Oppgradering av Norske Shells depot i Risavika. Mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgradering av Norske Shells depot i Risavika. Mars 2014"

Transkript

1 Oppgradering av Norske Shells depot i Risavika Mars

2 Vår historie 1. Terminalens betydning for lokal forsyning av drivstoff 2. Fjelltankene er ikke en bærekraftig løsning 3. Tidsplan 4. Evaluering av alternativer 5. Løsning 6.Konsekvensutredning og veien videre 7. Sikkerhetsfilosofi og miljøsikringstiltak Copyright of AS Norske Shell 2

3 Terminalen i Risavika: Svært viktig for lokal forsyning av drivstoff Shell terminal Karmøy Hovedterminal for forsyning av drivstoff i Stavanger regionen og Sør-Rogaland Leveranse til mer enn 50 % av bensinstasjonene 100 % av flydrivstoff til Stavanger lufthavn Sola, Haugesund lufthavn og Kristiansand lufthavn,kjevik. Terminalen i Risavika Terminalen leverer også drifstoff til lokale industrielle og kommersielle brukere. SFR Kristiansand Depot Alternativ forsyning til Stavanger lufthavn, Sola er tankbiler fra Mongstad. Alterativ forsyning til bensinstasjone er tankbiler fra Karmøy via ferje og undersjøiske tunneler og transport fra Kristiansand. Copyright of AS Norske Shell 3

4 Fjelltankene er ikke en bærekraftig løsning Terminalen bruker fjelltanker som ble bygget på 1960-tallet m m Denne type fjelltanker anbefales ikke lenger av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tankene kan ikke inspiseres visuelt fordi de er hugget ut i fjell Fjelltankene kan ikke repareres permanent og de må derfor stenges dersom det skjer lekkasjer. Dette er den eneste delen av tanken som er synlig Siste lekkasje var sommeren 2013, noe som førte til leveranseproblemer til Stavanger lufthavn, Sola. Copyright of AS Norske Shell

5 Tidsplan Identifiser Vurder Velg Definer Utfør Driv Tid nå Hovedaktivitet To analyser av fjelltankene Alternativer vurdert Søknadsprosess, informasjon og Identifiserte risikoreduserende tiltak Konsekvens- utredning Besluttet i 2010 å utvikle et alternativ Kommersielle forhandlinger Intern godkjenning Copyright of AS Norske Shell

6 Alternativ 1: Hvorfor ikke bygge et nytt fjellanlegg? fordi: Det vil bety stans i eksisterende drift i minst fire år i byggefasen. Spregning av betydelige fjellmengder med økt sikkerhetsrisiko for arbeidsstyrken ulemper for naboene i byggefasen. Fjellanleggområdet Inngang Svært begrenset område og smal tilgang betyr økt Copyright risiko i byggefasen of AS Norske Shell Sprengning av store store fjellmasser vil bety ulemper for naboene i byggefasen

7 Alternativ 2: Hvorfor ikke bygge et annet sted? Krav til nytt sted Tilgang til dypvannskai for import av produkter Kort avstand til bensinstasjonene og flyplassen for å minimalisere transport på vei Tilstrekkelig areal Flere steder ble evaluert i 2011 Rosenberg verft (Buøy): For liten plass, kaidybde kun 8 meter Randaberg/Mekjarvik: Landområdet er solgt Stavanger/Dusavika: Ikke tilstrekkelig plass Stavanger/Kaldhammeren: Ikke tilstrekkelig plass Hå (Jæren): Regulert for fiskerier Egersund: For langt unna Copyright of AS Norske Shell 7

8 Alternativ 3: Hvorfor ikke bygge et annet sted i Risavika? LNGanlegg Nåværende terminal 50 % dyrere sammenlignet med oppgradering av eksisterende anlegg: Ny kai, fylleplass for tankbiler og kontorbygg Riving av disse fasilitetene på eksisterende anlegg Mulig alternativt sted Samfunnsrisikoen for nytt sted i Risavika er lik risikoen på eksisterende anlegg. Det er færre bolighus i nærheten av det nye stedet, men det finnes tre store kontorbygninger. Copyright of AS Norske Shell

9 Løsning: Oppgradeing av det eksisterende anlegget NORD Eksisterende kai Nye tanker Fyllingsområde for tankbiler Nytt lagerområde Eksisterende kontorbygg Kontrollrom for brannvern med helautomatisk skumlegging Små dreneringstanker 9

10 Konsekvensutredning: Status og veien videre Utredningsprogrammet startet ved utløpet av 2012 Program ble godkjent i desember i fjor Rapporten og hovedplanen (soneinndeling) sendes inn i begynnelsen av april Utvalgsmøte 7. mai? I dag Copyright of AS Norske Shell 10

11 Sikkhetsfilosofi og sikkerhetssystemer (Hentet fra Konsekvensutredningen under arbeid) Forebygging av brann, eksplosjon og ulykker er en vesentlig del av design for det nye anlegget. Det vil bli etablert barrierer for å hindre spredning dersom en eventuell hendelse likevel skulle inntreffe. Anlegget vil bli utsyrt med: brannslukkings- og overrislingssystem på alle tanker overfyllingsvarsel- og vern eksplosjonssikre installasjoner øvrige sikkerhetssystemer Overfyllingsvarsel- og vern Alle tankene vil være utstyrt med nivåmålingsutstyr, samt overfyllingsvarsel og -vern. Det vil også være automatiske ventiler på alle import- og eksportrør. Disse ventilene vil bli koblet direkte til overfyllingsvernet. Brannslukking- og overrislingssystem Det vil være forskjellig typer brannbekjempelse på forskjellige områder i oljeterminalen. oppsamlingskummer (unngå spredning) overrisling på alle tanker fast skumslukkingsanlegg på alle A- og B-væsketanker fast skumslukkingsanlegg i oppsamlerkummer for A-væsketanker fast skumslukkingsanlegg i tankbilfylleplassen, i pumpestasjoner og på kai uttak for mobile skumkanoner brannvegger der det er nødvendig Eksplosjonssikkert utstyr Eksplosjonsfarlige områder på oljeterminalen vil bli klassifisert og det vil bli utarbeidet EX-sonekart som er i henhold til gjeldende standarder. Alt mekanisk og elektrisk utstyr plassert i disse områdene vil tilfredsstille krav til merking og bruk av disse, i henhold til ATEX forskriftene [. Kaihuset vil stå i klassifisert område og vil bli overtrykksventilert. Øvrige sikkerhetssystemer Tankanlegget vil bli utstyrt med deteksjonssystemer for lekkasje og brann på strategiske steder. Det vil også bli plassert nødstoppbrytere, manuelle brannmeldere og brytere for igangsettelse av brannbekjempelse på strategiske steder. Copyright of AS Norske Shell 11

12 Miljøsikringstiltak (Hentet fra Konsekvensutredningen under arbeid) Det er viktig for driftsselskapet at utslippene begrenses til et minimum. Tankene som inneholder A-væsker vil bli utstyrt med flyteteppe for å redusere av-damping til omgivelsene. Lasteplassen for tankbiler tilknyttes ny dampgjenvinningsenhet for å forhindre avdamping ved lasting til tankbil. Som ledd i å hindre utslipp og spill har man følgende miljøsikringstiltak: primære oppsamlingssystem sekundære oppsamlingssystem oljevernutstyr og beredskapsplaner ved søl. Som primær oppsamling, vil det være spillkar/trau under alle steder hvor det normalt skal tappes/håndteres produkt, som blant annet ved alle koblingspunkter for slanger og lastearmer for tankbiler og tankskip. Sekundær oppsamling Oppsamlerkummer for tanker Oppsamlingskapasiteten for oppsamlingskummen vil bli dimensjonert etter volumet av den største tanken i tankparken, i tillegg 10 % av det totale volumet av de resterende tankene i tankparken pluss 15 cm overhøyde for brannvann/skum. Tankparkene vil bli delt inn i flere mindre seksjoner for god spillkontroll. Avløp fra oppsamlingskummen vil alltid være stengt. Regnvann slippes ut manuelt, etter inspeksjon av innholdet i oppsamlingskummen. Dette tilfredsstiller både DSBs og Miljødirektoratets retningslinjer for kapasitet til oppsamlingsarrangement. Kai Hele kaidekket vil bli definert som spillområde og alt avløp her vil bli ledet til oljeutskiller. Det vil være spilloppsamlingsarrangementer ved alle primære spillpunkter. Kaihuset vil være bemannet så lenge det pågår lossing. Tankbilfylleplass Dreneringssystemet på tankbilfylleplassen vil bli konstruert slik at spill ikke vil kunne forflytte seg mellom de forskjellige kjøreløpene. Utformingen av spillplatting og avløpssystem vil bli dimensjonert for å hindre at et eventuelt spill vil havne på gårds-plass. I avløpssystemet vil det være en oppsamlingstank på 3 m 3 som skal samle opp et eventuelt produktspill ved uhell i tankbilfylleplass. Øvrige oljesøl plattinger Det vil være oljesøl plattinger og tette gulv med avløp til oljeutskiller på alle steder med rør- og utstyrsarrangementer som blant annet pumpestasjoner, og gjenvinningsanlegg (VRU). Oljevernutstyr Anlegget er allerede utstyrt med oljevernutstyr som kan ta hånd om oljesøl. Dette er blant annet: oljelenser, tilstrekkelig lengde for å nå rundt tankbåt ved kai oljevernbåt plassert på kai med væskebeskyttelse og løftekran absorberende utstyr. Copyright of AS Norske Shell 12

13 Copyright of AS Norske Shell

Risikoanalyse av Tananger depot

Risikoanalyse av Tananger depot Risikoanalyse av Tananger depot Rapport nr. 102039/R1 Dato 26. januar 2015 Kunde COWI Risikoanalyse av Tananger depot Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 1.1 Hensikt 1 1.2 Analysens omfang 1 1.3

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker

Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker Forord Veilederen er utarbeidet av representanter fra bygg- og anleggsbransjen, oljebransjen og bransjeorganisasjonene Norsk Petroleumsinstitutt

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 138551 18.08.2005. Frøya Vindpark - vurdering av fare for forurensning av drikkevannskilde

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 138551 18.08.2005. Frøya Vindpark - vurdering av fare for forurensning av drikkevannskilde SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 138551 18.08.2005 Oppdragsnavn: Tilleggsutredninger Frøya Vindpark Kunde: Nord-Trøndelag Elektrisitetverk (NTE) Frøya Vindpark - vurdering av fare

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Veiledning til handel med fyrverkeri

Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til forskrift om endring av forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff knyttet til handel med fyrverkeri DSBs veiledning

Detaljer

Innhold 3 EKSTERNE HENDELSER... 9

Innhold 3 EKSTERNE HENDELSER... 9 Dokument ID: SAR 2 Utgave nr.: 2 Konf. grad: Tekst: Åpen, Figurer: Konfidensiell Side 2 av 19 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Designfilosofi... 3 1.3 Designegenskaper... 4 1.4 Stresstest

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø E39 Ålgård - Hove Sårbarhetsanalyse E39 Ålgård - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

Detaljer

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune Risikoanalyse Avfallsenergi AS Stavanger, februar 2009 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post:

Detaljer

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff FOR-2000-05-09 nr 0421 Historisk versjon Tittel: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Fastsatt av Direktoratet for

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 28.10.2013 K-069/13 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet 8 4. Målsetting 10 5.

Detaljer

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April 2013 1 (17) W ern er S t ef an us se n Mobile +47 95082154 Werner.Stefanussen@sweco.no

Detaljer

Miljøvennlige småbåthavner En håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner

Miljøvennlige småbåthavner En håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner Miljøvennlige småbåthavner En håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner Rapport fra prosjektet Hav møter Land Foto: Copyright Bergslagsbild AB Rapportnummer: 14 Rapportnummer

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

5-2015. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2015. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner til å leie fra Xylem i ditt neste prosjekt:

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner Tilsyn med campingplasser og gjestehavner sommer 2013 Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Sammendrag... 3 3.0 Lovgrunnlag... 3 4.0 Gjennomføring av prosjektet... 4 5.0 Rapport fra den enkelte

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

produksjon av bulksprengstoff

produksjon av bulksprengstoff RAPPORT Eksplosjonsulykke ved mobil produksjon av bulksprengstoff Rapport fra prosjektgruppen i DSB som har gjennomgått eksplosjonsulykken i Drevja den 17.12.2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING. Desember 1998. HK GT 980343 b

PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING. Desember 1998. HK GT 980343 b PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING Desember 1998 HK GT 98343 b Konsekvensutredning KVITEBJØRN Desember 1998 ,QQKROGVIRUWHJQHOVH 6DPPHQGUDJ...,QQOHGQLQJ... 1 1.1 Kvitebjørnutbyggingen... 1 1.2 Lovverkets

Detaljer