Søknad om samtykke etter forskift om håndtering av farlig stoff - bunkringsanlegg for flytende naturgass (LNG), Risavika, Sola kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om samtykke etter forskift om håndtering av farlig stoff - bunkringsanlegg for flytende naturgass (LNG), Risavika, Sola kommune"

Transkript

1 Søknad om samtykke etter forskift om håndtering av farlig stoff - bunkringsanlegg for flytende naturgass (LNG), Risavika, Sola kommune Skangass AS, som eier og operatør, søker med dette samtykke etter forskrift om håndtering av farlig stoff for bygging og drift av et bunkringsanlegg for LNG i Risavika havn i Sola kommune. Virksomheten ved det omsøkte anlegget vil bestå av LNG forsyning fra eksisterende LNG produksjonsanlegg til Fjord Line AS sine nye cruiseferger. Grensesnitt mellom bunkringsanlegg og skip vil være selve bunkringsmanifolden. Firmaopplysninger Bunkringsanlegget vil eies og opereres av Skangass AS. Selskapet (organisasjonsnr ) ble stiftet i juni 2007, og er registrert i næringskode (Distribusjon og handel med gass gjennom ledningsnett). Skangass AS har sitt hovedkontor i Sola kommune, Rogaland fylke. Bedriftens adresse: Ansvarlig: Skangass AS Kontinentalvegen TANANGER Tor Morten Ommundsen, adm. direktør Skangass har bygget opp et styringssystem som i hovedsak er tredelt gjennom: en intranettløsning hvor det forefinnes generell informasjon om bedriften samt personalhåndbok og HMS- håndbok. et system for dokumenthåndtering og kontroll (ProArc) et eget drifts- og vedlikeholdssystem (Maximo) Styringssystemet benyttes også i de prosjektene Skangass gjennomfører. Lokalisering Bunkringsanlegget planlegges lokalisert i havneområdet i Risavika. Arealene som omsøkes benyttet eies av Risavika Havn og Stavangerregionen Interkommunal Havn IKS. Det er inngått avtale med disse virksomhetene om plassering av anlegget. Teknisk beskrivelse av bunkringsanlegget Bunkringsanlegget består av følgende hoveddeler: En trykkøkningspumpe inne på eksisterende LNG- anlegg. Fiskal målestasjon inne på eksisterende LNG- anlegg Et 8 vakuumisolert rør samt en 4 returgass rørledning. Disse lokaliseres i en betongkulvert i bakken En lastearm på kai 38 i Risavika Havn Trykkøkningspumpe: For å kunne levere de aktuelle volumer vil det installeres en pumpe inne på selve LNG- anlegget. Pumpen vil være tilkoblet eksisterende lastelinje på LNG anlegget, og pumpe LNG fra LNG- anlegget frem til lastearmen. Pumpen vil være av typen can-pumpe, dvs. at den er installert nedsenket i LNG

2 i et eget hus. Dette gjør pumpen tilnærmet lekkasjefri. Anlegget designes for en overføringsrate på inntil 330 m 3 /time. Måleutstyr: Utstyr for volummåling installeres inne på LNG- anlegget, og består av en strømningsmåler samt ulike ventilarrangementer. VIP (Vacuum Insulated Pipeline) Rørledning: For overføring av LNG vil det installeres en 8 rørledning i kuldebestandig stål mellom LNG- anlegget og bunkringspunktet. Trase for rørledningen er vist i figur 1. Figur 1. Trase for rørledninger mellom LNG-anlegg og bunkringsarm Inne på LNG- anlegget vil rørledningene installeres over bakken på eksisterende rørgater. Overføringsrørledningen for LNG vil være av typen VIP (Vacuum Insulated Pipeline). LNG transporteres i et indre rør, mens et ytre rør vil sikre at LNG ikke strømmer ut ved en hendelse på det indre røret. Samtidig vil et ytre rør beskytte det indre røret mot skade. Hulrommet mellom rørledningen vil være vakuumisolert. Driftstrykket for rørledningen vil være inntil 10 barg, mens operasjonelt trykk mellom bunkringsoperasjonene vil være 7 barg. Det vil stå LNG i rørledningen også i perioder hvor det ikke foregår bunkring. Utenfor gjerdet på LNG- anlegget vil rørledningen legges i en betongkulvert, nedgravd i bakken (jfr. figur 2). Kulverten vil være om lag 0,8 m bred og 0,7 m høy. Det vil legges et betongtak over kulverten. Videre vil det legges 0,3 m grus/pukk over betongtaket. I kulverten vil det også legges en returgass rørledning på 4 (som benyttes for å returnere avdampet LNG/ naturgass til sikkerhetssystemene ved LNG- anlegget), en rørledning for nitrogen (benyttes for å inerte systemene i lastearm) samt tele- og strømkabler. 2

3 Rør for overføring av LNG Returgass rørledning Rørledning for nitrogen Figur 2. Tverrsnitt av planlagt betongkulvert med utstyr installert Lastearm: Det bygges en lastearm for overføring av LNG mellom land og skip. Lastearmen vil være ca. 6 m høy, og styres hydraulisk. Lastearmen vil være utstyrt med quick release kobling, dvs. et system som sikrer mulighetene for hurtig frakobling av lastearmen med et mindre utslipp av LNG (5 liter). Et slikt system sikrer kontrollert frakobling ved plutselige hendelser med skipet (for eksempel påkjørsel). Styring og overvåkning Anlegget vil være bemannet av Skangass personell i de perioder hvor det foregår bunkringsoperasjoner. For øvrig vil system og bunkringsoperasjoner styres og overvåkes fra kontrollrommet i det eksisterende LNG- anlegget som er døgnkontinuerlig bemannet. Det vil være en SIGGTO ESD link for direkte kommunikasjon mellom skip og kai. Mengde farlige kjemikalier Total samlet mengde i bunkringsanlegget (mellom pumpe og bunkringsarm) vil være ca. 22 m 3 / 10 tonn LNG. Standarder som ligger til grunn for design Det er foreløpig ikke utarbeidet retningslinjer og standarder for akseptabelt design knyttet til bunkring av LNG med passasjerer om bord. Det arbeides imidlertid med dette innen ulike internasjonale fora. Følgende standarder er lagt til grunn for design av anlegget: NS-EN 1473 Installation and Equipment for LNG - Design of onshore regulations NS-EN 1474 Installation and Equipment for LNG - Design and testing of loading arms NS-EN 1160 Installation and Equipment for LNG - General characteristics of LNG, NS-EN Metallic Industrial Piping - General Guidelines for pipelines 3

4 ISO/FDIS Petroleum and gas industries, Installation and equipment for LNG, Ship to shore interface and port operations NFPA 59A Standard for the production, storage and handling of LNG OGP Draft Guidelines for systems and installations for supply of LNG as fuel to ships Pressure and gas appliances, Pressure Equipment Directive (PED) DSB s regelverk Lokale/ nasjonale havnereguleringer International Maritime Organization (IMO) regelverk Vurdering av risiko og videre ALARP- prosess Det er gjennomført flere ulike vurderinger av risiko, herunder en kvantitativ risikoanalyse (vedlegg 2) og en eksplosjonslastsimulering (vedlegg 3). Den kvantitative risikoanalysen konkluderer med at risiko (ISR/AIR) er i ALARP- området for flere personellkategorier. Dette betyr at det skal vurderes tiltak for å redusere risiko ytterligere i den videre prosessen. Blant de tiltak som vil vurderes er følgende: Seksjonering av LNG- rørledning mellom LNG- anlegg og kai Nedblåsning av LNG- rørledning ved eventuell lekkasje. Oppsamlingsbasseng under lastearm Dokumentasjon/ forkorting av samlet stengetid for ESD- ventiler Økt tetthet av deteksjonsutstyr ved lastearm Utvidet tennkildekontroll på kaiområdet Installasjon av vannkanon med manuell eller automatisk utløsning, alternativt et vanntåke/ deluge anlegg som barriere mot båt og/eller terminalbygg Beskrivelse av virksomhetens nærmeste omgivelser Omgivelsene mellom LNG- anlegget og kai 38 er preget av ulike typer havnerelatert nærings- og industrivirksomhet. rundt LNG- terminalen og risikoforholdene rundt dette er beskrevet i vedlagt risikovurdering (vedlegg III). Dynea ASA er i seg selv en storulykkevirksomhet grunnet mengdene lagret formalin, metanol og fenol på industriområdet. Det er identifisert at en eventuell storbrann på fabrikkområdet har størst potensial for storulykke. Lokaliseringen av lagringstank for LNG, nødvendig utstyr og losseplass hensyntar disse forholdene for å minimalisere risiko for at uønskede hendelser skal kunne eskalere. LNG-terminalen lokaliseres nær fyr- og maskinrom hvor naturgassen vil forbrukes. Potensielle risikofaktorer knyttet til lokalisering av LNG- terminalen nær eksisterende installasjoner er vurdert i risikoanalysen. Kjemikaliebeholdningen på industriområdet er lokalisert m fra LNG-terminalen, og eksisterende aktivitet i området er vurdert å gi en lav tilleggsrisiko ift. LNG- terminalen og vice versa. Informasjon til naboer og allmennhet De aktuelle grunneiere samt Fjord Line AS er direkte involvert i prosjektet gjennom et felles prosjektteam. Øvrige berørte parter i nærområdet har fått anledning til å få informasjon gjennom bla høring av utredningsprogram samt et offentlig møte i tilknytning til dette. Arealbegrensninger Bunkringsanlegget vil ikke påvirke arealbegrensninger/sikringsfelt rundt selve LNG- anlegget. Det er ikke spesifikke krav om sikringsfelt rundt rørledninger av den aktuelle typen. Det vil imidlertid likevel etableres et sikringsfelt på 1 m fra senter av LNG- røret. Dette for å sikre 4

5 fremtidig fri tilgang til grøft/kulvert. Posisjonene vil meldes inn i eksisterende gravemeldingssystem i regionen. Området rundt bunkringsarmen vil soneklassifiseres som Ex-sone. Ved overføring av LNG vil Ex-sone 1 ha en radius på 2 m rundt selve manifolden, mens sone 2 vil ha en radius på 14 m rundt manifolden. I dette området må utstyr på kaien tilpasses soneklassifiseringen. Ved overføring av LNG vil det i tillegg gjennomføres en fysisk avsperring på kaiområdet (70 x 20 m, jfr. figur 3). Innenfor dette området vil det ikke være tilgang for andre enn personell involvert i bunkringen. Det vil heller ikke være tilgang til skipet gjennom passasjertuben i perioder hvor bunkring pågår. Område som fysisk avsperres i forbindelse med bunkringen. I dette området vil det kun befinne seg Skangass personell mens bunkring pågår. Plassering av bunkringsmanifold Figur 3. Område som avsperres på kaifronten i forbindelse med bunkring. Tidsplan for gjennomføring av prosjektet Prosjektet planlegges gjennomført etter følgende tidsplan: Oppstart anleggsarbeid - Uke 44/2013 Oppstart installasjon Uke 44/2013 Testing og opplæring - Uke 06/2014 Førstegangs bunkring - Uke 06/2014 Drift og vedlikehold Anlegget vil være bemannet av Skangass personell i de perioder hvor det foregår bunkringsoperasjoner. Opp- og frakobling vil gjennomføres av én person fra Skangass og én person fra Fjordline. Under overføring av LNG vil anlegget overvåkes på stedet av en person fra Skangass. I tillegg vil bunkringsoperasjonene overvåkes fra kontrollrommet i det eksisterende LNG- anlegget som er døgnkontinuerlig bemannet. 5

6 Det vil utvikles spesifikke prosedyrer for de ulike delene av bunkringsaktivitetene, både i forhold til oppstart av utstyr inne på LNG- anlegget samt for bemanning og aktiviteter både på kaiområdet og i kontrollrommet. Til- og frakobling av skipet vil gjennomføres av én person fra Skangass og én person fra Fjordline. Overføring av LNG vil overvåkes fra kaien av én person fra Skangass. Hovedoppgavene for Skangass lasteoperatør vil være: 1. Opprette kontakt med Fjord Line ferge 2. Gå gjennom og signere skip/land sikkerhetssjekkliste 3. Koble opp lastearm 4. Utføre test av nødavstengningssystemet 5. Overvåke bunker overføring gjennom radiokontakt med Fjord Line ferge og Skangass kontrollrom 6. Koble fra lastearm Bunkringsanlegget vil underlegges Skangass sitt eksisterende vedlikeholds- og inspeksjonsprogram. Vedlegg: I: Konsekvensutredning II: QRA III: Gasspreiingsanalyse 6

Risikoanalyse av Tananger depot

Risikoanalyse av Tananger depot Risikoanalyse av Tananger depot Rapport nr. 102039/R1 Dato 26. januar 2015 Kunde COWI Risikoanalyse av Tananger depot Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 1.1 Hensikt 1 1.2 Analysens omfang 1 1.3

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 25. Januar 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Utsirahøyden gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia (UHGP)

Utsirahøyden gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia (UHGP) Utsirahøyden gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia (UHGP) UHGP (16" ~94km) Plan for anlegg og drift Del 2 Konsekvensutredning PM402-DD-020-001 Oktober 2013 FORORD Denne konsekvensutredningen

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF_NO-#104311-v1-Tillegg_til_kapteinsha ndbok.docx Page 1 of 16 Innhold : 1 Generelt... 3 1.1.1 Formål... 3 1.1.2

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Orientering om sikkerhet og beredskap ved. Kårstø Prosessanlegg

Orientering om sikkerhet og beredskap ved. Kårstø Prosessanlegg Orientering om sikkerhet og beredskap ved Kårstø Prosessanlegg Prosessanlegget på Kårstø Formålet med denne brosjyren er å informere personer utenfor Kårstø Prosessanlegg om de stoffene og situasjonene

Detaljer

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013 Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET. OVERSENDELSE AV KONSEKVENSUTREDNING FOR HØRING.

AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET. OVERSENDELSE AV KONSEKVENSUTREDNING FOR HØRING. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Att.: Gunnar Hognestad Direct Tel.: Direct Fax: Date: 47-52 01 30 00 47-52 01 30 20 18-Feb-14 AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET.

Detaljer

Oljeutslipp Statfjord OLS-A 12.12.2007 001037002

Oljeutslipp Statfjord OLS-A 12.12.2007 001037002 Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Oljeutslipp Statfjord OLS-A 12.12.2007 001037002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig Sammendrag

Detaljer

Lundin Norway AS. Innholdsfortegnelse

Lundin Norway AS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Lovverkets krav til konsekvensutredninger... 7 2.2.1 Krav i internasjonalt lovverk... 7 2.2.2 Krav i norsk lovverk... 8 2.2.3

Detaljer

Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna

Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamnaa September 2012 1 Forord Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til petroleumslovens bestemmelser for PUD/PAD på norsk

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m.

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Petroleumstilsynet Deres ref: Ptil 2012/1809/OT/HKS/GMO Dato: 25.10.2013 Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Norsk olje og gass viser til Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Gasstransport fra Edvard Griegplattformen i PL 338 Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Forslag til program for konsekvensutredning for gassrørledning fra

Detaljer

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune Risikoanalyse Avfallsenergi AS Stavanger, februar 2009 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post:

Detaljer

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser MILJØ rapport 28 Innhold: Leder Farlig avfall, en utfordrenede bransje Om bedriften Forretningsidè Kvalitets-og miljøstyringssystemet Produksjon Mottatt avfall Brenselsleveranser Egengenerert avfall Fravær

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

Oppgradering av Norske Shells depot i Risavika. Mars 2014

Oppgradering av Norske Shells depot i Risavika. Mars 2014 Oppgradering av Norske Shells depot i Risavika Mars 2014 1 Vår historie 1. Terminalens betydning for lokal forsyning av drivstoff 2. Fjelltankene er ikke en bærekraftig løsning 3. Tidsplan 4. Evaluering

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 2 PROSJEKTBESKRIVELSE...15

SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 2 PROSJEKTBESKRIVELSE...15 INNHOLD SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 1.1 BAKGRUNN... 11 1.2 FORMÅL... 12 1.3 PRESENTASJON AV TILTAKSHAVER... 12 1.4 LOVVERKET OG TILLATELSER... 12 1.5 NØDVENDIGE TILLATELSER OG VIDERE SAKSBEHANDLING...

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000 NORSOK STANDARD S-001N Rev. 3, Januar 2000 Teknisk sikkerhet Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer