemsvakheter eller områder for forbedring. Noe av dette krever kulturendinger i organisasjonen og vil bedres over tid med lederfokus og oppfølging. Andre svakheter skyldes gap som oppstår ved store organisasjonsendringer der faste strukturer, oppgaver og innhold i funksjoner endres. Grunnleggende prinsipper må være på plass og virksomme i hele organisasjonen, for at UNN skal ha et velfungerende kvalitetssystem. Hovedemnene i denne rapporten er disse grunnleggende prinsippene. Utdanning, rekruttering og utvikling av medarbeidernes kompetanse er ikke med i rapporten i denne omgang. Det vil være naturlig å trekke dette inn som emne for å sikre kvalitet i en kunnskapsbedrift. KVAM strukturen må fungere bedre dersom KVAM skal brukes som virkemiddel for kvalitetsforbedring. UNN har i en omstillingsperiode akseptert manglende måloppnåelse på bl.a. nasjonale kvalitetsindikatorer og fall i produksjonen. På samme måte må man ta høyde for at en satsing på kvalitet og kompetanseheving, mens grunnleggende prinsipper etableres, kan påvirke produksjonen i en kortere periode. Fag- og forskningssenteret har vurdert de enkelte elementer som sammen utgjør kvalitetssystemet, sannsynligheten for svikt i disse, og konsekvensen det får for virkningen av kvalitetssystemet.(fig.2) Risikovurderinger Det er ikke innført systematisk risikostyring som verktøy i UNN. Internkontrollen bør i større grad benytte risikovurdering og analyse for å sikre at de rutiner, prosedyrer og metoder som beskrives i dokumentstyringsverktøyet Docmap er det riktige og mest nødvendige. Det bør innenfor hvert fagområde vurderes hvilke beskrivelser man bør ha for å sikre pasienten den beste behandling. Et godt kvalitetssystem baserer seg på de viktige få prosedyrene fremfor de trivielle mange. Dette skillet kan gjøres gjennom risikoanalyser, på hvilke områder er det viktig at vi handler likt gjennom prosedyrer og beskrevne rutiner. Fag- og forskningssenteret har i 1.havår 2011 hatt 3 medarbeidere i utdanning ved Universitetet i Stavanger i risikostyring for å styrke kunnskapen på området. I kvalitetssystemet er det utarbeidet mal til risikovurderinger som skal benyttes i UNN. Malen tar utgangspunkt i Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord. Det er i liten grad diskutert på hvilke områder det skal utøves risikovurderinger, i hvilket omfang, og eventuelle kriterier for utvelgelsen av områder. I hvilket omfang det gjennomføres risikovurderinger er ikke kjent for Fag- og forskningssenteret, annet enn der hvor rapportene ligger i E-phorte. Det rapporteres her fra to ulike risikovurderinger, brannvern og informasjonssikkerhet. Brannvern: Det er utført to risikovurderinger for å tilfredsstille brann og eksplosjonsvernloven 6 hvor byggeier er pliktig til å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon og annen ulykke. For å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand, og å påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt. Senter for psykisk helse Nord Troms 4

5 De forhold som er avdekket er relativt små og enkle ting som lar seg korrigere. Sannsynlighet for at disse forhold skal få utvikle en brann til mer en et branntilløp er relativt liten. UNN Breivika Risikovurderingen tar utgangspunkt i aktuelle risikomomenter og konsekvenser for gjeldende bygg slik det fremgår av DSBs statistikk for lignende bygg. Sannsynligheten for at en brann skal få utvikle seg til mer en et branntilløp er absolutt tilstede. Status brannvern: Rapporten konkluderer med at risikovurderingen avdekker avvik som det trengs en snarlig handlingsplan for. Det er utarbeidet handlingsplan, engasjert en ekstern rådgiver og satt av budsjettmidler for utbedring og lukking av avvik. Informasjonssikkerhet: Det er utført totalt 14 risikovurderinger i forhold til informasjonssikkerhet, 4 i 2009 og 10 i Risikovurdering i denne sammenheng har som formål: identifisere hendelser som kan få betydning for sikring av personvernet, uttrykke en hypotese om konsekvenser av hendelser som kan få betydning for personvernet, og sannsynligheten for at de inntreffer Diagnostisk Klinikk (Radiologisk avd.) UNN Tromsø) Februar 2010 Svalbard sykehus Mars 2010 NST (Sårjournal) April 2010 Rus og spesialpsykiatrisk April 2010 Rehabiliterings (seksjon UNN Harstad) Mai 2010 SKDE (NPR-prosjekt) Mai 2010 Nevro ortopedi en (Øye og nevrokirurgisk) Juni 2010 Elin-K innsyn mellom somatikk og psykiatri Oktober 2010 Akuttmedisinsk Klinikk Oktober 2010 Operasjon og intensiven November 2010 Tabell 1 risikovurderinger utført av Fag- og forskningssenteret Forslag til tiltak: 1. Gjennomføre risikovurderinger på resterende er og sentre innenfor informasjonssikkerhet. 2. Fag- og forskningssenteret sikrer oversikt over områder som risikovurderes og rapporterer samlet i ledelsens gjennomgang. 5

6 Styrende dokumenter Status dokumentvedlikehold Det er et krav at styrende dokumenter er underlagt kontroll i kvalitetssystemet. Hvert dokument tiknyttes data om dokumentet som gir informasjon om versjon, når og hvor dokumentet er gyldig, forfatter, godkjenner, og utgiver. Primært er dokumentet gyldig i ett år og det settes en revisjonsdato som utgiver får melding om via mail. Det forventes at dokumentet blir gjennomgått og ny revisjonsdato er satt. Dette skal sikre at UNN har oppdaterte dokumenter som er i tråd med de rutiner og prosedyrer som gjelder. Vedlikeholdet er derfor en vesentlig del av kvalitetssikringen. Fag- og forskningssenteret gir ut rapporter jevnlig om status i vedlikeholdet til, avdelinger og seksjoner. Det gis anbefalinger om å redusere dokumentmengden, og øke kvaliteten på viktige dokumenter. Docmap er blitt et viktig oppslagsverk for Helse-Nords ansatte. Det registreres nå oppslag pr mnd i 1.tertial 2011 Dette er nær dobling fra 1. tertial 2010 ( ), økningen har vært jevnt stigende i Med utstrakt bruk av prosedyrer i Docmap er det viktig at innholdet er kvalitetssikret, oppdatert og gyldig. UNN har nå dokumenter i Docmap noe som er en nedgang på 1600 dokumenter fra september Av disse er det 6138 som er gått ut på dato og skulle vært revidert eller mangler revisjonsdato en nedgang på 500 fra september Dokumenter fordelt 199 på type Figur 3 Antall og type dokumenter i kvalitetssystemet Avtaler Dokumentsamling Funksjonsbeskrivelse Håndbok Mål strategier Pasientinformasjon Prosess Prosedyre Retningslinjer Sjekkliste Oversikter/lister Oppdaterte eller nyutgitte dokumenter i 1.tertial 2011 er Antall dokumenter er fortsatt høyt og vedlikeholdet for dårlig. Styrende dokumenter er en del av foretakets forebyggende tiltak for å hindre svikt i leveransen av helsetjenester. Gjennomgang av behovet for skriftlige prosedyrer må i sterkere grad påvirkes av ledelsen i den enkelte seksjon, avdeling og. Hvilke prosedyrer som er nødvendig å skriftliggjøre og at innholdet er tilstrekkelig kvalitetssikret må vektlegges sterkere. 6

7 På bakgrunn av tidligere gjennomganger i foretaksledelsen er det besluttet nedsatt prosedyreutvalg for rydding i dokumentstrukturen og klassifisere områder for fellesprosedyrer Dokumentstyring Antall dokumenter Antall utgitt siste år Uten revisjonsdato Passert revisjonsfrist Arbeidskopier 0 1.tertial 2.tertial 3.tertial Figur 4 Dokumenter med manglende oppdatering I løpet av uke 33 vil dokumenter som ikke vedlikeholdes trekkes tilbake av Fag- og forskningssenteret. Dokumentet kan da bare gjøres aktivt gjennom bestilling til Fag- og forskningssenteret. Forslag til tiltak: 1. Klinikkvis gjennomgang av dokumenter. 2. Fag- og forskningssenteret trekker tilbake utgåtte dokumenter og dokumenter som mangler revisjonsdato i uke Klinikkene er varslet om dette i mars, mai, og juni. 3. Prosedyreutvalget styrer arbeidet med dokumentgjennomgang og utgivelse av fellesprosedyrer med gyldighet for hele UNN. Avviksbehandlingen UNN har utfordringer knyttet til avviksmelde kultur og videre saksbehandling. I tillegg har det fremkommet kritikk av systemet for melding, saksbehandling og rapportering av avvik. Avviksmodulen fremstår som lite intuitiv for melder, saksbehandler og ledere. Fag- og forskningssenteret bruker minimum 1 stilling til brukerstøtte og opplæring i systemet. Selv med utstrakt opplæring på flere nivå ser vi ikke en ønsket effekt i behandlingen av avvik. Fag- og forskningssenteret har arbeidet langs to akser i 1.tertial for å bedre systemet for avviksbehandling. Det er vurdert et systembytte og senteret har gransket de systemer som er i bruk i Helse Vest,(Synergi) Helse Midt (TQM), og Oslo Universitetssykehus (EVITA). Ved en gjennomgang av disse systemene finner vi igjen de samme utfordringene med behovet for korrekte databaser for personell (funksjon, stilling, arbeidssted) og organisasjonstre. For at slike systemer skal fremstå enkle for brukerne med få valg er det en grunnleggende forutsetning at disse registrene kommuniserer, er oppdaterte, og henter sine data fra en kilde. Ved valg av nytt system må UNN vedlikeholde disse registrene ennå et sted og det vil kreve en prosess med kravspesifikasjon og anbudsrunde. 7

8 Parallelt med vurderingen av andre systemer har Fag- og forskningssenteret gjennomført workshops med brukere i UNN, forvaltningsgruppen for Docmap i Helse Nord og hatt en to dagers samling med leverandøren der endringer av systemet ble spesifisert. Det er nå konsensus i Helse Nord for de endringer som UNN har foreslått. Endingsordre er sendt til vurdering i Helse Nord og nytt oppdatert system for avviksbehandling planlegges å være på plass i 45. I denne prosessen har Fag- og forskningssenteret innhentet brukererfaringer og sett på spesiell funksjonalitet som er ønsket fra de vurderte systemene. Meldte avvik pr 1.tertial 2011 Meldte avvik øker med 8 % i forhold til 1.tertial Det er meldt 1103 avvik i Docmap i 1.tertial. Det er svært ulik og varierende meldekultur i ene. Diagnostisk har gjennom omfattende kvalitetsrutiner og beskrevne standarder mulighet til å identifisere uønskede hendelser og avvik fra normal tilstand. For mange medarbeidere i UNN er det vanskelig å skille et avvik fra normaltilstanden. Manglende faste rutiner og standarder gjør at det høyt akseptnivå for feil. Fag- og forskningssenteret har i interne revisjoner fått beskrevet rutinemessig korrigering av enkeltfeil der det ikke korrigeres for systemfeil. Det er ønskelig at slike feil rapporteres som avvik og blir med i analysematerialet slik at systemtiltak kan iverksettes. I de vise gjennomgangene fra Fag- og forskningssenteret fokuseres det på meldekultur og saksbehandling av avvik. Det legges også frem analyser av avvikene som er rapportert. Med et stadig større statistisk materiale gir det grunnlag for å iverksette tiltak slik at gjentakelser forbygges. Meldeutvikling i ene tertial Akuttmedisin Allmenpsykiatrisk BUK Diagnostisk DES FFS HLK HR K3K Longyearbyen Medisinsk NO NST OPIN Rehabilitering RUSP ØA TMS 1.tertial 2011 Figur 5 Klinikkvis avviksrapportering 8

9 Kategorier av meldte avvik Administrative rutiner, samhandling internt og eksternt, pasientbehandling, legemidler er de hyppigst meldte kategoriene av avvik. Avvik som omhandler laboratorievirksomheten er ikke med i den statistikken. Disse utgjør en stor majoritet i antallet meldte avvik og håndteres internt i Diagnostisk. Personalskader og saker til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) drøftes ikke her. Medte avvik kategorisert 120 ØA 100 RUSP Administrative rutiner Intern revisjon Samhandling, eksternt og internt Fall (som ikke reg. i IK-2448) Feil merking/ikke merket pasient Pasientadministrative rutiner Pasientbehandling Transport/forflyttning Angrep på personalet Helse-Miljø-Sikkerhet (HMS) Avfall IKT Medisinskteknisk utstyr Teknisk vedlikehold, drift og forvaltning Informasjonssikkerhet Legemiddelhåndtering Legemidler Smittevern Renhold Strålevern Beredskap/Katastrofeplan IK-Mat IK-2448 meldt KU Pasient tilbakemeldinger Enkelt tilsyn fra Helestilsynet NPE saker mottatt Fra Primærhelsetjenesten Personalskader Forbedringsforslag NO Medisinsk K3K HR HLK FFS DES Diagnostisk BUK Allmenpsykiatrisk Akuttmedisin Rehabilitering OPIN NST Figur 6 Kategorier av meldte avvik Årsaker til avvik Det er satt avviksårsak på 810 av 1103 avvik. Følgende årsaker er de hyppigste og bør overvåkes: Ikke tilfredsstillende organisering (200), Mangel på tilgang på nødvendig helseopplysning (145), Mangelfull kommunikasjon/samhandling (80), Feil utførelse av oppgaven (60), Defekt utstyr (48), Mangelfull faglig vurdering (45) Årsaker til avvik Feil utførsel av oppgaven Defekt utstyr Mangelfull faglig vurdering Mangelfull oppfølging av pasient Uklare ansvarsforhold Rutine/prosedyre ikke fulgt Årsak ikke tidligere listet Datateknisk svikt Manglende merking, skilting, varsling Ikke tilgang på nødvendig faglig kompet... Samtidighetskonflikt hos personalet Manglende prosedyre Uklar prosedyre Feil bruk av maskiner og utstyr Mangelfull opplæring av personalet Mangler ved fysiske forhold Ikke tilfredstillende organisering Mangel på tilgang på nødvendige helseo... Mangelfull kommunikasjon/samhandling 0 Figur 7 Årsaker til avvik Kjent, men sjelden komplikasjon, utenfor... Mangelfulle sikkerhetsrutiner Mangelfull diagnostikk Mangel på tilgang til adekvat utstyr Brudd på taushetsplikt Feil løfting Uforsvarlig lek, spøk eller veddemål Utilstrekkelig sikring Vernetiltak ikke/delvis gjennomført Verneutstyr fjernet Verneutstyr satt ut av funksjon tertial totalt % 9

10 Saksgang Antall meldinger går opp mens ledernes saksbehandling av avvik har en negativ utvikling. Gapet mellom meldte avvik og saksbehandlingen representerer et betydelig problem for meldekulturen i UNN. Signaler om endringer i avvikssystemet har medført henvendelser fra ledere til Fag- og forskningssenteret om de trenger å forholde seg til avvik meldt i Docmap. Selv om UNN står overfor et bytte eller omlegging av avvikssystem er det uakseptabelt å ikke fortløpende ta stilling til de meldte avvikene fra medarbeiderne. Tungvinte systemer bør ikke gi fritak for lederoppgaver. Fag- og forskningssenteret har fra 15. januar hatt vakttelefon i normal arbeidstiden for å gi støtte til de som har problemer. Man kan ikke forvente en kultur for forbedring dersom medarbeidere ikke får tilbakemeldinger på de meldinger som rapporteres Utvikling meldte og lukkede avvik Aksetittel Totalt meldt Lukket 0 1.tertial tertial tertial tertial Figur 8 Meldte og saksbehandlede avvik Forslag til tiltak: 1. Implementering av forbedret avvikssystem i uke Sørge for at etterslepet i avviksmeldingene saksbehandles på riktig ledernivå. 3. Fag- og forskningssenteret bistår med å utvikle avviksrapporter som skal danne grunnlag for forbedringer. Interne revisjoner Det utarbeides en årlig intern revisjonsplan på bakgrunn av tilsyn, hendelser, risikovurderinger og bestilling fra direktørens ledergruppe og Kvalitetsutvalget. Revisjonsplanen besluttes av direktørens ledergruppe. Fag- og forskningssenteret gjennomfører revisjonene. I 2011 vil følgende tema ble revidert. Ventelistekontroller Oppfølging av tilsyn Varige effekt av pasientforløpsprosjekter (rutineendringer og måloppnåelse). Misforhold mellom pasientklagesaker og egenmeldte pasientskadesaker (IK2448) Resultater etter tilsyn og interne revisjoner gir fortsatt signaler om behov for høyt fokus og for forbedringer innenfor arbeidsmiljø, HMS, og kvalitetssystemet. Arbeidet som iverksettes for å 10

11 få til kontinuerlig forbedring og å nyttegjøre seg av erfaringer fra tilsyn og revisjoner vil være et godt og viktig bidrag. Det er i 1. tertial 2011 ikke gjennomført interne revisjoner i UNN. Det er planlagt 10 revisjoner som gjennomføres i juni med tema ventelistekontroller. I 2010 har Fag- og forskningssenteret gitt 9 avvik i interne revisjoner til ene. I Avvikssystemet er kun 2 av disse rapportert lukket. Rapportene er gjennomgått i direktørens ledergruppe. Klinikkene følger ikke opp de interne revisjonene i samme grad som eksterne tilsyn. Dette medfører at det blir gitt avvik ved tilsyn som kunne været korrigert tidligere. Forslag til tiltak: 1. Systematisk oppfølging av interne revisjonsrapporter og avviksstatistikk i kvalitetsutvalg og arbeidsmiljøutvalg. Fast sak på agenda. 2. Tertialvis rapportering på status til styret gjennom ledelsens gjennomgang. Tilsyn Det vises til løpende rapportering til styret. Klinikkene følger opp tilsynsrapportene og korrigerer for avvik som gis av tilsynsmyndighetene i langt større grad enn tidligere. Status for det enkelte tilsyn og dialogen med tilsynsmyndighetene fremkommer i egen styresak. Det er utarbeidet prosessbeskrivelse 4 som skal bedre samarbeidet mellom og Fag- og forskningssenteret og som skal bidra til at vi opptrer koordinert mot eksterne tilsynsmyndigheter Forslag til tiltak: 1. Fortsatt styrebehandling av tilsynssaker. Kan vurderes som tertial rapport i ledelsens gjennomgang. 2. Klinikksjefer informerer ledergruppa i UNN om resultater etter tilsyn. Dette vil gi lederne mulighet til å diskutere om det er erfaringsoverføringsverdi til de andre ene Ledelsens gjennomgang foretaksnivå Fag- og forskningssenteret har hatt halvårlige gjennomganger på foretaksnivå siden september Rapporten har siden gang vært i utvikling hos Fag- og forskningssenteret. Direktøren bestilte i januar 2011 tertialvis gjennomgang på foretaksnivå som styresak og ønsket systematisk rapportering til ene hvert tertial. Fag- og forskningssenteret er i ferd med å bygge opp maler og rutiner for disse rapporteringene. Ledelsens gjennomgang i ene Ledelsens gjennomgang på nivå er en ny oppgave for Fag- og forskningssenteret. Det ble sendt ut invitasjon til alle er og sentre Det legges opp til tertiale rapporter til alle ene og ett årlig møte mellom og Fag og forskningssenter. Erfaringer så langt fra planlegging for gjennomføring, viser at det er utfordrende å koordinere møtetidspunkt for både FFS og er. Det har vært flere avlysninger og bytting av datoer. For å sikre forutsigbarhet for FFS og, bør dette inn som en del av årsplan. Det vil være hensiktsmessig gjennomføre disse møtene etter tertialvise rapporteringen. Her vil FFS ha mulighet til å stille med ferske tall fra tertialrapport til ledelsens gjennomgang i ene. 4 Tilgjengelig i Docmap, PB

12 Klinikk/senter 1. tertial 2.tertial 3.tertial Måned Status Barne- og ungdomsen x Februar Utført Rehabiliteringsen x Februar Utført Medisinsk x Februar Utført Drift og eiendomssenteret x Februar Utført Hjerte- og lungeen x Februar Utført Rus og spesialpsykiatrisk x Mars Utført Operasjon og intensiven x Mars Utført Fag- og forskningssenteret x Juni HR-senteret x Juni K3K x Juni Nevro- ortopedien x Oktober Diagnostisk x Oktober Økonomi og analyse senteret x Oktober Nasjonalt senter for telemedisin x Oktober Akuttmedisinsk x Oktober Allmennpsykiatrisk x Mai Utført Tabell 2 Planlagte og gjennomførte Klinikkvise ledergjennomganger i Pasientsikkerhet Nasjonal pasientsikkerhetskampanje UNN planlegger aktiviteter i tråd med nasjonal pasientsikkerhetskampanje. Det er valgt ut følgende områder som kampanjen skal vektlegge. Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet på infeksjoner. K3K er ansvarlig for innføring av WHO sjekklisten for trygg kirurgi. Det er avsatt prosjektmidler for innføringen. UNN avventer igangsetting. Rapport fra erfaringer ved Nordlanssykehuset foreligger i styresak NLSH18/2011. Global trigger tool (GTT). Systematisk gjennomgang av et utvalg pasientjournaler for å kartlegge omfanget av pasientskader. UNN har startet opplæringen av 3-4 medarbeidere (sykepleiere og lege). Samstemming av legemiddellister (primærhelsetjeneste, apotek) Vi avventer rapporter fra pilotsykehusene før implementering igangsettes. Riktig legemiddelbruk i sykehjem (primærhelsetjeneste, apotek) Vi avventer rapporter fra pilotsykehusene før implementering igangsettes. Behandling av hjerneslag: Forberedes vår/sommer 2011 Psykisk helse: Forberedes vår/sommer 2011 Infeksjon ved sentralt venekateter: Forberedes vår/sommer 2011 Kampanjen er fra nasjonalt hold noe forsinket i forhold til plan. UNN ved Fag- og forskningssenteret følger med på de nasjonale aktivitetene og koordinerer kampanjen internt sammen med koordinator fra Helse Nord. 12

13 Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten - NOIS UNN deltar i NOIS registreringen på lokasjonene Tromsø, Harstad og Narvik og har god oppfølgingsprosent. Andelen infeksjoner i UNN ligger betydelig over landsgjennomsnittet på flere områder. Tiltak for å få ned andelen infeksjoner bør iverksettes. Fra 2012 vil NOIS registeret utvides til å gjelde flere områder. UNN Tromsø Ikke fullstendig oppfulgt Andel(%) fullstendig oppfulgt Inngrep Fullstendig oppfulgt Totalt Bypass ,1 94,6 Keisersnitt ,4 89,1 Hofteprotese-total ,2 91,6 Hofteprotese-hemi Tabell 3 oppfølgingsprosent Nasjonal oppfølgingsprosent UNN Harstad Ikke fullstendig oppfulgt Andel(%) fullstendig oppfulgt Inngrep Fullstendig oppfulgt Totalt Keisersnitt ,1 Tabell 4 oppfølgingsprosent UNN Narvik Ikke fullstendig oppfulgt Andel(%) fullstendig oppfulgt Inngrep Fullstendig oppfulgt Totalt Keisersnitt ,7 89,1 Tabell 5 oppfølgingsprosent Nasjonal oppfølgingsprosent Nasjonal oppfølgingsprosent 13

14 Insidensandel etter type inngrep 2010 UNN Tromsø Inngrep Antall Inngrep Antall infeksjoner Insidensandel Nasjonal insidensandel Bypass ,2 5,9 Keisersnitt ,6 6,8 Hofteprotese-total ,8 3,2 Hofteprotese-hemi ,3 5,5 Tabell 5 Tromsø har høyere insidensandel for alle typer inngrep som registreres sammenlignet med landsgjennomsnittet. UNN Harstad Antall Antall Nasjonal Inngrep Inngrep infeksjoner Insidensandel insidensandel Keisersnitt ,8 Tabell 6 Ingen postoperative sårinfeksjoner i Harstad (men få inngrep). UNN Narvik Antall Antall Nasjonal Inngrep Inngrep infeksjoner Insidensandel insidensandel Keisersnitt ,3 6,8 Tabell 7 På grunn av at det er så få inngrep gir 1 infeksjon høy insidensandel. Pasientsaker UNN har ikke gode nok registreringer over pasientskadesaker. Det er utviklet system for å overvåke saksgangen for de enkelte skadesaker og klager. Dette følges videre opp i kvalitetsutvalg. Dette betyr at UNN har god oversikt over enkeltsakene, men mangler samlet statistikk over populasjonen. Dette planlegges korrigert i nytt avviksmeldesystem Det er en jevn økning av saker meldt til UNN, median saksbehandlingstid i 1.tertial 2011 er 50 dager mot 63 dager i % av sakene har lengre behandlingstid enn 30 dager. UNN mangler gode registreringssystem for å kategorisere pasientsaker med hensyn til alvorlighetsgrad og type pasienthendelse. Dette har Fag- og forskningssenteret lagt inn i ny avviksbehandlingsmodul som planlegges i drift fra uke 45. Elektronisk meldeskjema for pasienthendelser vil da være i tråd med skjema IK2448. Fag- og forskningssenteret vil da kunne gi analyser av meldte pasientsaker. 14

15 Sakene fordeler seg slik i 2010: Antall saker tertial 2011 Median behandlingstid 2010 Annet Barnevern (1) Fastlege Forsikringssak (14) Helsetilsyn IK NAV (4) NPE Pasient/pårørende Pasientombud Politiet Tabell 8 Pasientsaker Median behandlingstid 2011 Norsk pasientskadeerstatning. Saker fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har en svarfrist på 8 uker. Fag- og forskningssenteret følger opp disse sakene rutinemessig med en intern tidsfrist på 30 dager. Historiske data viser at UNN bryter NPE fristen i 54 % av sakene. Det er store forskjeller mellom ene. Fra og med 1.mai 2011 er det nye rutiner hos NPE der pasientsaker vil bli behandlet uten kommentar fra behandlingsstedet dersom 8 ukers fristen ikke er overholdt. Erfaringsmessing vil klageren få medhold i de fleste tilfeller. Oversikt NPE saker med overskredet 8 ukers behandlingsfrist i UNN Akuttmedisin Allmenpsykiatrisk BUK Diagnostisk HLK K3K Longyearbyen Medisin Nevro-orto NST OPIN Rehab Rus og spesialpsykiatri TMS Figur 9 Antall NPE saker med brutt tidsfrist (60 dager). (kun tall fra 1.tertial i 2011) Forslag til tiltak: 1. Intensivere arbeidet i 2. og 3.tertial med hensyn til nasjonal pasientsikkerhetskampanje 2. Planlegge oppstart av nye områder for NOISE registreringen. 3. Iverksette tiltak for å få ned infeksjonsratene i UNN Tromsø. 4. Ny avviksmodul for pasientsaker i hht. IK Fag- og forskningssenteret utvikler dette kapittelet til en av hovedanalysene i rapporten ledelsens gjennomgang. 15

16 HMS arbeidsmiljø KVAM Lederopplæring HMS: Den vedtatte HMS-strategien setter bl.a. økt lederfokus på HMS. I forbindelse med behandlingen av HMS-strategien høsten 2008, bestemte ledergruppen: Ledergruppa går inn for at de 4 første modulene HMS-kurset er obligatorisk opplæring for ledere på alle nivå. Deltakelse utover dette avgjøres individuelt i samarbeid med nærmeste overordnet. FFS/kvalitet holder oversikt over deltakelse og rapporterer tilbake til sjefene. Kursene evalueres, også med tanke på videreopplæring av ledere i HMS. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse i januar 2011 til 246 ledere i UNN HF (sjefer, avdelingsledere, seksjonsledere iht. til vedtatt struktur). Det betyr at mange førstelinjeledere (det såkalte 5. nivå) ikke inngår i undersøkelsen. 52,4 % har svart på undersøkelsen. Den lave svarprosenten kan bidra til å gi ett mer positivt bilde enn det reelle, da det antas at de som oppfyller de pålagte kraven er mer tilbøyelig til å svare på undersøkelsen. Utsendte spørringer 246 Innkomne svar 129 Fullført pålagte 4 moduler 27 Fullført 1-3 moduler 35 Tidl. HMS-kurs > 10 år 13 Tidl. HMS-kurs < 10 år 37 Tabell 9 Gjennomføring HMS kurs ledere Klinikk Utsendt spørring Antall svar Gjennomført 4 moduler Akuttmedisinsk Allmennpsykiatrisk BUK Diagnostisk HLK K3K Medisinsk Nevro-ortopedien OPIN Rehabiliteringsen Rus- og spesialpsykiatrisk NST Drift- og eiendomssenteret Fag- og forskningssenteret HR-senteret ØAN Andre Totalt Tabell 10 Klinikkvis gjennomføring HMS 16

17 21 % av de ledere som har svart på undersøkelsen, har gjennomført HMS-opplæringen etter at ledergruppen gjorde sitt vedtak i desember Dette resultatet er dårligere enn forventet da Fag- og forskningssjefen hadde et måltall på 80 % i dialogavtalen med direktøren. Opplæring i systematisk HMS-arbeide anses som et viktig virkemiddel for at UNN skal nå de mål som er satt i forhold til reduksjon i fravær, redusert misforhold mellom oppgaver og ressurser. Egenvurdert nytteverdi synes å være bedre hos de som har deltatt på det nye HMS-kurset (gjennomført i 2009 og 2010). Disse uttaler seg mer positivt i forhold til: samarbeid med verneombud og KVAM setter HMS på dagsorden i leder- og personalmøter arbeider systematisk med HMS følger HMS-prosedyrene i Docmap Fag- og forskningssenteret har i samarbeid med HR og NST utviklet et e-kurs i basert på de 4 første modulene og som er egnet til opplæring internt i ene KVAM Basert på referater som er lagt ut på intranett varierer møteaktiviteten fra 0 7 møter i Det synes som om de er som har best systematikk i arbeidet legger seg over minimumsgrensen på 4 møter i året. Fag- og forskningssenteret har tilbakemeldinger fra bl.a. verneombudene og tillitsvalgte om at KVAM-gruppene i avdelingene fortsatt har utviklingspotensial. UNN støtter seg på KVAM strukturen i når man utsettes for ekstern oppmerksomhet, det er da spesielt viktig at denne strukturen fungerer godt og etter intensjonen. Det er Fag- og forskningssenterets oppfatning at KVAM fungerer er svært varierende i de enkelte er. I drøftingene med tillitsvalgte etterlyses det tiltak fra ledelsens side. UNNs valg av KVAM - organisering understøttes av nyere forskning. I Sintef forskningsprosjekt inkluderende arbeidsliv i kommunene 5 anbefales det å se kvalitet og HMS i sammenheng. Veivalget er riktig og KVAM har fått rimelig tid til implementeres i organisasjonen. Det er forventninger om at det fremkommer resultater fra arbeidet. Ecoonline kjemikalieregister Det gjenstår betydelig behov for oppdatering i registeret, både med tanke på innhold, oppdatering og struktur. Brudd på arbeidsmiljøloven registrert i GAT Fag- og forskningssenteret har i forbindelse med ledelsens gjennomgang i ene sett på registrerte AML- brudd i GAT: antall brudd i siste tertial brudd knyttet til utleie til andre er antall ansatte med mange brudd (over 40) brudd AML timer pr 4 uker, pr uke, pr. år, helg- og ukefri. 5 ISBN

18 I gjennomsnitt er ca 20 % knyttet til utleie til andre er. Mange brudd mangler avdelingstilhørighet og begrunnelsen (kommentarfeltet) er mangelfullt utfylt. En stor andel av bruddene knyttes til relativt få ansatte. Klinikkene får rapportert disse tallene tertialvis fra Fag- og forskningssenteret. Øvrige HMS avvik meldes i svært liten grad i avvikssystemet. Nytt meldesystem for avvik vedrørende personskader er lagt inn i nytt avviksmeldesystem. Det er også registrert at meldesystemet brukes i personkonflikter uten at det har vært forsøkt løst ved rutinene som gjelder for konflikthåndtering. Forslag til tiltak: 1. Bedre våre systemer til oppfølging av nytilsatte ledere slik at de gjennomgår vedtatt opplæringsplan i HMS. 2. Fag- og forskningssenteret utarbeider rapporteringspunkter for KVAM/HMS utviklingen til Rapporten Ledelsens gjennomgang. 3. Klinikkintern opplæring basert på e-kurs (helsekompetanse) 4. Opplæring i HMS settes som et punkt i dialogavtalen Nasjonale indikatorer. Nasjonale måltall for kvalitet er rapportert i tertialrapportene. UNN har fortsatt utfordringer med måloppnåelsen på nasjonale måltall. Det ventes at fokuset på kvalitet vil styrkes fremover og at det vil komme flere nasjonale indikatorer på kvalitet. Det er derfor viktig at det lages rutiner som gjør det mulig å oppnå nasjonale måltall der vi har etterslep. Eksempler på områder er ventetider, epikrisetid og datakvalitet fra psykiatien Forslag til tiltak: 1. Oppfølging av nasjonale indikatorer i enes dialogavtaler, tertialrapporter og årligmelding. Det bør vurderes om flere av de nasjonale indikatorene skal rapporteres til styret i månedsrapport. Kvalitetsregistre Hos Fag- og forskningssenteret er det registrert 105 ulike kvalitetsregister. Dette er lokale kvalitetsregister som går tilbake til Dette er enes eiendom og Fag- og forskningssenteret har kun oversikt over registrene. I hvilken grad disse registrene er aktive og benyttes til kvalitetsforbedring har vi ikke oversikt over. Fag- og forskningssenteret vil ta en gjennomgang av bruken av disse registrene med lederne i de vise gjennomgangene. Fag- og forskningssenteret har tatt initiativ til en samordning og gjennomgang av registrene i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), ene og Fag- og forskningssenteret. 18

19 Kvalitetsregistre ved UNN - Registrert ved Fag- og forskningssenteret År Navn Klinikk 2005 Leukemiregister Medisinsk 2006 Korona angiografi og PCI register UNN Hjerte-lunge en 2006 Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved bruk av telemedisinske løsninger 2007 International point prevalance study on fluid resuscitation practices 2007 Prehospital smertelindring med ketamin for pasienter med skader og andre typer kirurgiske smerter 2007 Hjertestans på sykehus - en kvalitetsstudie på UNN-Troms 2007 Nevropsykologiske testdata fra pasienter 0-18 år ortopedien Barne- og ungdomsen Bruk av multidetektor CT og scintigrafi i diagnostikk av lungeemboli 2007 ved UNN Diagnostisk 2007 CT-veiledet lungebiopsi Diagnostisk 2007 Klinisk revisjon av Colorektalcancer behandling 2007 Bedrer kirurgi psykisk helse ved hyperparathyreoidisme Oppfølging pasienter operert med lapraoskopisk rectopexi for indre 2007 rectal prolaps 2007 Botulinumtoxin som behandling av spastisk bekkenbunn 2007 Bulkamid 2007 Pasienttilfredsunders kelse ved inkontinenssenteret UNN 2007 Oppf lging av pasienter oppearert for tykktarmskreft 2007 Avviksdatabase Stråleterapiseksjonen Hiv og tuberkolose i Norge: Epidemiologi eg evaluering av nye 2007 dianostiske metoder for tuberkolose Medisinsk 2007 Transfusjonspraksis ved Hematologisk avdeling Medisinsk Kvalitetsregister mhp MRSA i opptaksområdet for Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN HF Har resistensbestemmelse og baklterieidentifikasjon innvirkning på valg av antibiotikaregime ved bakteriemi? 2007 Kvalitetsoppf lging Slagenheten Antall pasienter operert for idiopatisk normaltrykkshydrokefalus i Norge Ruspasienter med mulig ADHD. Hvilken betydning har det å bli utredet Medisinsk Medisinsk ortopedien ortopedien Rus og spesialpsykiatrisk 2007 International point prevalence study on fluid resuscitation practices 2007 Arbeidsglede Dianostikk og behandling av infeksjon hos pasienter med sepsis på 2008 intensiv 2008 Forekomst og håndtering av sepsis i akuttmottak 19

20 2008 Evaluering av smertebehandling Plasmaleukaferese og plasmautskiftning som adjuvant behandling av livstruende sepsis Overlevelse etter prehospital hjertestans i Tromsø kommune - et 10- års materiale Beslutningspraksis blant personalet - et spørsmål om relasjoner og selvorganisering? 2008 Juvenil idiopatisk artritt og uveitt i Nord-Norge og Midt-Norge 2008 Sykdomsforløp av ikke-epiteliale svulster i mage-tarmkanalen sammenholdt med patologiske Allmennpsykiatrisk Barne- og ungdomsen Diagnostisk Intern kvalitetsunders kelse av rutiner og forhold rundt elektiv 2008 elektrokonvertering på UNN Hjerte-lunge en 2008 Infeksiøs endokarditt ved UNN i en tiårsperiode Hjerte-lunge en 2008 Studie av effekten ved kriseorientert intervensejon ved f dselangst og ønske om keisersnitt 2008 Ett stopp studien 2008 Forventninger hos gravide til svangerskaps- og fødselsomsorgen 2008 Endring av praksis ved f deavdelingen 2008 Kvalitet på perioperativ behandling 2008 Rehabiliteringsavdelingens målsettingsprosess - sett fra pasientens ståsted Kartlegge behov for nye telemedisinske løsninger hjem til nyresviktpasienter Kompetanse- og ressurssenter 2008 Medisinsk 2008 Oppf lging av HIV-positive pasienter ved UNN Medisinsk 2008 Pasienter som ikke m ter Medisinsk 2008 Nasjonal Ryggregister ortopedien 2008 Hofte tendinitt - sensbetennelse i hoften ortopedien 2008 Program om respirasjonsproblematikk Rehabiliteringsen 2008 Eldre på akuttavdelinger - en gjennomgang av tilbudet Rus og spesialpsykiatrisk VAKe 3G - Videoassistert Akuttmedisinsk Konferanse ved hjelp av G Utlevering 2008 SNOW- symtombasert sykdomsovervåkning i Helse Nord Utlevering 2009 Hjerte-lunge-redning med bruk av defibrillator på UNN 2009 Kvalitet på informasjonsbehandling ved pre- og intrahospital pasientdokumentasjon 2009 Effekt av opiater for overlevelse hos pasienter etter HLR 2009 Evaluering av klinisk praksis, struktur og behandlingsforløp i BUP Nosokomial smitte av hepatitt C i en kar/thorax kirurgisk avdeling vist gjennom en komplett ettersporing. Klinisk betydning av Haggitt- og sm-klassifikasjon av patologiske preparat fra colon- og rectumcancer Kvalitetsregister: Barn født med Neonatal Alloimmune trombocytopeni (NAIT) Barne- og ungdomsen Diagnostisk Diagnostisk Diagnostisk 20

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter...

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter... 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Ledelsens gjennomgang 3.tertial 2011 Styringshjul

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Møtedato: 08.-09.12.2011 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en første utgave av resultat- og tiltaksrapport kvalitet. En slik

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Er de bygningsmessige og tekniske forholdene innenfor akseptert nivå?

Er de bygningsmessige og tekniske forholdene innenfor akseptert nivå? Ledelsens gjennomgang 2015 intern kontroll/kvalitetsstyring. Versjon 0.2. Basert på PR24998 Ledelsens gjennomgang - mal Innhold 1. Ventetider... 1 2. Bygningsmessige og tekniske forhold... 1 3. Pasientsikkerhet...

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i UNN. Einar Bugge Fag- og forskningssjef UNN

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i UNN. Einar Bugge Fag- og forskningssjef UNN Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i UNN Einar Bugge Fag- og forskningssjef UNN Definisjon kvalitet Kvalitet omhandler i hvilken grad det som skjer av aktivitet og tiltak i helsetjenesten øker sannsynligheten

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 24/2012 Navn på sak: Overordnet risikostyring 2012

Detaljer

Ledelsens gjennomgang 2016 intern kontroll/kvalitetsstyring Versjon 1.0. Basert på PR24998 Ledelsens gjennomgang. Innhold

Ledelsens gjennomgang 2016 intern kontroll/kvalitetsstyring Versjon 1.0. Basert på PR24998 Ledelsens gjennomgang. Innhold Ledelsens gjennomgang 2016 intern kontroll/kvalitetsstyring Versjon 1.0. Basert på PR24998 Ledelsens gjennomgang Innhold 1. Ventetider... 43 2. Bygningsmessige og tekniske forhold... 43 3. Pasientsikkerhet...

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009 Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009 Formål Den øverste ledelsen ved foretaket går årlig gjennomorganisasjonens system for kvalitetsstyring for å sørge for

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 095-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 01.01-31.10.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 03.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref:

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Direktøren Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar REVISJONER 2008-2009 - Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Revisjon Dokumentfly i pasientarbeidet/henvisningsrutiner Dato: 17.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Anbefalinger Styrebehandlede

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Styresak 60-2013 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - juni 2013

Styresak 60-2013 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - juni 2013 Direktøren Styresak 60-2013 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - juni 2013 Saksbehandler: Tonje E Hansen, Hilde Normann Saksnr.: 2010/1702 Dato: 20.06.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Kvalitetsforbedring Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Brukerens behov skal være førende Gode, verdige og rettferdige tjenester til alle som trenger det, når de trenger det. mandag, 30. september 2013

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitet og pasientsikkerhet En statusrapport over pasientsikkerhetsarbeidet i Midt Norge Styremøte 12.03.2014 Status knyttet til mål i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet GTT Nasjonale innsatsområder

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 44-2015 Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Styresak 71-2012 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet november 2012

Styresak 71-2012 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet november 2012 Direktøren Styresak 71-2012 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet november 2012 Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 06.11.2012 Bakgrunn Dashbordet er

Detaljer

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Styresak 050-2017-1 Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Nedenfor gis en vurdering av tilstanden i Helse Nord IKT sett

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 76/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 76/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 76/2017 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 76/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.9.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Dagens agenda - Hva myndighetskrav sier om hensikten med å registrere meldinger - Registrere melding - Behandle melding - Organisering

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandler: Barthold Vonen, Jan Terje Henriksen, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1610 Dato: 04.12.2014

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Statusrapport til styremøte i 20. juni 2013 2 Tittel på rapporten 1 Status i arbeidet Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt

Detaljer

Min forbedringsreise styreinvolvering og bruk av Dashbord. Barthold Vonen Viseadministrerende direktør Nordlandssykehuset HF

Min forbedringsreise styreinvolvering og bruk av Dashbord. Barthold Vonen Viseadministrerende direktør Nordlandssykehuset HF Min forbedringsreise styreinvolvering og bruk av Dashbord Barthold Vonen Viseadministrerende direktør Nordlandssykehuset HF Starten.. for meg Knut Schrøder sa: Vår 1988 yngste ass lege i kirurgi opplæring

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system 1 Pasientsikkerhetsarbeid satt i system Oslo & Akershus Anne-Cathrine Braarud Avdelingsoverlege, PhD Ambulanseavdelingen 3 Nasjonal kampanje for å bedre pasientsikkerhet Passer ikke så godt for ambulansetjenesten/

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør stab pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: SAK 43/2015 OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONENS ANBEFALINGER I HJERTE-, LUNGE-

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Styresak 104-2014 Oppfølging av IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF, internrevisjonens anbefalinger, jf.

Styresak 104-2014 Oppfølging av IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF, internrevisjonens anbefalinger, jf. Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 104-2014 Oppfølging av IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF, internrevisjonens

Detaljer

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2208 Andreas Ertesvåg, 78 97 31 54 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 6/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

Styresak NOIS-resultater 3. tertial 2016

Styresak NOIS-resultater 3. tertial 2016 Direktøren Styresak 096-2016 NOIS-resultater 3. tertial 2016 Saksbehandler: Beate Sørslett Dato dok: 14.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2014/2701 Vedlegg (t): Innstilling til vedtak Styret tar saken

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/5 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak:

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak: Saksbehandler: Sidsel Haraldsen, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 200800551-6 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 79-2009/5

Detaljer

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Til Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep NO-0032 Oslo postmottak@helsetilsynet.no Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Deres referanse 29.04.11 Harald Noddeland 97402040 10/01634 2010/128

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 926 15 576 Bodø, 18.3.2016 Styresak 45-2016/4 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

Avvikshåndtering i diagnostikk

Avvikshåndtering i diagnostikk - Workshop - Avvikshåndtering i diagnostikk Novembermøte 2012 Gardermoen, 12.11.2012 Bakgrunn Mangelfull håndtering og oppfølging av nestenhendelser og avvik innen diagnostikk Hvordan vet vi det? Kunnskap

Detaljer

Internrevisjon. SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier

Internrevisjon. SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Internrevisjon Hva betyr internrevisjon for oss? Erfaringer fra smittevern Nordlandssykehuset HF SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Vår organisasjon Nordlandssykehuset

Detaljer