Notat frå dei utvalsvise idédugnadane i Fylkestinget :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat frå dei utvalsvise idédugnadane i Fylkestinget 15.10.2008:"

Transkript

1 Notat frå dei utvalsvise idédugnadane i Fylkestinget : Opplærings- og helseutvalet: Referat frå: Fylkestinget, Idédugnad Møtedato: Tid: OPHE Møteleiar: Roald Stenseide Møtestad: Scandic Bergen Arkivsak: City Hotel Referent: Gunbjørg S. Hanssen Ref.dato: Arkivnr.: Deltakarar: Roald Stenseide, Jan Johnson, Aud Karin Oen, Cathrine E. Schjelderup, Dan Stian Femoen, Bjørn Arne Aakvaag, Rosalind Fosse, Aslaug Hellesøy, Sunniva Schultze - Florey, Svein-Erik Fjeld, Dagfinn Vik og Sigrid Brattabø Handegard Fråvær: Møtereferat frå møte i Fylkestinget, Idedugnad, 15. oktober 2008 I Fylkestinget vart det invitert til idedugnad i dei politiske utvala. Det skulle drøftas: Kva bør vere visjonen for klimaplan i Hordaland? Kva tema/område bør planen særskilt omhandle? Kva konkrete tiltak bør klimaplanen innehalde? I opplærings- og helseutvalet kom ein fram til dette: Beste fylke i Noreg på klimautslepp (Kanskje få inn profesjonell hjelp for å laga ein god visjon) Resirkulering Få ungdom engasjert Bevisstgjering når det gjeld kjøp av tenester Rehabilitering og nybygg Rentefrie lån - bruke til å gjere skolane miljøvennleg Miljø meir inn på sakslista til opplærings- og helseutvalet Transport av lærarane og elevane Hydrogenbuss Sertifisering av alle skolane og tannklinikkane Sjå på eige forbruk Haldningsskapande arbeid Vegleda lærebedrifter og lærlingar Samarbeid med andre som er miljøbevisste Oppmoding om å sertifisere kommunane Lage nettside med grøn profil Lage DVD RAP

2 Kultur- og ressursutvalet: - Venstre opna med å foreslå følgjande visjon: Hordaland fylke skal vere klimanøytralt. Dette forslaget til visjon fekk mykje støtte, sjølv om nokre få meinte den var litt for ambisiøs. Ein representant meinte at visjonen burde vere rimeleg lett å oppnå, medan ein annan meinte at Fylkeskommunen allereie har visjoner som er umulige å oppnå på andre område, og at ein visjon bør vere ambisiøs og gjerne være gyldig utover planperioden. - Det blei foreslått å nytta ordet berekraftig i staden for nøytral, men dette blei argumentert mot av fleire, som mellom anna meinte at klimanøytral (som eigentleg illustrerer eit reknestykke) var meir konkrét enn berekraftig. Representanten som foreslo berekraftig påpeikte at dette begrepet allereie er innarbeida, men at nøytral også er bra, og at vi kanskje burde velge det som selger best. - Det var litt forvirring rundt begrepa klimanøytral og nullutslipp, og ein av representantane bidrog til oppklaring på følgjande måte: Klimanøytral = balanse i rekneskapen og er derfor ikkje det same som nullutslepp. F eks kan man kjøpe klimakvoter for å veie opp for egne utslipp. - Det er viktig: o å vere kostnadseffektiv o å fokuserere på klima o å huske på at Hordaland er meir enn Bergen - På bakgrunn av diskusjonen konkluderte utvalsleiaren med følgjande setning: HFK bør strekkje seg mot nullutslipp på sikt. - Utvalet har stort ansvarsområde viktig å diskutere meir enn fylkeskommunen som organisasjon. - Ein representant hevda at ifølgje CICERO Senter for klimaforskning kan 15 % (talet er ikkje kvalitetssikra) av dei nasjonale utslippa i Noreg lett reduserast i kommunar og fylkeskommunar. Viktig med summen av tiltak, og dermed blir også de små tiltakene viktige. - Viktige områder som planen bør fokusere på: o Transport o Stasjonær energibruk o Arealplanlegging o Vannbåren varme o Energiøkonomisering o Avfallbehandling o Holdningsskapande arbeid o Den fylkeskommunale driften - Hordaland er det fylket i Noreg som har størst utslipp av klimagassar, og det er derfor viktig med gode tiltak. - Det er viktig å stille en del krav, men samtidig servere noen gulrøtter. Viktig å være konkret og at man får til gode løsninger. Eks fra kildesortering der forbrukeren sorterer, mens renovasjonsselskapet blander sammen.

3 - Viktig å foreta kartlegging og registrering slik at ein kan velje tiltak som gir gode effekter. - Kostnadseffektivitet er viktig når ein skal vurdere ulike tiltak. - Planverktøy er sentralt, f eks lokalisering og utforming av kjøpesentra. - Hordaland fylkeskommune bør gå i bresjen med miljøsertifisering. - Fylkeskommunal virksomhet er viktigst (areal, energiøkonomisering i bygg, transport, m.v). Fylkeskommunen må forlange klimavennlige løsninger, f eks innen transport. - Vannbåren varme bør påleggjast ved nybyggjing. - Viktig å gjere noko i praksis. Viktig med synlige tiltak. - Nokre bydeler i Bergen har allereie starta med kildesortering - Kanskje ein bør invitere næringsliv/bedrifter for å kunne utveksla gode idear. - Viktig å huske på arbeidsplassane og viktig at planen har forankring i heile samfunnet. Fylkesutvalet: Referat frå: Idedugnad om klima Møtedato: Tid: Møteleiar: Tom-Christer Nilsen Møtestad: Scandic Bergen Arkivsak: City Referent: Gudrun Mathisen Ref.dato: Arkivnr.: Deltakarar: Torill Selsvold Nyborg, Tom-Christer Nilsen, Stein Inge Ryssdal, Mona Røssvik Strømme, Gisle Handeland, Hans-Otto Robberstad, Terje Søviknes, Monica Nilsen, Petter Kvinge Tvedt, Magnar Lussand, Harald Hove, Mette Holmefjord Olsen, Pål Kårbø Fråvær: Kopi til: Klimaøkt i fylkestinget. Idedugnad fylkesutvalet Om formen Ein visjon son er lett å hugse, ikkje så mange setningar, kort, enklast mogleg. Visjonen må gi eit blikk om kva vi vil. Visjonen bør henvenda seg til oss som individ. Noko vi skal strekkje oss etter, noko alle må delta i. Samarbeid med nærradio/nrk Hordaland om idekonkurranse om kva vi skal seie. Evt. bruke eit reklamebyrå. Skille mellom slagord, visjon og mål. Bør splittast på eiga verksemd, resten av fylket Innhaldet Som eit minimum det same som Stortinget sitt klimaforlik. Hordaland bør ta 30% av våre utslepp innan 2020, vere karbonøytralt i Ikkje sikkert at klimaforliket er nok. Kva er vår andel av samla nasjonale utslepp? Vi er eit 10%-fylke, men har store utslepp pga. Mongstad. Bergen som by ligg noko lågare enn landsgjennomsnitt. Vi skal minst gjere vår del av jobben Vi må gjere meir. Vi skal gjere vårt. Enkeltpersonar sitt engasjement og ansvar. Klimakløkt

4 på dei områda vi forvaltar perspektiv til nasjonalt, EU, internasjonalt nivå Klima ein veg å gå. Hordaland miljø i praksis Vi skal gjere vårt du må gjere ditt. OK meny i planprogrammet Areal det er ein grenseoppgang mot kommunane, men vi bør seie noko om avbøtande tiltak, for å vere budd på framtidige utfordringar. Vi må ta dei fysiske konsekvensane, og sjå på våre moglegheiter til å hjelpe kommunane. Reduserande tiltak Lett å rette mot eigne verksemder, bygg, som innkjøpar, kollektivtransport. Anbodskriteria ikkje berre på pris. Avbøtande tiltak, må få nok plass. Energi må inn som eige tema, sjølv om vi har ein plan for det. Det personlege ansvar og initiativ kva kan EG gjere. Syne at vi har moglegheit til å gjere nok sjølv Prosessen må involvere kommunane. Fleire kommunar må med, ikkje berre 2. Partnarskap for klima - Det må også femne om industri og forsking. Oslo har ein god struktur med ei 3-deling, og indikatorar som er målbare. Vi må kartleggje kor tiltaka vil ha størst effekt og setje inn tiltaka der. For eksempel supplybåtar. Det eine treng ikkje utelukke det andre. Påminning om cruisebåtane. Folk er veldig interesserte. Tiltaka må vere organiserte og skje systematisk. t.d. kjeldesortering. Korleis kan vi involvere og engasjere mindre bedrifter mange bekker små blir til en stor Å Vi må definere kva vi meiner med: - ansvar for eige verksemd - partnarskap med andre. Motivasjon for felles løft vi redder ikkje verda åleine. Oppsummering - Ei 3-dimensjonal problemstilling: reduksjon i utslepp avbøtande overordna partnarskap/eige verksemd Planen bør delast i 2, elles kan det bli for stort spenn. Dette er det enklaste, når mål og visjon er på plass Kost-nytte-vurdering (i høve til Co2-utslepp) bør leggjast til grunn ta dei store tiltaka først. Unngå tiltak som er eit spel for galleri Reduserande tiltak: biogass i bussar RUP klima inn som mål småkraftutbygging alt energibruk på skolar Ulike kjelder for bioetanol CCS - Carbon Catch & Storage papirløst Hfk Reduserande tiltak ikkje berre pisk, men gulrot positive.

5 Bedrifter må velje miljøvenleg oppvarming Transport båt-storhamn intermodal storhamn på Flesland Biltrafikk nytten av å byggje ut eit godt vegsystem Forbruksnivået vekstnivået Den reinaste energien er den vi ikkje brukar LED-lys brukar ¼ av energien til vanleg lys. Samferdselsutvalet: Ordvekslinga i idédugnaden i samferdsslutvalet vart organisert med grunnlag i dei allereie utforma spørsmåla. - Visjon om berekraftig utvikling - Visjon om det Hordaland som det beste klimafylket i Noreg - Visjon om Hordaland som klimanøytralt fylke - Transport - Energi - Produksjon og forbruk - Forskning og teknologi - Arealdisponering - Alternative drivstoffkjelder - Krav til utslepp - Køprising - Bustadfortetting

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Forord Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Samandrag Klimaplan for Hordaland (2010 2020) er ein regional plan heimla i Plan og bygningslova. Planen er bygd opp kring tre hovudtema:

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 1 Innhaldsliste Generell del... 4 Samandrag... 4 1 Innleiing... 6 2 Utslepp av klimagassar i Ål... 6 2.1 Oppvarming... 8 2.2 Landbruk... 9 2.3 Søppelforbrenning...

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer