AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER)"

Transkript

1 øvreoppdragsgiver Avinor Rapporttype Standard AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER)

2 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Avinor Delprosjekt tankanlegg Dokument nr.: 004 Filnavn: M-rap-002-rev-004-Risikoreduserende tiltak Avinors tankanlegg Revisjon Dato Utarbeidet av Jan Rukke, Carina Chiarello og Fred Ytterdahl Jan Rukke og Carina Chiarello Carina Chiarello og Kristine Solberg Opofte Carina Chiarello og Kristine Solberg Opofte Jan Rukke Kontrollert av Carina Chiarello, Fred Ytterdahl Jan Rukke Jan Rukke Kristine Solberg Jan Rukke og Fred Opofte Ytterdahl Godkjent av Vibeke Riis Vibeke Riis Vibeke Riis Vibeke Riis Vibeke Riis Beskrivelse Risikoreduserende tiltak Risikoreduserende tiltak Risikoreduserende tiltak Risikoreduserende tiltak Risikoreduserende tiltak Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Skille mellom krav og anbefalinger. Innsetting av referanser Oppdatere barrierekrav iht. ny foreslått forskrift Endringer etter høringsrunde Satt inn bokstavpunkter og videre kapittelinndeling Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

3 RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) 3 (13) INNHOLD 1. INNLEDNING RISIKOVURDERTE SIKKERHETSTILTAK... 4 Forebyggende sikkerhetstiltak - Nivå Forebyggende sikkerhetstiltak - Nivå Forebyggende sikkerhetstiltak - Nivå SIKKERHETSTILTAK FOR TANKANLEGG FOR OPPBEVARING AV BRENSEL, DRIVSTOFF OG AVISINGSKJEMIKALIER Forebyggende sikkerhetstiltak nivå Generelle krav for alle tankanlegg Spesifikke krav for lagring av avisingskjemikaler Spesifikke krav til overgrunnstanker Spesifikke krav til nedgravde tanker Forebyggende sikkerhetstiltak nivå Generelle krav for alle tankanlegg Spesifikke krav for lagring av avisingskjemikaler Spesifikke krav til overgrunnstanker Spesifikke krav til nedgravde tanker Forebyggende sikkerhetstiltak nivå Generelle krav for alle tankanlegg Spesifikke krav for lagring av avisingskjemikaler Spesifikke krav til overgrunnstanker Spesifikke krav til nedgravde tanker SIKKERHETSTILTAK FOR SMÅEMBALLASJE TIL OPPBEVARING AV OLJEPRODUKTER OG KJEMIKALIER Forebyggende sikkerhetstiltak nivå Forebyggende sikkerhetstiltak nivå Forebyggende sikkerhetstiltak nivå SIKKERHETSTILTAK FOR TANKBILER Forebyggende sikkerhetstiltak nivå Forebyggende sikkerhetstiltak nivå Forebyggende sikkerhetstiltak nivå REFERANSER... 13

4 4-(13) RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) 1. INNLEDNING Avinors egne miljørisikovurderinger gjennomført i 2009 viser at de fleste lufthavner har tankanlegg som ikke er tilfredsstillende sikret mot forurensning. Det er konstatert manglende eller mangelfulle barrierer som allerede har, eller står i fare for å forårsake grunnforurensning eller annen negativ miljøpåvirkning. har utført en vurdering av sikkerhetstiltak (barrierer) for tankanleggene til Avinor i henhold til krav i gjeldende forskrifter og veiledere. Sikkerhetstiltakene (barrierene) er gitt en gradering fra 1-3 etter risiko og konsekvenser ved eventuelle forurensende utslipp. 2. RISIKOVURDERTE SIKKERHETSTILTAK Forebyggende sikkerhetstiltak - Nivå 1 I sikkerhetstiltak nivå 1 er alle krav fastsatt i gjeldene forskrifter tatt med som minstekrav. I tillegg er det tatt med enkelte hensiktsmessige sikringstiltak som etter s vurdering bør inngå som minstekrav. Sikkerhetstiltak (barrierer) nivå 1 skal være et minimum på alle flyplasser. Forebyggende sikkerhetstiltak - Nivå 2 På flyplasser der det er knyttet større risiko og konsekvenser ved lekkasje, der grunnen består av permeable masser og grunnvannsnivået er høyt, stilles det krav til ytterligere sikkerhetstiltak enn nivå 1. Forebyggende sikkerhetstiltak - Nivå 3 På flyplasser med høyt grunnvannsspeilet og permeable masser, og der flyplassområdet ligger i sårbare omgivelser med tilgrensende naturvernområder og/eller drikkevannskilder, skal tankanleggene ha sikkerhetstiltak (barrierer) tilsvarende.

5 RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) 5 (13) 3. SIKKERHETSTILTAK FOR TANKANLEGG FOR OPPBEVARING AV BRENSEL, DRIVSTOFF OG AVISINGSKJEMIKALIER 3.1 Forebyggende sikkerhetstiltak nivå Generelle krav for alle tankanlegg a. Tanker for lagring av alle typer væsker skal tilfredsstille norske eller europeiske standarder, eller andre anerkjente normer (punkt 8.2 [1]). b. Påfyllings-, lufte- og brenselstilførselsrør skal dimensjoneres, monteres og plasseres etter gjeldende standard og veileder til forskrift om håndtering av farlig stoff (punkt og [1]) og i henhold til leverandørens produktspesifikasjon. c. Tanker skal plasseres/nedlegges i henhold til veileder til forskrift (punkt [1]) og i henhold til tankleverandørens produktspesifikasjon. d. Tanker med tilhørende rørsystem skal ha innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttelse (punkt , og [1]). e. Atmosfæriske tanker som fylles ved fast tilkobling skal ha overfyllingsvarsel med lydsignal og oljestandsmåler ( 15 [2] og punkt [1]). f. Atmosfæriske tanker som fylles ved fast tilkobling skal ha mekanisk overfyllingsvern der fyllehastigheten er stor, hvor konsekvensen ved overfylling er stor eller hvor tanken ikke er beregnet å tåle det trykk som kan oppstå ved overfylling ( 15 [4] og punkt [1]). g. Det skal etableres påkjørselsvern rundt rørsystem over bakken, for overgrunns- og undergrunnstanker [5] (Avinor h. Det skal etableres påkjørselsvern og en form for oppsamling rundt pumpe [5] (Avinor i. Sprut fra lufterør skal samles i et oppsamlingskar, som skal være skjermet mot nedbør, og det må etableres rutiner for tømming og vedlikehold av oppsamlingskarene [5] (Avinor j. Utløpet fra lufteledningen skal være godt synlig for sjåfør under oppfylling (punkt [1]). k. Tankanlegget, med tilhørende rørsystem må merkes på en tydelig og lettfattelig måte, slik at det også er forståelig for eksternt beredskapspersonell. Merking kan omfatte informasjon om trykk, varme, innhold (lagringsprodukt og mengde), strømningsretning osv [6]. l. Absorberende middel skal oppbevares i tilknytning til anlegg [5] (Avinor

6 6-(13) RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) Spesifikke krav for lagring av avisingskjemikaler a. Ståltanker som benyttes til lagring av avisingskjemikalier skal tilfredsstille krav beskrevet i NS-EN , og materialkrav for tanker for oppbevaring av væsker med høy ph med korrosive egenskaper (kode C2) (punkt 8.2 [1]). b. Ved bruk av GUP-tanker til lagring av avisingskjemikalier må det dokumenteres at tanken tåler høy ph og temperatur (punkt 8.2 [1]). c. Rørsystemet til avisingstanker skal være laget av spesielt korrosjonsbestandig materiale som tåler høy temperatur og ph (punkt og [1]). d. Det er egne krav til oppsamlingsarrangement for overgrunnstanker som benyttes til lagring av avisingskjemikalier, se punkt under spesifikke krav til overgrunnstanker Spesifikke krav til overgrunnstanker a. Overgrunnstanker skal gjennomgå tilstandskontroll i henhold til interne kontrollrutiner ( 9 [2] [6]). b. Overgrunnstanker skal etableres på fundament av ubrennbart materiale på bæredyktig og frostfri grunn (punkt [1]). c. For overgrunnstanker over 10 m 3 hvor det lagres petroleumsprodukter skal det etableres oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare den største tankens volum pluss 10 %. Dobbeltvegget tank er godkjent alternativ som oppsamlingsarrangement [6]. d. For overgrunnstanker over 2 m 3 hvor det lagres avisingskjemikalier skal det etableres oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare den største tankens volum pluss 10 %. Dobbeltvegget tank er godkjent som alternativ som oppsamlingsarrangement [6]. e. Det skal etableres påkjørselsvern rundt overgrunnstanker [5] (Avinor Spesifikke krav til nedgravde tanker a. Nedgravde tanker skal gjennomgå systematiske periodiske tilstandskontroller ( 1-6 [3]). b. For nedgravde tanker skal det etableres kum over tankens mannlokk i henhold til leverandørene produktspesifikasjoner. Kummene må dimensjoneres slik at det er fysisk mulig å skru opp lokkene, og ta opp mannlokket gjennom kumlokket (Avinor c. Ved nyinstallasjon av nedgravde GUP-tanker (>3 m 3 ) anbefales det å nedlegge tanker med to mannlokk (Avinor

7 RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) 7 (13) 3.2 Forebyggende sikkerhetstiltak nivå Generelle krav for alle tankanlegg a. Tanker for lagring av alle typer væsker skal tilfredsstille norske eller europeiske standarder, eller andre anerkjente normer (punkt 8.2 [1]). b. Påfyllings-, lufte- og brenselstilførselsrør skal dimensjoneres, monteres og plasseres etter gjeldende standard og veileder til forskrift om håndtering av farlig stoff (punkt og [1]) og i henhold til leverandørens produktspesifikasjon. c. Tanker skal plasseres/nedlegges i henhold til veileder til forskrift (punkt [1]) og i henhold til tankleverandørens produktspesifikasjon. d. Tanker med tilhørende rørsystem skal ha innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttelse (punkt , og [1]). e. Atmosfæriske tanker som fylles ved fast tilkobling skal ha overfyllingsvarsel med lydsignal og oljestandsmåler ( 15 [2] og punkt [1]). f. Atmosfæriske tanker som fylles ved fast tilkobling skal ha mekanisk overfyllingsvern der fyllehastigheten er stor, hvor konsekvensen ved overfylling er stor eller hvor tanken ikke er beregnet å tåle det trykk som kan oppstå ved overfylling ( 15 [4] og punkt [1]). g. Det skal etableres påkjørselsvern rundt rørsystem over bakken, for overgrunns- og undergrunnstanker [5] (Avinor h. Det skal etableres påkjørselsvern og en form for oppsamling rundt pumpe [5] (Avinor i. Sprut fra påfyllings- og lufterør skal samles i et oppsamlingskar, som skal være skjermet mot nedbør, og det må etableres rutiner for tømming og vedlikehold av oppsamlingskarene [5] (Avinor j. Utløpet fra lufteledningen skal være godt synlig for sjåfør under oppfylling (punkt [1]). k. Tankanlegget, med tilhørende rørsystem må merkes på en tydelig og lettfattelig måte, slik at det også er forståelig for eksternt beredskapspersonell. Merking kan omfatte informasjon om trykk, varme, innhold (lagringsprodukt og mengde), strømningsretning osv [6]. l. Absorberende middel skal oppbevares i tilknytning til anlegg [5] (Avinor Spesifikke krav for lagring av avisingskjemikaler a. Ståltanker som benyttes til lagring av avisingskjemikalier skal tilfredsstille krav beskrevet i NS-EN , og materialkrav for tanker for oppbevaring av væsker med høy ph med korrosive egenskaper(kode C2) (punkt 8.2 [1]). b. Ved bruk av GUP-tanker til lagring av avisingskjemikalier må det dokumenteres at tanken tåler høy ph og temperatur (punkt 8.2 [1]). c. Rørsystemet til avisingstanker skal være laget av spesielt korrosjonsbestandig materiale som tåler høy temperatur og ph (punkt og [1]). d. Det er egne krav til oppsamlingsarrangement for overgrunnstanker som benyttes til lagring av avisingskjemikalier, se punkt under spesifikke krav til overgrunnstanker.

8 8-(13) RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) Spesifikke krav til overgrunnstanker a. Overgrunnstanker skal gjennomgå tilstandskontroll i henhold til interne kontrollrutiner ( 9 [2] [6]). b. Overgrunnstanker skal etableres på fundament av ubrennbart materiale på bæredyktig og frostfri grunn (punkt [1]). c. For overgrunnstanker over 10 m 3 hvor det lagres petroleumsprodukter skal det etableres oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare den største tankens volum pluss 10 %. Dobbeltvegget tank er godkjent alternativ som oppsamlingsarrangement [6]. d. For overgrunnstanker over 2 m 3 hvor det lagres avisingskjemikalier skal det etableres oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare den største tankens volum pluss 10 %. Dobbeltvegget tank er godkjent som alternativ som oppsamlingsarrangement [6]. e. For oljetanker mindre enn 10 m 3 skal det etableres tett dekke under tanken med mulighet for oppsamling av spill (for eksempel drenering til oljeutskiller, sandfang eller tette terskler) [5] (Avinor f. Det skal etableres påkjørselsvern rundt overgrunnstanker [5] (Avinor Spesifikke krav til nedgravde tanker a. Nedgravde tanker skal gjennomgå systematiske periodiske tilstandskontroller ( 1-6 [3]). b. For nedgravde tanker skal det etableres kum over tankens mannlokk i henhold til leverandørene produktspesifikasjoner. Kummene må dimensjoneres slik at det er fysisk mulig å skru opp lokkene, og ta opp mannlokket gjennom kumlokket (Avinor c. Ved nyinstallasjon av nedgravde GUP-tanker (> 3 m 3 ) anbefales det å nedlegge tanker med to mannlokk (Avinor

9 RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) 9 (13) 3.3 Forebyggende sikkerhetstiltak nivå Generelle krav for alle tankanlegg a. Tanker for lagring av alle typer væsker skal tilfredsstille norske eller europeiske standarder, eller andre anerkjente normer (punkt 8.2 [1]). b. Påfyllings-, lufte- og brenselstilførselsrør skal dimensjoneres, monteres og plasseres etter gjeldende standard og veileder til forskrift om håndtering av farlig stoff (punkt og [1]) og i henhold til leverandørens produktspesifikasjon. c. Tanker skal plasseres/nedlegges i henhold til veileder til forskrift (punkt ) [1]) og i henhold til tankleverandørens produktspesifikasjon. d. Tanker med tilhørende rørsystem skal ha innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttelse (punkt , og [1]). e. Atmosfæriske tanker som fylles ved fast tilkobling skal ha overfyllingsvarsel med lydsignal og oljestandsmåler ( 15 [2] og punkt [1]). f. Atmosfæriske tanker som fylles ved fast tilkobling skal ha mekanisk overfyllingsvern der fyllehastigheten er stor, hvor konsekvensen ved overfylling er stor eller hvor tanken ikke er beregnet å tåle det trykk som kan oppstå ved overfylling ( 15 [4] og punkt [1]). g. Det skal etableres påkjørselsvern rundt rørsystem over bakken, for overgrunns- og undergrunnstanker [5] (Avinor h. Det skal etableres påkjørselsvern og en form for oppsamling rundt pumpe [5] (Avinor i. Sprut fra påfyllings- og lufterør skal samles i et oppsamlingskar, som skal være skjermet mot nedbør, og det må etableres rutiner for tømming og vedlikehold av oppsamlingskarene [5] (Avinor j. Det skal monteres rørbruddsventil på utløpsledning fra tank/pumpe der rørbrudd kan forårsake spill av store mengde brannfarlig væske (punkt [8]) og/eller få store konsekvenser for omgivelsene ( 15 [4]). Behov vurderes ut fra lokale forhold som plassering, drenering, produkt etc. k. Utløpet fra lufteledningen skal være godt synlig for sjåfør under oppfylling (punkt [1]). l. Tankanlegget, med tilhørende rørsystem må merkes på en tydelig og lettfattelig måte, slik at det også er forståelig for eksternt beredskapspersonell. Merking kan omfatte informasjon om trykk, varme, innhold (lagringsprodukt og mengde), strømningsretning osv [6]. m. Absorberende middel skal oppbevares i tilknytning til anlegg [5] (Avinor Spesifikke krav for lagring av avisingskjemikaler a. Ståltanker som benyttes til lagring av avisingskjemikalier skal tilfredsstille krav beskrevet i NS-EN , og materialkrav for tanker for oppbevaring av væsker med høy ph med korrosive egenskaper (kode C2) (punkt 8.2 [1]). b. Ved bruk av GUP-tanker til lagring av avisingskjemikalier må det dokumenteres at tanken tåler høy ph og temperatur (punkt 8.2 [1]).

10 10-(13) RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) c. Rørsystemet til avisingstanker skal være laget av spesielt korrosjonsbestandig materiale som tåler høy temperatur og ph (punkt og [1]). d. Det er egne krav til oppsamlingsarrangement for overgrunnstanker som benyttes til lagring av avisingskjemikalier, se punkt under spesifikke krav til overgrunnstanker Spesifikke krav til overgrunnstanker a. Overgrunnstanker skal gjennomgå tilstandskontroll i henhold til interne kontrollrutiner ( 9 [2] [6]). b. Overgrunnstanker skal etableres på fundament av ubrennbart materiale på bæredyktig og frostfri grunn (punkt [1]). c. Det skal etableres oppsamlingsarrangement rundt alle overgrunnstanker, som skal være tilpasset tankens volum og være vurdert skjermet for nedbør. Behov vurderes ut fra lokale forhold som plassering, drenering, produkt etc. ( 15 [4] [6] (Avinor standard)). Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare den største tankens volum pluss 10 %. Dobbeltvegget tank er godkjent alternativ som oppsamlingsarrangement [6]. d. Det skal etableres påkjørselsvern rundt overgrunnstanker [5] (Avinor e. Ved nyinstallasjoner av overgrunns ståltanker skal tanken være av typen dobbeltvegget tank med automatisk lekkasjeovervåkingssystem. Det skal føres revisjonsbok der service, alarmer, reparasjoner og funksjonsprøvinger loggføres (Avinor Spesifikke krav til nedgravde tanker a. Nedgravde tanker skal gjennomgå systematiske periodiske tilstandskontroller ( 1-6 [3]). b. For nedgravde tanker skal det etableres kum over tankens mannlokk i henhold til leverandørene produktspesifikasjoner. Kummene må dimensjoneres slik at det er fysisk mulig å skru opp lokkene, og ta opp mannlokket gjennom kumlokket (Avinor c. Ved nyinstallasjon av nedgravde GUP-tanker (> 3 m 3 ) anbefales det å nedlegge tanker med to mannlokk (Avinor d. Ved nyinstallasjoner av nedgravde tanker skal tanken være av typen dobbeltvegget tank med automatisk lekkasjeovervåkingssystem. Det skal føres revisjonsbok der service, alarmer, reparasjoner og funksjonsprøvinger loggføres ( 1-6 og 1-7) [3] (Avinor eller e. Ved nyinstallasjoner av nedgravde tanker skal det legges tett membran "liner" under tanken. I spesielle tilfeller der det forekommer spesielt stor risiko og store konsekvenser som følge av utslipp, skal tanken legges ned i separat betongrom (Avinor

11 RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) 11 (13) 4. SIKKERHETSTILTAK FOR SMÅEMBALLASJE TIL OPPBEVARING AV OLJEPRODUKTER OG KJEMIKALIER 4.1 Forebyggende sikkerhetstiltak nivå 1 a. IBC-containere og småemballasje skal tilfredsstille anerkjente normer. b. IBC-containere og småemballasje som lagres utendørs og innendørs skal tilfredsstille materialkravene for lagring iht. ADR-forskriften [7]. c. IBC-containere og småemballasje skal oppbevares på stabilt underlag med tett dekke, evt. med tydelig merking og tilstrekkelig påkjørselsvern (Avinor d. Egnet absorberende middel oppbevares i tilknytning til beholderne (Avinor 4.2 Forebyggende sikkerhetstiltak nivå 2 a. IBC-containere og småemballasje skal tilfredsstille anerkjente normer. b. IBC-containere og småemballasje som lagres utendørs og innendørs skal tilfredsstille materialkravene for lagring iht. ADR-forskriften [7]. c. IBC-containere og småemballasje skal oppbevares på stabilt underlag med tett dekke (Avinor d. IBC-containere og småemballasje skal oppbevares på "rammer" med spilloppsamling under (Avinor e. Det må vurderes etter lokale forhold behovet for montering av spillfølere som gir varsel ved lekkasje (Avinor f. Egnet absorberende middel oppbevares i tilknytning til beholderne (Avinor 4.3 Forebyggende sikkerhetstiltak nivå 3 a. IBC-containere og småemballasje skal tilfredsstille anerkjente normer. b. IBC-containere og småemballasje som lagres utendørs og innendørs skal tilfredsstille materialkravene for lagring iht. ADR-forskriften [7]. c. IBC-containere og småemballasje skal oppbevares på stabilt underlag med tett dekke (Avinor d. IBC-containere og småemballasje skal oppbevares på "rammer" (evt. i kjemikaliecontainer) med spilloppsamling under (Avinor e. Det skal monteres spillfølere som gir varsel ved lekkasje (Avinor f. Egnet absorberende middel oppbevares i tilknytning til beholderne (Avinor

12 12-(13) RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) 5. SIKKERHETSTILTAK FOR TANKBILER 5.1 Forebyggende sikkerhetstiltak nivå 1 a. Opphold på mer enn 24 timer under transport for kjøretøy med væsker i kategori 1 og 2 (A-væsker), regnes som oppbevaring og skal godkjennes av brannvesenet. For væsker i kategori 3 samt diesel og fyringsoljer (B- og C-væsker) skal det gis melding om slik oppbevaring til brannvesenet [7]. b. Det bør være oppstillingsplass for tankbiler når de ikke er i bruk (Avinor c. Tankbiler skal oppbevares på stabilt underlag (Avinor d. Absorberende middel og brannslukkere skal oppbevares i tilknytning til tankbilene (Avinor 5.2 Forebyggende sikkerhetstiltak nivå 2 a. Opphold på mer enn 24 timer under transport for kjøretøy med væsker i kategori 1 og 2 (A-væsker), regnes som oppbevaring og skal godkjennes av brannvesenet. For væsker i kategori 3 samt diesel og fyringsoljer (B- og C-væsker) skal det gis melding om slik oppbevaring til brannvesenet [7]. b. Tankanlegg skal ha oppstillingsplass for tankbiler når de ikke er i bruk (Avinor c. Tankbiler skal oppbevares på stabilt underlag med tett dekke (Avinor standard) d. Absorberende middel og brannslukkere skal oppbevares i tilknytning til tankbilene (Avinor 5.3 Forebyggende sikkerhetstiltak nivå 3 a. Opphold på mer enn 24 timer under transport for kjøretøy med væsker i kategori 1 og 2 (A-væsker), regnes som oppbevaring og skal godkjennes av brannvesenet. For væsker i kategori 3 samt diesel og fyringsoljer (B- og C-væsker) skal det gis melding om slik oppbevaring til brannvesenet [7]. b. Tankanlegg skal ha oppstillingsplass for tankbiler når de ikke er i bruk (Avinor c. Tankbiler skal oppbevares på tett dekke, med mulighet for spilloppsamling ([8] Avinor d. Absorberende middel og brannslukkere skal oppbevares i tilknytning til tankbilene (Avinor

13 6. REFERANSER 1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Temaveiledning om bruk av farlig stoff. Del 1. Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Justis- og politidepatementet and Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, in FOR nr 602, Lovdata, Editor. 2009: I 2009 hefte Miljøverndepartementet and Klima- og forurensningsavdelingen, Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, in FOR nr : Lovdata. 4. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Veiledning til forskrift 8.juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) p Norsk Petroleumsinstitutt, Byggenæringens Landsforening, and Maskinentreprenørenes Forbund, Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker forurensningsdirektoratet, K.o., Forslag til forskrift om endring i forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Kap 18 om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall. 2011, Lovdata. 7. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Editor Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Veiledning om oppbevaring av brannfarlig væske i stasjonære lagertanker p. 64. Ramboll

Veileder for håndtering og lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker

Veileder for håndtering og lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker Veileder for håndtering og lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker Revidert 1.7 2013 Forord Veilederen er utarbeidet av representanter fra bygg- og anleggsbransjen, oljebransjen og bransjeorganisasjonene

Detaljer

Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker

Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker Forord Veilederen er utarbeidet av representanter fra bygg- og anleggsbransjen, oljebransjen og bransjeorganisasjonene Norsk Petroleumsinstitutt

Detaljer

Håndbok for tankanlegg og kjemikaliehåndtering

Håndbok for tankanlegg og kjemikaliehåndtering Håndbok for tankanlegg og kjemikaliehåndtering Dokumentnummer: AV-H-F007 Utarbeidet av: Elin Anita Hansen Ikrafttredelsesdato: 16.02.2012 Kontrollert av: Jarl Øvstedal Versjon: 1 Godkjent av: Tor-Børre

Detaljer

NOTAT ANBUD VEDRØRENDE TILSTANDSKONTROLL AV TANKANLEGG. BESKRIVELSE AV TANKANLEGG - REGION SØR

NOTAT ANBUD VEDRØRENDE TILSTANDSKONTROLL AV TANKANLEGG. BESKRIVELSE AV TANKANLEGG - REGION SØR NOTAT Oppdrag Delprosjekt tankanlegg Kunde Avinor Notat nr. 009 ANBUD VEDRØRENDE TILSTANDSKONTROLL AV TANKANLEGG. BESKRIVELSE AV TANKANLEGG - REGION SØR Dato 2012-01-31 Bakgrunn Region Sør omfatter seks

Detaljer

AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG TRONDHEIM LUFTHAVN (VÆRNES)

AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG TRONDHEIM LUFTHAVN (VÆRNES) Oppdragsgiver Avinor AS Rapporttype Tilstandsrapport tankanlegg 211-12- AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG TRONDHEIM LUFTHAVN (VÆRNES) TRONDHEIM LUFTHAVN (VÆRNES) 3 (63) AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG TRONDHEIM

Detaljer

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3.

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3. mai 2017 Formål ( 18-1) og ikrafttredelse Verne det ytre miljø mot forurensning

Detaljer

AVINOR TILSTANDSRAPPORT BERGEN LUFTHAVN, FLESLAND

AVINOR TILSTANDSRAPPORT BERGEN LUFTHAVN, FLESLAND Oppdragsgiver Avinor AS Rapporttype Tilstandsrapport tankanlegg 2011-06-20 AVINOR TILSTANDSRAPPORT BERGEN LUFTHAVN, FLESLAND BERGEN LUFTHAVN, FLESLAND 3 (47) AVINOR TILSTANDSRAPPORT BERGEN LUFTHAVN, FLESLAND

Detaljer

AVINOR TILSTANDSRAPPORT MOSJØEN LUFTHAVN, KJÆRSTAD

AVINOR TILSTANDSRAPPORT MOSJØEN LUFTHAVN, KJÆRSTAD Oppdragsgiver Avinor AS Rapporttype Tilstandsrapport tankanlegg 2011-06-28 AVINOR TILSTANDSRAPPORT MOSJØEN LUFTHAVN, KJÆRSTAD MOSJØEN LUFTHAVN, KJÆRSTAD 2 MOSJØEN LUFTHAVN, KJÆRSTAD 3 (25) AVINOR TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Kapittel 3, krav til utstyr

Kapittel 3, krav til utstyr Kapittel 3, krav til utstyr 15 Tank for brannfarlig væske Tank for brannfarlig væske skal konstrueres, produseres, utstyres og utføres fagmessig i samsvar med anerkjente normer m.v. for å oppnå tilstrekkelig

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

NOTAT. 1. Generelle funksjonskrav til elektronisk registreringssystem. KRAVSPESIFIKASJON - Registreringssystem for forbruk av.

NOTAT. 1. Generelle funksjonskrav til elektronisk registreringssystem. KRAVSPESIFIKASJON - Registreringssystem for forbruk av. NOTAT Oppdrag Delprosjekt 1 - Tankanlegg Kunde Avinor Notat nr. 005 Til Avinor Fra Ramboll KRAVSPESIFIKASJON - Registreringssystem for forbruk av kjøretøydrivstoff Dato 2011-08-30 Avinor har behov for

Detaljer

AVINOR TILSTANDSRAPPORT BODØ LUFTHAVN

AVINOR TILSTANDSRAPPORT BODØ LUFTHAVN Oppdragsgiver Avinor AS Rapporttype Tilstandsrapport tankanlegg 2011-06-15 AVINOR TILSTANDSRAPPORT BODØ LUFTHAVN BODØ LUFTHAVN 3 (32) AVINOR TILSTANDSRAPPORT BODØ LUFTHAVN Oppdragsnr.: 1110123B Oppdragsnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info Nyhetsbrev Juni 2009 Farlig Stoff - info Ny forskrift om farlig stoff bidrar til økt sikkerhet Foto: Colourbox Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering

Detaljer

NEDGRAVDE OLJETANKER Lover & forskrifter

NEDGRAVDE OLJETANKER Lover & forskrifter !Hvem kan installere / fjerne nedgravde oljetanker?!trenger man godkjenning?!hvem skal man søke eller melde fra til?!er det noen begrensninger på hvor oljetanker kan installeres? "Reguleres av en rekke

Detaljer

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.. 2009 med hjemmel

Detaljer

Definisjon på nedgravd oljetank

Definisjon på nedgravd oljetank Definisjon på nedgravd oljetank Tank under bakkenivå som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. Og der en eventuell lekkasje vil gå i grunnen. Forskrift om begrensing av forurensing

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ålesund lufthavn, Vigra

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ålesund lufthavn, Vigra 10.06.2016 2008/3516/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår dato Vår ref. AVINOR AS AVD ÅLESUND LUFTHAVN Postboks 150 2061 GARDERMOEN

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Chemtox Norge AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Flytende håndsåpe. Nasjonal produsent/importør

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drolsum Bil og Traktor i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drolsum Bil og Traktor i Modum kommune Vår dato: 25.03.2015 Vår referanse: 2015/1790 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Bjørn Arnfinn Drolsum Saksbehandler: Kirsten Kleveland Drolsum Bil og Traktor Ringeriksveien 550 3370 VIKERSUND Innvalgstelefon:

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

Forslag til forskrift om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall - høring

Forslag til forskrift om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall - høring Til adressater ifølge liste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Jahr Bilservice AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Jahr Bilservice AS i Modum kommune Vår dato: 25.03.2015 Vår referanse: 2015/1789 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Per Egil Ødenes Saksbehandler: Kirsten Kleveland Jahr Bilservice AS Jarveien 96 3340 ÅMOT Innvalgstelefon: 32266815 Rapport

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

men tanken min får du aldri! VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE SOM HAR NEDGRAVD OLJETANK ELLER PARAFINTANK

men tanken min får du aldri! VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE SOM HAR NEDGRAVD OLJETANK ELLER PARAFINTANK Denne brosjyren er laget av Norsk Petroleumsinstitutt VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE SOM HAR NEDGRAVD OLJETANK ELLER PARAFINTANK men tanken min får du aldri! Tanken er varmeanleggets "skattkammer". Derfor

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SKI AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0213.0064.01 2012.134.I.FMOA 2012/22869 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Ski Auto AS

Detaljer

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Innhold Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff... 3 Regelverk... 3 Elektronisk innmelding av farlig stoff til DSB... 3 Oppbevaring

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

AVINOR REGELVERKSTANDARD FOR TANKANLEGG

AVINOR REGELVERKSTANDARD FOR TANKANLEGG Oppdragsgiver Avinor Rapporttype Rapport 2012-02-16 AVINOR REGELVERKSTANDARD FOR TANKANLEGG REGELVERKSTANDARD FOR TANKANLEGG 2 (35) AVINOR REGELVERKSTANDARD FOR TANKANLEGG Oppdragsnr.: 1100572 Oppdragsnavn:

Detaljer

Korrigert inspeksjonsrapport

Korrigert inspeksjonsrapport Korrigert inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Aktiv Tankrens i Verkseier Furulundsvei 9c Dato for inspeksjonen: 27.04.2010 Rapportnummer: 2010.019.I.FMOA Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/9689 Ansvarlig virksomhet

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.029.I.FMTE Saksnummer: 2016/2700 Dato for kontroll: 11.05.2016

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rapportnr. 008 /2009 Status : foreløpig/endelig Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Stabburet AS Tidsrom for 03.04.2009 inspeksjonen: Postadresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks: Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Telefaks: 73 19 91 01 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr.: 2016.020.I.FMST Inspeksjonsdato: 26.05.2016 Informasjon om virksomheten og

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Oppgradering av Norske Shells depot i Risavika. Mars 2014

Oppgradering av Norske Shells depot i Risavika. Mars 2014 Oppgradering av Norske Shells depot i Risavika Mars 2014 1 Vår historie 1. Terminalens betydning for lokal forsyning av drivstoff 2. Fjelltankene er ikke en bærekraftig løsning 3. Tidsplan 4. Evaluering

Detaljer

Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør

Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør 1 Forebyggende arbeid Tiltak hentet fra St meld 35 (2009-2009) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver

Detaljer

Forskrift om nedgravde oljetanker

Forskrift om nedgravde oljetanker Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.03.2011 67914/2010 2010/7705 K21 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/65 Formannskapet 04.05.2011 Forskrift om nedgravde oljetanker Sammendrag

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved MC & Fritidssenteret AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved MC & Fritidssenteret AS Vår dato: 04.05.2015 Vår referanse: 2015/3023 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Jarle Ekra Saksbehandler: Kirsten Kleveland MC & Fritidssenteret AS Gomsrudveien 120 3610 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266815

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish).

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). Artikkelnummer 225770 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

Nedgravd oljetank. Informasjonsmøte 29. mai 2013 Bergen Rådhus

Nedgravd oljetank. Informasjonsmøte 29. mai 2013 Bergen Rådhus Nedgravd oljetank Definisjon på nedgravd oljetank Tank under bakkenivå som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. Og der en eventuell lekkasje vil gå i grunnen. Forskrift om begrensing

Detaljer

Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg. Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter

Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg. Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter Norsk Energigassforening Norsk Energigassforening er en medlemsfinansiert bransjeorganisasjon

Detaljer

Forskrift om tanklagring av kjemikalier og farlig avfall

Forskrift om tanklagring av kjemikalier og farlig avfall 1 15.april 2011 Forskrift om tanklagring av kjemikalier og farlig avfall Konsekvensvurdering 1. Problembeskrivelse 1.1 Problemtype 1.2 Omfang 1.3 Årsaker til utslippshendelser 1.4 Utviklingstrekk 2. Eksisterende

Detaljer

Nedgravde oljetanker. Forurensingsforskriften. Klimaforliket. Rentbrennende ildsted. Informasjonsmøte 24. sept 2014 Åsane kulturhus

Nedgravde oljetanker. Forurensingsforskriften. Klimaforliket. Rentbrennende ildsted. Informasjonsmøte 24. sept 2014 Åsane kulturhus Nedgravde oljetanker Forurensingsforskriften Klimaforliket Rentbrennende ildsted Definisjon på nedgravd oljetank Tank under bakkenivå som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. Og

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF. Benyttes både for flytende og gassformig brensel

VEDLEGG. Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF. Benyttes både for flytende og gassformig brensel KAP. NR. 2 FYLLEANLEGG FOR PROPANFLASKER VEDLEGG Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF Benyttes både for flytende og gassformig brensel Benyttes både for flytende og gassformig

Detaljer

Håndtering av farlige stoffer etter brann- og eksplosjonsvernloven. Utfordringer og ansvar for brannvesenet

Håndtering av farlige stoffer etter brann- og eksplosjonsvernloven. Utfordringer og ansvar for brannvesenet Håndtering av farlige stoffer etter brann- og eksplosjonsvernloven. Utfordringer og ansvar for brannvesenet avdelingsdirektør Torill F. Tandberg, DSB 1 Bakgrunn Verne liv, helse miljø og materielle verdier

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AQUA POWER AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 871 972 982 0214.0022.01 2013.002.I.FMOA 2013/19219 17.10.2013 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune.

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune. Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune. Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Nøtterøy

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Kuldeanlegg med ammoniakk Fylleanlegg for gassflasker for LPG Dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Kristiansund Lufthavn, Kvernberget

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Kristiansund Lufthavn, Kvernberget 31.05.2016 2008/1878/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår dato Vår ref. AVINOR AS AVD KRISTIANSUND LUFTHAVN Postboks 150 2061

Detaljer

Forskrift om brannfarlig vare

Forskrift om brannfarlig vare Forskrift om brannfarlig vare Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og

Detaljer

0 7 JllLi 20. Arkivsaksnr, nr. beh. Arkivkode S Kop' Fc

0 7 JllLi 20. Arkivsaksnr, nr. beh. Arkivkode S Kop' Fc S1 sdairmefkutnonrastseiktk av 5 Vår saksbehandler Heidi Margareth Johansen, tlf. 3341 27 84 feorrhet og beredskap Dokument datovår referanse y KVINNHERAD Deres datoderes KOMMUNE Til alle norske kommuner

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk)

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Målarkalk (Hammarkalk) Leverandørens

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Molde Lufthavn, Årø

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Molde Lufthavn, Årø 29.06.2016 2009/383/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår dato Vår ref. Avinor AS, avd. Molde Lufthavn Postboks 150 2061 Gardermoen

Detaljer

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM HMS-DATABLAD Importør: Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI Produkt: Maneurop Oil 160P og 160ABM Bruk, anvendelse: Smøreolje for hermetiske kuldekompressorer Utseende,

Detaljer

«Med tanke på Tanken!»

«Med tanke på Tanken!» «Med tanke på Tanken!» Risikovurdering for anleggstanker Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen stiller bl.a. krav

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Otterbeck bil og karosseri - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 971 824 123 0229.0029.01 2012.138.I.FMOA 2012/22789 5/12-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Oljeutskillere. Kap.15 Funksjon Vaskekjemi Drift og avfall Tilsyn. Svein Bøe Promitek\Niras

Oljeutskillere. Kap.15 Funksjon Vaskekjemi Drift og avfall Tilsyn. Svein Bøe Promitek\Niras Oljeutskillere Kap.15 Funksjon Vaskekjemi Drift og avfall Tilsyn Svein Bøe Promitek\Niras Promiteks driftskontroll av oljeutskillere Vi følger opp 1500 utskillere fra Kirkenes til Kristiansand to ganger

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Mer kontroll og tilsyn

Mer kontroll og tilsyn Mer kontroll og tilsyn Senioringeniør Berit Svensen 1 9 Kontroll Hvorfor og hvor Uavhengig kontrollør Systematisk tilstandskontroll Avtale med kontrollør Ny returordning for gassflasker 2 Hvorfor og hvor?

Detaljer

Car service AS, Handz on Lambertseter senter- Kontrollrapport

Car service AS, Handz on Lambertseter senter- Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Car service AS, Handz on Lambertseter senter Cecilie Thoresens vei 17-21 1153 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Brannvernkonferansen 2012 seminar 3

Brannvernkonferansen 2012 seminar 3 Brannvernkonferansen 2012 seminar 3 Er gassanlegg i Norge sikre nok? Erfaringer etter 3 år med ny forskrift Sjefsingeniør Berit Svensen, DSB 1 Bakgrunn for ny forskrift Forskrift av 8. juni 2009 om håndtering

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Forslag til forskrift om nedgravde ojetanker

Halden kommune. Utvalgssak. Forslag til forskrift om nedgravde ojetanker Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: K23 2011/7024-3 14.11.2011 Ragnhild Wendelbo Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk 2011/29 30.11.2011

Detaljer

RISIKOANALYSE FOR UNO X AUTOMAT AS IDENTIFISERTE FARER OG ULYKKEHENDELSER VEDLEGG 1. side 1 av 12. Vedlegg 1 Uønsket hendelser. NR.

RISIKOANALYSE FOR UNO X AUTOMAT AS IDENTIFISERTE FARER OG ULYKKEHENDELSER VEDLEGG 1. side 1 av 12. Vedlegg 1 Uønsket hendelser. NR. RISIKOANALYSE FOR UNO AUTOMAT AS IDENTIFISERTE FARER OG ULYKKEHENDELSER VEDLEGG 1. side 1 av 12 Vedlegg 1 Uønsket hendelser. NR. UNORMALITET 1 Lossing av drivstoff 1.1 Akutt utslipp av drivstoff som følge

Detaljer

BRANNVESENETS TILSYNSAKSJON MED FARLIG STOFF 2013

BRANNVESENETS TILSYNSAKSJON MED FARLIG STOFF 2013 BRANNVESENETS TILSYNSAKSJON MED FARLIG STOFF 2013 BOLIGSAMEIER DOKUMENTET INNEHOLDER GENERELL INFORMASJON, SJEKKLISTE OG UTDYPENDE VEILEDNING TIL DEN ENKELTE PARAGRAF I SJEKKLISTA. GENERELL INFORMASJON

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr Avinor Brønnøysund lufthavn Postboks 150 2061 GARDERMOEN Saksbehandler: Hege Rasmussen e-post: fmnohra@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 56 Vår ref: 2005/1451 Deres ref: Vår dato: 06.06.2014 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Mal for melding etter storulykkeforskriften

Mal for melding etter storulykkeforskriften TEMAVEILEDNING Mal for melding etter storulykkeforskriften Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Oppdragsgiver Arendal Havnevesen Rapporttype Kravspesifikasjon bygningsmessige arbeider 2015-04-23 DRIVSTOFFANLEGG MARINA BARBU KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200807065-115 : E: 140 : Ove Fosså : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 13 RAPPORT VEILEDNING Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-328-7 Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Heidi Margareth Johansen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Heidi Margareth Johansen, tlf Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Heidi Margareth Johansen, tlf. 33 41 27 84 1 av 5 Arkivkode Til alle norske kommuner (plan, bygg, brannvesen) Håndtering av brannfarlig,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Biltunet verksted AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 872 951 172 0213.0065.01 2012.137.I.FMOA 2012/22564 09/11-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Lagring og mottak av farlig avfall - Krav, risikovurderinger, utfordringer

Lagring og mottak av farlig avfall - Krav, risikovurderinger, utfordringer - Krav, risikovurderinger, utfordringer Side 1 2014-04-20 - Krav Basis for alle kravene i vår bransje ligger i tillatelser, lover og forskrifter samt eventuelle standardkrav for sertifisering. Krav i tillatelser

Detaljer

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff FOR-2000-05-09 nr 0421 Historisk versjon Tittel: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Fastsatt av Direktoratet for

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Blu-Wash

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Blu-Wash HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD BluWash 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: BluWash Jurpleiemiddel Prnr.060377 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

For å lenke til dette dokumentet bruk: html

For å lenke til dette dokumentet bruk: html Side 1 av 14 FOR 2009-06-08 nr 602: Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen DATO: FOR-2009-06-08-602 DEPARTEMENT:

Detaljer

Lagring og transport av trepellets

Lagring og transport av trepellets Lagring og transport av trepellets Trepellets distribueres i hovedsak på tre følgende hovedmåter: Småsekk i størrelsesområdet 10-30 kg. Storsekk i størrelsesområdet fra 400 kg til 1200 kg. Ved større forbruk

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth Vår dato Vår referanse Telefon: 22 00 36 70 11.06.2012 2012/11416 E-post: fmoakah@fylkesmannen.no Rapportnummer.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Revisjon ved SAR AS Bergen Dato for revisjonen: september 2012 Rapportnummer: R.Klif Saksnr.: 2010/129

Revisjon ved SAR AS Bergen Dato for revisjonen: september 2012 Rapportnummer: R.Klif Saksnr.: 2010/129 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.031.R.KLIF

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Braut AS 4352 Kleppe Land Telefon +47-51 42 32 20 Faks +47-51 42 43 04 Omsetter

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert)

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Problemstilling (Frydenlund Gasstransport AS): Propan hentes med vogntog i Sverige. Gassen skal distribueres til mottakere i byer. Kan ikke kjøre

Detaljer

KLAUSULERINGSBESTEMMELSER I NEDBØRFELTET TIL BENNA

KLAUSULERINGSBESTEMMELSER I NEDBØRFELTET TIL BENNA KLAUSULERINGSBESTEMMELSER I NEDBØRFELTET TIL BENNA Kapittel 1 Bestemmelser for hele nedbørfeltet 1-1 Definisjoner Nedbørfeltet til Benna omfatter det areal som bidrar med vann til Benna, det vil si alt

Detaljer

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 Side 2-3 Raffineriet på Slagentangen og Storulykkesforskriften Essoraffineriet på Slagentangen har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, et miljømessig

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Bakgrunn og hensikt Alle båtforeninger er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk, ref. forurensningsforskriften

Detaljer

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Sevesokonferansen 2013 Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Vibeke Henden Nilssen, DSB 1 Bakgrunn problemstilling DSB har ansvar gjennom

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr Miljøvernavdelingen La-Sa Båt og Motor AS Postboks 59 Skøyen 0212 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Duolit SK

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Duolit SK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Duolit SK 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Duolit SK Prnr: 060044 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:22.02.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Scotte Patentfärg BRUKSOMRÅDE

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD P3-ansep BPC

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD P3-ansep BPC HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD P3ansep BPC 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: P3ansep BPC Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer