Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. Menneskene Konferansene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene"

Transkript

1 Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2013 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1

2 Innhold Leder 3 Overordnet organisasjonsstruktur 4 MEFs organisasjon 5 Hovedstyret Representantskapet 7 MEF som arbeidsgiverorganisasjon 8 Tall og fakta 8 Arbeidsgiver- og tariffsaker 9 MEF-året Utmerkelser og æresmedlemmer 12 MEF som bransjeorganisasjon 13 Næringspolitisk arbeid 13 Kommunikasjon og media 15 Anleggsmaskinen 15 Kompetanseutvikling 15 Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene 15 Andre medlemstilbud 16 MEFs ØKONOMI 18 MEF resultatregnskap 22 MEF noter 25 MEF revisorberetning 33 MEF Service AS årsberetning MEF Service AS ØKONOMI 36 MEF Service AS resultatregnskap 39 MEF Service AS noter 42 MEF Service AS revisorberetning 47 På forsiden: Jens Isak Borge i Henrik Steine AS Foto: Jørn Søderholm 2

3 Leder Stor aktivitet mellom landsmøtene 2013 var et mellom-landsmøte-år, og var preget av oppfølging av vedtak og saker som ble vedtatt på Landsmøtet i Alta, og samtidig forberedelser til Landsmøtet i Sandefjord i Landet fikk også en ny regjering i oktober, og det var god aktivitet i organisasjonen rundt om i landet både før og etter 9. september med å knytte kontakter med politikerne som var på valg og som ble valgt. Arbeidet med omleggingen av kontingentsystemet går sin gang, og det vil bli gitt en grundig orientering på Landsmøtet om helheten i denne saken. Selv om det Landsmøtet skal ta stilling til denne gangen kun er en justering av årsavgiften i MEF, er det viktig å dokumentere at de endringene som gjøres styrker MEF som organisasjon i årene framover til beste for medlemsbedriftene. Arbeidet i 2013 har vært preget av aktiviteten i det Organisasjonsutvalget som hovedstyret nedsatte høsten Dette var ett av de første tiltakene i oppfølgingen av Strategisk plan som ble vedtatt på Landsmøtet i Alta. Utvalget fikk som mandat å vurdere og komme med forslag til hvordan MEF kan styrke og utvikle det faglige arbeidet for ulike faggrupper. Som en del av arbeidet skulle Organisasjonsutvalget gjennomgå MEFs organisasjonsstruktur. Utvalgets innstilling ble grundig drøftet og behandlet i organisasjonen, og har munnet ut i et oppsummerende vedtak i Hovedstyret i mars I hovedstyrets vedtak oppsummeres alle tilbakemeldingene og forslagene fra organisasjonen og hoved styret gir sine anbefalinger. Det er nå administrasjonens ansvar i samråd med Hovedstyret å følge opp og arbeide videre med Hovedstyrets anbefalinger og vedtak. De næringspolitiske flaggsakene som Hovedstyret hvert år vedtar er også styrende for prioriteringer og aktivitet gjennom året. Arnstein Repstad leder Trond Johannesen administrerende direktør Arbeidet med å skape oppmerksomhet omkring behov og muligheter for VA-fornyelse i noen kommuner i hvert fylke som er valgt ut av MEFs avdelingsstyrer fortsatte i 2013 og var en oppfølging og forsterkning av et arbeid som ble igangsatt i Det ble også i løpet av året utgitt et MEF-notat som analyserte VA-standarden i åtte østlandskommuner. En annen av flaggsakene var målet om minst 45 prosent økning i den nye Nasjonal Transportplan. Fasiten er at det i den nye NTP ble vedtatt en målsetning om mer enn 50 prosent økning. MEFs mål må derfor kunne sies å være oppnådd i første omgang, selv om det er bevilgningene over de årlige budsjettene som vil være «lakmustesten» på om NTP vil bli oppfylt i perioden. Flaggsaken «Kontrakter tilpasset våre bransjer» ble det arbeidet kontinuerlig med gjennom 2013, og dette arbeidsmålet ble videreført også i 2014, da dette er et viktig og utfordrende område å påvirke den nye regjeringen på. I 2013 har det også vært sterkt satset på KS/HMS-arbeidet. Det er store forventninger til det moderniserte og oppgraderte KS/HMS-systemet som blir lansert våren Systemets tekniske plattform er oppgradert og fornyet og det er gjort en rekke funksjonelle forenklinger. En ny KS/ HMS-stilling er opprettet og vil bli besatt i løpet av året. Vi håper det samlede tilbudet MEF gir oppleves som en støtte og hjelp til medlemsbedriftene uansett hva utfordringene måtte være. Vårt mål er å levere en solid og sterk MEF-organisasjon. Vel møtt på Landsmøtet i Sandefjord! 3

4 Overordnet organisasjonsstruktur MEF Service AS MEF konsern MEF sentralt MEF konsern består av MEF Service AS og MEF sentralt og samtlige fylkes- og fagavdelinger. MEF har arbeidsgiveransvaret for Opplæringskontorene for Anleggs- og bergfagene (OKAB), og håndterer alt som har med personalforhold, lønn, innkjøp og lignende for OKAB. MEF fylkesog fagavdelinger Opplæringskontorer for Anleggsog Bergfagene 4

5 MEFs organisasjon Landsmøte Forbundet har 20 fylkes- og fagavdelinger, inkludert Oslo/ Akershus og Agder. De tre fagavdelingene er Skog, Brønnog spesialboring samt Gjenvinning og avfallshåndtering og utgjør Seksjon Ressurs og miljø. Representantskap Landsmøte Landsmøtet avholdes hvert annet år innen 30. juni. Hver avdeling velger en delegat for hvert påbegynt 20. medlem. Hovedstyrets leder, styremedlemmer og administrerende direktør skal møte på Landsmøtet. Hovedstyre Representantskap Representantskapet består av avdelingenes styreledere, eventuelt vararepresentanter. Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører for ett år av gangen. Hovedstyrets leder og administrerende direktør skal møte i Representantskapet. Hovedadministrasjon Hovedstyre Forbundet ledes av et hovedstyre på åtte personer, sju styremedlemmer med personlige varamedlemmer velges slik at hver region / seksjon er representert med ett styremedlem. Hovedstyrets leder velges separat i tillegg til disse. Hovedstyrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges for to år av gangen. Regionråd Regionråd Hver region / seksjon har et eget råd som består av regionens / seksjonens hovedstyremedlem, samt lederne i de enkelte avdelinger. Regionadministrasjon Avdelingsstyrer Forbundets 20 avdelinger velger eget styre og har egne vedtekter. Vedtektene må være godkjent av forbundets hovedstyre. Overfor forbundet opptrer hver avdeling samlet. Avdelingsstyrer Medlemsbedrifter MEF hadde 1959 medlemmer pr Hovedadministrasjon Hovedadministrasjonen er lokalisert i MEF-huset i Fred Olsensgt. 3 i Oslo. Regionadministrasjon Forbundet har seks regionkontorer, i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Sem ved Tønsberg og Hamar, samt avdelingskontorer i Oslo og Alta. Medlemsbedrifter 5

6 Hovedstyret Arnstein Repstad fra Vest-Agder er valgt til leder av MEFs hovedstyre. Nestleder er Kjell Arne Aurstad fra Møre og Romsdal. Landsmøtet 2012 valgte følgende hovedstyre: Leder Nestleder Arnstein Repstad Kjell Arne Aurstad Personllig Medlem varamedlem Region Øst: Trond Hulleberg Karl Kr. Nordby Region Sørøst: Petter Eckholdt Per H. Stokke Region Sørvest: Kjell Gilje Martin Nordbø Region Vest: Inge Melkevoll Martin Kronheim Region Midt: Kjell Arne Aurstad Øystein Syltern Region Nord: Svein Werner Sundquist Svein Erik Løvli Seksjon Ressurs og miljø: Olav Tenden Guttorm Kjelsvik Hovedstyrets arbeid Hovedstyret er sammensatt med en representant for hver av MEFs seks regioner og en representant for Seksjon Ressurs og miljø. Lederen er i tillegg valgt separat. I tillegg møter representantskapets ordfører på hovedstyrets møter. Hovedstyrets medlemmer har god kontakt med sine avdelinger og regioner og deltar aktivt i seksjons- og regionrådenes møter. Fylkesavdelingene avgir egne årsberetninger til avdelingsårsmøtene. Det har i 2013 vært god aktivitet i forbundet. Hovedstyret har i løpet av 2013 avholdt fem møter, hvorav ett telefonmøte. Hovedstyret prioriterer å være aktivt til stede ute i organisasjonen og på arenaer hvor det er viktig at MEF er representert. Hovedstyrets medlemmer deltar derfor på avdelingsårsmøter og på en del andre møter og arrangementer i avdelingene i den region/seksjon de representerer. Hovedstyret har behandlet 57 saker og uformelt drøftet mange andre saker i løpet av året. Disse er fulgt opp og behandlet av administrasjonen både ved hovedkontoret i Oslo og ved regionkontorene. Saker som er behandlet er blant annet det næringspolitiske arbeidet inkludert fakta og analyse, bremsetesting av tunge kjøretøy, MEFs HMS-undersøkelse, kabler i grunnen, ulykker i anleggsbransjen inkludert skade- og ulykkesforebyggende tiltak, organisasjonsutvalgets arbeid og innstilling om MEFs organisasjon, nye fullmaktsregler, MEF-skolen og topplederprogrammet, CE-merking og godkjenning av maskiner, MEF i media, tariffoppgjør/mellomoppgjør, forberedelser til landsmøtet 2014 og MEFs KS-/HMS-system. Hovedstyret har også drøftet Statsbudsjett og Revidert Nasjonalbudsjett, bedriftsundersøkelsen om situasjonen i MEFs medlemsbedrifter og næringspolitiske flaggsaker

7 Representantskapet Representantskapet/avdelingsledere Berit Sivertsen Representantskapets ordfører Guttorm Kjelsvik Representantskapets varaordfører Arne Kristian Granheim Lene Jørgensen Knut Joar Harsjøen Svein Nilsplass Carl Christian Fon Rolf Aafoskaas Ann-Therese Kristoffersen Asbjørn Sandås Dag Fisketjøn Henrik Steine Harald Kvame Arvid Gjerde Odd Einar Kne Dag Søbstad Tore Killi Jan Erik Opgård Monrad Lassemo Jon H. Skattebo Nordland Avdeling Gjenvinning- og avfallshåndtering Akershus Østfold Hedmark Oppland Vestfold Telemark Buskerud Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Troms Finnmark Avdeling Skog Avdeling Brønn- og spesialboring Representantskapets arbeid Representantskapet avholdt i 2013 to møter, henholdsvis i Stavanger og i Oslo, og behandlet 34 saker. Representantskapet består av avdelingens styreledere, eventuelt vararepresentanter. I representantskapet utveksles informasjon og erfaringer mellom avdelingslederne, og hovedstyrets leder og nestleder deltar i møtene. Representantskapets saker deles inn i tre områder: Kontrollerende saker, rådgivende saker samt kontaktfunksjonen styret avdeling administrasjon. Representant skapet velger sin ordfører og varaordfører på årets første møte. I årene mellom landsmøtene, som i 2013, behandles også saker i henhold til MEFs vedtekter pkt. 12, dvs godkjenning av årsberetning og regnskap for det foregående år. Representantskapet orienteres om framdriften i arbeidet med de næringspolitiske flaggsakene og strategiplanarbeidet, og representantskapet drøfter og kommer med innspill til andre viktige saker for bransjen. I 2013 har Representantskapet blitt orientert om, behandlet eller drøftet blant annet budsjett og regnskap, lokalavdelingenes økonomi og skatteforhold, bedriftsundersøkelsen, MEF i media, det næringspolitiske arbeidet, innstillingen om MEFs organisasjon, HMS-arbeid i MEF, kontingentsystemet, innspill til budsjett 2014, medlemsundersøkelsen og det videre arbeidet, tariffoppgjør 2013, status i avdelingene samt en rekke andre saker. 7

8 MEF som arbeidsgiverorganisasjon tall og fakta Finnmark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Troms Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Nordland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Nord-Trøndelag Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Oppland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Sogn og Fjordane Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Møre og Romsdal Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Sør-Trøndelag Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Hedmark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Oslo/Akershus Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Nord-Rogaland/ Hordaland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Sør-Rogaland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Agder Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Telemark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Østfold Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Buskerud Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Vestfold Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr

9 Sykefraværet: Totalt for 2012: 4,8% Egenmeldt fravær: 0,7% Korttidsfravær: 1,1% Langtidsfravær: 3,1% Antall bedrifter pr. 31/12-13 Antall MEF-bedrifter totalt Maskinentreprenører: Skogsentreprenører: Avfall og gjenvinning: Brønnborere/spesialborere: Antall ansatte Totalt i alle MEF-bedriftene: Maskinentreprenørbedrifter Skogsentreprenørbedrifter Gjenvinnings- og avfallshåndteringsbedrifter Brønnborere/spesialborere 1959 bedrifter 1765 bedrifter 112 bedrifter 60 bedrifter 22 bedrifter ansatte ansatte 488 ansatte 1658 ansatte 137 ansatte Eierstruktur i MEF-bedriftene Aksjeselskap: Personlige selskap: Andre eierformer: Totalomsetning i MEF-bedrifter 2012: Fordelt på bransjeområder: Maskinentreprenørene Skogsentreprenørene Gjenvinning og avfallshåndtering Brønnborere/spesialborere 1500 bedrifter 445 bedrifter 14 bedrifter 59,590 milliarder kroner 54,570 milliarder kroner 0,636 milliarder kroner 4,114 milliarder kroner 0,268 milliarder kroner Arbeidsgiver- og tariffsaker MEF er en arbeidsgiverorganisasjon med egen hovedavtale med LO. MEF har fire overenskomster, hvorav to er hengeavtaler med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Hengeavtalene ble inngått høsten Dette er overenskomst for Arbeidsledere mellom FLT og NHO og overenskomst for Tekniske Funksjonærer mellom FLT og NHO. Hovedavtalen mellom MEF og LO ble første gang undertegnet i 2003 og ble sist reforhandlet i februar MEFs egne overenskomster er overenskomst for Maskinentreprenørene, kalt Maskinoverenskomsten, som ble etablert i 1952 (landsdekkende) og overenskomst for Miljøvirksomheter, kalt Miljøoverenskomsten (landsdekkende), som ble framforhandlet og undertegnet i MEFs anleggsentreprenørbedrifter - arbeidsoppgaver Antall MEF-bedrifter med oppgaver innenfor: Vann og avløp 1346 bedrifter Bergsprengning 1121 bedrifter Masseforflytning/transport 1494 bedrifter Veibygging 1501 bedrifter Tomteutgraving 1398 bedrifter Sommer og vintervedlikehold 1074 bedrifter Betongarbeider 489 bedrifter Asfaltarbeider 236 bedrifter Anleggsgartnervirksomhet 550 bedrifter De andre medlemsgruppene i MEF arbeider med Skogsavvirkning 112 bedrifter Gjenvinning og avfallshåndtering 60 bedrifter Brønnboring 22 bedrifter Alle bransjeområdene i MEF, det vil si anleggsentreprenørvirksomhet, avfallshåndtering og gjenvinning, skogsentreprenørvirksomhet og brønnboring, er dekket av tariffavtale. Totalt har 196 medlemsbedrifter tariffavtale, hvorav 20 er på Miljøoverenskomsten. Antall bedrifter med tariffavtale utgjør omlag 10 prosent av alle medlemsbedriftene. 35 prosent av de ansatte i MEFs medlemsbedrifter er omfattet av tariffavtale. I tillegg til tariffpolitiske spørsmål hjelper administrasjonen i MEF medlemmene med andre arbeidsgiverrelaterte spørsmål. MEFs juridiske avdeling, samt næringspolitisk avdeling, hadde mye arbeid i 2013 som gjaldt innarbeidingsordninger samt arbeidsrettslige og tariffrettslige spørsmål. Dette bekrefter trenden om at MEF som organisasjon og medlemmene har mer fokus og kunnskap innen arbeidslivsspørsmål. MEF håndterer mange tvistesaker i forbindelse med ulik forståelse av tariffavtalen. MEF har i nært samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund arbeidet med å modernisere Maskinoverenskomsten i Arbeidet har hatt som målsetting å gjøre avtalen enklere å forstå og å bruke. Arbeidsgiverdagen 2013 Arbeidsgiverdagen ble arrangert for andre gang 21. mars på Gardermoen. Konferansen er et initiativ for å nå alle medlemsbedriftene i MEF, både de med og de uten tariffavtale. Til sammen deltok 133 personer fra 79 medlemsbedrifter. 9

10 MEF-året 2013 Januar 13 avdelingsstyremøter 1 avdelingsårsmøte 1 medlemsmøte 1 seminar Anleggsdagene 25 MEF-skolekurs Februar 10 avdelingsstyremøter 8 avdelingsårsmøter 1 medlemsmøte 1 seminar 31 MEF-skolekurs Mars 10 avdelingsstyremøter 11 avdelingsårsmøter 3 medlemsmøter Avfallsdagene Arbeidsgiverdagen 2 seminarer 2 medlemsturer til Gran Canaria Hovedstyremøte 1 19 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte April 8 avdelingsstyremøter 1 regionråds-/seksjonsrådsmøte 5 medlemsmøter 2 seminarer 2 medlemsturer, til Bauma og scootertur i Finnmark 20 MEF-skolekurs Mai 12 avdelingsstyremøter 6 regionråds-/seksjonsrådsmøter 6 medlemsmøter 2 seminarer 2 medlemsturer til Malaga 5 MEF-skolekurs 10

11 Juni 9 avdelingsstyremøter 1 regionråds-/seksjonsrådsmøte 5 medlemsmøter Analysedagen tall og fakta om anleggsbransjen Hovedstyremøte 2 Representantskapsmøte 1 Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse MEFA 2013 på Sola ved Stavanger 1 medlemstur til Elmia 8 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte Juli 1 seminar August 10 avdelingsstyremøter 2 medlemsturer, Skibladner og Bergen 13 MEF-skolekurs September 9 avdelingsstyremøter 2 regionråds-/seksjonsrådsmøter 8 medlemsmøter 5 seminarer Hovedstyremøte 3 i Loen Anleggstreff Moss Dyrskun Loen-dagene 3 medlemsturer, bl.a. til Krakow og Island Veterantreff i Kroatia 21 MEF-skolekurs Regionsjefmøte Oktober 7 avdelingsstyremøter 1 regionråds-/seksjonsrådsmøte 4 medlemsmøter 1 medlemstur til Munchen 24 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte November 20 avdelingsstyremøter 5 regionråds-/seksjonsrådsmøter 7 medlemsmøter 4 seminarer Temadager Skog 1 medlemstur til Kiel Hovedstyremøte 4 32 MEF-skolekurs Desember 1 avdelingsstyremøte 2 regionråds-/seksjonsrådsmøter 11 medlemsmøter 2 seminarer Representantskapsmøte 2 Analysedagen tall og fakta om anleggsbransjen 9 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte 11

12 Utmerkelser og æresmedlemmer Fortjenstmedaljer utdelt i 2013 Gull Brende AS Dovre Entreprenør AS Dyrud & Tollefsrud AS Follo Truckutleie AS H & K Sandnes AS Maskinanlegg AS Målselv Maskin & Transport AS Råde Graveservice AS Georg Stangeland AS Arve Storsve Bernt Arvid Stoum Eirik Bye Ingvar Samdal Jostein Idar Sætnan Kjell Olav Westrum Leif Arne Asla Reidar Hagen Harald Halvorsrud Aage Sørum Kristian Gulliksen Kristian Stubberud Birger Nyheim Solve Furnes Bjørn Larsen Gudmund Nilsen Sølv Anleggsvirksomhet AS Finn Thomsen Alstad Maskinbedrift AS Jan Edgar Følvik Brende AS Kjell Joar Krogstad Roger Hofstad T. Engene AS Frits Halgunset Follo Truckutleie AS Alf Ragnar Hagen Odd Østlie Furuseth Maskin Torstein Sveen Leif Grimsrud AS Nils Vaglen Harstad Maskin AS Arnold Inge Johansen Dag Rune Ellingsen Oddbjørn Sollund Jordalen Entreprenør AS Knut Mundal Leif Gjelland John Kleveland AS Inge Gundersen Maskinanlegg AS Bjørn Børresen Georg Stangeland AS Arve Skadsem Gry Stangeland Lunde Fortjenstmedalje GULL Fortjenstmedalje SØLV Plakett for 50 års medlemskap fra Brødrene Alseth AS Lesja Bulldozerlag AS Topaas og Haug AS Plakett for 25 års medlemskap fra Arild Kolstad AS Arnfinn Ørbæk AS Arvid Tveit Carl C. Fon AS Drugli Maskin AS Einar Wester Erling S. Moe AS Ivar H. Eikeberg AS Jarle Norbye AS Jordalen Entreprenør AS Jostein Jespersen Maskin Kai Hallingrød Kjell Kortnes Knut Harestad Kåre Haaland AS Morterud & Ramse AS Myrslo Skogavvirkning AS Namdalseid Skogservice AS Ottar Skjold Maskin AS Ryeng Anlegg AS Skansen Entreprenør A/S Skarvang Skogsdrift AS Steffensen M. & T. AS Æresmedlemmer Ulf Ramberg Carlsson Malvin Nilsen Magne Nærum 12

13 MEF som bransjeorganisasjon MEFs mål er å fremme bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser. MEFs landsomfattende apparat står til rådighet for å hjelpe medlemmene når de trenger det, og bistår med svar og hjelp i mange ulike spørsmål og saker. Næringspolitisk arbeid Flaggsaker 2013 MEFs hovedstyre har siden 1998 hvert år vedtatt næringspolitiske flagg saker. Flaggsakene skal være overordnet alle de næringspolitiske aktivitetene som utføres i MEF, både sentralt og i avdelingene. Flaggsakene i 2013 var: 1. Økt kunnskap om og fornyelse av VA-nettet i kommune-norge 2. Minst 45 prosent økning i NTP og mer effektive planprosesser 3. Kontrakter tilpasset våre bransjer MEF som næringspolitisk aktør MEF har i 2013 arbeidet fortløpende med integrering av de næringspolitiske flaggsakene. Det har vært jobbet godt med mange næringspolitiske saker med god næringspolitisk bredde. Dokumentasjon av viktige forhold og fakta for bransjen har vært en viktig prioritering for næringspolitisk avdeling, og har i 2013 ikke minst blitt brukt i forbindelse med MEFs arbeid rettet mot Stortingsvalget Løpende fokusering på alternative finansieringsmuligheter og viktigheten av helhetlig og kontinuerlig finansiering for å sikre økt forutsigbarhet, rasjonell framdrift og god gjennomføringsevne for veg- og baneprosjekter har stått høyt på dagsorden også i Videre ble det jobbet godt for å sikre et differensiert kontraktregime der hele anleggsbransjen, både små, mellomstore og store bedrifter, kunne delta i konkurransen om prosjektene. Hovedstyre og representantskap har drøftet et stort antall enkeltsaker. Disse er fulgt opp og behandlet av administrasjonen både ved hovedkontoret i Oslo og ved regionskontorene. MEF legger vekt på å framstå som en seriøs og profesjonell næringspolitisk aktør. MEF har gode næringspolitiske kontakter med relevante miljøer, både organisasjoner, Statens vegvesen med region- og distriktsvegkontorene samt aktuelle departementer som Samferdselsdepartementet, Næringsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Veg og VA var hovedsakene i påvirkningsarbeidet. Arbeidet har foregått med utgangspunkt i hovedstyret, MEFs hovedadministrasjon i Oslo og fra MEFs regionskontorer i nært samarbeid med avdelingenes tillitsvalgte. Arbeidet med å synliggjøre MEFs ståsted og standpunkter pågår kontinuerlig og er en høyt prioritert oppgave. Dokumentasjon og analyse MEF gjennomførte i juni og desember Fakta- og analysedag for anleggsbransjen. Det ble her presentert analyser av MEF-bedriftenes kapasitet til å bygge veg og VA-anlegg, tall for omsetningen og konkurransesituasjonen i bransjen. I tillegg ble det presentert en oversikt over ordrereserver, ansettelsesplaner, lønnsomheten og antall konkurser blant MEF-bedriftene. Analysene for høsten 2013 viser en fortsatt økning i omsetningen for typisk anleggsvirksomhet veg, jernbane og grunnarbeid. Derimot gikk omsetningen for virksomheter innen vann- og avløp svakt ned i 2013 sammenliknet med året før. Oppdragsmengden fra Statens vegvesen har vært meget stor og aldri hatt større verdi enn i Oppdragene har imidlertid vært skjevt fordelt mellom regionene, der region øst og region vest hadde flest prosjekter, mens region nord og sør hadde relativt få prosjekter. Dette er nærmere redegjort for i MEF-notat nr Selv om antall prosjekter har økt og verdien på prosjektene samlet sett har økt betraktelig fra 2012, har gjennomsnittlig antall tilbydere per kontrakt holdt seg på et akseptabelt nivå i Dette tyder på at anleggsbransjen er robust og tilpasningsdyktig. Samtidig melder bedriftene om betydelig ledig kapasitet til vegbygging gjennom hele MEF konstaterer at det fortsatt er et stort forbedringspotensiale når det gjelder hvordan kontraktene i regi av Statens vegvesen blir fordelt utover året. MEF har i 2013 publisert kvartalsvise analyser basert på anbudsoversikten fra Statens vegvesen, med hovedfokus på antall kontrakter, kontraktsverdi og konkurransesituasjon. MEF er den eneste aktøren som systematisk analyserer disse dataene, og både Doffin og «Forum for offentlige anskaffelser» gjengir funnene i sine nyhetsbrev. MEFs analyser er et nyttig hjelpemiddel i det næringspolitiske påvirkningsarbeidet og dette får organisasjonen god respons på. MEF-notater MEF har publisert 5 MEF-notater i 2013: MEF-notat nr.1 Tariffoppgjøret og bedriften MEF-notat nr.2 Anleggsbransjen Fakta og analyse juni 2013 MEF-notat nr.3 Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet MEF-notat nr.4 Fokus på VA-Norge III åtte kommuner på Østlandet MEF-notat nr.5 Anleggsbransjen Fakta og analyse desember 2013 Vann og avløp MEF-notat nr. 4, 2013: Fokus på VA-Norge III åtte kommuner på Østlandet er en oppfølging av MEF-notat 1:2012 om status for 45 utvalgte kommuner i Norge. MEF-notat 4:2013 går i dybden på åtte østlandskommuner med både kvalitativ- og kvantitativ analyse. MEF skal fortsette med Fokus på VA- Norge-serien i det videre arbeidet med vann og avløp. Anleggsdagene 2013 hadde en egen VA-dag med aktuelle tema innen VA. Næringspolitisk avdeling har deltatt på en rekke faglige møter og seminarer i løpet av året. MEF er medlem i følgende organer innen VA: Norsk Vannforening, Norsk Vann, Opplysningsutvalget for VA-ledningsnett (OVAL), Referansekomité for vann, avløp og sanitær i Norsk Standard og VAnnforsk. OVAL og Referansekomiteen hadde begge fire møter i OVAL ga ut fem VA-Infobrosjyrer i

14 Miljøpolitikk Avfallsdagene 2013 ble arrangert på Rica Holmenkollen Park Hotell 6. og 7. mars med 203 deltakere. Konferansen holdt en sterk faglig profil. Styret for Gjenvinning og Avfallshåndtering vedtok, for å gi arrangementet et løft, å flytte arrangementet til Gardermoen for kommende år for å dra nytte av arrangementserfaringen fra Anleggsdagene på samme hotell. MEF har en sentral rolle i Nasjonal Handlingsplan for Byggog Anleggsavfall (NHP) og planverk nr 3 ble publisert i oktober. NHP3 gjelder fram til 2016 og tar sikte på å overgå både Regjeringens og EUs målsettinger for sortering av BA-avfall. MEF har ansvaret for område to av tre, Informasjon og kunnskap, og har en sentral rolle i å formidle NHPs prosjekter ut til berørte bransjer. MEF er medlem i Avfallsforsk, som er et nettverk som skal samarbeide om forsknings- og utviklingsprosjekter og om å søke om midler til slike. Det ble avholdt flere møter i 2013 samt en workshop med MEF som vertskap. MEF er assosiert medlem av Avfall Norge og har deltatt på faglige arrangementer i deres regi i løpet av året. MEF er dessuten medlem av Nasjonal handlingsplan for BA-avfall, bransjenettverk for gjenvinningsfaget. MEF inngikk i 2013 en samarbeidsavtale med Norsk Forening for Farlig Avfall (NFFA) hvor formålet er å øke kunnskapen om farlig avfall blant MEFs medlemmer, og gi et samlet løft for innsamling på landsbasis. MEF har deltatt aktivt i utarbeidelsen av NS 9432, Standard for planlegging og utførelse av renovasjonstjenester. Standarden er under sluttføring og forventes publisert i Regjeringen la i august fram sin Avfallsstrategi for de kommende år. For MEFs medlemmer vil denne strategien gi utslag i økt fokus på materialgjenvinning av plast, tekstiler, fiskeriavfall og fritidsbåter. I tillegg har strategien et klart fokus på reduksjon av matavfall, og bedre kontroll med farlig avfall. MEF er skeptiske til om strategien vil gi noen nevneverdige effekter da målsettingene for fokusområdene er få og beskjedne. MEF stiller seg også kritisk til forslaget om private bedrifters tilknytningsplikt til offentlige avfallssug der dette er aktuelt. Lovforslaget ble møtt med samlet kritikk fra MEF, Virke og Norsk Industri. Sammen med Norsk Industri fikk MEF i 2013 utarbeidet to rapporter som så på effektene av enerettstildeling av håndtering av husholdningsavfall og på prisnivåene på de forskjellige tildelingsløsningene. Rapportene konkluderte med at det er mange positive effekter av å oppheve kommunenes monopol på håndtering av husholdningsavfall. Dette er derfor en av MEFs flaggsaker i MEF startet i 2013 arbeidet med å revidere vår miljøpolitiske strategi. Arbeidet ferdigstilles i Strategien er lagt opp for å få endret klimapolitikk i retning av mer fornybar energi og mindre forurensende utslipp, og for å få en økt tilpasning til klimaendringer. Strategien foreslår hvordan MEF-bedrifter kan tilpasse seg og dra nytte av dette. Været og klimaforholdene i Norge har stadig blitt mer krevende og utfordrende. Dette fører til behov for økte investeringer både innen samferdsel og VA for å tilpasse anleggene til framtidige belastninger. MEF forventer at klimaspørsmål igjen kommer sterkere på den politiske dagsorden, både i forhold til forebygging og tilpasning. MEFs nye KS-/HMS-system gjør det lettere for bedriftene å dokumentere økte krav til miljøkompetanse og/eller miljøsertifisering. KS-/HMS-systemet er et viktig verktøy i forhold til stadig økende krav om miljøkompetanse fra oppdragsgivernes side. Eierskiftealliansen MEF har også i 2013 deltatt i Eierskiftealliansen som arbeider for økt kunnskap for å bevare verdiene i små og mellomstore virksomheter som skifter eier eller gjennomgår et generasjonsskifte. Alliansen består av MEF, NHO, VIRKE, Sparebank 1-gruppen, Nordea, Bedriftsforbundet og Innovasjon Norge. I løpet av 2013 ble det også etablert regionale Eierskifteallianser i Trøndelag, Hordaland og i Buskerud, Vestfold og Telemark der MEF deltar. Aktiviteten er trappet ned for Oslofjordregionen der alliansens arbeid har blitt gjennomført fra 2011 til Det foreligger en egen prosjektrapport og evaluering av arbeidet. Aktiviteten i 2013 har i tillegg til i Oslofjordregionen i økende grad vært knyttet til arbeid i Trøndelag, Hordaland, Buskerud, Vestfold og Telemark. Alliansen for norsk, privat eierskap MEF er medlem i Alliansen for norsk, privat eierskap. Dette er en bred næringsallianse bestående av 11 næringsorganisasjoner som jobber for å få avviklet formuesskatten på arbeidende kapital. Alliansen har i 2013 avholdt møter med Magnhild M. Kleppa (Sp), Borghild Tenden (V) og Gunnar Gundersen og Svein Flåtten (H). Alliansen har blant annet vært omtalt i E24 og NRK Ytring. MEF har også selv frontet formuesskattesaken ved debattinnlegg i regionalpressen i forkant av stortingsvalget. Videre har Alliansen laget to informasjonsfilmer om formuesskatt, med bedriftseksempler fra enkelte av organisasjonene. Jack Valleraune fra Sarpsborg Park & Anlegg deltok fra MEF. 3. desember ble toppledermøte i Alliansen avholdt. Samtlige organisasjoner var representert. I tillegg deltok statssekretær Jørgen Næsje (Frp). Møtet konkluderte med at det vil være vanskelig å få politisk gjennomslag for Alliansens modell for fritak for formuesskatt på arbeidende kapital. Alliansen vil i stedet jobbe for å oppnå satsreduksjoner og økt bunnfradrag, med fjerning av formuesskatten som det endelige målet. Dette vil ikke endre alliansens argumentasjon. Fokus vil fortsatt være på de negative effektene formuesskatten har på private næringsdrivende. 14

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Anleggsbransjen - Utvikling og marked

Anleggsbransjen - Utvikling og marked MEF-notat nr. 3 August 2015 Anleggsbransjen - Utvikling og marked Sterk vekst i anleggsbransjen de neste årene Flere store veikontrakter - og de blir større Mange lærlinger hos entreprenørene Lave forventninger

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Innhold Leder

Detaljer

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER.

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. UTFORDRINGER VED ARBEID I NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. - Hvem jeg representerer. - Erfaringer med graving i bakken luftlinjer. - Rettslig plassering. Kabeleier. Grunneier. Graveentreprenør. - Økonomiske

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Frokostmøte 4. juni Anleggsbransjen. Fakta- og analysedagen. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 4. juni Anleggsbransjen. Fakta- og analysedagen. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 4. juni 2014 Anleggsbransjen Fakta- og analysedagen Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten i anleggsbransjen Fokus på VA-Norge Status for anleggsmarkedet

Detaljer

ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN

ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 - Anleggsinvesteringene økte i 2015 gode prognoser for 2016 - Konkurransen om veikontraktene hardner til - 70 prosent av MEF-bedriftene oppgir å ha ledig kapasitet

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Policygruppe for bransjekontakt Trond Johannesen administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund Maskinentreprenørenes Forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 MASKINENTREPRENØRENES FORBUND & MEF SERVICE AS ÅRSBERETNING & REGNSKAP 2015. Foto: Runar Daler, MEF

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 MASKINENTREPRENØRENES FORBUND & MEF SERVICE AS ÅRSBERETNING & REGNSKAP 2015. Foto: Runar Daler, MEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 MASKINENTREPRENØRENES FORBUND & MEF SERVICE AS 1 Foto: Runar Daler, MEF INNHOLD Leder s. 3 Overordnet organisasjonsstruktur s. 4 MEFs organisasjon s. 5 Hovedstyret 2014-2016

Detaljer

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen Det viktigste for MEF og entreprenørene

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Tittel Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 2012 Innhold Leder s. 3 MEFs organisasjon

Detaljer

Bransjemøte MEF. Regionsjef Jørn C. Evensen

Bransjemøte MEF. Regionsjef Jørn C. Evensen Bransjemøte 2015 - MEF Regionsjef Jørn C. Evensen Tema Litt om MEF Utfordringer Konflikt-/tvistenivå mellom byggherre, rådgivende ing. og entreprenør Målsetninger Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) MEF

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

VEDTEKTER for MASKINENTREPRENØRENES FORBUND

VEDTEKTER for MASKINENTREPRENØRENES FORBUND VEDTEKTER for MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Vedtatt på landsmøtet 14. juni 2014. 1. Organisasjon Forbundet er en bransje-/arbeidsgiverorganisasjon for anleggs-, miljø- og maskinentreprenører i Norge. 2.

Detaljer

Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010?

Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010? Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010? Siri Ulvin informasjonssjef Maskinentreprenørenes Forbund Hvem er jeg? Informasjonssjef i MEF

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Frokostmøte om anleggsnæringen. Oslo,

Frokostmøte om anleggsnæringen. Oslo, Frokostmøte om anleggsnæringen Oslo, 01.11.2017 Hvem er vi? MEF organiserer 2 050 bedrifter på landsbasis. Disse sysselsetter 30 000 ansatte og har en samlet omsetning i underkant av 80 mrd. kroner. Våre

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 1 Januar 2015 Anleggsbransjen Fakta og analyse Gode ordrereserver blant entreprenørene, men mye ledig kapasitet på kort sikt Forskuttering av prosjekter vil gi bedre kapasitetsutnyttelse

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Buskerud Vestfold Telemark Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i OSLOFJORD VEST i samarbeid med Kongsberg Næringsforening Kongsberg den 23. oktober 2014 06.08.2013 1 Buskerud Vestfold Telemark

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

FORSLAG TIL STRATEGI FOR MEF

FORSLAG TIL STRATEGI FOR MEF FORSLAG TIL STRATEGI FOR MEF 2016-2020 1 Innledning Strategiutvalget i MEF og MEF Service AS avgir hermed sitt forslag til strategiplan for perioden 1.7.2016-20.06.2020. Utvalget har hatt 4 møter, og har

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling Foto: Jo Michael 4. kvartal 2009 Bemanningsbransjens utvikling Er krisen over? 2009 ble et svært vanskelig år for bemanningsbransjen. Da finanskrisen slo innover landet ble bemanningsbransjen truffet hardt.

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2016 ANLEGGSBRANSJEN

UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2016 ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2016 - Sterk vekst i anleggsinvesteringene Gode utsikter fram til 2018 MEF-bedriftene har store forventninger til egen lønnsomhet Vedvarende sterk konkurranse

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 Tid: 11. des. kl. 12.00-12. des. kl 13.00 Sted: Styremedlemmer: Radisson Blue Royal Hotel, Bergen Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson Christer

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED MEF-bedriftene melder om større oppdragsmengde enn for ett år siden Prognosene tilsier videre vekst i anleggsinvesteringene i 2017 Mange entreprenører konkurrerer

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

MEFs KS/HMS-system. Best mulig utførelse. Færrest mulig tvister. Norsk Vanns årskonferanse Trondheim 7. februar 2016

MEFs KS/HMS-system. Best mulig utførelse. Færrest mulig tvister. Norsk Vanns årskonferanse Trondheim 7. februar 2016 MEFs KS/HMS-system Best mulig utførelse. Færrest mulig tvister Norsk Vanns årskonferanse Trondheim 7. februar 2016 Tore A. Larsen, næringspolitisk rådgiver Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Kort om MEF

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Dato: 10.6.2011 Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord videre utvikling Bakgrunn for saken Brukermedvirkning

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 2012 FAKTA OG ANALYSE Sammendrag - anleggsmarkedet 2012 Statens

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer