Fjell kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2010/ /2010 Sakshandsamar: Espen Elstad Dato: SAKSDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2010/25-6998/2010 Sakshandsamar: Espen Elstad Dato: 09.04.2010 SAKSDOKUMENT"

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2010/ /2010 Sakshandsamar: Espen Elstad Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 27/10 Komite for finans og forvaltning Høyring - ny handsaming - uttale til klimaplan for Hordaland Samandrag av saka: Hordaland Fylkeskommune (Hfk) har utarbeida ein klimaplan som er ute på høyring hos alle kommunane i Hordaland pluss ei rekkje andre fylkeskommunar, andre offentlege instansar, interesseorganisasjonar m.v. Frist for uttale er sett til 31.mars Planen er ein regional plan heimla i Plan og bygningslova, og såleis rådgjevande i høve kommunen sin innsats på dette området. Den er bygd opp kring tre hovudtema: 1. Utslepp av klimagassar 2. Energi 3. Tilpassing til klimaendringar Planen gjev gode råd for eventuelle tiltak kring reduksjon i forbruk av energi og av klimagassutslepp. Det faglege innhaldet i planen er godt og gjennomarbeidd, medan tiltaksdelen burde vore meir konkret, t.d når det gjeld framlegg til ansvarsplassering og former for samarbeid. Mange av strategiane, mål og tiltak ligg og utanfor Fylkeskommunen sitt ansvarsfelt, men ein ser for seg eit samarbeid mot kommunar, næringsliv og andre offentlege verksemder. Planen kan vere eit tenleg supplement til Fjell kommune sin nyleg vedtekne klima, energi og miljøplan. Rådmannen saknar eit større fokus oppfølging av Kollektivmeldinga 2009 og på å løyse problemstillingane rundt kollektivtilbodet mellom Bergen og omegnskommunane. Han rår til at ein tar planen til etterretning. Referansegruppa (oppnemnt i KFF ) har samarbeidd med rådmannen om ny innstilling. Innstilling: Komite for finans og forvaltning gjer slikt vedtak: Fjell kommune har vurdert framlegg til Klimaplan for Hordaland Planutkastet er eit grundig og gjennomarbeidd dokument som kan verta ein god referanse innan arbeidet med reduksjon av klimagassutslepp og energiforbruk.

2 For å gjera Hordaland mest mogleg budd på klimaendringane ber Fjell kommune om at HFK vurderar merknadene i saksutgreiinga. Straume, den Steinar Nesse Rådmann Willy Sørensen Plan- og utbyggingssjef Handsama i Komité for finans og forvaltning : Innstillinga vart samrøystes vedteke. Vedtak i Komité for finans og forvaltning : Fjell kommune har vurdert framlegg til Klimaplan for Hordaland Planutkastet er eit grundig og gjennomarbeidd dokument som kan verta ein god referanse innan arbeidet med reduksjon av klimagassutslepp og energiforbruk. For å gjera Hordaland mest mogleg budd på klimaendringane ber Fjell kommune om at HFK vurderar merknadene i saksutgreiinga. Handsama i Komité for finans og forvaltning : Framlegg frå Ranveig Frøiland om at saka utsettes til neste møte i komité for finans og forvaltning. Framlegget fekk 10 røyster, mot ei røyst (Frp), og vart vedteke. Vidare sakshandsaming, samrøystes: Administrasjonen sender brev til Hordaland Fylkeskommune om at Fjell kommune vil gje uttale til klimaplan for Hordaland, og at den vert ettersendt Det vart sett saman ei referansegruppe Ranveig Frøiland (Ap) Glenn Bjærum (FrP) Kjell Rune Garlid (H) Jørund Dahl (SL) Inge Ree (KrF) som skal arbeida vidare saman med administrasjonen om ei høyringsuttale som skal leggast fram for komité for finans og forvaltning i møte

3 Vedtak i Komité for finans og forvaltning : Saka vert utsett til møte i komité for finans og forvaltning Dokument relevant for saka: - Hordaland Fylkeskommune: Notat : Framlegg til planprogram. - Høyringsbrev frå Hordaland Fylkeskommune, datert 17.desember Klimaplan for Hordaland samandrag, innhaldsoversyn og innleiing. (Heile planen er tilgjengeleg på fylkeskommunen si heimeside). Alle dokumenta vart sendt til medlemmane i KFF i førre møte Saksopplysningar: Komite for finans og forvaltning (KFF) vedtok i møte å utsette saka for komplettering. Det vart sett ned ei referansegruppe beståande av fem av komiteens medlemmar for å utarbeide eit framlegg til KFF. Kompletteringa er gjort til sist i rådmannen si vurderinga av saka. Hordaland Fylkeskommune (Hfk) har utarbeida framlegg til Klimaplan for Hordaland Planen er ute på høyring hos alle kommunane i Hordaland pluss ei rekkje andre fylkeskommunar, andre offentlege instansar, interesseorganisasjonar m.v. Frist for uttale er sett til 31.mars Planen er ein regional plan heimla i Plan og bygningslova, og såleis rådgjevande i høve kommunen sin innsats på dette området. Planen er bygd opp kring tre hovudtema: 1. Utslepp av klimagassar 2. Energi 3. Tilpassing til klimaendringar Det er forsøkt å talfeste milepæler med tilhøyrande prosenttal for reduksjon med utgangspunkt i 1991 (år for kyotoprotokollen). Det er knytt regionale strategiar opp mot kvart hovudsatsingsområde. Klimaplanen er initiert av fylkestinget for å få ein komplett og heilskapleg handlingsplan for Hordland. Planen er ein fylkesdelplan og vert rådgjevande for kommunal og statleg planlegging i regionen. Planen har teke opp i seg det som ligg føre av forsking frå FN`s klimapanel. I 2005 vart det berekna at det samla økologiske fotavtrykket til alle menneska på jorda utgjorde 1,3 jordklode, dvs. at menneskeheita nyttar dei økologiske ressursane 1,3 gonger så fort som jorda klarar å fornye dei. Strategiar og tiltak er knytt opp mot dei venta konsekvensane fram mot år 2100, som for Hordaland er; 1,9-4,2 grader auke i temperatur 75 cm høgare havnivå (+/- 25 cm) i Bergen Opp mot 240 cm stormflo i utsette kommunar Opp mot 36 % auka nedbørsmengd Opp mot 50 % auka avrenning over året i ytre strok, mindre om sommaren, meir på hausten og vinteren Dette er bakteppe for dei delmål og tiltak som Hfk foreslår i planen. Fylkeskommunen har

4 arrangert høringsmøte i høringsrunden for å få konkrete innspel til utfordringane vi overfor. Hfk har ambisiøse mål for investeringar og drift i eigne verksemder. Alle einingar skal miljøsertifiserast og det er krav til vesentleg reduksjon innan både energibruk og avfallsmengd. I følgje planen skal Hordaland verte eit føregangsfylke når det gjeld forsking og produksjon av fornybar energi. Ein del av dei sentrale delmåla vert lista opp her: Utslepp av klimagassar i Hordaland skal reduserast med 22 % i 2020 i høve til Energibruk til stasjonære og prosessføremål skal reduserast med 30 % innan 2020 og 50 % innan Når det gjeld måla for avfallsmengd i fylket så er det å stoppe veksten i avfallsmengda innan Bruk av fossile brensel i bygningar skal reduserast med 80 % innan utgangen av For å få ein meir effektiv arealbruk skal kommunane mellom anna fastsetja ei langsiktig utbyggingsgrense i kommuneplanen mot LNF- områda. Hordaland skal ha et transportnett som prioriterer miljøvenleg transport. I Bergensregionen skal tal på reiser med kollektivtransport auke frå 12 % til 50 % innan Biltrafikken skal reduserast til 30 % av alle reiser i Vurdering: Rådmannen meiner planen kan vere tenleg som utgangspunkt for vidare handling kring reduksjon i forbruk av energi og av klimagassutslepp. Det faglege innhaldet i planen er godt og gjennomarbeidd, medan tiltaksdelen kunne vore meir konkret. Særlig er det mangel på ansvarsplassering som gjør planen mindre effektfull enn ønskjeleg. Det er eit mål å redusera bruk av bil til 30 % av alle reiser innan Samstundes skal ein auke mengda av gåande, syklande og dei nyttar kollektiv transport. Svakheita er at planen ikkje seier noko om ansvaret for å nå dei ulike måla. I kapitlet om næringsutvikling, er strategiane spreidd litt utover i kapitlet. Rådmannen saknar i dette kapitlet noko meir kring landbruket si rolle, og verdien av å ikkje byggje ned jordbruksland i eit klimaperspektiv. Det offentlege bør prioritere sine innkjøp mot mat med eit positivt klimarekneskap eller det bør koma fram andre tiltak for å nå strategiane for meir miljø- og klimavenleg matproduksjon. Innafor nokre av målområda er det mange framlegg til strategiar, mål og tiltak. Planen kunne vore tent med å ha nokre prioriterte tiltak for kvart målområde; det kan vera tiltak som ein ser det hastar med å setje i gang, har god effekt, er lett å setje i verk, ikkje er for kostnadskrevjande osb. Tiltaksdelen kunne vore tydelegare med ei opplisting til slutt i dokumentet. Mange av strategiane, mål og tiltak ligg og utanfor Fylkeskommunen sitt ansvarsområde, men ein ser for seg eit samarbeid mot kommunar, næringsliv og andre offentlege verksemder. Dette kunne planen ha sagt noko meir om; korleis ein kan samarbeide med andre aktørar for å nå mål, gjennomføre tiltak og gjere ansvarleg.

5 Samla sett meiner rådmannen at framlegg til klimaplan for Hordaland er eit grundig dokument som kan verta eit godt reiskap innan arbeid med reduksjon av klimagassutslepp og redusert energiforbruk. Utfyllande vurdering: Fjell kommune er usamd i at det bør vera ein fast framtidig utbyggingsgrense mot LNFområda. Dette samsvarar ikkje med Fjell kommune sin kommuneplan. HFK ønskjer at biltrafikken skal reduserast til 30 % av alle reiser i Fjell kommune meiner dette er ein visjon meir enn eit delmål. Dei planane og signala som er lagt for utbygging av infrastruktur i Bergen og omegnskommunane vil ikkje bidra til å nå dette målet. Fjell kommune saknar konkrete tiltak for å følgje opp kollektivmeldinga frå Klimaplan for Hordaland burde hatt eit større fokus på å løyse den akutte problemstillinga rundt personog godstransport til og frå Bergen. Innfartsparkeringar på sentrale stader rundt Bergen burde vore ein del av ei konkret tiltakspakke. Fjell kommune ser positivt på at HFK vil arbeida for energiøkonomisering og miljøtilpassing av eigne bygg. Det offentlege har ei oppgåve med å gå føre med eit godt eksempel når det gjeld miljø og klimaarbeid. Fjell kommune vil gjennom oppfølging av sine eigen energi, miljø og klimaplan gjere det same. Hordaland bør bli eit føregangsfylke når det gjeld fornybar energi og forsking på energi generelt. Vi har allereie ulike miljø som er i verdsklasse innan sine område. Kommunane treng miljø- og klimanettverk for å ta del i/og auke kunnskapen ikring felta energi og miljø. I den samanheng bør HFK ha ei meir aktiv rolle i fylket. I tillegg til å auke kompetansen i eiga fylke bør HFK ta mål av seg å vere ein pådrivar overfor staten i regionalt viktige miljø og klimaspørsmål. I dag har ein eksemplar på at boss frå vår region vert kjørt til Sverige, når det trengst i Rådalen, og mange andre saker der vårt nasjonale skatte og avgiftsregime motarbeidar dei gode løysingane for klima og miljø. Desse sakane bør takast raskt tak i for å unngå nedlegging av positive regionale og lokale initiativ. Fjell kommune har i vår energi, miljø og klimaplan forsøkt å vere konkrete med tanke på reduksjon av klimagassar og såleis bidra til å nå nasjonale målsetjingar og våre forpliktelser mot Kyoto-protokollen. Ved å ta tak i konkrete problemområde med oppfølgjande tiltak får man eit tiltaksretta dokument. HFK bør i større grad ta tak i dei problemområda der det er størst sjanse for at Hordaland kan lykkast med å bidra til å nå nasjonale målsettingar og internasjonale avtalar. Referansegruppa (oppnemnt i KFF ) har samarbeidd med rådmannen om ny innstilling.

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030.

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030. Sakshandsamar, innvalstelefon Torgeir Flo, 55 57 21 46 Vår dato 05.05.2014 Dykkar dato 26.02.2014 Vår referanse 2008/9318 421.2 Dykkar referanse 14/12299 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Forord Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Samandrag Klimaplan for Hordaland (2010 2020) er ein regional plan heimla i Plan og bygningslova. Planen er bygd opp kring tre hovudtema:

Detaljer

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9 SOGNOGF J ORDANE F YLKESKOMMUNE Fyl k es del pl anf or k l i maogmi l j ø Mål, s t r a t egi arogt i l t ak Fyl k es t i ngetmar s2009 Innhald FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8 1.1 Om planarbeidet... 8 1.2

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902082-3 Arkivnr. 713 Saksh. Bakke, Tord. Linge, Trond, Ekerhovd, Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune Energi- og klimaplan Vaksdal kommune 2011-2015 Vedteken i kommunestyret 26.9.2011 1 FØREORD Energi- og klimaplan for Vaksdal kommune har status som kommunedelplan, og inngår som ein del av kommunen si

Detaljer

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Handlingsprogram 2013 Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Forord Handlingsprogram til klimaplan for Hordaland vart vedteken første gong i oktober 2010, og gjaldt for 2010-2011. Handlingsprogram for 2012

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk?

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Presentasjon av sluttrapport frå prosjektet Eit indikatorbasert system for retningsanalyse av regionale klimagassutslepp i Sogn og Fjordane Carlo

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

ENERGI-, MILJØ- OG KLIMAPLAN 2009-2012. Vedteken i kommunestyre 28. mai 2009

ENERGI-, MILJØ- OG KLIMAPLAN 2009-2012. Vedteken i kommunestyre 28. mai 2009 Fjell kommune ENERGI-, MILJØ- OG KLIMAPLAN 2009-2012 Vedteken i kommunestyre 28. mai 2009 Vedtak i kommunestyret - 28.05.2009 Kommunen sin rødlisteart 2 1. Kommunestyret godkjenner kommunedelplan for Energi,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 14. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14. oktober 2008:

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 14. august 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 21. august 2012 Kl. slett:

Detaljer