Lagring og mottak av farlig avfall - Krav, risikovurderinger, utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lagring og mottak av farlig avfall - Krav, risikovurderinger, utfordringer"

Transkript

1 - Krav, risikovurderinger, utfordringer Side

2 - Krav Basis for alle kravene i vår bransje ligger i tillatelser, lover og forskrifter samt eventuelle standardkrav for sertifisering. Krav i tillatelser er ment å være like, men er det ikke; Forskjellig fra behandlingsanlegg til behandlingsanlegg og antagelig også fra innsamler til innsamler. Kravene er også forskjellig om tillatelsen er gitt av Miljødirektoratet eller av Fylkesmannen. Krav i lover og forskrifter er selvfølgelig like for alle, men er nok utsatt for forskjellig tolkning fra bedrift til bedrift. Dette også avhengig av hvilke myndighet som har gjort tilsyn av forskriftens oppfyllelse, myndighetenes individuelle tolkning og hvilke oppmerksomhet loven/forskriften har hatt i selskapet/konsernet. Standardkrav for sertifisering er likt for alle som f eks er sertifisert i hht NS-EN ISO 14001, men sertifisering/oppfølging utøves forskjellig fra sertifiseringsorgan til sertifiseringsorgan. Side

3 - Krav I Renor sine tillatelser er det stilt krav til: Mengder, hvilket avfall som kan mottas, hvilket avfall som ikke kan mottas, lagringstid, kontroll av avfall, utslippsbegrenseringer og grenseverdier med spesifikke vilkår for vann og luft, BATredegjørelse, internkontroll, økonomisk sikkerhet, krav til kompetanse, system som sikrer at mottatt farlig avfall er deklarert eller lovlig importert, lagring basert på risikovurdering/ miljørisikovurdering herunder hvilke miljøressurser som kan bli berørt, overfyllingsvern/ alarm for tankanlegg, lagring under tak og på tett fast dekke med fall til oppsamlings-enheter, avstandssoner for avfall som kan medføre fare for hendelser ved sammenblanding/kontakt, merking av lager, lagringskart, automatisk varsling av brann i lager, automatiske slukkeanordninger i lager, rengjøring av tanker, oppsamling i lukkede kummer ved avrenning av vann fra losseplasser/lagringsområder, tømming og kontroll av kummer, oppsamling av spylevann/drensvann/overflatevann til miljøstasjon, utslipps- og risikoreduserende tiltak, jevnlige undersøkelser i nærområde mht diffuse utslipp og luktproblemer, oversikt over eventuell eksisterende forurensning i grunn/forurensede sedimenter utenfor og fare for spredning, utslippsmålinger herunder komponenter som er regulert gjennom grenseverdier og eventuelle andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikt, utslippsberegninger, måleprogram, system for substitusjon av kjemikalier og råstoffer, støykartlegging og støybidrag, energistyresystem, utnyttelse av overskuddsenergi, håndtering av egengenerert avfall/farlig avfall, beredskapsanalyse/beredskap/beredskapsøvelser/ beredskapsplan, varslingsplikt og rapportering ved hendelser, avfallsjournal og avfallsoversikt, osv. For kontinuerlige å tilfredsstille krav må dokumentasjon oppdateres og resultater dokumenteres. Egenrapporter skal sendes myndigheter 1 gang/år og andre rapporter/dokumenter skal utarbeides/oppdateres på regelmessig basis. Det er ikke bare kravene til miljø som skal oppfylles for et behandlingsanlegg for farlig avfall! Side

4 - Krav Mest relevante lover og forskrifter for gjenvinningsbransjen er bl a; Forurensningsloven, Produktkontrolloven, Miljøinformasjonsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven, Arbeidsmiljøloven, Eltilsynsloven, Plan- og bygningsloven, Konkurranseloven Internkontrollforskriften, avfallsforskriften, forurensningsforskriften, storulykkeforskriften, tankforskriften, forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer, forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, arbeidsplassforskriften, forskrift om utførelse av arbeid, forskrift om tiltaksverdier, forskrift om administrative ordninger, forskrift om brannforebyggende tiltak, forskrift om industrivern, produsentforskriften, maskinforskriften, strålevernforskriften, forskrift om varsling av akutt forurensning og fare for akutt forurensning, landtransportforskriften IPPC-direktivet I tillegg kommer de krav som settes til oppfølging av KHMS-aktiviteter satt av konsern/selskap, eks: Guideline for sikker kjøring, maskinsikkerhet, arbeid i høyden, opplæring, rapportering osv Hver lov og forskrift inneholder mange spesifikke krav, og stiller også krav til kontinuerlig oppdatering, opplæring, dokumentasjon og rapportering Side

5 - Risikovurderinger Tillatelser, lover, forskrifter, standarder og bedriftsspesifikke målsetninger setter krav til risikovurderinger En risikovurdering er sjeldent helt objektiv, og viktige faktorer som må hensyn tas i vurderingene er historiske hendelser i anlegget, hendelser i bransjen (både i Norge og resten av verden), relaterte og sammenliknbare hendelser i annen industri Hendelser/scenarier kan være enormt mange for et anlegg og basert på enda flere årsaker. En stikkordsliste for hendelser kan f eks være; Fare for brann/eksplosjon, akutt forurensning, miljøskade over tid, trafikkhendelse, personskade osv En hendelse kan få store og alvorlige konsekvenser dersom det ikke er etablert sannsynlighetsreduserende- og konsekvensreduserende tiltak Når sannsynlighetsreduserende- og konsekvensreduserende tiltak er vurdert står vi igjen med en restrisiko. Det er restrisiko som skal vurderes ut fra sannsynlighet (hvor ofte tror vi hendelse inntreffer) og konsekvens (alvorlighetsgrad) av en hendelse. Om resultat fra en vurdering ikke kan aksepteres, må tiltak gjennomføres. En risikovurdering gir ingen fasitsvar, men kan være en god indikator på f eks ytterligere tiltak, dimensjonering av beredskap, sårbarhet for kunder og kostnader knyttet til en hendelse Side

6 - Risikovurderinger Slik gjør vi risikovurderinger i Renor: Hvert anlegg er delt inn i mindre geografiske områder. Hvert område blir risikovurdert med ny vurdering hvert 3. år, basert på historikk både i anlegg og tilsvarende hendelser Noen områder/utstyr krever risikovurdering hvert år (eks tanker, legionella) Typiske deltagere vil være «eier av området», verneombud, brukerrepresentanter, vedlikehold, HMS-rådgiver og andre ressurspersoner For hver hendelse vurderer vi årsak, konsekvens, sannsynlighetsreduserende- og konsekvensreduserende tiltak, restrisiko Sannsynlighet for at hendelse vil oppstå vurderes ut fra vår kjennskap og erfaring Konsekvens av en hendelsen vurderes utfra restrisiko, historikk og egen utarbeidet matrise. Konsekvens vurderes for både person, miljø og kostnad/sårbarhet Ved ferdigstilt analyse ender konsekvens enten på grønt (akseptabelt risikonivå), gult (vurder tiltak/aksepter risikonivå) eller rødt (ikke akseptabelt risikonivå/tiltaksplan MÅ utarbeides) Om nødvendig utarbeides en tiltaks-/handlingsplan for å redusere risikonivå eller for å sikre opprettholdelse av akseptabelt risikonivå Tiltaksplanene følges opp av ansvarlige med satte frister En gjennomført risikovurdering distribueres i bedriften for gjennomgang i avdelingene. Vi bruker eget (konsern) utviklet verktøy for risikovurderingene Side

7 - Risikovurderinger Viktig for vurderinger av risiko! Sannsynlighetsreduserende tiltak kan være: Mottakskontroll: Det aller viktigste tiltaket vi kan gjøre for å hindre at hendelser oppstår, er kontroll av det mottatte avfallet. Vi kontrollerer at avfallet stemmer med deklarert innhold/dokumentasjon (prøvetakingsstrategi), er emballert med hel og sikker emballasje, at det ikke inneholder avfall som ikke kan mottas, og at det ikke finnes fremmedlegemer blant avfallet. Barrierer i anlegget som reduserer sannsynlighet for en hendelse Opplæring og rutiner: At alle som skal arbeide i angitte områder har nødvendig dokumentert opplæring og eventuelle sertifikater, og at (skriftlige) rutiner for arbeidsutførelse og oppfølging er etablert. Forebyggende vedlikehold: Program for vedlikehold følges, spesielt for miljøkritisk utstyr Utøvende ledelse Konsekvensreduserende tiltak kan være: Barrierer i anlegget som reduserer konsekvenser av en hendelse Opplæring og rutiner Fangdammer og oppsamlingskummer Beredskap og varslingsrutiner (Avvikssystem, kommisjonsbehandling og årsaksanalyser) Utøvende ledelse Side

8 - Utfordringer Rammebetingelser: Viktig for hele bransjen at rammebetingelser er så like som mulig Ulike rammebetingelser kan gi konkurransefortrinn Avfall er en handelsvare som sendes rundt i hele verden. Hvis ikke rammebetingelsene er like, vil det undergrave hva både myndigheter og vi i bransjen forsøker å få til Mange ender opp med å legge ned eller bryte regelverk Det er ikke farligere å lagre farlig avfall hos et behandlingsanlegg, enn det er for en innsamler eller et mottaksanlegg men kravene er ikke de samme Tillatelser/krav gitt av Miljødirektoratet eller av Fylkesmannen er/oppleves forskjellig. I 2010 startet myndighetene med å endre tillatelsene. Alle behandlingsanlegg skulle ha tillatelser som var så like som mulig. I Renor har vi to anlegg som til en viss grad er sammenliknbare. Vår opplevelse av denne prosessen var at det var vår innsats som gjorde de så like som mulig. Der vi hadde innspill til krav som vi ønsket hele bransjen skulle få, var det vi som fikk kravene Ved myndighetenes tilsyn av oppfyllelse av nye tillatelser opplever vi at definisjonen av krav/kravoppfyllelse utøves forskjellig. Side

9 - Utfordringer Myndigheter - krav og tilsyn: Behandlingsanlegg for farlig avfall og spesielt storulykkebedrifter har tilsyn fra flere myndighetsinstanser; Miljødirektoratet, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon, Arbeidstilsynet, Eltilsynet, Brann- og feiervesen. Dette i tillegg til internkontroll/-revisjon, sertifisering, audit fra kunder, konsern, osv Tilsyn er viktig og velkomment for vår bransje. Blant annet fordi det kan gi oss tilsvarende like rammebetingelser, kan luke ut useriøse aktører og ikke minst at det fører til forbedringer! Myndighetene har klart definert hva som er et avvik: «Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov» Renor har erfaring med at avvik har vært hjemlet i lov og forskrift som det overhodet ikke er mulig å lese eller tolke seg til. Vårt spørsmål: «Er det tilfeldig hva som blir et avvik eller i verste fall et pålegg - sett utfra revisors interessefelt!?» De skilles lite på alvorlighetsgraden av et avvik. For en som ikke har spesiell kunnskap kan alle avvik se like alvorlige ut. Varsling av nye krav og pålegg er ikke forutsigbart. Nye krav kommer hele tiden og er lite avstemt med budsjettprosesser og behov for investeringsmidler. Side

10 - Utfordringer Lover og forskrifter er i kontinuerlig endring. Klare vi å følge med på alle høringer i forhold til endringer som har stor konsekvens for vår virksomhet/vår bedrift.? Synes vi at nye/endrede krav er krystallklare i forhold til hvilke tiltak vi skal/må gjennomføre...? Tar vi hensyn til de systemer og rutiner vi allerede har, for å tolke oss inn i endringene - uten å måtte gjøre ytterligere tiltak...? Evner vi å sette i verk nødvendige tiltak i forkant når endrede og nye forskrifter trer i kraft.? Evner vi til enhver tid å følge alle de krav som stilles til oss.? Side

11 - Krav, risikovurderinger, utfordringer For å tilfredsstille det ansvaret vi har overfor miljøet, samfunnet rundt oss og de kravene som stilles av myndigheter, er det helt avgjørende med like rammebetingelser, utøvende ledelse, kunnskap, engasjement og oppfølging! Takk for oppmerksomheten! Side

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser MILJØ rapport 28 Innhold: Leder Farlig avfall, en utfordrenede bransje Om bedriften Forretningsidè Kvalitets-og miljøstyringssystemet Produksjon Mottatt avfall Brenselsleveranser Egengenerert avfall Fravær

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

HMS og farlig avfall, brannforebygging som en del av hverdagen

HMS og farlig avfall, brannforebygging som en del av hverdagen Hvem og hva er Renor? Renor er en del av det internasjonale byggevarekonsernet HeidelbergCement Group, som har mer enn 50.000 ansatte i mer enn 50 land. Renor samler inn, mottar, sorterer og forbehandler

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AUTO-SKADE TERJE SCHIE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0230.0075.01 2012.124.I.FMOA 2012/21075 08.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer