Møteinnkalling Byutviklingskomite. Sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Byutviklingskomite. Sakliste"

Transkript

1 Trondheimkommune Møteinnkalling Byutviklingskomite Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: Tid: Eventueltforfall meldestil eller telefon Varamedlemmermøter etter nærmereavtale. Serveringav varmmati kantina,rådhusetfra kl Gruppemøteri rådhusetfra kl Møtet starter med en befaringmed buss.avreisefra rådhuset,munkegata1 kl Befaringener todelt og gjelderbådesak43/14 og framtidig utbyggingpå området Hallsteingårdi Sjetnemarka.Befaringenantaså varecaen og en halvtime. Sakliste Pkt.1 Godkjenningav innkallingog sakliste Pkt.2 Godkjenningav protokoll fra møte Pkt.3 Meldingav spørsmål/sakertil eventuelt Saksnr. Tittel PS42/14 Arkiv:12/704 Tilinnstilling TiltaksutredningNO2 PS43/14 Arkiv:14/35493 Tilinnstilling Massedeponi Trondheimsregionen- Høringsuttalelse PS44/14 Arkiv:13/730 Tilinnstilling Detaljreguleringav Sildråpevegen,fortau, sluttbehandling Eventuelt Møteinnkalling,Byutviklingskomite,

2 Trondheimkommune Saksframlegg Tiltak mot nitrogendioksid(no 2 ) for bedrefolkehelse Arkivsak.:12/704 Forslagtil innstilling: 1. Trondheimkommunestiltak for bedreluftkvalitet (NO 2 ) skalogsåbidratil reduserte klimagassutslipp(bl.a.co 2 ). 2. Bystyretvil redusereno 2 - og CO 2 - utslippenefra fossildrevnekjøretøyogber rådmannen iverksettefølgendetiltak: a. Arbeidefor at 15 %av alle person- og varebileri Trondheimer ladbarei 2017 gjennomå utrede oppgraderingav ladeinfrastrukturfor elbil, samtsamarbeide medog drive holdningsskapendearbeidoverfor nyttetransportaktører. b. Fremmeovergangtil drivstoff medlaveeller ingenno 2 ogco 2 utslipp særligfor tungekjøretøy ved å utrede alternativeneog arbeidefor etableringav kommersiellefyllestasjoner.trondheimkommuneskali størstmuliggradbenytte alternativtil diesel spesieltfor tungekjøretøy,samtværeen pådriveroverfor transportaktører gjennomkunnskapsdelingog aktivt holdningsskapendearbeid. c. Fremmebruk av elsykkelgjennomholdningsskapendearbeid. d. Oppfordrestatentil å etablereet velfungerendekonseptfor lavutslippssoner. e. Utfordre aktørerog bidra til å utvikle nær utslippsfrietransportløsningeri forbindelsemed nytt logistikknutepunkt 3. Med basisi TiltaksutredningNO 2 ber BystyretRådmannenom å følgeutviklingeni trafikkvekstogno 2 -konsentrasjonertett. Bystyretber rådmannenleggefram ytterligere tiltak til politisk behandling, dersomdet blir nødvendigfor å tilfredsstilleforskriftskrav. Sakengjelder Forurensningsforskriftenkreverat byer sombryter eller står i fare for å bryte grenseverdikravet for helseskadelignitrogendioksid(no 2 ) i uteluft skalutrede ogiverksettetiltak for å overholde kravet.rådmannenleggermed dennesakenfram en tiltaksutredningetter forskriftenskrav. Rådmannenanbefalertiltak for å overholdegrenseverdikravet.tiltaksutredningog vedtatte tiltak skaloversendesmiljødirektoratet for vurderingog godkjenning. Bakgrunn NO 2 fra forbrenningogtrafikk særligdieseleksos kangi plagerogsykdomi luftveienehosellers friskefolk, sliksomastma,allergier,lungesykdommereller hjerte- og karsykdommer.det finnes ingen trygg nedreterskel,noesombetyr at NO 2 -nivåenemå holdessålavesomoverhodet mulig. Utviklingengårriktig vei i Trondheimsomfølgeav byggingenav Nordreavlastningsvegsomtar vekktunge dieselkjøretøyfra sentrum,og særligsatsningenpå kollektivtrafikkog gassbusser Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

3 Trondheimkommune fremfor dieselbusser.trondheim oppfyller i dagforurensningsforskriftensgrenseverdikravfor NO 2. Årsmiddelkraveter overholdtpåbakkekirkesiden2008;på E6Heimdalsmyraog i Prinsenkryssetsiden2011;og med sværtliten marginpå Elgesetersiden2012. Trondheimoverskriderimidlertid forurensningsforskriftensvurderingsterskelfor NO 2. Det utløser kravom en tiltaksutredningog gjennomføringav tiltak for å sørgefor at grenseverdikravet overholdesminst 3 år fram i tid. Rådmannenhar derfor utarbeidet forslagtil tiltaksutredning i samarbeidmed Statensvegvesenregionmidt. Tiltaksutredningenbyggerpå delutredningerfra AsplanViakASog RambøllAS. Tiltakfor å redusereno 2 -nivåenehandleri hovedsakom trafikk. Deter vektlagtå finne fossilfrie ogdermedklimavennligetilt akmot NO 2. Mangeavtiltakenevil ogsåbidratil å redusere trafikkstøyog forbedretrafikkavviklingen. I tilleggtil gevinstfor folkehelsa, er det viktig at grenseverdienei forurensningsforskriften overholdesfor å imøtekommekravfra Miljødirektoratet, somigjener under hardt pressfra det europeiskekontrollorganet(esa).esatruer Norgemed rettssakfordi storbyenei en årrekkehar brutt grenseverdienei luftkvalitetsdirektivet(2008/50/ec),somliggertil grunnfor forurensningsforskriftensbestemmelserom luftkvalitet. Kommunener både forurensningsmyndighetog ansvarligforurenseri kraft av å væreanleggseier(vegeier)og er derfor ansvarligi henholdtil forurensningsforskriften,jf. 7-3 og 7-4. Fakta NO 2 -nivåerog framskrivingsomfølgeavvedtatte tiltak Nær60 %avno 2 -utslippenei Trondheimstammerfra veitrafikk,ogca75 %av veitrafikkutslippeneskyldesdieselkjøretøy.tungtransportstår for de absoluttstørsteutslippene avno 2, oggir ogsåstoreco 2 -utslippogstøy.nasjonaltransportplan(ntp)antarat godstrafikken frem mot 2040vil økemed35-40 %målt i antall tonn-kilometer. Det er gjennomførtog skalgjennomføresen rekketiltak i regi avmiljøpakkefor transport somvil bidratil reduserteno 2 -utslippog reduserteno 2 -nivåeri luft i Trondheim.Miljøpakketiltaksom iverksettesinnenutløpet av 2015og vegprosjektenee6sørog E6østvil sammenmed teknologiforbedringavkjøretøyparkenredusereantall personereksponertfor nivåerover grenseverdikravmed ca50 %sammenliknetmed 2010-situasjonen.Rambøllhar imidlertid gjennomførtmodelleringerav situasjoneni Trondheim2015,somviserat befolknings- og trafikkvekstkansnuden positiveutviklingeni nær fremtid, slikat vi igjenkanbryte forurensningsforskriftenskrav. Forslagtil nye tiltak Minst mulig trafikk og overgangtil miljøvennligedrivstoff er avgjørendefor å sikreat vi overholderkravenetil NO 2 i framtida.mangeavvirkemidlenefor å redusereno 2 -nivåenei luft liggeri statligehender, særligavgiftspolitikkfor kjøretøyog drivstoff, og nytt konseptfor lavutslippssoner(en geografiskavgrensetsonemedspesifikkeutslippskravtil kjøretøy). Trondheimkommunebør løfte sakerog tema vi menerhar betydningfor lokal luftkvalitet opp til statlignivå. Det er uansettav betydninghvatrondheimkommunegjørlokalt for å fremme lavutslippssamfunnet.mangegodetiltak mot NO 2 vil ogsåredusereutslippeneavco 2, mennoen godetiltak mot NO 2 gir økteutslipp avco 2 ogviceversa.vi har derfor vektlagtå finne godetiltak mot NO 2, somogsågir mindreco 2, slikat tiltakenefor bedreluftkvalitet er i tråd med Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

4 Trondheimkommune kommunensklimapolitikk. Gitt dagenssituasjonuten overskridelsefor NO 2 har rådmannen foreslått noenlangsiktigetiltak somder kommunensinnsatsog arbeidtas innenfor eksisterende rammeog ressurser,og somikkeer sværtkostnadskrevendefor, bileiereog transportaktører.de resterendeanbefalingenei tiltaksutredningenkanbli satt i verkdersomdet serut til at vi på nytt kankommetil å overskridegrenseverdiene.rådmannenvil i såfall fremmeen ny politisk sakder det kostnadsmessiger innpasseti framtidig budsjett. Foren fullstendigoversiktover vurdertetiltak, setabell 4 på side25 i TiltaksutredningNO 2 (vedlegg1). Fremmebrukav elsykkel Elsykkeler et sværtmiljøvennlig,effektivt og rimeligalternativtil bil for persontransporti by. Elsykkelfremmer ogsåfolkehelsebådegjennomaktivitet og null utslipp.andreelkjøretøy som kreverlangt mer energiog ressursergjennomet livsløp har momsfritakpå grunnav miljøaspektet,men ikkeelsykkelen.trondheimhar relativt korte avstander,men kupert terreng. Nettopp på slikestederhar elsykkelenet stort potensialsommiljøvennligtransportmiddel. Teknologiener imidlertid såungat den ikkehar fått særligstort gjennomslagi det norske markedetennå.det er derfor behovfor å løfte og stimulereelsykkelbruki Trondheim.Satsingpå elsykkelvil ogsåbyggeopp om Miljøpakkensomfattendesykkelsatsingerog vedtatt sykkelstrategi for Trondheim. Rådmannenvurdererfølgendevirkemidlersominteressantemen har ikkevurdert dissei forbindelsemed budsjett for 2015: Tilskuddtilsvarendemomsenvedkjøpav elsykkel Bidrai utviklingav et prøvekjøringsprosjektetter modellfra Prøvekjøre.no. Elsykkelentar degrasktog uanstrengtfra A til B,selvnår du har myemeddeg. Nasjonalttas 50 % avallereisermellom1 og 3 km medbil. 47 %av allereisermedbil er under5 km iflg. NTPs reisevaneundersøkelse. Foto:T.v.:Skjermdumpfra jobbsykkelen.no.t.h.:flickr, Miljøpakken. Leggetil rette for 15 %ladbarekjøretøyi Trondheimi 2017 Elbilerhar null NO 2 -utslipp;plug-in hybridervil i gjennomsnittbety langtlavereno 2 -utslippenn bensin- og spesieltdieselbiler.plug-in hybriderkjørerhovedsakeligpå el i byen.15 %ladbarebiler 2017betyr ca.37,5tonn redusertno 2 -utslipppr million investert.dette ansessomet kostnadseffektivtiltak. I tilleggvil 15 %ladbarekjøretøyanslagsvisredusereco 2 -utslippenemed tonn CO 2 /år. Tiltaketer en forsterkingavdet nasjonalemålet om 10 %ladbarebiler innen2020. Figur1 viserantall ladbarebiler i Trondheimog prognostisertvekst.forå nå 15 %ladbare Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

5 Trondheimkommune kjøretøyi 2017er det nødvendigbådeå oppgradereladeinfrastrukturenog drive et aktivt samarbeidog holdningsskapendearbeidoverfor eiereav store kjøretøyflåter. Tiltakkanvære: Flereoffentlige ladestasjoner,inkludert hurtigladestasjoner Lademuligheterved utvalgtetaxiholdeplasser Elbilpartnerskap Fortsattnasjonaleelbilinsentiveretter Rådmannenvil leggefram en plan for disseog andretiltak, somviserkostnaderog forslagtil finansiering.detiltak somher omtalesforutsetteshensyntatti budsjettet. Tre vekstscenario for antall ladbare kjøretøy i Trondheim fram mot 2018 Utrededrivstoffmedlave/ingenNO 2 og CO 2 -utslippog etablerekommersiellefyllestasjoner Tungekjøretøyer hovedkildentil NO 2 i Trondheim.Med dagensbatteriteknologikanikketunge kjøretøykjørespå elektrisitet.biogass,bioetanolog hydrogen men ikkedagensbiodiesel kan derimot væregodedrivstoff for tunge kjøretøy,men ogsåpersonbiler. Kommunensrolle bør væreå innhenteinformasjonom aktuelledrivstoff, fremskaffearealfor kommersiellefyllestasjonerfor dissedrivstoffene,ogfungeresompådriverfor etableringav fyllestasjoner.det fins i dagén fyllestasjonfor bioetanoltil tungekjøretøy(klett),mendet er behovfor flere. Flerekommersielletransportaktørerhar ogsåvist stor interessefor biogassog hydrogen.detvil i førsteomgangværebehovfor 1-2 kommersiellefyllestasjonerfor disse drivstoffene. Kunnskapsdelingog aktivt holdningsskapendearbeid FortsattreduserteNO 2 - ogklimagassutslippkreveresmarteretransportløsningerogmindre trafikk. Nødvendigbiltransport må over på el, hydrogenog tilnærmet utslippsfriedrivstoff. Forå bidra til dette må Trondheimkommune,andrekompetansemiljø,næringslivog frivillige organisasjonerdelekunnskapog løsningerom temaet,motivere og utfordre hverandre.det er naturlig at Trondheimkommunetar ansvarfor å drive fram et slikt arbeid.mye gjøresallerede gjennomsamarbeidmellommiljøpakkensreiserådgiver,miljøenheten,greenhighwayog Smart City.Dette arbeidetmå imidlertid utvidesog videreutvikles. Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

6 Trondheimkommune Holdningsendring er nødvendig for å bryte en negativ spiral Konklusjon Avhensyntil folkehelsaer det viktigat NO 2 -konsentrasjonenei uteluft er sålavesommulig. Trondheimhar de to sisteårenetilfredsstilt kravenei forurensningsforskriften,men beregninger utført av Rambøllpåpekerat vi står i fare for nyebrudd på grenseverdikravene.rådmannenhar utarbeideten tiltaksutredingi samarbeid med Statensvegvesenregionmidt, sombyggerpå utredningog modelleringav AsplanViakog Rambøll. Hovedkildentil NO 2 i luft er trafikk, da særligtungedieselkjøretøy.forå unngåbruddpå grenseverdikravi fremtiden må vi satseviderepå myketrafikanter og kollektivtransport.for annennødvendigtransport er det avgjørendefor bådeluftforurensningog klimagassutslippat vi faserinn miljøvennligedrivstoff snarest,spesieltmed tankepå tungekjøretøysomikkekankjøres påel. Rådmannenforeslårå gjennomførenoenlangsiktigetiltak somikkeer sværtkostnadskrevende for kommune,bileiereog transportaktører.deresterendeanbefalingenei tiltaksutredningenog ytterligeretiltak kanbli satt i verkvedbehovfor å redusereno 2 -nivåeneytterligere.denne praksisener avklartmed Miljødirektoratet somskalgodkjennetiltaksutredningeni henholdtil forurensningsforskriften. Rådmanneni Trondheim, EinarAassvedHansen kommunaldirektør MarianneLangedal miljøsjef Elektroniskdokumentertgodkjenninguten underskrift Vedlegg: 1) TiltaksutredningNO 2 : Hvordankanvi reduseremengdenno 2 i bylufta i Trondheim? Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

7 TiltaksutredningNO 2 Hvordankan vi redusere mengdenno 2 i bylufta i Trondheim?

8 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING OG BAKGRUNN... 5 Helseeffekter: Hvorfor er NO 2 farlig?... 5 Hvorfor tiltaksutredning?... 5 Politiske krav, vedtak og føringer... 5 Samspillet med ny kjøretøystrategi og revidert energi- og klimahandlingsplan... 7 Lokale utslippskilder: Diesel gir mest NO NO 2 og fossilt CO 2 : Kan vi klare to fluer i en smekk? NO 2 : HVORDAN HAR UTVIKLINGEN VÆRT DE SISTE ÅRENE? Måleprogram, målehistorikk og status for NO NO 2 : HVA FORVENTER VI I 2015? Maks timemiddel Årsmiddel NO 2 -TILTAK: HVA ER GJORT OG HVA ER VEDTATT Å GJØRE? Iverksatte tiltak for å redusere NO 2 -nivåene i uteluft i Trondheim Oppsummering av de viktigste historiske tiltakene og tiltak som skal gjennomføres UTREDNING AV NYE NO 2 -REDUSERENDE TILTAK Tiltak underlagt effekt- og nytte/kost-beregninger Andre tiltak som må vurderes med hensyn til klima og luftkvalitet ANBEFALINGER Miljøvennlige drivstoffalternativ til diesel Ladbare kjøretøy: 15 % innen utgangen av Ta initiativ til et grønt bildelingskonsept Elsykkel Kommunal Traffic Jam-gruppe som fast konstellasjon Aktivt og oppsøkende arbeid og kunnskapsdeling lokalt og nasjonalt Midlertidig dieselforbud ved fare for brudd på forurensingsforskriftens grenseverdi for NO

9 Lavutslippssone for kjøretøy Minimumskrav til EURO-klasse for bestilte transporttjenester Stramme inn utslippstillatelser for konsesjonspliktige virksomheter

10 SAMMENDRAG HøyenivåeravNO 2 (nitrogendioksid)utgjøret helseproblemi Trondheim.Forurensningsforskriftens grenseverdikravmedhensynpå NO 2 ble overholdti 2012og2013,mennivåeneer fremdelessåhøyeat de utløserkravom utredningogiverksettingavtiltak. NO 2 -reduserendetiltak er viktig for å unngåframtidige brudd på grenseverdikravet.dersomvi for eksempelikkeklarerå nå målet om at all framtidig trafikkvekst skaltasmed kollektiv/gang/sykkel,kanvi med økt biltrafikk i utsatteområderopplevenye brudd på grenseverdikrav. I følgessber utslippfra dieselkjøretøyhovedkildentil NO (nitrogenoksider)i luft i Trondheim.En fullstendigovergangtil bensinfor lette kjøretøy(tenkt scenario)vil i følgerambøllredusereantallno 2 - eksponertepersonermed97 %i forhold til antallet i 2010.Økt bruk av elkjøretøy,gangog sykkelvil være de bestetiltakenemot NO 2, ogco 2. Beregningerutført avrambøllviserat dersomtrondheimnår det nasjonalemåletom 10%ladbarebiler alleredei 2015og ikke2020,vil antalletno 2 -eksponertereduseres med 62 %innenutløpet av2015 sammenliknetmed 2010-situasjonen. Foren mestmulighelhetligmiljøsatsning,foreslåsfølgendetiltak: Bidratil og arbeidefor å etablerefyllestasjonerfor mer miljøvennligeenergibærere/drivstoff som hydrogen, bioetanolog biogass Nåen andelladbarekjøretøyi 2017: Etablereflere ladestasjonerog bidra til ladestasjonerfor eltaxi, etablereelbilpartnerskapfor virksomheter,og jobbefor å beholdeen bestmulignasjonal insentivpakkefor elbil ut over2017/50.000elbiler Utredeet grøntbildelingskonseptmed lavutslippskjøretøyfor innbyggereog virksomheter Etablereen kommunaltilskuddsordningfor kjøpereav elsykkel;inntil kr 4.000,- pr sykkel;totalt 1 million kr i en periodepåinntil 3 år d W elsykkelgjennomet prøvekjøreprosjektinspirertav Prøvekjøre.no d -J og tett samarbeidmellomaktøreri kommunensomjobber med transport og infrastruktur, med fokuspå avgasserog klimagasser Intensiveringav aktivt oppsøkendearbeidmed holdningerog forbruksmønsteri barnehager,skoler og bedrifter. BidragsyterekanværeMiljøpakkensreiserådgiverfunksjon,Grønnbarnebyog andre, nye prosjekt. Enberedskapsplanveddårligluftkvalitet er alleredelagt frem for Bystyret og skalbehandlesi august.midlertidig dieselforbudpå akuttdagerer ett av tiltakene,men forventesikkeeffektuert dersomikkeno 2 nivåenei byenøker Lavutslippsone:Statenoppfordrestil å utarbeideet nytt konseptder en helstinkludererkrav til bådelette og tungekjøretøy Skjerpeutslippskravtil kjøretøyfor bestiltetransporttjenesterog i andrekommunale anskaffelsesprosesser Arbeidemedog etablerepremisserfor lav- og nullutslippstransportløsningerfor varedistribusjon til/fra nytt logistikknutepunkti Trondheim Oppfordrenasjonalemyndighetertil å gjennomgåkonsesjonspliktigevirksomheter med tankepå muliginnskjerpingavutslippskravfor NOx Strengeretiltak vil vurderesfortløpendedersomno 2 -situasjoneni Trondheimforverres, ogvi ståri fare for brudd på grenseverdikravene. 4

11 1 INNLEDNINGOGBAKGRUNN Helseeffekter: Hvorfor er NO2 farlig? NO 2 irriterer lungevevet.no 2 kanogsådannepartiklergjennomreaksjonmed for eksempelammoniakkog vanni lufta; partikler somi segselv kanutgjørehelsefare. Kort- og langtidsvirkninger:på EK bronkitt og bihulebetennelse.overtid kan EK, og gi økt sykelighet. Sårbaregrupper:Astmatikerekanfå nedsattlungefunksjonselvetter kort tids eksponering. Andresårbare grupperer allergikereog personermed hjerte-/karsykdomeller lungesykdom.særligbarnog eldrekan utvikle astma,allergi,lungesykdommereller hjerte- og karsykdommersomfølgeav luftforurensning,som EK Detfinnesingentryggnedre grensefor NO 2. NO 2 gir helseeffektervedallekonsentrasjoner,meneffektene økermedøkendeno 2 - /, E &,/ ^&d dt/ grenseverdienfor årsmiddel.mer stoff: Hvorfor tiltaksutredning? Trondheimhar flere år hatt brudd på Forurensningsforskriftensgrenseverdikravfor årsmiddel nitrogendioksid(no 2 ) langsog nært sterkt trafikkerte gater.nivåenehar sunketbetydelig i senereår; data fra Trondheimsmålestasjonerviserat kravetble overholdti 2012og 2013.Nivåeneer imidlertid fremdeles høyereennforurensningsforskriftenskravom tiltaksutredningog iverksettingav tiltak for å sørgefor at grenseverdikravoverholdes(forurensningsforskriften 7-9). Beregningerutført av Rambøllviserogsåat en forventet trafikkvekstgir betydeligrisikofor brudd på grenseverdikravalleredei Politiske krav, vedtak og føringer Nasjonale grenseverdikrav, nasjonale mål og helsebaserte kriterier. Tabell 1: Forskriftskrav, nasjonalt mål og Folkehelseinstituttets (FHI) luftkvalitetskriterier med hensyn på nitrogendioksid (NO 2). Verdier er oppgitt i µg NO 2/m³ luft. Forskriftskrav Øvreterskel Nedreterskel Nasjonalt mål FHIskriterie 2010 NO 2 Timegjennomsnitt (maks.18 timer/år) (maks.18 timer/år) (maks.18 timer/år) (maks.8 timer/år) NO 2 Årsgjennomsnitt

12 Forskriftskrav:Juridiskbindendekravnedfelt i Forurensningsforskriftenskap.7 om lokalluftkvalitet. Øvreog nedre vurderingsterskel: Forurensningsforskriftenhar vurderingsterskleri tilleggtil forskriftskrav.ved overskridelseav øvreterskelmådet gjennomføresen tiltaksutredning, og luftkvalitetenskalovervåkesgjennom målinger; vednivåermellomnedreog øvrevurderingsterskelredusereskravet til målinger. Nasjonaltmål: Regjeringensmål for luftkvaliteteninnenutløpet av2010;måleneble vedtatt i 1999.Nasjonaltmål aksepterer,i motsetningtil Folkehelseinstituttetskriterier (seunder), en vissrisikofor helseskadeog negative helseeffekteravveidmot forutsetningenfor virkeligåbli nådd. FHIsluftkvalitetskriterier: Nasjonaltfolkehelseinstitutt(FHI)og Miljødirektoratetsverdier gjeldendefra 1999,basert på at eksponeringfor nivåerunder disseverdieneikkevil medførefare for helseskadeeller negativehelseeffekter. Lokale vedtak og føringer: Kommuneplanenssamsfunnsdel :Hovedmål2 av 4: I 2020er Trondheimen bærekraftig by, der det er lett å levemiljøvennlig.kommunenvil væreen pådriverfor mobilitetsplanleggingog leggetil rette for bruk av lav- og nullutslippskjøretøy.i 2020er Trondheimsregionenrollemodellfor konkurransedyktigeog bærekraftigeareal- og transportløsninger. Kommuneplanensarealdel :Enrekkekrav,retningslinjerog føringersom fortettingspolitikk,parkeringsnorm,og innkorporeringav statligeretningslinjerfor behandlingav luftkvalitet i arealplanleggingen. Energi- og klimahandlingsplanen: Revideresi 2016.Vil ha fokuspå CO 2 -utslippi allesektorer. Kjøretøystrategifor Trondheim:Kommerhøsten2014,og vil i hovedsakomhandlekommunens egnekjøretøyog transportbehov, men vil ogsåinneholdestrategierfor arbeidmot bysamfunnet. Miljøpakken( ): Trondheimsstørstemiljøløft på transportsektorenog et av Norges størstemiljøprosjekt.tiltakfor redusertbilbruk og bedreframkommelighet,investeringi infrastruktur,og satsingpå kollektivtransport,gangog sykkelhar ført til og vil ogsåbedrelokal luftkvalitet i Trondheimframover. Andre viktige føringer og tiltak: Fortettingi kommuneplanensarealdel;forskrift om åpenbrenning og brenningavavfalli småovner,forskrift om kravom feiingav og servicepå varmeanlegg; fjernvarmeanlegg,konsesjonsområde og tilknytningsplikt:setabell2a og 2b. Nasjonale vedtak og føringer: Forurensningsforskriftenskrav til lokal luftkvalitet, samt vurderingsterskler:setabell1. Forurensningsforskriftener juridiskbindende.trondheimbrøt forskriftskravettil og med Endringeri Vegtrafikklovens 7: Regionaltvegkontoreller kommunenkaninnføremidlertidige tiltak i akuttsituasjoner,somforbud mot vissegrupperkjøretøy, og datokjøring. Nasjonaltransportplan(NTP): NTPsierat hvistrafikkvekstenfortsetter somnå vil det bli 17 %flere bilreiseri 2024.Veksteni persontrafikkmå derfor tasmed kollektivtransport,sykkelog gange,samt restriktivetiltak for redusertbilbruk og samordningav lokalt togtilbud og øvrigkollektivtransport. NTPslårogsåfast at miljøeffektener størstvedovergangfra bil til sykkelog gange.overgangfra busstil sykkelog gangegir ogsåbetydeligklimaeffekt.klimaeffektenaven doblingav sykkelandeleni periodentilsvarerden akkumulerteeffektenav en veksttil elbiler på landsbasisi 2023(490000tonn CO 2 ). NTPspårvidereat godstransportenfrem mot 2040vil øke 6

13 med 35-40%målt i antall tonn-kilometer.derfor kreverntpbedrelogistikkfor godsi byene. Logistikkenskalsesi sammenhengmed miljø,transportkostnad,næringog knutepunktsutvikling. Veilederfor elektrifiseringav vegtransporten:nasjonaltmål om 10 %ladbarebiler, ca person-/varebilerinnen2020.utenytterligerestimulerendetiltak vil Trondheimha i underkantav 4.000ladbarebiler ved utgangenav 2015(ca4 %av personbilparken). Nasjonalutfasingav oljefyrer i 2020:Figur1 viserat 10 %avno -utslippenefra stasjonær forbrenningi Trondheim2008skyldtesulike former for boligoppvarming. Bilavgifter:Satsenfor NO -utslippble økt med30 %eller ca800kr (EUROVI)i engangsavgiftenfor 2014.Årsavgiftenfor elbil er 425kr, mot 2995kr for bensin- og dieselbilermed partikkelfilter. Statligavgiftspolitikker et godt virkemiddelfor å stimuleresalgav biler med lavereutslipp. Int ernasjonale krav, føringer og retningsgivende vedtak EUsfornybardirektiv skalfremmebrukenav fornybareenergikilder.dette har ringvirkningerfor luftkvaliteten.målet for alle EU-lander 20 %fornybarenergii 2020;Norgeskraver en fornybarandelpå 67,5%. EURO-klassifisering:Stillermaksimumskravfor utslippfra kjøretøy(no, PM,CO 2 medflere),se Tabell2a. Samspillet med ny kjøretøystrategi og revidert energi - og klimahandlingsplan Foreliggendetiltaksutredningvil i stor gradhandleom miljøvennligtransport. Det samme gjelder kjøretøystrategienog blir ogsåviktig i revidert energi- og klimahandlingsplan; planenevil derfor overlappe noe. Rollerog tematikki arbeideter fordelt slik: TiltaksutredningNO 2 : Kommerførstavde tre. Tiltaksutredningenvil i hovedsakdreiesegom tiltak for å redusereno 2 -utslippenefra trafikk og særligdieselkjøretøy,somer hovedkildentil NO 2. Tiltaksomogså redusererco 2 -utslipphar høyprioritet. Planeninneholdertiltak mot trafikk i kommunensomgeografisk enhet. Kjøretøystrategien:Kjøretøystrategienkommeri kjølvannetav tiltaksutredningen.denvil leggemestvekt på å redusereco 2 -utslippenefra kjøretøyenesomvirksomhetentrondheimkommuneselveier, benytter eller kjøpertjenesterfra. Tiltakogvirkemidleri kjøretøystrategienskalikkeføretil økteno 2 -utslipp, og tiltak somredusererbådeco 2 og NO 2 vil bli vektlagt. Energi- og klimahandlingsplanen:revideresi 2016.Planenskalsørgefor at kommunensomgeografisk enhet når sineklimamålog vil omhandletiltak for mer miljøvennligtrafikk, varedistribusjon, energiforsyning, klimatilpasningmed mer. Planenvil omhandlekommunenbådesomvirksomhetog som geografiskenhet. Lokale utslippskilder : Diesel gir mest NO2 Framtil 2008publiserteSSButslippstallpå kommunenivå(figur 1). Tallenevar groveestimat,men de gaen indikasjonpå forholdetmellomde ulikekildene.den klart størstekildentil utslippavno 2 i Trondheimer vegtrafikk. 7

14 Figur1 viserat NO -utslippenei 2008vardominertavvegtrafikk, ogsærligfra tungedieselkjøretøy. Utslippenefra tungedieselkjøretøyansesnå å væreen del laverepå grunnavovergangtil gassbusser,og at implementeringav EUROV utslippskravfor nyekjøretøyi 2008har ført til en vissfornyingav dentunge kjøretøyparken. Figur1 viserogsåat NOx-utslippfra bensinbilervar høyereenn for dieselbileri 2008.Dieselbilerslipper imidlertid ut langt mer NOxennbensinbilerpr. km, og andelendieselbilerhar økt kraftig siden2008etter avgiftsreduksjoneri 2007.NOx-utslippenefra dieselbilerantasnå å være høyereennfra bensinbiler,jfr. situasjoneni Oslo2010(figur 2). O N1000 n 800 T o r: 600 e k ild 400 d v e 200 o H 0 57% k fik e itra V 21% 14% 6 % 2 % g in n re rb fo r æ n sjo S ta a p sk d re to o M r å te /B S k ip e a n b rn Je 48% 21% 14%14% Ḏ y tø re k jø g e n T u ilḇ b n rso e P ilḏ b n rso e P Ḏ te le re d n A 1 % 1 % 1 % tē B le re d n A Ḇ y tø re k jø g e n T u r e e d p o /M C M 63% g in n rsy ifo e rg n E 19% 10% 8 % rk v e rg e b g o stri u d In e r lig o i b g in n re rb F o r g e rin æ n re d n A O 2 N n o g : T in n re rb fo g o k fik ra T Hovedkilder Detaljer:Veitrafikk Detaljer:Stasjonærforbrenning Figur 1: Utslipp av NOx i Trondheim (tonn og prosent). D = diesel, B = bensin. Kilde: SSB, tall er sist tilgjengelige ko mmunefordelte utslippstall. Figur 2: Til venstre vises trafikkarbeidet (andel av alle kjørte kilometer) for hver kjøretøygruppe. Til høyre vises NO 2-utslippet fra de samme kjøretøygruppene (andel av totalutslippet ). 8

15 Tallenei figur 6 gjelderfor Stor-Oslo,men viserhvor stor betydningdieselbilerog tungedieselkjøretøyhar for luftkvaliteten.(kilde:tøi,rapport 1168/2011). Dieselkjøretøy(det allermesteav bussog tungekjøretøy er ogsådiesel)står for cahalvpartenav trafikkarbeidet,menmer enn 90 %av NOx-utslippene. 9

16 NO2 og fossilt CO2: Kan vi klare to fluer i en smekk? NO 2 påvirkerhelsenvår,mensfossiltco 2 påvirkerklimaet.beggeskyldesforbrenningavfornybareog fossileorganiske materialerinnenformobil og stasjonærsektor. Brukenav fossiltbrenselmå reduseres betydeligfor å hindre utslippav fossiltkarbon. Fordelenmed fornybart organiskmaterialesomtrevirke er i tilleggtil et mindreno 2 -utslipp er at det ikkefrigjør fossiltkarbon. Debestefornybareenergikildene uten direkte utslippavno 2 eller CO 2 er for øvrigsol-, vind-, bølge- ogvannkraft. Førstmå det understrekes at med tankepå persontransport i en by, er tiltak og infrastruktursomfremmer (el-)sykkel,beina,eller miljøvennligkollektivtransportavgjørendefor luftforurensning,klimagassutslipp, energiforbruk,støy,folkehelse,arealbruk,trafikkavviklingog offentlige utgifter til samferdsel. Å prioritere myke trafikanter er avgjørende for miljøet i en hver by. Foto: Flickr, Miljøpakken. Nårmanlikeveltrengerlette kjøretøy,såkanlette dieselog bensinbileri dagi betydeliggraderstattesav elkjøretøy.detteer en sværtgodløsningsålengeelektrisitetenkommerfra sol-, vind-, bølge- eller vannkraft. Elmotorer aleneer ingen løsningfor tungekjøretøymed dagensbatteriteknologi.forbrenningsmotorenvil spilleen sentralrolle i mangeår, mendet er avgjørendemedhensyntil bådeno 2 ogco 2 påsikt å faseut den tradisjonelledieselmotoren. Dieselmotorenehar langlevetid og bør i sinlevetidprimært drivesmed et drivstoff og en type teknologisomgir mindreno 2 ogfossiltco 2 ennvanligdiesel.herutgjør påkort sikt gass(spesieltbiogass)og bioetanolgodeløsninger.såkaltdual-fuel teknologi(flytendeog gassformig drivstoff brukessammen;er spesielten godløsningnår det benyttesbiogass)er ogsåen interessant teknologi, og vil kunnebidratil utslippskutt. Dagensbiodieselgir myemindrefossiltco 2, menvesentligmer NO 2 ennvanligdiesel.dagensbiodieseler derfor et dårligalternativmed tankepå luftforurensningi sentralestrøk.biodieselreduserer imidlertid det fossileco 2 -utslippeten del. Etannetalternativer syntetiskdiesel,somgir noemindreno 2 ogmyemindre direkteutslippavfossiltco 2. Produksjonenper i dagfrigjør imidlertid myefossiltco 2, sådette er heller ingenspesieltgodløsningpå kort sikt. Biodieselkanværeet alternativutenfor tettbebygdestrøk. 10

17 Pålitt lengresikt måimidlertid dieselmotorenemedhøyeno 2 - og fossiltco 2 -utslippfasesut. Sidentunge kjøretøyhar langlevetidmåomstillingenbegynnenå.bybussenei Trondheimhar alleredevist at omstilling til gassgir en solidreduksjoni utslippavno 2 og annenluftforurensning.enomstillingtil biogassville i tilleggredusertutslippetavfossiltco 2. Kommersielleaktørerviseralleredestor interessefor en omstilling til biogass.bioetanoleller -metanolvil ogsåværegodealternativ,sidende gir mindreno 2, samtfossiltco 2. Bioetanoler alleredekommersielt tilgjengeligi Trondheim.Det er viktig å merke segat biogass,bioetanol og biometanolkanproduseresfra for eksempelavfallog avfallstrevirkeuten å fortrengematproduksjonog lignende.forbybussersomgårfastetraseerkanstrømbli et godt alternativinnenkort tid. Tunge kjøretøy må over på mer miljøvennlige og helst fornybare energikilder som biogass. Bussen over går på naturgass, som frigjør mindre NO 2 enn diesel, men likevel frigjør fossilt CO 2. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 DieselEURO DieselEURO III IV Biodiesel EUROV DieselEURO V HVO Bioetanol DieselEURO VI Gass Figur 3 viser NOx-utslipp for ulike drivstoff sammenlignet med diesel EURO V. HVO: Hydro -treated Vegetable Oil (bl a syntetisk diesel). Kilder: VTT Technology 46 (2012), MARINTEK Rapport MT22 F (2010), og EUROklassifiseringer). 11

18 12 2 NO2: HVORDANHAR UTVIKLINGENVÆRTDE SISTEÅRENE? Måleprogram, målehistorikk og status for NO2 NO 2 i TrondheimovervåkesvedElgeseter,Heimdalsmyra,BakkekirkeogTorvetmålestasjon. Sanntidsmålingerer tilgjengeligfor alle via det nasjonalenettstedet at Trondheimikkehar problemermed grenseverdienfor timemiddel, men kravetfor årsmiddel(setabell 1). I 2012og 2013ble ogsådette årsmiddelkravetinnfridd (figur 4). Deviktigsteårsakenetil reduksjoni NO 2 -nivåeneetter 2010: Overgangfra diesel- til gassbusserfor bybussene;gassgir betydeliglaverenox-utslippenndiesel DenyebussenetilfredsstillerEEV-kravene(EnhancedEnvironmentally friendly Vehicle) somogsåer strengereenneurov utslippskrav.føromleggingenvar gjennomsnittligutslippsklassefor bybussene EUROIII. Omleggingav vegnettetslikat langt mer av tungtrafikkenledesutom sentrum. Figur 4: Årsmiddelkonsentrasjoner for NO 2 på de ulike målestasjonene i Trondheim i perioden Enkelteår utfører Miljøenhetenet utvidet måleprogramder det benyttespassiveprøvetakeresomhenges opp en rekkestederi Trondheimi perioderpå cato uker av gangen.dissemålingenehar ogsåvist en nedadgåendetrend for NO 2 -nivåenei byen. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80, Elgeseter Heimdalsmyra Torvet(gate) Bakkekirke Torvet (bybakgrunn) N O 2 ḵ o n s e n tra sjo n (µ g / m 3 ) År og målestasjon Målte verdier Grenseverdi

19 3 NO2: HVA FORVENTERVI I 2015? Makstime- og årsmiddeler beregnetut fra 2010-situasjonenog forutsetter: Miljøpakkenstiltak somskal gjennomføresinnenutløpet av2015, forventet trafikkvekst,endringeri trafikkmønster,samtgenerell teknologiforbedringi kjøretøyparken. Maks timemiddel AsplanViak(NO 2 i uteluft i Trondheim, ) har beregnetmakstimemiddelno 2 for vegnetteti 2010 s>h&d Z med antatt vegnetti 2015inkl. E6-øst,med beregnedetrafikktall for 2014(figur 5). Figur 5: Beregnede maks. timekons entrasjoner med hensyn på NO 2 ift nasjonalt mål (150 µg/m³) og grenseverdi (200 µg/m³) for Kilde: AsplanViak Trondheim. 13

20 Det forventesvesentligfærretimer og vegstrekningermed nivåerover nasjonaltmål og grenseverdi 2015 sammenliknetmed2010.det er kun på en mindrestrekninglangselgesetergatevi forventer timekonsentrasjonerfor NO 2 overgrenseverdieni Elgesetergateer tett bebygdogdet er liten grad avutlufting; det samme gjelderflere andreveglenkeri sentrum. BeregnedeNO 2 -konsentrasjonerfor 2010 viseroverskridelseav grenseverdipå størrestrekningerav Elgesetergateog delerav Midtbyen. Deberegnedenivåreduksjoneneskyldesalleredegjennomførteog planlagtevegprosjektmed hensyntil avlastendevegnettog tunneler,og teknologiforbedringeri kjøretøyparkensommedførerreduserte avgassutslipp. Årsmiddel Rambøll(NO 2 i Trondheim.Beregningerog vurderingeravtiltak for å oppfyllegrenseverdikrav, ) har beregnetårsmiddelno 2 ^ D/^<D Z av en rekkemuligetiltak, somfor eksempeldatokjøringog dieselforbud,vedå sammenlignesituasjonen tidlig i 2010med effekten tiltaket ville ha i Figur 6: Beregnede årsmiddelkonsentrasjoner for 2015, inklu dert planlagte tiltak i Miljøpakken. Røde vegstrekninger angir forventede brudd på grenseverdikravet. Gule vegstrekninger angir fare for brudd på grenseverdien. Kilde: Rambøll, TrondheimsNO 2 -utfordringerer jevnt høyeno 2 -nivåeri vinterhalvåret,ikkehøyeøyeblikkskonsentrasjoner i rushtiden.trondheimsliter altsåmed årsmiddel-, ikketimemiddelkravet(setabell 1). I 2012og -13 ble årsmiddelkravetoverholdt.rambøllsberegningerviserlikevelat vi kanfå brudd på grenseverdikravetfor årsmiddelno 2 i 2015på storedeleravhovedvegnettetogannetvegnettmedbetydeligetrafikkmengder 14

Tiltaksutredning NO 2 Hvordan kan vi redusere mengden NO 2 i bylufta i Trondheim?

Tiltaksutredning NO 2 Hvordan kan vi redusere mengden NO 2 i bylufta i Trondheim? Tiltaksutredning NO 2 Hvordan kan vi redusere mengden NO 2 i bylufta i Trondheim? INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 1.. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 5 Helseeffekter: Hvorfor er NO 2 farlig?... 5 Hvorfor

Detaljer

Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø?

Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø? Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø? Marit Ulveseth, prosjektleder bærekraftig byutvikling, COWI 1 Veitrafikk hovedkilde til lokal luftforurensning Oslo har brutt lovpålagte grenseverdier

Detaljer

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater Bedre byluft forum, 13. april 2016 Britt Ann K. Høiskar og Ingrid Sundvor Gabriela Sousa-Santos og Mathias Vogt NILU- Norsk Institutt

Detaljer

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14.03.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/906 Saksbehandler: Borghild Rime Bay Dårlig luftkvalitet i større

Detaljer

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Arbeidsgruppa om Lavutslippssoner Nedsatt våren 2004 - medlemmer fra SD, MD, Oslo, VD Mandat:

Detaljer

Veitrafikk og luftforurensning

Veitrafikk og luftforurensning Veitrafikk og luftforurensning Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/luftforurensning/utslipp-fra-veitrafikk/ Side 1 / 5 Veitrafikk og luftforurensning Publisert 3.5.216 av Miljødirektoratet

Detaljer

Utslipp fra veitrafikk

Utslipp fra veitrafikk Utslipp fra veitrafikk Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/luftforurensning/lokal-luftforurensning/utslipp-fra-veitrafikk/ Side 1 / 5 Utslipp fra veitrafikk Publisert 12.11.214 av Miljødirektoratet

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

Svar - Høring - forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler

Svar - Høring - forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler Miljøenheten Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep N-0030 OSLO Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. 16/27312/ K23 &13 oppgis ved alle henv. Deres ref. 15/576 Dato 16.08.2016 Svar - Høring

Detaljer

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Gassbuss i Trondheim Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Utviklingen i Trondheimsregionen Nye anbud fra 2010 og 2011. Krav til miljø- og klimautslipp. Valget

Detaljer

NO 2 -beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum -Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak -Fagsjef Britt Ann K. Høiskar 21.

NO 2 -beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum -Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak -Fagsjef Britt Ann K. Høiskar 21. NO 2 -beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum -Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak -Fagsjef Britt Ann K. Høiskar 21. november 2011 NO 2 -kravene brytes i flere byer Årsmidler NO2 Antall timer

Detaljer

Saksframlegg. Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff

Saksframlegg. Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff Saksframlegg Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff Arkivsak.: 12/724 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar rapporten Prosjekt Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff sluttrapport

Detaljer

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Saksnr.: 2011/6923 Dokumentnr.: 141 Løpenr.: 169735/2015 Klassering: K23 Saksbehandler: Reidun Ottosen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og miljøutvalget Formannskapet Høring - Skjerpede

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Luftkvalitet i Trondheim 2006 Arkivsaksnr.: 07/29689

Saksframlegg. Trondheim kommune. Luftkvalitet i Trondheim 2006 Arkivsaksnr.: 07/29689 Saksframlegg Luftkvalitet i Trondheim 2006 Arkivsaksnr.: 07/29689 Forslag til vedtak/innstilling: Rapporten Luftkvalitet i Trondheim 2006 taes til etterretning Saksfremlegg - arkivsak 07/29689 1 Saksutredning:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Krav om feiing og service av fyrkjeler Arkivsaksnr.: 08/248

Saksframlegg. Trondheim kommune. Krav om feiing og service av fyrkjeler Arkivsaksnr.: 08/248 Saksframlegg Krav om feiing og service av fyrkjeler Arkivsaksnr.: 8/248 Forslag til vedtak/innstilling: Det innføres krav om årlig feiing, ettersyn og service av alle fyrkjeler som er i drift i Trondheim.

Detaljer

Revidert Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og samfunn

Revidert Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og samfunn Revidert Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og samfunn Marit Ulveseth, prosjektleder bærekraftig byutvikling, COWI 1 Trafikantbetaling i Oslo? 2020 2019 2036 2012 2016 2017 Oslopakke 1 + Oslopakke

Detaljer

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv 3 Lokal forurensning 3.1 Hva dreier debatten seg om? I flere storbyer kan det vinterstid med kald stillestående luft og inversjon oppstå et problem ved at forurensningsforskriftens grenseverdier for NO

Detaljer

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Hvorfor skal kommunen satse tid&penger på å fase inn miljøvennlige

Detaljer

Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god...

Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god... Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god... Generelt: Status for luftkvaliteten i Bergen (Forhold til forurensningsforskriften) Svevestøv: Under kravene. Nitrogendioksid (NO 2 ): Timesverdiene NO 2 ligger

Detaljer

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft?

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Trondheim 8. oktober 2012 Harald Aas, Kommunikasjonsleder TØI Bergen 14.januar 2010 Side NO2-verdier Danmarksplass,

Detaljer

Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning

Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning Framtidens drivstoff Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning Måling av avgassutslipp, fusk og usannheter om utslipp i informasjonen fra bilprodusentene - Euro VI, NOx, PM og CO 2 Pensjonistakademiet

Detaljer

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Den norske Gasskonferansen i Stavanger 27. mars 2014 Rolf Hagman rha@toi.no Gass i form av hydrogenmolekyler alene eller satt sammen med

Detaljer

Drivstoff og teknolgivalg i kollektivtrafikken

Drivstoff og teknolgivalg i kollektivtrafikken Møte med Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Drivstoff og teknolgivalg i kollektivtrafikken Jon H. Stordrange, adm. direktør NHO Transport Jan-Helge Sandvåg, teknisk sjef Tide AS Jofri Lunde, næringspolitisk

Detaljer

Fokus på utvikling av teknologidrevet miljøvennlig drivstoff.

Fokus på utvikling av teknologidrevet miljøvennlig drivstoff. oktober 2015 Fokus på utvikling av teknologidrevet miljøvennlig drivstoff. Hvordan kan samfunnet bidra? LARS ERIK JENSEN, PROSJEKTLEDER LEJ@STANDARD.NO Tema: Kort om standard Norge Hvordan kan samfunnet

Detaljer

«Gasser på i Danmark overgang til biogass i Norge?» Lisbet K. Nærø Konsernsjef i Tide ASA. Transport- og logistikkdagen 2013 28.

«Gasser på i Danmark overgang til biogass i Norge?» Lisbet K. Nærø Konsernsjef i Tide ASA. Transport- og logistikkdagen 2013 28. «Gasser på i Danmark overgang til biogass i Norge?» Lisbet K. Nærø Konsernsjef i Tide ASA Transport- og logistikkdagen 2013 28. august 2013 1 2 ER VI I TIDE? Gasskonfe ransen 2006 Grieghallen 4. mai 2006

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

NO 2 - utslipp fra kjøretøy frem mot 2025

NO 2 - utslipp fra kjøretøy frem mot 2025 NO 2 - utslipp fra kjøretøy frem mot 2025 NILU - Norsk institutt for luftforskning TØI Transportøkonomisk institutt Karl Idar Gjerstad, Rolf Hagman, og Astrid Amundsen Hvordan ser NO2 ut i lufta vår? Oppgaver:

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 Sammendrag: NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 TØI rapport 1168/2011 Forfatter(e): Rolf Hagman, Karl Idar Gjerstad og Astrid H. Amundsen Oslo 2011

Detaljer

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene Sammendrag: Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene TØI rapport 1216/2012 Forfatter(e): Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen Oslo 2012 80 sider I flere

Detaljer

Strategiske grep for mer miljø- og klimavennlig transport. Teknologidagene 2009 Asbjørn Johnsen

Strategiske grep for mer miljø- og klimavennlig transport. Teknologidagene 2009 Asbjørn Johnsen Strategiske grep for mer miljø- og klimavennlig transport Teknologidagene 2009 Asbjørn Johnsen Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo, hva må til for å nå kravene?

Luftkvaliteten i Oslo, hva må til for å nå kravene? Luftkvaliteten i Oslo, hva må til for å nå kravene? Ingrid Sundvor Innlegg for NVTF 25.april 2017 Oversikt Litt generelt om luftkvalitet, hvilke krav skal oppnås? - Helse, regelverk, status og kilder Spredningsberegninger

Detaljer

Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen,

Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen, Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen, 26. april 2012 Innhold Helsekonsekvenser Status i norske

Detaljer

Miljøenheten Tiltaksutredning PM10

Miljøenheten Tiltaksutredning PM10 Miljøenheten Tiltaksutredning PM10 Hvordan kan vi redusere mengden svevestøv i bylufta i Trondheim? Innhold Sammendrag... 4 Innledning... 5 Helseeffekter: Hvorfor er PM 10 et problem?... 5 Lovverket og

Detaljer

Klima og energi i Trondheim kommune

Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 17. oktober 2017 Klima og energi i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, Klima og samfunn, Trondheim kommune Presentasjonsoversikt 1. Hvorfor har vi en

Detaljer

Veien mot fornybar distribusjon

Veien mot fornybar distribusjon Veien mot fornybar distribusjon Energiforskningskonferansen 23.5.2017 Marius Råstad ASKO forsyner Norge med mat 3.500 ansatte på ASKOs 13 lagre tilbyr ca. 30.000 varelinjer til ca. 16.000 kunder. Dagligvaremarkedet

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum 03.05.16 Klima og energiplanlegging i Tidlig ute: Klima og energiplan

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling miljø og samferdsel Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 19.08.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201204268-212 Jenny Josefine Holen,

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

Veien mot fornybar distribusjon

Veien mot fornybar distribusjon Veien mot fornybar distribusjon Nyttekjøretøykonferansen 25.10.2016 Marius Råstad ASKO forsyner Norge med mat 3.500 ansatte på ASKOs 13 lagre tilbyr ca. 30.000 varelinjer til ca. 16.000 kunder. Dagligvaremarkedet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 23. mai 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 09/31880

Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 09/31880 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 09/31880 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet slutter

Detaljer

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE Ciens frokostseminar - 26.4.2017 Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTMÅLENETTVERKET I OSLO HVILKE STOFFER MÅLES I OSLO? Nitrogenoksider

Detaljer

LUFTFORURENSNING I OSLO

LUFTFORURENSNING I OSLO LUFTFORURENSNING I OSLO RUNAR OVESEN BYMILJØETATEN MILJØDIVISJONEN 30. MAI 2013 Organisasjonen: En miljøvennlig by Luftmålinger Støyskjerming Dynamisk gatebelysning Piggdekkgebyr Renhold Vårrengjøring

Detaljer

Forprosjekt energistasjon Trondheim

Forprosjekt energistasjon Trondheim KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2016 Organisasjonsnummer: 942110464 Foretaksnavn: Trondheim kommune Navn: Bjørn Ove Berthelsen Kontonummer: 15037355000 Adresse: Postboks 2300 Sluppen Postnr.:

Detaljer

Presentasjon på Gasskonferansen 2016 «Hva er best for busser diesel eller gass?» Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef Tide ASA

Presentasjon på Gasskonferansen 2016 «Hva er best for busser diesel eller gass?» Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef Tide ASA Tide Presentasjon på Gasskonferansen 2016 «Hva er best for busser diesel eller gass?» Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef Tide ASA Visjon «Vi skal skape gode reiseopplevelser hver dag» Dagens Tide Norges nest

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.06.2014 Sak: 131/14 Tittel: Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/18374 VEDTAK: 1. Formannskapet

Detaljer

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017 Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken Rita Ottervik, 23. mars 2017 2008: Byen og køene vokser - 0 kr fra staten til transport i Trondheim 2017: 0 kr fra staten har blitt 7200 millioner Slik startet

Detaljer

Fossilfri mobilitet i Trondheim Oslo

Fossilfri mobilitet i Trondheim Oslo Foto: Carl Erik Eriksson Jøran Solli, miljøenheten Fossilfri mobilitet i Trondheim Oslo 13.11.2017 Fossilfri mobilitet - den største utfordringen Dieselbil i solnedgang 1 Miljøpakken 2 Kommunedelplan Energi

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 30. oktober 2017 Kommunedelplan Klima og energi 2017-2030 i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, avdelingsleder Klima og samfunn. Hvorfor har vi en klimaplan

Detaljer

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry 1956 1972 1994 2008 Tiden går, morgen dagens Bio8 har utslipp tatt utfordringen! er ikke skapt Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007 Kilde SSB og Econ Pöyry Note til skjema Tallene

Detaljer

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Innhold Elementer i byens transportutvikling «Grønt skifte», fra miljø til klima-fokus Bergen 2030,

Detaljer

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet 20. august 2015 Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Konsekvensutredning av forskriftsendring - Innskjerping av grenseverdier for svevestøv (PM10 og PM2,5) Hovedbudskap Formålet med

Detaljer

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 12.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9143 Saksbehandler: Nina Landvik Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Tilbakemelding

Detaljer

Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen

Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen Årskonferanse om miljø og helse i Bergen 12. og 13. mai 2014. Per Vikse Seniorrådgiver Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø To tema Lokal luftforurensning

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Fra naturgass til biogass i Rogalandsregionen

Fra naturgass til biogass i Rogalandsregionen Fra naturgass til biogass i Rogalandsregionen Norsk Gassforum - Gasskonferansen i Bergen - Norsk Energigassforening, 2009 Audun Aspelund, Forretningsutvikler Lyse Neo Presentasjonens innhold Naturgass

Detaljer

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Agenda Norges klimamål og status Dagens virkemidler og dems effekt Vedtatte

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2016 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2016 En oppsummering Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 216 En oppsummering Eksos i perioder med stabile værforhold I januar var det en periode fra 16.-23.1. med veldig stabile værforhold. Under slike forhold er det typisk

Detaljer

Miljø- og transportpakke i Trondheim. Ordfører Rita Ottervik

Miljø- og transportpakke i Trondheim. Ordfører Rita Ottervik Miljø- og transportpakke i Trondheim Ordfører Rita Ottervik Et klimaforlik som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk

Detaljer

Miljø- og transportpakke i Trondheim

Miljø- og transportpakke i Trondheim Miljø- og transportpakke i Trondheim Et klimaforlik som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk Restriktiv parkeringspolitikk

Detaljer

GRØNN STRATEGI FOR BERGEN HVORDAN NÅ MÅLENE FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORTSEKTOREN?

GRØNN STRATEGI FOR BERGEN HVORDAN NÅ MÅLENE FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORTSEKTOREN? GRØNN STRATEGI FOR BERGEN HVORDAN NÅ MÅLENE FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORTSEKTOREN? 13.11.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Grunnlag: Byrådsplattformen, Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Miljøpakke for transport i Trondheim. Tore Langmyhr, Trondheim kommune

Miljøpakke for transport i Trondheim. Tore Langmyhr, Trondheim kommune Miljøpakke for transport i Trondheim Tore Langmyhr, Trondheim kommune Transportplanen 08.02.07 Byutvikling med fortetting og riktig lokalisering av virksomheter Prioritering av kollektivtransport og sykkel

Detaljer

Saksframlegg. Miljøkrav til busser i f.m. ny kontrakt med konsesjonær for bussdrift i Trondheim Arkivsaksnr.: 07/29769

Saksframlegg. Miljøkrav til busser i f.m. ny kontrakt med konsesjonær for bussdrift i Trondheim Arkivsaksnr.: 07/29769 Saksframlegg Miljøkrav til busser i f.m. ny kontrakt med konsesjonær for bussdrift i Trondheim Arkivsaksnr.: 07/29769 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet tar rapportene Utredning av mulighetene

Detaljer

Lokal luftkvalitet. Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg

Lokal luftkvalitet. Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Lokal luftkvalitet Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg 7.2.17 Innhold Kommunenes ansvar og rolle Resultater etter tilsyn fra Fylkesmannen Målestasjoner og måleresultater Helsevirkninger

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

Fra busselskapenes synspunkt. Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014

Fra busselskapenes synspunkt. Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014 Fra busselskapenes synspunkt Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014 Bussmarkedet fordelt på selskaper - rutekilometer i offentlige kontrakter 29% 27% 13% 15% 14% 14% 17% 10% 10% 11% 8% 9% 9% 2% 2% 3%

Detaljer

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23.

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. september 2014: «Endring av reisevaner» Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy Eva Larsen Statens vegvesen Region

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Saksframlegg. NY ENERGI- OG KLIMAHANDLINGSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 08/16822

Saksframlegg. NY ENERGI- OG KLIMAHANDLINGSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 08/16822 Saksframlegg NY ENERGI- OG KLIMAHANDLINGSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 08/16822 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar forslag

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim - Betydning for bylufta? Mål Resultat så langt Hva skjer framover Suksesskriterier Utfordringer Bedre Byluft forum sep 2014 Tore Berg, Miljøenheten TK (ref.: Tore

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKISENTRUM(SENTRUMSPLANEN) FORSLAGTILPLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKISENTRUM(SENTRUMSPLANEN) FORSLAGTILPLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKISENTRUM(SENTRUMSPLANEN) FORSLAGTILPLANPROGRAM Behandleti Kommuneplanutvalgetog kommunestyreti Skikommune19.06.13 2 INNHOLD: Sentralebegreper:...3 1. Skikommuneønskerinnspill til utarbeidingav

Detaljer

2.2 Rapport luftforurensning

2.2 Rapport luftforurensning 2.2 Rapport luftforurensning RAPPORT SIDE 18 AV 18 C:\01 Oppdrag\19099115 Reguleringsplan Mære\14 Fagområder\Regulering\Merknadsbehandling\Revisjon 25_10_2017\ETM_20_A_00064_2017-10- 23.docx -14 OPPDRAG

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi TØI rapport 1259/2013 Forfatter(e): Rolf Hagman, Astrid H Amundsen Oslo 2013 46 sider I flere av landets største byer overskrides grenseverdiene

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen

Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen Oktober 2004 Oslo kommune Kart som viser målestasjonenes plassering, type målestasjon og trafikkvolum (ÅDT) i Oslo Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner

Detaljer

Annonse november 2015 i Magasinet (Dagbladet).går egentlig verden framover? Uansett hvor det måtte være??? De aller fleste kontor er i byer!

Annonse november 2015 i Magasinet (Dagbladet).går egentlig verden framover? Uansett hvor det måtte være??? De aller fleste kontor er i byer! Annonse november 2015 i Magasinet (Dagbladet).går egentlig verden framover? Uansett hvor det måtte være??? De aller fleste kontor er i byer! Tusen tonn CO 2 -ek SSB- statistikk for CO 2 -utslipp i Trondheim

Detaljer

Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord

Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord Valg av bussteknologi avhengig av flere faktorer Hva er utfordringene i andre transportsektorer Fylkeskommunens anbuds-

Detaljer

Alternativer til fossil diesel og bensin

Alternativer til fossil diesel og bensin Alternativer til fossil diesel og bensin Alternative drivstoffer klimanytte, fremdriftsteknologi og lokal miljøpåvirkning Hva er best? Tønsberg 10. januar 2012 Rolf Hagman (rha@toi.no) Side 1 Aktuelle

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAV TIL FEIING OG SERVICE AV FYRKJELER Arkivsaksnr.: 08/248

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAV TIL FEIING OG SERVICE AV FYRKJELER Arkivsaksnr.: 08/248 Saksframlegg KRAV TIL FEIING OG SERVICE AV FYRKJELER Arkivsaksnr.: 08/248 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar forskrift om krav om feiing av og service

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune -14 OPPDRAG Gjøvik kommune Biri Omsorgssenter - Reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 26953002 OPPDRAGSLEDER Einar Rørvik OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO KS NOJOAN Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter,

Detaljer

Gass drivstoff for fremtiden. Hallgeir Kjeldal Østnorsk Gassenter

Gass drivstoff for fremtiden. Hallgeir Kjeldal Østnorsk Gassenter Gass drivstoff for fremtiden Hallgeir Kjeldal Østnorsk Gassenter 1 Østnorsk Gassenter Initiativ fra Vekst i Grenland Prosjekt med støtte fra BTV regionrådet Østnorsk Gassenter (ØNG) skal være et regionalt

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS LUFTKVALITETS- VURDERING Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 Bergen kommune Opus Bergen AS 31.08.2016 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift om begrensning av

Detaljer

Busser, klimapolitikk og utslipp

Busser, klimapolitikk og utslipp Busser, klimapolitikk og utslipp Eivind Selvig AS Civitas Rådgivergruppen Foredrag 26. mars 2008 Innhold Klimaproblemet alvorlig og utfordrende KID prosjektet og Klimaplan for Oppland og utslipp av klimagasser

Detaljer

Spinneritomta - utredning av luftforurensning

Spinneritomta - utredning av luftforurensning Spinneritomta - utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei Kråkerøy Postboks 12 161 Fredrikstad Norge TLF +7 269 WWW cowi.no DATO 2.1.212 SIDE 1/8 REF JRSU OPPDRAGSNR 1815 Utgivelsesdato:

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim Mål Resultat så langt Hva skjer framover Organisering September 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram Politiske virkemidler:

Detaljer