Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak /445/012 Bakgrunn og problemstilling Styret i Helse Stavanger HF vedtok i sak nr. 032/03 B en utbyggingsstrategi for foretaket der SUS trinnvis skulle relokaliseres til ny tomt utenfor Våland. I styresak nr. 071/06 B ble utbyggingsstrategien endret til at virksomheten skulle planlegges ut fra fortsatt drift på Våland. Styringsdokumentet 2009 for Helse Stavanger påla foretaket å intensivere arbeidet med ny arealplan. Dette kravet er gjentatt i styringsdokumentet for 2010, og eier har gitt foretaket frist til med å legge fram forslag til arealplan. Det overordnede målet er å etablere en arealplan, som sammen med virksomhetsplanen, gir tilstrekkelig grunnlag for å fastlegge strategier som ivaretar et langsiktig tjenestetilbud til befolkningen i sykehusets opptaksområde. Arealplanen beskriver hvordan SUS kan tilpasse bygninger og eiendommer best mulig til helseforetakets nåværende og framtidige behov basert på krav til god pasientbehandling og forsvarlig investeringsøkonomi. Med henvisning til vedtaket i styresak nr. 071/06 skal arealplanen være et grunnlagsdokument for planlegging av infrastruktur, arealutnyttelse og behov på nåværende tomt på Våland, samt for eventuell avvikling eller etablering av virksomhet i lokaler utenfor Våland. Forslag til ny arealplan for SUS legges herved fram for styret. Saksopplysninger Planprosessen Planarbeidet er gjennomført i et tett samarbeid mellom styringsgruppen under ledelse av adm. direktør, prosjektgruppe ledet av Oskar Moen og brukergrupper for klinikk og bygg og rådgivere fra Hospitalitet AS og Leiv Nes Arkitekter AS. Arealplanarbeidet har vært tett koordinert med SUS rullering av strategiplan for perioden fram til 2020.

2 Planprosessen har pågått i perioden desember 2009 juni Adm. direktør vil innledningsvis anføre at for å kunne utvikle sykehuset på Våland er det en forutsetning at man kan ta i bruk tomteareal som i dag har andre eiere (Stavanger kommune og Staten v/helse- og omsorgsdepartementet). Adm. direktør har i arealplanarbeidet sett det som viktigst å få belyst de muligheter Vålandområdet gir for videre utvikling av sykehuset, og ikke funnet det naturlig i denne fasen å kontakte de nevnte eiere av arealene. I den videre oppfølging av arealplanen må selvsagt forslaget til arealbruk avklares med eierne. Arealplanforslaget i korte trekk Arealplanen har tidsperspektiv til 2025, men det er viktig å være oppmerksom på at man i arealsammenheng også må tenke lenger enn til Når SUS skal fortsette å utvikle hoveddelen av sin virksomhet på Våland, må planleggingen ivareta fortsatt sykehusvirksomhet også etter Arealplanen inneholder to hoveddeler: 1. En videreutvikling av virksomhetsplanen fra med nye grunnlagstall fra 2009 for de fleste områder, nye befolkningsfremskrivinger, og en teoretisk arealanalyse på dette grunnlag. 2. En bygningsmessig arealplan for virksomheten på Våland som viser hvordan bygningsmassen kan utvikles for å imøtekomme framtidige krav til sykehusdrift. Dette gjelder riving, ombygging, oppgradering og nybygg. Virksomhetsplanen belyser utviklingstrekk fram til Det framgår at befolkningen i SUS opptaksområde i følge SSB s prognose i perioden vil øke med rundt 27 %. Aldersgruppene og år øker ut fra samme prognose med hhv. 87 % og 79 %. Dette er aldersgrupper med et stort forbruk av sykehustjenester. I tillegg forventes en viss vekst av epidemiologiske årsaker. Etterspørselen etter sykehustjenester vil derfor øke betydelig. Tiltak knyttet til mer dagbehandling og mer poliklinisk virksomhet i stedet for innleggelser, flere ambulante tilbud, og oppfølging av samhandlingsreformen ved at kommunehelsetjenesten ivaretar flere oppgaver, blir derfor viktig og nødvendig. I tillegg er det lagt til grunn at omstilling ved at åpningstiden for poliklinikker og dagbehandling økes til 10 timer per dag. Dette vil kunne begrense veksten i behov for sykehusareal. Det er her beregnet omstillinger som tilsvarer i størrelsesorden 200 sengeplasser frem til Men med den kraftige befolkningsutviklingen i Sør-Rogaland de neste år, vil det likevel bli behov for betydelig økt kapasitet også på sykehusnivå. Omstilling fra seng til stol, som er en del av dette bildet, krever også areal, selv om dagpasienter bruker noe mindre areal enn døgnpasienter. Tabell 1 under illustreres effektene av ulike omstillingstiltak har på sengetallet for somatiske avdelinger. 2

3 Tabell 1. Fremskrivingselementenes konsekvenser for sengetallet for (somatikk) Bevegelser somatikk Normale senger og hotellsenger (85% og 70%) Endring i normale & hotell senger Obs senger (80%) Senger i alt 2009 forbruk demografisk fremskriving realvekst Overført til dagbehandling Overført til observasjon Reduksjon av liggetid Hjemhenting av pasienter Samhandlingsreformen Sluttresultat SUS har i dag et areal på ca kvm, hvorav knapt kvm på Våland. Rundt kvm er lokalisert utenfor Våland. Basert på virksomhetsframskrivingen vil SUS i 2025 ha behov for rundt arealeffektive kvm. til sin virksomhet. Dette er beregnet ut fra bl.a.: 10 timers effektiv åpningstid per dag 230 dager i året i dagbehandling/dagkirurgi, poliklinikker og tilknyttede billeddiagnostikkog laboratoriefunksjoner. Noen av forutsetningene knyttet til utnyttelsesgrader følger i tabell 2 nedenfor: Tabell 2. Utnyttelsesgrader Utnyttelsesgrad sengeplasser normalsenger somatikk 85 % Utnyttelsesgrad sengeplasser normalsenger psykiatri 90 % Elektive funksjoner, antall dager åpne per år 230 Elektive funksjoner, antall timer åpent per dag 10 Gjennomsnittlig konsultasjonstid i somatiske poliklinikker minutter Gjennomsnittlig konsultasjonstid i psykiatriske poliklinikker 75 minutter Videre forutsettes det arealutnyttelse som i nybygg, planlagt for moderne sykehusdrift. Med mange ulike lokalisasjoner og til dels gamle bygg, vil utnyttelsesgraden i deler av bygningsmassen kunne være lavere enn arealberegningene forutsetter. Dette betyr at det samlede arealbehovet i praksis kan komme til å bli i overkant av det denne arealplanen viser. Det er illustrert at man kan innpasse rundt kvm på Våland (pluss noen tilgrensende funksjoner, bl.a. parkering, hotell, NLA og legevakten). Det betyr at det vil fortsatt være behov for rundt kvm utenfor Våland. Noe av dagens arealer egner seg ikke for videre bruk, og bør rives. Derfor er nybyggbehovet større enn de vel kvm som er differansen mellom dagens areal og forventet arealbehov i I tillegg kommer ombygging og oppgradering av store deler av gjenværende lokaler. Arealplanen innholder forslag til etapper for utvikling av SUS på Våland fram til 2025, samt mulighet for videre utvikling i tilgrensende område etter den tid. Hver etappe er lagt opp til å kunne håndteres som et eget prosjekt mht. planlegging og bygging. På denne måten kan SUS velge å komprimere eller strekke ut den samlede gjennomføringstiden. De konkrete etappene er foreslått å være: 3

4 1. Fullføre MOBA og avklare parkeringspolitikk, evt. planlegge og bygge supplerende p-plasser (en del p-plasser blir borte når de neste trinn iverksettes). 2. Nytt sengebygg syd for sydfløyen, avlastningsbygg. Dette bygget forutsettes også i en overgangsfase å bli benyttet som avlastningsbygg og skal huse funksjoner som midlertidig må flytte p.g.a. oppussing av disse funksjonenes egentlige lokaler. Oppføring av nevnte avlastningsbygg forutsetter riving av apotekbygget. 3. Rehabilitering Vestbygget og Sydbygget (sekvensielt). 4. Kontorbygg (der hjertelaget er i dag), samt evt kontorbygg nord for Internatbygget. Eventuelt kan det også leies lokaler til kontorfunksjoner utenfor området.. 5. Laboratoriebygg. 6. Nytt Østbygg (med mulighet for nytt operasjonsområde og postoperativ kapasitet for inneliggende pasienter og nye sengeområder). 7. Rehabilitering av operasjon og poliklinikkområder (for eksempel til dagkirurgi /dagbehandling poliklinikkarealer). Hovedenheten for billeddiagnostikk forventes å kunne fortsette å være i samme område som i dag. I tilknytning til ovenstående utbyggingsetapper må det bemerkes følgende: Innen psykiatri forutsettes det at nytt BUPA-bygg og Stavanger DPS er realisert forut for iverksetting av arealplanen. Videre ligger det inne i arealplanen en renovering av blokk E, men denne renovering er ikke fastsatt i etappe, da den ikke er etappeavhengig. Tilsvarende ligger det i arealplanen inne ny helikopterlandingsplass og AMK-base. Heller ikke disse er etappeavhengige. Det er gjort en overordnet vurdering av investeringsbehovet samlet og knyttet til den enkelte etappe. Investeringene fordeler seg på nybygg, ombygging og oppgradering (samt noe riving). Samlet er dette vurdert til ca. 5 mrd. kr. fordelt på de 7 etappene, dvs. over ca 15 år. Tabell 3. Investeringsbehov Kostnad knyttet til Mill kr Merknader Nybygg Ca 3,2 mrd på Våland Ombygging Ikke vurdert utenfor Våland Teknisk oppgradering 200 Ca 60 mill. kr på Våland Riving 40 Ikke vurdert utenfor Våland SUM Inkl evt. p hus med 800 pl. Det må understrekes at det er knyttet betydelig usikkerhet til kostnadsvurderinger som er gjort på et så overordnet nivå. Som grunnlag er det benyttet erfaringstall fra andre sykehusprosjekter, primært skisseprosjektkalkylen for nytt Østfoldsykehus. Usikkerheten er primært knyttet til fire forhold: 1. Antall kvm som må byggets nytt, ombygges eller oppgraderes. 2. Kostnad per kvm knyttet til nybygg, ombygging og oppgradering. 3. Komplikasjoner knyttet til bygging med sykehus i drift på samme tomt. 4. Trafikk- og infrastrukturforhold utenom bygningsmassen (også parkering). Dersom SUS skulle bygge nytt fra grunnen av (for den delen som her er planlagt lokalisert på Våland), ville det trolig ha en kostnad på i størrelsesorden 9 mrd. kr. Derfor er en løsning med å 4

5 videreutvikle anlegget på Våland mindre investeringsmessig krevende enn å bygge nytt, men en ulempe knyttet til dette er at løsningene ikke vil bli like gode som ved et nybygg. I Arealplan mulighetsstudier (eget dokument) presenteres illustrasjoner av hvordan de ulike trinn i utbygging, riving og ombygging på Våland framstår. Finansiering av arealplanen Det vil bli svært krevende å realisere arealplanen økonomisk. Helse Stavanger har ikke grunnlag for å forvente særskilte investeringstilskudd eller lignende. Det vil si at det helt vil være opp til foretaket å finansiere disse investeringene innenfor fastlagte rammer og lån. Det innebærer videre at en må generere overskudd på driften til å finansiere betaling av renter på lån, avskrivninger eller også investeringsmidler fra driften. Prognose for befolkningsvekst er lagt til grunn for forventet vekst i pasienttilgangen. Samme utgangspunkt gjelder også for forventet realvekst i rammene. Fordi befolkningsveksten er så stor i vårt opptaksområde, er vi tildelt en høyere vekstrate enn de andre foretakene i regionen. Inntektsutviklingen for foretaket blir dermed rinelig forutsigbar. Søknad til departementet om lån vil bli vurdert ut fra foretakets økonomiske bæreevne. Foretaket kan ikke påregne full lånefinansiering. Det er også verd å nevne at renteutgiftene, vil bli en betydelig belastning for foretakets driftsbudsjett. Beregninger og simuleringer kan også gjøres med rimelig høy grad av forutsigbarhet når det gjelder viktige forutsetninger. Disse forutsetningene, som er listet opp nedenfor, kan gjerne også endres i andre simuleringer uten at vurderinger og konklusjoner endres vesentlig: Det legges til grunn et samlet investeringsvolum på ca 5 mrd kroner Hvert byggetrinn settes til 500 mill. (dette kan gjerne endres i andre simuleringer) Første byggetrinn starter i 2016 og aktiveres i Det vil si at langtidsbudsjettet frem til 2015 innehar ca 200 mill som gjelder arealplanen. 5 % rente på lån Løpetid for langsiktige lån er satt til 20 år, (slik dagens lån er) Gjennomsnittlig avskrivingstid er satt til 35 år, (tilsvarer dagens praksis) Siste byggetrinn starter i I dette regneeksempelet blir avskrivinger på 14 mill for hvert 250 mill som aktiveres. Dersom vi låner 50 % av total byggekostnad får vi renter på 12,5 mill for hvert 250 mill som vi låner. Det innebærer at en etter 10 års påfølgende låneopptak, - i det tiende året har renteutgifter på ca 100 mill kr. Det innebærer igjen at overskuddet på driften skal bidra til finansiere investeringen må bli desto mer krevende fordi en også må betale rentene. Etter ulike typer simuleringer konkluderer administrerende direktør med at det ikke vil la seg gjøre å realisere de investeringer arealplanen forutsetter innen 2025, vi må bruke mer tid på dette. Sykehusets realistiske bæreevne ut fra dagens finansielle situasjon vil innebære en gjennomføring innen En realisering innen 2040 vil også være krevende i forhold til den store veksten som vil skje i befolkningen innen vårt nedslagsfelt. Dette vil by på store utfordringer. Dette vil måtte innebære at en i framtiden arbeider målrettet og systematisk på mange fronter: 5

6 Driften av sykehuset må effektiviseres, pasientforløp må strømlinjeformes. Vi må styrke samhandling og samarbeid med førstelinjetjenesten slik at behov og etterspørsel etter sykehustjenester og bruksfrekvens reduseres. Innleggelser og liggetider må reduseres ved at flere tjenester gjøres som dagbehandling eller poliklinisk. Det må jevnlig, grundig og nøkternt vurderes om det er oppgaver sykehuset ikke skal tilby, men at vi heller kjøper disse tjenestene av andre, - eksempelvis andre sykehus i regionen. Administrerende direktørs vurderinger Styret er kjent med at SUS allerede i dag har en stor pasientpågang med en tilhørende presset driftssituasjon. Den framlagte rapport dokumenterer at behovet for sykehustjenester vil øke betydelig i perioden fram til Det må i denne sammenheng anføres at rapporten tar utgangspunkt i og legger til grunn at dagens forbruksmønster av spesialisthelsetjenester i sykehusets opptaksområde vil vedvare til SAMDATA-tall for 2008 (SAMDATA: Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Vedlegg SV 4) viser at Helse Stavanger er det HF i landet som både innen sykehusopphold og poliklinikk har den laveste bruk av spesialisthelsetjenester ca. 10% lavere enn landsgjennomsnittet. Også gjennomsnittlig liggetid i Helse Stavanger HF er lavere enn landsgjennomsnittet. Korrigert for aldersammensetning er tallene følgende: SUS har 3,4% færre liggedager enn landsgjennomsnittet per 1000 innbyggere. SUS har ca. 9% færre dag- og døgnopphold enn landsgjennomsnittet per 1000 innbyggere. SUS har ca. 14% færre polikliniske konsultasjoner enn landsgjennomsnittet per 1000 innbyggere. Gjennomsnittlig liggetid: SUS 4,4 dager mot landsgjennomsnitt: 4,5 dager. Hvis forbruket av spesialisthelsetjenester i sykehusets opptaksområde utvikler seg i retning av forbruket i resten av landet vil presset på sykehuset øke utover det som framgår av den framlagte rapporten. Det forslag til utbyggingsplan som framlegges er utfordrende på flere områder. Her nevnes følgende: Tiltak knyttet til mer dagbehandling og mer poliklinisk virksomhet i stedet for innleggelser. Flere ambulante tilbud. O Oppfølging av samhandlingsreformen ved at kommunehelsetjenesten ivaretar flere oppgaver, blir avgjørende viktig og nødvendig. Som nevnt ovenfor forutsetter planen bruk av tomtearealer på Våland som i dag eies av andre. I den videre oppfølging av planen må dette klareres med eierne Stavanger kommune og Staten v/helse- og omsorgsdepartementet. Utbyggingsplanen vil i betydelig grad ha konsekvenser for infrastrukturen i Vålandområdet (veier, parkering etc.). Også her er det nødvendig med avklaringer med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og statlige organer (Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen). 6

7 I planens etappe 2 anvendes begrepet avlastningsbygg. Dette er ikke et midlertidig bygg, men et bygg som utrustes for å øke sengetallet ved sykehuset. I en midlertidig periode må dette bygget benyttes til å huse avdelinger/funksjoner som må flytte ut av eksisterende arealer mens disse pusses opp. Hvilke avdelinger/funksjoner som midlertidig skal inn i dette bygget må utredes nærmere. For å øke tilgjengeligheten for pasientene og for å redusere arealbehovet, samt øke utnyttelsesgraden av meget kostbart utstyr, er det i drift av dagbehandling/dagkirurgi og poliklinisk virksomhet forutsatt 10 timers effektiv åpningstid per dag. En slik åpningstid krever forhandlinger og avtale med de ansattes organisasjoner før den kan gjennomføres. I planprosessen har det vært vurdert å prioritere en egen psykiatrisk sikkerhetsavdeling. Adm. direktør viser til at dette er en regional funksjon. Følgelig er ikke en slik avdeling tatt inn og prioritert i planen. Med henvisning til ovenstående punkt om finansiering av investeringer anser adm. direktør at den største utfordringen i realisering av utbyggingsplanen knytter seg til finansieringen. Det er nevnt ovenfor at arealplanen i sin helhet må finansieres innenfor foretakets egne økonomiske rammer. Det kan være naturlig å tenke seg at halvparten av samlet investeringsvolum kan finansieres ved lån, gitt at foretaket kan sannsynliggjøre tilstrekkelig økonomisk bæreevne til å klare dette. Det øvrige må finansieres ved framskaffing av overskudd eller også avskrivninger. Renter på lån og avskrivninger vil belaste foretakets resultater i mange år etter at investeringene er gjort. De beregninger som er gjort i sakens anledning, viser at det ikke er realistiske muligheter for å gjennomføre arealplanen innenfor planperioden -dvs ut fra foretakets finansielle situasjon og bæreevne. Administrerende direktør legger til grunn at planen realiseres innen Dette kan forhåpentlig la seg gjennomføre under forutsetning av at det arbeides systematisk og kontinuerlig med effektivisering av driften, strukturerte pasientforløp, at samhandling gir muligheter for redusert behov for sykehustjenester eller raskere utskriving/redusert liggetid, omlegging til mer dagbehandling og polikliniske tjenester. Adm. direktør anser at den framlagte rapport godt dokumenterer behovene for sykehusets spesialisthelsetjenester i den kommende 15-årsperioden og gir gode svar på hvordan sykehuset skal møte disse. Med henvisning til ovenstående tilrås styret å slutte seg til følgende: Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at det framlagte forslag til arealplan legges til grunn for den videre utbygging i Helse Stavanger HF. 2. Styret forutsetter at tempoet i utbyggingsplanen behandles i samband med rullering av langtidsbudsjett og 5-årig investeringsplan. 3. Det enkelte prosjekt i planen forelegges styret til behandling. 4. Styret ber adm. direktør gå i dialog med øvrige eiere av tomtegrunn på Våland som i planen foreslås benyttet til sykehusformål. 7

8 5. Styret ber adm. direktør avklare med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommue og statlige organer de forhold arealplanen reiser med hensyn til infrastruktur (veier, parkering m.v.) i Vålandområdet. Vedlegg 1: Helse Stavanger HF Arealplan virksomhetsplan, arealbehov og økonomiske analyser Vedlegg 2: Arealplan - Mulighetsstudier 8

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.9.2010 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Økonomisk langtidsplan 2011-2014 Investeringsplan 2011-2025 Sak nr. Styre Møtedato 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 29.9.2010

Detaljer

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg Vedlegg 1- Sak 100/12 B Kap 4 i bygningsmessig utviklingsplan 1. Mulighetsstudier Mulighetsstudiene er laget av Leiv Nes Arkitekter AS og er beskrevet i egen rapport. I dette kapittelet beskrives og illustreres

Detaljer

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Planer for gevinstrealisering for nye Stavanger Universitetssykehus i konseptfase. Det

Detaljer

Arealutvikling i Helse Bergen. Adm.direktør Stener Kvinnsland

Arealutvikling i Helse Bergen. Adm.direktør Stener Kvinnsland Arealutvikling i Helse Bergen Adm.direktør Stener Kvinnsland Nøkkeltall for Helse Bergen ca. 12 000 medarbeidere, fordelt på ca. 7 700 årsverk 77% kvinner og 23 % menn Driftsbudsjett 8,4 mrd (2010) 105

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Status for prosjektet arealplan med mulighetsstudie Våland 2023

Status for prosjektet arealplan med mulighetsstudie Våland 2023 Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 09.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arne Ragård SAKEN GJELDER: Status for prosjektet arealplan med mulighetsstudie Våland 2023 ARKIVSAK: 2017/2

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Kristiansund Molde Ålesund HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Volda Mulighetsstudier September 2012 INNHOLD: Dagens situasjon 2012... 03 Løsningsmodell 0... 09 Løsningsmodell 1A... 23 Løsningsmodell

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 099-2016 SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans SAK 165/2010 BESLUTNINGSSAK: FRAMTIDIG LEIEFORHOLD FOR

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 074-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 017-2012 UTVIKLING AV SYKEHUSTILBUDET I VESTRE VIKEN HF Forslag til vedtak: Styret tar saken om utvikling av sykehustilbudet

Detaljer

Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest sykehus

Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest sykehus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 29.02.2016 Saksnummer 29/2016 Saksansvarlig: Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 17.

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/952 Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum Sammendrag: Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte

Sykehuset Innlandet HF Styremøte Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 056 2017 ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES Forslag

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Idéfaserapport; Idèfase OUS Campus Oslo SAK 35/2014 IDÉFASERAPPORT

Detaljer

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier Revisjon 6 1.2.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 i ulike scenarier Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Utarbeidet etter møte m T. Strøm 3.11.11 1 Bearbeidet

Detaljer

Mål: 1. Et brukerrettet tjenestetilbud som fremmer dokumenterte og effektive behandlingslinjer som er nasjonalt førende og i tråd med nasjonale

Mål: 1. Et brukerrettet tjenestetilbud som fremmer dokumenterte og effektive behandlingslinjer som er nasjonalt førende og i tråd med nasjonale Mandat: Det utarbeides en ny generalplan for en fremtidig helhetlig disponering av bygningsmassen innenfor Psykisk Helsevern. Nybygg for psykiatrisenter og sikkerhetsavdelingen skal inngå i planen. Planen

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011 Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Rapport Presentasjon oktober 2011 Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud Vestre Viken HF (6.jan 2011) Ikke aktuelt å bygge

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse 25.02.11 Bård Rasch Haugen Oppdragbeskrivelse Mulighetsanalyse for oppgradering/utvidelse Drammen sykehus Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Utviklingsplan Helgelandssykehuset

Utviklingsplan Helgelandssykehuset Utviklingsplan Helgelandssykehuset Styringsgruppemøte 27.10. 2014 Et overordnet sammendrag fra prosess, Utviklingsplan og evaluering 1 2 Mandat Helse Nord RHF ber Helgelandssykehuset HF konsekvens utrede

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17.11. 2010 Dato møte: 24.11. 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling Mandat idéfase nybygg Gaustad, somatikk.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17.mars.2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice 1. Situasjonsplan - virksomhet etter fortetning 2.Tilstand på

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Styresak. Prognose for 2003

Styresak. Prognose for 2003 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 29.10.2003 Styresak nr: 094/03 B Dato skrevet: 23.10.2003 Saksbehandler: Per Karlsen Vedrørende: Statsbudsjettet konsekvenser for 2004

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest,

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 14.02.2017 Saksnummer 8/2017 Saksansvarlig: Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 23.

Detaljer

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 27. januar 2006 Steinar Marthinsen Viseadm. Direktør Helse Øst RHF/ Styreleder Sykehuset Østfold HF Tema : Det nye Østfoldsykehuset på Kalnes - Status i planleggingsarbeidet

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg 1. Kommentarer til leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Oddvar Sæther Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Idéfaserapport. Prosjekt sykehusutbygging

Idéfaserapport. Prosjekt sykehusutbygging Idéfaserapport Prosjekt sykehusutbygging Juni 2013 Innhold Kap.1 Del 0 Hovedkonklusjon og sammendrag... 2 1.1 Hovedkonklusjon... 2 1.2 Sammendrag... 4 Kap.2 Del 1 Bakgrunn, mål, mandat, organisering og

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/14 Innspill til Statsbudsjett 2016 Saksbehandler Mats Troøyen Ansvarlig direktør Pepe Salvesen Saksmappe 14/18 Dato for styremøte 06.11.14 ÅRLIG MELDING FOR 2014 INNSPILL

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand

Detaljer

Styresak 33/2009: Investeringsbehov Sandnessjøen

Styresak 33/2009: Investeringsbehov Sandnessjøen Styresak 33/2009: Investeringsbehov Sandnessjøen Møtedato: 14.04.09 Møtested: Mosjøen Innledning Det vises til styresak 4/2009 Budsjettdokument 2009 oppfølgingssaker der det bl.a. ble redegjort for at

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik og Hans Stenby Pasienthotell ved Helse Stavanger OPS avtale. Styresak 051/04B Styremøte

Styresak. Terje Arne Krokvik og Hans Stenby Pasienthotell ved Helse Stavanger OPS avtale. Styresak 051/04B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 10.06.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik og Hans Stenby Pasienthotell ved Helse Stavanger OPS avtale Styresak 051/04B

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.10.2012 225/12 PEU Saksansvarhg Arkiv: Kl- Arkivsaknr Perry Ulvestad Ohjekt: 12/1827 HØRINGSUTTALELSE TIL

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 113/06 Handlingsplan for fysikalsk medisn, rehabilitering og habilitering i Helse Midt Norge RHF 2005-2010 oppfølging av tidligere styresak, 82/05. Saken behandles i: Styret

Detaljer

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt.

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 22.3.2012 Styresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 076-2014 ÅRLIG MELDING 2014 INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til den

Detaljer

Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter

Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter Dato xx.12.12.10 Saksfremlegg Saksbehandler: Reidar Aasheim Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering. Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21.

Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering. Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21. Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21. januar 2015 Historisk tidslinje Helse og omsorgsdepartementet Prosjektoppdrag

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 100/12 B Tiltak for sykehusutbygging i Helse Stavanger HF

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 100/12 B Tiltak for sykehusutbygging i Helse Stavanger HF Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7 desember 2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 100/12 B Tiltak for sykehusutbygging i Helse Stavanger HF

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 2/2017 pkt. 1

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 2/2017 pkt. 1 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 09.03.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Halvor Karlsen SAKEN GJELDER: Kjøp av tomt til nytt sykehus i Universitetsområdet

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer