Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. Menneskene Konferansene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene"

Transkript

1 Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2013 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1

2 Innhold Leder 3 Overordnet organisasjonsstruktur 4 MEFs organisasjon 5 Hovedstyret Representantskapet 7 MEF som arbeidsgiverorganisasjon 8 Tall og fakta 8 Arbeidsgiver- og tariffsaker 9 MEF-året Utmerkelser og æresmedlemmer 12 MEF som bransjeorganisasjon 13 Næringspolitisk arbeid 13 Kommunikasjon og media 15 Anleggsmaskinen 15 Kompetanseutvikling 15 Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene 15 Andre medlemstilbud 16 MEFs ØKONOMI 18 MEF resultatregnskap 22 MEF noter 25 MEF revisorberetning 33 MEF Service AS årsberetning MEF Service AS ØKONOMI 36 MEF Service AS resultatregnskap 39 MEF Service AS noter 42 MEF Service AS revisorberetning 47 På forsiden: Jens Isak Borge i Henrik Steine AS Foto: Jørn Søderholm 2

3 Leder Stor aktivitet mellom landsmøtene 2013 var et mellom-landsmøte-år, og var preget av oppfølging av vedtak og saker som ble vedtatt på Landsmøtet i Alta, og samtidig forberedelser til Landsmøtet i Sandefjord i Landet fikk også en ny regjering i oktober, og det var god aktivitet i organisasjonen rundt om i landet både før og etter 9. september med å knytte kontakter med politikerne som var på valg og som ble valgt. Arbeidet med omleggingen av kontingentsystemet går sin gang, og det vil bli gitt en grundig orientering på Landsmøtet om helheten i denne saken. Selv om det Landsmøtet skal ta stilling til denne gangen kun er en justering av årsavgiften i MEF, er det viktig å dokumentere at de endringene som gjøres styrker MEF som organisasjon i årene framover til beste for medlemsbedriftene. Arbeidet i 2013 har vært preget av aktiviteten i det Organisasjonsutvalget som hovedstyret nedsatte høsten Dette var ett av de første tiltakene i oppfølgingen av Strategisk plan som ble vedtatt på Landsmøtet i Alta. Utvalget fikk som mandat å vurdere og komme med forslag til hvordan MEF kan styrke og utvikle det faglige arbeidet for ulike faggrupper. Som en del av arbeidet skulle Organisasjonsutvalget gjennomgå MEFs organisasjonsstruktur. Utvalgets innstilling ble grundig drøftet og behandlet i organisasjonen, og har munnet ut i et oppsummerende vedtak i Hovedstyret i mars I hovedstyrets vedtak oppsummeres alle tilbakemeldingene og forslagene fra organisasjonen og hoved styret gir sine anbefalinger. Det er nå administrasjonens ansvar i samråd med Hovedstyret å følge opp og arbeide videre med Hovedstyrets anbefalinger og vedtak. De næringspolitiske flaggsakene som Hovedstyret hvert år vedtar er også styrende for prioriteringer og aktivitet gjennom året. Arnstein Repstad leder Trond Johannesen administrerende direktør Arbeidet med å skape oppmerksomhet omkring behov og muligheter for VA-fornyelse i noen kommuner i hvert fylke som er valgt ut av MEFs avdelingsstyrer fortsatte i 2013 og var en oppfølging og forsterkning av et arbeid som ble igangsatt i Det ble også i løpet av året utgitt et MEF-notat som analyserte VA-standarden i åtte østlandskommuner. En annen av flaggsakene var målet om minst 45 prosent økning i den nye Nasjonal Transportplan. Fasiten er at det i den nye NTP ble vedtatt en målsetning om mer enn 50 prosent økning. MEFs mål må derfor kunne sies å være oppnådd i første omgang, selv om det er bevilgningene over de årlige budsjettene som vil være «lakmustesten» på om NTP vil bli oppfylt i perioden. Flaggsaken «Kontrakter tilpasset våre bransjer» ble det arbeidet kontinuerlig med gjennom 2013, og dette arbeidsmålet ble videreført også i 2014, da dette er et viktig og utfordrende område å påvirke den nye regjeringen på. I 2013 har det også vært sterkt satset på KS/HMS-arbeidet. Det er store forventninger til det moderniserte og oppgraderte KS/HMS-systemet som blir lansert våren Systemets tekniske plattform er oppgradert og fornyet og det er gjort en rekke funksjonelle forenklinger. En ny KS/ HMS-stilling er opprettet og vil bli besatt i løpet av året. Vi håper det samlede tilbudet MEF gir oppleves som en støtte og hjelp til medlemsbedriftene uansett hva utfordringene måtte være. Vårt mål er å levere en solid og sterk MEF-organisasjon. Vel møtt på Landsmøtet i Sandefjord! 3

4 Overordnet organisasjonsstruktur MEF Service AS MEF konsern MEF sentralt MEF konsern består av MEF Service AS og MEF sentralt og samtlige fylkes- og fagavdelinger. MEF har arbeidsgiveransvaret for Opplæringskontorene for Anleggs- og bergfagene (OKAB), og håndterer alt som har med personalforhold, lønn, innkjøp og lignende for OKAB. MEF fylkesog fagavdelinger Opplæringskontorer for Anleggsog Bergfagene 4

5 MEFs organisasjon Landsmøte Forbundet har 20 fylkes- og fagavdelinger, inkludert Oslo/ Akershus og Agder. De tre fagavdelingene er Skog, Brønnog spesialboring samt Gjenvinning og avfallshåndtering og utgjør Seksjon Ressurs og miljø. Representantskap Landsmøte Landsmøtet avholdes hvert annet år innen 30. juni. Hver avdeling velger en delegat for hvert påbegynt 20. medlem. Hovedstyrets leder, styremedlemmer og administrerende direktør skal møte på Landsmøtet. Hovedstyre Representantskap Representantskapet består av avdelingenes styreledere, eventuelt vararepresentanter. Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører for ett år av gangen. Hovedstyrets leder og administrerende direktør skal møte i Representantskapet. Hovedadministrasjon Hovedstyre Forbundet ledes av et hovedstyre på åtte personer, sju styremedlemmer med personlige varamedlemmer velges slik at hver region / seksjon er representert med ett styremedlem. Hovedstyrets leder velges separat i tillegg til disse. Hovedstyrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges for to år av gangen. Regionråd Regionråd Hver region / seksjon har et eget råd som består av regionens / seksjonens hovedstyremedlem, samt lederne i de enkelte avdelinger. Regionadministrasjon Avdelingsstyrer Forbundets 20 avdelinger velger eget styre og har egne vedtekter. Vedtektene må være godkjent av forbundets hovedstyre. Overfor forbundet opptrer hver avdeling samlet. Avdelingsstyrer Medlemsbedrifter MEF hadde 1959 medlemmer pr Hovedadministrasjon Hovedadministrasjonen er lokalisert i MEF-huset i Fred Olsensgt. 3 i Oslo. Regionadministrasjon Forbundet har seks regionkontorer, i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Sem ved Tønsberg og Hamar, samt avdelingskontorer i Oslo og Alta. Medlemsbedrifter 5

6 Hovedstyret Arnstein Repstad fra Vest-Agder er valgt til leder av MEFs hovedstyre. Nestleder er Kjell Arne Aurstad fra Møre og Romsdal. Landsmøtet 2012 valgte følgende hovedstyre: Leder Nestleder Arnstein Repstad Kjell Arne Aurstad Personllig Medlem varamedlem Region Øst: Trond Hulleberg Karl Kr. Nordby Region Sørøst: Petter Eckholdt Per H. Stokke Region Sørvest: Kjell Gilje Martin Nordbø Region Vest: Inge Melkevoll Martin Kronheim Region Midt: Kjell Arne Aurstad Øystein Syltern Region Nord: Svein Werner Sundquist Svein Erik Løvli Seksjon Ressurs og miljø: Olav Tenden Guttorm Kjelsvik Hovedstyrets arbeid Hovedstyret er sammensatt med en representant for hver av MEFs seks regioner og en representant for Seksjon Ressurs og miljø. Lederen er i tillegg valgt separat. I tillegg møter representantskapets ordfører på hovedstyrets møter. Hovedstyrets medlemmer har god kontakt med sine avdelinger og regioner og deltar aktivt i seksjons- og regionrådenes møter. Fylkesavdelingene avgir egne årsberetninger til avdelingsårsmøtene. Det har i 2013 vært god aktivitet i forbundet. Hovedstyret har i løpet av 2013 avholdt fem møter, hvorav ett telefonmøte. Hovedstyret prioriterer å være aktivt til stede ute i organisasjonen og på arenaer hvor det er viktig at MEF er representert. Hovedstyrets medlemmer deltar derfor på avdelingsårsmøter og på en del andre møter og arrangementer i avdelingene i den region/seksjon de representerer. Hovedstyret har behandlet 57 saker og uformelt drøftet mange andre saker i løpet av året. Disse er fulgt opp og behandlet av administrasjonen både ved hovedkontoret i Oslo og ved regionkontorene. Saker som er behandlet er blant annet det næringspolitiske arbeidet inkludert fakta og analyse, bremsetesting av tunge kjøretøy, MEFs HMS-undersøkelse, kabler i grunnen, ulykker i anleggsbransjen inkludert skade- og ulykkesforebyggende tiltak, organisasjonsutvalgets arbeid og innstilling om MEFs organisasjon, nye fullmaktsregler, MEF-skolen og topplederprogrammet, CE-merking og godkjenning av maskiner, MEF i media, tariffoppgjør/mellomoppgjør, forberedelser til landsmøtet 2014 og MEFs KS-/HMS-system. Hovedstyret har også drøftet Statsbudsjett og Revidert Nasjonalbudsjett, bedriftsundersøkelsen om situasjonen i MEFs medlemsbedrifter og næringspolitiske flaggsaker

7 Representantskapet Representantskapet/avdelingsledere Berit Sivertsen Representantskapets ordfører Guttorm Kjelsvik Representantskapets varaordfører Arne Kristian Granheim Lene Jørgensen Knut Joar Harsjøen Svein Nilsplass Carl Christian Fon Rolf Aafoskaas Ann-Therese Kristoffersen Asbjørn Sandås Dag Fisketjøn Henrik Steine Harald Kvame Arvid Gjerde Odd Einar Kne Dag Søbstad Tore Killi Jan Erik Opgård Monrad Lassemo Jon H. Skattebo Nordland Avdeling Gjenvinning- og avfallshåndtering Akershus Østfold Hedmark Oppland Vestfold Telemark Buskerud Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Troms Finnmark Avdeling Skog Avdeling Brønn- og spesialboring Representantskapets arbeid Representantskapet avholdt i 2013 to møter, henholdsvis i Stavanger og i Oslo, og behandlet 34 saker. Representantskapet består av avdelingens styreledere, eventuelt vararepresentanter. I representantskapet utveksles informasjon og erfaringer mellom avdelingslederne, og hovedstyrets leder og nestleder deltar i møtene. Representantskapets saker deles inn i tre områder: Kontrollerende saker, rådgivende saker samt kontaktfunksjonen styret avdeling administrasjon. Representant skapet velger sin ordfører og varaordfører på årets første møte. I årene mellom landsmøtene, som i 2013, behandles også saker i henhold til MEFs vedtekter pkt. 12, dvs godkjenning av årsberetning og regnskap for det foregående år. Representantskapet orienteres om framdriften i arbeidet med de næringspolitiske flaggsakene og strategiplanarbeidet, og representantskapet drøfter og kommer med innspill til andre viktige saker for bransjen. I 2013 har Representantskapet blitt orientert om, behandlet eller drøftet blant annet budsjett og regnskap, lokalavdelingenes økonomi og skatteforhold, bedriftsundersøkelsen, MEF i media, det næringspolitiske arbeidet, innstillingen om MEFs organisasjon, HMS-arbeid i MEF, kontingentsystemet, innspill til budsjett 2014, medlemsundersøkelsen og det videre arbeidet, tariffoppgjør 2013, status i avdelingene samt en rekke andre saker. 7

8 MEF som arbeidsgiverorganisasjon tall og fakta Finnmark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Troms Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Nordland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Nord-Trøndelag Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Oppland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Sogn og Fjordane Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Møre og Romsdal Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Sør-Trøndelag Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Hedmark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Oslo/Akershus Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Nord-Rogaland/ Hordaland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Sør-Rogaland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Agder Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Telemark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Østfold Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Buskerud Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Vestfold Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr

9 Sykefraværet: Totalt for 2012: 4,8% Egenmeldt fravær: 0,7% Korttidsfravær: 1,1% Langtidsfravær: 3,1% Antall bedrifter pr. 31/12-13 Antall MEF-bedrifter totalt Maskinentreprenører: Skogsentreprenører: Avfall og gjenvinning: Brønnborere/spesialborere: Antall ansatte Totalt i alle MEF-bedriftene: Maskinentreprenørbedrifter Skogsentreprenørbedrifter Gjenvinnings- og avfallshåndteringsbedrifter Brønnborere/spesialborere 1959 bedrifter 1765 bedrifter 112 bedrifter 60 bedrifter 22 bedrifter ansatte ansatte 488 ansatte 1658 ansatte 137 ansatte Eierstruktur i MEF-bedriftene Aksjeselskap: Personlige selskap: Andre eierformer: Totalomsetning i MEF-bedrifter 2012: Fordelt på bransjeområder: Maskinentreprenørene Skogsentreprenørene Gjenvinning og avfallshåndtering Brønnborere/spesialborere 1500 bedrifter 445 bedrifter 14 bedrifter 59,590 milliarder kroner 54,570 milliarder kroner 0,636 milliarder kroner 4,114 milliarder kroner 0,268 milliarder kroner Arbeidsgiver- og tariffsaker MEF er en arbeidsgiverorganisasjon med egen hovedavtale med LO. MEF har fire overenskomster, hvorav to er hengeavtaler med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Hengeavtalene ble inngått høsten Dette er overenskomst for Arbeidsledere mellom FLT og NHO og overenskomst for Tekniske Funksjonærer mellom FLT og NHO. Hovedavtalen mellom MEF og LO ble første gang undertegnet i 2003 og ble sist reforhandlet i februar MEFs egne overenskomster er overenskomst for Maskinentreprenørene, kalt Maskinoverenskomsten, som ble etablert i 1952 (landsdekkende) og overenskomst for Miljøvirksomheter, kalt Miljøoverenskomsten (landsdekkende), som ble framforhandlet og undertegnet i MEFs anleggsentreprenørbedrifter - arbeidsoppgaver Antall MEF-bedrifter med oppgaver innenfor: Vann og avløp 1346 bedrifter Bergsprengning 1121 bedrifter Masseforflytning/transport 1494 bedrifter Veibygging 1501 bedrifter Tomteutgraving 1398 bedrifter Sommer og vintervedlikehold 1074 bedrifter Betongarbeider 489 bedrifter Asfaltarbeider 236 bedrifter Anleggsgartnervirksomhet 550 bedrifter De andre medlemsgruppene i MEF arbeider med Skogsavvirkning 112 bedrifter Gjenvinning og avfallshåndtering 60 bedrifter Brønnboring 22 bedrifter Alle bransjeområdene i MEF, det vil si anleggsentreprenørvirksomhet, avfallshåndtering og gjenvinning, skogsentreprenørvirksomhet og brønnboring, er dekket av tariffavtale. Totalt har 196 medlemsbedrifter tariffavtale, hvorav 20 er på Miljøoverenskomsten. Antall bedrifter med tariffavtale utgjør omlag 10 prosent av alle medlemsbedriftene. 35 prosent av de ansatte i MEFs medlemsbedrifter er omfattet av tariffavtale. I tillegg til tariffpolitiske spørsmål hjelper administrasjonen i MEF medlemmene med andre arbeidsgiverrelaterte spørsmål. MEFs juridiske avdeling, samt næringspolitisk avdeling, hadde mye arbeid i 2013 som gjaldt innarbeidingsordninger samt arbeidsrettslige og tariffrettslige spørsmål. Dette bekrefter trenden om at MEF som organisasjon og medlemmene har mer fokus og kunnskap innen arbeidslivsspørsmål. MEF håndterer mange tvistesaker i forbindelse med ulik forståelse av tariffavtalen. MEF har i nært samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund arbeidet med å modernisere Maskinoverenskomsten i Arbeidet har hatt som målsetting å gjøre avtalen enklere å forstå og å bruke. Arbeidsgiverdagen 2013 Arbeidsgiverdagen ble arrangert for andre gang 21. mars på Gardermoen. Konferansen er et initiativ for å nå alle medlemsbedriftene i MEF, både de med og de uten tariffavtale. Til sammen deltok 133 personer fra 79 medlemsbedrifter. 9

10 MEF-året 2013 Januar 13 avdelingsstyremøter 1 avdelingsårsmøte 1 medlemsmøte 1 seminar Anleggsdagene 25 MEF-skolekurs Februar 10 avdelingsstyremøter 8 avdelingsårsmøter 1 medlemsmøte 1 seminar 31 MEF-skolekurs Mars 10 avdelingsstyremøter 11 avdelingsårsmøter 3 medlemsmøter Avfallsdagene Arbeidsgiverdagen 2 seminarer 2 medlemsturer til Gran Canaria Hovedstyremøte 1 19 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte April 8 avdelingsstyremøter 1 regionråds-/seksjonsrådsmøte 5 medlemsmøter 2 seminarer 2 medlemsturer, til Bauma og scootertur i Finnmark 20 MEF-skolekurs Mai 12 avdelingsstyremøter 6 regionråds-/seksjonsrådsmøter 6 medlemsmøter 2 seminarer 2 medlemsturer til Malaga 5 MEF-skolekurs 10

11 Juni 9 avdelingsstyremøter 1 regionråds-/seksjonsrådsmøte 5 medlemsmøter Analysedagen tall og fakta om anleggsbransjen Hovedstyremøte 2 Representantskapsmøte 1 Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse MEFA 2013 på Sola ved Stavanger 1 medlemstur til Elmia 8 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte Juli 1 seminar August 10 avdelingsstyremøter 2 medlemsturer, Skibladner og Bergen 13 MEF-skolekurs September 9 avdelingsstyremøter 2 regionråds-/seksjonsrådsmøter 8 medlemsmøter 5 seminarer Hovedstyremøte 3 i Loen Anleggstreff Moss Dyrskun Loen-dagene 3 medlemsturer, bl.a. til Krakow og Island Veterantreff i Kroatia 21 MEF-skolekurs Regionsjefmøte Oktober 7 avdelingsstyremøter 1 regionråds-/seksjonsrådsmøte 4 medlemsmøter 1 medlemstur til Munchen 24 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte November 20 avdelingsstyremøter 5 regionråds-/seksjonsrådsmøter 7 medlemsmøter 4 seminarer Temadager Skog 1 medlemstur til Kiel Hovedstyremøte 4 32 MEF-skolekurs Desember 1 avdelingsstyremøte 2 regionråds-/seksjonsrådsmøter 11 medlemsmøter 2 seminarer Representantskapsmøte 2 Analysedagen tall og fakta om anleggsbransjen 9 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte 11

12 Utmerkelser og æresmedlemmer Fortjenstmedaljer utdelt i 2013 Gull Brende AS Dovre Entreprenør AS Dyrud & Tollefsrud AS Follo Truckutleie AS H & K Sandnes AS Maskinanlegg AS Målselv Maskin & Transport AS Råde Graveservice AS Georg Stangeland AS Arve Storsve Bernt Arvid Stoum Eirik Bye Ingvar Samdal Jostein Idar Sætnan Kjell Olav Westrum Leif Arne Asla Reidar Hagen Harald Halvorsrud Aage Sørum Kristian Gulliksen Kristian Stubberud Birger Nyheim Solve Furnes Bjørn Larsen Gudmund Nilsen Sølv Anleggsvirksomhet AS Finn Thomsen Alstad Maskinbedrift AS Jan Edgar Følvik Brende AS Kjell Joar Krogstad Roger Hofstad T. Engene AS Frits Halgunset Follo Truckutleie AS Alf Ragnar Hagen Odd Østlie Furuseth Maskin Torstein Sveen Leif Grimsrud AS Nils Vaglen Harstad Maskin AS Arnold Inge Johansen Dag Rune Ellingsen Oddbjørn Sollund Jordalen Entreprenør AS Knut Mundal Leif Gjelland John Kleveland AS Inge Gundersen Maskinanlegg AS Bjørn Børresen Georg Stangeland AS Arve Skadsem Gry Stangeland Lunde Fortjenstmedalje GULL Fortjenstmedalje SØLV Plakett for 50 års medlemskap fra Brødrene Alseth AS Lesja Bulldozerlag AS Topaas og Haug AS Plakett for 25 års medlemskap fra Arild Kolstad AS Arnfinn Ørbæk AS Arvid Tveit Carl C. Fon AS Drugli Maskin AS Einar Wester Erling S. Moe AS Ivar H. Eikeberg AS Jarle Norbye AS Jordalen Entreprenør AS Jostein Jespersen Maskin Kai Hallingrød Kjell Kortnes Knut Harestad Kåre Haaland AS Morterud & Ramse AS Myrslo Skogavvirkning AS Namdalseid Skogservice AS Ottar Skjold Maskin AS Ryeng Anlegg AS Skansen Entreprenør A/S Skarvang Skogsdrift AS Steffensen M. & T. AS Æresmedlemmer Ulf Ramberg Carlsson Malvin Nilsen Magne Nærum 12

13 MEF som bransjeorganisasjon MEFs mål er å fremme bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser. MEFs landsomfattende apparat står til rådighet for å hjelpe medlemmene når de trenger det, og bistår med svar og hjelp i mange ulike spørsmål og saker. Næringspolitisk arbeid Flaggsaker 2013 MEFs hovedstyre har siden 1998 hvert år vedtatt næringspolitiske flagg saker. Flaggsakene skal være overordnet alle de næringspolitiske aktivitetene som utføres i MEF, både sentralt og i avdelingene. Flaggsakene i 2013 var: 1. Økt kunnskap om og fornyelse av VA-nettet i kommune-norge 2. Minst 45 prosent økning i NTP og mer effektive planprosesser 3. Kontrakter tilpasset våre bransjer MEF som næringspolitisk aktør MEF har i 2013 arbeidet fortløpende med integrering av de næringspolitiske flaggsakene. Det har vært jobbet godt med mange næringspolitiske saker med god næringspolitisk bredde. Dokumentasjon av viktige forhold og fakta for bransjen har vært en viktig prioritering for næringspolitisk avdeling, og har i 2013 ikke minst blitt brukt i forbindelse med MEFs arbeid rettet mot Stortingsvalget Løpende fokusering på alternative finansieringsmuligheter og viktigheten av helhetlig og kontinuerlig finansiering for å sikre økt forutsigbarhet, rasjonell framdrift og god gjennomføringsevne for veg- og baneprosjekter har stått høyt på dagsorden også i Videre ble det jobbet godt for å sikre et differensiert kontraktregime der hele anleggsbransjen, både små, mellomstore og store bedrifter, kunne delta i konkurransen om prosjektene. Hovedstyre og representantskap har drøftet et stort antall enkeltsaker. Disse er fulgt opp og behandlet av administrasjonen både ved hovedkontoret i Oslo og ved regionskontorene. MEF legger vekt på å framstå som en seriøs og profesjonell næringspolitisk aktør. MEF har gode næringspolitiske kontakter med relevante miljøer, både organisasjoner, Statens vegvesen med region- og distriktsvegkontorene samt aktuelle departementer som Samferdselsdepartementet, Næringsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Veg og VA var hovedsakene i påvirkningsarbeidet. Arbeidet har foregått med utgangspunkt i hovedstyret, MEFs hovedadministrasjon i Oslo og fra MEFs regionskontorer i nært samarbeid med avdelingenes tillitsvalgte. Arbeidet med å synliggjøre MEFs ståsted og standpunkter pågår kontinuerlig og er en høyt prioritert oppgave. Dokumentasjon og analyse MEF gjennomførte i juni og desember Fakta- og analysedag for anleggsbransjen. Det ble her presentert analyser av MEF-bedriftenes kapasitet til å bygge veg og VA-anlegg, tall for omsetningen og konkurransesituasjonen i bransjen. I tillegg ble det presentert en oversikt over ordrereserver, ansettelsesplaner, lønnsomheten og antall konkurser blant MEF-bedriftene. Analysene for høsten 2013 viser en fortsatt økning i omsetningen for typisk anleggsvirksomhet veg, jernbane og grunnarbeid. Derimot gikk omsetningen for virksomheter innen vann- og avløp svakt ned i 2013 sammenliknet med året før. Oppdragsmengden fra Statens vegvesen har vært meget stor og aldri hatt større verdi enn i Oppdragene har imidlertid vært skjevt fordelt mellom regionene, der region øst og region vest hadde flest prosjekter, mens region nord og sør hadde relativt få prosjekter. Dette er nærmere redegjort for i MEF-notat nr Selv om antall prosjekter har økt og verdien på prosjektene samlet sett har økt betraktelig fra 2012, har gjennomsnittlig antall tilbydere per kontrakt holdt seg på et akseptabelt nivå i Dette tyder på at anleggsbransjen er robust og tilpasningsdyktig. Samtidig melder bedriftene om betydelig ledig kapasitet til vegbygging gjennom hele MEF konstaterer at det fortsatt er et stort forbedringspotensiale når det gjelder hvordan kontraktene i regi av Statens vegvesen blir fordelt utover året. MEF har i 2013 publisert kvartalsvise analyser basert på anbudsoversikten fra Statens vegvesen, med hovedfokus på antall kontrakter, kontraktsverdi og konkurransesituasjon. MEF er den eneste aktøren som systematisk analyserer disse dataene, og både Doffin og «Forum for offentlige anskaffelser» gjengir funnene i sine nyhetsbrev. MEFs analyser er et nyttig hjelpemiddel i det næringspolitiske påvirkningsarbeidet og dette får organisasjonen god respons på. MEF-notater MEF har publisert 5 MEF-notater i 2013: MEF-notat nr.1 Tariffoppgjøret og bedriften MEF-notat nr.2 Anleggsbransjen Fakta og analyse juni 2013 MEF-notat nr.3 Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet MEF-notat nr.4 Fokus på VA-Norge III åtte kommuner på Østlandet MEF-notat nr.5 Anleggsbransjen Fakta og analyse desember 2013 Vann og avløp MEF-notat nr. 4, 2013: Fokus på VA-Norge III åtte kommuner på Østlandet er en oppfølging av MEF-notat 1:2012 om status for 45 utvalgte kommuner i Norge. MEF-notat 4:2013 går i dybden på åtte østlandskommuner med både kvalitativ- og kvantitativ analyse. MEF skal fortsette med Fokus på VA- Norge-serien i det videre arbeidet med vann og avløp. Anleggsdagene 2013 hadde en egen VA-dag med aktuelle tema innen VA. Næringspolitisk avdeling har deltatt på en rekke faglige møter og seminarer i løpet av året. MEF er medlem i følgende organer innen VA: Norsk Vannforening, Norsk Vann, Opplysningsutvalget for VA-ledningsnett (OVAL), Referansekomité for vann, avløp og sanitær i Norsk Standard og VAnnforsk. OVAL og Referansekomiteen hadde begge fire møter i OVAL ga ut fem VA-Infobrosjyrer i

14 Miljøpolitikk Avfallsdagene 2013 ble arrangert på Rica Holmenkollen Park Hotell 6. og 7. mars med 203 deltakere. Konferansen holdt en sterk faglig profil. Styret for Gjenvinning og Avfallshåndtering vedtok, for å gi arrangementet et løft, å flytte arrangementet til Gardermoen for kommende år for å dra nytte av arrangementserfaringen fra Anleggsdagene på samme hotell. MEF har en sentral rolle i Nasjonal Handlingsplan for Byggog Anleggsavfall (NHP) og planverk nr 3 ble publisert i oktober. NHP3 gjelder fram til 2016 og tar sikte på å overgå både Regjeringens og EUs målsettinger for sortering av BA-avfall. MEF har ansvaret for område to av tre, Informasjon og kunnskap, og har en sentral rolle i å formidle NHPs prosjekter ut til berørte bransjer. MEF er medlem i Avfallsforsk, som er et nettverk som skal samarbeide om forsknings- og utviklingsprosjekter og om å søke om midler til slike. Det ble avholdt flere møter i 2013 samt en workshop med MEF som vertskap. MEF er assosiert medlem av Avfall Norge og har deltatt på faglige arrangementer i deres regi i løpet av året. MEF er dessuten medlem av Nasjonal handlingsplan for BA-avfall, bransjenettverk for gjenvinningsfaget. MEF inngikk i 2013 en samarbeidsavtale med Norsk Forening for Farlig Avfall (NFFA) hvor formålet er å øke kunnskapen om farlig avfall blant MEFs medlemmer, og gi et samlet løft for innsamling på landsbasis. MEF har deltatt aktivt i utarbeidelsen av NS 9432, Standard for planlegging og utførelse av renovasjonstjenester. Standarden er under sluttføring og forventes publisert i Regjeringen la i august fram sin Avfallsstrategi for de kommende år. For MEFs medlemmer vil denne strategien gi utslag i økt fokus på materialgjenvinning av plast, tekstiler, fiskeriavfall og fritidsbåter. I tillegg har strategien et klart fokus på reduksjon av matavfall, og bedre kontroll med farlig avfall. MEF er skeptiske til om strategien vil gi noen nevneverdige effekter da målsettingene for fokusområdene er få og beskjedne. MEF stiller seg også kritisk til forslaget om private bedrifters tilknytningsplikt til offentlige avfallssug der dette er aktuelt. Lovforslaget ble møtt med samlet kritikk fra MEF, Virke og Norsk Industri. Sammen med Norsk Industri fikk MEF i 2013 utarbeidet to rapporter som så på effektene av enerettstildeling av håndtering av husholdningsavfall og på prisnivåene på de forskjellige tildelingsløsningene. Rapportene konkluderte med at det er mange positive effekter av å oppheve kommunenes monopol på håndtering av husholdningsavfall. Dette er derfor en av MEFs flaggsaker i MEF startet i 2013 arbeidet med å revidere vår miljøpolitiske strategi. Arbeidet ferdigstilles i Strategien er lagt opp for å få endret klimapolitikk i retning av mer fornybar energi og mindre forurensende utslipp, og for å få en økt tilpasning til klimaendringer. Strategien foreslår hvordan MEF-bedrifter kan tilpasse seg og dra nytte av dette. Været og klimaforholdene i Norge har stadig blitt mer krevende og utfordrende. Dette fører til behov for økte investeringer både innen samferdsel og VA for å tilpasse anleggene til framtidige belastninger. MEF forventer at klimaspørsmål igjen kommer sterkere på den politiske dagsorden, både i forhold til forebygging og tilpasning. MEFs nye KS-/HMS-system gjør det lettere for bedriftene å dokumentere økte krav til miljøkompetanse og/eller miljøsertifisering. KS-/HMS-systemet er et viktig verktøy i forhold til stadig økende krav om miljøkompetanse fra oppdragsgivernes side. Eierskiftealliansen MEF har også i 2013 deltatt i Eierskiftealliansen som arbeider for økt kunnskap for å bevare verdiene i små og mellomstore virksomheter som skifter eier eller gjennomgår et generasjonsskifte. Alliansen består av MEF, NHO, VIRKE, Sparebank 1-gruppen, Nordea, Bedriftsforbundet og Innovasjon Norge. I løpet av 2013 ble det også etablert regionale Eierskifteallianser i Trøndelag, Hordaland og i Buskerud, Vestfold og Telemark der MEF deltar. Aktiviteten er trappet ned for Oslofjordregionen der alliansens arbeid har blitt gjennomført fra 2011 til Det foreligger en egen prosjektrapport og evaluering av arbeidet. Aktiviteten i 2013 har i tillegg til i Oslofjordregionen i økende grad vært knyttet til arbeid i Trøndelag, Hordaland, Buskerud, Vestfold og Telemark. Alliansen for norsk, privat eierskap MEF er medlem i Alliansen for norsk, privat eierskap. Dette er en bred næringsallianse bestående av 11 næringsorganisasjoner som jobber for å få avviklet formuesskatten på arbeidende kapital. Alliansen har i 2013 avholdt møter med Magnhild M. Kleppa (Sp), Borghild Tenden (V) og Gunnar Gundersen og Svein Flåtten (H). Alliansen har blant annet vært omtalt i E24 og NRK Ytring. MEF har også selv frontet formuesskattesaken ved debattinnlegg i regionalpressen i forkant av stortingsvalget. Videre har Alliansen laget to informasjonsfilmer om formuesskatt, med bedriftseksempler fra enkelte av organisasjonene. Jack Valleraune fra Sarpsborg Park & Anlegg deltok fra MEF. 3. desember ble toppledermøte i Alliansen avholdt. Samtlige organisasjoner var representert. I tillegg deltok statssekretær Jørgen Næsje (Frp). Møtet konkluderte med at det vil være vanskelig å få politisk gjennomslag for Alliansens modell for fritak for formuesskatt på arbeidende kapital. Alliansen vil i stedet jobbe for å oppnå satsreduksjoner og økt bunnfradrag, med fjerning av formuesskatten som det endelige målet. Dette vil ikke endre alliansens argumentasjon. Fokus vil fortsatt være på de negative effektene formuesskatten har på private næringsdrivende. 14

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 The Norwegian Assosiation of Motor Car Dealers and Service Organisations 1 Innhold God fart i 2011 3 Forbundet i 2011 4 Markedet

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien anleggs samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien 8 40 46 Nr. 3-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Byggegrop i særklasse NYHET! MITSUBISHI L200-178

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2010 Innhold Milepæler Side 3 1. Organisasjon Side 4 2. Juridisk avdeling Side 5 3. Ettermarkedsavdelingen Side 8 4. Informasjonskanaler Side 15 5. Bilavgiftene Side

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av 2002. Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier,

Detaljer

Iskald start på 2010

Iskald start på 2010 anleggs Langfingret gravejobb toyota Landcruiser tok tyvene med gps 26 34 56 nr. 1-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Iskald start på 2010 Vi ønsker velkommen

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Rekordår for lærlinger. Nr. 3-2012 53. ÅRGANG NTP 2014-2023 AVFALLSDAGENE UTLEIE I SKUDDET

ANLEGGS MASKINEN. Rekordår for lærlinger. Nr. 3-2012 53. ÅRGANG NTP 2014-2023 AVFALLSDAGENE UTLEIE I SKUDDET ANLEGGS MASKINEN NTP 2014-2023 AVFALLSDAGENE UTLEIE I SKUDDET 8 18 32 Nr. 3-2012 53. ÅRGANG OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Rekordår for lærlinger Laserkampanje Mikrofynlasere for bruk

Detaljer