Møteinnkalling Byutviklingskomite. Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Byutviklingskomite. Sakliste"

Transkript

1 Trondheimkommune Møteinnkalling Byutviklingskomite Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: Tid: Eventueltforfall meldestil eller telefon Varamedlemmermøter etter nærmereavtale. Serveringav varmmati kantina,rådhusetfra kl Gruppemøteri rådhusetfra kl Møtet starter med en befaringmed buss.avreisefra rådhuset,munkegata1 kl Befaringener todelt og gjelderbådesak43/14 og framtidig utbyggingpå området Hallsteingårdi Sjetnemarka.Befaringenantaså varecaen og en halvtime. Sakliste Pkt.1 Godkjenningav innkallingog sakliste Pkt.2 Godkjenningav protokoll fra møte Pkt.3 Meldingav spørsmål/sakertil eventuelt Saksnr. Tittel PS42/14 Arkiv:12/704 Tilinnstilling TiltaksutredningNO2 PS43/14 Arkiv:14/35493 Tilinnstilling Massedeponi Trondheimsregionen- Høringsuttalelse PS44/14 Arkiv:13/730 Tilinnstilling Detaljreguleringav Sildråpevegen,fortau, sluttbehandling Eventuelt Møteinnkalling,Byutviklingskomite,

2 Trondheimkommune Saksframlegg Tiltak mot nitrogendioksid(no 2 ) for bedrefolkehelse Arkivsak.:12/704 Forslagtil innstilling: 1. Trondheimkommunestiltak for bedreluftkvalitet (NO 2 ) skalogsåbidratil reduserte klimagassutslipp(bl.a.co 2 ). 2. Bystyretvil redusereno 2 - og CO 2 - utslippenefra fossildrevnekjøretøyogber rådmannen iverksettefølgendetiltak: a. Arbeidefor at 15 %av alle person- og varebileri Trondheimer ladbarei 2017 gjennomå utrede oppgraderingav ladeinfrastrukturfor elbil, samtsamarbeide medog drive holdningsskapendearbeidoverfor nyttetransportaktører. b. Fremmeovergangtil drivstoff medlaveeller ingenno 2 ogco 2 utslipp særligfor tungekjøretøy ved å utrede alternativeneog arbeidefor etableringav kommersiellefyllestasjoner.trondheimkommuneskali størstmuliggradbenytte alternativtil diesel spesieltfor tungekjøretøy,samtværeen pådriveroverfor transportaktører gjennomkunnskapsdelingog aktivt holdningsskapendearbeid. c. Fremmebruk av elsykkelgjennomholdningsskapendearbeid. d. Oppfordrestatentil å etablereet velfungerendekonseptfor lavutslippssoner. e. Utfordre aktørerog bidra til å utvikle nær utslippsfrietransportløsningeri forbindelsemed nytt logistikknutepunkt 3. Med basisi TiltaksutredningNO 2 ber BystyretRådmannenom å følgeutviklingeni trafikkvekstogno 2 -konsentrasjonertett. Bystyretber rådmannenleggefram ytterligere tiltak til politisk behandling, dersomdet blir nødvendigfor å tilfredsstilleforskriftskrav. Sakengjelder Forurensningsforskriftenkreverat byer sombryter eller står i fare for å bryte grenseverdikravet for helseskadelignitrogendioksid(no 2 ) i uteluft skalutrede ogiverksettetiltak for å overholde kravet.rådmannenleggermed dennesakenfram en tiltaksutredningetter forskriftenskrav. Rådmannenanbefalertiltak for å overholdegrenseverdikravet.tiltaksutredningog vedtatte tiltak skaloversendesmiljødirektoratet for vurderingog godkjenning. Bakgrunn NO 2 fra forbrenningogtrafikk særligdieseleksos kangi plagerogsykdomi luftveienehosellers friskefolk, sliksomastma,allergier,lungesykdommereller hjerte- og karsykdommer.det finnes ingen trygg nedreterskel,noesombetyr at NO 2 -nivåenemå holdessålavesomoverhodet mulig. Utviklingengårriktig vei i Trondheimsomfølgeav byggingenav Nordreavlastningsvegsomtar vekktunge dieselkjøretøyfra sentrum,og særligsatsningenpå kollektivtrafikkog gassbusser Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

3 Trondheimkommune fremfor dieselbusser.trondheim oppfyller i dagforurensningsforskriftensgrenseverdikravfor NO 2. Årsmiddelkraveter overholdtpåbakkekirkesiden2008;på E6Heimdalsmyraog i Prinsenkryssetsiden2011;og med sværtliten marginpå Elgesetersiden2012. Trondheimoverskriderimidlertid forurensningsforskriftensvurderingsterskelfor NO 2. Det utløser kravom en tiltaksutredningog gjennomføringav tiltak for å sørgefor at grenseverdikravet overholdesminst 3 år fram i tid. Rådmannenhar derfor utarbeidet forslagtil tiltaksutredning i samarbeidmed Statensvegvesenregionmidt. Tiltaksutredningenbyggerpå delutredningerfra AsplanViakASog RambøllAS. Tiltakfor å redusereno 2 -nivåenehandleri hovedsakom trafikk. Deter vektlagtå finne fossilfrie ogdermedklimavennligetilt akmot NO 2. Mangeavtiltakenevil ogsåbidratil å redusere trafikkstøyog forbedretrafikkavviklingen. I tilleggtil gevinstfor folkehelsa, er det viktig at grenseverdienei forurensningsforskriften overholdesfor å imøtekommekravfra Miljødirektoratet, somigjener under hardt pressfra det europeiskekontrollorganet(esa).esatruer Norgemed rettssakfordi storbyenei en årrekkehar brutt grenseverdienei luftkvalitetsdirektivet(2008/50/ec),somliggertil grunnfor forurensningsforskriftensbestemmelserom luftkvalitet. Kommunener både forurensningsmyndighetog ansvarligforurenseri kraft av å væreanleggseier(vegeier)og er derfor ansvarligi henholdtil forurensningsforskriften,jf. 7-3 og 7-4. Fakta NO 2 -nivåerog framskrivingsomfølgeavvedtatte tiltak Nær60 %avno 2 -utslippenei Trondheimstammerfra veitrafikk,ogca75 %av veitrafikkutslippeneskyldesdieselkjøretøy.tungtransportstår for de absoluttstørsteutslippene avno 2, oggir ogsåstoreco 2 -utslippogstøy.nasjonaltransportplan(ntp)antarat godstrafikken frem mot 2040vil økemed35-40 %målt i antall tonn-kilometer. Det er gjennomførtog skalgjennomføresen rekketiltak i regi avmiljøpakkefor transport somvil bidratil reduserteno 2 -utslippog reduserteno 2 -nivåeri luft i Trondheim.Miljøpakketiltaksom iverksettesinnenutløpet av 2015og vegprosjektenee6sørog E6østvil sammenmed teknologiforbedringavkjøretøyparkenredusereantall personereksponertfor nivåerover grenseverdikravmed ca50 %sammenliknetmed 2010-situasjonen.Rambøllhar imidlertid gjennomførtmodelleringerav situasjoneni Trondheim2015,somviserat befolknings- og trafikkvekstkansnuden positiveutviklingeni nær fremtid, slikat vi igjenkanbryte forurensningsforskriftenskrav. Forslagtil nye tiltak Minst mulig trafikk og overgangtil miljøvennligedrivstoff er avgjørendefor å sikreat vi overholderkravenetil NO 2 i framtida.mangeavvirkemidlenefor å redusereno 2 -nivåenei luft liggeri statligehender, særligavgiftspolitikkfor kjøretøyog drivstoff, og nytt konseptfor lavutslippssoner(en geografiskavgrensetsonemedspesifikkeutslippskravtil kjøretøy). Trondheimkommunebør løfte sakerog tema vi menerhar betydningfor lokal luftkvalitet opp til statlignivå. Det er uansettav betydninghvatrondheimkommunegjørlokalt for å fremme lavutslippssamfunnet.mangegodetiltak mot NO 2 vil ogsåredusereutslippeneavco 2, mennoen godetiltak mot NO 2 gir økteutslipp avco 2 ogviceversa.vi har derfor vektlagtå finne godetiltak mot NO 2, somogsågir mindreco 2, slikat tiltakenefor bedreluftkvalitet er i tråd med Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

4 Trondheimkommune kommunensklimapolitikk. Gitt dagenssituasjonuten overskridelsefor NO 2 har rådmannen foreslått noenlangsiktigetiltak somder kommunensinnsatsog arbeidtas innenfor eksisterende rammeog ressurser,og somikkeer sværtkostnadskrevendefor, bileiereog transportaktører.de resterendeanbefalingenei tiltaksutredningenkanbli satt i verkdersomdet serut til at vi på nytt kankommetil å overskridegrenseverdiene.rådmannenvil i såfall fremmeen ny politisk sakder det kostnadsmessiger innpasseti framtidig budsjett. Foren fullstendigoversiktover vurdertetiltak, setabell 4 på side25 i TiltaksutredningNO 2 (vedlegg1). Fremmebrukav elsykkel Elsykkeler et sværtmiljøvennlig,effektivt og rimeligalternativtil bil for persontransporti by. Elsykkelfremmer ogsåfolkehelsebådegjennomaktivitet og null utslipp.andreelkjøretøy som kreverlangt mer energiog ressursergjennomet livsløp har momsfritakpå grunnav miljøaspektet,men ikkeelsykkelen.trondheimhar relativt korte avstander,men kupert terreng. Nettopp på slikestederhar elsykkelenet stort potensialsommiljøvennligtransportmiddel. Teknologiener imidlertid såungat den ikkehar fått særligstort gjennomslagi det norske markedetennå.det er derfor behovfor å løfte og stimulereelsykkelbruki Trondheim.Satsingpå elsykkelvil ogsåbyggeopp om Miljøpakkensomfattendesykkelsatsingerog vedtatt sykkelstrategi for Trondheim. Rådmannenvurdererfølgendevirkemidlersominteressantemen har ikkevurdert dissei forbindelsemed budsjett for 2015: Tilskuddtilsvarendemomsenvedkjøpav elsykkel Bidrai utviklingav et prøvekjøringsprosjektetter modellfra Prøvekjøre.no. Elsykkelentar degrasktog uanstrengtfra A til B,selvnår du har myemeddeg. Nasjonalttas 50 % avallereisermellom1 og 3 km medbil. 47 %av allereisermedbil er under5 km iflg. NTPs reisevaneundersøkelse. Foto:T.v.:Skjermdumpfra jobbsykkelen.no.t.h.:flickr, Miljøpakken. Leggetil rette for 15 %ladbarekjøretøyi Trondheimi 2017 Elbilerhar null NO 2 -utslipp;plug-in hybridervil i gjennomsnittbety langtlavereno 2 -utslippenn bensin- og spesieltdieselbiler.plug-in hybriderkjørerhovedsakeligpå el i byen.15 %ladbarebiler 2017betyr ca.37,5tonn redusertno 2 -utslipppr million investert.dette ansessomet kostnadseffektivtiltak. I tilleggvil 15 %ladbarekjøretøyanslagsvisredusereco 2 -utslippenemed tonn CO 2 /år. Tiltaketer en forsterkingavdet nasjonalemålet om 10 %ladbarebiler innen2020. Figur1 viserantall ladbarebiler i Trondheimog prognostisertvekst.forå nå 15 %ladbare Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

5 Trondheimkommune kjøretøyi 2017er det nødvendigbådeå oppgradereladeinfrastrukturenog drive et aktivt samarbeidog holdningsskapendearbeidoverfor eiereav store kjøretøyflåter. Tiltakkanvære: Flereoffentlige ladestasjoner,inkludert hurtigladestasjoner Lademuligheterved utvalgtetaxiholdeplasser Elbilpartnerskap Fortsattnasjonaleelbilinsentiveretter Rådmannenvil leggefram en plan for disseog andretiltak, somviserkostnaderog forslagtil finansiering.detiltak somher omtalesforutsetteshensyntatti budsjettet. Tre vekstscenario for antall ladbare kjøretøy i Trondheim fram mot 2018 Utrededrivstoffmedlave/ingenNO 2 og CO 2 -utslippog etablerekommersiellefyllestasjoner Tungekjøretøyer hovedkildentil NO 2 i Trondheim.Med dagensbatteriteknologikanikketunge kjøretøykjørespå elektrisitet.biogass,bioetanolog hydrogen men ikkedagensbiodiesel kan derimot væregodedrivstoff for tunge kjøretøy,men ogsåpersonbiler. Kommunensrolle bør væreå innhenteinformasjonom aktuelledrivstoff, fremskaffearealfor kommersiellefyllestasjonerfor dissedrivstoffene,ogfungeresompådriverfor etableringav fyllestasjoner.det fins i dagén fyllestasjonfor bioetanoltil tungekjøretøy(klett),mendet er behovfor flere. Flerekommersielletransportaktørerhar ogsåvist stor interessefor biogassog hydrogen.detvil i førsteomgangværebehovfor 1-2 kommersiellefyllestasjonerfor disse drivstoffene. Kunnskapsdelingog aktivt holdningsskapendearbeid FortsattreduserteNO 2 - ogklimagassutslippkreveresmarteretransportløsningerogmindre trafikk. Nødvendigbiltransport må over på el, hydrogenog tilnærmet utslippsfriedrivstoff. Forå bidra til dette må Trondheimkommune,andrekompetansemiljø,næringslivog frivillige organisasjonerdelekunnskapog løsningerom temaet,motivere og utfordre hverandre.det er naturlig at Trondheimkommunetar ansvarfor å drive fram et slikt arbeid.mye gjøresallerede gjennomsamarbeidmellommiljøpakkensreiserådgiver,miljøenheten,greenhighwayog Smart City.Dette arbeidetmå imidlertid utvidesog videreutvikles. Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

6 Trondheimkommune Holdningsendring er nødvendig for å bryte en negativ spiral Konklusjon Avhensyntil folkehelsaer det viktigat NO 2 -konsentrasjonenei uteluft er sålavesommulig. Trondheimhar de to sisteårenetilfredsstilt kravenei forurensningsforskriften,men beregninger utført av Rambøllpåpekerat vi står i fare for nyebrudd på grenseverdikravene.rådmannenhar utarbeideten tiltaksutredingi samarbeid med Statensvegvesenregionmidt, sombyggerpå utredningog modelleringav AsplanViakog Rambøll. Hovedkildentil NO 2 i luft er trafikk, da særligtungedieselkjøretøy.forå unngåbruddpå grenseverdikravi fremtiden må vi satseviderepå myketrafikanter og kollektivtransport.for annennødvendigtransport er det avgjørendefor bådeluftforurensningog klimagassutslippat vi faserinn miljøvennligedrivstoff snarest,spesieltmed tankepå tungekjøretøysomikkekankjøres påel. Rådmannenforeslårå gjennomførenoenlangsiktigetiltak somikkeer sværtkostnadskrevende for kommune,bileiereog transportaktører.deresterendeanbefalingenei tiltaksutredningenog ytterligeretiltak kanbli satt i verkvedbehovfor å redusereno 2 -nivåeneytterligere.denne praksisener avklartmed Miljødirektoratet somskalgodkjennetiltaksutredningeni henholdtil forurensningsforskriften. Rådmanneni Trondheim, EinarAassvedHansen kommunaldirektør MarianneLangedal miljøsjef Elektroniskdokumentertgodkjenninguten underskrift Vedlegg: 1) TiltaksutredningNO 2 : Hvordankanvi reduseremengdenno 2 i bylufta i Trondheim? Saksfremlegg- arkivsak12/ /14

7 TiltaksutredningNO 2 Hvordankan vi redusere mengdenno 2 i bylufta i Trondheim?

8 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING OG BAKGRUNN... 5 Helseeffekter: Hvorfor er NO 2 farlig?... 5 Hvorfor tiltaksutredning?... 5 Politiske krav, vedtak og føringer... 5 Samspillet med ny kjøretøystrategi og revidert energi- og klimahandlingsplan... 7 Lokale utslippskilder: Diesel gir mest NO NO 2 og fossilt CO 2 : Kan vi klare to fluer i en smekk? NO 2 : HVORDAN HAR UTVIKLINGEN VÆRT DE SISTE ÅRENE? Måleprogram, målehistorikk og status for NO NO 2 : HVA FORVENTER VI I 2015? Maks timemiddel Årsmiddel NO 2 -TILTAK: HVA ER GJORT OG HVA ER VEDTATT Å GJØRE? Iverksatte tiltak for å redusere NO 2 -nivåene i uteluft i Trondheim Oppsummering av de viktigste historiske tiltakene og tiltak som skal gjennomføres UTREDNING AV NYE NO 2 -REDUSERENDE TILTAK Tiltak underlagt effekt- og nytte/kost-beregninger Andre tiltak som må vurderes med hensyn til klima og luftkvalitet ANBEFALINGER Miljøvennlige drivstoffalternativ til diesel Ladbare kjøretøy: 15 % innen utgangen av Ta initiativ til et grønt bildelingskonsept Elsykkel Kommunal Traffic Jam-gruppe som fast konstellasjon Aktivt og oppsøkende arbeid og kunnskapsdeling lokalt og nasjonalt Midlertidig dieselforbud ved fare for brudd på forurensingsforskriftens grenseverdi for NO

9 Lavutslippssone for kjøretøy Minimumskrav til EURO-klasse for bestilte transporttjenester Stramme inn utslippstillatelser for konsesjonspliktige virksomheter

10 SAMMENDRAG HøyenivåeravNO 2 (nitrogendioksid)utgjøret helseproblemi Trondheim.Forurensningsforskriftens grenseverdikravmedhensynpå NO 2 ble overholdti 2012og2013,mennivåeneer fremdelessåhøyeat de utløserkravom utredningogiverksettingavtiltak. NO 2 -reduserendetiltak er viktig for å unngåframtidige brudd på grenseverdikravet.dersomvi for eksempelikkeklarerå nå målet om at all framtidig trafikkvekst skaltasmed kollektiv/gang/sykkel,kanvi med økt biltrafikk i utsatteområderopplevenye brudd på grenseverdikrav. I følgessber utslippfra dieselkjøretøyhovedkildentil NO (nitrogenoksider)i luft i Trondheim.En fullstendigovergangtil bensinfor lette kjøretøy(tenkt scenario)vil i følgerambøllredusereantallno 2 - eksponertepersonermed97 %i forhold til antallet i 2010.Økt bruk av elkjøretøy,gangog sykkelvil være de bestetiltakenemot NO 2, ogco 2. Beregningerutført avrambøllviserat dersomtrondheimnår det nasjonalemåletom 10%ladbarebiler alleredei 2015og ikke2020,vil antalletno 2 -eksponertereduseres med 62 %innenutløpet av2015 sammenliknetmed 2010-situasjonen. Foren mestmulighelhetligmiljøsatsning,foreslåsfølgendetiltak: Bidratil og arbeidefor å etablerefyllestasjonerfor mer miljøvennligeenergibærere/drivstoff som hydrogen, bioetanolog biogass Nåen andelladbarekjøretøyi 2017: Etablereflere ladestasjonerog bidra til ladestasjonerfor eltaxi, etablereelbilpartnerskapfor virksomheter,og jobbefor å beholdeen bestmulignasjonal insentivpakkefor elbil ut over2017/50.000elbiler Utredeet grøntbildelingskonseptmed lavutslippskjøretøyfor innbyggereog virksomheter Etablereen kommunaltilskuddsordningfor kjøpereav elsykkel;inntil kr 4.000,- pr sykkel;totalt 1 million kr i en periodepåinntil 3 år d W elsykkelgjennomet prøvekjøreprosjektinspirertav Prøvekjøre.no d -J og tett samarbeidmellomaktøreri kommunensomjobber med transport og infrastruktur, med fokuspå avgasserog klimagasser Intensiveringav aktivt oppsøkendearbeidmed holdningerog forbruksmønsteri barnehager,skoler og bedrifter. BidragsyterekanværeMiljøpakkensreiserådgiverfunksjon,Grønnbarnebyog andre, nye prosjekt. Enberedskapsplanveddårligluftkvalitet er alleredelagt frem for Bystyret og skalbehandlesi august.midlertidig dieselforbudpå akuttdagerer ett av tiltakene,men forventesikkeeffektuert dersomikkeno 2 nivåenei byenøker Lavutslippsone:Statenoppfordrestil å utarbeideet nytt konseptder en helstinkludererkrav til bådelette og tungekjøretøy Skjerpeutslippskravtil kjøretøyfor bestiltetransporttjenesterog i andrekommunale anskaffelsesprosesser Arbeidemedog etablerepremisserfor lav- og nullutslippstransportløsningerfor varedistribusjon til/fra nytt logistikknutepunkti Trondheim Oppfordrenasjonalemyndighetertil å gjennomgåkonsesjonspliktigevirksomheter med tankepå muliginnskjerpingavutslippskravfor NOx Strengeretiltak vil vurderesfortløpendedersomno 2 -situasjoneni Trondheimforverres, ogvi ståri fare for brudd på grenseverdikravene. 4

11 1 INNLEDNINGOGBAKGRUNN Helseeffekter: Hvorfor er NO2 farlig? NO 2 irriterer lungevevet.no 2 kanogsådannepartiklergjennomreaksjonmed for eksempelammoniakkog vanni lufta; partikler somi segselv kanutgjørehelsefare. Kort- og langtidsvirkninger:på EK bronkitt og bihulebetennelse.overtid kan EK, og gi økt sykelighet. Sårbaregrupper:Astmatikerekanfå nedsattlungefunksjonselvetter kort tids eksponering. Andresårbare grupperer allergikereog personermed hjerte-/karsykdomeller lungesykdom.særligbarnog eldrekan utvikle astma,allergi,lungesykdommereller hjerte- og karsykdommersomfølgeav luftforurensning,som EK Detfinnesingentryggnedre grensefor NO 2. NO 2 gir helseeffektervedallekonsentrasjoner,meneffektene økermedøkendeno 2 - /, E &,/ ^&d dt/ grenseverdienfor årsmiddel.mer stoff: Hvorfor tiltaksutredning? Trondheimhar flere år hatt brudd på Forurensningsforskriftensgrenseverdikravfor årsmiddel nitrogendioksid(no 2 ) langsog nært sterkt trafikkerte gater.nivåenehar sunketbetydelig i senereår; data fra Trondheimsmålestasjonerviserat kravetble overholdti 2012og 2013.Nivåeneer imidlertid fremdeles høyereennforurensningsforskriftenskravom tiltaksutredningog iverksettingav tiltak for å sørgefor at grenseverdikravoverholdes(forurensningsforskriften 7-9). Beregningerutført av Rambøllviserogsåat en forventet trafikkvekstgir betydeligrisikofor brudd på grenseverdikravalleredei Politiske krav, vedtak og føringer Nasjonale grenseverdikrav, nasjonale mål og helsebaserte kriterier. Tabell 1: Forskriftskrav, nasjonalt mål og Folkehelseinstituttets (FHI) luftkvalitetskriterier med hensyn på nitrogendioksid (NO 2). Verdier er oppgitt i µg NO 2/m³ luft. Forskriftskrav Øvreterskel Nedreterskel Nasjonalt mål FHIskriterie 2010 NO 2 Timegjennomsnitt (maks.18 timer/år) (maks.18 timer/år) (maks.18 timer/år) (maks.8 timer/år) NO 2 Årsgjennomsnitt

12 Forskriftskrav:Juridiskbindendekravnedfelt i Forurensningsforskriftenskap.7 om lokalluftkvalitet. Øvreog nedre vurderingsterskel: Forurensningsforskriftenhar vurderingsterskleri tilleggtil forskriftskrav.ved overskridelseav øvreterskelmådet gjennomføresen tiltaksutredning, og luftkvalitetenskalovervåkesgjennom målinger; vednivåermellomnedreog øvrevurderingsterskelredusereskravet til målinger. Nasjonaltmål: Regjeringensmål for luftkvaliteteninnenutløpet av2010;måleneble vedtatt i 1999.Nasjonaltmål aksepterer,i motsetningtil Folkehelseinstituttetskriterier (seunder), en vissrisikofor helseskadeog negative helseeffekteravveidmot forutsetningenfor virkeligåbli nådd. FHIsluftkvalitetskriterier: Nasjonaltfolkehelseinstitutt(FHI)og Miljødirektoratetsverdier gjeldendefra 1999,basert på at eksponeringfor nivåerunder disseverdieneikkevil medførefare for helseskadeeller negativehelseeffekter. Lokale vedtak og føringer: Kommuneplanenssamsfunnsdel :Hovedmål2 av 4: I 2020er Trondheimen bærekraftig by, der det er lett å levemiljøvennlig.kommunenvil væreen pådriverfor mobilitetsplanleggingog leggetil rette for bruk av lav- og nullutslippskjøretøy.i 2020er Trondheimsregionenrollemodellfor konkurransedyktigeog bærekraftigeareal- og transportløsninger. Kommuneplanensarealdel :Enrekkekrav,retningslinjerog føringersom fortettingspolitikk,parkeringsnorm,og innkorporeringav statligeretningslinjerfor behandlingav luftkvalitet i arealplanleggingen. Energi- og klimahandlingsplanen: Revideresi 2016.Vil ha fokuspå CO 2 -utslippi allesektorer. Kjøretøystrategifor Trondheim:Kommerhøsten2014,og vil i hovedsakomhandlekommunens egnekjøretøyog transportbehov, men vil ogsåinneholdestrategierfor arbeidmot bysamfunnet. Miljøpakken( ): Trondheimsstørstemiljøløft på transportsektorenog et av Norges størstemiljøprosjekt.tiltakfor redusertbilbruk og bedreframkommelighet,investeringi infrastruktur,og satsingpå kollektivtransport,gangog sykkelhar ført til og vil ogsåbedrelokal luftkvalitet i Trondheimframover. Andre viktige føringer og tiltak: Fortettingi kommuneplanensarealdel;forskrift om åpenbrenning og brenningavavfalli småovner,forskrift om kravom feiingav og servicepå varmeanlegg; fjernvarmeanlegg,konsesjonsområde og tilknytningsplikt:setabell2a og 2b. Nasjonale vedtak og føringer: Forurensningsforskriftenskrav til lokal luftkvalitet, samt vurderingsterskler:setabell1. Forurensningsforskriftener juridiskbindende.trondheimbrøt forskriftskravettil og med Endringeri Vegtrafikklovens 7: Regionaltvegkontoreller kommunenkaninnføremidlertidige tiltak i akuttsituasjoner,somforbud mot vissegrupperkjøretøy, og datokjøring. Nasjonaltransportplan(NTP): NTPsierat hvistrafikkvekstenfortsetter somnå vil det bli 17 %flere bilreiseri 2024.Veksteni persontrafikkmå derfor tasmed kollektivtransport,sykkelog gange,samt restriktivetiltak for redusertbilbruk og samordningav lokalt togtilbud og øvrigkollektivtransport. NTPslårogsåfast at miljøeffektener størstvedovergangfra bil til sykkelog gange.overgangfra busstil sykkelog gangegir ogsåbetydeligklimaeffekt.klimaeffektenaven doblingav sykkelandeleni periodentilsvarerden akkumulerteeffektenav en veksttil elbiler på landsbasisi 2023(490000tonn CO 2 ). NTPspårvidereat godstransportenfrem mot 2040vil øke 6

13 med 35-40%målt i antall tonn-kilometer.derfor kreverntpbedrelogistikkfor godsi byene. Logistikkenskalsesi sammenhengmed miljø,transportkostnad,næringog knutepunktsutvikling. Veilederfor elektrifiseringav vegtransporten:nasjonaltmål om 10 %ladbarebiler, ca person-/varebilerinnen2020.utenytterligerestimulerendetiltak vil Trondheimha i underkantav 4.000ladbarebiler ved utgangenav 2015(ca4 %av personbilparken). Nasjonalutfasingav oljefyrer i 2020:Figur1 viserat 10 %avno -utslippenefra stasjonær forbrenningi Trondheim2008skyldtesulike former for boligoppvarming. Bilavgifter:Satsenfor NO -utslippble økt med30 %eller ca800kr (EUROVI)i engangsavgiftenfor 2014.Årsavgiftenfor elbil er 425kr, mot 2995kr for bensin- og dieselbilermed partikkelfilter. Statligavgiftspolitikker et godt virkemiddelfor å stimuleresalgav biler med lavereutslipp. Int ernasjonale krav, føringer og retningsgivende vedtak EUsfornybardirektiv skalfremmebrukenav fornybareenergikilder.dette har ringvirkningerfor luftkvaliteten.målet for alle EU-lander 20 %fornybarenergii 2020;Norgeskraver en fornybarandelpå 67,5%. EURO-klassifisering:Stillermaksimumskravfor utslippfra kjøretøy(no, PM,CO 2 medflere),se Tabell2a. Samspillet med ny kjøretøystrategi og revidert energi - og klimahandlingsplan Foreliggendetiltaksutredningvil i stor gradhandleom miljøvennligtransport. Det samme gjelder kjøretøystrategienog blir ogsåviktig i revidert energi- og klimahandlingsplan; planenevil derfor overlappe noe. Rollerog tematikki arbeideter fordelt slik: TiltaksutredningNO 2 : Kommerførstavde tre. Tiltaksutredningenvil i hovedsakdreiesegom tiltak for å redusereno 2 -utslippenefra trafikk og særligdieselkjøretøy,somer hovedkildentil NO 2. Tiltaksomogså redusererco 2 -utslipphar høyprioritet. Planeninneholdertiltak mot trafikk i kommunensomgeografisk enhet. Kjøretøystrategien:Kjøretøystrategienkommeri kjølvannetav tiltaksutredningen.denvil leggemestvekt på å redusereco 2 -utslippenefra kjøretøyenesomvirksomhetentrondheimkommuneselveier, benytter eller kjøpertjenesterfra. Tiltakogvirkemidleri kjøretøystrategienskalikkeføretil økteno 2 -utslipp, og tiltak somredusererbådeco 2 og NO 2 vil bli vektlagt. Energi- og klimahandlingsplanen:revideresi 2016.Planenskalsørgefor at kommunensomgeografisk enhet når sineklimamålog vil omhandletiltak for mer miljøvennligtrafikk, varedistribusjon, energiforsyning, klimatilpasningmed mer. Planenvil omhandlekommunenbådesomvirksomhetog som geografiskenhet. Lokale utslippskilder : Diesel gir mest NO2 Framtil 2008publiserteSSButslippstallpå kommunenivå(figur 1). Tallenevar groveestimat,men de gaen indikasjonpå forholdetmellomde ulikekildene.den klart størstekildentil utslippavno 2 i Trondheimer vegtrafikk. 7

14 Figur1 viserat NO -utslippenei 2008vardominertavvegtrafikk, ogsærligfra tungedieselkjøretøy. Utslippenefra tungedieselkjøretøyansesnå å væreen del laverepå grunnavovergangtil gassbusser,og at implementeringav EUROV utslippskravfor nyekjøretøyi 2008har ført til en vissfornyingav dentunge kjøretøyparken. Figur1 viserogsåat NOx-utslippfra bensinbilervar høyereenn for dieselbileri 2008.Dieselbilerslipper imidlertid ut langt mer NOxennbensinbilerpr. km, og andelendieselbilerhar økt kraftig siden2008etter avgiftsreduksjoneri 2007.NOx-utslippenefra dieselbilerantasnå å være høyereennfra bensinbiler,jfr. situasjoneni Oslo2010(figur 2). O N1000 n 800 T o r: 600 e k ild 400 d v e 200 o H 0 57% k fik e itra V 21% 14% 6 % 2 % g in n re rb fo r æ n sjo S ta a p sk d re to o M r å te /B S k ip e a n b rn Je 48% 21% 14%14% Ḏ y tø re k jø g e n T u ilḇ b n rso e P ilḏ b n rso e P Ḏ te le re d n A 1 % 1 % 1 % tē B le re d n A Ḇ y tø re k jø g e n T u r e e d p o /M C M 63% g in n rsy ifo e rg n E 19% 10% 8 % rk v e rg e b g o stri u d In e r lig o i b g in n re rb F o r g e rin æ n re d n A O 2 N n o g : T in n re rb fo g o k fik ra T Hovedkilder Detaljer:Veitrafikk Detaljer:Stasjonærforbrenning Figur 1: Utslipp av NOx i Trondheim (tonn og prosent). D = diesel, B = bensin. Kilde: SSB, tall er sist tilgjengelige ko mmunefordelte utslippstall. Figur 2: Til venstre vises trafikkarbeidet (andel av alle kjørte kilometer) for hver kjøretøygruppe. Til høyre vises NO 2-utslippet fra de samme kjøretøygruppene (andel av totalutslippet ). 8

15 Tallenei figur 6 gjelderfor Stor-Oslo,men viserhvor stor betydningdieselbilerog tungedieselkjøretøyhar for luftkvaliteten.(kilde:tøi,rapport 1168/2011). Dieselkjøretøy(det allermesteav bussog tungekjøretøy er ogsådiesel)står for cahalvpartenav trafikkarbeidet,menmer enn 90 %av NOx-utslippene. 9

16 NO2 og fossilt CO2: Kan vi klare to fluer i en smekk? NO 2 påvirkerhelsenvår,mensfossiltco 2 påvirkerklimaet.beggeskyldesforbrenningavfornybareog fossileorganiske materialerinnenformobil og stasjonærsektor. Brukenav fossiltbrenselmå reduseres betydeligfor å hindre utslippav fossiltkarbon. Fordelenmed fornybart organiskmaterialesomtrevirke er i tilleggtil et mindreno 2 -utslipp er at det ikkefrigjør fossiltkarbon. Debestefornybareenergikildene uten direkte utslippavno 2 eller CO 2 er for øvrigsol-, vind-, bølge- ogvannkraft. Førstmå det understrekes at med tankepå persontransport i en by, er tiltak og infrastruktursomfremmer (el-)sykkel,beina,eller miljøvennligkollektivtransportavgjørendefor luftforurensning,klimagassutslipp, energiforbruk,støy,folkehelse,arealbruk,trafikkavviklingog offentlige utgifter til samferdsel. Å prioritere myke trafikanter er avgjørende for miljøet i en hver by. Foto: Flickr, Miljøpakken. Nårmanlikeveltrengerlette kjøretøy,såkanlette dieselog bensinbileri dagi betydeliggraderstattesav elkjøretøy.detteer en sværtgodløsningsålengeelektrisitetenkommerfra sol-, vind-, bølge- eller vannkraft. Elmotorer aleneer ingen løsningfor tungekjøretøymed dagensbatteriteknologi.forbrenningsmotorenvil spilleen sentralrolle i mangeår, mendet er avgjørendemedhensyntil bådeno 2 ogco 2 påsikt å faseut den tradisjonelledieselmotoren. Dieselmotorenehar langlevetid og bør i sinlevetidprimært drivesmed et drivstoff og en type teknologisomgir mindreno 2 ogfossiltco 2 ennvanligdiesel.herutgjør påkort sikt gass(spesieltbiogass)og bioetanolgodeløsninger.såkaltdual-fuel teknologi(flytendeog gassformig drivstoff brukessammen;er spesielten godløsningnår det benyttesbiogass)er ogsåen interessant teknologi, og vil kunnebidratil utslippskutt. Dagensbiodieselgir myemindrefossiltco 2, menvesentligmer NO 2 ennvanligdiesel.dagensbiodieseler derfor et dårligalternativmed tankepå luftforurensningi sentralestrøk.biodieselreduserer imidlertid det fossileco 2 -utslippeten del. Etannetalternativer syntetiskdiesel,somgir noemindreno 2 ogmyemindre direkteutslippavfossiltco 2. Produksjonenper i dagfrigjør imidlertid myefossiltco 2, sådette er heller ingenspesieltgodløsningpå kort sikt. Biodieselkanværeet alternativutenfor tettbebygdestrøk. 10

17 Pålitt lengresikt måimidlertid dieselmotorenemedhøyeno 2 - og fossiltco 2 -utslippfasesut. Sidentunge kjøretøyhar langlevetidmåomstillingenbegynnenå.bybussenei Trondheimhar alleredevist at omstilling til gassgir en solidreduksjoni utslippavno 2 og annenluftforurensning.enomstillingtil biogassville i tilleggredusertutslippetavfossiltco 2. Kommersielleaktørerviseralleredestor interessefor en omstilling til biogass.bioetanoleller -metanolvil ogsåværegodealternativ,sidende gir mindreno 2, samtfossiltco 2. Bioetanoler alleredekommersielt tilgjengeligi Trondheim.Det er viktig å merke segat biogass,bioetanol og biometanolkanproduseresfra for eksempelavfallog avfallstrevirkeuten å fortrengematproduksjonog lignende.forbybussersomgårfastetraseerkanstrømbli et godt alternativinnenkort tid. Tunge kjøretøy må over på mer miljøvennlige og helst fornybare energikilder som biogass. Bussen over går på naturgass, som frigjør mindre NO 2 enn diesel, men likevel frigjør fossilt CO 2. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 DieselEURO DieselEURO III IV Biodiesel EUROV DieselEURO V HVO Bioetanol DieselEURO VI Gass Figur 3 viser NOx-utslipp for ulike drivstoff sammenlignet med diesel EURO V. HVO: Hydro -treated Vegetable Oil (bl a syntetisk diesel). Kilder: VTT Technology 46 (2012), MARINTEK Rapport MT22 F (2010), og EUROklassifiseringer). 11

18 12 2 NO2: HVORDANHAR UTVIKLINGENVÆRTDE SISTEÅRENE? Måleprogram, målehistorikk og status for NO2 NO 2 i TrondheimovervåkesvedElgeseter,Heimdalsmyra,BakkekirkeogTorvetmålestasjon. Sanntidsmålingerer tilgjengeligfor alle via det nasjonalenettstedet at Trondheimikkehar problemermed grenseverdienfor timemiddel, men kravetfor årsmiddel(setabell 1). I 2012og 2013ble ogsådette årsmiddelkravetinnfridd (figur 4). Deviktigsteårsakenetil reduksjoni NO 2 -nivåeneetter 2010: Overgangfra diesel- til gassbusserfor bybussene;gassgir betydeliglaverenox-utslippenndiesel DenyebussenetilfredsstillerEEV-kravene(EnhancedEnvironmentally friendly Vehicle) somogsåer strengereenneurov utslippskrav.føromleggingenvar gjennomsnittligutslippsklassefor bybussene EUROIII. Omleggingav vegnettetslikat langt mer av tungtrafikkenledesutom sentrum. Figur 4: Årsmiddelkonsentrasjoner for NO 2 på de ulike målestasjonene i Trondheim i perioden Enkelteår utfører Miljøenhetenet utvidet måleprogramder det benyttespassiveprøvetakeresomhenges opp en rekkestederi Trondheimi perioderpå cato uker av gangen.dissemålingenehar ogsåvist en nedadgåendetrend for NO 2 -nivåenei byen. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80, Elgeseter Heimdalsmyra Torvet(gate) Bakkekirke Torvet (bybakgrunn) N O 2 ḵ o n s e n tra sjo n (µ g / m 3 ) År og målestasjon Målte verdier Grenseverdi

19 3 NO2: HVA FORVENTERVI I 2015? Makstime- og årsmiddeler beregnetut fra 2010-situasjonenog forutsetter: Miljøpakkenstiltak somskal gjennomføresinnenutløpet av2015, forventet trafikkvekst,endringeri trafikkmønster,samtgenerell teknologiforbedringi kjøretøyparken. Maks timemiddel AsplanViak(NO 2 i uteluft i Trondheim, ) har beregnetmakstimemiddelno 2 for vegnetteti 2010 s>h&d Z med antatt vegnetti 2015inkl. E6-øst,med beregnedetrafikktall for 2014(figur 5). Figur 5: Beregnede maks. timekons entrasjoner med hensyn på NO 2 ift nasjonalt mål (150 µg/m³) og grenseverdi (200 µg/m³) for Kilde: AsplanViak Trondheim. 13

20 Det forventesvesentligfærretimer og vegstrekningermed nivåerover nasjonaltmål og grenseverdi 2015 sammenliknetmed2010.det er kun på en mindrestrekninglangselgesetergatevi forventer timekonsentrasjonerfor NO 2 overgrenseverdieni Elgesetergateer tett bebygdogdet er liten grad avutlufting; det samme gjelderflere andreveglenkeri sentrum. BeregnedeNO 2 -konsentrasjonerfor 2010 viseroverskridelseav grenseverdipå størrestrekningerav Elgesetergateog delerav Midtbyen. Deberegnedenivåreduksjoneneskyldesalleredegjennomførteog planlagtevegprosjektmed hensyntil avlastendevegnettog tunneler,og teknologiforbedringeri kjøretøyparkensommedførerreduserte avgassutslipp. Årsmiddel Rambøll(NO 2 i Trondheim.Beregningerog vurderingeravtiltak for å oppfyllegrenseverdikrav, ) har beregnetårsmiddelno 2 ^ D/^<D Z av en rekkemuligetiltak, somfor eksempeldatokjøringog dieselforbud,vedå sammenlignesituasjonen tidlig i 2010med effekten tiltaket ville ha i Figur 6: Beregnede årsmiddelkonsentrasjoner for 2015, inklu dert planlagte tiltak i Miljøpakken. Røde vegstrekninger angir forventede brudd på grenseverdikravet. Gule vegstrekninger angir fare for brudd på grenseverdien. Kilde: Rambøll, TrondheimsNO 2 -utfordringerer jevnt høyeno 2 -nivåeri vinterhalvåret,ikkehøyeøyeblikkskonsentrasjoner i rushtiden.trondheimsliter altsåmed årsmiddel-, ikketimemiddelkravet(setabell 1). I 2012og -13 ble årsmiddelkravetoverholdt.rambøllsberegningerviserlikevelat vi kanfå brudd på grenseverdikravetfor årsmiddelno 2 i 2015på storedeleravhovedvegnettetogannetvegnettmedbetydeligetrafikkmengder 14

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Transport og luftutslipp

Transport og luftutslipp Bellona Rapport Nr.4: 21 Transport og luftutslipp Fakta, løsninger og strategi Sondre Grinna Alvhild Hedstein Bjørnar Kruse Thor Erik Musæus Utgitt av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Murmansk P. Boks 2141,

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Arbeidsnotat Avinor AS Jernbaneverket Kystverket Klima- og forurensningsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres Regjeringens forslag til nye Regjeringens forslag Beregningen av engangsavgiften foreslås endret slik at man skal bruke utslipp av CO 2 istedenfor slagvolum. Vekt og effekt skal fortsatt være med i beregningen.

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK KOMMUNE. Januar 2003 UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK

Detaljer