Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner"

Transkript

1 Sevesokonferansen 2013 Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Vibeke Henden Nilssen, DSB 1

2 Bakgrunn problemstilling DSB har ansvar gjennom brann- og eksplosjonsvernloven og tilhørende forskrifter å følge opp at håndtering av brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i tråd med samfunnets behov for sikring av liv, helse, miljø og materielle verdier. En pådriver for at næringslivet driver sikkert i samsvar med samfunnet krav om sikkerhet for omgivelsene En pådriver overfor andre myndigheter slik at man tar nødvendige hensyn til sikkerheten ved utviklingen av arealene rundt virksomheter som håndterer farlige stoffer 2

3 Bakgrunn problemstilling Økende utfordring i å balansere behovet for å sikre omgivelsene rundt virksomhetene og det økte presset på tilgjengelig areal. Endret arealbruk i tidligere rene industriområder gir nye utfordringer for kommunene. Virksomhetenes gamle sikringsfelt går ofte i eiendomsgrensen og er ikke kjent av lokale arealplanmyndigheter. Mangelfull dialog mellom arealplanmyndighetene i kommunene og virksomhetene om risikoen. Vi har lover og forskrifter som skal regulere dette, men vi har ikke hatt klare nok retningslinjer for etableringen av sikre arealer rundt virksomhetene verken til bruk for virksomhetene eller for de lokale arealplanmyndighetene. 3

4 Bakgrunn problemstilling Gjennom Seveso-direktivet er også myndighetene i Norge forpliktet til å bruke areaplanlegging som et aktivt virkemiddel for å forebygge og begrense effektene av storulykker. Dette ved bl.a. å sørge for egnet avstand mellom virksomheter og boligområder, bygninger og områder med offentlig ferdsel, sårbare naturområder osv. Dette er ikke en del av storulykkeforskriften som bare gjelder for virksomhetene, men er dekket gjennom annet regelverk, bl.a. plan- og bygningsloven 4

5 Eksempel fra industrivirksomhet i Ålesund Eksempel kommune med Ålesund et tidligere sikringsfelt i eiendomsgrensen Nærmeste nabo har gått fra å være en møbelfabrikk til å bli interiørbutikk, kontorlokaler og salg av plasskrevende varer. Det var også forslag om å etablere innendørs lekeland for barn. 5

6 Eksplosjon på West Fertilizer Company i Texas i april 2013 Mulig årsak: En brann førte til detonasjon av ammoniumnitratgjødsel 15 mennesker drept Over 160 mennesker skadd Mer enn 150 bygninger ble ødelagt eller skadet, inkludert pleiehjem, skoler, boliger, lekeplass 6

7 Det er i ettertid rettet sterkt kritikk rundt blant annet: Før myndighetenes kontroll arealplanlegging beliggenhet rett ved bl.a. skoler og pleiehjem virksomhetens mangelfulle risikovurderinger Etter virksomhetens manglende risikoreduserende tiltak 7

8 Stortingsmelding om samfunnssikkerhet Lagt fram 15. juni 2012 Kap 4 Samvirke og samordning beskriver også plan og bygningsloven og bruk av hensynssoner rundt risikovirksomheter 8

9 DSB-rapport DSB har hatt et internt arbeid og har utarbeidet en rapport: 9

10 DSB-rapport Akseptkriterier Sikkerhetsavstander Hensynssoner med bestemmelser Tidligere har det vært utarbeidet noe grunnlagsmateriale for dette arbeidet med hjelp fra eksterne: 2009: Proactima har vurdert metodikk og sammenliknet med andre land 2011: Scandpower har gjort et FOU-prosjekt i samarbeid med DSB med sammenlikning av ulike spredningsverktøy for gass og beregning av fareavstander 10

11 Dagens regelverk Arealplanlegging styres generelt gjennom plan- og bygningsloven (PBL) av juni Kommunen er den primære myndigheten. Loven har ingen spesifikke bestemmelser relatert til industri med farlige kjemikalier, men har fått et økt fokus på at man skal ta hensyn til samfunnssikkerheten i planleggingen ( 4-3) og at det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser. Dersom det er behov kan det opprettes hensynssoner ( 11-8). 11

12 Dagens regelverk Virksomheter som håndterer farlige stoffer er spesielt regulert av brann- og eksplosjonsvernloven av (Delvis nærmere regulert i forskrift om håndtering av farlig stoff og eksplosivforskriften.) 20 sier at sikkerheten i virksomhetene i hovedsak skal oppnås gjennom tekniske og organisatoriske tiltak, eventuelt i kombinasjon med arealmessige begrensninger. Disse skal i så tilfelle opprettes gjennom bestemmelser i plan og bygningsloven. Behovet for slike soner skal virksomhetene kartlegge gjennom sine risikoanalyser det gjelder også for størrelsen av sonene. 12

13 Regelverk - begreper Sikringsfelt var et begrep i tidligere lov om brannfarlig vare fra 1971 (opphevet i 2002). Hvis sikringsfeltet fikk utstrekning ut over virksomhetens egen eiendom, ble det i noen tilfeller tinglyst heftelse på tilliggende eiendom. Etablering av sikringsfelt var et vilkår i tillatelsen fra DSB, der sikringsfeltets utbredelse ble angitt i meter eller inntegnet på kart. De begrensinger som gjaldt for sikringsfeltet ble også angitt. Arealmessige begrensninger ble innført med brann- og eksplosjonsvernloven i 2002, dels som en erstatning og dels som en utvidelse av sikringsfeltbegrepet. Den viktigste endringen var imidlertid at de arealmessige begrensningene nå skulle fastsettes etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, gjennom regulering som fareområder (gammel plan- og bygningslov) eller hensynssoner (ny plan- og bygningslov). 13

14 Regelverk - forskrifter Forskrift om håndtering av farlig stoff - 16: Arealmessige begrensninger skal opprettes hvis nødvendig for å sikre omgivelsene. Virksomhetenes risikoanalyser skal ligge til grunn. Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff - 7-2: Forslag til arealmessige begrensninger skal fremmes ved søknad om tillatelse. Disse skal være basert på sikkerhetsavstander oppgitt i veiledning (eventuelt på utført risikoanalyse). 14

15 DSB ønsker å forbedre forvaltningspraksis Mangelfull oppfølging av etableringen av nødvendige arealmessige begrensninger, både fra DSB, virksomhetene og kommunene. DSB har derved sett behov for å etablere et grunnlag for fastsettelse av kriterier for akseptabel risiko, herunder inndeling, utstrekning og bestemmelser for hensynssoner. I utgangspunktet har vi sett at dette skal gjennomføres gjennom å utvikle veiledere til dagens regelverk for kommunene og virksomhetene, men vi vil også vurdere behov for regelendringer. 15

16 Etablering av hensynssoner Fokuserer på 3. persons sikkerhet. Det vil si soner som legger begrensninger på arealdisponeringen rundt virksomheten. Andre typer verdier kan også være vesentlige (kritisk infrastruktur) Andre avstander og soner innenfor virksomheten reguleres på annen måte (områdeklassifisering, tekniske minsteavstander etc.) Sonene for begrensingen av arealdisponeringen kalles hensynssoner etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven 3 soner: indre, midtre og ytre 16

17 Forslag til akseptkriterier: Utstrekning av hensynssonene basert på iso-riskkurver rundt anleggene 17

18 Bestemmelser i hensynssonene 3 soner Indre sone (10-5 ) Midtre sone (10-6 ) Ytre sone (10-7 ) Utenfor ytre sone Virksomhetens eget område. I tillegg til eget anleggsområde kan for eksempel LNF- område inngå i indre sone. Kun kortvarig forbipassering for tredjeperson (turveier etc.). Offentlig vei, jernbane, kai og lignende. Faste arbeidsplasser innen industri- og kontorvirksomhet kan ligge her. Skal ikke være overnatting eller boliger. Spredt boligbebyggelse kan aksepteres i enkelte tilfeller. Områder regulert for boligformål og annen bruk av den allmenne befolkningen kan inngå i ytre sone, herunder butikker, mindre overnattingssteder og offentlig ferdsel. Skoler, barnehager, sykehjem, sykehus og lignende institusjoner, kjøpesenter, hoteller eller store publikumsarenaer må plasseres utenfor ytre sone. 18

19 Grunnlag for forslag til akseptkriterier Individuell risiko: risikoen for at en person som befinner seg uavbrutt og ubeskyttet på et bestemt sted, dør som følge av uhell på virksomheten Utgangspunktet har vært at vi skal ha 3 soner. Tallene ligger i det området som andre land bruker. Tallene er ikke en slik størrelsesorden at den ufrivillige risikoen fra risikovirksomheter er vesentlig i forhold til uhell man kan utsettes for i dagliglivet. NB: Veiledende sikkerhetsavstander for mindre anlegg. For eksplosivanlegg brukes også sikkerhetsavstander fra tabell i veiledning. 19

20 Videre arbeid Vurdere behov for å ta dette inn i forskrift om håndtering av farlig stoff dette vil kreve en revisjon av forskriften. Gjennomgå DSBs samtykkeprosess slik at denne ivaretar behovet for tidlig vurdering av berørte arealer. Dette henger også sammen med behov for KU og eventuelt regulering av areal etter plan- og bygningsloven. Revidere temaveiledere med hensyn på veiledende sikkerhetsavstander. Utarbeide veiledere til kommunene som beskriver hvordan de etablerer hensynssoner rundt virksomhetene og hvordan det presenteres i plankart. Her må vi samarbeide med MD og enkelte kommuner. 20

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Rev.00/14

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Rev.00/14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rev.00/14 Side 2 av 73 Tittel for Fosen brann- og redningstjeneste IKS Oppsummering Rapporten beskriver den risiko- og sårbarhet som foreligger i Fosen brann- og redningstjeneste

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Håndbok. for skyte- og øvingsfelt 2012/14

Håndbok. for skyte- og øvingsfelt 2012/14 Håndbok for skyte- og øvingsfelt 2012/14 Håndbok for skyte- og øvingsfelt 3 Forord Forsvarsbygg (FB) er et forvaltningsorgan for Forsvarets eiendom, bygg og anlegg. Med utgangspunkt i at FB 1. januar

Detaljer

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø,

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

Planbeskrivelse. Side 1 av 13

Planbeskrivelse. Side 1 av 13 Planbeskrivelse Planens navn: Torskefjordveien 4 boligbebyggelse. Planens ID: 2010/2480 Dato for siste revisjon: 26.09.2011 Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige?

Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige? Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige? Difi rapport 2010:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø E39 Ålgård - Hove Sårbarhetsanalyse E39 Ålgård - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

Detaljer