Møteinnkalling Byutviklingskomite. Sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Byutviklingskomite. Sakliste"

Transkript

1 Trondheimkommune Møteinnkalling Byutviklingskomite Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: Tid: Eventueltforfall meldestil eller telefon Varamedlemmermøter etter nærmereavtale. Serveringav varmmati kantina,rådhusetfra kl Gruppemøteri rådhusetfra kl Møtet starter med en befaringmed buss.avreisefra rådhuset,munkegata1 kl Befaringener todelt og gjelderbådesak43/14 og framtidig utbyggingpå området Hallsteingårdi Sjetnemarka.Befaringenantaså varecaen og en halvtime. Sakliste Pkt.1 Godkjenningav innkallingog sakliste Pkt.2 Godkjenningav protokoll fra møte Pkt.3 Meldingav spørsmål/sakertil eventuelt Saksnr. Tittel PS42/14 Arkiv:12/704 Tilinnstilling TiltaksutredningNO2 PS43/14 Arkiv:14/35493 Tilinnstilling Massedeponi Trondheimsregionen- Høringsuttalelse PS44/14 Arkiv:13/730 Tilinnstilling Detaljreguleringav Sildråpevegen,fortau, sluttbehandling Eventuelt Møteinnkalling,Byutviklingskomite,

2 Trondheimkommune Saksframlegg Tiltak mot nitrogendioksid(no 2 ) for bedrefolkehelse Arkivsak.:12/704 Forslagtil innstilling: 1. Trondheimkommunestiltak for bedreluftkvalitet (NO 2 ) skalogsåbidratil reduserte klimagassutslipp(bl.a.co 2 ). 2. Bystyretvil redusereno 2 - og CO 2 - utslippenefra fossildrevnekjøretøyogber rådmannen iverksettefølgendetiltak: a. Arbeidefor at 15 %av alle person- og varebileri Trondheimer ladbarei 2017 gjennomå utrede oppgraderingav ladeinfrastrukturfor elbil, samtsamarbeide medog drive holdningsskapendearbeidoverfor nyttetransportaktører. b. Fremmeovergangtil drivstoff medlaveeller ingenno 2 ogco 2 utslipp særligfor tungekjøretøy ved å utrede alternativeneog arbeidefor etableringav kommersiellefyllestasjoner.trondheimkommuneskali størstmuliggradbenytte alternativtil diesel spesieltfor tungekjøretøy,samtværeen pådriveroverfor transportaktører gjennomkunnskapsdelingog aktivt holdningsskapendearbeid. c. Fremmebruk av elsykkelgjennomholdningsskapendearbeid. d. Oppfordrestatentil å etablereet velfungerendekonseptfor lavutslippssoner. e. Utfordre aktørerog bidra til å utvikle nær utslippsfrietransportløsningeri forbindelsemed nytt logistikknutepunkt 3. Med basisi TiltaksutredningNO 2 ber BystyretRådmannenom å følgeutviklingeni trafikkvekstogno 2 -konsentrasjonertett. Bystyretber rådmannenleggefram ytterligere tiltak til politisk behandling, dersomdet blir nødvendigfor å tilfredsstilleforskriftskrav. Sakengjelder Forurensningsforskriftenkreverat byer sombryter eller står i fare for å bryte grenseverdikravet for helseskadelignitrogendioksid(no 2 ) i uteluft skalutrede ogiverksettetiltak for å overholde kravet.rådmannenleggermed dennesakenfram en tiltaksutredningetter forskriftenskrav. Rådmannenanbefalertiltak for å overholdegrenseverdikravet.tiltaksutredningog vedtatte tiltak skaloversendesmiljødirektoratet for vurderingog godkjenning. Bakgrunn NO 2 fra forbrenningogtrafikk særligdieseleksos kangi plagerogsykdomi luftveienehosellers friskefolk, sliksomastma,allergier,lungesykdommereller hjerte- og karsykdommer.det finnes ingen trygg nedreterskel,noesombetyr at NO 2 -nivåenemå holdessålavesomoverhodet mulig. Utviklingengårriktig vei i Trondheimsomfølgeav byggingenav Nordreavlastningsvegsomtar vekktunge dieselkjøretøyfra sentrum,og særligsatsningenpå kollektivtrafikkog gassbusser Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

3 Trondheimkommune fremfor dieselbusser.trondheim oppfyller i dagforurensningsforskriftensgrenseverdikravfor NO 2. Årsmiddelkraveter overholdtpåbakkekirkesiden2008;på E6Heimdalsmyraog i Prinsenkryssetsiden2011;og med sværtliten marginpå Elgesetersiden2012. Trondheimoverskriderimidlertid forurensningsforskriftensvurderingsterskelfor NO 2. Det utløser kravom en tiltaksutredningog gjennomføringav tiltak for å sørgefor at grenseverdikravet overholdesminst 3 år fram i tid. Rådmannenhar derfor utarbeidet forslagtil tiltaksutredning i samarbeidmed Statensvegvesenregionmidt. Tiltaksutredningenbyggerpå delutredningerfra AsplanViakASog RambøllAS. Tiltakfor å redusereno 2 -nivåenehandleri hovedsakom trafikk. Deter vektlagtå finne fossilfrie ogdermedklimavennligetilt akmot NO 2. Mangeavtiltakenevil ogsåbidratil å redusere trafikkstøyog forbedretrafikkavviklingen. I tilleggtil gevinstfor folkehelsa, er det viktig at grenseverdienei forurensningsforskriften overholdesfor å imøtekommekravfra Miljødirektoratet, somigjener under hardt pressfra det europeiskekontrollorganet(esa).esatruer Norgemed rettssakfordi storbyenei en årrekkehar brutt grenseverdienei luftkvalitetsdirektivet(2008/50/ec),somliggertil grunnfor forurensningsforskriftensbestemmelserom luftkvalitet. Kommunener både forurensningsmyndighetog ansvarligforurenseri kraft av å væreanleggseier(vegeier)og er derfor ansvarligi henholdtil forurensningsforskriften,jf. 7-3 og 7-4. Fakta NO 2 -nivåerog framskrivingsomfølgeavvedtatte tiltak Nær60 %avno 2 -utslippenei Trondheimstammerfra veitrafikk,ogca75 %av veitrafikkutslippeneskyldesdieselkjøretøy.tungtransportstår for de absoluttstørsteutslippene avno 2, oggir ogsåstoreco 2 -utslippogstøy.nasjonaltransportplan(ntp)antarat godstrafikken frem mot 2040vil økemed35-40 %målt i antall tonn-kilometer. Det er gjennomførtog skalgjennomføresen rekketiltak i regi avmiljøpakkefor transport somvil bidratil reduserteno 2 -utslippog reduserteno 2 -nivåeri luft i Trondheim.Miljøpakketiltaksom iverksettesinnenutløpet av 2015og vegprosjektenee6sørog E6østvil sammenmed teknologiforbedringavkjøretøyparkenredusereantall personereksponertfor nivåerover grenseverdikravmed ca50 %sammenliknetmed 2010-situasjonen.Rambøllhar imidlertid gjennomførtmodelleringerav situasjoneni Trondheim2015,somviserat befolknings- og trafikkvekstkansnuden positiveutviklingeni nær fremtid, slikat vi igjenkanbryte forurensningsforskriftenskrav. Forslagtil nye tiltak Minst mulig trafikk og overgangtil miljøvennligedrivstoff er avgjørendefor å sikreat vi overholderkravenetil NO 2 i framtida.mangeavvirkemidlenefor å redusereno 2 -nivåenei luft liggeri statligehender, særligavgiftspolitikkfor kjøretøyog drivstoff, og nytt konseptfor lavutslippssoner(en geografiskavgrensetsonemedspesifikkeutslippskravtil kjøretøy). Trondheimkommunebør løfte sakerog tema vi menerhar betydningfor lokal luftkvalitet opp til statlignivå. Det er uansettav betydninghvatrondheimkommunegjørlokalt for å fremme lavutslippssamfunnet.mangegodetiltak mot NO 2 vil ogsåredusereutslippeneavco 2, mennoen godetiltak mot NO 2 gir økteutslipp avco 2 ogviceversa.vi har derfor vektlagtå finne godetiltak mot NO 2, somogsågir mindreco 2, slikat tiltakenefor bedreluftkvalitet er i tråd med Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

4 Trondheimkommune kommunensklimapolitikk. Gitt dagenssituasjonuten overskridelsefor NO 2 har rådmannen foreslått noenlangsiktigetiltak somder kommunensinnsatsog arbeidtas innenfor eksisterende rammeog ressurser,og somikkeer sværtkostnadskrevendefor, bileiereog transportaktører.de resterendeanbefalingenei tiltaksutredningenkanbli satt i verkdersomdet serut til at vi på nytt kankommetil å overskridegrenseverdiene.rådmannenvil i såfall fremmeen ny politisk sakder det kostnadsmessiger innpasseti framtidig budsjett. Foren fullstendigoversiktover vurdertetiltak, setabell 4 på side25 i TiltaksutredningNO 2 (vedlegg1). Fremmebrukav elsykkel Elsykkeler et sværtmiljøvennlig,effektivt og rimeligalternativtil bil for persontransporti by. Elsykkelfremmer ogsåfolkehelsebådegjennomaktivitet og null utslipp.andreelkjøretøy som kreverlangt mer energiog ressursergjennomet livsløp har momsfritakpå grunnav miljøaspektet,men ikkeelsykkelen.trondheimhar relativt korte avstander,men kupert terreng. Nettopp på slikestederhar elsykkelenet stort potensialsommiljøvennligtransportmiddel. Teknologiener imidlertid såungat den ikkehar fått særligstort gjennomslagi det norske markedetennå.det er derfor behovfor å løfte og stimulereelsykkelbruki Trondheim.Satsingpå elsykkelvil ogsåbyggeopp om Miljøpakkensomfattendesykkelsatsingerog vedtatt sykkelstrategi for Trondheim. Rådmannenvurdererfølgendevirkemidlersominteressantemen har ikkevurdert dissei forbindelsemed budsjett for 2015: Tilskuddtilsvarendemomsenvedkjøpav elsykkel Bidrai utviklingav et prøvekjøringsprosjektetter modellfra Prøvekjøre.no. Elsykkelentar degrasktog uanstrengtfra A til B,selvnår du har myemeddeg. Nasjonalttas 50 % avallereisermellom1 og 3 km medbil. 47 %av allereisermedbil er under5 km iflg. NTPs reisevaneundersøkelse. Foto:T.v.:Skjermdumpfra jobbsykkelen.no.t.h.:flickr, Miljøpakken. Leggetil rette for 15 %ladbarekjøretøyi Trondheimi 2017 Elbilerhar null NO 2 -utslipp;plug-in hybridervil i gjennomsnittbety langtlavereno 2 -utslippenn bensin- og spesieltdieselbiler.plug-in hybriderkjørerhovedsakeligpå el i byen.15 %ladbarebiler 2017betyr ca.37,5tonn redusertno 2 -utslipppr million investert.dette ansessomet kostnadseffektivtiltak. I tilleggvil 15 %ladbarekjøretøyanslagsvisredusereco 2 -utslippenemed tonn CO 2 /år. Tiltaketer en forsterkingavdet nasjonalemålet om 10 %ladbarebiler innen2020. Figur1 viserantall ladbarebiler i Trondheimog prognostisertvekst.forå nå 15 %ladbare Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

5 Trondheimkommune kjøretøyi 2017er det nødvendigbådeå oppgradereladeinfrastrukturenog drive et aktivt samarbeidog holdningsskapendearbeidoverfor eiereav store kjøretøyflåter. Tiltakkanvære: Flereoffentlige ladestasjoner,inkludert hurtigladestasjoner Lademuligheterved utvalgtetaxiholdeplasser Elbilpartnerskap Fortsattnasjonaleelbilinsentiveretter Rådmannenvil leggefram en plan for disseog andretiltak, somviserkostnaderog forslagtil finansiering.detiltak somher omtalesforutsetteshensyntatti budsjettet. Tre vekstscenario for antall ladbare kjøretøy i Trondheim fram mot 2018 Utrededrivstoffmedlave/ingenNO 2 og CO 2 -utslippog etablerekommersiellefyllestasjoner Tungekjøretøyer hovedkildentil NO 2 i Trondheim.Med dagensbatteriteknologikanikketunge kjøretøykjørespå elektrisitet.biogass,bioetanolog hydrogen men ikkedagensbiodiesel kan derimot væregodedrivstoff for tunge kjøretøy,men ogsåpersonbiler. Kommunensrolle bør væreå innhenteinformasjonom aktuelledrivstoff, fremskaffearealfor kommersiellefyllestasjonerfor dissedrivstoffene,ogfungeresompådriverfor etableringav fyllestasjoner.det fins i dagén fyllestasjonfor bioetanoltil tungekjøretøy(klett),mendet er behovfor flere. Flerekommersielletransportaktørerhar ogsåvist stor interessefor biogassog hydrogen.detvil i førsteomgangværebehovfor 1-2 kommersiellefyllestasjonerfor disse drivstoffene. Kunnskapsdelingog aktivt holdningsskapendearbeid FortsattreduserteNO 2 - ogklimagassutslippkreveresmarteretransportløsningerogmindre trafikk. Nødvendigbiltransport må over på el, hydrogenog tilnærmet utslippsfriedrivstoff. Forå bidra til dette må Trondheimkommune,andrekompetansemiljø,næringslivog frivillige organisasjonerdelekunnskapog løsningerom temaet,motivere og utfordre hverandre.det er naturlig at Trondheimkommunetar ansvarfor å drive fram et slikt arbeid.mye gjøresallerede gjennomsamarbeidmellommiljøpakkensreiserådgiver,miljøenheten,greenhighwayog Smart City.Dette arbeidetmå imidlertid utvidesog videreutvikles. Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

6 Trondheimkommune Holdningsendring er nødvendig for å bryte en negativ spiral Konklusjon Avhensyntil folkehelsaer det viktigat NO 2 -konsentrasjonenei uteluft er sålavesommulig. Trondheimhar de to sisteårenetilfredsstilt kravenei forurensningsforskriften,men beregninger utført av Rambøllpåpekerat vi står i fare for nyebrudd på grenseverdikravene.rådmannenhar utarbeideten tiltaksutredingi samarbeid med Statensvegvesenregionmidt, sombyggerpå utredningog modelleringav AsplanViakog Rambøll. Hovedkildentil NO 2 i luft er trafikk, da særligtungedieselkjøretøy.forå unngåbruddpå grenseverdikravi fremtiden må vi satseviderepå myketrafikanter og kollektivtransport.for annennødvendigtransport er det avgjørendefor bådeluftforurensningog klimagassutslippat vi faserinn miljøvennligedrivstoff snarest,spesieltmed tankepå tungekjøretøysomikkekankjøres påel. Rådmannenforeslårå gjennomførenoenlangsiktigetiltak somikkeer sværtkostnadskrevende for kommune,bileiereog transportaktører.deresterendeanbefalingenei tiltaksutredningenog ytterligeretiltak kanbli satt i verkvedbehovfor å redusereno 2 -nivåeneytterligere.denne praksisener avklartmed Miljødirektoratet somskalgodkjennetiltaksutredningeni henholdtil forurensningsforskriften. Rådmanneni Trondheim, EinarAassvedHansen kommunaldirektør MarianneLangedal miljøsjef Elektroniskdokumentertgodkjenninguten underskrift Vedlegg: 1) TiltaksutredningNO 2 : Hvordankanvi reduseremengdenno 2 i bylufta i Trondheim? Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

7 TiltaksutredningNO 2 Hvordankan vi redusere mengdenno 2 i bylufta i Trondheim?

8 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING OG BAKGRUNN... 5 Helseeffekter: Hvorfor er NO 2 farlig?... 5 Hvorfor tiltaksutredning?... 5 Politiske krav, vedtak og føringer... 5 Samspillet med ny kjøretøystrategi og revidert energi- og klimahandlingsplan... 7 Lokale utslippskilder: Diesel gir mest NO NO 2 og fossilt CO 2 : Kan vi klare to fluer i en smekk? NO 2 : HVORDAN HAR UTVIKLINGEN VÆRT DE SISTE ÅRENE? Måleprogram, målehistorikk og status for NO NO 2 : HVA FORVENTER VI I 2015? Maks timemiddel Årsmiddel NO 2 -TILTAK: HVA ER GJORT OG HVA ER VEDTATT Å GJØRE? Iverksatte tiltak for å redusere NO 2 -nivåene i uteluft i Trondheim Oppsummering av de viktigste historiske tiltakene og tiltak som skal gjennomføres UTREDNING AV NYE NO 2 -REDUSERENDE TILTAK Tiltak underlagt effekt- og nytte/kost-beregninger Andre tiltak som må vurderes med hensyn til klima og luftkvalitet ANBEFALINGER Miljøvennlige drivstoffalternativ til diesel Ladbare kjøretøy: 15 % innen utgangen av Ta initiativ til et grønt bildelingskonsept Elsykkel Kommunal Traffic Jam-gruppe som fast konstellasjon Aktivt og oppsøkende arbeid og kunnskapsdeling lokalt og nasjonalt Midlertidig dieselforbud ved fare for brudd på forurensingsforskriftens grenseverdi for NO

9 Lavutslippssone for kjøretøy Minimumskrav til EURO-klasse for bestilte transporttjenester Stramme inn utslippstillatelser for konsesjonspliktige virksomheter

10 SAMMENDRAG HøyenivåeravNO 2 (nitrogendioksid)utgjøret helseproblemi Trondheim.Forurensningsforskriftens grenseverdikravmedhensynpå NO 2 ble overholdti 2012og2013,mennivåeneer fremdelessåhøyeat de utløserkravom utredningogiverksettingavtiltak. NO 2 -reduserendetiltak er viktig for å unngåframtidige brudd på grenseverdikravet.dersomvi for eksempelikkeklarerå nå målet om at all framtidig trafikkvekst skaltasmed kollektiv/gang/sykkel,kanvi med økt biltrafikk i utsatteområderopplevenye brudd på grenseverdikrav. I følgessber utslippfra dieselkjøretøyhovedkildentil NO (nitrogenoksider)i luft i Trondheim.En fullstendigovergangtil bensinfor lette kjøretøy(tenkt scenario)vil i følgerambøllredusereantallno 2 - eksponertepersonermed97 %i forhold til antallet i 2010.Økt bruk av elkjøretøy,gangog sykkelvil være de bestetiltakenemot NO 2, ogco 2. Beregningerutført avrambøllviserat dersomtrondheimnår det nasjonalemåletom 10%ladbarebiler alleredei 2015og ikke2020,vil antalletno 2 -eksponertereduseres med 62 %innenutløpet av2015 sammenliknetmed 2010-situasjonen. Foren mestmulighelhetligmiljøsatsning,foreslåsfølgendetiltak: Bidratil og arbeidefor å etablerefyllestasjonerfor mer miljøvennligeenergibærere/drivstoff som hydrogen, bioetanolog biogass Nåen andelladbarekjøretøyi 2017: Etablereflere ladestasjonerog bidra til ladestasjonerfor eltaxi, etablereelbilpartnerskapfor virksomheter,og jobbefor å beholdeen bestmulignasjonal insentivpakkefor elbil ut over2017/50.000elbiler Utredeet grøntbildelingskonseptmed lavutslippskjøretøyfor innbyggereog virksomheter Etablereen kommunaltilskuddsordningfor kjøpereav elsykkel;inntil kr 4.000,- pr sykkel;totalt 1 million kr i en periodepåinntil 3 år d W elsykkelgjennomet prøvekjøreprosjektinspirertav Prøvekjøre.no d -J og tett samarbeidmellomaktøreri kommunensomjobber med transport og infrastruktur, med fokuspå avgasserog klimagasser Intensiveringav aktivt oppsøkendearbeidmed holdningerog forbruksmønsteri barnehager,skoler og bedrifter. BidragsyterekanværeMiljøpakkensreiserådgiverfunksjon,Grønnbarnebyog andre, nye prosjekt. Enberedskapsplanveddårligluftkvalitet er alleredelagt frem for Bystyret og skalbehandlesi august.midlertidig dieselforbudpå akuttdagerer ett av tiltakene,men forventesikkeeffektuert dersomikkeno 2 nivåenei byenøker Lavutslippsone:Statenoppfordrestil å utarbeideet nytt konseptder en helstinkludererkrav til bådelette og tungekjøretøy Skjerpeutslippskravtil kjøretøyfor bestiltetransporttjenesterog i andrekommunale anskaffelsesprosesser Arbeidemedog etablerepremisserfor lav- og nullutslippstransportløsningerfor varedistribusjon til/fra nytt logistikknutepunkti Trondheim Oppfordrenasjonalemyndighetertil å gjennomgåkonsesjonspliktigevirksomheter med tankepå muliginnskjerpingavutslippskravfor NOx Strengeretiltak vil vurderesfortløpendedersomno 2 -situasjoneni Trondheimforverres, ogvi ståri fare for brudd på grenseverdikravene. 4

11 1 INNLEDNINGOGBAKGRUNN Helseeffekter: Hvorfor er NO2 farlig? NO 2 irriterer lungevevet.no 2 kanogsådannepartiklergjennomreaksjonmed for eksempelammoniakkog vanni lufta; partikler somi segselv kanutgjørehelsefare. Kort- og langtidsvirkninger:på EK bronkitt og bihulebetennelse.overtid kan EK, og gi økt sykelighet. Sårbaregrupper:Astmatikerekanfå nedsattlungefunksjonselvetter kort tids eksponering. Andresårbare grupperer allergikereog personermed hjerte-/karsykdomeller lungesykdom.særligbarnog eldrekan utvikle astma,allergi,lungesykdommereller hjerte- og karsykdommersomfølgeav luftforurensning,som EK Detfinnesingentryggnedre grensefor NO 2. NO 2 gir helseeffektervedallekonsentrasjoner,meneffektene økermedøkendeno 2 - /, E &,/ ^&d dt/ grenseverdienfor årsmiddel.mer stoff: Hvorfor tiltaksutredning? Trondheimhar flere år hatt brudd på Forurensningsforskriftensgrenseverdikravfor årsmiddel nitrogendioksid(no 2 ) langsog nært sterkt trafikkerte gater.nivåenehar sunketbetydelig i senereår; data fra Trondheimsmålestasjonerviserat kravetble overholdti 2012og 2013.Nivåeneer imidlertid fremdeles høyereennforurensningsforskriftenskravom tiltaksutredningog iverksettingav tiltak for å sørgefor at grenseverdikravoverholdes(forurensningsforskriften 7-9). Beregningerutført av Rambøllviserogsåat en forventet trafikkvekstgir betydeligrisikofor brudd på grenseverdikravalleredei Politiske krav, vedtak og føringer Nasjonale grenseverdikrav, nasjonale mål og helsebaserte kriterier. Tabell 1: Forskriftskrav, nasjonalt mål og Folkehelseinstituttets (FHI) luftkvalitetskriterier med hensyn på nitrogendioksid (NO 2). Verdier er oppgitt i µg NO 2/m³ luft. Forskriftskrav Øvreterskel Nedreterskel Nasjonalt mål FHIskriterie 2010 NO 2 Timegjennomsnitt (maks.18 timer/år) (maks.18 timer/år) (maks.18 timer/år) (maks.8 timer/år) NO 2 Årsgjennomsnitt

12 Forskriftskrav:Juridiskbindendekravnedfelt i Forurensningsforskriftenskap.7 om lokalluftkvalitet. Øvreog nedre vurderingsterskel: Forurensningsforskriftenhar vurderingsterskleri tilleggtil forskriftskrav.ved overskridelseav øvreterskelmådet gjennomføresen tiltaksutredning, og luftkvalitetenskalovervåkesgjennom målinger; vednivåermellomnedreog øvrevurderingsterskelredusereskravet til målinger. Nasjonaltmål: Regjeringensmål for luftkvaliteteninnenutløpet av2010;måleneble vedtatt i 1999.Nasjonaltmål aksepterer,i motsetningtil Folkehelseinstituttetskriterier (seunder), en vissrisikofor helseskadeog negative helseeffekteravveidmot forutsetningenfor virkeligåbli nådd. FHIsluftkvalitetskriterier: Nasjonaltfolkehelseinstitutt(FHI)og Miljødirektoratetsverdier gjeldendefra 1999,basert på at eksponeringfor nivåerunder disseverdieneikkevil medførefare for helseskadeeller negativehelseeffekter. Lokale vedtak og føringer: Kommuneplanenssamsfunnsdel :Hovedmål2 av 4: I 2020er Trondheimen bærekraftig by, der det er lett å levemiljøvennlig.kommunenvil væreen pådriverfor mobilitetsplanleggingog leggetil rette for bruk av lav- og nullutslippskjøretøy.i 2020er Trondheimsregionenrollemodellfor konkurransedyktigeog bærekraftigeareal- og transportløsninger. Kommuneplanensarealdel :Enrekkekrav,retningslinjerog føringersom fortettingspolitikk,parkeringsnorm,og innkorporeringav statligeretningslinjerfor behandlingav luftkvalitet i arealplanleggingen. Energi- og klimahandlingsplanen: Revideresi 2016.Vil ha fokuspå CO 2 -utslippi allesektorer. Kjøretøystrategifor Trondheim:Kommerhøsten2014,og vil i hovedsakomhandlekommunens egnekjøretøyog transportbehov, men vil ogsåinneholdestrategierfor arbeidmot bysamfunnet. Miljøpakken( ): Trondheimsstørstemiljøløft på transportsektorenog et av Norges størstemiljøprosjekt.tiltakfor redusertbilbruk og bedreframkommelighet,investeringi infrastruktur,og satsingpå kollektivtransport,gangog sykkelhar ført til og vil ogsåbedrelokal luftkvalitet i Trondheimframover. Andre viktige føringer og tiltak: Fortettingi kommuneplanensarealdel;forskrift om åpenbrenning og brenningavavfalli småovner,forskrift om kravom feiingav og servicepå varmeanlegg; fjernvarmeanlegg,konsesjonsområde og tilknytningsplikt:setabell2a og 2b. Nasjonale vedtak og føringer: Forurensningsforskriftenskrav til lokal luftkvalitet, samt vurderingsterskler:setabell1. Forurensningsforskriftener juridiskbindende.trondheimbrøt forskriftskravettil og med Endringeri Vegtrafikklovens 7: Regionaltvegkontoreller kommunenkaninnføremidlertidige tiltak i akuttsituasjoner,somforbud mot vissegrupperkjøretøy, og datokjøring. Nasjonaltransportplan(NTP): NTPsierat hvistrafikkvekstenfortsetter somnå vil det bli 17 %flere bilreiseri 2024.Veksteni persontrafikkmå derfor tasmed kollektivtransport,sykkelog gange,samt restriktivetiltak for redusertbilbruk og samordningav lokalt togtilbud og øvrigkollektivtransport. NTPslårogsåfast at miljøeffektener størstvedovergangfra bil til sykkelog gange.overgangfra busstil sykkelog gangegir ogsåbetydeligklimaeffekt.klimaeffektenaven doblingav sykkelandeleni periodentilsvarerden akkumulerteeffektenav en veksttil elbiler på landsbasisi 2023(490000tonn CO 2 ). NTPspårvidereat godstransportenfrem mot 2040vil øke 6

13 med 35-40%målt i antall tonn-kilometer.derfor kreverntpbedrelogistikkfor godsi byene. Logistikkenskalsesi sammenhengmed miljø,transportkostnad,næringog knutepunktsutvikling. Veilederfor elektrifiseringav vegtransporten:nasjonaltmål om 10 %ladbarebiler, ca person-/varebilerinnen2020.utenytterligerestimulerendetiltak vil Trondheimha i underkantav 4.000ladbarebiler ved utgangenav 2015(ca4 %av personbilparken). Nasjonalutfasingav oljefyrer i 2020:Figur1 viserat 10 %avno -utslippenefra stasjonær forbrenningi Trondheim2008skyldtesulike former for boligoppvarming. Bilavgifter:Satsenfor NO -utslippble økt med30 %eller ca800kr (EUROVI)i engangsavgiftenfor 2014.Årsavgiftenfor elbil er 425kr, mot 2995kr for bensin- og dieselbilermed partikkelfilter. Statligavgiftspolitikker et godt virkemiddelfor å stimuleresalgav biler med lavereutslipp. Int ernasjonale krav, føringer og retningsgivende vedtak EUsfornybardirektiv skalfremmebrukenav fornybareenergikilder.dette har ringvirkningerfor luftkvaliteten.målet for alle EU-lander 20 %fornybarenergii 2020;Norgeskraver en fornybarandelpå 67,5%. EURO-klassifisering:Stillermaksimumskravfor utslippfra kjøretøy(no, PM,CO 2 medflere),se Tabell2a. Samspillet med ny kjøretøystrategi og revidert energi - og klimahandlingsplan Foreliggendetiltaksutredningvil i stor gradhandleom miljøvennligtransport. Det samme gjelder kjøretøystrategienog blir ogsåviktig i revidert energi- og klimahandlingsplan; planenevil derfor overlappe noe. Rollerog tematikki arbeideter fordelt slik: TiltaksutredningNO 2 : Kommerførstavde tre. Tiltaksutredningenvil i hovedsakdreiesegom tiltak for å redusereno 2 -utslippenefra trafikk og særligdieselkjøretøy,somer hovedkildentil NO 2. Tiltaksomogså redusererco 2 -utslipphar høyprioritet. Planeninneholdertiltak mot trafikk i kommunensomgeografisk enhet. Kjøretøystrategien:Kjøretøystrategienkommeri kjølvannetav tiltaksutredningen.denvil leggemestvekt på å redusereco 2 -utslippenefra kjøretøyenesomvirksomhetentrondheimkommuneselveier, benytter eller kjøpertjenesterfra. Tiltakogvirkemidleri kjøretøystrategienskalikkeføretil økteno 2 -utslipp, og tiltak somredusererbådeco 2 og NO 2 vil bli vektlagt. Energi- og klimahandlingsplanen:revideresi 2016.Planenskalsørgefor at kommunensomgeografisk enhet når sineklimamålog vil omhandletiltak for mer miljøvennligtrafikk, varedistribusjon, energiforsyning, klimatilpasningmed mer. Planenvil omhandlekommunenbådesomvirksomhetog som geografiskenhet. Lokale utslippskilder : Diesel gir mest NO2 Framtil 2008publiserteSSButslippstallpå kommunenivå(figur 1). Tallenevar groveestimat,men de gaen indikasjonpå forholdetmellomde ulikekildene.den klart størstekildentil utslippavno 2 i Trondheimer vegtrafikk. 7

14 Figur1 viserat NO -utslippenei 2008vardominertavvegtrafikk, ogsærligfra tungedieselkjøretøy. Utslippenefra tungedieselkjøretøyansesnå å væreen del laverepå grunnavovergangtil gassbusser,og at implementeringav EUROV utslippskravfor nyekjøretøyi 2008har ført til en vissfornyingav dentunge kjøretøyparken. Figur1 viserogsåat NOx-utslippfra bensinbilervar høyereenn for dieselbileri 2008.Dieselbilerslipper imidlertid ut langt mer NOxennbensinbilerpr. km, og andelendieselbilerhar økt kraftig siden2008etter avgiftsreduksjoneri 2007.NOx-utslippenefra dieselbilerantasnå å være høyereennfra bensinbiler,jfr. situasjoneni Oslo2010(figur 2). O N1000 n 800 T o r: 600 e k ild 400 d v e 200 o H 0 57% k fik e itra V 21% 14% 6 % 2 % g in n re rb fo r æ n sjo S ta a p sk d re to o M r å te /B S k ip e a n b rn Je 48% 21% 14%14% Ḏ y tø re k jø g e n T u ilḇ b n rso e P ilḏ b n rso e P Ḏ te le re d n A 1 % 1 % 1 % tē B le re d n A Ḇ y tø re k jø g e n T u r e e d p o /M C M 63% g in n rsy ifo e rg n E 19% 10% 8 % rk v e rg e b g o stri u d In e r lig o i b g in n re rb F o r g e rin æ n re d n A O 2 N n o g : T in n re rb fo g o k fik ra T Hovedkilder Detaljer:Veitrafikk Detaljer:Stasjonærforbrenning Figur 1: Utslipp av NOx i Trondheim (tonn og prosent). D = diesel, B = bensin. Kilde: SSB, tall er sist tilgjengelige ko mmunefordelte utslippstall. Figur 2: Til venstre vises trafikkarbeidet (andel av alle kjørte kilometer) for hver kjøretøygruppe. Til høyre vises NO 2-utslippet fra de samme kjøretøygruppene (andel av totalutslippet ). 8

15 Tallenei figur 6 gjelderfor Stor-Oslo,men viserhvor stor betydningdieselbilerog tungedieselkjøretøyhar for luftkvaliteten.(kilde:tøi,rapport 1168/2011). Dieselkjøretøy(det allermesteav bussog tungekjøretøy er ogsådiesel)står for cahalvpartenav trafikkarbeidet,menmer enn 90 %av NOx-utslippene. 9

16 NO2 og fossilt CO2: Kan vi klare to fluer i en smekk? NO 2 påvirkerhelsenvår,mensfossiltco 2 påvirkerklimaet.beggeskyldesforbrenningavfornybareog fossileorganiske materialerinnenformobil og stasjonærsektor. Brukenav fossiltbrenselmå reduseres betydeligfor å hindre utslippav fossiltkarbon. Fordelenmed fornybart organiskmaterialesomtrevirke er i tilleggtil et mindreno 2 -utslipp er at det ikkefrigjør fossiltkarbon. Debestefornybareenergikildene uten direkte utslippavno 2 eller CO 2 er for øvrigsol-, vind-, bølge- ogvannkraft. Førstmå det understrekes at med tankepå persontransport i en by, er tiltak og infrastruktursomfremmer (el-)sykkel,beina,eller miljøvennligkollektivtransportavgjørendefor luftforurensning,klimagassutslipp, energiforbruk,støy,folkehelse,arealbruk,trafikkavviklingog offentlige utgifter til samferdsel. Å prioritere myke trafikanter er avgjørende for miljøet i en hver by. Foto: Flickr, Miljøpakken. Nårmanlikeveltrengerlette kjøretøy,såkanlette dieselog bensinbileri dagi betydeliggraderstattesav elkjøretøy.detteer en sværtgodløsningsålengeelektrisitetenkommerfra sol-, vind-, bølge- eller vannkraft. Elmotorer aleneer ingen løsningfor tungekjøretøymed dagensbatteriteknologi.forbrenningsmotorenvil spilleen sentralrolle i mangeår, mendet er avgjørendemedhensyntil bådeno 2 ogco 2 påsikt å faseut den tradisjonelledieselmotoren. Dieselmotorenehar langlevetid og bør i sinlevetidprimært drivesmed et drivstoff og en type teknologisomgir mindreno 2 ogfossiltco 2 ennvanligdiesel.herutgjør påkort sikt gass(spesieltbiogass)og bioetanolgodeløsninger.såkaltdual-fuel teknologi(flytendeog gassformig drivstoff brukessammen;er spesielten godløsningnår det benyttesbiogass)er ogsåen interessant teknologi, og vil kunnebidratil utslippskutt. Dagensbiodieselgir myemindrefossiltco 2, menvesentligmer NO 2 ennvanligdiesel.dagensbiodieseler derfor et dårligalternativmed tankepå luftforurensningi sentralestrøk.biodieselreduserer imidlertid det fossileco 2 -utslippeten del. Etannetalternativer syntetiskdiesel,somgir noemindreno 2 ogmyemindre direkteutslippavfossiltco 2. Produksjonenper i dagfrigjør imidlertid myefossiltco 2, sådette er heller ingenspesieltgodløsningpå kort sikt. Biodieselkanværeet alternativutenfor tettbebygdestrøk. 10

17 Pålitt lengresikt måimidlertid dieselmotorenemedhøyeno 2 - og fossiltco 2 -utslippfasesut. Sidentunge kjøretøyhar langlevetidmåomstillingenbegynnenå.bybussenei Trondheimhar alleredevist at omstilling til gassgir en solidreduksjoni utslippavno 2 og annenluftforurensning.enomstillingtil biogassville i tilleggredusertutslippetavfossiltco 2. Kommersielleaktørerviseralleredestor interessefor en omstilling til biogass.bioetanoleller -metanolvil ogsåværegodealternativ,sidende gir mindreno 2, samtfossiltco 2. Bioetanoler alleredekommersielt tilgjengeligi Trondheim.Det er viktig å merke segat biogass,bioetanol og biometanolkanproduseresfra for eksempelavfallog avfallstrevirkeuten å fortrengematproduksjonog lignende.forbybussersomgårfastetraseerkanstrømbli et godt alternativinnenkort tid. Tunge kjøretøy må over på mer miljøvennlige og helst fornybare energikilder som biogass. Bussen over går på naturgass, som frigjør mindre NO 2 enn diesel, men likevel frigjør fossilt CO 2. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 DieselEURO DieselEURO III IV Biodiesel EUROV DieselEURO V HVO Bioetanol DieselEURO VI Gass Figur 3 viser NOx-utslipp for ulike drivstoff sammenlignet med diesel EURO V. HVO: Hydro -treated Vegetable Oil (bl a syntetisk diesel). Kilder: VTT Technology 46 (2012), MARINTEK Rapport MT22 F (2010), og EUROklassifiseringer). 11

18 12 2 NO2: HVORDANHAR UTVIKLINGENVÆRTDE SISTEÅRENE? Måleprogram, målehistorikk og status for NO2 NO 2 i TrondheimovervåkesvedElgeseter,Heimdalsmyra,BakkekirkeogTorvetmålestasjon. Sanntidsmålingerer tilgjengeligfor alle via det nasjonalenettstedet at Trondheimikkehar problemermed grenseverdienfor timemiddel, men kravetfor årsmiddel(setabell 1). I 2012og 2013ble ogsådette årsmiddelkravetinnfridd (figur 4). Deviktigsteårsakenetil reduksjoni NO 2 -nivåeneetter 2010: Overgangfra diesel- til gassbusserfor bybussene;gassgir betydeliglaverenox-utslippenndiesel DenyebussenetilfredsstillerEEV-kravene(EnhancedEnvironmentally friendly Vehicle) somogsåer strengereenneurov utslippskrav.føromleggingenvar gjennomsnittligutslippsklassefor bybussene EUROIII. Omleggingav vegnettetslikat langt mer av tungtrafikkenledesutom sentrum. Figur 4: Årsmiddelkonsentrasjoner for NO 2 på de ulike målestasjonene i Trondheim i perioden Enkelteår utfører Miljøenhetenet utvidet måleprogramder det benyttespassiveprøvetakeresomhenges opp en rekkestederi Trondheimi perioderpå cato uker av gangen.dissemålingenehar ogsåvist en nedadgåendetrend for NO 2 -nivåenei byen. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80, Elgeseter Heimdalsmyra Torvet(gate) Bakkekirke Torvet (bybakgrunn) N O 2 ḵ o n s e n tra sjo n (µ g / m 3 ) År og målestasjon Målte verdier Grenseverdi

19 3 NO2: HVA FORVENTERVI I 2015? Makstime- og årsmiddeler beregnetut fra 2010-situasjonenog forutsetter: Miljøpakkenstiltak somskal gjennomføresinnenutløpet av2015, forventet trafikkvekst,endringeri trafikkmønster,samtgenerell teknologiforbedringi kjøretøyparken. Maks timemiddel AsplanViak(NO 2 i uteluft i Trondheim, ) har beregnetmakstimemiddelno 2 for vegnetteti 2010 s>h&d Z med antatt vegnetti 2015inkl. E6-øst,med beregnedetrafikktall for 2014(figur 5). Figur 5: Beregnede maks. timekons entrasjoner med hensyn på NO 2 ift nasjonalt mål (150 µg/m³) og grenseverdi (200 µg/m³) for Kilde: AsplanViak Trondheim. 13

20 Det forventesvesentligfærretimer og vegstrekningermed nivåerover nasjonaltmål og grenseverdi 2015 sammenliknetmed2010.det er kun på en mindrestrekninglangselgesetergatevi forventer timekonsentrasjonerfor NO 2 overgrenseverdieni Elgesetergateer tett bebygdogdet er liten grad avutlufting; det samme gjelderflere andreveglenkeri sentrum. BeregnedeNO 2 -konsentrasjonerfor 2010 viseroverskridelseav grenseverdipå størrestrekningerav Elgesetergateog delerav Midtbyen. Deberegnedenivåreduksjoneneskyldesalleredegjennomførteog planlagtevegprosjektmed hensyntil avlastendevegnettog tunneler,og teknologiforbedringeri kjøretøyparkensommedførerreduserte avgassutslipp. Årsmiddel Rambøll(NO 2 i Trondheim.Beregningerog vurderingeravtiltak for å oppfyllegrenseverdikrav, ) har beregnetårsmiddelno 2 ^ D/^<D Z av en rekkemuligetiltak, somfor eksempeldatokjøringog dieselforbud,vedå sammenlignesituasjonen tidlig i 2010med effekten tiltaket ville ha i Figur 6: Beregnede årsmiddelkonsentrasjoner for 2015, inklu dert planlagte tiltak i Miljøpakken. Røde vegstrekninger angir forventede brudd på grenseverdikravet. Gule vegstrekninger angir fare for brudd på grenseverdien. Kilde: Rambøll, TrondheimsNO 2 -utfordringerer jevnt høyeno 2 -nivåeri vinterhalvåret,ikkehøyeøyeblikkskonsentrasjoner i rushtiden.trondheimsliter altsåmed årsmiddel-, ikketimemiddelkravet(setabell 1). I 2012og -13 ble årsmiddelkravetoverholdt.rambøllsberegningerviserlikevelat vi kanfå brudd på grenseverdikravetfor årsmiddelno 2 i 2015på storedeleravhovedvegnettetogannetvegnettmedbetydeligetrafikkmengder 14

Tiltaksutredning NO 2 Hvordan kan vi redusere mengden NO 2 i bylufta i Trondheim?

Tiltaksutredning NO 2 Hvordan kan vi redusere mengden NO 2 i bylufta i Trondheim? Tiltaksutredning NO 2 Hvordan kan vi redusere mengden NO 2 i bylufta i Trondheim? INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 1.. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 5 Helseeffekter: Hvorfor er NO 2 farlig?... 5 Hvorfor

Detaljer

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14.03.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/906 Saksbehandler: Borghild Rime Bay Dårlig luftkvalitet i større

Detaljer

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Saksnr.: 2011/6923 Dokumentnr.: 141 Løpenr.: 169735/2015 Klassering: K23 Saksbehandler: Reidun Ottosen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og miljøutvalget Formannskapet Høring - Skjerpede

Detaljer

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Arbeidsgruppa om Lavutslippssoner Nedsatt våren 2004 - medlemmer fra SD, MD, Oslo, VD Mandat:

Detaljer

Saksframlegg. Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff

Saksframlegg. Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff Saksframlegg Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff Arkivsak.: 12/724 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar rapporten Prosjekt Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff sluttrapport

Detaljer

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Gassbuss i Trondheim Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Utviklingen i Trondheimsregionen Nye anbud fra 2010 og 2011. Krav til miljø- og klimautslipp. Valget

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god...

Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god... Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god... Generelt: Status for luftkvaliteten i Bergen (Forhold til forurensningsforskriften) Svevestøv: Under kravene. Nitrogendioksid (NO 2 ): Timesverdiene NO 2 ligger

Detaljer

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 Sammendrag: NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 TØI rapport 1168/2011 Forfatter(e): Rolf Hagman, Karl Idar Gjerstad og Astrid H. Amundsen Oslo 2011

Detaljer

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Hvorfor skal kommunen satse tid&penger på å fase inn miljøvennlige

Detaljer

«Gasser på i Danmark overgang til biogass i Norge?» Lisbet K. Nærø Konsernsjef i Tide ASA. Transport- og logistikkdagen 2013 28.

«Gasser på i Danmark overgang til biogass i Norge?» Lisbet K. Nærø Konsernsjef i Tide ASA. Transport- og logistikkdagen 2013 28. «Gasser på i Danmark overgang til biogass i Norge?» Lisbet K. Nærø Konsernsjef i Tide ASA Transport- og logistikkdagen 2013 28. august 2013 1 2 ER VI I TIDE? Gasskonfe ransen 2006 Grieghallen 4. mai 2006

Detaljer

Fokus på utvikling av teknologidrevet miljøvennlig drivstoff.

Fokus på utvikling av teknologidrevet miljøvennlig drivstoff. oktober 2015 Fokus på utvikling av teknologidrevet miljøvennlig drivstoff. Hvordan kan samfunnet bidra? LARS ERIK JENSEN, PROSJEKTLEDER LEJ@STANDARD.NO Tema: Kort om standard Norge Hvordan kan samfunnet

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene Sammendrag: Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene TØI rapport 1216/2012 Forfatter(e): Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen Oslo 2012 80 sider I flere

Detaljer

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Den norske Gasskonferansen i Stavanger 27. mars 2014 Rolf Hagman rha@toi.no Gass i form av hydrogenmolekyler alene eller satt sammen med

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

Miljøenheten Tiltaksutredning PM10

Miljøenheten Tiltaksutredning PM10 Miljøenheten Tiltaksutredning PM10 Hvordan kan vi redusere mengden svevestøv i bylufta i Trondheim? Innhold Sammendrag... 4 Innledning... 5 Helseeffekter: Hvorfor er PM 10 et problem?... 5 Lovverket og

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen,

Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen, Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen, 26. april 2012 Innhold Helsekonsekvenser Status i norske

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKISENTRUM(SENTRUMSPLANEN) FORSLAGTILPLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKISENTRUM(SENTRUMSPLANEN) FORSLAGTILPLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKISENTRUM(SENTRUMSPLANEN) FORSLAGTILPLANPROGRAM Behandleti Kommuneplanutvalgetog kommunestyreti Skikommune19.06.13 2 INNHOLD: Sentralebegreper:...3 1. Skikommuneønskerinnspill til utarbeidingav

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

LUFTFORURENSNING I OSLO

LUFTFORURENSNING I OSLO LUFTFORURENSNING I OSLO RUNAR OVESEN BYMILJØETATEN MILJØDIVISJONEN 30. MAI 2013 Organisasjonen: En miljøvennlig by Luftmålinger Støyskjerming Dynamisk gatebelysning Piggdekkgebyr Renhold Vårrengjøring

Detaljer

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Innhold Elementer i byens transportutvikling «Grønt skifte», fra miljø til klima-fokus Bergen 2030,

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet 20. august 2015 Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Konsekvensutredning av forskriftsendring - Innskjerping av grenseverdier for svevestøv (PM10 og PM2,5) Hovedbudskap Formålet med

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Presentasjon på Gasskonferansen 2016 «Hva er best for busser diesel eller gass?» Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef Tide ASA

Presentasjon på Gasskonferansen 2016 «Hva er best for busser diesel eller gass?» Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef Tide ASA Tide Presentasjon på Gasskonferansen 2016 «Hva er best for busser diesel eller gass?» Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef Tide ASA Visjon «Vi skal skape gode reiseopplevelser hver dag» Dagens Tide Norges nest

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen

Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen Årskonferanse om miljø og helse i Bergen 12. og 13. mai 2014. Per Vikse Seniorrådgiver Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø To tema Lokal luftforurensning

Detaljer

Miljø- og transportpakke i Trondheim. Ordfører Rita Ottervik

Miljø- og transportpakke i Trondheim. Ordfører Rita Ottervik Miljø- og transportpakke i Trondheim Ordfører Rita Ottervik Et klimaforlik som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-12/13648-33 30353/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 7/13 15.01.2013 Enstemmig Funksjonshemmedes

Detaljer

Miljø- og transportpakke i Trondheim

Miljø- og transportpakke i Trondheim Miljø- og transportpakke i Trondheim Et klimaforlik som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk Restriktiv parkeringspolitikk

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Fra naturgass til biogass i Rogalandsregionen

Fra naturgass til biogass i Rogalandsregionen Fra naturgass til biogass i Rogalandsregionen Norsk Gassforum - Gasskonferansen i Bergen - Norsk Energigassforening, 2009 Audun Aspelund, Forretningsutvikler Lyse Neo Presentasjonens innhold Naturgass

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim - Betydning for bylufta? Mål Resultat så langt Hva skjer framover Suksesskriterier Utfordringer Bedre Byluft forum sep 2014 Tore Berg, Miljøenheten TK (ref.: Tore

Detaljer

Annonse november 2015 i Magasinet (Dagbladet).går egentlig verden framover? Uansett hvor det måtte være??? De aller fleste kontor er i byer!

Annonse november 2015 i Magasinet (Dagbladet).går egentlig verden framover? Uansett hvor det måtte være??? De aller fleste kontor er i byer! Annonse november 2015 i Magasinet (Dagbladet).går egentlig verden framover? Uansett hvor det måtte være??? De aller fleste kontor er i byer! Tusen tonn CO 2 -ek SSB- statistikk for CO 2 -utslipp i Trondheim

Detaljer

Fra busselskapenes synspunkt. Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014

Fra busselskapenes synspunkt. Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014 Fra busselskapenes synspunkt Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014 Bussmarkedet fordelt på selskaper - rutekilometer i offentlige kontrakter 29% 27% 13% 15% 14% 14% 17% 10% 10% 11% 8% 9% 9% 2% 2% 3%

Detaljer

Saksframlegg. Miljøkrav til busser i f.m. ny kontrakt med konsesjonær for bussdrift i Trondheim Arkivsaksnr.: 07/29769

Saksframlegg. Miljøkrav til busser i f.m. ny kontrakt med konsesjonær for bussdrift i Trondheim Arkivsaksnr.: 07/29769 Saksframlegg Miljøkrav til busser i f.m. ny kontrakt med konsesjonær for bussdrift i Trondheim Arkivsaksnr.: 07/29769 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet tar rapportene Utredning av mulighetene

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Saksnr.: 2012/3936 Løpenr. 27303/2012 Klassering: Saksbehandler: Joakim Hvamb Sveli Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 06.06.2012 Fylkeskommunale

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim Mål Resultat så langt Hva skjer framover Organisering September 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram Politiske virkemidler:

Detaljer

Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord

Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord Valg av bussteknologi avhengig av flere faktorer Hva er utfordringene i andre transportsektorer Fylkeskommunens anbuds-

Detaljer

Spinneritomta - utredning av luftforurensning

Spinneritomta - utredning av luftforurensning Spinneritomta - utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei Kråkerøy Postboks 12 161 Fredrikstad Norge TLF +7 269 WWW cowi.no DATO 2.1.212 SIDE 1/8 REF JRSU OPPDRAGSNR 1815 Utgivelsesdato:

Detaljer

Miljøpakke for transport i Trondheim. m/økonomisk tilbehør

Miljøpakke for transport i Trondheim. m/økonomisk tilbehør Miljøpakke for transport i Trondheim m/økonomisk tilbehør Et klimavedtak som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi TØI rapport 1259/2013 Forfatter(e): Rolf Hagman, Astrid H Amundsen Oslo 2013 46 sider I flere av landets største byer overskrides grenseverdiene

Detaljer

ANSVARLIGENHET 3032Midt Arealplanog landskap

ANSVARLIGENHET 3032Midt Arealplanog landskap NOTAT OPPDRAG EMNE Utredningav ny energisentralpå Ranheim Papirfabrikk Konsekvenser for stedsutviklingogboligutvikling påranheim DOKUMENTKODE 417594 PLANNOT 001 rev01 TILGJENGELIGHETÅpen OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

Alternativer til fossil diesel og bensin

Alternativer til fossil diesel og bensin Alternativer til fossil diesel og bensin Alternative drivstoffer klimanytte, fremdriftsteknologi og lokal miljøpåvirkning Hva er best? Tønsberg 10. januar 2012 Rolf Hagman (rha@toi.no) Side 1 Aktuelle

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen Møtested: Kommunestyresalen, Meldal Dato: 16.09.2015 Tid spunkt : 10:00 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen Møtested: Kommunestyresalen, Meldal Dato: 16.09.2015 Tid spunkt : 10:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen Møtested: Kommunestyresalen, Meldal Dato: 16.09.2015 Tid spunkt : 10:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest til verneområdeforvalter Hege

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2 Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2 TØI rapport 1291/2013 Forfattere: Rolf Hagman, Astrid H. Amundsen Oslo 2013 63 sider Et begrenset utvalg måleserier viser

Detaljer

Bærekraftig logistikk er lønnsom

Bærekraftig logistikk er lønnsom Bærekraftig logistikk er lønnsom Alle må delta Å håndtere klimautfordringene er et felles ansvar for alle. Den kollektive transportbransjen tar sin del. Dette programmet er retningsgivende for NHO LT og

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Busser, klimapolitikk og utslipp

Busser, klimapolitikk og utslipp Busser, klimapolitikk og utslipp Eivind Selvig AS Civitas Rådgivergruppen Foredrag 26. mars 2008 Innhold Klimaproblemet alvorlig og utfordrende KID prosjektet og Klimaplan for Oppland og utslipp av klimagasser

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport NOTAT Til: Norges Astma og Allergiforbund Kopi: Fra: Ingrid Sundvor, Dag Tønnesen, Sam Erik Walker og Leonor Tarrason Dato: Kjeller, 17. juni 2011 Ref.: IS/BKa/O-111036 Beregninger av NO 2 for Oslo og

Detaljer

Bruk av miljø- og klimakalkulator i anbud (avfall til energiutnyttelse)

Bruk av miljø- og klimakalkulator i anbud (avfall til energiutnyttelse) Bruk av miljø- og klimakalkulator i anbud (avfall til energiutnyttelse) Foredrag Avfall Norge seminar Stavanger 9-10. januar 2008 Frode Syversen www.mepex.no 09.01.2008 Miljø- og klimakalkulator 1 Ny oppfinnelse?

Detaljer

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen NILU: OR../2007 NILU: OR../2007 REFERANSE: O-107132 DATO: NOVEMBER 2007 ISBN: 82-425- Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen Vurdering av luftforurensning fra kulvert Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen

Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen Oktober 2004 Oslo kommune Kart som viser målestasjonenes plassering, type målestasjon og trafikkvolum (ÅDT) i Oslo Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner

Detaljer

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry 1956 1972 1994 2008 Tiden går, morgen dagens Bio8 har utslipp tatt utfordringen! er ikke skapt Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007 Kilde SSB og Econ Pöyry Note til skjema Tallene

Detaljer

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23.

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. september 2014: «Endring av reisevaner» Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy Eva Larsen Statens vegvesen Region

Detaljer

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 Saksframlegg STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar at det på

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-14/5848-2 30362/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 29.04.2014

Detaljer

Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak

Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak Virkemidler? Veistøv: Piggdekkgebyr, miljøfartsgrense, støvdemping og feiing Eksosutslipp Tiltakene er redusert biltrafikk og lavere utslipp

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

Gass drivstoff for fremtiden. Hallgeir Kjeldal Østnorsk Gassenter

Gass drivstoff for fremtiden. Hallgeir Kjeldal Østnorsk Gassenter Gass drivstoff for fremtiden Hallgeir Kjeldal Østnorsk Gassenter 1 Østnorsk Gassenter Initiativ fra Vekst i Grenland Prosjekt med støtte fra BTV regionrådet Østnorsk Gassenter (ØNG) skal være et regionalt

Detaljer

Anmodning om etterlevelse av lovverk for lokal luftkvalitet

Anmodning om etterlevelse av lovverk for lokal luftkvalitet NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Postboks 2603, St. Hanshaugen 0131 Oslo Besøksadresse: Akersveien 26 Tlf: (+47) 23 35 35 35 Faks: (+47) 23 35 35 30 Org nr: 939 634 754 MVA naaf@naaf.no www.naaf.no Kommunestyrerepresentanter

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Oppland fylkeskommune, Konferanse Strategisk kollektivplan 2. juni 2016 Pernille Aga, prosjektleder Fossilfri 2020, Ruter Ruter bestiller

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Bellonas sektorvise klimagasskutt. - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020. Christine Molland Karlsen

Bellonas sektorvise klimagasskutt. - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020. Christine Molland Karlsen Bellonas sektorvise klimagasskutt - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020 Christine Molland Karlsen Dagens klimagassutslipp Millioner tonn CO2 ekvivalenter 60 50 40 30 20 10

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Postmottak Sendt: 11. september 2015 08:33 Til: VFK-FADM-FIRMAPOST Kopi: Postmottak BYR - Byrådsavdelingene; Silja Bjerke Vestre; Kristin Antonsen Brenna; Arild Pettersen;

Detaljer

Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten

Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Lokale klimamål Miljøpakke for transport, Trondheim (2008): 2018: Minst 20% reduksjon

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014

Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014 Oslo kommune Klima- og energiprogrammet Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014 Klima- og energiprogrammet Øystein Ihler Oslo en smart by i endring

Detaljer

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 Kommuneplanen legger føringer Kommuneplanens samfunnsdelen

Detaljer

Intelligent hurtiglading for elektriske busser

Intelligent hurtiglading for elektriske busser Intelligent hurtiglading for elektriske busser Dialogkonferanse Brakar, Drammen, 15. mars 2016 Christian Jahr, Siemens AS En elbil var tidligere for spesielt interesserte Salg av nye elbiler i Norge 2010:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 15.10.2012

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

Lokal luftforurensning. - Hvilke sykdomsplager gir slike utslipp - Status i Norge

Lokal luftforurensning. - Hvilke sykdomsplager gir slike utslipp - Status i Norge Lokal luftforurensning - Hvilke sykdomsplager gir slike utslipp - Status i Norge Generalsekretær Geir Endregard - Folkemøte 13. oktober 2010 Innhold Luftkvalitet og helse Grenseverdier og nasjonale mål

Detaljer

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: 523596 Reguleringsplan Nordkjosbotn Del: Dato: 2011-03-08 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

3/15 Handlingsprogram 2015-18: Finansieringstabell og høringsuttalelser. 6/15 Statlige avklaringer av rammer for forhandlig av Bymiljøavtaler

3/15 Handlingsprogram 2015-18: Finansieringstabell og høringsuttalelser. 6/15 Statlige avklaringer av rammer for forhandlig av Bymiljøavtaler MØTEREFERAT Vår dato 25.2.2015 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 4.2.2015, 10:00 13:15 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, TK Lars Aksnes, SVV Tore Sandvik, STFK

Detaljer

Mål om nullvekst - vesentlige tiltak. By og land hand i hand?

Mål om nullvekst - vesentlige tiltak. By og land hand i hand? Mål om nullvekst - vesentlige tiltak Bybane til Fyllingsdalen By og land hand i hand? Bybane til Åsane Knutepunktsutvikling Noen umiddelbare innspill til NTP-grunnlaget Realisering av (gang- og) sykkelstrategi

Detaljer

Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011

Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011 Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport

Detaljer

Posten og Bring Innovative miljøvennlige løsninger i bygg og transport

Posten og Bring Innovative miljøvennlige løsninger i bygg og transport Posten og Bring Innovative miljøvennlige løsninger i bygg og transport Posten og Brings miljøstrategi Miljøstrategi 1.Redusere klima- og miljøpåvirkning, særlig fra transport og bygg 2.Imøtekomme kundekrav-

Detaljer

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy Bedre transportanskaffelser Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy KLIMAUTFORDRINGER Direktoratet for forvaltning og IKT Lokale luftforurensinger

Detaljer

Transportsektorens rolle i veien til lavutslippssamfunnet: status og mulige tiltak

Transportsektorens rolle i veien til lavutslippssamfunnet: status og mulige tiltak Transportsektorens rolle i veien til lavutslippssamfunnet: status og mulige tiltak Are Lindegaard, Miljødirektoratet, frokostseminar i regi av Norsk Petroleumsinstitutt Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

Detaljer

Ambisjon-mål-resultater

Ambisjon-mål-resultater ASKO Vest AS Netto omsetning engros 2015 ca. 6,3 milliarder kroner 2015 Antall ansatte 340, med leietakere ca. 500 Eier er NorgesGruppen ASA Anlegget er på 45300 m2 Vi har ca. 1700 kunder hvorav ca. 300

Detaljer

Vurdering av fornybare drivstoff for busstrafikken i Moss

Vurdering av fornybare drivstoff for busstrafikken i Moss Saksnr.: 2009/4507 Løpenr.: 25621/2016 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen 12.04.2016 Fylkesutvalget 14.04.2016 Vurdering

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog FAKTAHEFTE Klimagassutslippene har ligget stabilt i 10 år Klimagassutslippene i Norge var i 2010 på 53,7 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter ekvivalenter. * Dette er 8 prosent høyere enn i 1990. De siste 10

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial 2016.

Saksbehandler: Frode Herlung Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial 2016. DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15 Overgang til kommunale lav - og nullutslippsbiler ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer