Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. Menneskene Konferansene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene"

Transkript

1 Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2013 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1

2 Innhold Leder 3 Overordnet organisasjonsstruktur 4 MEFs organisasjon 5 Hovedstyret Representantskapet 7 MEF som arbeidsgiverorganisasjon 8 Tall og fakta 8 Arbeidsgiver- og tariffsaker 9 MEF-året Utmerkelser og æresmedlemmer 12 MEF som bransjeorganisasjon 13 Næringspolitisk arbeid 13 Kommunikasjon og media 15 Anleggsmaskinen 15 Kompetanseutvikling 15 Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene 15 Andre medlemstilbud 16 MEFs ØKONOMI 18 MEF resultatregnskap 22 MEF noter 25 MEF revisorberetning 33 MEF Service AS årsberetning MEF Service AS ØKONOMI 36 MEF Service AS resultatregnskap 39 MEF Service AS noter 42 MEF Service AS revisorberetning 47 På forsiden: Jens Isak Borge i Henrik Steine AS Foto: Jørn Søderholm 2

3 Leder Stor aktivitet mellom landsmøtene 2013 var et mellom-landsmøte-år, og var preget av oppfølging av vedtak og saker som ble vedtatt på Landsmøtet i Alta, og samtidig forberedelser til Landsmøtet i Sandefjord i Landet fikk også en ny regjering i oktober, og det var god aktivitet i organisasjonen rundt om i landet både før og etter 9. september med å knytte kontakter med politikerne som var på valg og som ble valgt. Arbeidet med omleggingen av kontingentsystemet går sin gang, og det vil bli gitt en grundig orientering på Landsmøtet om helheten i denne saken. Selv om det Landsmøtet skal ta stilling til denne gangen kun er en justering av årsavgiften i MEF, er det viktig å dokumentere at de endringene som gjøres styrker MEF som organisasjon i årene framover til beste for medlemsbedriftene. Arbeidet i 2013 har vært preget av aktiviteten i det Organisasjonsutvalget som hovedstyret nedsatte høsten Dette var ett av de første tiltakene i oppfølgingen av Strategisk plan som ble vedtatt på Landsmøtet i Alta. Utvalget fikk som mandat å vurdere og komme med forslag til hvordan MEF kan styrke og utvikle det faglige arbeidet for ulike faggrupper. Som en del av arbeidet skulle Organisasjonsutvalget gjennomgå MEFs organisasjonsstruktur. Utvalgets innstilling ble grundig drøftet og behandlet i organisasjonen, og har munnet ut i et oppsummerende vedtak i Hovedstyret i mars I hovedstyrets vedtak oppsummeres alle tilbakemeldingene og forslagene fra organisasjonen og hoved styret gir sine anbefalinger. Det er nå administrasjonens ansvar i samråd med Hovedstyret å følge opp og arbeide videre med Hovedstyrets anbefalinger og vedtak. De næringspolitiske flaggsakene som Hovedstyret hvert år vedtar er også styrende for prioriteringer og aktivitet gjennom året. Arnstein Repstad leder Trond Johannesen administrerende direktør Arbeidet med å skape oppmerksomhet omkring behov og muligheter for VA-fornyelse i noen kommuner i hvert fylke som er valgt ut av MEFs avdelingsstyrer fortsatte i 2013 og var en oppfølging og forsterkning av et arbeid som ble igangsatt i Det ble også i løpet av året utgitt et MEF-notat som analyserte VA-standarden i åtte østlandskommuner. En annen av flaggsakene var målet om minst 45 prosent økning i den nye Nasjonal Transportplan. Fasiten er at det i den nye NTP ble vedtatt en målsetning om mer enn 50 prosent økning. MEFs mål må derfor kunne sies å være oppnådd i første omgang, selv om det er bevilgningene over de årlige budsjettene som vil være «lakmustesten» på om NTP vil bli oppfylt i perioden. Flaggsaken «Kontrakter tilpasset våre bransjer» ble det arbeidet kontinuerlig med gjennom 2013, og dette arbeidsmålet ble videreført også i 2014, da dette er et viktig og utfordrende område å påvirke den nye regjeringen på. I 2013 har det også vært sterkt satset på KS/HMS-arbeidet. Det er store forventninger til det moderniserte og oppgraderte KS/HMS-systemet som blir lansert våren Systemets tekniske plattform er oppgradert og fornyet og det er gjort en rekke funksjonelle forenklinger. En ny KS/ HMS-stilling er opprettet og vil bli besatt i løpet av året. Vi håper det samlede tilbudet MEF gir oppleves som en støtte og hjelp til medlemsbedriftene uansett hva utfordringene måtte være. Vårt mål er å levere en solid og sterk MEF-organisasjon. Vel møtt på Landsmøtet i Sandefjord! 3

4 Overordnet organisasjonsstruktur MEF Service AS MEF konsern MEF sentralt MEF konsern består av MEF Service AS og MEF sentralt og samtlige fylkes- og fagavdelinger. MEF har arbeidsgiveransvaret for Opplæringskontorene for Anleggs- og bergfagene (OKAB), og håndterer alt som har med personalforhold, lønn, innkjøp og lignende for OKAB. MEF fylkesog fagavdelinger Opplæringskontorer for Anleggsog Bergfagene 4

5 MEFs organisasjon Landsmøte Forbundet har 20 fylkes- og fagavdelinger, inkludert Oslo/ Akershus og Agder. De tre fagavdelingene er Skog, Brønnog spesialboring samt Gjenvinning og avfallshåndtering og utgjør Seksjon Ressurs og miljø. Representantskap Landsmøte Landsmøtet avholdes hvert annet år innen 30. juni. Hver avdeling velger en delegat for hvert påbegynt 20. medlem. Hovedstyrets leder, styremedlemmer og administrerende direktør skal møte på Landsmøtet. Hovedstyre Representantskap Representantskapet består av avdelingenes styreledere, eventuelt vararepresentanter. Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører for ett år av gangen. Hovedstyrets leder og administrerende direktør skal møte i Representantskapet. Hovedadministrasjon Hovedstyre Forbundet ledes av et hovedstyre på åtte personer, sju styremedlemmer med personlige varamedlemmer velges slik at hver region / seksjon er representert med ett styremedlem. Hovedstyrets leder velges separat i tillegg til disse. Hovedstyrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges for to år av gangen. Regionråd Regionråd Hver region / seksjon har et eget råd som består av regionens / seksjonens hovedstyremedlem, samt lederne i de enkelte avdelinger. Regionadministrasjon Avdelingsstyrer Forbundets 20 avdelinger velger eget styre og har egne vedtekter. Vedtektene må være godkjent av forbundets hovedstyre. Overfor forbundet opptrer hver avdeling samlet. Avdelingsstyrer Medlemsbedrifter MEF hadde 1959 medlemmer pr Hovedadministrasjon Hovedadministrasjonen er lokalisert i MEF-huset i Fred Olsensgt. 3 i Oslo. Regionadministrasjon Forbundet har seks regionkontorer, i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Sem ved Tønsberg og Hamar, samt avdelingskontorer i Oslo og Alta. Medlemsbedrifter 5

6 Hovedstyret Arnstein Repstad fra Vest-Agder er valgt til leder av MEFs hovedstyre. Nestleder er Kjell Arne Aurstad fra Møre og Romsdal. Landsmøtet 2012 valgte følgende hovedstyre: Leder Nestleder Arnstein Repstad Kjell Arne Aurstad Personllig Medlem varamedlem Region Øst: Trond Hulleberg Karl Kr. Nordby Region Sørøst: Petter Eckholdt Per H. Stokke Region Sørvest: Kjell Gilje Martin Nordbø Region Vest: Inge Melkevoll Martin Kronheim Region Midt: Kjell Arne Aurstad Øystein Syltern Region Nord: Svein Werner Sundquist Svein Erik Løvli Seksjon Ressurs og miljø: Olav Tenden Guttorm Kjelsvik Hovedstyrets arbeid Hovedstyret er sammensatt med en representant for hver av MEFs seks regioner og en representant for Seksjon Ressurs og miljø. Lederen er i tillegg valgt separat. I tillegg møter representantskapets ordfører på hovedstyrets møter. Hovedstyrets medlemmer har god kontakt med sine avdelinger og regioner og deltar aktivt i seksjons- og regionrådenes møter. Fylkesavdelingene avgir egne årsberetninger til avdelingsårsmøtene. Det har i 2013 vært god aktivitet i forbundet. Hovedstyret har i løpet av 2013 avholdt fem møter, hvorav ett telefonmøte. Hovedstyret prioriterer å være aktivt til stede ute i organisasjonen og på arenaer hvor det er viktig at MEF er representert. Hovedstyrets medlemmer deltar derfor på avdelingsårsmøter og på en del andre møter og arrangementer i avdelingene i den region/seksjon de representerer. Hovedstyret har behandlet 57 saker og uformelt drøftet mange andre saker i løpet av året. Disse er fulgt opp og behandlet av administrasjonen både ved hovedkontoret i Oslo og ved regionkontorene. Saker som er behandlet er blant annet det næringspolitiske arbeidet inkludert fakta og analyse, bremsetesting av tunge kjøretøy, MEFs HMS-undersøkelse, kabler i grunnen, ulykker i anleggsbransjen inkludert skade- og ulykkesforebyggende tiltak, organisasjonsutvalgets arbeid og innstilling om MEFs organisasjon, nye fullmaktsregler, MEF-skolen og topplederprogrammet, CE-merking og godkjenning av maskiner, MEF i media, tariffoppgjør/mellomoppgjør, forberedelser til landsmøtet 2014 og MEFs KS-/HMS-system. Hovedstyret har også drøftet Statsbudsjett og Revidert Nasjonalbudsjett, bedriftsundersøkelsen om situasjonen i MEFs medlemsbedrifter og næringspolitiske flaggsaker

7 Representantskapet Representantskapet/avdelingsledere Berit Sivertsen Representantskapets ordfører Guttorm Kjelsvik Representantskapets varaordfører Arne Kristian Granheim Lene Jørgensen Knut Joar Harsjøen Svein Nilsplass Carl Christian Fon Rolf Aafoskaas Ann-Therese Kristoffersen Asbjørn Sandås Dag Fisketjøn Henrik Steine Harald Kvame Arvid Gjerde Odd Einar Kne Dag Søbstad Tore Killi Jan Erik Opgård Monrad Lassemo Jon H. Skattebo Nordland Avdeling Gjenvinning- og avfallshåndtering Akershus Østfold Hedmark Oppland Vestfold Telemark Buskerud Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Troms Finnmark Avdeling Skog Avdeling Brønn- og spesialboring Representantskapets arbeid Representantskapet avholdt i 2013 to møter, henholdsvis i Stavanger og i Oslo, og behandlet 34 saker. Representantskapet består av avdelingens styreledere, eventuelt vararepresentanter. I representantskapet utveksles informasjon og erfaringer mellom avdelingslederne, og hovedstyrets leder og nestleder deltar i møtene. Representantskapets saker deles inn i tre områder: Kontrollerende saker, rådgivende saker samt kontaktfunksjonen styret avdeling administrasjon. Representant skapet velger sin ordfører og varaordfører på årets første møte. I årene mellom landsmøtene, som i 2013, behandles også saker i henhold til MEFs vedtekter pkt. 12, dvs godkjenning av årsberetning og regnskap for det foregående år. Representantskapet orienteres om framdriften i arbeidet med de næringspolitiske flaggsakene og strategiplanarbeidet, og representantskapet drøfter og kommer med innspill til andre viktige saker for bransjen. I 2013 har Representantskapet blitt orientert om, behandlet eller drøftet blant annet budsjett og regnskap, lokalavdelingenes økonomi og skatteforhold, bedriftsundersøkelsen, MEF i media, det næringspolitiske arbeidet, innstillingen om MEFs organisasjon, HMS-arbeid i MEF, kontingentsystemet, innspill til budsjett 2014, medlemsundersøkelsen og det videre arbeidet, tariffoppgjør 2013, status i avdelingene samt en rekke andre saker. 7

8 MEF som arbeidsgiverorganisasjon tall og fakta Finnmark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Troms Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Nordland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Nord-Trøndelag Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Oppland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Sogn og Fjordane Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Møre og Romsdal Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Sør-Trøndelag Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Hedmark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Oslo/Akershus Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Nord-Rogaland/ Hordaland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Sør-Rogaland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Agder Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Telemark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Østfold Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Buskerud Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Vestfold Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr

9 Sykefraværet: Totalt for 2012: 4,8% Egenmeldt fravær: 0,7% Korttidsfravær: 1,1% Langtidsfravær: 3,1% Antall bedrifter pr. 31/12-13 Antall MEF-bedrifter totalt Maskinentreprenører: Skogsentreprenører: Avfall og gjenvinning: Brønnborere/spesialborere: Antall ansatte Totalt i alle MEF-bedriftene: Maskinentreprenørbedrifter Skogsentreprenørbedrifter Gjenvinnings- og avfallshåndteringsbedrifter Brønnborere/spesialborere 1959 bedrifter 1765 bedrifter 112 bedrifter 60 bedrifter 22 bedrifter ansatte ansatte 488 ansatte 1658 ansatte 137 ansatte Eierstruktur i MEF-bedriftene Aksjeselskap: Personlige selskap: Andre eierformer: Totalomsetning i MEF-bedrifter 2012: Fordelt på bransjeområder: Maskinentreprenørene Skogsentreprenørene Gjenvinning og avfallshåndtering Brønnborere/spesialborere 1500 bedrifter 445 bedrifter 14 bedrifter 59,590 milliarder kroner 54,570 milliarder kroner 0,636 milliarder kroner 4,114 milliarder kroner 0,268 milliarder kroner Arbeidsgiver- og tariffsaker MEF er en arbeidsgiverorganisasjon med egen hovedavtale med LO. MEF har fire overenskomster, hvorav to er hengeavtaler med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Hengeavtalene ble inngått høsten Dette er overenskomst for Arbeidsledere mellom FLT og NHO og overenskomst for Tekniske Funksjonærer mellom FLT og NHO. Hovedavtalen mellom MEF og LO ble første gang undertegnet i 2003 og ble sist reforhandlet i februar MEFs egne overenskomster er overenskomst for Maskinentreprenørene, kalt Maskinoverenskomsten, som ble etablert i 1952 (landsdekkende) og overenskomst for Miljøvirksomheter, kalt Miljøoverenskomsten (landsdekkende), som ble framforhandlet og undertegnet i MEFs anleggsentreprenørbedrifter - arbeidsoppgaver Antall MEF-bedrifter med oppgaver innenfor: Vann og avløp 1346 bedrifter Bergsprengning 1121 bedrifter Masseforflytning/transport 1494 bedrifter Veibygging 1501 bedrifter Tomteutgraving 1398 bedrifter Sommer og vintervedlikehold 1074 bedrifter Betongarbeider 489 bedrifter Asfaltarbeider 236 bedrifter Anleggsgartnervirksomhet 550 bedrifter De andre medlemsgruppene i MEF arbeider med Skogsavvirkning 112 bedrifter Gjenvinning og avfallshåndtering 60 bedrifter Brønnboring 22 bedrifter Alle bransjeområdene i MEF, det vil si anleggsentreprenørvirksomhet, avfallshåndtering og gjenvinning, skogsentreprenørvirksomhet og brønnboring, er dekket av tariffavtale. Totalt har 196 medlemsbedrifter tariffavtale, hvorav 20 er på Miljøoverenskomsten. Antall bedrifter med tariffavtale utgjør omlag 10 prosent av alle medlemsbedriftene. 35 prosent av de ansatte i MEFs medlemsbedrifter er omfattet av tariffavtale. I tillegg til tariffpolitiske spørsmål hjelper administrasjonen i MEF medlemmene med andre arbeidsgiverrelaterte spørsmål. MEFs juridiske avdeling, samt næringspolitisk avdeling, hadde mye arbeid i 2013 som gjaldt innarbeidingsordninger samt arbeidsrettslige og tariffrettslige spørsmål. Dette bekrefter trenden om at MEF som organisasjon og medlemmene har mer fokus og kunnskap innen arbeidslivsspørsmål. MEF håndterer mange tvistesaker i forbindelse med ulik forståelse av tariffavtalen. MEF har i nært samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund arbeidet med å modernisere Maskinoverenskomsten i Arbeidet har hatt som målsetting å gjøre avtalen enklere å forstå og å bruke. Arbeidsgiverdagen 2013 Arbeidsgiverdagen ble arrangert for andre gang 21. mars på Gardermoen. Konferansen er et initiativ for å nå alle medlemsbedriftene i MEF, både de med og de uten tariffavtale. Til sammen deltok 133 personer fra 79 medlemsbedrifter. 9

10 MEF-året 2013 Januar 13 avdelingsstyremøter 1 avdelingsårsmøte 1 medlemsmøte 1 seminar Anleggsdagene 25 MEF-skolekurs Februar 10 avdelingsstyremøter 8 avdelingsårsmøter 1 medlemsmøte 1 seminar 31 MEF-skolekurs Mars 10 avdelingsstyremøter 11 avdelingsårsmøter 3 medlemsmøter Avfallsdagene Arbeidsgiverdagen 2 seminarer 2 medlemsturer til Gran Canaria Hovedstyremøte 1 19 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte April 8 avdelingsstyremøter 1 regionråds-/seksjonsrådsmøte 5 medlemsmøter 2 seminarer 2 medlemsturer, til Bauma og scootertur i Finnmark 20 MEF-skolekurs Mai 12 avdelingsstyremøter 6 regionråds-/seksjonsrådsmøter 6 medlemsmøter 2 seminarer 2 medlemsturer til Malaga 5 MEF-skolekurs 10

11 Juni 9 avdelingsstyremøter 1 regionråds-/seksjonsrådsmøte 5 medlemsmøter Analysedagen tall og fakta om anleggsbransjen Hovedstyremøte 2 Representantskapsmøte 1 Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse MEFA 2013 på Sola ved Stavanger 1 medlemstur til Elmia 8 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte Juli 1 seminar August 10 avdelingsstyremøter 2 medlemsturer, Skibladner og Bergen 13 MEF-skolekurs September 9 avdelingsstyremøter 2 regionråds-/seksjonsrådsmøter 8 medlemsmøter 5 seminarer Hovedstyremøte 3 i Loen Anleggstreff Moss Dyrskun Loen-dagene 3 medlemsturer, bl.a. til Krakow og Island Veterantreff i Kroatia 21 MEF-skolekurs Regionsjefmøte Oktober 7 avdelingsstyremøter 1 regionråds-/seksjonsrådsmøte 4 medlemsmøter 1 medlemstur til Munchen 24 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte November 20 avdelingsstyremøter 5 regionråds-/seksjonsrådsmøter 7 medlemsmøter 4 seminarer Temadager Skog 1 medlemstur til Kiel Hovedstyremøte 4 32 MEF-skolekurs Desember 1 avdelingsstyremøte 2 regionråds-/seksjonsrådsmøter 11 medlemsmøter 2 seminarer Representantskapsmøte 2 Analysedagen tall og fakta om anleggsbransjen 9 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte 11

12 Utmerkelser og æresmedlemmer Fortjenstmedaljer utdelt i 2013 Gull Brende AS Dovre Entreprenør AS Dyrud & Tollefsrud AS Follo Truckutleie AS H & K Sandnes AS Maskinanlegg AS Målselv Maskin & Transport AS Råde Graveservice AS Georg Stangeland AS Arve Storsve Bernt Arvid Stoum Eirik Bye Ingvar Samdal Jostein Idar Sætnan Kjell Olav Westrum Leif Arne Asla Reidar Hagen Harald Halvorsrud Aage Sørum Kristian Gulliksen Kristian Stubberud Birger Nyheim Solve Furnes Bjørn Larsen Gudmund Nilsen Sølv Anleggsvirksomhet AS Finn Thomsen Alstad Maskinbedrift AS Jan Edgar Følvik Brende AS Kjell Joar Krogstad Roger Hofstad T. Engene AS Frits Halgunset Follo Truckutleie AS Alf Ragnar Hagen Odd Østlie Furuseth Maskin Torstein Sveen Leif Grimsrud AS Nils Vaglen Harstad Maskin AS Arnold Inge Johansen Dag Rune Ellingsen Oddbjørn Sollund Jordalen Entreprenør AS Knut Mundal Leif Gjelland John Kleveland AS Inge Gundersen Maskinanlegg AS Bjørn Børresen Georg Stangeland AS Arve Skadsem Gry Stangeland Lunde Fortjenstmedalje GULL Fortjenstmedalje SØLV Plakett for 50 års medlemskap fra Brødrene Alseth AS Lesja Bulldozerlag AS Topaas og Haug AS Plakett for 25 års medlemskap fra Arild Kolstad AS Arnfinn Ørbæk AS Arvid Tveit Carl C. Fon AS Drugli Maskin AS Einar Wester Erling S. Moe AS Ivar H. Eikeberg AS Jarle Norbye AS Jordalen Entreprenør AS Jostein Jespersen Maskin Kai Hallingrød Kjell Kortnes Knut Harestad Kåre Haaland AS Morterud & Ramse AS Myrslo Skogavvirkning AS Namdalseid Skogservice AS Ottar Skjold Maskin AS Ryeng Anlegg AS Skansen Entreprenør A/S Skarvang Skogsdrift AS Steffensen M. & T. AS Æresmedlemmer Ulf Ramberg Carlsson Malvin Nilsen Magne Nærum 12

13 MEF som bransjeorganisasjon MEFs mål er å fremme bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser. MEFs landsomfattende apparat står til rådighet for å hjelpe medlemmene når de trenger det, og bistår med svar og hjelp i mange ulike spørsmål og saker. Næringspolitisk arbeid Flaggsaker 2013 MEFs hovedstyre har siden 1998 hvert år vedtatt næringspolitiske flagg saker. Flaggsakene skal være overordnet alle de næringspolitiske aktivitetene som utføres i MEF, både sentralt og i avdelingene. Flaggsakene i 2013 var: 1. Økt kunnskap om og fornyelse av VA-nettet i kommune-norge 2. Minst 45 prosent økning i NTP og mer effektive planprosesser 3. Kontrakter tilpasset våre bransjer MEF som næringspolitisk aktør MEF har i 2013 arbeidet fortløpende med integrering av de næringspolitiske flaggsakene. Det har vært jobbet godt med mange næringspolitiske saker med god næringspolitisk bredde. Dokumentasjon av viktige forhold og fakta for bransjen har vært en viktig prioritering for næringspolitisk avdeling, og har i 2013 ikke minst blitt brukt i forbindelse med MEFs arbeid rettet mot Stortingsvalget Løpende fokusering på alternative finansieringsmuligheter og viktigheten av helhetlig og kontinuerlig finansiering for å sikre økt forutsigbarhet, rasjonell framdrift og god gjennomføringsevne for veg- og baneprosjekter har stått høyt på dagsorden også i Videre ble det jobbet godt for å sikre et differensiert kontraktregime der hele anleggsbransjen, både små, mellomstore og store bedrifter, kunne delta i konkurransen om prosjektene. Hovedstyre og representantskap har drøftet et stort antall enkeltsaker. Disse er fulgt opp og behandlet av administrasjonen både ved hovedkontoret i Oslo og ved regionskontorene. MEF legger vekt på å framstå som en seriøs og profesjonell næringspolitisk aktør. MEF har gode næringspolitiske kontakter med relevante miljøer, både organisasjoner, Statens vegvesen med region- og distriktsvegkontorene samt aktuelle departementer som Samferdselsdepartementet, Næringsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Veg og VA var hovedsakene i påvirkningsarbeidet. Arbeidet har foregått med utgangspunkt i hovedstyret, MEFs hovedadministrasjon i Oslo og fra MEFs regionskontorer i nært samarbeid med avdelingenes tillitsvalgte. Arbeidet med å synliggjøre MEFs ståsted og standpunkter pågår kontinuerlig og er en høyt prioritert oppgave. Dokumentasjon og analyse MEF gjennomførte i juni og desember Fakta- og analysedag for anleggsbransjen. Det ble her presentert analyser av MEF-bedriftenes kapasitet til å bygge veg og VA-anlegg, tall for omsetningen og konkurransesituasjonen i bransjen. I tillegg ble det presentert en oversikt over ordrereserver, ansettelsesplaner, lønnsomheten og antall konkurser blant MEF-bedriftene. Analysene for høsten 2013 viser en fortsatt økning i omsetningen for typisk anleggsvirksomhet veg, jernbane og grunnarbeid. Derimot gikk omsetningen for virksomheter innen vann- og avløp svakt ned i 2013 sammenliknet med året før. Oppdragsmengden fra Statens vegvesen har vært meget stor og aldri hatt større verdi enn i Oppdragene har imidlertid vært skjevt fordelt mellom regionene, der region øst og region vest hadde flest prosjekter, mens region nord og sør hadde relativt få prosjekter. Dette er nærmere redegjort for i MEF-notat nr Selv om antall prosjekter har økt og verdien på prosjektene samlet sett har økt betraktelig fra 2012, har gjennomsnittlig antall tilbydere per kontrakt holdt seg på et akseptabelt nivå i Dette tyder på at anleggsbransjen er robust og tilpasningsdyktig. Samtidig melder bedriftene om betydelig ledig kapasitet til vegbygging gjennom hele MEF konstaterer at det fortsatt er et stort forbedringspotensiale når det gjelder hvordan kontraktene i regi av Statens vegvesen blir fordelt utover året. MEF har i 2013 publisert kvartalsvise analyser basert på anbudsoversikten fra Statens vegvesen, med hovedfokus på antall kontrakter, kontraktsverdi og konkurransesituasjon. MEF er den eneste aktøren som systematisk analyserer disse dataene, og både Doffin og «Forum for offentlige anskaffelser» gjengir funnene i sine nyhetsbrev. MEFs analyser er et nyttig hjelpemiddel i det næringspolitiske påvirkningsarbeidet og dette får organisasjonen god respons på. MEF-notater MEF har publisert 5 MEF-notater i 2013: MEF-notat nr.1 Tariffoppgjøret og bedriften MEF-notat nr.2 Anleggsbransjen Fakta og analyse juni 2013 MEF-notat nr.3 Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet MEF-notat nr.4 Fokus på VA-Norge III åtte kommuner på Østlandet MEF-notat nr.5 Anleggsbransjen Fakta og analyse desember 2013 Vann og avløp MEF-notat nr. 4, 2013: Fokus på VA-Norge III åtte kommuner på Østlandet er en oppfølging av MEF-notat 1:2012 om status for 45 utvalgte kommuner i Norge. MEF-notat 4:2013 går i dybden på åtte østlandskommuner med både kvalitativ- og kvantitativ analyse. MEF skal fortsette med Fokus på VA- Norge-serien i det videre arbeidet med vann og avløp. Anleggsdagene 2013 hadde en egen VA-dag med aktuelle tema innen VA. Næringspolitisk avdeling har deltatt på en rekke faglige møter og seminarer i løpet av året. MEF er medlem i følgende organer innen VA: Norsk Vannforening, Norsk Vann, Opplysningsutvalget for VA-ledningsnett (OVAL), Referansekomité for vann, avløp og sanitær i Norsk Standard og VAnnforsk. OVAL og Referansekomiteen hadde begge fire møter i OVAL ga ut fem VA-Infobrosjyrer i

14 Miljøpolitikk Avfallsdagene 2013 ble arrangert på Rica Holmenkollen Park Hotell 6. og 7. mars med 203 deltakere. Konferansen holdt en sterk faglig profil. Styret for Gjenvinning og Avfallshåndtering vedtok, for å gi arrangementet et løft, å flytte arrangementet til Gardermoen for kommende år for å dra nytte av arrangementserfaringen fra Anleggsdagene på samme hotell. MEF har en sentral rolle i Nasjonal Handlingsplan for Byggog Anleggsavfall (NHP) og planverk nr 3 ble publisert i oktober. NHP3 gjelder fram til 2016 og tar sikte på å overgå både Regjeringens og EUs målsettinger for sortering av BA-avfall. MEF har ansvaret for område to av tre, Informasjon og kunnskap, og har en sentral rolle i å formidle NHPs prosjekter ut til berørte bransjer. MEF er medlem i Avfallsforsk, som er et nettverk som skal samarbeide om forsknings- og utviklingsprosjekter og om å søke om midler til slike. Det ble avholdt flere møter i 2013 samt en workshop med MEF som vertskap. MEF er assosiert medlem av Avfall Norge og har deltatt på faglige arrangementer i deres regi i løpet av året. MEF er dessuten medlem av Nasjonal handlingsplan for BA-avfall, bransjenettverk for gjenvinningsfaget. MEF inngikk i 2013 en samarbeidsavtale med Norsk Forening for Farlig Avfall (NFFA) hvor formålet er å øke kunnskapen om farlig avfall blant MEFs medlemmer, og gi et samlet løft for innsamling på landsbasis. MEF har deltatt aktivt i utarbeidelsen av NS 9432, Standard for planlegging og utførelse av renovasjonstjenester. Standarden er under sluttføring og forventes publisert i Regjeringen la i august fram sin Avfallsstrategi for de kommende år. For MEFs medlemmer vil denne strategien gi utslag i økt fokus på materialgjenvinning av plast, tekstiler, fiskeriavfall og fritidsbåter. I tillegg har strategien et klart fokus på reduksjon av matavfall, og bedre kontroll med farlig avfall. MEF er skeptiske til om strategien vil gi noen nevneverdige effekter da målsettingene for fokusområdene er få og beskjedne. MEF stiller seg også kritisk til forslaget om private bedrifters tilknytningsplikt til offentlige avfallssug der dette er aktuelt. Lovforslaget ble møtt med samlet kritikk fra MEF, Virke og Norsk Industri. Sammen med Norsk Industri fikk MEF i 2013 utarbeidet to rapporter som så på effektene av enerettstildeling av håndtering av husholdningsavfall og på prisnivåene på de forskjellige tildelingsløsningene. Rapportene konkluderte med at det er mange positive effekter av å oppheve kommunenes monopol på håndtering av husholdningsavfall. Dette er derfor en av MEFs flaggsaker i MEF startet i 2013 arbeidet med å revidere vår miljøpolitiske strategi. Arbeidet ferdigstilles i Strategien er lagt opp for å få endret klimapolitikk i retning av mer fornybar energi og mindre forurensende utslipp, og for å få en økt tilpasning til klimaendringer. Strategien foreslår hvordan MEF-bedrifter kan tilpasse seg og dra nytte av dette. Været og klimaforholdene i Norge har stadig blitt mer krevende og utfordrende. Dette fører til behov for økte investeringer både innen samferdsel og VA for å tilpasse anleggene til framtidige belastninger. MEF forventer at klimaspørsmål igjen kommer sterkere på den politiske dagsorden, både i forhold til forebygging og tilpasning. MEFs nye KS-/HMS-system gjør det lettere for bedriftene å dokumentere økte krav til miljøkompetanse og/eller miljøsertifisering. KS-/HMS-systemet er et viktig verktøy i forhold til stadig økende krav om miljøkompetanse fra oppdragsgivernes side. Eierskiftealliansen MEF har også i 2013 deltatt i Eierskiftealliansen som arbeider for økt kunnskap for å bevare verdiene i små og mellomstore virksomheter som skifter eier eller gjennomgår et generasjonsskifte. Alliansen består av MEF, NHO, VIRKE, Sparebank 1-gruppen, Nordea, Bedriftsforbundet og Innovasjon Norge. I løpet av 2013 ble det også etablert regionale Eierskifteallianser i Trøndelag, Hordaland og i Buskerud, Vestfold og Telemark der MEF deltar. Aktiviteten er trappet ned for Oslofjordregionen der alliansens arbeid har blitt gjennomført fra 2011 til Det foreligger en egen prosjektrapport og evaluering av arbeidet. Aktiviteten i 2013 har i tillegg til i Oslofjordregionen i økende grad vært knyttet til arbeid i Trøndelag, Hordaland, Buskerud, Vestfold og Telemark. Alliansen for norsk, privat eierskap MEF er medlem i Alliansen for norsk, privat eierskap. Dette er en bred næringsallianse bestående av 11 næringsorganisasjoner som jobber for å få avviklet formuesskatten på arbeidende kapital. Alliansen har i 2013 avholdt møter med Magnhild M. Kleppa (Sp), Borghild Tenden (V) og Gunnar Gundersen og Svein Flåtten (H). Alliansen har blant annet vært omtalt i E24 og NRK Ytring. MEF har også selv frontet formuesskattesaken ved debattinnlegg i regionalpressen i forkant av stortingsvalget. Videre har Alliansen laget to informasjonsfilmer om formuesskatt, med bedriftseksempler fra enkelte av organisasjonene. Jack Valleraune fra Sarpsborg Park & Anlegg deltok fra MEF. 3. desember ble toppledermøte i Alliansen avholdt. Samtlige organisasjoner var representert. I tillegg deltok statssekretær Jørgen Næsje (Frp). Møtet konkluderte med at det vil være vanskelig å få politisk gjennomslag for Alliansens modell for fritak for formuesskatt på arbeidende kapital. Alliansen vil i stedet jobbe for å oppnå satsreduksjoner og økt bunnfradrag, med fjerning av formuesskatten som det endelige målet. Dette vil ikke endre alliansens argumentasjon. Fokus vil fortsatt være på de negative effektene formuesskatten har på private næringsdrivende. 14

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Innhold Leder

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER.

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. UTFORDRINGER VED ARBEID I NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. - Hvem jeg representerer. - Erfaringer med graving i bakken luftlinjer. - Rettslig plassering. Kabeleier. Grunneier. Graveentreprenør. - Økonomiske

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 MASKINENTREPRENØRENES FORBUND & MEF SERVICE AS ÅRSBERETNING & REGNSKAP 2015. Foto: Runar Daler, MEF

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 MASKINENTREPRENØRENES FORBUND & MEF SERVICE AS ÅRSBERETNING & REGNSKAP 2015. Foto: Runar Daler, MEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 MASKINENTREPRENØRENES FORBUND & MEF SERVICE AS 1 Foto: Runar Daler, MEF INNHOLD Leder s. 3 Overordnet organisasjonsstruktur s. 4 MEFs organisasjon s. 5 Hovedstyret 2014-2016

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

VEDTEKTER for MASKINENTREPRENØRENES FORBUND

VEDTEKTER for MASKINENTREPRENØRENES FORBUND VEDTEKTER for MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Vedtatt på landsmøtet 14. juni 2014. 1. Organisasjon Forbundet er en bransje-/arbeidsgiverorganisasjon for anleggs-, miljø- og maskinentreprenører i Norge. 2.

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 1 Januar 2015 Anleggsbransjen Fakta og analyse Gode ordrereserver blant entreprenørene, men mye ledig kapasitet på kort sikt Forskuttering av prosjekter vil gi bedre kapasitetsutnyttelse

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Buskerud Vestfold Telemark Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i OSLOFJORD VEST i samarbeid med Kongsberg Næringsforening Kongsberg den 23. oktober 2014 06.08.2013 1 Buskerud Vestfold Telemark

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 Tid: 11. des. kl. 12.00-12. des. kl 13.00 Sted: Styremedlemmer: Radisson Blue Royal Hotel, Bergen Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson Christer

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK. ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST

Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK. ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST Hva er LRSK? Fylkesvise komiteer under NOFs fylkeslag. Består av 3-4 respekterte ornitologer med god kunnskap om fylkets fuglefauna

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004)

ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004) ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004) Sigdal industriforening ble stiftet i møte 19.05.1999. Industriforeningen har 13 medlemsbedrifter. Styret har bestått av: Yngve Østenengen,

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer