PARTSBREV. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 08/2487-4/K1-K00 - Natur- og miljøforvaltning - Felles Felles, K3-&30//RSK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARTSBREV. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 08/2487-4/K1-K00 - Natur- og miljøforvaltning - Felles - 22.03.2010 Felles, K3-&30//RSK"

Transkript

1 t37 ØYGARDEN KOMMUNE TEKNISK PLAN OG FORVALTNING Hordaland Fylkeskommune Postboks BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE S,2km.c^{:>vBoc6S^'Do\i.nt. W\ 2^ MÅRS Arkivnr. H^' Saksh. Eksp. i U.off. PARTSBREV Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 08/2487-4/K1-K00 - Natur- og miljøforvaltning - Felles Felles, K3-&30//RSK KLIMAPLAN FOR HORDALAND Det er gjort følgjande vedtak i saka: INNSTILLING TIL TILRÅDING: Planutvalet har vurdert framlegg til Klimaplan for Hordaland Planutkastet er eit grundig og gjennomarbeidd dokument som kan verta eit godt reiskap irman arbeidet med reduksjon av klimagassutslepp og redusert energiforbruk. For vidare merknader vert det vist til saksutgreiing MILJØUTVAL MIL-G04/10 VEDTAK: Tilråding: Planutvalet har vurdert framlegg til Klimaplan for Hordaland Planutkastet er eit grundig og gjermomarbeidd dokument som kan verta eit godt reiskap irman arbeidet med reduksjon av klimagassutslepp og redusert energiforbruk. Planutvalet saknar at det kjem fram i teksten under pkt. 8.2 at Mongstadanlegget nyttår avfallsgass til å produsere energi. Vidare bør planen ha eit ermo større fokus på å utnytte spillvarme og avfallsgass frå olje- og gassverksemder. Planutvalet ynskjer at det vert arbeidd for ein effektiv, billig og hyppig kollektivtransport i distrikta utanfor regionsentera. Besøksadresse: Postadresse: Bankgiro: Telefon: Telefaks: Org.nr. Epost: Øygarden rådhus Temholmvegen 2,5337 RONG

2 Utslepp frå prosessindustrien er hovudsakleg regulert gjermom nasjonale føringar og regelverk. Planutvalet ynskjer at Hordaland fylkeskommune oppmuntrar verksemder til klimasertifisering og ENØK-tiltak og vidare har ein tett dialog med KLIF (klima- og forureiningsdirektoratet) vedrørande krav og kontroll av prosessindustrien PLANUTVALET PLAN-018/10 VEDTAK: Sarm-øystes vedteke å oversende saka til kommunestyret KOMMUNESTYRET Endringsforslag frå Anne Lise Grøm (DnA): Kap. 4. Energi - (s 30) Strategi B: Hordaland sin energibruk skal i størst mogleg grad koma frå fornybare energikjelder 3. Det vert lagt til rette for at cruiseskip brukar fornybar energi/elektrisk kraft når dei ligg i hamn i fylket. 4. Det skal etablerast eit biogassanlegg i Rådalen. Matavfall, avfall frå næringsindustrien og avfall frå vass- og avløpsnettet i Hordaland skal leverast til biogassanlegget. Strategi C: Hordaland skal vera ein føregangsregion i produksjon av fornybar energi. Effektivisering og modernisering av eksisterande vasskraftverk. Strategi D: Hordaland skal ha ei robust, stabil og fleksibel energiforsyning Det skal stimulerast til forsøksprosjekt med bygging av lågenergihus og passivhus i område der dette er egna. Kap. 5 Forbruk og avfall (s 38) Strategi F. Auka grad av materialgjenvinning, inkl. kompostering 6. Alt avfall skal gjenvinnast eller forbrennast i nærleiken av der det vert produsert. Ein bør unngå at avfall vert sendt ut av regionen til t.d. Sverige. 7. Påverka styresmaktene til å redusera forbrermingsavgifta slik at det vil løna seg å levera avfallet der det vert produsert. Strategi G: Auka gjenvinning av restavfall som ikkje vert materialgjenvunne Restavfall frå biogassanlegget vert brukt til gjødsel og skal i den grad det er mogleg erstatta kunstgjødsel. Side 2 of 9

3 Ny strategi H: Oppfølging av eksisterande verkemidlar Fleire verkemiddel er innførte i avfallssektoren dei siste åra for å redusera klimagassutsleppa. Dei viktigaste er irmføring av forbod mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall og krav om oppsamling av metangass frå avfallsdeponi. Innarbeida rutinar for å følgja opp og kontrouera at retningslinjene for å redusera klimautsleppa vert følgde. Regionalt samarbeid om handsaming av avfall: Ei rekkje interkommunale og private renovasjonsanlegg har gått såman om å selja avfall til Sverige og det går daglege frailerlass over store strekningar. - Stimulera til betre regionalt samarbeid om levering og behandling av avfall i eigen region. Kap. 6. Bygningar (s 48) Strategi A Energi effektivisering og energikonvertering Nytt punkt 8: Alle nye hus skal dokumentera framtidig energiforbruk og det skal vera krav til mest mogleg miljøvermleg oppvarming. Det skal stimulerast til installasjon av varmepumpe i eldre hus og oljefyring vert som hovudregel forbode. Nytt punkt 9: Stimulera til bygging av fleire passivhus og lågenergihus og at eigna bustadområde/ tomter vert sett av til dette. Kap. 7. Arealbruk og transport (s 50) Til innleiinga: Biogassanlegg Det ligg føre planar om eit biogassanlegg i nærleiken av noverande forbrenningsanlegg i Rådalen. Det er viktig at biogassanlegget vert realisert så snart som råd slik at produksjon av biogass kan starta opp. Organisk materiale som fiskeavfall og arma matavfall vert i dag sendt til Darmiark. I transportsektoren kan biogass erstatta bruk av fossilt brermstoff. Biogass kan brukast i transportsektoren som drivstoff til bussar, renovasjonsbilar, ferjer og hurtigbåtar og som tilskot til forbrenningsomnane. Strategi A: Meir effektiv arealbruk (s 61) Delmål miljøvenleg fransportnett: - retningslinje 6 endrast til: ved nye vegutbyggingar skal det byggjast samanhengande sykkelvegar i ein avstand på minst 5 km ut frå lokalsenter/kommunesenter Strategi C: Meir offentlig transport og meir miljøvenlig transport Delmål sykkel: punkt 1: vert endra til: Utbygging av sykkelvegnettet i Hordaland skal prioriterast. Punkt 1, kulepunkt 3 endrast til: ved alle vegutbyggingar skal det også byggjast sykkeltrasear Punkt 1, kulepunkt 4 endrast til: trygge gangvegar og sykkelstiar til alle skular slik at foreldre vel å la barna gå til skulen i staden for å bli køyrde med privatbil. Side 3 of 9

4 Strategi D: Avgrensa biltrafikken Trafikkregulering: - punkt 5 vert endra til: Det vert irmført rushtidsavgift (vegprising) for personbilar i Bergensregionen. Nytt punkt 6: Effektiv, billig og rask kollektivtransport også utover i distrikta utanfor regionsentra. Strategi E: Redusera utslepp frå kjøretøy og fartøy Delmål lette kjøretøy: Nytt punkt 2: - Alle fylkeskommunale kjøretøy skal gå på drivstoff som er mest optimalt i forhold til klima. Delmål tunge kjøretøy: Nytt punkt 2 Ved framtidige anbod på kollektivtrafikk i fylkeskommunen skal det stillast krav til bruk av biogass og elektrisitet som drivstoff. Nytt punkt 4: Det skal innførast ein fylkeskommunal tiltakspakke med gode insentivordningar for å få fart på satsinga på klimanøj^ralt drivstoff som elektrisitet og biogass. Kap. 8 Næringsutvikling Forslag til tiltak Arbeidet med miljøsertifisering av næringslivet må intensiverast Biorestar frå biogassanlegg kan erstatta kunstgjødsel i jordbrukssektoren. Nytt punkt under skogbruk: Tiltak for å ta vare på kulturlandskapet: Stimulera til rydding og utnytting av sitkagranskog og erstatta sitkagrana med norske treslag. Forslag frå Rune Haugetun (TVØ): hinstillingtil Planutvalet. RØYSTING: Kap. 4. Energi - (s 30) Strategi B: Hordaland sin energibruk skal i størst mogleg grad koma frå fornybare energikjelder 3. Det vert lagt til rette for at cruiseskip brukar fornybar energi/elektrisk kraft når dei ligg i hamn i fylket. Votering: Samrøystes vedteke Side 4 of 9

5 4. Det skal etablerast eit biogassanlegg i Rådalen. Matavfall, avfall frå næringsindustrien og avfall frå vass- og avløpsnettet i Hordaland skal leverast til biogassanlegget. Votering: 8 for /15 i mot. Forslaget fall. Strategi C: Hordaland skal vera ein føregangsregion i produksjon av fornybar energi. Effektivisering og modernisering av eksisterande vasskraftverk. Votering: 22 for /li mot. Forslaget er vedteke. Strategi D: Hordaland skal ha ei robust, stabil og fleksibel energiforsyning Det skal stimulerast til forsøksprosjekt med bygging av lågenergihus og passivhus i område der dette er egna. Votering: 9 for /14 i mot. Forslaget fall. Kap. 5 Forbruk og avfall (s 38) Strategi F. Auka grad av materialgjenvinning, inkl. kompostering 6. Alt avfall skal gjenvinnast eller forbrennast i nærleiken av der det vert produsert. Ein bør urmgå at avfall vert sendt ut av regionen til t.d. Sverige. Votering: 12 for /lli mot. Forslaget er vedteke. 7. Påverka styresmaktene til å redusera forbrermingsavgifta slik at det vil løna seg å levera avfallet der det vert produsert. Votering: Samrøystes vedteke. Strategi G: Auka gjenvinning av restavfall som ikkje vert materialgjenvunne Restavfall frå biogassanlegget vert brukt til gjødsel og skal i den grad det er mogleg erstatta kunstgjødsel. Votering: 9 for / 14 i mot. Forslaget fall. Ny strategi H: Oppfølging av eksisterande verkemidlar Fleire verkemiddel er innførte i avfallssektoren dei siste åra for å redusera klimagassutsleppa. Dei viktigaste er innføring av forbod mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall og krav om oppsamling av metangass frå avfallsdeponi. Innarbeida rutinar for å følgja opp og kontrollera at retningslinjene for å redusera klimautsleppa vert følgde. Votering: 9 for /14 i mot. Forslaget fall. Regionalt samarbeid om handsaming av avfall: Ei rekkje interkommunale og private renovasjonsanlegg har gått såman om å selja avfall til Sverige og det går daglege trailerlass over store strekningar. - Stimulera til betre regionalt samarbeid om levering og behandling av avfall i eigen region. Votering: 13 for / 10 i mot. Forslaget er vedteke. Kap. 6. Bygningar (s 48) Side 5 of 9

6 Strategi A Energi effektivisering og energikonvertering Nytt punkt 8: Alle nye hus skal dokumentera framtidig energiforbruk og det skal vera krav til mest mogleg miljøvermleg oppvarming. Det skal stimulerast til installasjon av varmepumpe i eldre hus og oljefyring vert som hovudregel forbode. Votering: 8 for /15 i mot. Forslaget fall. Nytt punkt 9: Stimulera til bygging av fleire passivhus og lågenergihus og at eigna bustadområde/ tomter vert sett av til dette. Votering: 9 for /14 i mot. Forslaget fall. Kap. 7. Arealbruk og transport (s 50) Til innleiinga: Biogassanlegg Det ligg føre planar om eit biogassanlegg i nærleiken av noverande forbrermingsanlegg i Rådalen. Det er viktig at biogassanlegget vert realisert så snart som råd slik at produksjon av biogass kan starta opp. Organisk materiale som fiskeavfall og anna matavfall vert i dag sendt til Danmark. I transportsektoren kan biogass erstatta bruk av fossilt brennstoff. Biogass kan brukast i transportsektoren som drivstoff til bussar, renovasjonsbilar, ferjer og hurtigbåtar og som tilskot til forbrenningsomnane. Votering: 12 for /lli mot. Forslaget er vedteke. Strategi A: Meir effektiv arealbruk (s 61) Delmål miljøvenleg transportnett: retningslinje 6 endrast til: ved nye vegutbyggingar skal det byggjast samanhengande sykkelvegar i ein avstand på minst 5 km ut frå lokalsenter/kommunesenter Votering: 13 for / 10 i mot. Forslaget er vedteke. Strategi C: Meir offentlig transport og meir miljøvenlig transport Delmål sykkel: - punkt 1: vert endra til: Utbygging av sykkelvegnettet i Hordaland skal prioriterast. Punkt 1, kulepunkt 3 endrast til: ved alle vegutbyggingar skal det også byggjast sykkeltrasear Punkt 1, kulepunkt 4 endrast til: trygge gangvegar og sykkelstiar til alle skular slik at foreldre vel å la barna gå til skulen i staden for å bli køyrde med privatbil. Votering: 13 for /10 i mot. Forslaget er vedteke. Strategi D: Avgrensa biltrafikken Trafikkregulering: - punkt 5 vert endra til: Det vert innført rushtidsavgift (vegprising) for personbilar i Bergensregionen. Votering: 8 for /15 i mot. Forslaget fall. Nytt punkt 6: Effektiv, billig og rask kollektivtransport også utover i distrikta utanfor regionsentra. Votering: Samrøystes vedteke. Side 6 of 9

7 Strategi E: Redusera utslepp frå kjøretøy og fartøy Delmål lette kjøretøy: Nytt punkt 2: - Alle fylkeskommunale kjøretøy skal gå på drivstoff som er mest optimalt i forhold til klima. Votering: 9 for /14 i mot. Forslaget fall. Delmål tunge kjøretøy: Nytt punkt 2 Ved framtidige anbod på kollektivtrafikk i fylkeskommunen skal det stillast krav til bruk av biogass og elektrisitet som drivstoff. Votering: 11 for / 12 i mot. Forslaget fall. Nytt punkt 4: Det skal iimførast ein fylkeskommunal tiltakspakke med gode insentivordningar for å få fart på satsinga på klimanøytralt drivstoff som elektrisitet og biogass. Votering: 9 for 14 i mot. Forslaget fall. Kap. 8 Næringsutvikling Forslag til tiltak Arbeidet med miljøsertifisering av næringslivet må intensiverast Votering: Samrøystes vedteke. Biorestar frå biogassanlegg kan erstatta kunstgjødsel i jordbrukssektoren. Votering: 22 for /1 i mot. Forslaget er vedteke. Nytt punkt under skogbruk: - Tiltak for å ta vare på kulturlandskapet: Stimulera til rydding og utnytting av sitkagranskog og erstatta sitkagrana med norske treslag. Votering: 13 for /10 i mot. Forslaget er vedteke. KS-015/10 VEDTAK: Uttale frå Øygarden kommune til klimaplan for Hordaland: Øygarden kommunestyre har vurdert framlegg til Klimaplan for Hordaland Planutkastet er eit grundig og gjennomarbeidd dokument som kan verta eit godt reiskap innan arbeidet med reduksjon av klimagassutslepp og redusert energiforbruk. Øygarden kommunestyre saknar at det kjem fram i teksten under pkt. 8.2 at Mongstadanlegget nyttår avfallsgass til å produsere energi. Vidare bør planen ha eit enno større fokus på å utnytte spillvarme og avfallsgass frå olje- og gassverksemder. Øygarden kommunestyre ynskjer at det vert arbeidd for ein effektiv, billig og hyppig kollektivtransport i distrikta utanfor regionsentera. Utslepp frå prosessindustrien er hovudsakleg regulert gjermom nasjonale føringar og regelverk. Øygarden kommunestyre ynskjer at Hordaland fylkeskommune oppmuntrar Side 7 of 9

8 verksemder til klimasertifisering og ENØK-tiltak og vidare har ein tett dialog med KLIF (klima- og forureiningsdirektoratet) vedrørande krav og kontroll av prosessindustrien. Innstillinga vart samrøystes vedteken. Kap. 4. Energi - (s 30) Strategi B: Hordaland sin energibruk skal i størst mogleg grad koma frå fornybare energikjelder 3. Det vert lagt til rette for at cruiseskip brukar fornybar energi/elektrisk kraft når dei ligg i hamn i fylket. Strategi C: Hordaland skal vera ein føregangsregion i produksjon av fornybar energi. Effektivisering og modernisering av eksisterande vasskraftverk. Kap. 5 Forbruk og avfall (s 38) Strategi F. Auka grad av materialgjenvinning, inkl. kompostering 6. Alt avfall skal gjenvinnast eller forbrennast i nærleiken av der det vert produsert. Ein bør unngå at avfall vert sendt ut av regionen til t.d. Sverige. 7. Påverka styresmaktene til å redusera forbrermingsavgifta slik at det vil løna seg å levera avfallet der det vert produsert. Regionalt samarbeid om handsaming av avfall: Ei rekkje interkommunale og private renovasjonsanlegg har gått såman om å selja avfall til Sverige og det går daglege trailerlass over store strekningar. - Stimulera til betre regionalt samarbeid om levering og behandling av avfall i eigen region. Kap. 7. Arealbruk og transport (s 50) Til innleiinga: Biogassanlegg Det ligg føre planar om eit biogassanlegg i nærleiken av noverande forbrermingsanlegg i Rådalen. Det er viktig at biogassanlegget vert realisert så snart som råd slik at produksjon av biogass kan starta opp. Organisk materiale som fiskeavfall og anna matavfall vert i dag sendt til Danmark. I transportsektoren kan biogass erstatta bruk av fossilt brennstoff. Biogass kan brukast i transportsektoren som drivstoff til bussar, renovasjonsbilar, ferjer og hurtigbåtar og som tilskot til forbrermingsomnane. Strategi A: Meir effektiv arealbruk (s 61) Delmål miljøvenleg transportnett: retningslinje 6 endrast til: ved nye vegutbyggingar skal det byggjast samanhengande sykkelvegar i ein avstand på minst 5 km ut frå lokalsenter/kommunesenter Strategi C: Meir offentlig transport og meir miljøvenlig transport Delmål sykkel: punkt 1: vert endra til: Utbygging av sykkelvegnettet i Hordaland skal prioriterast. Side 8 of 9

9 Punkt 1, kulepunkt 3 endrast til: ved alle vegutbyggingar skal det også byggjast sykkeltrasear - Punkt 1, kulepunkt 4 endrast til: trygge gangvegar og sykkelstiar til alle skular slik at foreldre vel å la barna gå til skulen i staden for å bli køyrde med privatbil. Strategi D: Avgrensa biltrafikken Trafikkregulering: Nytt punkt 6: Effektiv, billig og rask kollektivtransport også utover i distrikta utanfor regionsentra. Kap. 8 Næringsutvikling Forslag til tiltak Arbeidet med miljøsertifisering av næringslivet må intensiverast - Biorestar frå biogassanlegg kan erstatta kunstgjødsel i jordbrukssektoren. Nytt punkt under skogbruk: Tiltak for å ta vare på kulturlandskapet: Stimulera til rydding og utnytting av sitkagranskog og erstatta sitkagrana med norske treslag. Råmund Skjold Fagleiar Landbruk og miljø Side 9 of 9

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2010/25-6998/2010 Sakshandsamar: Espen Elstad Dato: 09.04.2010 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2010/25-6998/2010 Sakshandsamar: Espen Elstad Dato: 09.04.2010 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2010/25-6998/2010 Sakshandsamar: Espen Elstad Dato: 09.04.2010 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 27/10 Komite for finans og forvaltning 20.04.2010 Høyring - ny

Detaljer

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030.

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030. Sakshandsamar, innvalstelefon Torgeir Flo, 55 57 21 46 Vår dato 05.05.2014 Dykkar dato 26.02.2014 Vår referanse 2008/9318 421.2 Dykkar referanse 14/12299 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Handlingsprogram 2013 Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Forord Handlingsprogram til klimaplan for Hordaland vart vedteken første gong i oktober 2010, og gjaldt for 2010-2011. Handlingsprogram for 2012

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Kommunedelplan Energi og klima 2012-2016

Kommunedelplan Energi og klima 2012-2016 Osterøy kommune Kommunedelplan Energi og klima 2012-2016 Versjon 15. november 2011 : 1 16.09.2011 Planframlegg: Kommunedelplan Energi og klima Terje Gregersen Hans Petter Duun Hans Petter Duun Rev. Dato:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI I LOM KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI I LOM KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI I LOM KOMMUNE Handlingsplan utarbeidd på grunnlag av Regional plan for klima og energi i Nord-Gudbrandsdal vedteken av regionrådet for Nord-Gudbrandsdal 27.06.2008. Høyringsframlegg

Detaljer

Meland kommune. Klima- og energiplan

Meland kommune. Klima- og energiplan Meland kommune Klima- og energiplan Sluttrapport 20. januar 2010 1 Innhaldsregister I Faktagrunnlag og framskriving 0. Innleiing 1. Geografi, demografi og kommunikasjon 2. Nasjonal statistikk 3. Energibruk

Detaljer

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune Energi- og klimaplan Vaksdal kommune 2011-2015 Vedteken i kommunestyret 26.9.2011 1 FØREORD Energi- og klimaplan for Vaksdal kommune har status som kommunedelplan, og inngår som ein del av kommunen si

Detaljer

KLIMA- og ENERGIPLAN Kvinnherad kommune 2020

KLIMA- og ENERGIPLAN Kvinnherad kommune 2020 KLIMA- og ENERGIPLAN Kvinnherad kommune 2020 2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET Kvinnherad kommunestyre har i møte 23.06.2011, sak 2011/47, godkjent Klima- og energiplan 2020 for Kvinnherad kommune ved flgj. samrøystes

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Energi- og klimaplan. Gulen kommune 2011-2015

Energi- og klimaplan. Gulen kommune 2011-2015 Energi- og klimaplan Gulen kommune 2011-2015 Godkjent i kommuestyret k.sak 36/11 i møte 14.06.2011 emaplan for energi og klima, Gulen kommune 14.06.2011 SAMANDRAG Dette dokumentet er Gulen kommune sin

Detaljer

3. Har kommunen trygge parkeringsplassar ved buss-stopp og bussstasjonar/knutepunkt

3. Har kommunen trygge parkeringsplassar ved buss-stopp og bussstasjonar/knutepunkt Rapport for spørreundersøkelse: Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø Generert: 2010-02-01 10:31:01 1. Kva kommune høyrer du til? Askvoll 1 5,9 % Aurland

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima

Kommunedelplan for energi og klima Kommunedelplan for energi og klima Masfjorden kommune 2011-2015 Vedteken i Masfjorden kommunestyre den 07.06.2011 som sak 035/11 SAMANDRAG Dette dokumentet er Masfjorden kommune sin kommunedelplan for

Detaljer

Energi og klimaplan for Gol kommune

Energi og klimaplan for Gol kommune Energi og klimaplan for Gol kommune 2012 2015 Kommunedelplan vedtatt av Gol kommunestyre 08.05.2012 2 1. Samandrag... 4 2. Innleiing... 4 2.1 Bakgrunn for arbeidet og nosituasjon... 4 2.1.1 Organisering

Detaljer

Regional energiog klimaplan

Regional energiog klimaplan Møre og Romsdal fylkeskommune Regional energiog klimaplan Del I MÅL OG STRATEGIAR Del II - DOKUMENTASJON OG REGIONALT HANDLINGSROM www.mrfylke.no 1 Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga Lay-out

Detaljer

Regional energiog klimaplan

Regional energiog klimaplan Møre og Romsdal fylkeskommune Regional energiog klimaplan Del I MÅL OG STRATEGIAR Del II - DOKUMENTASJON OG REGIONALT HANDLINGSROM www.mrfylke.no 1 Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga Lay-out

Detaljer

ENERGI-, MILJØ- OG KLIMAPLAN 2009-2012. Vedteken i kommunestyre 28. mai 2009

ENERGI-, MILJØ- OG KLIMAPLAN 2009-2012. Vedteken i kommunestyre 28. mai 2009 Fjell kommune ENERGI-, MILJØ- OG KLIMAPLAN 2009-2012 Vedteken i kommunestyre 28. mai 2009 Vedtak i kommunestyret - 28.05.2009 Kommunen sin rødlisteart 2 1. Kommunestyret godkjenner kommunedelplan for Energi,

Detaljer

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9 SOGNOGF J ORDANE F YLKESKOMMUNE Fyl k es del pl anf or k l i maogmi l j ø Mål, s t r a t egi arogt i l t ak Fyl k es t i ngetmar s2009 Innhald FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8 1.1 Om planarbeidet... 8 1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres Etter høyringsprosess 15. februar 2010 Innhaldsliste 1 Innleiing 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet...3 2 Målsetjingar og tiltak 4 2.1 Målkonfliktar...4 2.2 Overordna

Detaljer

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres Etter høyringsprosess 15. februar 2010 Innhaldsliste 1 Innleiing 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet...3 2 Målsetjingar og tiltak 4 2.1 Målkonfliktar...4 2.2 Overordna

Detaljer

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk?

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Presentasjon av sluttrapport frå prosjektet Eit indikatorbasert system for retningsanalyse av regionale klimagassutslepp i Sogn og Fjordane Carlo

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam heradsstyre 19.05.2015 035/15 Avgjerd av: Arkiv: N - 500 Arkivsaknr Saksh.: Nedkvitne, Jon Objekt: 13/678-26 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2015-2030

Detaljer

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Forord Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Samandrag Klimaplan for Hordaland (2010 2020) er ein regional plan heimla i Plan og bygningslova. Planen er bygd opp kring tre hovudtema:

Detaljer