-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg Lillehammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer"

Transkript

1 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/ Statsbudsjettet Kap. 551, post 60 - Delegering av 10 millionar kroner til Oppland fylkeskommune til vercliskaping og næringsutvikling i Ijellområda Tilsegn nr.: Innleiing Kommunal- og regionaldepartementet viser til Prop. 1 S ( ) for departementet, Innst. 16 S ( ), og brev til Oppland fylkeskommune av 22. januar I 2013 set departementet i gong ein spesiell innsats for å styrkje grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområda. I dette brevet gjev departementet Oppland fylkeskommune mynde og rammer for forvaltninga av tilskotsordninga Verdiskaping og næringsutvikling ijjellområda. 10 miffionar kroner blir overført til Oppland fylkeskommune over kap. 551, post Overordna distrikts- og regionalpolitiske mål og strategiar Statsbudsjettet tek utgangspunkt i St.meld. nr. 25 ( ) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken. I tillegg viser vi til Meld.St. nr. 13 ( ) Ta heile landet i bruk. Regjeringa vil oppretthalde hovudtrekka i busetnadsmønsteret og nytte dei menneskelege og naturgjevne ressursane i heile landet for størst mogleg nasjonal verdiskaping. Regjeringa vil og sikre likeverdige levekår og gje alle reell fridom til å busetje seg der dei vil. Prioriterte grupper Kvinner, unge og innvandrarar er prioriterte grupper i distrikts- og regionalpolitikken. Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: Telefaks: Org. nr.:

2 3. Verdiskaping og næringsutvikling i fiellområda 3.1 Mål Målet med satsinga er å styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområda gjennom å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet. Større og meir regionalt retta tiltak skal prioriterast framfor små prosjekt med lokal effekt. 3.2 Avgrensing av oppdraget østlandsforskning sin definisjon av fjellområde skal leggjast til grunn. I 2010 gjennomførte østlandsforskning ein studie kor fjellområda blei definert. Dei kom fram til 77 fjellkommunar i Sør- og Midt-Noreg. Kriteriet var at 50 prosent eller meir av arealet i kommunen låg over 700 moh. (600 moh. i Nord- Trøndelag). Totalt fordeler dei definerte fjeilkommunane seg på 12 fylke, men det er eit svært ulikt tal fjellkommunar i kvart fylke. Vedlegg 1 inneheld ei oversikt over fjeilkommunane fordelt på fylke. 3.3 Om forvaltningsoppdraget Kommunal- og regionaldepartementet delegerer ansvaret for å forvalte tilskotsordninga til Oppland fylkeskommune. Midlane skal forvaltast i samsvar med Bestemmelsene om økonomistyring i staten kap. 6. Det inneber at Oppland fylkeskommune får ansvar for i) å lage retningslinjer for tilskotsordninga. Retningslinjene skal lagast innanfor dei føringane som er gitt ovanfor, og skal inkludere mål, kriterier for måloppnåing, tildelingskriterier og reglar for oppfølging og kontroll av midlane il) å forvalte tilskotsordninga iii) iv) gjere sakshandsaming rapportere på verkemiddelbruken ovanfor Kommunal- og regionaldepartementet Oppland fylkeskommune skal kunngjere tilskotsordninga i samsvar med retningslinjer for bruk av midlar over 60-posten. Departementet ventar at Oppland fylkeskommune har eit tett samarbeid med andre fylkeskommunar og relevante aktørar. Sjå nærare omtale i punkt 4. Midlane må sjåast i samanheng med andre relevante verkemiddel i fjellområda. Spesielt relevant er Landbruks- og matdepartementet si nye satsing på fjellandbruket. Dersom Oppland fylkeskommune kjem fram til at ein del av midlane skal bli gitt som direkte bedriftsstøtte, må midlane overførast til Innovasjon Noreg. Slike høve må avklarast både med Innovasjon Noreg og referansegruppa, jf. punkt 4. Side 2

3 Den 7. desember 2012 vart EUs nye regelverk for bagatellmessig støtte til tenester av allmennøkonomisk tyding innført i norsk forskriftsrett. Kommunal- og regionaldepartementet har vedteke å ta i bruk det nye regelverket for programkategori Distrikts- og regionalpolitikk. Sjå eige skriv til fylkeskommunane under overskrifta Orientering om bruk av nytt regelverk om bagatellmessig støtte til tjenester av allmennøkonomisk betydning for støtte til lokal samfunnsutvikling av Relevant forsking og utgreiing Oppland fylkeskommune bør følgje med og hente kunnskap og inspirasjon frå relevant forsking og utgreiing. Departementet ynskjer å trekke fram nokre døme. I Meld.St. 13 ( ) Ta heile landet i bruk viser vi til ei planlagt utgreiing om ressursgrunnlaget og moglegheitene i Ijellområda. Utgreiinga skal gje oversikt over ressursgrunnlaget og dei nasjonale interessene som ligg i fjellområda. Departementet finansierer også ei utgreiing som er i arbeid, om Lokal og regional praksis Lokal næringsutvikling, selvstyre og hensyn til natur- og kulturmangfoldet. Nordlandsforskning har fått oppdraget i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). østlandsforskning er også i gong med eit relevant forskingsprosjekt om fjelipolitikk. 4. Tilhøvet til andre aktorar/samarbeid Departementet vil at Oppland fylkeskommune set ned ei referansegruppe. Kommunalog regionaldepartementet setjer som vilkår at følgjande aktørar, som eit minimum, blir invitert til å delta i referansegruppa: i) Fjellregionsamarbeidet, ii) ein fylkeskommune utanfor Fjeliregionsamarbeidet, iii) ein representant frå fylkesmannen, iv) ein fjeilkommune frå Utmarkskommunenes Sammenslutning, v) Direktoratet for naturforvaltning, vi) Innovasjon Noreg og vii) eit forskingsinstitutt. Vi ventar og at Oppland fylkeskommune inviterer til dialog med representantar frå næringslivet og viktige interesseorganisasjonar. Kommunal- og regionaldepartementet legg opp til at Oppland fylkeskommune i samarbeid med referansegruppa lagar ein strategi for korleis dei ynskjer å prioritere bruken av midlane. Prioriteringane bør spegle behova og potensiala i dei aktuelle områda. Referansegruppa skal følgje med at strategiane for bruken av midla blir følgd opp, og vere eit viktig forum for diskusjon (ikkje sakshandsaming). Oppland fylkeskommune har det overordna ansvaret for å gjennomføre satsinga. Det inneber at Oppland fylkeskommune har mynde til å ta dei endelege avgjerdene om dei enkeitvise tildelingane. For å klargjere kva for mynde referansegruppa og Oppland fylkeskommune har, må det vurderast om det er behov for å utarbeide eit eige mandat for referansegruppa. Dersom referansegruppa ser det tenleg, er det mogleg å bruke ein avgrensa del av midlane til å styrkje internasjonalt samarbeid om utvikling i fjellområda. Side 3

4 Oppland fylkeskommune bør ha jamn kontakt med departementet i oppstartsfasen av satsinga. I gjennomføringa av satsinga legg Kommunal- og regionaldepartementet opp til halvårlege møte mellom Oppland fylkeskommune og departementet. Departementet vil ta initiativ til det første møtet. Departementet er ope for at Oppland fylkeskommune tilset ein prosjektleiar til å forvalte midlane, i tråd med retningslinjene for bruk av midlar over 60-posten. Oppland fylkeskommune kan bruke Distriktssenteret (KDU) som ein ressurs i arbeidet. KDU har erfaring med å jobbe med prosjekt knytt til næringsutvikling og verdiskaping i fylke og kommunar i distrikta. I tillegg har KDU erfaring med formidling av informasjon og kunnskap frå liknande satsingar. 5. Særskilde satsingar under Kommunal- og regionaldepartementet og nasjonale verkemiddelaktorar Kommunal- og regionaldepartementet har sett i verk fleire satsingar der det er viktig med samarbeid med fylkeskommunane og verkemiddelaktørane. Dei mest relevante er kort gjort greie for nedanfor. 5.1 Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parkar Departementet etablerte i 2012 ei ny tilskotsordning Verdiskapingsprogrammetfor lokale og regionale parkar. Ordninga skal medverke til auka verdiskaping og næringsutvikling i avgrensa landskaps- og identitetsområde med særskilde natur- og kulturverdiar. Lokale og regionale parkar er ein modell for samarbeid om bygdeutvikling og berekraftig bruk av område med viktige natur- og kulturverdiar. I 2013 blei det løyvd 10 mill, kroner til ordninga over kap. 552, post Initiativ for små og mellomstore byar Det er løyvd 7,5 mill, kroner over kap. 552, post 72 i 2013 til eit utviklingsprogram for å styrke små og mellomstore byar som regional utviklingskraft. Programmet skal identifisere kva tyding byane har for å utløyse potensialet for næringsutvikling i omlandet og regionen. Dette skal danne eit grunnlag for å peike ut strategiar og tiltak tilpassa den enkelte region. Departementet vil samarbeide om å konkretisere programmet med representantar for mellom anna dei aktuelle byane og kommunane rundt byane. 6. Økonomiforvaltning Departementet viser til krav i punkt 7 i brevet til Oppland fylkeskommune av 22. januar Rapportering, oppfølging, evaluering og fristar Departementet viser til krav om rapportering, oppfølging, evaluering og fristar i punkt 7 i brevet til Oppland fylkeskommune av 22. januar Dei same krava gjeld for Side 4

5 satsinga på fjellområda. I det inneverande året vil det ikkje vere behov for halvårsrapport. 8. Informasjons- og kommunikasjonsarbeid Departementet kan bidra med å spreie informasjon om kunngjeringa av ordninga når den er klar. Oppland fylkeskommune skal orientere departementet i god tid før dei offentleggjer tildeling av midlar eller resultat av satsinga. Det gjeld særleg saker som kan bli store, både gode og vanskelege eller kontroversielle mediesaker, eller andre saker som skaper stor offentleg merksemd. Det vert forventa at Oppland fylkeskommune synleggjer aktivitetane i satsinga, og at ein tek kontakt med departementet for avklaring om politisk leiing skal vere med på synleggjeringa. 9. Avslutning Vi ynskjer Oppland fylkeskommune lukke til med arbeidet med næringsutvikling og verdiskaping i ijellområda i Med helsing t Anne Beate Kristiansen Tvinnereim VEDLEGG Vedlegg 1: Oversikt over 1ellkommunane fordelt på fylke Vedlegg 2: Krav til skildrande årsrapport til Kommunal- og regionaldepartementet Vedlegg 3: Krav til rapportering på felles resultatindikatorar Side 5

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling til betre utgreiingar om likestilling Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer