Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal"

Transkript

1 Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter i Lærdal for befolkninga i Sogn. April 2012

2 Forord Denne rapporten avsluttar forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet vart oppretta etter initiativ frå Lærdal kommune og har som føremål å etablere eit lokalmedisinsk senter (heretter LMS) i Lærdal for å gje tenestemottakarane i regionen eit godt helsetilbod i tråd med intensjonane i Samhandlingsreforma. Invitasjon om deltaking gjekk ut til dei andre kommunane i regionen og 6 andre kommunar har delteke i forstudien. Forstudien vart starta i september 2011 og vert avslutta ved framlegging av denne sluttrapporten våren Prosjektet Sogn LMS er inndelt i 3 prosjektfasar; forstudie, forprosjekt og hovudprosjekt. Etter kvar prosjektfase kan den enkelte kommune avgjere om dei ynskjer å delta i neste prosjektfase. Formålet med forstudien har vore å kartlegge og avklare tenestetilbod, funksjonar, løyvingar og organisering av eit LMS. Forstudien er den innleiande fasen i prosjektet der målet har vore å avklare kva tenester og oppgåver det er hensiktsmessig å samhandle om og korleis eit slikt samarbeid kan organiserast og finansierast. Basert på den innleiande analysen og kartlegginga har ein i forstudien utforma eit beslutningsgrunnlag for kommunestyra i høve til kva tenester og oppgåver ein vil vurdere nærare i neste fase av prosjektet. I forprosjektet er målet å utgreie oppgåver, tenester og organisering nærare slik at ein får konkretisert og dimensjonert dei ulike løysingane og førebudd etableringa av eit LMS. Arbeidet i denne fasen vil ende ut med ein rapport som skal framleggast for kommunestyra i kommunane som deltek i prosjektfasen slik at desse skal ta stilling til kva dei ynskjer å vere med på vidare i prosjektet. Siste prosjektfase er hovudprosjektet som skal realisere dei løysingane forprosjektet har tilrådd og målet er her etablering av eit LMS ved Lærdal sjukehus. Mandatet for forstudien har vore å kartlegge og avklare i høve til oppgåver, organisering og finansiering. Prosjektet har vore organisert med ei arbeidsgruppe som er samansett av fagfolk i kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta og ei styringsgruppe beståande av rådmenn i dei deltakande kommunane, ein representant frå Helse Førde HF og ein brukarrepresentant. Det er styringsgruppa som legg fram denne rapporten. Prosjektansvarleg har vore Lærdal kommune. Margun Thue, helse- og omsorgsleiar i Lærdal kommune, har vore prosjektleiar. PwC har ytt prosjektstøtte. I forstudien har det vore gjennomført ei innleiande kartlegging basert på data frå Helse Førde, KOSTRA tal og intervju i kommunane. Vidare har ein gjennomført studietur til Orkdal for å besøke eit liknande prosjekt samt gjennomført fleire samlingar i arbeidsgruppa med det som føremål å etablere eit fagleg grunnlag for kva oppgåver ein bør ta med seg vidare i prosjektet. Ein har også hatt dialog med Helse Førde HF kring kva tenester og funksjonar dei planlegg å oppretthalde og utvikle ved Lærdal sjukehus. Side 2 av 38

3 Innhald 1 Samandrag og svar på mandatet for forstudien Samhandlingsreforma Prinsipp og idégrunnlag Samhandlingsreforma og lokalmedisinske senter Kommunal medfinansiering Utskrivningsklare pasientar Tilbod om øyeblikkeleg hjelp Oppsummering Prosjekt og metode Bakgrunnen for prosjektet Mandat Prosjektorganisering Arbeidsform og metodetilnærminger Geografi, demografi og KOSTRA tal Geografi Demografi og KOSTRA tal Oppgåvedeling Pasientretta oppgåver Akutt- og intermediære senger Interkommunal legevakt Rehabiliteringstenester Nye polikliniske tenester i samspel med spesialisthelsetenesta Lærings og meistringstenester Førebygging av kronisk sjukdom Systemoppgåver, kompetansebygging, felles retningslinjer og IKT Samfunnsmedisinske oppgåver Systemoppgåver og standardiserte pasientforløp IKT Fagnettverk Rekruttering og opplæring Oppsummert Finansiering Auka rammetilskot og kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasientar Side 3 av 38

4 6.3Midlar til etablering av døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp Økonomiske mogeligheiter i høve til å utvikle nye tenester og tilbod i eit LMS Organisering Ulike organisatoriske løysingar for samarbeid i eit LMS Grensesnitt og samspel Tilrådingar Tilrådingar etter forstudien

5 1 Samandrag og svar på mandatet for forstudien Denne rapporten er utarbeida i samband med avslutning av forstudien i prosjektet Sogn LMS. Sluttrapporten baserar seg på den innleiande kartlegginga som er gjennomført i form av analyser, intervju og arbeidssamlingar. I tillegg er relevant lov- og avtaleverk gjennomgått. Mandatet i forprosjektet har vore å kartlegge og avklare i høve til oppgåvedeling, finansiering og organisering. Mandatet bestod av 6 delspørsmål. Nedanfor følgjer eit samandrag av svara på desse 6 delspørsmåla. 1. Kva tenester får kommunane ansvar for frå 2012? Frå har kommunane fått eit kommunalt medfinansieringsansvar for spesialisthelsetenesta. Kommunane skal frå denne datoen dekke 20 % av delar av sjukehusutgiftene til innbyggjarar som er folkeregisterregistrert i kommunen. Kirurgi, rus og psykiatri er unnateke, likeeins fødslar, behandling av nyfødde born og behandling med enkelte kostnadskrevjande medikament. Det er og sett eit tak på medfinansieringsansvaret per pasientbehandling slik at kostnaden ikkje kan verte høgare enn inntil 20 % av 4 DRG poeng slik at ein maksimalt skal betale for ei pasientbehandling. Kommunane har og frå fått økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar frå dag 1. Når ein pasient er utskrivingsklar er definert som det tidspunktet der ein lege i spesialisthelsetenesta vurderer at det ikkje er behov for ytterlegare behandling i spesialisthelsetenesta. For at det økonomiske ansvaret for slike pasientar skal trå i kraft så er det visse prosedyrar i høve til varsling og melding som må vere etterlevd av spesialisthelsetenesta. Det økonomiske ansvaret er sett til kr per døgn og vert fakturert frå helseføretaket. Vidare medfører reforma for kommunane ansvar for å tilby døgnopphald ved øyeblikkeleg hjelp frå Sjølv om kravet til eit slikt tilbod først gjeld frå kan kommunane etablere eit slikt tilbod allereie i år. Kommunane får ved etablering av døgnopphald ved øyeblikkeleg hjelp fram til 2016 eit øyremerka tilskot som er berekna å skulle dekke kommunane sine kostnadar (halvparten av tilskotet frå Helsedirektoratet og halvparten frå helseføretaket). For at ein skal få utbetalt midlar er det sett som krav at ein har inngått samarbeidsavtale med helseføretaket. Frå 2016 vil tilskotet bli innlemma i rammetilskotet til kommunane. Oppsummert medfører reforma at kommunane har fått eit kommunalt medfinansieringsansvar for innleggingar i sjukehus, økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar frå dag 1 og plikt til å kunne tilby døgnopphald ved øyeblikkeleg hjelp frå Desse ordningane er nærare omtala i kapittel Kva tenester ynskjer ein å ta hand om i eigen kommune og kva tenester kan leggjast til eit lokalmedisinsk senter? Arbeidsgruppa i prosjektet, som er samansett av fagpersonar i helsesektoren i kommunane og spesialisthelsetenesta, har vore ansvarleg for kartlegging og avklaring i høve til desse spørsmåla. I arbeidet har ein gjennomført ei innleiande kartlegging og analyse i høve til demografi, tenestetilbod, pasientgrupper og utfordringar knytt til ressursar og kompetanse i den einskilde kommune. Vidare har ein vore på studietur til Orkdal for å besøkje eit prosjekt som arbeider med etablering av eit LMS ved Orkdal sjukehus samt hatt fleire arbeidssamlingar i gruppa der ein har arbeidd med desse spørsmåla. Arbeidsgruppa ser behov for tett samarbeid mellom kommunane i Indre Sogn for å etablere gode og robuste tenestetilbod som er berekraftige i høve til å møte dei utfordringane ein står ovanfor i eit langsiktig perspektiv. Oppgåver som arbeidsgruppa meiner det er hensiktsmessig å samhandle om frå ein fagleg ståstad kan delast i 2 ulike dimensjonar: Oppgåver knytt til direkte pasientbehandling og oppgåver knytt til system, kompetanse og IKT. Nokre av oppgåvene vil krevje lokalisering på ein fast stad for å få til god tenesteyting. Dette gjeld tenester som legevakt, akutt- og intermediære senger samt tilbod om intensiv og spesialisert opptrening og rehabilitering. Andre pasientretta oppgåver som førebygging av kronisk sjukdom og lærings- og meistringstilbod er døme på 5

6 oppgåver som kan vere desentraliserte og der kommunane i dag har ulik kompetanse og tilbod. Her er det såleis mogelegheiter for å arbeide med ulike tenester i ulike kommunar og levere desse til innbyggjarar i eit større område enn eigen kommune. Når det gjeld kompetanse, IKT og systemoppgåver så peikar fleire av medlemmane i gruppa på utfordringar knytt til å få til god opplæring og kompetanseutvikling i eigen kommune, utfordringar i høve til å drive forbetringsarbeid og undervisning i små kommunar og behovet for større stillingsheimlar til samfunnsmedisinske oppgåver. Tilrådingar frå arbeidsgruppa i høve til kva oppgåver ein bør arbeide vidare med i eit forprosjekt og kva ein innanfor desse områda meiner ein kan samhandle om er nærare omtalt i kapittel 5. Oppgåver som arbeidsgruppa meiner det er riktig å arbeide vidare med i eit forprosjekt er framstilt i figuren under: Område eigna for samhandling Pasientretta oppgåver Kompetanse, system, felles retningslinjer og IKT Tenester geografisk lokalisert i eit LMS Geografisk uavhengige tenester IKT Kompetanse Standardiserte pasientforløp for ulike diagnosegrupper Legevakt Lærings- og meistringstilbod Felles fagsystem Fagnettverk eks. KOLS Akuttsenger Tenester i høve til førebygging av kronisk sjukdom Forbetringsprosjekt eks. Diabetes Intermediære senger Psykolog, logoped Opplæring og rekruttering eks. Demens Intensivt rehabiliteringstilbod Forsking Undervisning Samfunnsmedisinske oppgåver 6

7 Som ein ser av figuren over ynskjer arbeidsgruppa å arbeide bredt i forprosjektfasen ved at ein ikkje berre konsentrerer arbeidet kring etablering av ei felles eining ved Lærdal sjukehus. Gruppa peikar på at det er behov for å arbeide vidare med desentraliserte pasientretta oppgåver som lærings- og meistringstilbod og førebyggingstilbod samt IKT og system- og kompetanseoppgåver som og er geografisk uavhengige tenester. Ved etablering av ein regional sengepost ved Lærdal sjukehus er 4 sengeplassar vurdert å vere dekkande i høve til behovet for akuttsenger dersom alle kommunane vel å nytte Sogn LMS. Per i dag ser ikkje Vik, Sogndal og Luster behov for å nytte eit slikt tilbod. Dei andre medlemmane i arbeidsgruppa er i hovudsak samde om at det vil vere behov i dei fleste kommunane for å nytte slike senger ved Sogn LMS, sidan desse vil vere tett integrert med spesialisthelsetenesta. Dersom ei slik eining skal gje tilbod utover øyeblikkeleg hjelp vil dette medføre behov for etablering av nokre intermediære senger i tillegg. Det må difor nærare utgreiast i forprosjektet kor mange senger det vil vere behov for ved Sogn LMS og kva ein slik sengepost vil koste. Kommunane Lærdal, Aurland og Årdal har gjennomført eit prosjekt som har utreda etablering av ei interkommunal legevakt ved Lærdal sjukehus. Sogndal, Luster, Vik og Leikanger har per i dag ikkje ynskjer om å etablere ei interkommunal legevakt i Lærdal for å sende pasientar dit, men fleire av desse kommunane ser det som teneleg å utrede nærare mogelegheiter for å kjøpe legevurdering på natt. Dette vil kunne redusere oppvekking på natt av lokal legevaktslege. Vidare kan og ei slik legevakt vere ansvarleg for legevaktstelefontenesta som alle kommunane meiner det er viktig å bevare lokalt. Kommunane i regionen er ulik i høve til befolkningsgrunnlag, befolkningsstruktur, tenestetilbod i kommunen og ressursar i høve til fagpersonar og økonomiske midlar. Basert på dette er det skilnad mellom kommunane i høve til kva dei ser behov for å samhandle med andre om å løyse og kva dei ynskjer å ta hand om i eigen kommune. Hovudtyngda av tenesteleveransen innanfor helsesektoren i kommunen vil skje i i eigen kommune. Eit LMS er meint å vere eit supplement til kommunen sine eigne helse- og omsorgstenester og vere eit tilbod i høve til dei pasientane som kommunen ikkje kan gje eit godt tilbod i eigen regi. Etableringa av eit LMS i Lærdal bør skje ved gradvis opptrapping i høve til tenestetypar, kapasitet og kompetanse. Kommunane vil ha avgrensa ressursar og det er ikkje mogeleg å gjennomføre forprosjekt på alle områda som arbeidsgruppa har identifisert som mogelege samarbeidsområde i forstudien. I så måte lyt ein prioritere kva oppgåver ein skal ta med seg inn i neste fase av prosjektet og kva oppgåver som kan hentast inn på eit seinare tidspunkt eller som ein kan jobbe vidare med utanom dette prosjektet. I forprosjektet bør ein organisere arbeidet gjennom å ha eit overordna forprosjekt og ulike delprosjekt. Oppgåvene i det overordna forprosjektet vil dels vere å utgreie overordna spørsmål som til dømes organisering og finansiering samt koordinere arbeidet i dei ulike delprosjekta. Arbeidet i dei ulike delprosjekta skal vere retta mot å utgreie faglege spørsmål innanfor dei områda ein tek med seg vidare inn i forprosjektet. Styringsgruppa sine tilrådingar i høve til kva oppgåver ein skal arbeide med i neste prosjektfase er omtalt i kapittel Kor store meirinntekter får kvar kommune til å løyse dei nye oppgåvene? Løyvinga til kommunane i høve til medfinansiering og utskrivingsklare pasientar er gjeve som rammetilskot. Kommunane i regionen har fått totalt 34,6 millionar kroner i rammetilskot. Inkludert i dette er også ein mindre sum kompensasjonsmidlar som nokre av kommunane har fått basert på at aldersfordelinga såg ut til å slå særleg dårleg ut for kommunen. Kompensasjonsmidlane fell vekk etter tre år. Kor mykje kvar kommune har fått i auka rammetilskot er vist i kapittel 6. Kostnadane vil vere medfinansiering basert på faktisk forbruk av spesialisthelsetenester ein har finansieringsansvar for, betaling for utskrivingsklare pasientar og kostnadar til eventuell forsterking og utvikling av tenester i eigen kommune. Når det gjeld medfinansiering så vert det trekt eit månadleg a-konto beløp basert på forbruk av spesialisthelsetenester per 2. tertial 2011, og Helsedirektoratet gjennomfører så ei tertialvis og årleg avrekning basert på faktisk forbruk. Dei kommunane som har hatt eit høgare forbruk enn a- konto betalinga vil då få ei ekstra rekning medan dei kommunane som har hatt eit lågare forbruk vil få midlar attende. Når det gjeld utskrivingsklare pasientar så vert dette fakturert frå helseføretaket med døgnpris på kr. 7

8 Staten løyver 1 mrd kroner til etablering og drift av døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp i kommunane. Tal liggedøgn på landsbasis er berekna til å vere døgn og døgnprisen er sett til kroner slik at ei akuttseng er antatt å koste 1,5 millionar kroner per år. Kommune i regionen kan få om lag 6,3 millionar kroner av desse midlane. Talmateriale per kommune i høve til løyvingar til medfinansiering og utskrivingsklare pasientar samt løyvingar til akuttsenger er vist i kapittel Korleis kan eit slikt senter finansierast? Kommunane har fått totalt 34,6 millionar kr i rammetilskot for å handtere kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar. Vidare har kommunane i regionen fått til saman fått 6,3 mill kr i tilskot til å etablere tilbod om døgnopphald ved øyeblikkeleg hjelp. Midlane kommunane har fått er meint å dekke alle auka driftsutgifter som kommunane får ved innføringa av reforma. Midlane skal såleis nyttast til kommunal medfinansiering, økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar, oppbygging av nye tenester og tilbod i eigen kommune samt etablering av døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp. To mogelege finansieringskjelder for kommunane vert dermed å redusere talet på sjukehusinnleggingar som ein har medfinansieringsansvar for og redusere talet på utskrivingsklare pasientar i helseføretaket. Dersom ein skal redusere talet på sjukehusinnleggingar er dette avhengig av at ein får ei friskare befolkning eller at kommunen har tilbod slik at dei kan ta imot pasientane sjølv utan innlegging i sjukehus. Dersom kommunane er i stand til å etablere tilbod i eigen regi eller i samarbeid med andre til en lågare pris enn tilsvarande tilbod i spesialisthelsetenesta, og derav redusere forbruket av spesialisthelsetenester i kommunen, så vil dette medføre redusert kostnad til kommunal medfinansiering. Likeeins vil mottak av utskrivingsklare pasientar frå dag 1 enten i eit tilbod i eigen kommune eller eit interkommunalt tilbod medføre at ein ikkje pådrar seg kostnadar for utskrivingsklare pasientar i helseføretaket. Etablering av eit LMS vil krevje overføringar frå kommunane. I høve til fordeling av kostnadar mellom kommunane så vil dette vere eit område som må nærare utgreiast i forprosjektet både med omsyn til kva dei ulike tenestene vil koste og kva fordelingsnøkkel som vil vere rimeleg å nytte for å dele kostnadane mellom dei kommunane som deltek i dei ulike tilboda. 5. Avklare grensesnitt og samspel med spesialisthelsetenesta? Som ledd i kartleggingsarbeidet gjennomført i denne forstudien har ein hatt sonderingar og dialog med helseføretaket i høve til kva tenester og tilbod dei planlegg å oppretthalde og utvikle ved Lærdal sjukehus. Helse Førde HF er i gang med fleire omstillingsprosjekt som vedrører sjukehuset i Lærdal. Ny medisinsk avdeling er eit delprosjekt i Helse Førde HF som ledd i strategiarbeidet til helseføretaket fram mot Føremålet med prosjektet knytt til medisinsk avdeling er å sikre moderne, kunnskapsbaserte og trygge helsetenester i medisinsk avdeling i Helse Førde HF. Føresetnadar som Helse Førde HF la til grunn for Lærdal sjukehus i kartlegginga av medisinsk klinikk var innleiingsvis at eit skulle oppretthalde jordmorstyrt fødestove, redusere talet på senger i medisinsk avdeling frå 20 til 15, oppretthalde sengepost, anestesi og operasjonsverksemd innanfor ortopedi, omlegge laboratorietenesta frå døgnbemanning til bemanning ved behov, omlegge frå radiologstyrt røntgenavdeling (legestyrt) til radiografstyrt røntgenavdeling og gå frå 2-sjikta vaktordning ( turnuslege på vakt ettermiddag/kveld/natt og overlege som bakvakt) til 1-sjikta vaktordning (overlege på vakt). Analysane utført av Helse Førde HF medførte at ein såg behov for justeringar av mandatet. Såleis legg Helse Førde HF i dag til grunn at jordmordstyrt fødestove er nedlagt, omlegging til radiografstyrt røntgenavdeling er utsett, ein opprettheld laboratorietenester 24 timar i døgnet og vidarefører dagens ordning med 2-sjikta vaktordning ved medisinsk avdeling. Ei 2-sjikta vaktordning er sentralt både i høve til rekruttering av legar og evna til å drive poliklinisk verksemd på dagtid. Vidare arbeider ein med parallelle prosjekt der ein i større grad enn i dag ynskjer å desentralisere medikamentbasert kreftbehandling til lokalsjukehusa, oppretthalde og vidareutvikle dialyseeining og ulike polikliniske tilbod. Det er såleis klart at Helse Førde HF ynskjer å styrke tilbodet ved Lærdal sjukehus i høve til dei opphavlege planane. Helse Førde HF har kome med utspel til kommunane om at dei ikkje ser for seg å drifte legevakttelefonen ved Lærdal sjukehus lenger og at kommunane enten lyt overta denne teneste sjølv, eller så vert tenesta lagt til Førde. Arbeidsgruppa meiner at det er naturleg at legevakttelefonen vert overtatt av kommunane og vidareført ved Lærdal sjukehus i tilknyting til den interkommunale legevakta det er planar om å etablere. Bemanning av 8

9 legevakttelefonen kan ein samarbeide med medisinsk avdeling ved Lærdal sjukehus om. Dette er noko kommunane i regionen må sjå nærare på saman med Helse Førde HF. Arbeidsgruppa i Sogn LMS har vorte orientert om omstillingsarbeidet i Helse Førde HF. Gruppa har drøfta dette og ser det som svært viktig og positivt for arbeidet med Sogn LMS at Helse Førde HF satsar på å utvikle medisinsk avdeling ved sjukehuset i Lærdal. Det er ei føresetnad for etablering av eit interkommunalt tilbod ved Lærdal sjukehus at ein har ei robust medisinsk avdeling ved sjukehuset. I ein forprosjektfase er det viktig å vidareføre den tette dialogen med Helse Førde HF. Dette er viktig fordi oppbygging av nye tenester i kommunane og etablering av ei interkommunal einig ved Lærdal sjukehus er avhengig av kompetanseoverføring frå spesialisthelsetenesta og tilbod som støttar opp om dei kommunale tenestene ein etablerer. Vidare vil ei samlokalisering av tenester ved sjukehust kunne nyttiggjere seg av bemanning ved sjukehuset, utstyr og ledig areal. Dette vil truleg gjere etablering av ein akuttpost med intermediære senger ved Lærdal sjukehus meir kostnadseffektiv enn etablering av akuttilbod i alle kommunane. Dette vil være naturleg å undersøke nærare i ei forprosjektfase. Behov for grensesnitt og samspel er nærare omtalt i kapittel Korleis kan eit slikt senter organiserast? Det er fleire mogelege løysingar for organisering av interkommunalt samarbeid. I høve til eit samarbeid i eit LMS knytt til legevakt, akutt- og intermediære senger så utpeikar vertskommunemodellen seg som ei teneleg løysing. Desse tenestene vil vere tett integrert med spesialisthelsetenesta. Det vil derfor også vere naturleg å vurdere om ein kan kjøpe tenester frå spesialisthelsetenesta. På den andre sida så vil samarbeid kring etablering av fagnettverk, kompetanseutvikling ol. krevje ei mindre formell organisering. Desse oppgåvene er geografisk uavhengige og kan organiserast i ulike kommunar. Interkommunalt samarbeid kring lovpålagde helse- og omsorgstenester krev god forankring i dei einskilde kommunestyra og ein vil vere avhengig av gode avtaler og system for informasjonsutveksling. Fordelar og ulemper ved ulike organisatoriske løysingar er nærare omtalt i kapittel 7. 9

10 2 Samhandlingsreforma Avsnitt 2.1 gjev eit kortfatta overblikk over bakgrunnen og målsettingane i reforma. 2.2 omtalar kort kva eit LMS er medan avsnitt 2.3 og 2.4 handlar om ordninga for kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar. Avsnitt 2.5 handlar om kommunane si plikt til å tilby døgnopphald ved akutt sjukdom frå Prinsipp og idégrunnlag Samhandlingsreforma er regjeringa sitt svar på dei utfordringane ein har identifisert i helsesektoren i høve til kvaliteten på tenestene og den samla ressursbruken. I stortingsmelding nr 47 Samhandlingsreformen: Rett behandling på rett sted til rett tid peikte regjeringa på 3 hovudutfordringar i helsevesenet: 1. Pasientane sine behov for koordinerte tenester vert ikkje godt nok ivareteke 2. Tenestene er i for liten grad retta mot å avgrense og førebygge sjukdom 3. Demografiske endringar og utvikling i sjukdomsbilete gjev utfordringar som kan truge samfunnets økonomiske bereevne på sikt I stortingsmeldinga skisserte dei 5 grep for å møte desse utfordringane: 1. Klarare pasientroller ved å fokusere på heilskaplege pasientforløp, brukardeltaking og kontaktpersonar for pasientar med behov for koordinerte tenester 2. Ny framtidig kommunerolle som medfører nye oppgåver, auka økonomiske ressursar, heilskapstenking med fokus på oppfølging og behandling på lågaste effektive omsorgsnivå og eit forpliktande avtalesystem mellom kommunar /samarbeidande kommunar og helseføretak 3. Etablering av økonomiske insentiv i form av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta ( 20 % av somatiske innleggingar med visse unntak) og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar frå dag 1 4. Betre utnytting av kompetansen i spesialisthelsetenesta ved at riktig oppgåvedeling mellom kommune og helseføretak vil frigjere ressursar i spesialisthelsetenesta som kan kanaliserast til oppgåver som krev spesialisert kompetanse 5. Tilrettelegging for tydelegare prioriteringar gjennom utvikling av Nasjonal helseplan til å verte eit meir operativt reiskap for prioriteringar samt vidare satsing på Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringar. 10

11 Følgjande tabell viser den tradisjonelle grensa mellom oppgåver: Samhandlingsreforma medfører ei endra oppgåvefordeling mellom stat og kommune. Kommunane har gjennom nom reforma fått eit auka ansvar for helsetilbodet til innbyggjarane i kommune. Denne utviklinga stiller auka krav til kapasitet, fagkompetanse og kvalitet i tenestene. I forhold til dette så blir det eit spørsmål om ein har nok personell, at personellet har tilstrekkelig fagkompetanse og at ein er i stand til å utvikle attraktive og utviklingsorienterte fagmiljø innanfor helse og omsorg i kommunane slik at ein kan levere gode tenester til brukarane. Mange kommunar har føresetnadar for å møte desse krava, men kommunar som i dag opplever sårbarheit og store kompetanseutfordringar vil kunne få det vanskelegare. Samhandlingsreforma har som intensjon å legge til rette for gode og likeverdige helsetenester til alle. For å vere i stand til å levere likeverdige tenester ester til innbyggjarane vil det for kommunane i aukande grad vere behov for å inngå forpliktande og formalisert samarbeid med andre kommunar og med spesialisthelsetenesta for å sikre tilstrekkelig kapasitet, styrkje fagkompetansen og levere gode helsetenesterter til innbyggarane som er på nivå med det andre kommunar gjev. Reforma vart sett i kraft ved innføring av ny Lov om kommunale helse- og omsorgstenester og ny Lov om folkehelsearbeid. Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta blei fastsett og gjort gjeldande frå Plikt for kommunane til å etablere eit døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp trer i kraft i I tråd på Helse- og omsorgstenestelova 6-1 er krav om at kommunane skal inngå samarbeidsavtalar med det regionale helseføretaket kommunen er knytt til. Det er i helse- og omsorgstenestelova 6-2 sett krav om eit obligatorisk minimumsinnhald i avtalane, i 11 punkt. Departementet har sett som frist for 4 av desse avtaleområda, medan fristen for inngåing av dei øvrige sju avtalane er sett til Samhandlingsreforma og lokalmedisinske senter 1 Eit lokalmedisinsk senter er eit kommunalt helsetilbod der ein eller fleire kommunar samarbeider med spesialisthelsetenesta om tenester til pasientar før, i staden for og etter innlegging i sjukehus. Nokre slike senter er lokalisert utanfor sjukehus medan andre er bygd i lokalitetar knytt til eit sjukehus. Kva tilbod og tenester slike senter har varierer, men dei fleste har interkommunal legevakt og andre tenester i samspel mellom kommunane og spesialisthelsetenesta. Det som kjenneteiknar eit godt lokalmedisinsk senter er at det: 1 Omtale av lokalmedisinsk senter er hentet fra Nasjonal Helse- og omsorgsplan

12 Tilbyr heilskaplege og integrerte tenester før, i staden for og etter innlegging i sjukehus basert på samanhengande og heilskaplege pasientforløp Har fokus på eigenmeistring og tidleg intervensjon inkludert rehabilitering og lærings- og meistringstilbod Arbeider etter ei tverrfagleg tilnærming der ein inkluderer habilitering- og rehabiliteringstenester, tenester til born og unge og tenester til personar med kroniske lidingar og kognitiv svikt Kva funksjonar som bør leggjast til eit LMS må vurderast ut frå lokale forhold og behov. Samlokalisering har vore eit av suksesskriteria for å byggje opp døgnplassar i kommunane til observasjon og etterbehandling, lindrande behandling, habilitering og rehabilitering. Tannhelsetenester, tverrfaglege ambulante team og lærings- og meistringstilbod kan og leggast til eit LMS. Fordelane ved samlokalisering er fleire, m. a kan det bidra til forsterka oppfølging av brukarane og større fagmiljø kan ha positive effekt på rekruttering. Samhandling mot spesialisthelsetenesta vil gje nærleik til nødvendige helse- og omsorgstenester og gjennom spesialisthelsetenesta si rettleiingsansvar og gjensidig kompetanseutveksling vil dette leggje til rette for å sikre heilskaplege pasientforløp. 2.3 Kommunal medfinansiering Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter gjeld ved behandling i offentlege sjukehus og private sjukehus som har avtale med regionalt helseføretak. Den gjeld ikkje ved behandling hjå privatpraktiserande avtalespesialistar, behandling innan psykisk helsevern, tverrfagleg behandling av rusmiddelavhengige, opphald i privat opptreningsinstitusjon og polikliniske laboratorie- og røntgentenester. Kommunal medfinansiering vert utrekna basert på DRG-systemet og regelverket for innsatsstyrt finansiering (ISF-ordninga). Alle pasientar som vert innlagt på sjukehus vert knytt til eit bestemt DRG poeng (diagnoserelaterte grupper). DRG-systemet er eit pasientklassifiseringssystem som består av 880 ulike diagnosar der kvar enkelt DRG har ei kostnadsvekt basert på forventa ressursbruk. Kostnadsvektene uttrykker det relative ressursforbruket for ei pasientbehandling i høve til gjennomsnittet for alle pasientbehandlingar. Det som er nytt frå er at kommunane skal dekke 20 % av delar av sjukehusutgiftene for innbyggjarane som er folkeregisterregistrert i kommunen. Kommunane skal såleis dekke 20 % av einingsprisen for eit DRG poeng for alle somatiske sjukehusinnleggingar ( med unntak av enkelte diagnosegrupper). Einingsprisen for eit DRG poeng er sett til kroner for Den kommunale medfinansieringa gjeld ikkje for fødslar, nyfødde born, kirurgi og behandling med enkelte kostbare legemiddel. Det er og slik at det er sett eit tak på 20 % av inntil 4 DRG-poeng, slik at ein maksimalt lyt betale kroner for ei enkelt pasientbehandling uavhengig av diagnose og lengde på sjukehusopphaldet. Ein re-innlegging vert rekna som ei ny behandling og ny berekning av kommunal medfinansiering blir gjennomført. Kommunane har fått tildelt ekstra midlar i høve til å dekke kommunal medfinansiering. Frå januar 2012 vert kommunane a-konto fakturert eit fast månadsbeløp for å dekke forventa kostnadar til medfinansiering. A-konto beløpet er basert på forbruksdata per 2. tertial Sjukehusa rapporterer kvar månad DRG-poeng for kvar enkelt kommune inn til Helsedirektoratet ved hjelp av Norsk Pasientregister. Endelig forbruk vil verte berekna på etterskot tertialvis og avrekna mot a-konto fakturering. Dersom ein kommune har lågare forbruk enn a- konto betalinga vil ein få tilbakeført midlar frå helseføretaket og dersom ein har høgare forbruk vil ein få ei ekstra rekning. 2.4 Utskrivningsklare pasientar Forskrifta gjeld for utskrivingsklare pasientar innanfor somatikken som er innlagd i helseføretaket i påvente av eit kommunalt tilbod. Ein pasient vert definert som utskrivingsklar når ein lege i spesialisthelsetenesta vurderer at det ikkje er behov for ytterlegare behandling i spesialisthelsetenesta. Om ein pasient er utskrivingsklar skal såleis baserast på medisinskfaglege vurderingar. Det er helseføretaket som avreknar og fakturerer kommunane for utskrivingsklare pasientar. 12

13 For at finansieringsplikta skal gjelde for kommunen må følgjande prosedyrar vere følgt: 1. Innan 24 timar etter innlegging i sjukehus skal spesialisthelsetenesta vurdere om det er truleg at pasienten vil ha behov for kommunale tenester etter utskriving frå sjukehuset. 2. Innan 24 timer etter innlegging skal kommunen varslast om innlegginga, pasienten sin status, antatt forløp og forventa utskrivingstidspunkt 3. Sjukehuset skal varsle kommunen dersom det vert endringar i forventa utskrivingstidspunkt eller hjelpebehov 4. Når pasienten er utskrivingsklar skal kommunen ha melding umiddelbart Dersom kommunen ikkje er i stand til å gje eit fagleg forsvarleg tilbod frå første dag pasienten er definert som utskrivingsklar, trer finansieringsplikta med kroner per døgn i kraft. 2.5 Tilbod om øyeblikkeleg hjelp Kommunane skal frå 2016 kunne tilby døgnopphald ved øyeblikkeleg hjelp. Dette er ei oppgåveoverføring frå spesialisthelsetenesta til kommunane. Staten løyver om lag 1 milliard årleg på landsbasis til etablering av døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp i kommunane. Helseføretaka og kommunane er saman ansvarlege for bygge opp eit godt tilbod og kvar kommune lyt kvar for seg eller saman med andre inngå avtale med helseføretaket kring dette tilbodet. Sjølv om kravet til eit slikt tilbod først gjeld frå kan kommunane etablere eit slikt tilbod allereie i år. Dersom ein ynskjer å få midlar for inneverande år må avtale vere inngått før og tilbodet må vere sett i gang i løpet av året. Kommunane får ved etablering av døgnopphald ved øyeblikkeleg hjelp fram til 2016 eit øyremerka tilskot som er berekna å skulle dekke kommunane sine kostnadar (halvparten av tilskotet frå Helsedirektoratet og halvparten frå helseføretaket). Frå 2016 vil tilskotet bli innlemma i rammetilskotet til kommunane. Eit døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp i kommunane vert i rettleiaren frå Helsedirektoratet omtala som eit tilbod til pasientar med forverring av kjend tilstand med avklart diagnose og funksjonsnivå. Før innlegging i eit kommunalt tilbod skal pasienten vere vurdert av lege. Gjennomføring av fagleg forsvarleg observasjon og behandling føreset at det er sjukepleiar tilstades 24 timar i døgnet. Pasientkategoriar for eit slikt tilbod som vert nemnd i rettleiaren er pasientar med akutt forverring av ein kjent tilstand som følgje av ein infeksjon, dehydrering eller ernæringssvikt. Tilbodet kan og rette seg mot pasientar med behov for observasjon og behandling der innlegging i institusjon er naudsynt. Vidare kan ein etablere eit tilbod for observasjon og utredning av pasientar med uavklarte mage- og brystsmerter eller andre tilstandar der det etter konferering med lege eller bakvakt på sjukehus ikkje er vurdert som nødvendig med innlegging i sjukehuset. Tilstandane som skal observerast kan medføre plutseleg forverring som krev rask innlegging og behandling i sjukehus. Det er såleis naudsynt i høve til å gje eit tilbod til denne gruppa at det er nærleik til sjukehus eller legevakt og tett samhandling med spesialisthelsetenesta. Rettleiaren viser vidare til at pasientar med akutt forverring av kjent kronisk sjukdom der ei vurdering av alvorlegheitsgrad og funksjonssvik tilseier innlegging i sjukehus ikkje er aktuelle pasientar for eit kommunalt tilbod. Likeeins er ikkje eit kommunalt tilbod eigna ved akutt funksjonssvikt hjå eldre med kroniske sjukdommar der det kan vere vanskeleg å finne årsaksforhold og at det er fare for rask forverring. Traume med uavklart alvorlegheitsgrad og pasientar med definerte pasientforløp, som til dømes hjarteinfarkt og hjerneslag, skal leggjast inn på sjukehus. 2.6 Oppsummering Oppsummert medfører samhandlingsreforma at kommunane får eit medfinansieringsansvar for innleggingar i sjukehus, økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar frå dag 1 og plikt til å kunne gje eit døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp. 13

14 3 Prosjekt og metode Kapittel 3 gjev informasjon om bakgrunnen for prosjektet, mandat og prosjektorganisering samt arbeidsform og metodetilnæring i forstudien. 3.1 Bakgrunnen for prosjektet Samhandlingsreforma medfører endra oppgåvedeling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane. Regjeringa løyvde i revidert statsbudsjett for mill. kr til arbeidet med å etablere eit lokalmedisinsk senter for Sogn i Lærdal. Styret i Helse Førde HF vedtok 18. juni 2010 målbilete og modell for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Førde HF mot Her var det føresett at helseføretaket skulle medvirke til etablering av lokalmedisinske senter ved sjukehusa i Nordfjordeid, Førde og Lærdal. Modell for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Førde HF har vidare vore behandla i styret i Helse Vest RHF den 1. desember Helseministaren behandla saka i føretaksmøte i Helse Vest RHF 28. april Styringskrava vart gjort kjend for Helse Førde HF i føretaksmøtet for Helse Førde den 4. mai Desse vedtaka har ikkje endra på føresetnadene som vart lagt til grunn i vedtaket den 18. juni 2010 om lokalmedisinsk senter ved Lærdal sjukehus. Som vertskommune for Lærdal sjukehus har Lærdal kommune basert på dette invitert dei andre kommunane i regionen til å delta i eit frittståande prosjekt knytt til etablering av eit LMS i Lærdal. 6 andre kommunar har fatta vedtak i sine respektive kommunestyre om deltaking i forstudien. Denne forstudien vert avslutta med at denne sluttrapporten som vert framlagt for kommunestyra i dei ulike kommunane for handsaming før sommaren Mandat Mandatet som ligg til grunn for denne forstudien er konkretisert i prosjektplanen. I tabellen under er mandatet gjengjeve og ein viser til kvar dei ulike delane av mandatet er omtalt i rapporten. Forstudien skal kartlegge og avklare: Område Mål med forstudien Referanse til omtale i rapporten Oppgåvefordeling 1. Kva tenester kommunane får ansvar for frå 2012 Kap Kva tenester ein ynskjer å ta hand om i Kap. 5 eigen kommune og kva type tenester som kan leggast til eit lokalmedisinsk senter Finansiering 3. Kor store meirinntekter kvar kommune får til å løysa dei nye oppgåvene ein får ansvaret for Kap Korleis eit slikt senter kan finansierast Kap 6.4 Organisering 5. Avklare grensesnitt og samspel med spesialisthelsetenesta Kap Korleis eit slikt senter kan organiserast Kap

15 3.3 Prosjektorganisering I prosjektplanen vart følgjande organisering av prosjektet vedteken: Sogn lokalmedisinske senter Prosjekteigarar dei einskilde kommunane Prosjektansvarleg: Lærdal kommune Styringsgruppe: Rådmenn i deltakarkommunane og administrerande direktør i Helse Førde HF Prosjektleiar Tilsett prosjektleiar Prosjektstøtte: Ekstern prosjektstøtte Arbeidsgruppe samansett av einingsleiarar, helsesjefar etc. Deltaking frå kommune- og spesialisthelsetenesta samt brukarorganisasjonar Koordinering Støtte i kartlegging Prosessmetodikk Kartleggingsprosessar og avklaringar i dei einskilde kommunane Undervegs i prosjektet har det vore gjennomført nokre endringar. Vidar Roseth som er Samhandlingssjef i Helse Førde HF har delteke i styringsgruppa i staden for adm. direktør i Helse Førde HF Jon Bolstad. Då ein ikkje fekk tilsett prosjektleiar på hausten gjennom ei rekrutteringsrunde har Margun Thue, helse- og omsorgsleiar i Lærdal kommune, hatt rolla som prosjektleiar. Deltaking frå brukarrepresentant i arbeidsgruppa er flytta slik at brukarrepresentant har vore medlem av styringsgruppa. 15

16 Styringsgruppa har hatt følgjande medlemmer: Stilling og kommune Rådmann i Lærdal kommune Rådmann i Årdal kommune Assisterande rådmann i Aurland kommune Rådmann i Vik kommune Rådmann i Leikanger kommune Rådmann i Sogndal kommune Rådmann i Luster kommune Samhandlingssjef i Helse Førde HF Brukarrepresentant Navn Alf Olsen Jr. Ingvar Laberg Norunn Haugen Oddbjørn Ese Odd-Arve Rakstad Jostein Aanestad Tore Eriksen (assisterande rådmann John Olaf Røhme frå mars 2012) Vidar Roseth Solfrid Fossberg Arbeidsgruppa har hatt følgjande medlemmer: Stilling og kommune Helse- og omsorgsleiar i Lærdal kommune Kommuneoverlege i Lærdal kommune Kommuneoverlege i Luster kommune Omsorgsleiar i Vik kommune Helse- og omsorgsleiar i Aurland kommune Kommunalsjef i Årdal Kommune Kommuneoverlege i Leikanger kommune Kommuneoverlege i Sogndal kommune Seksjonsleiar ved medisinsk avdeling Lærdal sjukehus Rådgjevar stab og støtte Helse Førde HF Navn Margun Thue Frode Myklebust Knut Cotta Schønberg Marit Andersen Kari Voldum Rigmor Svanberg Leiv Erik Husabø Jan Ove Tryti Albert Olaf Fedje Kåre Mentz Lysne 3.4 Arbeidsform og metodetilnærminger Prosjektet har vore organisert med ei styringsgruppe og ei arbeidsgruppe. Det er i alt gjennomført 5 møter i arbeidsgruppa og 5 møter i styringsgruppa. Styringsgruppa har hatt det overordna ansvaret for prosjektet. Styringsgruppa har hatt ansvaret for formulering av mandat, godkjenning av prosjektplan og innhaldet i sluttrapporten. Arbeidsgruppa har hatt som oppgåve å gje faglege råd til styringsgruppa. Gruppa har m.a. kartlagt status i tenestene, vurdert område eigna for samhandling, behov for kompetanse og ressursar og implikasjonar for samhandling med spesialisthelsetenesta. Arbeidsgruppa vart sett saman av fagpersonar frå helse- og omsorgstenestene i kommunane samt frå Helse Førde HF. Arbeidsgruppa har gjennomført ei innleiande kartlegging der føremålet var å få fram demografiske data, tenestetilbod og ressursar i kommunane, utfordringar i høve til ressursar og kompetanse samt identifisere tenester og oppgåver som er eigna for samhandling. Kartlegginga tok utgangspunkt i eit spørjeskjema som var utforma av prosjektgruppa for eit liknande prosjekt i Sunnfjordregionen. Spørjeskjemaet vart presentert i arbeidsgruppemøte i november 2011 og deltakarane i gruppa fekk høve til å kome med innspel til kva deler av materialet som var relevant for vårt føremål, kva som kunne eliminerast og kva som burde leggast til. Basert på tilbakemelding frå medlemmane vart spørjeskjemaet revidert og utsendt i nytt utkast til alle medlemmane i gruppa. Det vart igjen høve til å kome med innspel om endringar og liknande. Endeleg skjema vart sendt ut til medlemmane i arbeidsgruppa og ein avtala tidspunkt for intervjurunde der prosjektleiar og prosjektstøtte kom rundt i kommunane for å gjennomføre den innleiande kartlegginga. Medlemmen i arbeidsgruppa frå den einskilde kommune valde sjølv kven dei ynskte å stille med til intervju og var ansvarleg for at ein var tilstrekkeleg førebudd i forkant av intervjuet. Intervjurunden var gjennomført 21. og 22. desember 2011 for kommunane Luster, Sogndal, Leikanger, Vik og Aurland medan intervju med Årdal og Lærdal vart gjennomført 4. januar

17 I etterkant av intervjua vart desse reinskrivne og sendt ut til kommunen slik at desse fekk høve til å kome med korrigeringar og tilføyingar. Materialet frå intervjua vart samanfatta i ein kartleggingsrapport der ein og inkluderte KOSTRA tal for dei aktuelle kommunane samt datamateriale frå Helse Førde HF. Rapporten frå den innleiande kartlegginga vart framlagt i samband med møte i arbeidsgruppa den 11. januar 2012 og i samband med møte i styringsgruppa den 12. mars Arbeidsgruppa har i møter i januar og mars 2012 drøfta nærare kva samarbeidsområde ein har identifisert basert på den gjennomførte kartlegginga. I samband med arbeidsgruppemøte i mars 2012 fekk kvar enkelt i oppgåve å konkretisere vidare kring kva tenester som det kan vere aktuelt å arbeide vidare med i eit forprosjekt i høve til etablering av eit LMS og kva tenester ein ikkje ser det som rimelig å arbeide vidare med. Dette arbeidet vart samanfatte og diskutert vidare i arbeidssamling i gruppa den 11. april og 2. mai der arbeidsgruppa utforma sitt framlegg til styringsgruppa i høve til kva tenester og området dei vurderer det som fagleg hensiktsmessig å arbeide vidare med i neste fase av prosjektet. På møtet 11. april deltok også leiar for medisinsk avdeling i Helse Førde HF Trine Vingsnes. Ho orienterte om pågåande omstillingsprosjekt knytt til ny medisinsk avdeling og kva følgjer dette får for tenestetilbodet til Helse Førde HF ved Lærdal sjukehus. Det vart gjennomført ein felles studietur til Orkdal for arbeidsgruppa og styringsgruppa 7. til 8. februar Ved Orkdal sjukehus er eit LMS under oppbygging ved sjukehuset og den interkommunale legevakta. 12 kommunar samhandlar i prosjektet SiO ( Samhandling i Orkdal). På studieturen hadde ein foredrag av prof.medisin Anders Grimsmo som er fagleg rettleiar i prosjektet, prosjektleiar Svein- Jarle Midtøy og daglig leiar ved Orkdal sykehus Ida Lise Salberg. I tillegg er gjeldande lovverk gjennomgått og ein har innhenta datamateriale frå SSB og Helse Førde HF samt informasjon frå Helsedirektoratet sin nettside i høve til samhandlingsreforma, finansieringsordninga og liknande i arbeidet med kartlegginga og utarbeiding av sluttrapporten. 17

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 Arkiv: H00 Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS). Invitasjon til deltaking i fase to forprosjektfasen. Rådmannen si tilråding: ::: Sett

Detaljer

Samhandlingsreforma i Sogn

Samhandlingsreforma i Sogn Samhandlingsreforma i Sogn Sogn regionråd 17.06.11 Vidar Roseth, Helse Førde Status samhandlingsreforma Nasjonal helse- og omsorgsplan og dei to nye lovene vart vedtekne i Stortinget 14. juni Kommuneproposisjonen

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett stad - til rett tid Informasjon til Utvalet for helse og sosial i Skodje 11.11.09 Norge er eit av de land i OECD som brukar flest offentlege helsekroner pr.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 5 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED OPPHALD I, OG UTSKRIVING AV PASIENTAR FRÅ SPESIALISTHELSETENESTA SOMATIKK 1 Partar Denne avtalen er inngått

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.02.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK:

Detaljer

STYRESAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 15.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Særavtale om etablering og drift av kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

REFERAT. Møte i delprosjekt 1 ØH og intermediære senger og drift SognLMS

REFERAT. Møte i delprosjekt 1 ØH og intermediære senger og drift SognLMS REFERAT Møte i delprosjekt 1 ØH og intermediære senger og drift SognLMS Møtedato 5.mars 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Rigmor Svanberg (Årdal), Monica Østerbø (Årdal) Norunn Haugen (Aurland) Gunnar

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp psykisk helse og rus Forløpskoordinator-rolla Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp Pakkeforløpa er ein måte å organisere tenestane på, som skal sikre at alle har lik rett til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

RAPPORT FRÅ FORPROSJEKTET KREFTBEHANDLING I KOMMUNEN

RAPPORT FRÅ FORPROSJEKTET KREFTBEHANDLING I KOMMUNEN RAPPORT FRÅ FORPROSJEKTET KREFTBEHANDLING I KOMMUNEN Eit samarbeid mellom Sykehuset Telemark HF og kommunane Tokke og Vinje Samandrag Tokke kommune tok hausten 2018 eit initiativ for å undersøkje mogelegheita

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske Senter

Sogn Lokalmedisinske Senter Sogn Lokalmedisinske Senter Overordna informasjon og prosjektplan for forprosjektet 2012 2013 Eit samhandlingsprosjekt for kommunane i indre Sogn og Helse Førde HF Aurland Kommune - Leikanger Kommune -

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover. Tor Arne Gangsø, 20.09.

Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover. Tor Arne Gangsø, 20.09. Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover Tor Arne Gangsø, 20.09.2012 Frå Norge, via innlandet til Vågå * Status Virkemidlar Avtalar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

SAMHANDSLINGSREFORMEN - FORSLAG TIL FORSKRIFTS- ENDRINGAR OG NYE FORSKRIFTER LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTENESTER, HØYRINGSUTTALE

SAMHANDSLINGSREFORMEN - FORSLAG TIL FORSKRIFTS- ENDRINGAR OG NYE FORSKRIFTER LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTENESTER, HØYRINGSUTTALE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Personalseksjonen Arkivsak 200900054-228 Arkivnr. 015 Saksh. Hillestad, Dagmar Reutz Saksgang Møtedato Fylkeseldrerådet i Hordaland 20.09.2011 SAMHANDSLINGSREFORMEN

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Arkivref: 2018/1494-10350/2018 Saksh.: Trygve Dahl Saksnr Utval Møtedato Formannskapet HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Framlegg til vedtak: Stord formannskap vedtek høyringssvar til Utviklingsplan

Detaljer

Sær vtale til Tenesteavtale 4

Sær vtale til Tenesteavtale 4 V3cy7q-7 Sær vtale til Tenesteavtale 4 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/516 STYRESAK: 078/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka til orientering.

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/516 STYRESAK: 078/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka til orientering. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 04.06.2018 SAKSHANDSAMAR: Carina Mæland, Hans K. Stenby og Torleiv Bergland SAKA GJELD: Tilgjenge til avtalespesialistar innan psykisk helsevern

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus Nasjonalt Topplederprogram Sollaug Espedal Kull 14 Stord Sjukehus - Helse Fonna HF,

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

REFERAT. Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 29.janaur 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Rigmor Svandberg (Årdal kommune), Margun Thue (Lærdal kommune), Gunnar Steine

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Utkast arbeidsgruppe sept. 17,mxv Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING Godkjent av Samhandlingsutvalet nov. 2017 Fagnettverk kommunalt ØH døgntilbod Sentrum behandlingssenter

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Hans Kristian Stenby, Kjell-Einar Bjørklund og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Planlegging av utbygging av Haugesund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.06.2017 SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 ARKIVSAK: 2016/3999 STYRESAK: 058/2017 STYREMØTE: 30.06.2017

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Samhandlingsreforma Fylkesmannen sin rolle

Samhandlingsreforma Fylkesmannen sin rolle Samhandlingsreforma Fylkesmannen sin rolle Fylkeslege Per Stensland Loen 29.mai 2012 Fylkesmannen si rolle lov om kommunal helse- og omsorgsteneste Bistår kommunene og fylkeskommunene med å gi nødvendig

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/26-7 Gunn Tove Petterteig Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for helse, omsorg, miljø Formannskapet Kommunestyret Tenesteavtalar mellom kommunen og Helse Fonna

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 29.08.2018 SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 ARKIVSAK: 2013/2681

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane eit fellesprosjekt til hjelp for kommunar/kommunesamarbeid og helseforetak Vidar Roseth, leiar

Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane eit fellesprosjekt til hjelp for kommunar/kommunesamarbeid og helseforetak Vidar Roseth, leiar Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane eit fellesprosjekt til hjelp for kommunar/kommunesamarbeid og helseforetak Vidar Roseth, leiar rådmannsutvalet/prosjektleiar HELSE- MINISTER St.meld. Nr. 47 (2008

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Kommunalsjef Kari Krogh, Eid kommune Seksjonsleiar May Kristin Sæther, Nordfjord psykiatrisenter (NPS) Nordfjordeid/Eid - vertskommune for

Detaljer

Tenesteavtale nr. 4 kommunalt tilbod om strakshjelp døgnopphald etter helse- og omsorgstenestelova 3-5, 3. ledd. for kommunane Fjell og Sund

Tenesteavtale nr. 4 kommunalt tilbod om strakshjelp døgnopphald etter helse- og omsorgstenestelova 3-5, 3. ledd. for kommunane Fjell og Sund Tenesteavtale nr. 4 kommunalt tilbod om strakshjelp døgnopphald etter helse- og omsorgstenestelova 3-5, 3. ledd for kommunane Fjell og Sund 1. Avtalepartar Denne samarbeidsavtalen er inngått mellom Helse

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter - tankar frå Helse Førde - Sogn regionråd Jon Bolstad

Sogn lokalmedisinske senter - tankar frå Helse Førde - Sogn regionråd Jon Bolstad Sogn lokalmedisinske senter - tankar frå Helse Førde - Sogn regionråd 17.02.12 Jon Bolstad Gode lokale helsetenester mot 2020 Kva er eit godt lokalsjukehus? Korleis skape bærekraftige tenester ved hjelp

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Samhandlingsprosjekt. Askvoll Balestrand Bremanger Flora Fjaler Førde. Gaular Hyllestad Høyanger Jølster Naustdal Solund

Samhandlingsprosjekt. Askvoll Balestrand Bremanger Flora Fjaler Førde. Gaular Hyllestad Høyanger Jølster Naustdal Solund Samhandlingsprosjekt Askvoll Balestrand Bremanger Flora Fjaler Førde Gaular Hyllestad Høyanger Jølster Naustdal Solund Innhald Bakgrunn for Samhandlingsreforma Nye roller og plikter for kommunane Nytt

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

BEHANDLING I KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE

BEHANDLING I KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE TYSVÆR KOMMUNE Særutskrift Dato: 08.05.2018 Saksnr.: 2018/1102 Løpenr.: 14716/2018 Arkiv: H10 Sakshandsamar: ALU / JVI UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA - HØYRINGSSVAR Saksnr Utval Møtedato 11/18 Eldrerådet 28.05.2018

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Samhandlingsreforma - framdrift og organisering 2010 og 2011

Samhandlingsreforma - framdrift og organisering 2010 og 2011 dq( -13 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: GOO Arkivsaksnr.: 2011/418 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 19.04.2011 Samhandlingsreforma - framdrift og organisering 2010 og 2011 Utval Møtedato Utvalssak

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa

Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa Møtedato: 04.10.2012 Tid: 16-18:25 Møtestad: Lærdal sjukehus Deltakarar: Helge Ulvestad (dagleg leiar ved SYS IKL og innleigd

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Tenesteavtale4 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 4 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 4 2.1 Avtalen byggjer på 4 2.2 Nærare

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 Arkiv: F40 Regionalt barnevern - høyring Tilråding: 1. Sogndal kommune ønskjer at det vert etablert ei vertskommuneløysing i høve barnevernet.

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Bergen HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Bergen HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 03.10.2018 Tilleggsdokument til styringsdokument 2018 Helse Bergen HF Innhald 1 Innleiing...2 2 Nye oppdrag til styringsdokument for 2018...2 3 Rapportering...4 1 1 Innleiing Helse

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Samarbeid om lærings- og meistringstilbod

Samarbeid om lærings- og meistringstilbod Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Samarbeid om lærings- og meistringstilbod Delavtale - samarbeid om lærings- og meistringstilbod 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Førde

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer