COMPLEX ALDERSTRYGDEN I ET NØTTESKALL ELLER SKALL, SKAL IKKE; HENNING HERRESTAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMPLEX ALDERSTRYGDEN I ET NØTTESKALL ELLER SKALL, SKAL IKKE; HENNING HERRESTAD"

Transkript

1 COMPLEX INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK HENNING HERRESTAD ALDERSTRYGDEN I ET NØTTESKALL ELLER SKALL, SKAL IKKE; en studie av anvendelsen av ekspertsystemskall for PC innen det juridiske domene NORIS (83) F*KUS 'T A I S im

2 Hovedkontor: Roscnholmvn. 25, 1410 Kolbotn, tlf. (02) Bergen: Drcggsalmcnningen 10/12, tlf. (05) Stavanger: Auglendsdalen 81, tlf. (04) Trondheim: Kongensgt. 60. tlf. (07)

3 I N ^ j o m i i t g j o r JUSocEDB Postboks 7557, Skillebekk, OSLO 2 Postgiro Bankgiro Postgiro ComPlex Foreningen står bl.a. for salget av CompLex-heftene og vedlikeholder abonnementsordningene for serien.

4

5 ^ SamvirkendeDataSystemerSamvirkendeDataSystemer DataSystemerSamvirkendeDataSystemerSamvirkende SystemeSamvirkendeDataSystemerSamvirkendeData Samvirke ndedatasystemersamvirkendedatasystemer DataSystemerSamvirkendeDataSystemerSamvirkende SystemeiSamvirkendeDataSystemerSamvirkendeData Samvirke ndedatasystemersamvirkendedatasystemer DataSystemerSamvirkendeDataSystemerSamvirkende Systemei SamvirkendeDataSystemerSamvirkendeData Samvirke ndedatasystemersamvirkendedatasystemer DataSystsmerSamvirkendeDataSystemerSamvirkende Systemei SamvirkendeDataSystemerSamvirkendeData Samvirke ndedatasystemersamvirkendedatasystemer DataSystjmerSamvirkendeDataSystemerSamvirkende Systemei SamvirkendeDataSystemerSamvirkendeData SamvirkendeDataSystemerSamvirkendeDataSystemer DataSystumerSamvirkendeDataSystemerSamvirkende Systemei SamvirkendeDataSystemerSamvirkendeData Samvirkende Data Systemer Statens Datasentral as J

6

7 F Ø Y E N Ved behov f Dr juridisk bistand, kontakt FOYEN i Norge, Sverige, England, USA og Brasil. Rådgivning, Distand i forhandlinger og prosedyre innenfor et bredt forretningsju idisk spekter, bl.a.: Selskapsrett Etablering»rett Arbeidsrett Internasjo lalisering Skatterett Entreprise *ett EDB-rett Kontrakts- og kjøpsrett Forsikring!.rett Tingsrett Personrett Gjeldsforhandlinger og konkurs Sjørett NORWAY ADVOKATFIRMAET FØYE & CO ANS. Oscars gal? 52, 0258 OSLO 2 Tel. (02) , Telex foyen n, Fax ;02) P.O. box *53 Nesbru Senter, 13'>0 NESBRU Tel. (02) , Telex foyen n. Fax 02) Moses Plass, 5500 KRISTIANSUND Tel. (073) , Telex 15479, Fax [073) DBC Senteret, 3550 GOL Tel. (067) Fax (067) SWEDEN ADVOKATFIRMAN FOYEN & PEDERSEN Regeringsgatan 67, P.O. Box 7269, S STOCKHOLM Tel. (08) Telex foplaw s. Fax (08) ENGLAND FOYEN & BELL SOLICITORS Norway House, 21/24 Cockspur Street, LONDON SW1Y 5BN Tel. (01) , Telex exnor g. Fax (01) White House, Beacon Road, CROW BOROUGH, EAST SUSSEX TN6 1AB Tel , Fax USA FOYEN & PERI ATTORNEYS AT LAW 250 Park Avenue 19th Floor, NEW YORK N.Y Tel. (212) , Fax (212) Morris Turnpike, SHORT HILLS. NEW JERSEY Tel. (201) , Fax (201) BRAZIL FOYEN CONSULTORES S/C Rio Sul Tower, Suite 2308 Rua Lauro Müller 116 RIO DE IANEIRO CEP Tel. (21) , Telex 21985, Fax (21)

8

9 CompLex nr. 10/88 Institutt for rettsinformatikk Universitetet i Oslo Niels Juels gate OSLO 2 Henning Herrestad ALDERSTRYGDEN I ET NØTTESKALL, ELLER SKALL, SKAL IKKE; En studie av anvendelsen av ekspertsystemskall for PC innen det juridiske domene NORIS (83) F*KUS Prosjektet har vært støttet av No-ges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd. TANO

10 Tano A.S ISBN Utgivelser i skriftserien CompLex støttes av: Den norske Advokatforening Den norske Bankforening Digital Equipment Corporation A/S Ericsson Information Systems A/S IDA, Integrert Databehandling a.s Industriforbundets Servicekontor K-link, Kreditkassen Lovdata Norges Forsikringsforbund Norges Statsautoriserte Revisorers Forening Televerket Wikborg, Rein & Co Fotografisk opptrykk ved Engers Boktrykkeri A/S, Otta

11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD. s BRUK AV EKSPERTSYSTEMSKALL I JURID SK ARBEID. s LOV OM FOLKETRYGD - LITT OM MODELLENS KONTEKST. s PRESE> TASJON AV CRYSTAL. s Oppstart. s A bygge programmer. s Kommmidolisten. s Funksjonstastene. s Ekstra- og alternative betingelser. s Hovedprogrammet. s Forfining av betingelsene. s MODELL AV LOV OM FOLKETRYGD 7-1 o(; 7-2. s Toppen av regeltreet. s Betingelser for krav på alderspensjon. s Betingelser for å fastsette grunnpensjon. s Del (A) og (B). s Del (C). s Del (D). s Del (E). s Del (F) s Del (G). s Tilbake til konklusjonene. s EKSEMI EL PÅ DIALOG MED PROGRAMMET "ALDERSPENSJON". s BESKRIVELSE AV TAXMAN: ET EKSPERIMENT I KUNSTIG INTELLIGENS OG RETTSLIG RESONNERING. s VANSKER MED Å LAGE OG OPPDATERE CRYSTAI/-PROGRAMMER. s. 47 NORIS(83) - F*KUS

12 9. BRUKERGRENSESNITT. s FORKLARINGER. s ER CRYSTAL-PROGRAMMER KUNNSKAPSBASERTE SYSTEMER ELLER EKSPERTSYSTEMER? s TAKK TIL... s REFERANSER. s VEDLEGG: LOV OM FOLKETRYGD s. 62 Kap. 7, 7-1 og 7-2. NORIS(83) - F*KUS

13 1 1. FO R O RD. Denne rapporten er et resultat av arbeidet med F * K U S prosjektet ved Institutt for Rettsinformatikk. Det samlende konsept for F * K U S prosjektet er ideen om for\>altningsoricnterte kunnskapsbaserte systrmer. Som et skritt på veien mot å lage slike systemer fant vi det ønskelig å prove ut en type kommersielt tilgjengelige programmeringsverktøy kalt "ekspertsystemskall". Dette er verktøy som er nunt å gjøre det enkelt å lage regelbaserte programmer slik man kjenner dem fra de såkalte "ekspert-systemer". Ekspertsystemer skal ifølge omtalen ha lagret alle de reglene og faktaene en ekspert bruker for å lose et problem innenfor sitt domene. Systemet truker denne kunnskapen til å etterligne ekspertens resonnerinj; når han løser problemer. De kalles derfor også "kunnskapjbaserte systemer" og de regnes som produkter av forskningen innen "kunstig intelligens". Et ekspertsystemskall blir gjerne beskrevet som et ekspertsystem med en tom kunnskapsbase hvor programmereren kan legge inn ny kunnskap om det domene han ønsker å automatisere. Ekspertsystimskallene har etterhvert kommet i mange varianter. Ut i fra hensyn til Instituttets daværende maskinutrustning ble det bestemt å <jope inn ekspertsystemskall for PC, og valget falt på "Personal Consultant Easy" (PC Easy) fra Texas Instruments og "Crystal" Ira Intelligent Environment Limited1. På grunnlag av anbefalinger vi fikk ble hoveddelen av arbeidet utfort med Crystal. PC Easy ble bare brukt som sammenligningsgrunnlag, og slik blir dei også sporadisk brukt i denne rapporten. For ytterligere å kunne seite vårt program og det skallet vi prøvet ut i perspektiv, har vi gitt e i ganske utførlig beskrivelse av T A X M A N. et kunnskapsbasert progiam laget av Thorne McCarty2. 1 Vi har b u k t Crystal versjon 2.10 fra All eksplisitt kritikk av Crystal er ned utgangspunkt i denne versjonen av programmet. L. Thorne M ccarty "Reflections on T A X M A N : An Experiinent in A r tific ia l lite llig e n c e and Leg al R easo n in g ", Harvard Law Review 90. pp , NORIS(83) - F*KUS

14 2 V i ønsket å prove å representere juridisk kunnskap i et slikt ekspertsystemskall. Vi brukte Crystal til å modellere Lov om Folketrygd kap 7, 7-1 og 7-2, om regler for tildeling og utregning av grunnpensjon. V i hadde ambisjoner om også å modellere reglene for tilleggspensjon, og dopte derfor programmet vi laget "Alderstrygd". Programmet ble senere begrenset til grunnpensjon fordi vi forst og fremst onsket å utforske skallets virkemåte og evne til å modellere den juridiske kunnskap. Noe fullstendig program for utregning og tildeling av alderstrygd var ikke påkrevd for dette. I denne rapporten bruker vi begrepene "representasjon", "modell" og "program" uten å skille dem klart ad. Når meningsinnholdet (semantikken) i en rettskildefaktor (i det hele tatt) får et materielt uttrykk, f.eks. i ord i naturlig språk, så har dette meningsinnholdet fått en representasjon. Hvis rettskildefaktoren gis uttrykk i et formelt språk med en fast definert, entydig semantikk, har den fått en formell representasjon. Når vi med et system av flere språklige elementer har dannet en struktur som representerer rettskildefaktorens meningsinnhold, så har vi laget en modell av dette meningsinnholdet. Når denne modellen er laget med et programmeringsspråk som lar en datamaskin bruke modellen til f.eks. å fastsette grunnpensjon, så er denne modellen også et program. En slik modell innebærer en oversettelse av rettskildefaktoren fra dets representasjon i naturlig språk til et annet (formelt) språk. Enhver oversettelse innebærer en fortolkning, og en oversettelse av rettskildefaktorer innebærer derfor en juridisk tolkning. Denne tolkningen kan ha flere ambisjonsnivå. Vår ambisjon var at den ikke skulle være direkte gal eller mangelfull. Om bruken av systemet ville få juridiske konsekvenser, ville man også måtte kreve at tolkningen var fullstendig, eller ihvertfall tilstrekkelig fyldestgjorende for programmets formål. Hva dette skulle innebære vil måtte fastlegges gjennom en juridisk undersøkelse, noe denne rapporten ikke er et forsøk på. Men ved å gi en relativt fullstendig beskrivelse av hvordan "Aldrstrygd" virker og hvilke mangler det har, håper vi å stimulere den juridisk interesserte leser til å tenke igjennom hvilke krav som måtte stilles til en tilstrekkelig juridisk fyldestgjorende representasjon. En slik representasjon kan f.eks. tenkes brukt i et program til bruk ved trygdekontorene for NORIS(83) - F*KUS

15 å assistere en saksbehandler med à gi de riktige informasjoner for fastsettel ;e og utregning av alderstrygd. 3 Rapporten begynner med en drøftelse av ulike formål for bruk av denne teknclogien innen juridisk arbeid. For å illustrere enkelte vansker med «i lage en god representasjon, gir vi en beskrivelse av trygdeloven. Så følger en introduksjon til de viktigste trekkene ved ekspertsystemskallet Crystal. Programmet "Alderstrygd" blir deretter utfo lig beskrevet, og det gjengis en dialog med programmet. Vi har sammenlignet "Alderstrygd" med Thorne McCartys program T A X M A N. Dernest har vi tatt opp vansker Crystal gir en med å lage og oppdatere programmer. Vi diskuterer ulike brukergrensesnitt og ulike nuter å gi brukeren forklaringer på. Og vi har til slutt tatt opp spersmålet om et program laget i Crystal i det hele tatt kan sies å være noe ekspertsystem eller et kunnskapsbasert system. Trygdeloven 7-1 og 7-2 følger som vedlegg. NORIS(83) - F*KUS

16 4 2. BRUK AV EKSPERTSYSTEMSKALL I JURIDISK ARBEID. Det er skrevet masse om formålet med ekspertsystemer og om formålet med juridiske ekspertsystemer. Dette er etterhvert blitt et spørsmål nesten like stort og utflytende som spørsmålet om hva datateknologi kan brukes til generelt. For ekspertsystemer blir lett et slags symbol for en mer vag ide om avanserte datasystemer med nye fantastiske egenskaper. Vi vil ikke her drøfte i detalj hva ekspertsystemer er og kan eller burde kunne gjøre. Istedet vil vi ta opp hvordan man i juridisk sammenheng kan bruke de kommersielt tilgjengelige ekspertsystemskallene for PC. Vi vil heretter kalle ekspertsystemskallene ES-skall, og ES-skall for PC kaller vi PC-skall. Computas Expert Systems har utgitt rapporter med ca. et års mellomrom som oppsummerer ES-skallenes tekniske spesifikasjoner og kommenterer deres fortrinn og begrcnsninger3. Inntrykket etter å ha fått presentert resultatet av et par slike undersøkelser er at ekspertsystemskall for dedikerte LISP-maskiner og kraftige arbeidsstasjoner betraktes som seriøse utviklingsverktøy. ESsystemskall for PC har derimot intil nylig stort sett vært å betrakte som spennende leketøy. Noen PC-skall prøver også å importere alle mulighetene man får med arbeidsstasjonskallene. Dette er nødt til å gå ut over effektiviteten, slik at disse skallene presser grensene for en P C s minne og regnekraft og arbeider ulidelig langsomt. PC-skallene er likevel blitt avanserte nok til på den ene side å kunne gi nybegynnere en innfallsvinkel til å tilnærme seg den nye teknologien, og på den andre side til å lage mindre demonstrasjonssystemer for at man gjennom et forprosjekt kanskje kan overbevise en oppdragsgiver 0111 at et ekspertsystemprosjekt er 3 R o lf N o ssu m, 'E k s p e r ts y s te m - s k a ll to r P C og M a c in to s h ', Nordisk Datanytt, vol. 16 no R o a r F je llh e im, "E k sp e rtsy ste m e r 1987: Statu s og te n d e n s e r', DataTid. Nr. 4 (April) NORIS(83) - F*KUS

17 verdt å gå videre med4. Ettersom de blir laget for lettere å kunne virke sammen med andre typer programmer, er det kanskje også mulig å tenke seg at man med skall kan lage mindre regelbaserte moduler til ; ndre systemer. PC-skall er en ganske ny form for programvare. I likhet med andre nyen; programmeringsomgivelser utnytter de moderne virkemidler ;;om vinduer, menyer og mus. Skallene er ment å være verktøy som skal hjelpe programmereren til å kunne konsentrere seg om inni oldet i reglene. Skallet har hoynivå kommandoer som hjelper brukeren med å få utfort maskinnære ting som hvordan data skal lag es eller skjermbilder tegnes opp, uten å måtte gi mange detaljerte instruksjoner. PC-skall gir dermed inntrykk av å være brukervennlige også for uovede programmerere. I juridisk sammenheng har man også lagt vekt på det faktum at ES-skall er et hjelpemiddel til regelbasert programmering. Å lage et program form av serier med utsagn om at "H V IS det og del er tilfelle SA skal det og det skje" synes som et mindre sprang fra tradisjonell juridisk argumentasjon enn om man skulle representere argumentene med instruksjonene i et tradisjonelt programmeringsspråk. I teorien ski Ile man også kunne legge mindre vekt på programmets overordnede struktur. I en konvensjonell algoritme må programmereren forutse alle logiske slutninger og slutningenes rekkefolge. Deretter må programmereren gi maskinen instruksjon om å gjore disse slutningene. I et ekspertsystem er tanken at man kan lage en deklarativ representasjon av domenet. Slutningsmekanismen i skallet skal finne fram til hvilke regler som i hvilken rekkefolge er del av den aktuelle slutningskjede. Det kan med andre ord virke attrakt vt for folk i det juridiske miljo å begynne å bruke ES-skall. I navnet "ekspert system" ligger det en hentydning om at produktet man lager er i stand til å gi råd på linje med en ekspert. Det er vanskelig å definere hvem som er en ekspert. Forenklet kan vi si at en ekspert har en spesiell kunnskap andre ikke har om et emne. En av ideene bak å lage ekspertsystemer var å gjore slik 5 4 D eue er det uttall formål lor mange av de prototyper som er blitt produsert. E t eksempel på dette er rapporten til Berg/Theisen, NR rapport 811. jan NORIS(83) - F*KUS

18 kunnskap tilgjengelig for flere. En juridisk ekspert vil vel ofte være en person med kunnskap og evne til å løse særlig vanskelige juridiske problemer. Slike problemer er igjen ofte knyttet til at rettstilstanden på det aktuelle område er uklar. A få en maskin til å etterligne måten en juridisk ekspert løser slike problemer på er meget vanskelig. Det fordrer at alle de rettslige normer som trekkes inn er skrevet om på en entydig (men ikke nødvendigvis presis) måte som maskinen kan forstå. Dagens ES-skall har dessuten bare mekanismer for ren deduktiv resonnering-'5, mens man i juridisk metodelære også tillater analogiske resonnementer, utvidende og innskrenkende fortolkning, reelle hensyn etc. Med dagens teknologi er vi m.a.o. bare istand til å fange enkelte begrensede aspekter av juridisk argumentasjon. Programmene vil dessuten bare inneholde en enkelt, fiksert representasjon av rettsreglene. Kommersielle ES-skall vil vanskelig kunne representere tvetydighet, tvil eller rettslig motstrid. Dette innebærer at drømmen om en maskin som gir juridiske råd på ekspertnivå ennå er fjern. Vi kan derfor heller ikke få en maskin som tar ekspert avgjørelser. Det finnes alt i dag programmer som produserer rettslige avgjørelser ved å beregne tildeling og beløp av f.eks. sosiale stønader6. Disse kan enten kritiseres for ikke å ha en fullstendig representasjon av rettsområdet avgjørelsene bygger på, eller de inneholder bare representasjoner av enkle rensregler som ikke gir noen av de omtalte problemer. Vi vil i denne rapporten ikke komme nærmere inn på hvordan slike "produksjonsprogrammer" i seg selv kan forbedres. Formålet med rettslige ekspertsystemer vil være å assistere et menneske 6 ' Flere ES-skall er også istand lil å resonnere med usikkerheisfaktorer. 6 Eksempler er bostøtteordningen som er drøftet i - Paul R vn n in g, "E n fre m s tillin g og v u rd e rin g av reglene for tildeling av bostøtte", Skriftserien JU S og ED B nr.17/1976, og IN FO TRYGD og NORTRYGD systemene som er droftei i - Dag Wiese Schartum The introduction of computers in Norwegian local insurance olfices". CompLex 9/87. NORJS(83) - F*KUS

19 7 med å gjore en rettslig analyse. Dette kan forbedre et prodtiksjonsprogram ved å hjelpe en bruker med den analyse som skal til for å gi produksjonsprogrammet riktigere informasjon til beregningene. F.eks. har man på Norsk Regnesentral7 utviklet en prototype for et ekspertsystem som kan hjelpe en ligningsfunksjonær å fastsette særfradrag. Når dette er fastsatt vil det inngå som nodvendig informasjon til programmet som utregner skattetrekk. Thorne McCartys T A X M A N program illustrerer en annen anvendelse8. Hans mål var å gjore eksplisitt innholdet og strukturen i et juridisk domene. I forhold til et vanlig resonnement presentert i naturlig språk, er det å lage et program en langsom og møysommelig måte å uttrykke seg på. Men en slik formalisert beskrivelse er tilgjengjeld helt entydig og alle deler av resonnementet er gjort helt ekspisitt. I tillegg er resonnementet automatisert, man moter det ikke bare som en lang tekst, men som en dialog med programmet der resonnementet vises fram som forklaringer. Gjennom en dialog med programmet kan man gjore seg kjent med konsekvensene av program forfatterens argumentasjon. Om man vil gå enda mer i detalj, kan man ved å studere programkoden dissekere dialogens forutsetninger. Dette kan synes soni et mulig verktoy til en mer eksakt juridisk argumentasjon, hvilket vel ihvertfall ville kunne få gjennomslag på enkelte områder innen juridisk forskning. Slike programmer kan også tenkes brukt som datastøttet undervisning i rettslære og kanskje som hjelpemiddel for jusstudenter. Det er mulig å tenke seg at elever og studenter vil synes det er spennende å lose et rettslig problem i dialog med et dataprogram, og at de vil ha nytte av å se hvordan programmet lar reglene komme til anvendelse. Hvis det var tilstrekkelig enkelt å lage nye regler i programmet, kunne det tenkes at de ville kunne eksperimentere med å endre reglene i programmet for å se hvordan slutningene endrer seg. A klargjøre for seg selv hvilke beslutningsstrukturer som ligger i rettsreglene ved selv å prøve å utvikle en formalisert beskrivelse av et avgrenset rettsområde kan kanskje også være nyttig. Man 7 Berg/Theisen. NR rapport 811, jan L. Thorne McCarty, NORIS(83) - F*KUS

20 8 er nodt til å skaffe seg en meget grundig forståelse av hva en tekst egentlig sier for å kunne å lage en formal modell. Hvis man også implementerer en formell beskrivelse, eller bruker et programmeringsverktøy til modelleringen, kan man teste hvilke slutninger som kan deduseres fra modellen. Spørsmålet om programmet fungerer til nytte eller til å skape storre forståelse for andre blir da mindre viktig. Man kan godt tenke seg at en person lager noe helt- ubrukelig, men at dette likevel gir ham en tilbakemelding om hva som er feil i hans forståelse av rettsområdet. Hvis han får nye innsikter er målet nådd. Om han så vil dokumentere dette for seg selv eller andre med å lage et bedre program, blir en ny vurdering. En begrensning er likevel at en vanlig argumentasjon ofte tar hensyn til svært mange faktorer og kan ha mange underforståtte forutsetninger. I et program må man eksplisitt beskrive alle hensyn. Hvis det dermed blir svært mange regler, vil reglenes klare eksplisitte formuleringer og sammenhenger drukne i manglende oversiktbarhet. Denne begrensning gjor det nodvendig å noye avveie nytteverdien av å lage slike programmer. Hvis resonnementet er enkelt, er det spørsmål om ikke det langt enklere lot seg forklare med naturlig språk, eller eventuelt ved å tegne et flytdiagram. Hvis det er antydninger om at resonnementet egentlig er ganske omfattende, bør man antagelig vokte seg for i det hele tatt å prøve å lage noen modell som krever et så stort detaljeringsnivå som et program. Av denne rapporten vil det framgå hvorfor vi ikke vil anbefale Crystal til noen av de nevnte formål.

21 9 3. LOV OM FOLKETRYGD - LITT OM MODELLENS KONTEKST. Det kan være på sin plass med en beskrivelse av den rettslige kontekst for den relativt begrensede modell vi har laget av alderstrygden. Følgende beskrivelse bygger på et foredrag holdt av professor Asbjørn Kjønstad i egenskap av formann for trygdelovutvalget som arbeider med forenkling av folketrygdloven9. Dagens trygdelov er resultat av at man i 1966 og 1970 slo sammen trygdelover med ulike formål, stønadsregler og historisk bakgrunn. Utviklingen av slike lover er preget av over 100 års sosialpolitisk og juridisk arbeid. Kjønstad uttaler: "Trygderettslig lovgivning er i stor grad en realisering av politske lofter. Lovene er ofte blitt til under hastverk, og dette preger mye av lovgivningen. Den er lite systematisk oppbygd, og det er vanskelig å finne fram i den. De enkelte ord og uttrykk er ikke alltid valgt med største omhu." Med tilhørende forskrifter omfatter trygdeloven over 1000 paragrafer. Loven er i kontinuerlig forandring. Kjønstad påpeker at i de senere år har over en fjerdedel av Stortingets lovvedtak vært endringer i trygdelovgivningen eller nye trygdelover. Uten tilgang til Lovdata er forskriftsverket vanskelig å få tak i for folk utenfor trygdeetaten, og det er ofte vanskelig å se hvordan regler i forskriftene skal kombineres med reglene i loven. Mange viktige løsninger på trygderettslige spørsmål er bare å finne i trygdeetatens interne rundskriv. Kjønstad understreker at et særlig problem ved folketrygdloven er alle de interne henvisningene. Mange henvisninger er diffuse eller upresise. Andre steder er det regelsett som bygger på store deler av et an net regelsett. Kjøsntad uttaler: "Fo r å kunne beregne attføringspengenes størrelse etter kapittel 5, må man kunne reglene om uførepensjon i kapittel 8. For å kunne reglene om uførepensjon, må man kunne reglene om 9 Asbjørn Kjønstad 'V i får en ny trygdelov som mange tiere kan forstå". Sosial Trygd nr 7, NORIS(83) - F*KUS

22 10 alderspensjon i kapittel 7. Og for å kunne reglene om alderspensjon, må man beherske reglene om folketrygdens beregningsfaktorer i kapittel 6." Kjonstad kaller dette med en viss forakt for "aktuarjuss". Andre eksempler på aktuarjuss finner han i lange og tunge setninger, vanskelige ord og uforståelige forkortelser. Kjonstad leder som nevnt et utvalg som skal legge fram et forslag til forenkling av loven. Han understreker at dette kunn er et redigeringsarbeid, ikke et forslag om innholdsmessige endringer. I vår terminologi kan dette sies å være en ny representasjon av lovens innhold. Hvor tidkrevende og vanskelig denne prosessen er kan belyses ved tidsplanene for trygdelovutvalgets arbeid. Arbeidet, som ble påbegynt i I980, regner Kjonstad at kan resultere i vedtagelse av en ny trygdelov tidligst i Som det fremgår er ikke trygdeloven noen enkel lov hverken å forstå eller lage modeller av. Regelverket er så omfattende at å lage en fullstendig modell vil være svært ressurskrevende. For enklere å håndtere regelverket bor man nok sette sin lit til arbeidet med regelforenkling og rettslige informasjonssystemer som Lovdata. Med hjelp fra personer med ekspertkunnskap om dette regelverket vil man kunne lage modeller av deler av regelverket, f.eks. reglene om alderspensjon. En slik modell kan hjelpe personer med mindre kunnskaper på dette området å anvende denne delen av reglene. Dette var ideen bak vårt forsok på å lage en modell av reglene om alderspensjon. Det viste seg at også disse reglene ville utgjore et ganske omfattende program. Til vårt demonstrasjonsprogram fant vi det derfor tilstrekkelig å modellere hovedreglene om grunnpensjon i paragrafene 7-1 og 7-2. Teksten er gitt som vedlegg etter rapporten.

23 11 4. PRESENTASJON AV CRYSTAL. 4.1 Oppstari. Slik starter Crystal: IA r u s t a (V i har nummerert eksempel bildene fortløpende med felles bokstav for felles avsnitt. Her fra (IA ).) Man far fort hovedmenyen (2A) gjennom hvilken man håndterer filer, utskrift, start av programmer (run), bygging av programmer (build) og avslutning (quit). I runtime versjoner (operative programmer) antar vi at programmer kjøres uten disse omgivelsene. De er del av programmeringsverktøyet Crystal. im ncienm M iim iin«!«;;;;!*»!!!!;;!!!!!!! m p i i i l 1 1 i II! n u Hi h u 1!leitS I Run C le * r B u il d U t i l i t l e * G3 Oui t 11:27:21 i liilli25sc5e!52sshfi2beeb!se!!e55el!6sesehdeeeebaebesbfiheaaeøfleeeiibebhbbebeibt Vi laster inn (fra Files menyen) programmet A L D E R S T R Y G D (3A). NORIS(83) - F*KUS

24 12 IBfiEBJinÇIBElip: W* it e rule L Ut*1 II IV f li»*let«* (il I «Il IM l<* l! IH IM: ViM I* I Jlll 1 I.11N 'til lli» AK'J I 1)1M IJÜEK I UD I UL I.H A I I AL Dl til *0 I A L D IM O D J iedebcbesebsbeki! UlSSESSEilSPEIBiESKEEEBBDiaBtEBiiBEBBnSBSQKSEBBICFSEBCiiEE Det kan nå kjores ved å gå til (run), eller bygges videre ved å gå til (build). 4.2 A bygge programmer. Når vi har valg å bygge flere regler, (build) (rules), kommer vi alltid til toppen av trestrukturen. I Crystal kalles toppen C R Y S T A L M A S T E R R U L E (4A). Herfra kan vi bevege oss nedover i grenene av treet med funksjonstasten FIO og oppover i treet igjen med F8. Disse tastene brukes hele tiden for å flytte seg rundt i treet. f. KV Sl AL MASTER RULII Mul o? D ia lo g e n er s l u t t 4 A lt I Det vi gjor i Crystal er kort og godt å beskrive en konklusjon, og så gi denne en kjede av betingelser. Betingelsene kan hektes sammen med OG. Da må de sammen være sanne for at konklusjonen skal være oppfylt. Om en av dem ikke kan oppfylles vil programmet ikke prove fler, fordi straks en betingelse ikke oppfylles kan konklusjonen ikke folge. Betingelsene kan også være hektet sammen med E L L E R. Betingelsene er da alternative til hverandre slik at den neste proves om ikke den forste blir oppfylt. Bare dersom ingen av alternativene kan oppfylles kan konklusjonen

25 13 ikke folge. Konklusjoner kan også hektes sammen med E L L E R slik at om konklusjonen ikke er sann, prover programmet å oppfylle den alternative konklusjonen istedet. Alle operasjoner vi onsker å bruke i programmet må hentes fra en forholdsvis kort liste.se (7A) 10. Vi vil her gi en oversikt over de viktigste operasjonene i vår versjon av Crystal: 4.3 Komrnandolisten: Conclusion Display : Viser brukeren toppen av treet/hovedkonklusjonen kalt Crystal Master Rule. Display Form Yes/No Question Graphics File Fail Succeed Begin Explain End Explain : Viser brukeren en melding. Brukeren kan måtte fylle inn variabelverdier. Brukeren må alltid kvittere med return tasten. : Et sporsmål som må besvares Ja eller Nei. : Om brukeren trykker F l vises brukeren et bilde hentet inn fra en egen grafikk fil. Dette må lages med et tegneprogram. Crystal inneholder ikke noe eget tegneprogram. : Tvinger en betingelse til aldri å oppfylles. : Tvinger en betingelse til alltid å oppfylles. : Viser brukeren en tekstfil laget utenfor Crystal istedet for CrystalS regeltre i tilfelle brukeren bruker F l til å be om forklaring. : Gjør at ingen forklaring vises om man bruker F l. I nyere versjoner av C rystal som først ble tilgjengelige etter at vi var ferdige med vår modell er det noen flere kommandoer. NORIS(83) - F*KUS

26 14 Test Expression Assign Variable Menu Question Print Form User Program Restart Rule Output File Load File : G jo r oppfyllelsen av en betingelse avhengig av at en variabel har en bestemt verdi. : Brukes til å gi en variabel verdier, evt. ved hjelp av logiske eller aritmetiske operasjoner. : Lar brukeren velge verdier fra en meny/liste. : Lar en melding bli skrevet ut på printeren. : Gir en mulighet for innhenting av variabel verdier fra eksterne databaser, regneark eller ASCII-filer. : Gjor at programmet prover alle betingelser på grenene utenfor denne kommandoen om igjen. : Lar en melding bli skrevet ut til fil. : Henter inn et nytt Crystal program. Dette vil fortrenge det programmet hvor kommandoen er brukt. 4.4 Funksjonstastene: F I : Forklaringsfunksjon. Funksjonen viser betingelsene den prøver å oppfylle når den brukes når programmet prøver å oppfylle betingelser. Den viser regeltreet som leder til en konklusjon når programmet har kommet til en konklusjon. Den viser en grafikkfil eller en tekstfil istedet hvis man har lagt inn dette med Graphics File eller Begin Explain. : G jør en regel til Special Rule. Det markerer at denne regelen skal prøves om igjen hvis man i programmet har brukt kommandoen Restart Rule.

27 15 F5 : Lar en forandre, flytte eller slette regler. F6 : G ir en liste over kommandoene beskrevet over. Alle kommandoer man vil bruke må velges fra denne listen, se (7A). F7 : G ir en listen over betingelser, eller listen over variabler eller en kopi av innholdet i den siste ruten man laget. F8 : Flytter en oppover mot toppen/konklusjonene i regeltreet. F9 : Setter N O T foran en betingelse. Den er da bare oppfylt hvis det betingelsen krever ikke er oppfylt. F10 : Flytter en nedover mot forfmingen av betingelsene i regeltreet. 4.5 Ekstra- og alternative betingelser: A N D O R : Knytter en ny betingelse til den forste. Man får A N D straks man trykker return etter å ha gitt forrige betingelse. : G ir en alternativ betingelse til den forste. Man far O R hvis man trykker return to ganger etter hverandre etter å ha gitt forrige betingelse. 4.6 Hovedprogrammet. V i fant det mest hensiktsmessig bare å ha en helt generell frase såsom "Dialogen er slutt" som endelig konklusjon i Crystal Master Rule fordi denne bare nås ved en egen kommando, "Conclusion Display". Vi kan tenke oss selve programmet som en kjede av konklusjoner på nivået under Master Rule, som programmet i tur og orden soker å oppfylle. En begynner her å lage strukturer ved NORIS(83) - F*KUS

COMPLEX FORBRUKERKJØP OG EDB TERESA (58) ELLEN-KATHRINE THRAP-MEYER INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK

COMPLEX FORBRUKERKJØP OG EDB TERESA (58) ELLEN-KATHRINE THRAP-MEYER INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK COMPLEX INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK ELLEN-KATHRINE THRAP-MEYER FORBRUKERKJØP OG EDB TERESA (58) H ovedkontor: Roaenholm vn. 25. 1410 K olbotn. Ilf. 1021 99 RO 00 Bergen: D reggialm enningen 10/12. llf.

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

PRIVATE PENGESPILL PÅ INTERNETT

PRIVATE PENGESPILL PÅ INTERNETT HALVOR MANSHAUS PRIVATE PENGESPILL PÅ INTERNETT COMPLEX 4/97 INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK H l Tano-Aschehoug CNgrskjbrmitigjor JUSEDB Postboks 6728, St. Olavs plass, 0130 OSLO Postgiro 0813 5139654

Detaljer

Semantisk annotering av læringsmateriale

Semantisk annotering av læringsmateriale Semantisk annotering av læringsmateriale Hvordan gjenbruk av ressurser i diskusjonsforumer hjelper studenter i deres kollaborative læringsprosess Masteroppgave for Richard Persen Institutt for informasjons-

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sjefens Intensjon som et mønster innen kommando og kontroll. Skrevet av: Morten Hafsten Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-APRIL 1 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2 1.2 HENSIKT...3

Detaljer

Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad

Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad En rettsøkonomisk sammenligning av uførereglene før og etter 1. januar 2015 Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2014 Antall

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

DATABASEVERN. Lisa Vogt Lorentzen ... ... Institutt for rettsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

DATABASEVERN. Lisa Vogt Lorentzen ... ... Institutt for rettsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo ... Complex nr. 12/2002 Lisa Vogt Lorentzen DATABASEVERN SUI GENERIS-VERN AV SAMMENSTILLINGER ETTER GJENNOMFØRINGEN AV DATABASEDIREKTIVET I ÅNDSVERKLOVEN 43... Institutt for rettsinformatikk Postboks 6706

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA -4 80/11 9. mai 1980 OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Side 1. Innledning.. 2 2. Gangen i en intervjuundersøkelse................

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Mars 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Litt om forskjellige språkversjoner... 5 Hva er nytt i Excel 2010?... 6 - sammenlignet med 2003-versjonen...

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

3 Prestasjoner i matematikk

3 Prestasjoner i matematikk 3 Prestasjoner i matematikk Liv Sissel Grønmo og Ole Kristian Bergem I dette kapittelet presenteres flere typer resultater som viser elevenes prestasjoner i matematikk på henholdsvis 8. og 4. trinn. TIMSS

Detaljer

JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO

JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT Teresa (115) TANO Hovedkontor: Rosenholmvn. 25. 1410 Kolbotn, tlf. (66) 99 80 00 Bergen:

Detaljer

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering -

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - i Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - ii Oppgaveteksten BRUK AV VERDENS-VEVEN TIL Å ETABLERE ET SAMARBEIDSFORUM FOR PROSJEKTERING AV ET FORSKNINGSFARTØY Kandidatens

Detaljer

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Picture: Cansu Akarsu, 2012 Rapportnr 1030 Forfattere Ingvar Tjøstheim, Kristina Hoydal, Till Halbach Dato 30.01.14 ISBN-13 ISBN: 978-82-539-0540-2

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Grunnleggende studieteknikk mai 20003. Side 1. Lær deg - å lære selv - studiehefte. Kristin Rafto mai 2003. ai-9205 1

Grunnleggende studieteknikk mai 20003. Side 1. Lær deg - å lære selv - studiehefte. Kristin Rafto mai 2003. ai-9205 1 Side 1 Lær deg - å lære selv - studiehefte Kristin Rafto mai 2003 ai-9205 1 Grunnleggende studieteknikk mai 2003 Innholdsliste Side 2 INNLEDNING 5 Bruk av sjekkbladet...5 Måling av fremskritt....5 Hvis

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Enerett til lenking en keiser uten klær? 417 Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Av professor dr. juris Olav Torvund 2 1. Innledning I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss

Detaljer

Lenkeanalysemetoder og Rangering av Dokumenter i Domener med få Lenker

Lenkeanalysemetoder og Rangering av Dokumenter i Domener med få Lenker Konfidensielt Sammendrag og Forord Lenkeanalysemetoder og Rangering av Dokumenter i Domener med få Lenker Sammendrag For å rangere dokumenter ved søking har det blitt investert store ressurser i å finne

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer