LUFTFORURENSNING I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFTFORURENSNING I OSLO"

Transkript

1 LUFTFORURENSNING I OSLO RUNAR OVESEN BYMILJØETATEN MILJØDIVISJONEN 30. MAI 2013

2 Organisasjonen:

3 En miljøvennlig by Luftmålinger Støyskjerming Dynamisk gatebelysning Piggdekkgebyr Renhold Vårrengjøring Fremkommelighet for kollektivtrafikk Signalanlegg - prioritet for kollektivtrafikk Gang- og sykkelveier Sykkelfelt Fartsreduksjon Fartshumper Ladestasjoner for el-biler Taggefjerning Snøsmelteanlegg Binde svevestøv T-baneringen Gående og syklende bypatruljer Økologisk drift på Bogstad gård Fjerne bilvrak Gjenbruk av asfalt Fellesgriller Bytrær Turveier fra marka til fjorden Bevare biologisk mangfold og kulturlandskap

4 MÅLESTASJONENE I OSLO OPPDATERTE DATA KAN SES PÅ

5 Luftforurensning i Oslo er hovedsakelig et problem i vinterhalvåret FOTO: ANNE AAKERVIK 5

6 Forurensningsforskriftens kap. 7 Komponent Midlingstid Grenseverdi Nitrogendioksid (NO 2 ) 1 time 200 µg/m3 Må ikke overskrides mer enn 18 timer pr. kalenderår. Kaldenderår 40 µg/m3 Svevestøv (PM 10 ) 1 døgn (fast) 50 µg/m3 Må ikke overskrides mer enn 35 ganger pr. kalenderår. Kalenderår 40 µg/m3

7 Antall overskridelser EFFEKT AV SVEVESTØVREDUSERENDE TILTAK Antall overskridelser av døgngrenseverdi for PM Innføring av miljøfartsgrense på Riksvei 4 Kirkeveien Alnabru Manglerud Skøyen RV4 Aker Sofienbergp. Bygdøy Allé Smestad Hjortnes Åkebergveien Grenseverdi År Piggdekkgebyr avviklet etter innføring i 1999 Piggdekkgebyr gjeninnført Forbedret rengjøring/ støvdemping: Statlige veier Forbedret rengjøring/ støvdemping: Kommunale veier

8 Antall overskridelser NO2 GRENSEVERDIENE OVERHOLDES IKKE Overskridelser av grenseverdien for timemiddel av NO2: Grønland Kirkeveien Alnabru Manglerud RV4 Aker Smestad Bygdøy allé Hjortnes Åkebergveien Grenseverdi År

9 Årsmiddelkonsentrasjon NO2 [µg/m3] Årsmiddelkonsentrasjon for NO endring i engangsavgift for å premiere biler med lavere CO 2 utslipp Grønland Kirkeveien Alnabru Manglerud Bygdøy Allé Hjortnes Åkebergveien Grenseverdi År

10 Andel dieselbiler i bilparken har økt Andel av personbiler i Oslo som er dieselbiler Andel dieselbiler (%) 9,3 15,9 27,4 38,7 Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken AS og SSB - Statistikkbanken

11 Tiltak mot veistøv (svevestøv) Piggdekkgebyr Gjelder 1. nov til og med første søndag etter 2. påskedag Dags-, måneds- og sesongoblat koster hhv. Kr 30, 400, 1200 I følge siste opptelling (mars 2012) var det 85 % som kjørte piggfritt i Oslo Rengjøring og støvdemping Rengjøre og fukte veibanen og veiskulder med magnesiumklorid (MgCl) for å redusere oppvirvling av veistøv, spesielt i tørre perioder og på deler av hovedveiene Miljøfartsgrense Reduserer slitasje på veidekket og oppvirvling av veistøv Ble innført første gang i 2004 i Oslo på Rv 4, senere på Ring3 og E18 i sentrum. Ikke klart nok juridisk grunnlag for å håndheve overtredelse. Per i dag er fartsgrensen på de aktuelle strekningene 70 km/t året rundt. Miljøfartsgrense antas å bli gjeninnført, når det juridiske grunnlaget er avklart.

12 Tiltak for å redusere utslipp fra veitransport Redusere utslipp fra tyngre kjøretøy Ved å stille strenge miljøkrav når busskontrakter legges ut på anbud, har Ruter i flere år forbedret utslippene fra bussparken. Utslippsstandard på Ruters busspark pr Utslippstandard på bussparken Antall busser Andel av bussparken Euro 1-busser 16 1,3 % Euro 2-busser* 111 9,0 % Euro 3-busser* ,8 % Euro 4-busser ,8 % Euro 5-busser eller EEV ** -busser ,1 % Totalt % * Busser er ettermontert partikkelfilter og oppfyller Euro 5 standard mht. PM ** Enhanced Environmental Vehicle busser med noe lavere partikkelutslipp enn Euro 5 standard I tillegg er følgende satt inn: 18 dieselelektriske hybridbusser 21 bioetanolbusser 36 biogassbusser 5 hydrogenbusser Nye renovasjonsbiler (59 ordinære biler for restavfall og 7 ordinære for papir) oppfyller Euro 5 standard. I tillegg går alle bilene, med unntak av 4, på biogass som gir mindre NO2- utslipp enn diesel. 12

13 Tiltak for å redusere utslipp fra veitransport Oslo satser på el-biler Kommunen stiller krav til lavutslipps- og el-biler i rammeavtalen for bilinnkjøp. Innen 2015 skal kommunens tjenestebiler bruke teknologi som innebærer nullutslipp. Tilskuddsordning for ladestasjoner. Oslo vil også tilrettelegge for el-biler gjennom: Etablering av 400 ladestasjoner (totalt er det nå 600 ladestasjoner i Oslo) Gratis parkering på kommunale avgiftsplasser Adgang til å kjøre i kollektivfeltet Fritak for bomavgift I tillegg tilrettelegger staten for el-biler gjennom fritak for engangsavgift og merverdiavgift ved kjøp av bil, samt lav årsavgift. Oslo: El-bil hovedstad! I følge gronnbil.no var det ca ladbare biler i Oslo av ca i Norge (pr. sep 2012). 13

14 Begrense trafikkveksten gjennom samordnet areal- og transportplanlegging Strategien for areal- og transportplanlegging innebærer et knippe av tiltak og finansieringsordninger. Sentrale stikkord er trafikantbetaling, utbygging og drift av kollektivtilbudet, konsentrert arealutvikling, bedrede forhold for sykkel/gang og parkeringspolitikk. Generell oppfølging av ATP skjer innenfor rammene av rikspolitiske retningslinjer og overordnete planer som kommuneplan og byøkologisk program. Redusere antall problempunkter (hot spots) ved bygging av tunneler/kulvert med utlufting/rensing. Oslopakke 3. 14

15 NY PLANRETNINGSLINJE T-1520 (FRA ) T-1520 er en statlig anbefaling om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunens arealplanlegging. Kommuneplan (off. ettersyn høsten 2013): BYM/PBE har planer om å utarbeide sonekart (kart med gul og rød sone) Gul sone: Vurderingssone Rød sone: Anses som lite egnet til bruksfølsomme formål (f.eks. bolig, barnehage, skole, lekeplass) Avvik fra anbefalingene i rød sone: - Sentrumsområde og kollektivknutepunkt - Andre typer avvik eks ombygging uten å øke ant. boenheter

16 KILDE: «NO2-BEREGNINGER FOR 2010 OG 2025 I OSLO OG BÆRUM», SUNDVOR ET AL (OR 62/2011)

17 Andre tiltak Bilder: Oslo Havn KF Tilskuddsordningen for å fremskynde overgang til rentbrennende ovner. I perioden fikk tilsagn om tilskudd Reduksjon av utslipp fra skip og havn: Etablering av landstrømforsyning til ferjeterminalen på Hjortnes for å redusere utslipp fra tomgangskjøring. 17

18 Akuttiltak: Vedtak om dieselbilforbud på dager med høy luftforurensning -Bystyrevedtak : - I første omgang skulle dette gjelde kun for privat bruk av personbiler og ikke for tungtransport - Tiltak a) har en beregnet effekt på ca % og tiltak b) har en beregnet effekt på ca % (datokjøring: ca. 2 6 %) - Var tenkt innført i perioder der det ventes svært forurenset luft (>200 µg NO2 pr. m 3 ) over større områder av byen, med varighet to dager eller mer. (BYM deltar i beredskapsgruppen). - Vedtaket var betinget av at Statens vegvesen innførte tilsvarende tiltak på riksveiene men SVRØ sa nei.

19 STATENS VEGVESEN ØNSKER IKKE Å INNFØRE DIESELFORBUD. Dette er begrunnet i: -Utfordringer knyttet til trafikksikkerhet på omkjøringsveier -Utfordringer knyttet til å levere alternativ transport på kort varsel -Ulemper for gjennomreisende til/fra f.eks. ferger, hovedflyplass, sykehus. Aftenposten,

20 Revidering av tiltaksutredningen Tiltaksutredningen for Oslo og Bærum fra 2010 planlegges revidert i 2014 Ny kunnskap om reelle NO2-utslipp fra veitrafikk vil legges til grunn i modellberegningene Tiltak for å overholde NO2-kravene i forskriften vurderes på nytt Vurdere behov for å intensivere tiltak mot PM10, evt. innføre nye tiltak Kilde: TØI rapport 1168/2011 Årsmiddel av NO2 i Stor-Oslo basert på reelle utslipp fra veitrafikk. Målte historiske konsentrasjoner er vist med grå søyler, og forventet utvikling er vist med røde søyler. Forurensningslovens grenseverdi er vist med blå linje.

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Miljøenheten Tiltaksutredning PM10

Miljøenheten Tiltaksutredning PM10 Miljøenheten Tiltaksutredning PM10 Hvordan kan vi redusere mengden svevestøv i bylufta i Trondheim? Innhold Sammendrag... 4 Innledning... 5 Helseeffekter: Hvorfor er PM 10 et problem?... 5 Lovverket og

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnummer: Pål Rosland - 22073488 Vår dato: 17.08.2011 Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy Drammen kommune Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy 2014-03-14 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Grenseverdier og helserisiko 5 2 Tolkning av luftsonekart

Detaljer

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 ISBN 87-7827-031-7

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 N o t a t 1 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger-Forus- Sandnes Dato: 20. september 2010 Rev. 8.12.2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi:

Detaljer

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene Sammendrag: Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene TØI rapport 1216/2012 Forfatter(e): Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen Oslo 2012 80 sider I flere

Detaljer

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering Miljøpakken- status per 20.2.2013 Side 1 Evaluering av Miljøpakke Trondheim Miljøpakken for Trondheim ble vedtatt

Detaljer

NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum

NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum OR 62/2011 NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak Ingrid Sundvor, Leonor Tarrasón, Sam Erik Walker og Dag Tønnesen Oppdragsrapport Forord Dette er avsluttende

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud 14 OPPDRAG Bergen Luftvurdering Bjørnsonsgate 29 OPPDRAGSNUMMER 667421 OPPDRAGSLEDER Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV Ragnhild Willersrud DATO UTFØRT AV: noragn KONTROLLERT AV: seleax Vurdering av luftkvaliteten

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport NOTAT Til: Norges Astma og Allergiforbund Kopi: Fra: Ingrid Sundvor, Dag Tønnesen, Sam Erik Walker og Leonor Tarrason Dato: Kjeller, 17. juni 2011 Ref.: IS/BKa/O-111036 Beregninger av NO 2 for Oslo og

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Bymiljøetaten i Oslo

Bymiljøetaten i Oslo Bymiljøetaten Bymiljøetaten i Oslo Opprettet i 2011 da etatene for idrett, friluft, trafikk og samferdsel, i tillegg til deler av etatene for enøk, næring, helse og velferd, ble slått sammen. Målet er

Detaljer

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2013

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2013 Venstre i byråd Politisk regnskap 2011-2013 Kollektivtrafikk, idrett, blågrønn by, sykkel, kultur, næring, finans, utdanning, helse og sosial, eldreomsorg og byutvikling 27. februar 2014 Forord Venstre

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres Regjeringens forslag til nye Regjeringens forslag Beregningen av engangsavgiften foreslås endret slik at man skal bruke utslipp av CO 2 istedenfor slagvolum. Vekt og effekt skal fortsatt være med i beregningen.

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer