KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015"

Transkript

1 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE Kommunal planstrategi er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra.

2 Kortversjon kommunal planstrategi for Volda kommune STRATEGIDOKUMENT Innhald 1. BAKGRUNN Kommunal planstrategi pbl Fokus i planstrategien Prosess og medverknad Planhierarki Plansystemet i kommunen 4 2. NASJONALE REGIONALE FØRINGAR OG FORVENTNINGAR Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging Regionale forventningar 5 3. HOVUDUTFORDRINGAR OG UTVIKLINGSTREKK FOR VOLDA KOMMUNE Befolkningsutvikling Volda i regional samanheng Arbeid, utdanning og kompetanse Arealforvaltning Samfunnsikkerheit, miljø, klima og energi Folkehelse/Levekår Idrett, friluftsliv og kultur Barn og Unge Kommunen som organisasjon og tenesteutøyar Kommuneøkonomi PLANSTATUS OG PLANEVALUERING Dagens kommunale plansystem Forslag til revidert plansystem PRIORITERINGAR OG STRATEGI Planlegging i Volda kommune Plan og økonomi/ressursar 13 Side 1

3 5.3 Interkommunalt plansamarbeid Planstrategi - Handlingsprogram Gjennomgang av dei planar og oppgåver som er høgt prioritert i denne perioden Relevante dokumenter BAKGRUNN Kommunal planstrategi er eit nytt verkty i plan- og bygningslova (PBL) og skal utarbeidast og vedtas kvar valperiode, seinast eit år etter at kommunestyret er konstituert. Planstrategien skal vere eit hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare dei planoppgåver Volda kommune skal prioritere i valperioden for å møte kommunen sine behov. Planstrategien er ikkie ein plan og er følgjeleg ikkje ein arena for å vedta mål og strategiar, men ein arena til å drøfte utviklingstrekk og utfordringar i Volda som samfunn og organisasjon. Planstrategien skal vurdere planbehovet i kommunestyreperioden og skal vere retningsgivande for Volda sine planoppgåver. Planstrategien er ikkje juridisk bindande og kan ved behov endrast innanfor kommunestyreperioden. (MD's veileder Kommunal planstrategi, s. 6) Målsetningar for arbeidet med kommunal planstrategi: Prosessen med utarbeiding av planstrategien skal bidra til auka politisk innsikt, forankring og kontroll med dei planoppgåver som skal gjennomførast. Tydeleggjere politisk innsats og retning. Avklare kva planoppgåver kommunen bør starte opp eller vidareføre for å legge til rette for ei ønskt utvikling i kommunen. Egna verkty for å vurdere kommunen sitt plansystem, planressursar og samla planbehov i valperioden knytt til kommunedelplanar og tema- og sektor(fag) planar. Viktig arena for å drøfte og avklare behov for interkommunal planlegging, både innanfor arealplanlegging og tenesteyting. Grunnlag for oppgåveprioriteringar i det årlege budsjett- og økonomiplanarbeidet. Kommunestyret i Volda, med bakgrunn i Utfordringsnotatet og arbeidsverkstad den. 24 mai 2012, vil i planstrategien fokusere på seks hovudtema som det kommunale planarbeidet bør prioriterast og organiserast etter. økonomi økonomiske rammer, berekraftig utvikling Areal sentrumsutvikling, næringsareal (Furene og Rotset), variert busetnad og bustadtomter og klyngeutvikling på bygdene Tenester kvalitet, leiing og struktur, kapasitet, samordning, rekruttering samt behalde arbeidskraft Side 2

4 Volda i regionen regionalt funksjonsknutepunkt, samferdsel, komplementær arbeidsmarknad, vertskommune, kompetanse- og kultursenter, samarbeid og samhandling Helse "Helse i alt vi gjer", førebyggjande arbeid og innsats retta mot alle alderstrinn særleg dei yngre aldersgrupper. Omdøme framsnakke Volda, livskvalitet, trivsel, kultur, idrett, friluftsliv I tillegg vil samfunnsikkerheit og beredskap i kommunen vere eit viktig område som må prioriterast i denne perioden. Det er utarbeidd eit Utfordringsnotat som peikar på utviklingstrekk og utfordringarfor Volda. I mai 2012 vart det halde ein arbeidsverkstad der Utfordringsnotatet fungerte som grunnlagsdokument for arbeidet i verkstaden. Deltakarane representerte eit breidt spekter av Volda sine innbyggarar. I verkstaden var det trekt fram hovudutfordringar kommunen bør gripe fatt i dei neste åra dersom Voldasamfunnet skal ha ei positiv utvikling. Hovudutfordringane frå verkstaden dannar grunnlaget for prioriteringa i planstrategien. Prosess med formannskapet. August ( ) vart det halde eit arbeidsmøte der strukturering av det kommunale plansystem og der prioritering av dei kommunale planane vart drøfta. Planstrategien er lagt ut på høyring i perioden på kommunen si heimeside. Dette vart annonsert i lokal avis, på heimesida og på facebook. Endeleg framlegg til planstrategi vart kunngjort på kommunen si heimeside den Planstrategi til kommunestyret for eigengodkjenning den (sak xx/xx) Side 3

5 Ko tversjon kommunal planstrategi for Volda ko mune Kommunal Manstrategl FIREARIG RtILLERING 4ammaumm ma ee REV15101 LI UPAVKLAPINGAV BEHOV I RANSTRATEGI ARLIG RULLERING I : Handlingsdel med okonomiplan Arsbudsjett Arsmeichng Regnskap TertiaIrapporter Arbeklsprogram Terna og sektonfaffianer (Illustrasjon henta frå MD si vegledar til kommunal planstrategi) Det er Samordnings- og utviklingsstaben ved planseksjonen som har det overordna ansvaret for planlegginga i kommunen. Planseksjonen har ansvaret for kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel, områderetta kommunedelplanar og kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø. Seksjonen har også ansvar for utarbeiding av kommunale reguleringsplanar og oppfølging og handsaming av private reguleringsplanar. Økonomiavdelinga har ansvaret for utarbeiding av økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding. Dei andre avdelingane har ansvaret for planar innan eige fagområde. Planseksjonen bidreg med planog prosesskompetanse inn i avdelingane sine planprosjekt. Det har til no vore lite heilskapleg tenking bak kva planar som vert prioritert oppstarta. Som regel er det dei ulike avdelingane sine behov med grunnlag i lover og statlege føresegner som styrer kva for planprosjekt som vert starta opp. Side 4

6 2. NASJONALE REGIONALE FØRINGAR OG FORVENTNINGAR Med innføring av pbl. 08, kom også kravet om at regjeringa kvart fjerde år skal utarbeide eit dokument med Forventningane er meir generelle enn statlege planretningsliner og statlege planføresegner, som konkretiserer nasjonale omsyn på einskilde område. Forventningane omfattar utvalde tema og formidlar ikkje alle statlege interesser, oppgåver og omsyn som planlegginga skal ivareta. Med utgangspunkt i at dei nasjonale forventningane skal bidra til ei planlegging som fremmar berekraftig utvikling, fokuserar dei nasjonale forventningane på følgjande tema: Klima og energi By- og tettstadsutvikling Samferdsel og infrastruktur Verdiskaping og næringsutvikling Natur, kulturmiljø og landskap Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Regional planstrategi for Møre og Romsdal fylke vart vedtatt i april Den regionale planstrategien har gitt omgrepet attraktivitet ein sentral plass og sett søkjelys på tre område som fylkeskommunen trur vil vere med å styrkje fylket sine føresetnader for framtidig vekst og utvikling og som dei ynskjer å prioritere i perioden Folk Næring Trivsel Fylkeskommunen rår kommunane til å lyfte fram desse satsingsområda i sitt vidare planarbeid Fylkesplan /Regionalplan Regionale forventningar til Volda kommune er definert gjennom gjeldande Fylkesplanen har til hensikt å gje eit prioriterings- og avgjerdsgrunnlag for mellom anna kommunane i fylket, i spørsmål knytt til samfunnsutvikling. Fylkeskommunen har starta arbeidet med regionalplan for perioden I er det forslag om fire satsingsområde og seks gjennomgåande perspektiv: Side5

7 Dei fire satsingsområde: Kultur (vidareføring) Kompetanse (vidareføring) Verdiskaping (vidareføring) Samferdsel (ny. tidligare: gjennomgåande perspektiv) Dei seks gjennomgåande perspektiva: Folkehelse (vidareføring) Universell utforming (uu) (vidareføring) Likestilling (vidareføring) Miljø/Klima (tidligare: to av fem flaggsaker) Barn og unge (ny) Internasjonalisering (ny) Andre regionale føringar av relevans for Volda kommune Regional energi- og klimaplan. Vedteken 2009, ikkje avgrensa gyldigheit. Skal reviderast kvart andre år. Regional plan forvaltningsplan for vassregionen Møre og Romsdal Fylkesdelplan for sentrumsstruktur og Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesenter Ikkje vedteken avslutta eller erstatta. (Skal reviderast) Fylkesdelplan for strand- og kystsona Ikkje vedteken avslutta eller erstatta. Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde. Vedteken Ikkje avgrensa gyldigheit. Regional delplan forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal Under arbeid. Regional delplan for kulturminne av nasjonal og regional verdi. Ny plan. Oppstart Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap i Møre og Romsdal. Ny plan. Mål om vedtak april Regional delplan for tannhelse. Ny plan. Mål om vedtak juni Regional delplan for folkehelse. Ny plan. Mål om vedtak desember Regional delplan for bibliotek. Ny plan. Arbeid med planprogram startar andre halvår FylkesROS-sjø 2007 og risiko- og sårbarheitsanalyse for fjellskred i Møre og Romsdal vil vere sentral i arbeidet med regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap. Ny plan. Mål om vedtak april Side6

8 3. HOVUDUTFORDRINGAR OG UTVIKLINGSTREKK FOR VOLDA KOMMUNE Nedanfor følgjer sentrale utfordringar knytt til tema omtala og trekt fram under arbeidsverkstaden og i Utfordringsnotatet. For meir informasjon kring ulike utviklingstrekk og utfordringar i Volda kommune viser ein til Utfordringsnotat og oppsummering frå verkstaden. Sentrale utfordringar Grunna sentralisering og tilflytting primært til Volda tettstad har og kan ein forvente ytterlegare press på areal i Volda tettstad. (Bustad, offentleg føremål, sentrum, grøntstruktur, m.m.) Sannsynleg auka press på fleire av kommunen sine tilbod, tenester og økonomi, særleg relatert til forventa auke i tal eldre i kommunen. Sikre berekraftige bygder til trass for at folketalet går jamt nedover. Integrering av innvandrarar slik at alle innvandrarar vert ein ressurs for Volda samfunn. Låge fødselstal konsekvens for mellom anna barnehage- og skulestruktur. Fråflytting og tilbakeflytting samt at det er ei utfordring å få tilflyttarar til å velje å busette seg permanent. Sentrale utfordringar Felles aksept og forståing for heilskapleg utvikling av Volda/Ørsta som regionalt knutepunkt. Tenkje Volda som del av ein storregion. Volda som vertskommune, eit kompetanse og kultursenter, og infrastrukturelt knutepunkt, ei heilskapeleg utvikling som skaper synergiar for heile regionen. Legge til rette for at bedrifter og næringsliv finn det attraktivt å etablere og utvikle seg i regionen. Stikkord: areal, gode kommunikasjonsliner og infrastruktur Oppretthalde og skape bu- og blilyst i regionen. Styrke og vidareutvikle det komplementære arbeids- og utdanningstilbod. Bygge opp partnarskap til planlegging og realisering av prosjekter i sentrum og Furene/Hovdebygda. Til dømes må dei ulike planprosessane i sterkare grad inkludere dei private/næringsliv slik at ein skaper eigarkjensle og engasjement etter sluttført planprosess. Allianseknyting. Side 7

9 Sentrale utfordringar Voldasamfunnet Styrke og vidareutvikle det komplementære arbeids- forskings- og utdanningstilbodet. Rekruttere og behalde kompetent arbeidskraft i kommunen. Fange opp "arbeidskraftreserve" Vere attraktiv stad å studere, bu, arbeide og leve. Betre til å framsnakke Volda. Behalde viktige/sentrale offentlege tenester og institusjonar (t.d. sjukehus, Høgskule, tingretten m.m.) Volda kommune som organisasjon Rekruttere og behalde kompetent arbeidskraft. Oppretthalde tenestetilbodet i ein effektiv organisasjon. Styrke fagmiljø gjennom interkommunalt samarbeid. Sikre samsvar mellom oppgåver og tilgjengelege ressursar. Sentrale utfordringar Sentraliseringstrenden aukar press på areala i Volda tettstad. Dette medførar utfordringar knytt til bustadutvikling og fortetting, der ein mellom anna må ta omsyn til skular, kulturhus og næring samt behov knytt til landbruk, kulturlandskap, kystsona/strandlinja, grøntstruktur og gode trafikale løysingar. Ei utvikling der folketalet går ned på bygdene får konsekvensar for ulike tenestetilbod på bygdene, landbruk og kulturlandskapet. Sentrale utfordringar Estimata om endra klima vil krevje arealplanlegging som tek høgde for å takle situasjonar oppstått som følgje av endra klima og ekstremvær. Måla og handlingsprogram til kommunen sin klimaplan er for ambisiøs og ikkje tilpassa kapasiteten for realisering. Kommunen har særlege utfordringar med energiøkonomisering av eksisterande bygningsmasse. Det vert viktig at gjennomføring av tiltak omtala i klimaplan og handlingsprogram vert teke med i den daglege verksemda til kommunen og i planlegging av nye tiltak i kommunen. Må settast av midlar til dette i budsjett. Bevaring av natur- og kulturmiljø vil vere ein viktig faktor i arealplanlegginga. Side8

10 Sentrale utfordringar Omstille frå behandling til førebygging. Fange opp problemsignala tidleg og sette i gang tiltak. Betre tverrfagleg samarbeid på dette område. Fange opp dei som "fell utanfor", utjamne sosial ulikskap. Oversikt over helsetilstanden og faktorar som påverkar helsa til innbyggarane. Rett og godt nok tenestetilbod til alle som har behov. Bustad til alle. Eit universelt tilrettelagt samfunn. Syte for at bygningsmasse og offentlege uterom vert tilpassa slik at kommunale tenester og offentlege rom kan brukast av alle. Sørgje for at retningsliner for universell utforming vert følgde opp frå overordna nivå og ned til minste detalj i gjennomføring av tiltak. Sentrale utfordringar God kvalitet på idrett, friluftsliv og kulturtilbod, til alle (t.d. lågterskeltilbod som når fram til aktuelle brukargruppertilbod tilgjengeleg for alle, ikkje prestasjonsretta idrettstilbod til dei litt eldre, tilbod i nærområdet osv.) Leggje til rette for gode fysiske rammer for kultur, idrett og friluftsliv (t.d. kulturhus, bibliotek, grøntstruktur, nærleikeplassar, idrettsanlegg osv.) Oppretthalde og støtte opp om det frivillige lag og organisasjonsarbeidet og ulike kulturarrangement i kommunen. Sentrale utfordringar Legge til rette for gode psykososiale oppvekstvilkår, og gode fysiske rammer for barn og unge i barnehage, skule og fritid. Å inkludere barn og unge i all planlegging er ei utfordring kommunen tek på alvor. Ein bør lage gode retningsliner for korleis ein på best mogleg måte kan involvere barn og barnerepresentanten i alle saker som angår barn og unge sine behov og rettar. Side 9

11 Kortversjon kommunal planstrategi for Vo da kommune Sentrale utfordringar Innfri innbyggarane sine forventningar til tenestene innafor kommunen sitt handlingsrom. Stadige nye retningsliner, forskrifter og meldingar frå regionalt og nasjonalt nivå. lnnfri minstekrava til desse. Utvikle eit godt tverrfagleg samarbeid i ein travel kvardag der ein i utgangspunktet har nok med sitt ansvarsområde. Klar ansvarsfordeling mellom sektorane. Klar ansvarsfordeling av planane i kommunen, samt sikre politisk og administrativ forankring av planar. Klar og tydeleg leiing og som gjer rom for strategisk utvikling. Samhandlingsreformen. Rekruttere og halde på kompetanse særleg innafor konkurranseutsette faggrupper (t.d. ingeniørar) Eit oversiktleg og heilskapeleg plansystem med berre dei planar kommunen har behov for, og at planane fungerer som overordna styringsverkty. Etablere gode digitale tenester og vere ei organisasjon som er oppdatert i høve digital utvikling og kommunikasjon. Sentrale utfordringar Økonomisk balanse. Høg lånegjeld (estimert lånegjeld for Volda kommune pr om lag 656 millionar), auke i pensjonsutgifter, meirforbruk i fleire avdelingar samt stort behov for større investeringar, drift og vedlikehald av bygningsmasse, er faktorar som gjer det utfordrande å sikre ein sunn økonomi. Med overføring av fleire oppgåver frå stat til kommunane, fleire eldre, auka krav og forventningar frå innbyggarane m.m. forventar ein at behovet for tenester aukar i åra framover. Ein forventar ikkje at dei økonomiske rammene vert auka tilsvarande. Spørsmålet vert da kva tenestestruktur som best møter utfordringane knytt til dette og korleis Volda skal oppretthalde dagens tenesteproduksjon og samstundes ha ein sunn økonomi. Side 10

12 Kortversjon kommunal planstrategi for Vo da ko mune PLANSTATUS OG PLANEVALU ERING Det har til no vore lite heilskapleg tenking bak prioritering av kva planar som vert vedteke oppstarta. Som regel er det dei ulike avdelingane sine behov med grunnlag i lover og statlege føresegner som styrer kva planprosjekt som vert vedteken starta opp. Ansvar for rullering/revidering av mange planar, då særleg tverrfaglege planar, er i mange tilfelle i ikkje klart plassert. Dette medfører ein del "skuffeplanar" og revisjon/rullering av planane vert i større grad avhengig av initiativ frå enkeltpersonar. Dette har mellom anna medført utdaterte planar som ved å verte forelda har mista sin verdi som styringsverkty. Ein har ikkje eit klart og tydeleg definert plansystem i Volda kommune. Konsekvens av dette er at mange planar ikkje vert sett i samanheng, eller satt inn i ein plansyklus der dei jamleg vert rullert/revidert/vurdert. Det at det ikkje er eit oversiktleg plansystem der planar er sett i samanheng medfører at ein del planar er overlappande og det vert nytta ressursar på ein del dobbelarbeid som kunne vore unngått. I fleire tilfelle har ein i planprosessar ikkje nytta planfagleg bistand, sjølv om det ville ha bidrege positivt i prosessen. Generelt er det behov for ei betre kopling mellom Økonomiplan og Årsbudsjett, opp mot dei ulike overordna planar og deira handlingsprogram. Det er behov for klarare kopling og ansvarleggjering opp mot plansystemet i kommunen, og opp mot organisasjonsoppbygginga i kommunen. Etter gjennomgang av kommunen sine overordna planar (for gjennomgang av alle planar planstrategien omfattar, sjå kommunal planstrategi for Volda kommune , datert ) har ein i planstrategien komet med eit forslag til revidert plansystem for Volda kommune. Sjå oversiktskart, neste side. Eit slikt plansystem vil ikkje vere på plass i løpet av denne perioden, men vil gi retningsliner for korleis ein bør prioritere planarbeidet og behov for planar. Ein legg opp til færre, men meir omfattande KDPar. Ein legg større vekt på kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel, samt KDPar. Plansystemet bør verte samordna med den organisasjonsmessige struktur, og der det er mulig bør ansvar for verksemd KDP verte lagt til dei ulike avdelingane (t.d. ansvaret for KDP for helse og omsorgstenestene til Helse og omsorg) og ansvar for temaplanar til rådmannen sin stab (t.d. KDP for bustad og busetnad). Eit slikt plansystem vil føresette at planseksjonen får eit større ansvar med å bistå i dei ulike planprosessar for å sikre at planane vart kopla opp mot plansystemet, kjem inn i ein syklus og at kommuneplanar og KDPar vert utarbeidd iht. pb1.08. Fag/tema planar treng ikkje å følgje pb1.08. Side 11

13 PLANSTRATEGI ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJL I I NICrINGS^I.AN I-J1VOLDA KOW.ION: STUJENT KDP -on IDRETT, FYSISK AKTIVETET OG TRILUFTSLIV J,PVEKSTOGIITDANNING SJSTA) OG BJSETNAD NKUlt SAMFUNNSDEL - KOr-' KIMAPI AN FFIN VOI 1:A KOMMUNE KDP FOR TRAFIKKTRYGGING I VOLDA KOMMUNE SAMLA AREALDEL TUART KOMI,N1-21ANSAMI A AFIrAI fl1-1 FLA [M1Sflmrn 1 AAIAP K OP FOR BUSTAD OG BUSETNAD I VOLDA KOMMUNE K OP RUSTADSOSIAL FANDLINGSPLAN 3, N ROP for KVSCNA HOP rcrffl... r:tudiedygda s TETTSTAPSANA YSE FURENE/HCvEDEftvGDA - STRATEG AR Fr;F REGIONALT KN TEPUNKT,--IOVU3NETT. FOR SYKKEL I VOLGA... REGULERINGSPLANER BYGGSAKER DEI ULIKE ETATANE INTERNE PLANAR, RUTINER, PROSEDYRER, RE17LEIARE 0.L

14 5. PRIORITERINGAR OG STRATEGI Prioritering av planoppgåvene i kommunen vert i praksis bestemt av prioritering i Økonomiplan og Årsbudsjett, gjerne på grunnlag av politisk initierte forslag om prioriteringar. Gjennom planstrategien har ein høve til å prioritere planoppgåvene ut frå ein heilskapleg gjennomgang av kommunen sitt planbehov. Fleire planar er under arbeid og desse bør prioriterast for fullføring. Revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel og samla arealdel bør vere ein klar første prioritet og bør tilpassast til den rulleringssyklus som PBL legg til grunn, ein gong pr. valperiode. (og då helst så tidleg som mogeleg i perioden). Avdelingane sine fagplanar bør så langt råd kunne knytast til desse overordna planane. Handlingsprogram til dei ulike overordna planar bør vere knytt direkte opp mot Økonomiplan og Årsbudsjett, og rulleringssyklusane bør tilpassast og samordnast. Nye GIS-system gjer det uproblematisk å utarbeide ein samla arealplan for heile kommunen og ein bør derfor satse på å samla alle delplanane i ein samla arealdel for heile kommunen med eit felles sett føresegner og retningsliner. Kommuneplanane kan detaljerast og det kan leggast føresegner til plan som gjer at ein i større grad kan gå direkte frå kommuneplanen sin arealdel til detaljreguleringsplanar. Dette vil i større grad enn i dag gi høve til at detaljplanlegginga kan skje i privat regi, og vere direkte knytt opp mot utbyggingsprosjekt. Ein føresetnad for dette må vere at det i kommuneplanen er sikra naudsynt detaljering og avklaring i høve til underliggande infrastruktur-, og at det er gitt klare føringar og vilkår for detaljplanarbeidet-, rekkjefølgebestemmelsar og grunnlag for utbyggingsavtalar som sikrar nødvendig utbygging av slike anlegg. Det må vere kommunen si målsetting med planstrategien å få gitt ein betre samla oversikt over planbehovet og å sjå dette i høve til tilgjengelege ressursar til planarbeid i perioden. Og gjennom dette få på plass eit realistisk perspektiv for dei oppgåver kommunen står overfor, kva som skal prioriterast og kva ein har/ikkje har ressursar til. Pb1.08 legg opp til at det for kommunane vert minst ressurskrevjande å prioriterer arbeidet med overordna planar for kommunen. Oversynet over prioriterte planar, revisjonar og utarbeiding av nye planar, har tidlegare i liten grad identifisert behov for økonomiske ressursar. Behov for ressursar er for ein stor del knytt opp til personalressursar. Som ein ser av det samla planoversynet er det mykje planarbeid som ligg til dei ulike fagavdelingar. Ein må difor også i fagavdelingane setje av naudsynte ressursar og prioritere Side 13

15 planoppgåvene, slik at desse kan gjennomførast og innpassast i dei forventa planrulleringar etter lovverk og handlingsprogram i Planstrategien. Planseksjonen, ansvar, ressursar og oppgåver Pb1.08 har eit auka fokus på samfunnsutvikling gjennom planlegging. Planseksjonen sitt ansvar bør i sterkare grad enn i dag bli knytt opp mot samla overordna planlegging (kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel) samt mot sterkare fagleg bistand og rettleiing/samordning av dei prosessar som vert utført i avdelingane og som skal koordinerast opp mot det kommunale plansystem. Ut frå tilgjengelege ressursar i dag ved planseksjonen, og erfaringar frå andre kommuneplanprosessar tilrår ein at arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel (og arealdelen) vert gjennomført som eige prosjekt, der ein t.d. for to år leiger inn eigen prosessansvarleg/prosessleiar (jf. Ørsta kommune). Det er viktig med kontinuitet i desse prosessane og prosessleiar bør vere heilt frigjort frå andre administrative oppgåver. Utarbeiding av ROS-analyse vil tilsvarande vere eit vesentleg grunnlag for kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel og bør koplast mot dette planarbeidet. Eit anna viktig grunnlag vil vere oppdaterte tekniske planar. Får å sikre eit heilskapeleg og fungerande plansystem, bør planseksjonen i større grad bistå med fagkompetanse i dei ulike kommunedelplanprosessane t.d. KDP samfunnsikkerheit og beredskap, KDP Bustad og Busetnad osv. Det vert stadig meir utfordrande å kunne tilby optimale tenester til brukarane. Staten pålegg kommunane ansvar som tidlegare har vore statlege, utan å løyve tilstrekkeleg med midlar til tenestene. Kommunen ser at det kan vere hensiktsmessig å samarbeide interkommunalt om fleire tema og verksemdsområde. Behovet for å etablere interkommunalt samarbeid er tema i dei ulike avdelingane innanfor mellom anna helse, pleie og omsorg, brannvern og landbruk. Interkommunalt samarbeid vil også kunne styrke dei ulike fagmiljø, og dermed bidra til å gjere det meir attraktivt å arbeide i kommunen/regionen. I mange plansamanhengar vil det vere aktuelt å samarbeide med Ørsta. ROS-analyse, nokre beredskapsplanar, fellesstrategi for Furene/Hovdebygda og generelt arealplanar som omfattar areal ved kommunegrensa er aktuelle plansamarbeidsområde. Side 14

16 Med utgangspunkt i forslag til revidert plansystem for Volda kommune og gjennomgang kommunen sine overordna planar, er det utarbeidd eit handlingsprogram for planstrategien. (Visar til Kommunal planstrategi , sist datert for omtale og evaluering av alle planar som er handlingsprogrammet omfattar.) Dei ulike avdelingane har kome med innspel til kva som er realistisk i høve oppstart av dei ulike planprosessane. Ein føresetnad vil naturlegvis vere politisk vilje og at det vert sett av ressursar til desse planprosessane. Planar som er under utarbeiding og er midt i ein prosess vert prioritert å få sluttført. Ny = NY plan Rev = Oppstart av revidering(fullstendig revisjon av planen) Rull= Oppstart av rullering (rullering av delar av planen, til dømes handlingsprogram) Inn =Integrerast i anna planarbeid, som eigen del plan, og/eller som tema i plan Opp = Oppheving av plan 1-3 = prioritering i denne perioden. 1: høgt prioritert, 2: prioritert 3: ikkje prioritert i denne periode. ri 15 1 Planstrategi NY Rev Plan 1 økonomiplan og Arsbudsjett Rull Rev? Rull Rull Rull økonomi 1 Heilskapeleg ROS NY Rev 20 Plan/Beredskapsrådet/Rådmannstaben 1 Kommuneplan samfunnsdel Rev Plan 2 Kommuneplan arealdel Rev Plan Side 15

17 * Opphevast som KDP og vert i stadet ein teknisk fagplan Side 16

18 Side 17

19 Område- og detaljreguleringsplanar Kommunen har i dag om lag 150 gjeldande reguleringsplanar. Oversyn over desse finn ein (kommunen si heimeside, innunder tenestert til deg planar planstrategi) Planar som legg til rette for areal til offentlege bygg t.d. sentrumsskule, omsorgsbustadar og sentrumsutvikling m.m. i Volda tettstad samt planar som utløysar bustadtomter, næringsareal og/eller planar som legg til rette for god infrastruktur i Volda tettstad og ut til bygdene vert prioritert i denne perioden. Dette gjeld både planar i kommunal regi og ved handsaming av private planar. Side 18

20 OVERORDNA PLANAR Planstrategi Det faste planutvalet gjorde i sak 58/10, den vedtak om oppstart av Kommunal planstrategi Slutthandsaming: Kommunal planstrategi for Volda kommune , opp i kommunestyre den Må vedtas innan utgang av Årsbudsjett 2012 og økonomiplan Vedteken av kommunestyret den (130/11) Handsaming av budsjett 2013 og økonomiplan i formannskapet den økonomiplan og Årsbudsjett er viktig styringsdokument for kommunen som organisasjon. Det bør vere ein meir synleg samanheng mellom økonomiplanen og kommuneplanen sin samfunnsdel og andre kommunale planar. Til dømes må handlingsprogram til dei ulike kommuneplanar, kommunedelplanar og fag/temaplanar verte betre integrert i økonomiplanarbeidet. Årsbudsjett og økonomiplan må videraførast og rullerast årleg i samband med budsjett handsaming. Det vil vere naturleg å gjennomføre ei revidering i samband med at samfunnsdelen vert revidert og føreståande omorganisering av administrasjonen. Heilskapeleg ROS-analyse og KDP for samfunnsikkerheit og beredskap Ny analyse. Vedtak om oppstart av ROS-analyse i 2013, kommunestyret den (118/12) Ny plan, ikkje oppstarta. Handlingsprogram for planstrategien legg opp til oppstart i Omtale: Ny forskrift om kommunalberedskapsplikt pålegg kommunen å gjennomføre ei heilskapeleg risikoog sårbarheitsanalyse (ROS) og utarbeide ein overordna beredskapsplan. Side 19

21 Overordna beredskapsplan skal bidra til at kommunen vurderer og planlegg samfunnssikkerheit og beredskap i eit meir heilskapleg perspektiv. Planen skal sikre samordna tverrsektoriell handtering ved uønska hendingar. Grunnlaget for beredskapsarbeidet i kommunen skal vere ein heilskapeleg ROS-analyse, der kommunen kartlegg uønska hendingar som kan inntreffe, vurderer sannsynet for at slike hendingar vil inntreffe og korleis slike hendingar vil kunne påverke lokalsamfunnet. ROSanalysen skal også leggast til grunn for og integrerast i kommunale planprosessar. Til dømes vil ROS-analysen verte viktig i kommunen sitt arealplanleggingsarbeid. Overordna beredskapsplan skal samordne og integrere Plan for kriseleiinga i kommunen og dei uliker fagseksjonar og fagområda sine krise- og beredskapsplanar. Beredskapsplanen skal også vere samordna med andre relevante offentlege og private krise- og beredskapsplanar. Beredskapsplanen skal vere operativ og som minimum omfatte Plan for kriseleiinga, varslingsliste, ressursoversikt, evakueringsplanar, ein plan for befolkningsvarsling og ein plan for kriseinformasjon. Tilråding: Heilskapeleg ROS-analyse: Arbeidet må starte opp så snart som råd. Ein (grov) heilskapeleg ROS-analyse vert utarbeidd av ei tverrfagleg arbeidsgruppe. Dette vil kunne utløyse eit behov for andre meir detaljerte ROS-analyser på særskilde område. Ein føresett at (grov) heilskapeleg ROSanalyse vil verte eit grunnlag for arbeidet med revidering av samfunnsdelen og legg føringar og vert integrert i arbeidet med kommunen sin samla arealplan. I eit lengre tidsperspektiv vil (grov) heilskapeleg ROS-analyse verte lagt til grunn for arbeidet med KDP for samfunnsikkerheit og beredskap. Ørsta har utarbeidd framlegg til (grov) heilskapeleg ROS-analyse. Ved framtidig revidering av ROS-analysen kan det vere hensiktsmessig å samarbeide med Ørsta på særskilde tema innanfor ROS arbeidet. Fylkesmannen har varsla tilsyn på ROS-analysen i KDP for samfunnsikkerheit og beredskap Arbeidet med planen startar opp i etterkant av arbeidet med (grov) heilskapeleg ROSanalyse. Ved å starte eit slikt arbeid vil det kunne sikre at kommunen vurderer og planlegg samfunnssikkerheit og beredskap i eit meir heilskapleg perspektiv. Ein slik plan vil kunne bidra til å sikre god tverrsektoriell og samordna handtering av uønska hendingar. Det vil vere naturleg at arbeidsgruppa for (grov) heilskapeleg ROS-analyse tek ansvar for dette arbeid også. Dagens Smittevernplan og pandemiplan bør kunne inngå i KDP for samfunnsikkerheit og beredskap. Side 20

22 Kor versjon kommunal planstrategi for Vo da kommune Overordna beredskapsplan: På lengre sikt vil ein overordna beredskapsplan inngå som handlingsprogram i ny KDP for samfunnsikkerheit og beredskap. Inntil det må ein ajourføre plan og oppdatere planen i høve nye krav og forskrifter. Ansvar vert lagt til beredskapsrådet. Plan for kriseleiinga: Ajourførast årleg. Planen vert vidareført, men i eit lengre tidsperspektiv vil den inngå som del av ny KDP for samfunnssikkerheit og beredskap. (Grov) heilskapeleg ROS-analyse vil legge føringar for ev. endringar og oppdateringar i Plan for kriseleiinga. Fagseksjonar og fagområde sine krise- og beredskapsplanar: Dei ulike krise- og beredskapsplanar vert delplanar til KDP for samfunnssikkerheit og beredskap. Det er behov for ein gjennomgang av kommunen sine krise- og beredskapsplanar. Dei må oppdaterast iht. ny lovgiving og skjerpa krav, samt sjåast i samfunnsmessig og tverrfagleg samanheng. Ein må gjere ei vurdering av dei beredskapsplanar kommunen har, skal ha og om nokon kan slåast saman. Kommuneplan Samfunnsdel Vedteken av kommunestyret den Må vidareførast og reviderast iht. pb1.08. Mykje av dei føresetnadene som gjeldande plan baserer seg på er i dag utdatert og det er heilt klart behov for revisjon. Mange av dagens tema/sektor- og kommunedelplanar kan med fordel inngå i samfunnsdelen.: t.d. Barnehageplan for Volda kommune og forslag til Næringsplan (2010) På den måten vil ein få meir heilskapelege oversikt/retningsliner for kommunen sitt arbeid. Dette vil synleggjere ulike tema og problemstillingar på tvers av sektorar og kunne medverke til betre samarbeid/organisering og løysingar på utfordringar og arbeidsoppgåver. Samfunnsdelen bør også innehalde retningsliner og mål for dei ulike planane kommunen skal ha og med plassering av ansvar for den einskilde plan. Eit sentralt spørsmål i samband med revisjon vil vere korleis planen skal byggjast opp for å gi dei rette signal til dei ulike etatane om ansvar og eigarkjensle til planen. Ein god samfunnsplan, som dei ulike sektorar og politikarar har eigarskap og kjennskap til, vil vere eit viktig overordna styringsverkty for kommunen. Varsel om oppstart av revisjon vår 2013, dersom prosessleiar er på plass til den tid. Side 21

23 Kortversjon kommunal planstrategi for Vo da kommune Perspektiv for planen er 12 år, men den skal rullerast kvart fjerde år, og då gjerne i samband med kommuneval. Planen skal også innehalde handlingsprogram. Det er behov for ei gjennomgang av kommunen sine strategiske val og prioriteringar i høve langsiktig arealstrategi, opp mot lokale tilhøve men også regionale og statelege krav og forventningar. Utforming av langsiktig arealstrategi, basert på brei medverknad bør ein prioritere i arbeidet med revisjon av kommuneplanen, både i samfunnsdel og i arealdelen. Kommuneplanen sin samla arealdel Vedteken av kommunestyret den (sak 76/90) Kommunen sin samla arealdel er frå 1990 og er den siste arealdelen som tek stilling til den samla arealbruken i heile kommunen. Det er seinare godkjent fleire delplanar (14 stk, mellom anna Kommunedelplan for E39 Volda Furene, KDP kystsona, KDP sentrum og ulike KDP for grender i kommunen (sjå fullstendigoversikt i kommunal planstrategi for Volda kommune, sist datert )) Det er stort sett berre ubebygde område, fjell og setreområda som ikkje er med i nyare delplanar. Alle KDP arealplanar integrerast i ein samla arealplan for kommunen, som også vil inkludere sjøareal (dagens Kystsoneplan). Dette vil medføre revisjon/rullering av ahe kommunen sine KDP arealplanar. Revisjon iht. pbl. 08. Ein føresetnad for å få ein god arealdel er at oppdaterte tekniske planar (hovudplan veg, avlaup, vassverk og liknande),og at heilskapeleg ROS-analyse vert lagt til grunn. Ein god arealdel vil kunne redusere behov for områdereguleringar og gjere det enklare å gå direkte til detaljregulering av mindre områder. Klargjering av kommunen sine strategiske val knytt til arealforvaltning og utvikling vil kunne vere avklarande og konfliktdempande. Varsel om oppstart av revisjon sommar/ haust 2013, er realistisk dersom ein har fått tilsett/frigjort kapasitet til eigen prosessleiar for arbeidet med revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Revidering/rullering av tekniske planar, som grunnlag for arbeidet med kommuneplan, arealplanar og byggjetiltak Sjå handlingsprogram for når ein legg opp til oppstart av rullering/revidering av dei ulike tekniske planar. Hovudplan for veg, Hovudplan for Avlaup, og Hovudplan for Vassforsyninga (Hovudplan for Volda vassverk 1986 vert tekniske fag/tema hovudplanar som ikkje treng å følgje krava i PBL. Side 22

24 Desse planane vert viktige grunnlagsdokument for arbeidet med kommuneplan sin arealdel og samfunnsdel og bør derfor prioriterast. KOMMUNEDELPLANAR KDP for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram vedteken i kommunestyret den (sak 83/12) Mål er å vedta revidert plan våren (KDP for fysisk aktivitet og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø, Vedteken i kommunestyret den (sak 8/08)) Planen er ein KDP som er under revidering. Planen skal innehalde handlingsprogram over prioriterte tiltak og anlegg. Denne skal rullerast årleg. Vidareførast og utarbeidast iht. pb KDP for trafikktrygging i Volda kommune Planprogram vedteken i kommunestyret den (sak 82/12) Mål er å vedta revidert plan våren (Kommunedelplan for trafikktrygging i Volda kommune Vedteken i kommunestyret den (sak 110/07)) Planen er ein KDP som er under revidering. Vidareførast og utarbeidast iht. pbl. 08. Det er viktig å hå ein oppdatert plan med handlingsprogram for å sikre at nye behov og grupper vert registrert og kjem med som grunnlag for tiltak og prioriteringar. Ein oppdatert plan med handlingsprogram kvalifiserer til tilskot, og bidreg til å følgje opp nasjonale og lokale målsettingar. KDP: Omsorgsplan og temaplan: Demensplan Vedtak om oppstart i formannskapet (sak 31/11). Vedtak: planprogram i kommunestyret den og tek sikte på offentleg ettersyn januar 2013 Det er ikkje lovpålagt med ei slik plan, men hensiktsmessig i høve til mellom anna Samhandlingsreformen og andre større endringar både i samfunn og innafor Pleie og omsorg og helsesektorane. Planane er prioritert. Før planforslaget kan leggast ut til offentleg ettersyn må ein innarbeide innhald og resultat frå evaluering av pleie- og omsorgstenesta, gjennomført av Telemarksforsking Side 23

25 haust Ein tek sikte på endeleg godkjenning våren I eit lengre tidsperspektiv vil planen inngå i ny KDP for helse- og omsorgstenestene i Volda kommune. Samhandlingsreformen, ny Helse- og omsorgstenestelov og Folkehelselov medfører større endringar innanfor sektoren og det er behov for eit overordna styringsverkty for administrasjon, tilsette i sektoren og politikarar og er viktig sett frå brukarperspektiv. KDP for helse- og omsorgstenestene i Volda kommune Ny plan, ikkje oppstarta. Handlingsprogram for planstrategien legg opp til oppstart Alle fagområde og tilbod i helse- og omsorgstenestene vert samla i ein plan for å få eit overordna styringsverkty for å betre samhandling og koordinering av tenester innafor pleie, omsorg og helse. Ein slik plan kan inkludere fleire av dagens planar: Rehabiliteringsplan, Omsorgsplan, Demensplan, helse- og sosial/beredskapsplanar, Handlingsplan for vald i nære relasjonar, Tiltaksplan for psykisk helse m.m. Ev. arbeid med rusmiddelpolitisk handlingsplan bør vurderast om kan inngå i KDP for helse- og omsorgstenestene i Volda kommune. I dag er det usikkerheit kring behov for planar, kor omfattande dei skal vere og korleis dei er kopla opp mot kvarandre, ansvarsområde og arbeidsoppgåver i kvardagen. Ein overordna plan som avklarar planbehov og inneheld ein felles overordna strategi for kva planar sektoren (Helse, pleie og omsorg og ev. barnevern) skal ha og sett dette i samanheng vil verte eit godt styringsverkty for sektorane/en. Ein KDP vil kunne innehalde ein slik strategi og der det er behov vil ein kunne utarbeide delplanar for særskilde tema. Med Samhandlingsreformen, Helse- og omsorgstenestelova Folkehelselova og føreståande omorganisering av administrasjonen vil det vere naturleg å sjå på muligheitene for ein fells KDP for helse- og omsorgstenestene. Eit slikt arbeid vil krevje politisk vilje og at helse- og omsorgstenestene har ressursar og kapasitet til å ta ansvar for ein slik plan. Planseksjonen vil naturlegvis måtte ha kapasitet til å bistå i prosessen. Dei aktuelle sektorane som ein slik plan vil omfatte ser det som realistisk med oppstart av arbeidet i Då har ein erfaringar med Samhandlingsreformen, Helse- og omsorgstenestelova, Folkehelselova og omorganisering av administrasjonen er framleis forholdsvis ny. Inntil arbeid startar vil ein berre foreta ajourføring/mindre rullering av dei helse og omsorgsplanar som ikkje er oppdatert iht. lovverk. KDP Bustad og Busetnad Side 24

26 Ny plan, ikkje oppstarta. Handlingsprogram for planstrategien legg opp til oppstart i Bustad og busetnad i Volda er eit stadig tilbakevendande tema. I Utfordringsnotatet, arbeidsverkstaden, i media og frå regionalt hald er det stort fokus på viktigheita av eit godt bustadtilbod og bulyst dersom ein skal vere attraktiv som stad. Det er i somme område stort press på bustadmarknaden medan i andre område er det omvendt. Begge delar skaper utfordringar på mange område for Volda kommune og Voldasamfunn. Bustad- og busetnadutvikling og planlegging er i dag noko fragmentert og i mange tilfelle kunne dei ulike bustadutfordringar verte sett i større samanheng og med meir heilskapelege løysingar. Det er behov for ein strategi med mål og retningsliner for bustadar og busetnad i Volda kommune. Dette gjeld alle slags bustadar og busetnadstypar: t.d. omsorgbustadar, eldrebustadar, sentrumsutvikling, bygdeutvikling, studentbustadar, busetjing av flyktningar, kommunal bustadmasse, privat bustadmasse, bustad og busetnad sett opp mot kommunale tenester, kultur og fritidstilbod, arbeid, næring, landbruk osv. Årsak til at ein finn det fornuftig med ein eigen KDP for Bustad og busetnad er at temaet er komplekst, grip inn i dei fleste sektorar og område i kommunen. Kommunen ynskjer eit særskilt fokus på dette området ved å ha ein eigen KDP og ikkje berre at tema vert omhandla i kommuneplanen sin samfunnsdelen. Bustad og busetnad er ein viktig føresetnad for å vere ein attraktiv stad, skape bu og blilyst og sikre befolkningsvekst. Ein eigen KDP vil sikre at ein får ein større heilskap for bustad og busetnad situasjonen i Volda. Gjennom ein slik KDP vil ein kunne unngå eit fragmentert fokus på enkelte geografiske område og eller interesser/tema knytt til bustad og busetnad. Ein vil kunne sjå utfordringane i samanheng og få ein samla strategi for å løyse bustad og busetnadutfordringane. KDP for bustad og busetnad vil verte ein temakdp. Ansvar vert som utgangspunkt lagt til rådmannen sin stab, bør utarbeidast av ei tverrfagleg gruppe med prosess/planbistand frå planseksjonen. TEMA/FAG/SEKTOR/PLANAR Lønnspolitisk plan for Volda kommune Vedteken i kommunestyret den (sak 45/05) Det ligg føre eit utkast frå 2010, men dette er ikkje endeleg vedteken politisk. Det er behov for revidering av planen. Dette arbeidet bør starte opp så snart som råd. I handlingsprogram for planstrategien er det lagt opp til oppstart med dette arbeid i Ansvaret ligg til løns- og personalstaben. Side 25

27 Rekrutterings- og kompetanseplan Ny plan, ikkje oppstarta. Handlingsprogram for planstrategien legg opp til oppstart Løns- og personalstaben har uttrykt ynskje om å få ein overordna kompetanseplan for kommunen som organisasjon. Mål vil vere å få ein styringsreiskap til å sikre kompetanseutvikling i dei ulike avdelingane, strategi for rekruttering og behalde kompetent arbeidskraft. Det bør i ein slik plan vere særleg fokus på å rekruttere innan pressa yrke som til dømes ingeniørar. Med ein del eldre tilsette treng kommunen strategi for overføring av kompetanse og erfaring til yngre tilsette. Rekruttering av arbeidskraft, kompetanseutvikling og det å vere ein attraktiv arbeidsplass vart trekt fram som viktig i både Utfordringsnotat og under arbeidsverkstad. Kvalitet på tenesta avheng av kompetansenivået til dei tilsette. Jf. Utfordringsnotat og konklusjonar gjort i samband med arbeidsverkstad vil ein slik plan verte ein reiskap til å møte utfordringar knytt til kompetanse og rekruttering. Planen må sikrast brei forankring i dei ulike sektorane og politisk. Plan må vere knytt opp mot Økonomiplan og Årsbudsjett. Med føreståande omorganisering av administrasjonen vil det vere naturleg å starte eit slikt arbeid. Relevante dokumenter til KORTVERSJON Kommunal planstrategi for Volda kommune finn ein på kommunen si heimeside innunder tenester til deg > planar -> Side 26

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016 Kommunal planstrategi for Midsund kommune 20132016 3.6.2013 1 Innhaldsfortegnelse 1. Føremålet med den kommunale planstrategien 2. Plansystemet i Midsund kommune 3. Overordna føringar for kommunal planlegging

Detaljer

Planstrategi Flora kommune

Planstrategi Flora kommune FLORA KOMMUNE Flora kommune 2012 2015 Vedtatt i Bystyret 06. november 2012 1.0 Innleiing...3 1.1 Kvifor planstrategi og planprogram...3 2.0 Visjon og overordna målsettingar...4 3.0 Bustad trivsel og oppvekst...5

Detaljer

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016 Kommunal planstrategi for Midsund kommune 20132016 FORSLAG (8.4.2013) 1 Innhald: 1. Føremålet med den kommunale planstrategien 2. Plansystemet i Midsund kommune 3. Overordna føringar for kommunal planlegging

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

Planstrategi. for Balestrand kommune

Planstrategi. for Balestrand kommune Planstrategi for Balestrand kommune 02.05.2013 Planstrategi Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling.

Detaljer

Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN

Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN Høyringsframlegg 22. juni 2013 FORORD Planstrategi Kommunane har etter Plan- og bygningslova 10-1 plikt til å utarbeide og vedta

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Lærdal kommune KOMMUNAL PLANSTRATEGI 22monlys 2012-2015 Innhald Innhald Innhald... 2 Føremål... 3 Bakgrunn... 3 Overordna mål, føringar og strategiar... 4 Medverknad... 7 Kommunale planar/prosjekt under

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Fylkesmannen si rolle i kommunale plansaker - med søkelys på plansamordning hos FMMR

Fylkesmannen si rolle i kommunale plansaker - med søkelys på plansamordning hos FMMR Fylkesmannen si rolle i kommunale plansaker - med søkelys på plansamordning hos FMMR Sveinung Dimmen Samordnar Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen rolle og oppgåveportefølgje Fylkesmannen er Kongen

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

2. GONGS HANDSAMING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL, 2013-2023 UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 235/13 Formannskapet 26.11.

2. GONGS HANDSAMING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL, 2013-2023 UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 235/13 Formannskapet 26.11. Hægebostad kommune Arkiv: 140 Saksmappe: 2010/50-50 Sakshandsamar: Ingrid Eriksen Dato: 05.11.2013 2. GONGS HANDSAMING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL, 2013-2023 UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 235/13 Formannskapet

Detaljer

Planprogram. Revisjon av Kommuneplanen for Balestrand kommune. Balestrand kommunestyre 16.10.14. Sognebåten i Balestrand

Planprogram. Revisjon av Kommuneplanen for Balestrand kommune. Balestrand kommunestyre 16.10.14. Sognebåten i Balestrand Planprogram Revisjon av Kommuneplanen for Balestrand kommune Sognebåten i Balestrand Balestrand kommunestyre 16.10.14 1 Innhald 1. Føremål med planarbeidet... 3 1.1 Grunnlag i Kommunal planstrategi 3 1.2

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaksnr.: 12/305. Beredskapsplan for Balestrand kommune og vidare arbeid med kommunal beredskapsplikt

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaksnr.: 12/305. Beredskapsplan for Balestrand kommune og vidare arbeid med kommunal beredskapsplikt SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaksnr.: 12/305 Arkiv: X26 Beredskapsplan for Balestrand kommune og vidare arbeid med kommunal beredskapsplikt Vedlegg: Mål for beredskapsarbeidet, 26.11.2011

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Kommunal planstrategi for Etne kommune 2012-2016

Kommunal planstrategi for Etne kommune 2012-2016 Kommunal planstrategi for Etne kommune 2012-2016 2 INNHALD 1. INNLEIING... 4 2. PLANSYSTEM... 5 2.1 Kommuneplan... 5 2.2 Planinnhald... 6 2.3 Ressursbruk og prioritering av planoppgåver... 6 3. STATUS,

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Dialogkonferanse 2009 Modalen

Dialogkonferanse 2009 Modalen Dialogkonferanse 2009 Modalen - om planarbeid i kommunane - Opptrappingsplan psykisk helse (1999-2006 (Helse- og omsorgsdepartementet) Bakgrunn: St meld nr 25 (1996-97) Åpenhet og helhet (psykiatrimeldingen).

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan 1. Plan og forankring Det bustadsosiale arbeidet er forankra i både samfunns- og arealdelen i kommuneplanen. Programplanen og årlege tiltaksplanar

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering Mellom bakkar og berg Felles oppsummering Mål for seminaret Føremålet er å etablere ein arena for dialog om berekraftig og miljøtilpassa bustad- og stadutvikling i bygdemiljø. Seminaret skal auke kunnskapen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Slik lever dei der. Tilsynserfaringar frå Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Slik lever dei der. Tilsynserfaringar frå Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Slik lever dei der Tilsynserfaringar frå Møre og Romsdal Fagsamling for kommunale beredskapsmedarbeidarar Finnøya, 11. juni 2014 Fylkesberedskapssjef Ketil Matvik Foldal Hovudkonklusjonar [formidla til

Detaljer

Plannettverk 26.04.2012 Kommunal planstrategi Gruppediskusjon erfaring og utfordring

Plannettverk 26.04.2012 Kommunal planstrategi Gruppediskusjon erfaring og utfordring Plannettverk 26.04.2012 Kommunal planstrategi Gruppediskusjon erfaring og utfordring Organisering/prosess/framdrift Analysar/utfordringar Planbehov/interkommunale planar Organisering/framdrift/prosess

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 0 Innhald Bakgrunn for planarbeidet...2 Planprogram...2 Føremål...3 Mandat...3 Føringar og referansar for planarbeidet

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse.

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 26.februar 2014 Sakshandsamar: Svein Arne Skuggen Hoff E-post: Svein.Arne.Skuggen.Hoff@sfj.no Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 13/2377-10 Gje alltid opp

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

VERKSTAD I LÆRDAL. 12. september 2013, Verkstad med Tenesteleiarar og politikarar i Lærdal.

VERKSTAD I LÆRDAL. 12. september 2013, Verkstad med Tenesteleiarar og politikarar i Lærdal. VERKSTAD I LÆRDAL 12. september 2013, Verkstad med Tenesteleiarar og politikarar i Lærdal. Føremålet med verkstaden var å etablere eigarskap til arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel, i tillegg til

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Områderegulering Undredal. Planprogram

Områderegulering Undredal. Planprogram Områderegulering Undredal Planprogram Innhold 1 Innleiing... 2 1.1 Mål for planarbeidet... 2 1.2 Formål med planprogrammet... 3 2 Rammer og føringar for planarbeidet... 4 2.1 Nasjonale føringar... 4 2.2

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer