STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu"

Transkript

1 STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I

2 7 Bakgrunn Stord kommune søkte om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest for å etablere eit prosjekt for å utvikle ein modell for bustadbygging, og fekk tildelt kr ,- til formålet. Bakgrunn for at Stord kommune søkte om kompetansemidlar var at kommunen har hatt fleire prosjekt med mål å om å bygge bustadar til personar som treng hjelp til å etablere seg i bustad. Fleire tilsette har vore engasjert i prosjektering og bygging for ulike grupper. Stord kommune ynskja samordning og ein modell for bustadbygging uavhengig av målgruppe. I tillegg har det vore vanskeleg dei seinare åra å bygge til ein så lav pris at målgruppa kunne ha råd til å bu i husa. Formålet med prosjekt Modell for bustadbygging var at Stord kommune skulle ha ein modell for bustadbygging for utleige eller sal til personar som treng hjelp for å skaffe seg bustad. Effektmål var at personar med behov for bistand i bustadspørsmål, og som fylgde vilkåra for hjelp etter Sosialtenestelova 4-3, skulle få hjelp av Stord kommune til å skaffe seg bustad i lag med andre i same situasjon. Stord kommune skulle bestemme om leige eller kjøp av bustadar. Bustadane skulle kunne realiserast innanfor ein tidsramme på 18 månader. 2 Nærare om modell I prosjektet står det at modell skal kunne vise til moglegheit for modulbygging, lavenergi, lavpris, universell utforming, god stadstilpassing og samanheng mellom inne og gode uterom. God byggeskikk skulle vektleggjast. Modell skulle vidare innehalde element som gjer at ulike målgrupper får ulik tilpassing av bustad, og i så stor grad som mogleg unngå at bustadane skulle bli lett gjenkjennelig som bustadar for personar med bistandsbehov. Bustadar skulle fortrinnsvis kunne byggjast av ferdige modular. Det var og sagt at det skulle leggjast vekt på god arkitektonisk kvalitet. Det skulle leggjast vekt på at løysingane var nyskapande, fleksible og foreina byggeteknikk med god arkitektonisk løysing og stedstilpassing. Kvar enkel element i krav til modell vart forklart slik: 2.1 "Modulbygging For kvart nytt byggeprosjekt i regi av Stord kommune vert det engasjert arkitekt, og prosess for å kome fram til egna teikningar og utforming er tidkrevjande. Ein ser for seg at det er mogleg å utarbeide eit felles modulsett som kan brukast til bustader til dei fleste grupper. Modulsett må innehalde ulike element som gjer at bustadar for ulike grupper blir utforma etter kva gruppa har behov for. Som eksempel kan nemnast at ein gruppe av yngre 2

3 funksjonshemma har behov for fellesareal og areal for administrasjon, kontor og vaktrom, mens ei anna gruppe bare har behov for fellesareal i tillegg til eige bustadar. Ulike grupper kan ha behov for ulik materialbruk. Eit døme kan vere bustader som er tenkt for personar med rusproblem der det er behov for robuste materiale som kan stå for ein støyt, i motsetning til bustader for eldre funksjonshemma personar som har same behov for kvalitet og materialbruk som folk flest. For gruppa fysisk funksjonshemma kan det vere behov for hjelpemiddel som takheis og støttehandtak som krev meir solid stenderverk / feste i vegg og tak. Moduler må kunne nyttast på ulike tomtar, og det må vere mogleg å sette ulik farge og dekor på elementa slik at bustadane ikkje vert for like. Det er eit mål å unngå stigmatisering. 2.2 Lavenergi Ferdig bustad bygd med modular skal tilfredsstille krav til lavenergibustader, dvs. under 100 kwh/m2 pr år og/eller bustadar med ca 50 % reduksjon i total energibruk. For å nå ein slik reduksjon er det nødvendig med betydelige tiltak både på bygningskropp og installasjonar. ("Energieffektive boliger for fremtiden". Sintef byggforsk 2006) Stord kommune har ikkje tidligare bygd med krav om lavenergi. Det er viktig å redusere kostnader til energiforbruk for framtidige leigetakarar, og ikkje minst for å redusere forbruk i eit nasjonalt og globalt miljøperspektiv. Det viktigaste i forhold til å oppnå reduksjon i total energi av bustadar er å redusere varmetap. Det neste er å utnytte passiv solvarme ved t.d. mest vindauge mot solrik orientering eller bruk av solpanel, og til slutt val av energikilde og oppvarming som er tilpassa det lave oppvarmingsbehovet. Lavenergibustadar kan bety strengare arkitektoniske rammar enn andre bustadar når det gjeld forhold mellom ytterflate og volum, planløysing, orientering og materialbruk. 2.3 Lavpris Dei fleste i målgruppa for kommunale utleigebustadar har problem med å kome inn på ordinært bustadmarknad. Kostnadsnivået på bustadar på Stord er høgt. For Stord kommune er det eit mål at fleire kan bu samlokalisert, noko som gjer personretta teneste meir effektivt. Det er og eit mål om betre livskvalitet ved å bu samlokalisert med nokon du trivast i lag med. Det er såleis ei vinn - vinn situasjon dersom Stord kommune klarer å bygge bustader til ein pris som den einskilde klarer å handtere, samstundes som det effektiviserar tenesta. For å få billigast mogleg bustadar må Stord kommune stå som byggherre og få moms refundert. Det har vore forsøkt at private bygger ut for kommunar til personar som treng personretta tenestar og dermed med krav om momsrefusjon, for nokon kommunar har det gått greitt - for andre ikkje. Husbanken gir frå 20 til 40 % tilskot til kommunale utleigebustadar. Det vanlege er 20 %, men det er mogleg å søke om opp til 40 % tilskot. For å få 40 % må det m.a. dokumenterast gode fellesprosjekt i kommunen. I tillegg til momsrefusjon og tilskot frå Husbanken må kostnadsramma for bustad haldast innanfor strenge rammer. Arkitektkonkurranse må lysast ut med kostnadsramme pr bueining i tillegg til heile prosjektet. Kostnader for utomhusareal må vere med i kostnadsramma. Kostnadsramma må vere realistisk og mogleg å gjennomføre i samsvar med krav til kvalitet og marknaden på det aktuelle tidspunkt. 3

4 2.4 Kvalitet Stord kommune deltek i nettverk om korleis morgondagens bustader for eldre skal utformas. Nettverket drivast av Norsk Form med støtte frå Helse- og omsorgsdepartementet, og har sitt utgangspunkt i arkitektur og design og rettes mot kvalitet og funksjonalitet i eit helseførebyggjande perspektiv. Mål for nettverket er m.a. å sjå på samanhengen mellom trivsel, helse og omgjevnader. For Stord kommune er nettverket ei hjelp i å sjå samanheng mellom trivsel, helse og omgjevnader for alle grupper som treng hjelp til å bu. Det er lite erfaringsbasert kunnskap som dokumenterer at bygg og arkitektur har innverknad på helse, men det ein veit sikkert er at dagslys og tilgang til natur er viktig for dei fleste. Det er vidare studie som visar at orden (symmetri), moderat kompleksitet, natur og naturelement, utsyn, godt vedlikehald og historisk betyding er eigenskapar i omgjevnadene som dei fleste føretrekk. Kvalitet har altså samanheng med omgjevnadene, med utforming av bustad og med gode lysforhold og utsyn, men og med val av material i bustaden. Material og overflate har mykje å seia for korleis eit rom eller eit interiør opplevst. Det at noko er solid og laga med omtanke opplevst som kvalitet av dei fleste. Samstundes må kvalitet på ulike material setjast opp mot pris, med andre ord optimalisering i skjeringspunktet mellom kvalitet og pris. Materialar og overflate må ikkje skilje seg ut på grunn av lav kvalitet. Samanheng mellom ute og inne vil bli behandla i eit anna avsnitt. I vurdering av kvalitet er det viktig å ta omsyn til framtidig vedlikehald. Stord kommune har problem med å vedlikehalde eigedomar i kommunal eige med bakgrunn i vanskeleg økonomi. I vurdering av pris opp mot kvalitet må framtidig vedlikehald bli vurdert, dvs val av materialar og utføring som krev lite vedlikehald. 2.5 Ulik tilpassing til ulike grupper Ein ser for seg fire ulike grupper som treng samlokaliserte bustader, det er yngre funksjonshemma, personar med rusproblem, personar med psykiatriske lidingar og eldre funksjonshemma. Det kan kome fleire ulike grupperingar i framtida, og nye samlokaliserte bustadar må ikkje byggjast meir spesielle enn at andre grupper kan bruke dei dersom nye behov oppstår. Det er enkeltindivid som skal flytte inn og lage leigeavtaler med huseigar, det er likevel praktisk og til ein viss grad hensiktsmessig å tenke i grupperingar. Det er ikkje aktuelt å leige ut til personar med rusproblem og eldre i same bufellesskap, men det kan vere aktuelt å leige ut til eldre og yngre funksjonshemma i same bufellesskap. Så på ei side er det greitt å tenke grupperingar, på den andre sida må det ikkje bli rigid tenking som hindrar fleksibilitet og alternative løysingar i framtida. Mykje er felles for ulike grupper, noko er forskjellig. Slik me ser det i dag er kanskje største forskjellen i bruk av fellesareal og areal til kontor, rom for tenesteytarar. Det kan og vere forskjell i storleik på bustad. Fysisk funksjonshemma har ofte behov for meir areal til oppbevaring av hjelpemiddel enn fysisk friske. Ein måte å løyse dette på er å lage fellesareal for oppbevaring av hjelpemiddel, eller lage større gangareal i bustader for personar med fysisk funksjonshemming. Ved modulbygging må det vere mogleg å sette saman element slik at bustad og ev fellesareal og kontorareal blir tilpassa den konkrete gruppa som skal bu saman i dei konkrete bustadane. 4

5 2.6 Universell utforming Revidert Plan og bygningslov har sterkare fokus på universell utforming. Stord kommune er ressurskommune for universell utforming, og det er ein sjølvsagt ting at nye bustadar bygd av kommunen får tilgjenge for alle. Detaljer skal utformast på ein slik måte at det blir enkelt å bevege seg i og frå rom til rom, frå ute til inne og på uteareal. Bustadar skal vere funksjonelle for dei fleste, også dei med forflytningsvanskar eller andre funksjonshemmingar. Det betyr også at bustadane er fleksible i forhold til kven som kan bu der. 2.7 God stedstilpassing Med stedstilpassing meinast korleis ein utnytter eller bruker kvalitetar ved det fysiske miljøet som omgir bustaden, dvs. planløysing, arealutnytting og tilpassing til stad, tomt og klima. Tilpassing til tomt og klima kan bety å plassere bustad best mogleg på tomt for å utnytte passiv solvarme og unngå vind, regn og snø, samstundes som bustad fell naturleg inn i eksisterande topografi. Med tilpassing til stad kan meinast å tilpasse bustad til kontekst, i samanheng og dialog med eksisterande miljø og natur. Det betyr ikkje nødvendigvis likskap med det eksisterande, det kan like gjerne bety kontrastar. Det komplette "bilde" av ny og gamal arkitektur skal gje visuell heilskap og gjenkjenning. 2.8 Samanheng ute - inne Som tidligare nemnd finns det lite erfaringsbasert kunnskap om samanheng mellom arkitektur, omgjevnader og helse - bortsett frå at tilgang til natur er viktig for dei fleste. Uteområda skal gje moglegheit for rekreasjon og inspirasjon for den einskilde og fellesskap med andre. Det betyr at uteområda må utformast på ein slik måte at det er mogleg å trekke seg tilbake og vere åleine, men og å oppsøke gode uterom der fleire samlast. Uteområda skal vere universelt utforma, og det skal vere lett å komme seg frå eige bustad til uteområda og lett å bevege seg i uteområda. Det betyr at ute og inne må prosjekterast som ein heilskap, og kan ikkje skiljast frå kvarandre. "Plenar og trær på uteområde skal vere allergivennlege, og det må taes omsyn til kva som er enkelt å vedlikehalde". 3 Praktisk arbeid med modell Arbeidet med utarbeide modell har vore organisert som eit prosjekt med prosjektleiar, prosjektgruppe og styringsgruppe. Prosjektleiar har vore einingsleiar som i 2008 var tilsatt som prosjektmedarbeidar innanfor Tekniske tenestar, men som i 2009 gjekk tilbake som einingsleiar innan rehabilitering, pleie- og omsorg. Prosjektgruppe har vore samansatt av fagpersonar frå ulike fagområde som har brukarar som treng bustader i nær framtid, einingsleiar Kulturtenestar og brukarrepresentant. Styringsgruppe har vore samansatt av kommunalsjefar, einingsleiar Tekniske tenestar og innkjøpssjef. I tillegg vart det oppnemnd ein jury som besto av arkitekt frå Husbanken, arkitekt frå arkitektfirma i Haugesund, kommunalsjef, fagsjef Tekniske tenestar, einingsleiar Kulturtenestar og prosjektleiar. 5

6 Det har vore to møter i prosjektgruppa og fem møter i styringsgruppe. Jury var samla ein dag til juryarbeid. I tillegg har det vore møter og telefonsamtaler med Husbanken Region Vest. Fire av medlemmar i prosjektgruppe har vore på kurs i regi av Husbanken med fleire med tema: "Framleis på veg til eigen bustad. Kva gjer vi no?". Prekvalifisering i ein avgrensa prosjektkonkurranse om "Modell for bustadbygging i Stord kommune" vart lagt ut i Doffinbasen april 2009, med frist til juni firma meldte sin interesse, og fem av dei gjekk vidare i konkurransen. Kriteriar for val av prosjekt var som fylgjande: > Pris på prosjektering â Kalkulerte byggekostnader â Funksjonalitet og bruk (universell utforaning, energibehov, tåle hard bruk, fleksibilitet? â Utforming og estetikk (arkitektonisk kvalitet, stedstilpassing, samanheng ute-inne) Forvaltning, drift og vedlikehald (livsløpskostnader) Kvart deltakande firma vart honorert med kr ,-. Vinnar av konkurransen vart kåra , og fekk i oppdrag å detaljprosjektere 21 bustadar fordelt på fire tomtar. Vinnar var Arkitekturverkstaden Asplan Viak AS med motto: "Der alle skulle tru at nokon kunne bu". Prosjekt "Modell for bustadbygging i Stord kommune" vert avslutta med innsending av rapport til Husbanken Region Vest, til styringsgruppa og prosjektgruppe. Arbeidet med å få gode bustadar til vanskeligstilte vert vidareført. Det er planlagt bygging av 21 utleigebustadar i 2009/ Erfaringar frå det praktiske arbeidet med modell 4.1 Dei ulike elementa i modell Tidlig i prosjektet var det tenkt at det skulle vere eit krav om ferdigproduserte modular som kunne settast saman til ulike bygg. I møte med Husbanken kom det fram opplysningar om at det kunne vere fordyrande og gje lavar kvalitet med krav om ferdigproduserte modular, m.a. avhengig av tal på bustadar som skal byggjast. Ein gjekk difor vekk frå dette kravet og sa at det var ein moglegheit med ferdig produserte modular, men ikkje eit krav. Vinnarfirma har laga ein modell som består av modular som kan settast saman på ulik vis, men ikkje som ferdigproduserte modulbygg. Når det gjelder lavenergi har vinnarfirma lagt passivhusstandard til grunn, men ikkje på alle modulane, litt avhengig av storleik på modular. Husbanken gav råd om å gje ein eksakt rn2 pris allereie i prekvalifiseringa. Stord kommune satt då kr ,- pr km2 som pris eksklusiv tomt. Med tomt, prosjekteringskostnader og 7 % for uforutsatte kostnader er reell m2 pris ca kr Når det gjeld kvalitet er det forskjell på opplevd kvalitet og kvalitet på enkeltelement. Stord kommune er godt nøgd med vinnarfirma sitt materialval, det gjenstår å sjå kva brukarar av bustader vil synast. 6

7 l konkurransen var det krav om ulik tilpassing til ulike grupper. Dette for å unngå for mykje stigmatisering, og fordi ulike grupper har forskjellige behov. Vinnarfirma har vist til ulik materialbruk, og Stord kommune er godt nøgd med at ulik materialbruk kan gje ulike utrykk. Universell utforming er eit krav i all bustadbygging, litt ulikt om det er private bustader eller som i dette tilfelle utleigebustadar i regi av Stord kommune. I konkurransematerialet vart det ikkje lagt med detaljer om kva som meinart med universell utforming i bustadar. I ettertid ser ein at det ville vore ein fordel for alle partar om kva som meinast med universell utforming, og at dette hadde vore meir detaljert skildra. Vinnarfirma har likevel hatt ein god forståing av kva som meinast med universell utforming, og har i store trekk eit godt forslag til korleis utforme bustader, uteareal og samanheng inne - ute med tanke på ulike brukargruppar. Vinnarfirma hadde som einaste firma teikna ein eigen modul for trapp/heis. 4.2 Praktisk arbeid Som nemnd under punkt 2 har det vore to møter i prosjektgruppe, mens styringsgruppe har hatt fleire møter. I dei fleste prosjekt vil det vere omvendt med flest møter i prosjektgruppa. Prosjektgruppa hadde m.a. kompetanse på behov hos brukargruppene, noko som var viktig i startfasen. Det viste seg likevel fort at det var behov for spesialkompetansen til styringsgruppa for å la prosjektet i hamn. Det var og behov for å kunne ta avgjerd på høgare nivå enn det prosjektgruppa hadde mynde til. Prosjektgruppa var først satt ned utan at innkjøpssjef var tatt med. Innkjøpssjef van etter kvart svært viktig i arbeidet med å lage anbodspapirer til prekvalifiseringa, og til å kvalitetssikre det juridiske aspektet i dette arbeidet. Kontakten mot Husbanken Region Vest og tilgong på deira kompetanse har og vært viktig i prosjektarbeidet. Stord kommune fekk m.a. råd om å senke kravet i konkurransen ut frå dei midlane ein hadde til rådvelde, og den summen kvar deltakande firma skulle få i honorar. Det var eit ynskje og vart sagt i anbodspapira at prosjektering av 21 bustadar skulle vere klar innan august I mellomtida vart det ein politisk avgjerd på at Tekniske tenestar som var ein eining på lik line med andre einingar i kommunen, skulle gå over til eit kommunalt føretak frå Omorganisering saman med ferieavvikling gjorde at det ikkje var mogleg å halde same trykk på arbeidet med modell for bustadbygging, og prosjektering kom ikkje i gong før i september I samarbeid med Husbanken har midlar i prosjekt som skulle vore brukt til ny kunnskap om lavenergi/passivhus vore brukt til å utvide tal på firma som gjekk vidare i konkurransen frå fire til fem. Det var praktisk vanskeleg å få til å reise på kurs om energibruk, men faktabøker om temaet er kjøpt inn. 5 Resultat Det er mange personar i vår kommune som har problem med å kome inn på bustadmarknaden på eigen hand og som har behov for den hjelp Stord kommune kan gje for å få ein god og stabil stad å bu. Når det gjeld nokon av dei yngre funksjonshemma er det og slik at Stord kommune vil spare pengar på at det opprettast gode bufellesskap der ressursar vert brukt på ein meir effektiv måte. Det viktigaste er likevel at ein har tru på verdien av sosial fellesskap 7

8 og det å vere saman med folk ein likar å vere saman med i gode fellesrom, samstundes om kvar einskild har sitt private bustad. Arbeidet med å utarbeide ein modell for bustadbygging har gitt resultat i form av eit vinnarutkast som ein no er i ferd med å detaljprosjektere med tanke på å bygge fire ulike bufellesskap med til saman 21 bustader i 2009/2010. Det er behov for å bygge fleire bustadar i åra som kjem, og planen er at same modell skal kunne brukast på fleire bufellesskap på ulike tomtar i framtida. Det har vore eit spanande arbeid med stort engasjement frå dei involverte i prosjekt- og styringsgruppe, og med eit godt samarbeid med Husbanken Region Vest. Sjølv om det ikkje lykkes å delta på kurs om lavenergi/passivhus har arbeidet med prosjektet vore lærerik. Det er vårt håp at arbeidet skal gje resultat i fonn av fleire gode bustader for målgruppa i framtida. Vedlegg: Anbodspapirar Prosjektplan Vinnarutkast 8

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2012 Stord kommune Universell utforming

Årsrapport 2012 Stord kommune Universell utforming Årsrapport 2012 Stord kommune Universell utforming 1 1.0 Innleiing Stord kommune har vore pilotkommune og ressurskommune frå 2005, og har denne visjonen: Stord kommune er eit samfunn for alle Stord kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 1 Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 Til stades: Ingrid Mällberg, Laila Bøe, Jostein Melheim, Helene Aareskjold, Marit Sundal, Gerd Bjørkedal og Tove Tendenes Forfall: Målfrid

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Bustadsosial Moglegheitskonferanse «Brukartilpassa bu- og tenestetilbod» Kvar er i vi dag og i framtida når vi saman tek alle moglegheiter i bruk? Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Oppsummert frå gruppearbeid

Detaljer

Brukarutval. Kva er ein brukar i denne samanheng?

Brukarutval. Kva er ein brukar i denne samanheng? 1 Brukarutval Kva er ein brukar i denne samanheng? Ein brukar er i denne samanheng ein som nyttar helse, sosial og omsorgstenester eller potensielt kunne hatt velferdsgevinst ved å gjere det fordi vedkomande

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015 Leikanger kommune BUSTADGRUPPA Sluttrapport 28 mai 2015 1 Innhold Tilbakeblikk... 3 Oppfølging i 2015... 4 Vurdering av dei ulike behova... 5 Samla behov for nye bustader... 9 Framtidsbilde-folketalsframskriving

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Sansehage Kleppheimen

Sansehage Kleppheimen 2012 Sansehage Kleppheimen Anne Reidun Garpestad Ressurskommune universell utforming Klepp og Time 01.06.2012 Sansehagen ved Kleppheimen Sansehagen vart opna vår 2012. Det er eit gammalt utområde ved Kleppheimen

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Grunnlån. Nye bustader Utbetring og tilpassing av bustader

Grunnlån. Nye bustader Utbetring og tilpassing av bustader 2006 Grunnlån Nye bustader Utbetring og tilpassing av bustader Grunnlån frå Husbanken Husbanken sitt grunnlån skal fremje god kvalitet i ny og eksisterande busetnad og sikre nødvendig bustadforsyning i

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Brukerkoordinator. Hvordan bygge en skole

Brukerkoordinator. Hvordan bygge en skole Brukerkoordinator Hvordan bygge en skole 1 Kvifor meg Bakgrunn som lærer Starta som tillitsvalt i byggeprosjektet Borgund vgs i 2000. Ble henta som brukarkoordinator til to prosjekt i Molde i 2003. Har

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet:

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet: Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. Desse retningslinene definerer krava og omfang av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. Ordninga er finansiert av overskot frå

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Kursdagane 2009 Feilfrie bygg

Kursdagane 2009 Feilfrie bygg 1 Kursdagane 2009 Feilfrie bygg Arvid Dalehaug Institutt for bygg, anlegg og transport Faggruppe for bygnings- og materialteknikk Feilfrie bygg, opplæringsbehov og mål. 2 Kunnskapar om byggeteknikk Kva

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013.

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Målgruppe Målgruppa er personar med rus, rus og psykiatriutfordringar som i lange periodar har eit aktivt misbruk. Husværa er primært retta mot einslege,

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Teamarbeid og teambuilding

Teamarbeid og teambuilding Teamarbeid og teambuilding Team Bygg vi har bygd meir enn tusen bustader TEAM BYGG har gjennom meir enn 25 år utvikla seg til å bli ein viktig aktør i bustadmarknaden i Sør-Rogaland. Vi har til ei kvar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Oppgradering av eksisterende boligmasse Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Husbankens mål og arbeid Oppgradering av eksisterande bustadar Fleire bustadar og bygg skal

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer