Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør"

Transkript

1 Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør 1 Forebyggende arbeid Tiltak hentet fra St meld 35 ( ) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Nye og pågående regelverksendringer 2

2 Forebyggende tiltak 28 tiltak liste opp i meldingen boks 5.3 Noen stikkord Eldre leilighetsbygg registreres som særskilte brannobjekter Mer brukervennlig regelverk på brannvernområdet Oppfølging av endringer i PBL Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven Ny forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff Kobling PBL - brann- og eksplosjonsvernloven Gassinstallasjoner Nye krav til røykvarslere Tydeligere krav til påbudt slokkeutstyr Krav til produkter 3 Forebyggende tiltak Noen stikkord Gjennomgang av brannsikkerheten til særskilte risikogrupper i ordinære boliger og omsorgsboliger Gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med boliger Utarbeide nasjonal strategi for informasjon og holdningsskapende arbeid Fortsatt satsning på systematisk sikkerhetsarbeid i virksomheter Videreføre og utvikle tilsynet med særskilte risikoobjekter Oppgradering av brannsikkerhet i eldre tunneler Kulturminner Bedre sikring mot tilsiktede uønskede hendelser Ansvarsforhold og håndtering av nedgravde eksplosiver 4

3 Mer brukervennlig regelverk Hvor detaljert må et regelverk være? Pendelen svinger Mer funksjonsbasert regelverk for profesjonelle aktører enn for forbrukerne? Regelverksprosjekt i DSB pågår Forenkle og modernisere det samlede HMS-regelverket Hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven, produktkontrolloven og eltilsynsloven Antall forskrifter skal reduseres Ferdigstilles i Regelverksforenkling 112 forskrifter hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven, eltilsynsloven og produktkontrolloven DSB forvalter 47 EU-direktiver under de tre lovene. Disse er gjennomført i 20 forskrifter 31 forvaltes av andre myndigheter 24 er delegasjons- eller ikrafttredelsesforskrifter 3 rene avgiftsforskrifter 17 forvaltes i fellesskap med andre myndigheter 5 foreslås opphevet 30 forskrifter som inngår i prosjektets fase 2 Målet er at antall forskrifter skal reduseres med 26 6

4 Regelverksforenkling føringer for valg av struktur Sammenslåing Logisk tematisk inndeling Helhetlig regulering av tema Stor grad av gjenfinnbarhet Enkelt Oversiktlig Brukervennlig 7 32 forskrifter bør bli til 11 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane Forskrift om produkter og utstyr som brukes ved håndtering av brannfarlig og trykksatt stoff Forskrift om virksomheters plikter til å ivareta sikkerhet i byggverk Forskrift om privatpersoner plikter til å ivareta sikkerhet i hjem og fritid Forskrift om kommunens plikter til å sørge for forebyggende og beredskapsmessige tiltak Forskrift om elektriske anlegg Forskrift om elektriske utstyr Forskrift om sikkerhet ved produkter Forskrift om sikkerhet ved forbrukertjenester 8

5 Status for noen av forskriftene Forskrift om landtransport av farlig gods Fastsatt 1.april 2009 I kraft 1.juli 2009 Tar inn nye endringer i ADR/RID samt direktiv 2008/68 om innenlands transport av farlig gods. Forbud mot samlasting av sprengstoff og tennere på samme kjøretøy Brannvesenet fullmakt til å henvise kjøretøy med farlig gods til bestemte områder for opphold under transporten Ansvarlig for godsterminal pålegges å envise hvor farlig gods befinner seg på terminalen, på forespørsel fra brannvesenet 9 Status for noen av forskriftene Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Fastsettes mandag 8.juni 2009 I kraft fra samme dato Erstatter følgende fire forskrifter: Forskrift om brannfarlig vare Forskrift om brannfarlig og trykksatt stoff Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjoner, marina o.l) Forskrift om transport av petroleum i rørledning over land 10

6 Status for noen av forskriftene Ryddet opp i forskriftene Bedre kobling til Seveso II direktivet Presisering av hvem som har plikter på området og tydeliggjort kravet til aktsomhet Innføring av kriterier for klassifisering og merking av farlige kjemikalier GHS Regulering av reaksjonsfarlig stoff Tydeligere krav til kompetanse Krav til utstyret Krav om uavhengig kontroll Grunnleggende forebyggende sikkerhetskrav Beredskapsplikt 11 Gass i bolig Ved implementering av Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen vil det skje endringer på følgende områder: Prosjektering av gassanlegg skal være en del av den øvrige prosjekteringen ved etablering av boliganlegg. Det er innført krav om kompetanse til personell som prosjekterer og konstruerer utstyr og anlegg som håndterer brannfarlig gass. En uavhengig kontrollør skal kontrollere gassanlegg før oppstart og etter vesentlig endringer. Tilstandskontroll av gassanlegg skal gjennomføres av uavhengig personell. Begrensninger på hvor mye gass det kan oppbevares i ulike typer bygninger er delvis skjerpet da grensene for lagring er absolutte. Det forventes at sikkerheten tilknyttet bruk av gass innen bolig vil øke når overstående tiltak er gjennomført og virker på den tiltenkte måten.

7 Forvaltningsrevisjon Krav om tillatelse bortfaller Krav om meldeplikt via Alt Inn Meldingen sendes kommunen på sikt kommunen skal ha tilgang til fagsystemet Vil gi både DSB og kommunen bedre oversikt Samtykke skal gis av DSB for Storulykkevirksomheter Omlastning av farlig stoff fra skip til skip Transport i rørledning over land Andre områder DSB finner det nødvendig Revidere veiledninger + nye veiledninger 13 Forvaltningsrevisjon Tilsynet Kommunen tilsynsmyndighet I tillegg har DSB tilsynsansvar med virksomheter som representerer en betydelig risiko eller der DSB anser det som nødvendig for å ha oversikt over risiko knyttet til håndtering av farlig stoff. helhetlig tilsynsveileder fra DSB til brannvesen Tilsynskampanjer Kontrollaksjoner tilrettelegging fra DSB i samarbeid med brannvesenet 14

8 Klassifisering og meldegrenser, gass. Betegnelse på stoffgruppe Trykksatt stoff Brannfarlig gass, kategori 1 Brannfarlig gass, kategori 2 Kriterier for klassifisering Gass som ved 20 o C og standard trykk på 101,3 kpa: a)kan antennes i en blanding på 13 % eller mindre med luft; eller b)har et eksplosjonsområde i luft på minst 12 prosentpoeng uavhengig av nedre eksplosjonsgrense, tilsvarende GHS kategori 1. Gass som har et eksplosjonsområde i luft ved 20 o C og standard trykk på 101,3 kpa og ikke er brannfarlig gass, kategori 1 Meldegrense 400 liter 400 liter

9 Temaveiledninger, struktur. 1 Tilvirkning og behandling Prosessanlegg Biogassanlegg 2 Oppbevaring Tankanlegg Lager 3 Omtapping Drivstoffanlegg Fylleanlegg gassflasker 4 Transport i rørledninger 5 Bruk Forbruksanlegg Kulde/varmepumpe anlegg Kjeleanlegg Trykkluftanlegg Div. forbruksanlegg 6 Statisk elektrisitet 7 Samtykke 8 Apparater i kjøretøy

10 Status for noen av forskriftene Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Innføring av ny sertifiseringsordning for brukere Begrensning i hvem som kan erverve eksplosiver Samle alle tillatelser til DSB Ervervstillatelser (fra politiet) Oppbevaringstillatelser under 250 kg (fra brannvesenet) Krav om alarm for lager under 250 kg Implementering av direktiv 2007/23 om pyrotekniske artikler (Rakettforbudet innført) Implementere evt andre endringer som følge av nye security direktiv. Mest sannsynlig på høring i juni (deler av endringene) 19 Status for noen av forskriftene Forskrift om virksomheters plikter til å ivareta sikkerhet i byggverk Brannforebyggende plikter Bedre kobling internkontrollforskriften og fagregelverket Klargjøre forholdet mellom eier/bruker av byggverk Forskrift om privatpersoner plikter til å ivareta sikkerhet i hjem og fritid Helhetlig regulering av de krav i DSBs forskrifter som gjelder/skal gjelde for privatpersoner Forskrift om kommunens plikter til å sørge for forebyggende og beredskapsmessige tiltak Primært mot kommunens brannforebyggende plikter, samt plikten til å ha en beredskap på brann- og eksplosjonsvernlovens områder. 20

11 Takk for oppmerksomheten! Sjekk opp vår hjemmeside Flere detaljer om diverse regelverksarbeid på forebyggende forum i september 2009 på Hamar Brannvesen seminaret i november 21

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Revidert - Juli 2015 1 Versjon 3 Juli 2015 De viktigste endringene i forhold til 2. utgave av temaveiledningen

Detaljer

TEMA. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff. Prosessanlegg Biogassanlegg

TEMA. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff. Prosessanlegg Biogassanlegg TEMA Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff Prosessanlegg Biogassanlegg Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-287-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav 13. 15. september 2011 Oslo - Kiel Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektriske anlegg DSB frode.kyllingstad@dsb.no

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Versjon 2 - Februar 2011 3 Versjon 2 Februar 2011 De viktigste endringene i forhold til 1. utgave av

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 12 RAPPORT VEILEDNING Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-295-2 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien Brannvesenets

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods)

Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods) Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods) Innhold 1 FORMÅL ( 1)... 3 2 VIRKEOMRÅDE ( 2)... 3 3 PLIKTSUBJEKT ( 3)... 3 4 DEFINISJON ER ( 4)... 3 5 KRAV

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. eksplosjonsvernloven)

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. eksplosjonsvernloven) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

Innst. 153 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. St.meld. nr. 35 (2008 2009)

Innst. 153 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. St.meld. nr. 35 (2008 2009) Innst. 153 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen St.meld. nr. 35 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Innhold Innledning......................................................................................

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

KURSPLAN Forebyggende kurs

KURSPLAN Forebyggende kurs KURSPLAN Forebyggende kurs Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014. Innhold Revisjonslogg 3 1. Bakgrunn for kurset 4 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen 4 3. Kursets

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

Fyrverkerirapport 2006

Fyrverkerirapport 2006 Rapport Fyrverkerirapport 2006 Hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri? Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2006 ISBN:

Detaljer

VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012

VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012 VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport September 19, 2012 Tema presentasjon Tennmidler. Fenghette og svartkruttlunte Elektriske tennere Ikke-elektriske tennere Oppbevaring

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar.

Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar. Næringslivets utfordringer Avdelingsdirektør r Torill F.Tandberg Næringsliv, produkter og farlige stoffer Sikkerhetskonferansen 2006 27.september 2006 Et

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Nyhetsbrev. av ammoniumnitrat INFO. Desember 2011

Nyhetsbrev. av ammoniumnitrat INFO. Desember 2011 Nyhetsbrev Desember 2011 INFO Begrensninger på omsetning av ammoniumnitrat Scanpix EU har som et ledd i kampen mot terror vedtatt en forordning 1 som legger begrensninger på hvem som kan få tilgang til

Detaljer