Transport og klima i Møre og Romsdal fylke Lage Lyche Samferdselsavdelinga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transport og klima i Møre og Romsdal fylke Lage Lyche Samferdselsavdelinga"

Transkript

1 Transport og klima i Møre og Romsdal fylke Lage Lyche Samferdselsavdelinga 1

2 Samferdselsavdelinga 8 Ansvaret for kollektivtransporttilbodet i fylket, både på sjø og land inneverande år blir det brukt 350 mill kr til drift av kollektivtrafikk inkl. fylkesvegferjene 8 Ansvaret for fylkesvegnettet og fylkesvegferjene inneverande år 65 mill kr i investeringar og 116 mill kr i drift på fylkesvegnettet. 8 Fylket administrerer transportordninga for funksjonshemma, utstedar løyve etter samferdselslova for turbilar, drosjekøyring og frakt av gods. 8 Fylket har også ansvar for å samordne virkemidla innan samferdselssektoren. Fylkesdelplan Transport skal ligge til grunn for aktiviteten og vere retningsgivande for kommunal og statleg planlegging og verksemd i fylket. 8 Samferdselsdirektøren har det administrative leiaransvaret 8 Samferdselsutvalet har det politiske sektoransvaret. 2

3 Fylkesdelplan for klima - Møre og Romsdal fylke 8 Vedtak om oppstart gjort i fylkestingsak T-82/07 8 Heimla i plan- og bygningslova Kap V Fylkesplanlegging 8 Fylkestinget har gjort vedtak om å opprette eit politisk miljøutval, som truleg vil stå sentralt i arbeidet med klimaplanen. Fylkesutvalet vil vere styringsgruppe i arbeidet og ungdomspanelet vil også være sentrale ved milepælshandsamningar 8 Det er gått ut tilbod i disse dagar til prosjektleiar for arbeidet med klimaplanen. Vedkomande tek truleg jobben og kan truleg starte rett etter sommarferien (Tilsetjing i 2 år). 8 Intern prosjektgruppe i arbeidet er allereie oppretta og har hatt sitt første møte. Gruppa har medlemmar frå: 4 Fylkesplansekretariatet 4 Areal- og miljøavdelinga 4 Samferdselsavdelinga 4 Energiregion Møre 4 Det vil bli kaldt inn repr. frå andre avdelingar ved behov 8 Eksternt vil det vere ønskjeleg og naudsynt med faglege innspel frå Naturvernforbundet, Statens vegvesen, Innovasjon Norge, Cicero, LO, NHO mv. 3

4 Fylkesdelplan for klima - Møre og Romsdal fylke 8 Referansegruppar, internt eller eksternt, vil neppe ha behov for å møtast samla, men må derimot bli invitert til særskilte møte med porsjektleiar/prosjektgruppa 8 Fylkesdelplana vil jamnleg bli drøfta i KS sitt kommunale klimanettverk. Øvrige kommunar høyringsinstansar. 8 Det har vore reist spørsmål om Høgskuleprosjektet og fylkesdelplanen kan integrerast gjennom t.d. ein felles prosjektleiar. Dette har ein gått bort i frå då dei to prosjekta har ulike insentiv og innfallsportar for arbeidet. 8 Høgskolen deltek i KS sitt klimanettverk, og ein må sikre god gjensidig informasjon. Viktig at klimamål i fylket sin plan blir innarbeidd i kommunale planar. 8 Klimaplanen skal vere vedteken i Fylkestinget ved utgangen av

5 Fylkesdelplan for klima - Møre og Romsdal fylke Vilkår for å få støtte til planen frå Enova 1. Klimaplanen bør ha status som fylkesdelplan eller temaplan for energi og klima. Ein føreset at planen vert integrert i fylkets øvrige plan- og styringssystem 2. Klimaplanen skal fremme mål og handlingsplanar for energiforsyning, energibruk og klima i egen bygnadsmasse og tilvarande for klimautslepp, energiforsyning og infrastruktur for energi i heile fylket. 3. Energi og klimamåla skal vere tallfesta. Det skal setjast eit minimumsmål på 10% for redusert energibruk og klimagassutslepp for heile fylket. 4. Energi og klimaplanen skal prioritere tiltak for å nå måla 5. Måloppnåing skal vere tidfesta 6. Plana skal ha ein tidshorisont på minst 5 år 7. Måloppnåing skal rapporterast til Enova i minst 5 år 8. Klimaplana skal vere handsama og godkjent politisk. 5

6 Transport og klima 8 Klimagassutslippa frå transport var i mill tonn CO2-ekvivalenter (29% av totale utslipp i Noreg). Nasjonale mål: reduseres med mill tonn co2 ekvivalenter ift forventa utslipp i NOx utslippa fra transport var i 2005 på tonn (60% av totalutslippet). 1/3 fra vegtrafikk og 2/3 skipsfart. Reduksjon i utslipp fra vegtrafikk dei seinere åra pga avgasskrava. Nasjonale mål: Redusere NOx utslippene i sektoren Annet 14 % Luftfart 7 % Sjøtransport 17 % Vei 62 % 6

7 Energibruk Transport - Norge Skip og båter 25 % Luftfart 11 % Bane 3 % Vei 61 % 7

8 Samferdsel forureinar 8 Noko som drivstofforbruket i våre avtalar illustrerar Transportmiddel Rutebil Fylkesvegferjer Hurtigbåt Drivstofforbruk per år 6,7 mill. liter 1,8 mill. liter 7,6 mill. liter 8

9 Kva kan fylket gjere for å bidra til mindre energibruk og utslepp? 8 Fylket skal sørge for å innfri reisebehova for innbyggarane i fylket på ein mest mogleg energieffektiv måte. Målsettinga må vere å utnytte dei ulike transportmidla sine fortrinn. 8 Passe på at det ikkje er parallelle kollektive tilbod. Til dømes både buss og hurtigbåt eller både ferje og hurtigbåt. (For eksempel er det både ferje- hurtigbåttilbod til Hareid) 8 Vurdere konsekvensar av å ta bort eventuelle tilbod. Meir biltrafikk kontra for eksempel hurtigbåttrafikk. 8 Organisering av transporttilboda til dømes store kontra små bussar. Bestillingstransport kontra rutetransport (F.eks Haramsprosjektet). Være med på å utgreie høghastighetstog kontra fly. 8 Støtte avgiftspolitikken på NOx utslipp og klimagasser 8 Fylket har laga ein transportstrategi for gåande og syklande 8 Motiavasjonkampanjer for å få folk til å satse på miljøvennleg transport, kan bidra til utsetjing av investeringar i nye veganlegg. (Alternativer til nyanlegg) 9

10 Kva kan fylket gjere for å bidra til mindre energibruk og utslepp? 8 Tiltak for at fleire skal bruke kollektive transportilbod. For eksempel lage gode rabattordningar som til dømes ungdomskortet (420 kroner pr mnd). God kvalitet, fleksibilitet, punktelighet og oversiktlighet. 8 TIMEkspressen høgfrekvent gjennomgåande tilbod som i mange høve konkurrerar med bilen. (VESTLANDSEKSPRESSEN) 8 Størst miljøgevinst ved å satse på kollektivtransport i tettfolka område. 8 Kommunane må ta omsyn til kollektivtransport i all arealplanlegging. Fortetting og tilrettelegging for kollektivreiser. Helhetlig areal og transportplanlegging. La fylket få arealplaner til uttale. 8 Legge til rette for alternative drivstoff (biodiesel, etanol, hydrogen) og stille krav til bruk av alternative drivstoff ved innkjøp av transporttenester. Regjeringsmål Biodrivstoff 2% 2008, 5% 2009, 7% Stille teknologiske krav ved innkjøp av transporttenester. Etterspørre energieffektiv teknologi. (Nye hurtigbåter er betydelig mer energieffektive) 8 Vurdere miljøkonsekvensane av å skifte ut gammalt med nytt materiell. 10

11 Kva kan fylket gjere for å bidra til mindre energibruk og utslepp? 8 Vere med på tilrettelegging for at gods kan flyttast frå veg til sjø og bane. For eksempel er fylket med i eit prosjekt kor man prøver å starte nytt båttilbod mellom Kristiansund-Skottland-Belgia. 8 Bidra til at å oppfylle nasjonale mål for lokal luftforureining og støy 8 Fylkespolitikarane kan bidra til at bompengar blir brukt som eit effektivt virkemiddel i byområda. Trafikkavvisande samtidig som at dei bidreg til ny infrastruktur. 8 Fylkesdelsplanen for klima vil innehalde prioriterte transporttiltak for å nå klimamåla 11

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624 Innhold Del I Innleiing og oversikt... 1 Overordna utfordringar og hovudmål...

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010 RAPPORT N 2010 EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV LØVSKOGEN I TROMS KNUT FALK QVIGSTAD/WWF-NORGE EN

Detaljer

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Vi mener hurtigbåtstrekningen Trondheim Brekstad siden 2007/2008 har vært nedprioritert. Til tross for politiske føringer ytret i offentligheten har vi opplevd

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer