Risikoanalyse av Tananger depot

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikoanalyse av Tananger depot"

Transkript

1 Risikoanalyse av Tananger depot Rapport nr /R1 Dato 26. januar 2015 Kunde COWI

2

3 Risikoanalyse av Tananger depot Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Hensikt Analysens omfang Forutsetninger for analysen Forkortelser og definisjoner Analysemetodikk Fremgangsmåte 5 2. BESKRIVELSE AV TERMINALEN Generelt Anleggets overordnede designkriterier Produkter og produktgjennomgang Produkter og lagringsvolumer Produktgjennomgang Transportmidler og logistikkbetraktninger Plassering og layout Anleggets oppbygning Kai Tankpark 1 og Pumpestasjon Dampgjenvinningsenhet - VRU (Vapour Recovery Unit) Tankbilfylleplass Additiver Rør og rørgater Hjelpsystemer Infrastruktur Driftsfilosofi Sikkerhetsfilosofi og barrierer Brannslukke- og overrislingssystem Overfyllingsvarsel- og vern Eksplosjonssikkert utstyr Øvrige sikkerhetssystemer og barrierer Miljøsikringstiltak Generelt Primær oppsamling Sekundær oppsamling Oljevernutstyr og beredskapsplaner Nabovirksomhet Intern havnevei Bemanning Værforhold AKSEPTKRITERIER FOR RISIKO Generelt Akseptkriterium 1. person Akseptkriterium 2. person Akseptkriterium 3. person Samfunnsrisiko 18 Side _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

4 Risikoanalyse av Tananger depot Side ii 4. FAREIDENTIFIKASJON Fremgangsmåte Kaianlegg Generelt Oppsummering barrierer mot hendelser på kai Scenarioer som er evaluert videre Tankanlegg Produkttanker Kategori 2-væsketanker Kategori 3- væsketanker og tanker med diesel og fyringsoljervæsketanker Additivtanker Oppsummering barrierer mot hendelser i tankanlegg Scenarioer som er evaluert videre Bilfylleplass Generelt Oppsummering barrierer mot hendelser på bilfylleplass Scenarioer som er evaluert videre VRU-anlegget Generelt Oppsummering barrierer mot hendelser med VRU Scenarioer som er evaluert videre Import-/utlastningsrørledning Generelt Oppsummering barrierer mot hendelser med importrørledning Scenarioer som er evaluert videre Andre potensielle hendelser Kollisjon mellom kjøretøy og fundamentet for import/eksportrørledning Oppsummering barrierer mot kollisjoner mellom kjøretøy og rørledning Scenarioer som er evaluert videre Spredning av lekkasjer/brann gjennom overvannsanlegget Brann i administrasjonsbygget Uvedkommende inne på depotets område Oppsummering barrierer mot uvedkommende inne på depotets område Naturulykker Dominoeffekter / påvirkning fra eksterne hendelser Oppsummering barrierer mot eksterne hendelser Scenarioer som er evaluert videre Røykspredning ved brann Scenarioer som er evaluert videre Oppsummering av fareidentifikasjon BEREGNINGER Beregning av lekkasjefrekvens Spredningsberegninger Brannberegninger Eksplosjonsberegninger RISIKOVURDERINGER Innledning Brudd/lekkasje ved lossing fra skip Innledning Frekvens Lekkasjerater og varigheter Sannsynlighet for antenning _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

5 Risikoanalyse av Tananger depot Side iii Konsekvens annsynlighet for dødsfall Eksplosjon i kategori 2-væsketank Innledning Frekvens Eksplosjonslaster og konsekvenser Sannsynlighet for dødsfall Brudd/lekkasje fra kategori 2-væsketank Innledning Frekvens Sannsynlighet for antenning Konsekvens Sannsynlighet for dødsfall Lekkasje fra fylleplass Generelt Frekvens Sannsynlighet for antenning Konsekvens Sannsynlighet for dødsfall Eksplosjon i tankbil under fylling Generelt Frekvens Konsekvens Sannsynlighet for dødsfall Kollisjon mellom tankbiler Generelle ulykker med tankbil Frekvens for hendelse Konsekvens Hendelsestrær Antenning Risiko og sannsynlighet for dødsfall Lekkasje fra VRU-anlegg (Vapour Recover Unit) Innledning Lekkasjefrekvenser Konsekvenser Sannsynlighet for dødsfall Brann i aktive kullsenger i VRU Innledning Røykspredning ved brann Dominoeffekter/påvirkning fra eksterne hendelser RESULTATER Risiko for 1. person Risiko for 2. person Risiko for 3. person Risikokonturer som grunnlag for hensynssoner Samfunnsrisiko Tilsiktede handlinger Diskusjon av worst case scenarioer Buncefield-type hendelse Eksplosjon i en tank Vest-Tank-type hendelse Eksplosjon drivstofftank Arkansas-type hendelse Diskusjon av begrensninger rundt terminalen _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

6 Risikoanalyse av Tananger depot Side iv 10. KONKLUSJON Risikoreduserende tiltak REFERANSER 85 Vedlegg A: Vedlegg B: Vedlegg C: Vedlegg D: Vedlegg E: Fareidentifikasjonstabell Hendelsestrær KFX-beregninger Antagelser FLACS-simuleringer av eksplosjon i kategori 2-væsketank _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

7 Risikoanalyse av Tananger depot Side 1 1. INNLEDNING 1.1 Hensikt AS Norske Shell har via COWI bedt Lloyd's Register Consulting AS om å utføre en risikoanalyse av det planlagte Tananger depot. Hensikten med analysen er å sikre at terminalen er utformet slik at risikonivået for 1., 2. og 3. person som følge av aktiviteter på terminalen er akseptabel, målt mot definerte akseptkriterier. I denne sammenheng er 1.-, 2.- og 3.-person definert som følger: - 1.-person er definert som ansatte ved terminalen, det vil si de som er direkte involvert i den daglige driften av terminalen - 2.-person er en mellomgruppe som har nytte av å være i nærheten av terminalen, men som ikke er engasjert i arbeid på selskapets terminal. Dette kan være ansatte ved nabovirksomheter eller personer som kjører på den planlagte interne havneveien - 3.-person er personer som ikke er knyttet til driften av terminalen og som oppholder seg utenfor terminalområdet og området for 2.person. 1.2 Analysens omfang Analysen dekker de operasjoner som foregår på terminalen under normal drift, og uønskede hendelser som kan oppstå ved terminalen. Uønskede tilsiktede handlinger er kommentert, men ikke tatt med som en faktor i risikovurderingen. Aktiviteter utenfor terminalen som genereres av terminalens drift, slik som trafikk på vei og sjø, omfattes ikke av analysen. Eksterne hendelser, som skipskollisjoner mens losseskipet ligger til kai eller dominoeffekt, er diskutert. Utslipp av produkter på sjø og land er analysert med henblikk på brann- og eksplosjonsscenarioer, men ikke med henblikk på eventuell forurensning. Miljømessige aspekter behandles i separat miljørisikoanalyse. 1.3 Forutsetninger for analysen Det ligger en rekke forutsetninger til grunn for analysen. Noen av disse er angitt i anleggsbeskrivelsen i kapittel 2. I tillegg gjelder følgende forutsetninger: Bemanning - 1. person - Det er forutsatt at det er 8 ansatte ved Tananger depot som jobber 8 timer 5 dager i uken. Det er forutsatt at de jobber 48 uker pr. år. Halvparten av tiden er det forutsatt at de befinner seg utendørs og andre halvparten innendørs - Det er forutsatt at tankbilsjåførene bruker ca. 40 min inne på Tananger depot ved fylling av en tankbil (30 min effektiv fylling) - Det er forutsatt romfyllinger med kategori 2-væske i året, noe som er forutsatt å tilsvare 3188 fylleoperasjoner (fylling av hele tankbiler). Dette tilsvarer gjennomsnittlig ca. 8 rom pr. bil _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

8 Risikoanalyse av Tananger depot Side 2 2. person Det er ansatte ved 6 virksomheter i terminalens umiddelbare (mest eksponerte) nærområde som er definert som 2. person (se kapittel 2.8 for full oversikt). Videre er det forutsatt at disse er til stede 8 timer i døgnet, 5 dager i uken og 48 uker i året. I tillegg til ansatte ved disse virksomhetene vil også personer som kjører på den planlagte interne havneveien være definert som 2. person. Plassering og forutsetninger for denne veien er ikke avklart på nåværende tidspunkt, det er derfor gjort en konservativ betraktning av dette. Veien er "worst case" antatt plassert mellom tankparkene og kaia, og det er antatt at det passerer 500 biler pr. døgn langs terminalen og at bilene har en eksponeringstid i nærheten av terminalen på ett minutt. 3.person Nærmeste 3. person er forutsatt å være de nærmeste boligene i boligfelte som ligger øst for terminalområdet (Snøda). Kai - Denne analysen vurderer kun risikoen fra hendelser der skipene ligger til kai. Maritime operasjoner er ikke tatt med i risikoevalueringen - Pumpene på skipet vil normalt klare å stoppe lossing innen 1 min etter at en eventuell stor lekkasje oppstår, dvs. tid fra ulykken oppstår til person på land har fått varslet skipet om hendelsen, og får stoppet pumpene er forutsatt å være ett minutt - Det vil være to personer tilstede på kai under lossing, disse vil ha direkte kontakt via radio til losseansvarlig på skipet. Det er forutsatt at de befinner seg inne i et kaihus under lossingen - Det er forutsatt at kaihuset gir god beskyttelse ved en eventuell brann, samt at gass ikke kan trenge inn i huset - En brann på sjø som følge av brudd på losseslange vil ikke eskalere til tankskipet som ligger ved kai (skipene har så stor strukturell integritet at de vil klare å ta opp de svekkelser som vil oppstå i branneksponerte deler som følge av en brann med varighet på opptil 10 minutter) - For 2/3 av alle brudd på losselange er det antatt at bruddet vil skje over kai (2/3 av slangen går over kai), og produktet vil da samles på kaien - Ved sen antennelse av en eventuell gassky fra en lekkasje er det forutsatt at antenningen skjer i ytterkanten av skyen - Under lossing fra skip vil det være maksimalt 4 losseslanger i bruk samtidig, i analysen er det forøvrig forutsatt at lekkasje i losseslange kun skjer i en slange av gangen - Det er konservativt forutsatt at trykket i rørledning fra kai til terminalen er 10 bar, og lengden er ca. 400 m. Tankpark - Alt elektrisk utstyr inne i produkttankene er designet for bruk i sone 0 - Alt elektrisk ustyr inne i tankparkene er designet for bruk i sone 1 - Installerte slukkemidler vil effektivt kunne slokke branner i additivtanker og kategori 2-væsketankene - Medium og alvorlige lekkasjer kan kontrolleres ved at ringmur skumlegges (gjelder for alle kategori 2-væsketanker) - Det er forutsatt at trykket i linjene i tankpark 1 er 10 bar - Det forutsettes eksplosjonsrisikoreduserende tiltak på produkttanker i form av trykkavlastningspaneler som gir etter ved 0.2 bar overtrykk _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

9 Risikoanalyse av Tananger depot Side 3 Bilfylleplass - Trykket i lasteslangen er 5 bar, og slangene har dimensjon 4". VRU - Det foreligger p.t. ikke underlag på ny VRU (Vapour Recovery Unit) for anlegget. Det er konservativt forutsatt at VRU-anlegget er tilsvarende som anlegget på Sjursøya, ref. /11/. Det innebærer blant annet at det største gassvolumet inne i VRU bygget er i absorpsjonstankene. Hver av disse har et volum på 13 m 3. Hendelser - Det er forutsatt at alle de identifiserte hendelsene kan finne sted når som helst på døgnet. Meteorologi - Værstatistikken er basert på målinger fra værstasjonen på Sola flyplass. - Det er forutsatt en vindhastighet på 5 m/s i 60 % av tiden. I 15 % av tiden er det forutsatt en vindhastighet på 1 m/s, mens i 25 % av tiden er det forutsatt en vindhastighet på 7 m/s. Det refereres til kapittel 2.11 for nærmere beskrivelse av værforhold. 1.4 Forkortelser og definisjoner FAR - Fatal Accident Rate (antall drepte pr eksponerte arbeidstimer) ISPS - International Ship and Port Facility Security (sikkerhetsgodkjent havn) LFL - Lower Flammable Limit (nedre brennbarhetsgrense) LNG - Liquified Natural Gas PLL - Potential Loss of Life (forventet antall omkomne pr. år ) UFL - Upper Flammable Limit (øvre brennbarhetsgrense) VRU - Vapour Recovery Unit (dampgjenvinningsanlegg). 1. person: Personer som er direkte involvert i terminalens virksomhet, dvs. de ansatte ved Tananger depot. 2. person: Personer som ikke er direkte knyttet til driften av terminalen, men som har nytte av å være i nærheten av terminalen. Personell tilknyttet nabovirksomheter samt personer som benytter seg av den planlagte interne havneveien i området betraktes som 2. person. 3. person: Personer utenfor selskapets terminal som kan påvirkes av selskapets aktiviteter. Sone 0 er områder hvor det forekommer eksplosjonsfarlig atmosfære uavbrutt eller i lange perioder. Sone 1 er områder hvor det leilighetsvis må regnes med eksplosjonsfarlig atmosfære under normale forhold. Sone 2 er områder hvor det forekommer eksplosjonsfarlige atmosfære bare unntaksvis og kortvarig under normale forhold _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

10 Risikoanalyse av Tananger depot Side 4 Klassifisering av brannfarlig væske. En ny "Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen" trådte i kraft 8. juni 2009, ref. /1/. Det nye globale klassifiseringssystemet "Globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS)" utgitt av De forente nasjoner (FN) gir felles kriterier for klassifisering og merking av kjemikalier. GHS innebærer bl.a. at det innføres nye faresymboler og at betegnelsen på brannfarlig væske A, B og C opphører. Brannfarlig væske deles heretter inn i kategori 1, 2 og 3. Kategori 1 er for væsker som har flammepunkt på høyst 23 C og kokepunkt på høyst 35 C. Flammepunkt er den laveste temperaturen en brennbar væske kan ha under normale forhold for å avgi damp i en antennelig konsentrasjon. Temperaturen som er nødvendig for selvantenning er normalt høyere. Kategori 2-væsker har flammepunkt på høyst 23 C og kokepunkt over 35 C, mens kategori 3-væsker har flammepunkt mellom 23 C og 60 C. Kategori 4 er for væsker med flammepunkt mellom 60 C og 93 C. Det er en egen kategori for diesel og fyringsoljer (gassolje, diesel og lett fyringsolje) med flammepunkt mellom 60 C og 100 C, ref. /2/. 1.5 Analysemetodikk Den gjennomførte risikoanalysen er basert på normal risikoanalysemetodikk slik som beskrevet i Norsk standard Metodikken brukt i denne analysen er vist i Figur 1.1. Risikoanalysen er generelt bygget opp etter følgende oppsett: 1. Akseptkriterier og forutsetninger 2. Systembeskrivelse inklusive innsamling av relevant bakgrunnsdata 3. Fareidentifikasjon og årsaksanalyse 4. Konsekvens- og frekvensvurderinger/beregninger 5. Risikovurderinger/beregninger 6. Identifisering av risikoreduserende tiltak. En forenklet framstilling av denne er vist i Figur 1.1. Figuren er delt opp i 4 hovedelementer fra midten og utover - risikoestimering, dvs. estimering av frekvenser og konsekvenser som samlet gir et risikobilde - risikoanalyse, dvs. systematisk gjennomgang av analyseobjektet, beskrivelse av objektet, fareidentifisering og vurdering fram til presentasjon av et risikobilde - risikofastsettelse, dvs. sammenligning av risikobildet med risikoakseptkriterium - risikostyring og kontroll, dvs. identifisering av nødvendige risikoreduserende tiltak enten som resultat av uakseptabelt risikonivå eller som et ytterlig ønske om å forbedre sikkerheten for aktiviteten _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

11 Risikoanalyse av Tananger depot Side 5 Planlegging Risiko aksept kriterier System definisjon Fare identifikasjon Risikoreduserende tiltak Konsekvens vurdering Frekvens vurdering RISKO ESTIMERING Risiko bilde RISIKOANALYSE Risiko evaluering uakseptabel Risiko fastsettelse Risiko styring og kontroll Flere risikoreduserende tiltak akseptabelt Figur 1.1: Forenklet framstilling av hovedelementer i en risikoanalyse og av sikkerhetsstyring tilknyttet en risikoanalyse 1.6 Fremgangsmåte Analysen startet med en familiarisering av terminalen hvor analysepersonellet systematisk arbeidet seg gjennom den tilgjengelige informasjon slik den er gjengitt i anleggsbeskrivelsen i kapittel 2 av denne rapporten. Basert på tilgjengelig informasjon om konseptet ble en systematisk fareidentifikasjon gjennomført. Fareidentifikasjonen ble utført av Lloyd's Register Consulting, Cowi og Shell med basis i systembeskrivelsen og de områdespesifikke detaljene i Tananger. Dette arbeidet førte til en liste over mulige potensielle farer. Enkelte risikoreduserende tiltak ble også identifisert i denne prosessen. For enkelte hendelser ble det vurdert som lite hensiktsmessig å beregne risikoen kvantitativt da enten frekvensen og/eller konsekvensen er vurdert til å være svært lav. For disse hendelsene er det ikke gjort noen videre risikovurderinger. Sannsynlighet av de ulike hendelsene ble evaluert ved å benytte hendelsestrær, statistiske data eller modeller; avhengig av hva som var mest hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle. I konsekvensvurderingene ble mulige konsekvenser av de identifiserte hendelsene beregnet. I dette arbeidet ble det empiriske verktøyet PHAST og CFD verktøyet KFX benyttet for å kunne beregne spredning av utslipp, varmelaster fra branner etc. CFD verktøyet FLACS er benyttet til å simulere eksplosjoner og trykkbølger fra kategori 2-væske tankene. Sannsynlighet og konsekvens for de ulike identifiserte hendelsene er så kombinert for å beregne risikobildet. Til slutt er risikoen evaluert og sammenlignet mot akseptkriteriene. Anbefalinger om ytterligere risikoreduserende tiltak blir gitt _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

12 Risikoanalyse av Tananger depot Side 6 2. BESKRIVELSE AV TERMINALEN 2.1 Generelt Det er under planlegging en oppgradering av Tananger depot i Tananger, hvor bensin-, diesel- og jet fuel-produkter skal lagres. Produktene losses fra skip ved kaien, og transporteres videre gjennom en importledning til selve tankene hvor de lagres. Produktene skal transporteres fra terminalen ved hjelp av tankbiler. Det vil ikke foregå noen prosessering av produktene, utenom tilsetning av forbedringsadditiver. 2.2 Anleggets overordnede designkriterier Anlegget vil bli designet for å være i overensstemmelse med følgende - norske lover og forskrifter som blant annet: * "Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver/brann- eksplosjonsvernloven" og "Lov om vern mot forurensinger og om avfall (forurensingsloven)" med underliggende forskrifter og veiledninger - tilfredsstille akseptable risikonivåer i forhold til de akseptkriteriene som er lagt til grunn i denne kvantitative risikoanalysen - plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser - alle EU/EØS standarder og retningslinjer som er relevante for dette anlegget. Dette inkluderer gjennomføring av pålagte 3. parts kontroller i forhold til design, konstruksjon og drift - standarder og retningslinjer gitt av Norsk Petroleumsinstitutt - eventuelle særskilte tekniske anerkjente kontrakts- og innkjøpsstandarder - god ingeniørpraksis. 2.3 Produkter og produktgjennomgang Produkter og lagringsvolumer Tabell 2.1 viser produkter, klassifisering, antall tanker og tankstørrelse, samt det totale antall tanker og tankvolum for hovedproduktene ved Tananger depot. Tabell 2.1: Produkter og lagringsvolumer Forklaring Fareklasse Antall tanker Tankvolum Totalt Betegnelse Handelsnavn volum Mogas/SP 95 Bensin 95 Kategori Jet A1 Jet fuel Kategori FAME Biodiesel D&F AGO/B0 Diesel D&F Total I tillegg vil anlegget kunne ha inntil 7 additivtanker med inntil 10 m³ i hver i tillegg til en multicompartmenttank med 4 rom på 10 m³ hver _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

13 Risikoanalyse av Tananger depot Side 7 Import av hovedproduktene vil bli utført av tankbåter, mens additiver vil bli importert med tankbiler eller i containere. Tankbåtene kan levere flere forskjellige produkter samtidig og kan ta opptil tonn. Det er forventet totalt 50 skipsanløp for importer pr. år. Eksport vil bli utført av tankbiler. Gjennomsnittlig tankbilstørrelse er empirisk fastsatt til 35 m 3. Biodiesel vil bli eksportert som tilsetningsstoff i AGO. Antall eksporter med tankbil er forventet å bli tankbilrom pr. år Produktgjennomgang På Tananger depot vil det håndteres både kategori 2- og 3-væsker og diesel og fyringsoljer. Tabell 2.2 gir en oversikt over produktene som skal håndteres på terminalen, samt produktgjennomgangen. Tabellen viser også hvilken fareklasse de ulike produktene tilhører. For beregninger videre i analysen er det antatt en tetthet på 750 kg/m 3 for kategori 2-væsker. Tabell 2.2: Produktgjennomgang ved oljeterminal for et normalår Produkt Transportenhet Volum Navn Fareklasse Import Eksport Import (m 3 ) Eksport (m 3 ) Mogas/SP 95 Kategori 2 Skip Tankbil Jet A-1 Kategori 3 Skip Tankbil AGO/GO Diesel og Skip Tankbil fyringsoljer Biodiesel Diesel og Inkludert i AGO Skip Tankbil fyringsoljer Total Transportmidler og logistikkbetraktninger I analysen er det lagt til grunn normal drift av terminalen. Dette innbefatter følgende hovedaktiviteter - import fra tankskip - eksport via tankbiler. Import fra tankskip Det er anslått 50 årlige ankomster av tankskip til Tananger depot som inneholder ulike produkter, og totalt 96 importaktiviteter. Maksimal importstørrelse er m 3, og effektiv lossetid pr. import forventes å variere mellom ca. 1 og ca. 15 timer. Et skip vil ligge til kai i minimum 5 timer, selv om effektiv lossetid er mindre. Vanlig losserate er 800 m 3 /t, og maksimal rate vil være m 3 /t. Under lossing fra skip vil det være maksimalt 4 losseslanger i bruk samtidig _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

14 Risikoanalyse av Tananger depot Side 8 Tabell 2.3: Oversikt over import med skip 1Produkt Årsvolum m 3 Importstørrelse, m 3 Antall importer Lossehastighet m 3 /t Lossetid pr. import, t Mogas 95/SP ,3 Jet A1(DGK) ,5 AGO/GO ,9 Biodiesel ,5 Totalt * * Importene fordeles på anslagsvis 50 årlige skipsanløp. Beregnet gjennomsnittsvolum pr. anløp blir ca m³ Utlastning med tankbil Utlastningen av produkter vil foregå både til store og små tankbiler, og romstørrelsen vil variere mellom 3-15 m 3. En romstørrelse på 15 m 3 er primært benyttet til jetfuel, mens romstørrelser på 4-6 m 3 er mest vanlig. Ved fylling av tankbil vil det være lav rate i starten og på slutten av fyllingen blant annet for å unngå "plasking" og oppbygning av statisk elektrisitet. Maksimal rate er l/t (pr. arm). Tabell 2.4 viser en oversikt over anslått antall rom pr. år for de ulike produktene. Tabell 2.4: Oversikt over eksport med tankbil Produkt Årsvolum Antall rom Romstørrelse Mogas 95/SP Jet A1(DGK) AGO/GO ( )* (55.000)* Biodiesel Inngår i AGO Totalt * Inkl biodiesel 2.4 Plassering og layout Tananger depot er planlagt plassert i Tananger Teminal. Plasseringen av Tananger depot på havneområdet fremgår av nedenstående Figur _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

15 Risikoanalyse av Tananger depot Side 9 Figur 2.1: Skisse av den planlagte terminalen Anleggets oppbygning Tananger depot vil bestå av følgende hoveddeler - kai - tankpark 1 og 2 - pumpestasjon - VRU (Vapour Recovery Unit) - tankbilfylleplass - additivsystem - rørgater - hjelpesystemer - infrastruktur Kai Eksisterende kai vil bli benyttet. Alle hovedprodukter vil bli losset med slanger Tankpark 1 og 2 Tankene vil bli samlet i tankparker, som også vil fungere som felles spilloppsamlingskummer. Dette er det mest hensiktsmessige med tanke på plassforbruk og risiko. Tankpark 1 vil inneholde kategori 3-væsker og diesel og fyringsoljer og tankpark 2 vil innholde kategori 2-væsker _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

16 Risikoanalyse av Tananger depot Side 10 Den interne plasseringen av tankene er gjort ut i fra praktiske hensyn, som plassering av rørgater, pumpestasjoner, plasshensyn og servicevennlighet. Det vil være forutsatt et omfattende trappe- og gangbanearrangement som sikrer god ankomst til oppsamlerkum og tanktak. Tankene med fundamenter vil bli plassert i oppsamlerkummer i betong. Alle hovedprodukttanker vil fortrinnsvis bli bygget i karbonstål og de vil bli overflatebehandlet utvendig, i bunn og en meter oppover mantelvegg på innsiden. Jetfueltankene vil bli overflatebehandlet etter egne krav. Alle tanker vil bli designet i henhold til anerkjent standard. Tankene vil bli designet med trykkavlastningspaneler som gir etter ved 0.2 bar overtrykk. Panelene er festet med hengsler slik at de ikke flyr avgårde når de åpner. Antatt areal for panelene er 32 m Pumpestasjon Pumpestasjonene vil bli plassert på utsiden av tankparkene, men inntil tankparkveggen til sine respektive tankparker. Begge pumpestasjonene vil stå på hver sin spillplate av betong Dampgjenvinningsenhet - VRU (Vapour Recovery Unit) VRUen vil stå på egen spillplate av betong. Den vil tilfredsstille EU-krav til effektivitet og utslipp. Det er forslått en VRU type med aktive kullsenger og sirkulasjonssystem til produkttankene for Mogas 95/SP 95. VRUen vil bli levert som en komplett enhet. Den vil bli designet for å kunne håndtere etanolholdig bensin Tankbilfylleplass Eksisterende tankbilfylleplass vil bli benyttet, med en utvidelse av fra tre til fire fyllebayer. Av praktiske hensyn er de forskjellige produktene samlet i forskjellige kjøreløp på tankbilfylleplassen. Det vil være et kjøreløp for jetfuel, et kjøreløp for Jet A1-containere og farget diesel og to bayer for motordrivstoff. Lasting av tankbil skjer ved bruk av tradisjonelle lastearmer for bunnfylling av typen med fjær/kompresjonssylinder eller tilsvarende. Det er plassert koblinger for resirkulasjon av bensindamp til VRU i kjøreløpene. Tankbilfylleplassen har værbeskyttende overbygg som består av en rammekonstruksjon kledd med plater, plassert på en støpt spillplate av betong Additiver Additivtankparken vil bli plassert i nærheten av tankbilfylleplassen for å sikre korte rørstrekk, samt enkel import av additiver fra tankbiler og containere. Anlegget vil kunne ha inntil 7 additivtanker med inntil 10 m³ i hver i tillegg til en multi-compartment-tank med 4 rom på 10 m³ hver. Additivsystemet vil utelukkende bli bygget i rustfritt/syrefast stål. Det er tatt høyde for at additivene kan være kategori 2 væsker _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

17 Risikoanalyse av Tananger depot Side Rør og rørgater Rørgatene vil i tankparkene gå høyere enn pumpestasjonene, men under gangbanene. Rørgatene vil gå så høyt at det er mulig å passere under med et veigående kjøretøy. Minste frie kjørehøyde vil bli 4,5 meter. Rørgaten vil bli inngjerdet på kaiområdet og helt fram til gjerdet rundt terminalen. Rørledningene for additiver vil bli utført i rustritt stål og alle hovedrørledninger for produkt vil bli utført i karbonstål. Rørledningene vil være helsveiset med et minimum antall flenser. Det vil kun være flenser der det er spilloppsamling. I tankparkene vil rørgatene gå på innsiden av tankparkveggene, slik at eventuelt spill vil fanges opp. Rørene vil bli designet etter anerkjent standard. Traseen til den planlagte interne havneveien er fortsatt uavklart (se kapittel 2.9). Rørgatene vil enten gå under veien i kulvert eller over veien i påkjøringsvern. Uavhengig av teknisk løsning, vil rørgatene bygges slik at risikoen for kollisjon er minimal, og ved eventuell kollisjon vil de være godt beskyttet av påkjøringsvern. Der hvor kjørebanene til tankbilene krysser under rørgatene vil opplagringene bli beskyttet med kraftige påkjøringsvern av betong, liknende de som finnes ved inn- og utkjøringen av tankbilfylleplassen. Rørgater som går under veien vil gå gjennom kulverter. Transport av farlig gods er utenfor omfanget av denne analysen og eventuelle hendelser med kjøretøyer som frakter farlig gods på den nye planlagte havneveien er ikke vurdert i denne risikoanalysen Hjelpsystemer Hjelpsystemene vil bestå blant annet av brannslukking og overrislingsanlegg, bensindampgjenvinningssystem (VRU), prøvetakingssystem, strippesystem, slop-/retursystem og dreneringssystem. Flere av disse systemene vil innholde noen mindre tanker Infrastruktur Infrastrukturen er alle de andre systemene en operativ oljeterminal trenger, som strøm, nødstrøm, tele, vann, avløp, veinett, inngjerding mv. 2.5 Driftsfilosofi Tananger depot vil være bemannet fra 6 til 19. Ved lossing fra skip utenfor dette tidsrommet vil terminalen også være bemannet. Den operative tiden vil være minimum 18 timer i døgnet, 300 dager i året. Vedlikehold og større operasjoner vil bli utført av innleid personell. Tananger depot vil være fullautomatisert. Både tanker, pumpestasjoner, tankbilfylleplassen og lossingen fra kaien, vil bli overvåket med trykk-, nivå- og mengdemålere. Disse vil detektere unormale verdier og melde fra om dette og eventuelt føre til full stopp. Terminalen vil også bli utstyrt med automatiske ventiler som stenges ved kraftbortfall, såkalt fail-safe-to-close design. Det vil bli lagt stor vekt på å forhindre, oppdage og stoppe spill og brann. Det betyr at sikkerhetsutstyret skal være i henhold til gjeldende lover og forskrifter _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

18 Risikoanalyse av Tananger depot Side Sikkerhetsfilosofi og barrierer Anlegget vil ha en rekke sikkerhetsinstallasjoner og systemer. Disse er beskrevet som følger - brannslukkings- og overrislingssystem - overfyllingsvarsel- og vern - eksplosjonssikkerhetsutstyr - øvrige sikkerhetssystemer Brannslukke- og overrislingssystem Det vil være forskjellig typer brannbekjempelse på forskjellige områder i Tananger depot - overrisling på alle tanker - fast skumslukkingsanlegg på alle kategori 2- og kategori 3-væsketanker - fast skumslukkingsanlegg i oppsamlerkummer for kategori 2-væsketanker - fast skumslukkingsanlegg i tankbilfylleplassen, i pumpestasjoner og på kai - uttak for mobile skumkanoner - brannvegger der det er nødvendig Skumanlegget vil bli dimensjonert ut i fra NFPA 11, og overrislingsanlegget vil bli dimensjonert etter DSBs "Veiledning om oppbevaring av brannfarlig væske i stasjonære tanker". Andre relevante standarder er DEP / / / Overfyllingsvarsel- og vern Alle tankene vil være utstyrt med nivåmålingsutstyr, samt overfyllingsvarsel og -vern. Det vil også være automatiske ventiler på alle import- og eksportrør. Disse ventilene vil bli koblet direkte til overfyllingsvernet Eksplosjonssikkert utstyr Eksplosjonsfarlige områder på Tananger depot vil bli klassifisert i henhold til IEC Classification of hazardous areas og IP15 Area classification code for petroleum installastions, modell code of safe Practice, Part 15. Alt mekanisk og elektrisk utstyr plassert i disse områdene vil tilfredsstille krav til merking og bruk av disse, i henhold til ATEX forskriftene. Det vil bli utarbeidet EX-sonekart som er i henhold til gjeldende standarder. Kaihuset vil stå i klassifisert område og vil bli overtrykksventilert Øvrige sikkerhetssystemer og barrierer Tankanlegget vil bli utstyrt med deteksjonssystemer for lekkasje og brann på strategiske steder. Det vil også bli plassert nødstoppbrytere, manuelle brannmeldere og brytere for igangsettelse av brannbekjempelse på strategiske steder _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

19 Risikoanalyse av Tananger depot Side Miljøsikringstiltak Generelt Det er viktig for driftsselskapet at utslippene begrenses til et minimum. I tillegg til å følge de utslippskrav som stilles av myndighetene, ønsker driftsselskapet å minimere sine utslipp ytterligere. Tankene som inneholder kategori 2-væsker vil bli utstyrt med flyteteppe for å redusere avdamping til omgivelsene. Det vil ikke bli installert flytetepper på de andre tankene. Som ledd i å hindre utslipp og spill har man følgende miljøsikringstiltak: - primære oppsamlingssystem - sekundære oppsamlingssystem - oljevernutstyr og beredskapsplaner ved spill Primær oppsamling Som primær oppsamling, vil det være spillkar/trau under alle steder hvor det normalt skal tappes/håndteres produkt, som blant annet ved alle koblingspunkter for slanger og lastearmer for tankbiler og tankskip Sekundær oppsamling Oppsamlerkummer for tanker Oppsamlingskapasiteten for oppsamlingskummen vil bli dimensjonert etter volumet av den største tanken i tankparken + 10 % av det totale volumet av de resterende tankene i tankparken pluss 15 cm. Tankparkene vil bli delt inn i flere mindre seksjoner for god spillkontroll. Avløp fra oppsamlingskummen vil alltid være stengt. Regnvann slippes ut manuelt, etter inspeksjon av innholdet i oppsamlingskummen. Dreneringskapasitet fra oppsamlerkummer skal tilsvare potensielt tilført brannvannsmengde. Kai Hele kaidekket er definert som spillområde og alt avløp her blir ledet til oljeutskiller. Det er spilloppsamlingsarrangementer ved alle primære spillpunkter som nevnt under kapittel Kaihuset vil være bemannet så lenge det pågår lossing. Tankbilfylleplass Dreneringssystemet på tankbilfylleplassen er konstruert slik at spill ikke vil kunne forflytte seg mellom de forskjellige kjøreløpene. Utformingen av spillplatting og avløpssystem er dimensjonert for å hindre at et eventuelt større spill vil havne på gårdsplass. I avløpssystemet er det en "catch tank" som skal samle opp et eventuelt større produktspill ved uhell i tankbilfylleplass Øvrige spillplattinger Det vil være spillplattinger og tette gulv med avløp til oljeutskiller på alle steder med rør- og utstyrsarrangementer som blant annet pumpestasjoner, VRU _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

20 Risikoanalyse av Tananger depot Side Oljevernutstyr og beredskapsplaner Anlegget er utstyrt med oljevernutstyr som kan ta hånd om oljesøl. Dette er blant annet - oljelenser, tilstrekkelig lengde for å nå rundt tankbåt ved kai - oljevernbåt plassert på kai med væskebeskyttelse og løftekran - absorberende utstyr I tillegg er det oljeberedskapsplaner som involverer rutiner og varsling av alle typer spill. 2.8 Nabovirksomhet Det ligger en rekke kontorlokaler og virksomheter i nærområdet til terminalen. Tabell 2.5 viser en oversikt over de nærmeste nabovirksomhetene og antall ansatte som i denne analysen er antatt å være 2.-person. Figur 2.2 viser hvor disse virksomhetene er lokalisert. Tabell 2.5: Nærliggende virksomheter og antall ansatte Nr. på figur Bedrift Personer som oppholder seg innendørs Personer som oppholder seg utendørs 1 BJ Hughes Intertek Westlab Spesialavfall Rogaland Consult Supply Microa Dr. Horve Intern havnevei Det planlegges en intern havnevei i Risavika for å begrense trafikk med farlig gods på offentlige veier i Tananger-Risavika området. Den endelige traséen er ikke avklart men det antas at veien vil gå gjennom ytterdelen av Shells depotområde. 1 2 Trolig flere enn det reelle antallet, men antallet er konservativt og anses derfor som akseptabelt å bruke i analysen. Det var for denne virksomheten ikke mulig å finne en oversikt over antall personer, så dette er en antagelse. For de andre virksomhetene er antagelsene basert på samtaler med virksomheten _r1_sluttrapport_c 26. januar 2015 Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet

Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet Røykvarslere i norske hjem: status og funksjon Kai Arne Jenssen UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MASTEROPPGAVE 30 STUDIEPOENG

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund

RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund Kunde: Franzefoss Gjenvinning AS Att: Astrid Drake Postboks 53 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Vår2015 Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Siren Gaden, Dmitry Kuklin, Paul Anders Næss og Andreas

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel: Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

Vurdering av sårbarhet for havner og havneterminaler

Vurdering av sårbarhet for havner og havneterminaler Vurdering av sårbarhet for havner og havneterminaler Veiledning 21. februar 2012 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Gjennomføring av sårbarhetsanalysen... 5 Definisjoner... 6 Trinn 1: Kartlegging

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Risiko for forlenget bremsevei

Risiko for forlenget bremsevei Risiko for forlenget bremsevei Rapport nr. 21.406.003/R1 Dato 1. november 2002 Kunde Statens Jernbanetilsyn Risiko for forlenget bremsevei Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, OPPDRAG OG GJENNOMFØRING

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer