Årsberetning og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

2 Innhold Leder s. 3 Mefs organisasjon-organisasjonskart s.4 Hovedstyret s. 5 Representantskapet s. 6 Æresmedlemmer s. 6 Utmerkelser s. 7 MEF som arbeidsgiverorganisasjon s. 8 - Antall bedrifte, ansatte og maskiner s. 8 - Tall og fakta s. 11 MEF som bransjeorganisasjon s MEF-året 2011 s Næringspolitisk arbeid s. 14 MEFs økonomi s. 18 MEF resultatregnskap s. 21 MEF noter s. 25 MEF revisor beretning s. 28 Årsberetning MESI AL s. 30 MESIs økonomi s. 31 MESI resultatregnskap s. 33 MESI noter s. 38 MESI revisor beretning s. 41 2

3 Leder Et år for konsolidering 2011 var i organisasjonsmessing sammenheng et mellomår mellom landsmøteårene. Og som sådan ble året preget av arbeid med viktige saker og forarbeid før landsmøtet i Strategiplanarbeidet som ble igangsatt i løpet av 2010 ble videreført i 2011 og Strategiutvalget la i løpet av 2011 fram forslag til ny Strategisk plan for MEF for perioden Hele organisasjonen, både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte hadde mulighet for å bidra, og forslaget ble diskutert både i Representantskapet og i Hovedstyret, som legger Strategiplanforslaget fram for Landsmøtet har også vært året for arbeid med forslag til endring av kontingentsystemet, revisjon av vedtektene og opprettelse av konfliktfond i MEF. Dette er saker som også kommer til behandling på Landsmøtet Medlemstallet stagnerte i 2011, noe vi vurderer som en konsekvens av etterdønninger av finanskrisen og omstillinger i den forbindelse. Like fullt er det grunn til å ha oppmerksomheten rettet mot hvordan MEF kan støtte og bidra til å styrke våre bransjer og bedrifter på ulike områder. Vi er glade for å kunne si at OKABs arbeid med å rekruttere lærlinger til våre bransjer gikk ufortrødent i 2011, og antall lærlinger økte med 9 prosent i løpet av året. Både samfunnet og ikke minst våre bransjer står foran en stor rekrutteringsutfordring i årene som kommer. OKABs arbeid er viktig i denne sammenhengen. Når vi så også ser at MEFskolens ulike kortere og lengre kurs og ikke minst skolene - også i 2011 var populære, så lover dette godt for kompetanseutviklingen framover. MEFs næringspolitiske arbeid er omfattende. Vi skal ivareta medlemmenes interesser i relevante politiske prosesser. Offentlig infrastruktur både når det gjelder veg, jernbane og vann og avløp har i mange år blitt forsømt og har i dag et stort vedlikeholdsetterslep. Det er derfor behov for en sterk økning i midler til vedlikehold og investeringer i veg, bane og vann og avløp. Det ligger an til en omfattende satsing på veg og jernbane i Nasjonal Transportplan som kommer i løpet av Arnstein Repstad leder Trond Johannesen administrerende direktør våren Vi regner med at myndighetene denne gangen virkelig får til en storsatsing. MEF har hatt et stort fokus på dette området i Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter til å være aktive og bruke de ulike tilbudene MEF har. Og er det noe dere savner, ta kontakt enten med tillitsvalgte eller ansatte og kom med ideer. Bare slik kan MEF bli enda bedre for deg og din bedrift! Oversikt over tillitsvalgte og ansatte finner du på www. mef.no 3

4 MEFs organisasjon Organisasjonskart Landsmøte Forbundet har 20 fylkes- og fagavdelinger, inkludert Oslo/Akershus og Agder. De tre fagavdelingene er Skog, Brønn- og spesialboring samt Gjenvinning og avfallshåndtering og utgjør Seksjon Ressurs og miljø. Representantskap Landsmøte Landsmøtet avholdes hvert annet år innen 31. mai. Hver avdeling velger en delegat for hvert påbegynt 20. medlem. Hovedadministrasjon Regionadministrasjon Hovedstyre Regionråd Avdelingsstyrer Medlemsbedrifter Representantskap Representantskapet består av avdelingenes styreledere, eventuelt vararepresentanter. Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører for ett år av gangen. Hovedstyrets leder og administrerende direktør skal møte i Representantskapet. Hovedstyre Forbundet ledes av et hovedstyre på åtte personer, sju styremedlemmer med personlige varamedlemmer velges slik at hver region / seksjon er representert med ett styremedlem. Hovedstyrets leder velges separat i tillegg til disse. Hovedstyrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges for to år av gangen. Regionråd Hver region / seksjon har et eget råd som består av regionens / seksjonens hovedstyremedlem, samt lederne i de enkelte avdelinger. Avdelingsstyrer Forbundets 20 avdelinger velger eget styre og har egne vedtekter. Vedtektene må være godkjent av forbundets hovedstyre. Overfor forbundet opptrer hver avdeling samlet. Medlemsbedrifter MEF hadde 1970 medlemmer pr Hovedadministrasjon Hovedadministrasjonen er lokalisert i MEF-huset i Fred Olsensgt. 3 i Oslo. Regionadministrasjon Forbundet har seks regionkontorer, i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Sem ved Tønsberg og Hamar, samt avdelingskontorer i Oslo og Alta. 4

5 Hovedstyret Arnstein Repstad fra Vest-Agder er leder av MEFs hovedstyre. Nestleder er Jon Sellæg fra Nord-Trøndelag. Hovedstyre valgt på Landsmøtet 2010: Leder Arnstein Repstad Nestleder Jon Sellæg Medlem: Personlig varamedlem: Region Øst: Jon A. Fosby Trond Hulleberg Region Sørøst: Petter Eckholdt Bjørn H. Madsen fram til desember 2010 Region Sørvest: Kjell Gilje Martin Nordbø Region Vest: Inge Melkevoll Henrik Steine Region Midt: Jon Sellæg Øystein Syltern Region Nord: Roger Moe Svein Werner Sundquist Seksjon Ressurs og miljø: Kjell Nyen Ole Weng Hovedstyrets arbeid Hovedstyret er sammensatt med en representant for hver av MEFs seks regioner og en representant for Seksjon Ressurs og miljø. Lederen er i tillegg valgt separat. I tillegg møter representantskapets ordfører på hovedstyrets møter. Hovedstyrets medlemmer har god kontakt med sine avdelinger og regioner og deltar aktivt i seksjons- og regionrådenes møter. Fylkesavdelingene avgir egne årsberetninger til avdelingsårsmøtene. Det har i 2011 vært god aktivitet i forbundet. Hovedstyret har i løpet av 2011 avholdt fem møter. Hovedstyret prioriterer å være aktivt til stede ute i organisasjonen og på arenaer hvor det er viktig at MEF er representert. Hovedstyrets medlemmer deltar derfor på avdelingsårsmøter og på en del andre møter og arrangementer i avdelingene i den region/seksjon de representerer. Hovedstyret har behandlet 77 saker og uformelt drøftet mange andre saker i løpet av året. Disse er fulgt opp og behandlet av administrasjonen både ved hovedkontoret i Oslo og ved regionkontorene. Saker som er behandlet er blant annet det nærings politiske arbeidet, tariffoppgjøret 2011, kabelpåvisning, lokalavdelingenes økonomi, miljøpolitisk grunnlag, strategisk plan , MEFs HMS-undersøkelse, tildelingskriterier i kontrakter, utbyggingsavtaler og mva, opprettelse av konfliktfond i MEF, forholdet MEF-MESI, nytt kontingentsystem, MEFs nettsider og medlemsbedriftenes innrapporteringer samt revidert grafisk profil. Hovedstyret har også drøftet Statsbudsjett og Revidert Nasjonalbudsjett, bedriftsundersøkelsen om situasjonen i MEFs medlemsbedrifter og næringspolitiske flaggsaker

6 Representantskapet Representantskapet/avdelingsledere Fritz-Ivar Lundbakk Agder Representantskapets ordfører Guttorm Kjelsvik Avdeling Gjenvinning- og avfallshåndtering Representantskapets varaordfører Trond Øiseth Akershus Lene Jørgensen Østfold Knut Joar Harsjøen Hedmark Svein Nilsplass Oppland Carl Christian Fon Vestfold Rolf Aafoskaas Telemark Knut Øynebråten Buskerud Martin Nordbø Rogaland Henrik Steine Hordaland Harald Kvame Sogn og Fjordane Arvid Gjerde Møre og Romsdal Torgeir Lian Nord-Trøndelag Dag Søbstad Sør-Trøndelag Berit Sivertsen Nordland Bjørnulf Nordmo Troms Jan Erik Opgård Finnmark Per H. Vergedal Avdeling Skog Jon H. Skattebo Avdeling Brønn- og spesialboring Representantskapets arbeid Representantskapet avholdt i 2011 to møter, henholdsvis i Trondheim og i Oslo, og behandlet 30 saker. Representantskapet består av avdelingens styreledere, eventuelt vararepresentanter. I representantskapet utveksles informasjon og erfaringer mellom avdelingslederne, og hovedstyrets leder og nestleder deltar i møtene. Representantskapets saker deles inn i tre områder: Kontrollerende saker, rådgivende saker samt kontaktfunksjonen styret avdeling administrasjon. Representantskapet orienteres om framdriften i arbeidet med de næringspolitiske flaggsakene og strategiplanarbeidet, og representantskapet drøfter og kommer med innspill til andre viktige saker for bransjen. I 2011 har Representantskapet blitt orientert om, behandlet eller drøftet blant annet budsjett og regnskap, prioriteringer fram mot valget 2011, tariffoppgjør 2011, kabelpåvisning, MEFs nettsider og medlemsbedriftenes innrapporteringer, revidert grafisk profil, endring av systemet for administrasjonsgebyr, strategisk plan , MEFs kontingentsystem, konfliktfond, skadeforebyggende arbeid samt en rekke andre saker. Æresmedlemmer Ulf Ramberg Carlsson Malvin Nilsen Magne Nærum 6

7 Utmerkelser Fortjenstmedaljer utdelt i 2011 Gull Arne Hernes AS Jan Gunnar Steig Stein Berg Jostein Raaen Bulldozer Maskinlag Ent. AS Frank Ivar Karlsen Dyrud & Tollefsrud AS Paul Hagen Elvenes Transport & Maskin AS Harry-Petter Johansen Fosby Drift AS Lars Fosby John Galten AS Geir Arild Nomerstad Leonhard Nilsen & Sønner AS Arnt Ole Jenssen Maskinentreprenør Arne Pettersen Odd Asle Johnsen Opsal og Fjelnset AS Ole Jonny Søreng Råde Graveservice A/S Arvid Isebakke Stein Ronny Karlsen Vestfold Fjellboring AS Reidar Andersen Sølv Alstad Maskinbedrift AS Arne Hernes AS Asfalt & Maskin AS Brødrene Gudbrandsen AS Busengdal Transport AS Dyrud & Tollefsrud AS Entr. Odd Steinar Hansen AS John Galten AS Jørgensen og Jørgensen AS Kolnes Maskin AS Leonhard Nilsen & Sønner AS Mellemstrand AS Råde Graveservice A/S Geir Guttormsen Arve Magnar Størseth Thomas Hans Hansson Gunnar Vevle Gunnar Rolf Anders Faraas Kolbjørn Nakken Ørjan Åslund Kari Mette Olderheim Hansen Odd Steinar Hansen Boye Hansen Olderheim Sverre Henrik Øien Roger Floden Tore Framnæs Nils Olav Roland Tommy Kvalvik Tarald Håland Arne Øyvind Martinsen Arild Edvind Horn Rune Nedrebø Charles Nicolaisen Plakett for 50 års medlemskap fra Brødrene Lomheim AS Moldjord Bygg og Anlegg AS Olimb Anlegg AS Repstad Anlegg AS Leif Grimsrud AS Erling Grimsrud AS Plakett for 25 års medlemskap fra Allum Transport AS Breivik Bil & Maskinservice Bruheim AS Entreprenør Ansgar Birkeland AS Græsli & Gullbrekken Gunnar Ragnar Felle Ingvar Hope Ivar Hansen Graveservice AS Jan Haslestad Graving & Transport AS Jernbetong AS Johan M. Blybakken Maskinst. Kalle Samuelsen Geir Atle Kløvning Kristian Kristiansen Maskinentr. AS Leikarnes Maskin AS Lund & Reistad AS Torbjørn Lutro Jan Milje Annfinn Miljeteig Herbjørn Nilssen A/S Nordenfjeldske brønn- og spes.bor. AS Ola Raaen AS Per Guldahl AS Ragnar T. Alvseike Reinertsen AS Reinhart Opsahl Reppen Maskinstasjon Sprengningsentreprenøren AS Roald Sunde Tilseth AS Vikane Entreprenør AS 7

8 MEF som arbeidsgiverorganisasjon Antall bedrifter, ansatte og maskiner utvikling fra 1. januar til 31. desember Nordland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Møre og Romsdal Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Sør-Trøndelag Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Nord-Trøndelag Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Sogn og Fjordane Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Hordaland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Rogaland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Agder Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Telemark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Oppland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Hedmark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Akershus Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Oslo Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Østfold Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Buskerud Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Vestfold Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr

9 Troms Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Finnmark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Sykefraværet: Totalt for 2010 (siste tilgjengelig statistikk) 4,0% Egenmeldt fravær 0,6% Korttidsfravær 0,7% Langtidsfravær 2,7% Antall bedrifter pr Antall MEF-bedrifter totalt 1970 bedrifter Maskinentreprenører: Skogsentreprenører: Avfall og gjenvinning: Brønnborere/spesialborere: 1759 bedrifter 123 bedrifter 68 bedrifter 20 bedrifter Antall ansatte Totalt i alle MEF-bedriftene: Maskinentreprenørbedrifter Skogsentreprenørbedrifter Gjenvinnings- og avfallshåndteringsbedrifter Brønnborere/spesialborere ansatte ansatte 477 ansatte 1748 ansatte 110 ansatte 9

10

11 MEF som arbeidsgiverorganisasjon Tall og fakta Eierstruktur i MEF-bedriftene Aksjeselskap: Personlige selskap: Andre eierformer: 1434 bedrifter 519 bedrifter 17 bedrifter Totalomsetning for bedriftene Totalomsetning i MEF-bedrifter 2010: 48,9 milliarder kroner Totalomsetning fordelt på bransjeområder: Maskinentreprenørene 44,5 milliarder kroner Skogsentreprenørene 0,5 milliarder kroner Gjenvinning og avfallshåndtering 3,6 milliarder kroner Brønnborere/spesialborere 0,2 milliarder kroner MEFs anleggsentreprenørbedrifter - arbeidsoppgaver Maskinentreprenørenes virksomhet spenner over flere arbeidsområder. Antall MEF-bedrifter med oppgaver innenfor: Vann og avløp 1347 bedrifter Bergsprengning 1155 bedrifter Masseforflytning/transport 1499 bedrifter Veibygging 1522 bedrifter Tomteutgraving 1339 bedrifter Sommer og vintervedlikehold 1057 bedrifter Betongarbeider 502 bedrifter Asfaltarbeider 233 bedrifter Anleggsgartnervirksomhet 517 bedrifter De andre medlemsgruppene i MEF arbeider med Skogsavvirkning 123 bedrifter Gjenvinning og avfallshåndtering 68 bedrifter Brønnboring 20 bedrifter Arbeidsgiver- og tariffsaker MEF er en arbeidsgiverorganisasjon med egen hovedavtale med LO. MEF har fem overenskomster, hvorav to er hengeavtaler med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Hengeavtalene ble inngått høsten Dette er Overenskomst for arbeidsledere mellom FLT og NHO og Overenskomst for tekniske funksjonærer mellom FLT og NHO. Hovedavtalen mellom MEF og LO ble første gang undertegnet i 2003 og ble sist reforhandlet i februar MEFs egne overenskomster er en landsdekkende overenskomst for Maskinentreprenørene, Maskinoverenskomsten, som ble etablert i 1952, landsdekkende overenskomst for Miljøvirksomheter, Miljøoverenskomsten, som ble framforhandlet og undertegnet i 2005 og en bedriftsoverenskomst som Leonhard Nilsen og Sønner Spitsbergen AS (LNSS) har på Svalbard. Denne overenskomsten ble etablert i 2001 da LNSS overtok noe av virksomheten fra Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS. Alle bransjeområdene i MEF, det vil si anleggsentreprenørvirksomhet, gjenvinning og avfallshåndtering, skogsentreprenørvirksomhet og brønnboring, er dekket av tariffavtale. Totalt har 193 medlemsbedrifter tariffavtale, hvorav 19 er på Miljøoverenskomsten. 35 prosent av de ansatte i MEFs medlemsbedrifter er omfattet av tariffavtale, mens 10 prosent av alle medlemsbedriftene har tariffavtale. I tillegg til tariffpolitiske spørsmål hjelper administrasjonen i MEF medlemmene med andre arbeidsgiverrelaterte spørsmål. MEFs juridiske avdeling og næringspolitisk avdeling hadde i 2011 mange henvendelser som angår arbeidsrettslige og tariffrettslige spørsmål. MEF håndterer mange tvistesaker med utgangspunkt i ulik forståelse av tariffavtalen. MEF for første gang til riksmeklingsmannen Nei ved uravstemningen for LNSS- avtalen på Svalbard førte til mekling mellom NAF og MEF hos riksmeklingsmannen i januar Riksmeklingsmann Kari Gjesteby ledet meklingen og det ble oppnådd enighet om en løsning etter to dagers mekling. Ny uravstemning ga ja-flertall og streik på Svalbard ble unngått. Tariffkonferansen 2011 Tariffkonferansen ble arrangert mandag 17. januar 2011 og det er 13. gangen konferansen arrangeres. I alt deltok 73 personer, av disse var 22 kvinner. Tariffkonferansen drøftet relevante tema for MEF som arbeidsgiverorganisasjon og sikret nyttige tilbakemeldinger til forhandlingsutvalgene før tariffoppgjøret. 11

12 MEF som bransjeorganisasjon MEF-året 2011 November 15 avdelingsstyremøter 3 regionrådsmøter/ seksjonsrådsmøter 7 medlemsmøter, Oslo-konferansen Fagtreff Brønnborere Temadager skog 1 hovedstyremøte 1 representantskapsmøte 34 MEF-skolekurs August 8 avdelingsstyremøter 1 regionrådsmøte/ seksjonsrådsmøte 1 medlemsmøte 1 medlemstur til Sverige 1 hovedstyremøte 11 MEF-skolekurs Juli 1 avdelingsstyremøte 2 MEF-skolekurs Desember 8 avdelingsstyremøter 2 regionrådsmøter/ seksjonsrådsmøter 3 medlemsmøter 13 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte September 12 avdelingsstyremøter 1 regionrådsmøte/seksjonsrådsmøte 7 medlemsmøter 1 medlemstur Anleggstreff Halden, Dyrskun, Loendagene, Veterantreff i Polen Høsttreff i Finnmark 12 MEF-skolekurs Regionsjefmøte Oktober 7 avdelingsstyremøter 1 medlemsmøte Medlemstur til Irland OKABs rekrutteringsdager 4 hovedstyremøter 17 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte 12

13 Januar 17 avdelingsstyremøter 1 avdelingsårsmøte Anleggsdagene Tariffkonferansen 13 MEF-skolekurs Februar 6 avdelingsstyremøter 14 avdelingsårsmøter 26 MEF-skolekurs April 6 avdelingsstyremøter 1 regionrådsmøte/seksjonsrådsmøte 4 medlemsmøter Medlemstur til Italia 20 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte Juni 9 avdelingsstyremøter 1 regionrådsmøte/seksjonsrådsmøte 4 medlemsmøter Anleggsmessen i Haugesund Frokostmøte tall og fakta om anleggsbransjen 6 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte 13 Mars 12 avdelingsstyremøter 1 regionrådsmøte/ seksjonsrådsmøte 5 avdelingsårsmøter 3 medlemsmøter Medlemstur til Hong Kong 2 medlemsturer til Gran Canaria Avfallsdagene 1 hovedstyremøte 27 MEF-skolekurs Mai 9 avdelingsstyremøter 4 regionrådsmøter/ seksjonsrådsmøter 2 medlemsturer til Sverige MEFA i Trondheim 2 hovedstyremøter 1 representantskapsmøte 12 MEF-skolekurs

14 MEF som bransjeorganisasjon Næringspolitisk arbeid Næringspolitiske flaggsaker 2011 MEFs hovedstyre har siden 1998 hvert år vedtatt næringspolitiske flaggsaker. Flaggsakene skal være overordnet alle de næringspolitiske aktivitetene som utføres i MEF, både sentralt og i avdelingene. Flaggsakene i 2011 var: 1. Sats på fylkesvegene anleggsbransjen har kapasitet 2. MEF - pådriver for fokus på VA i kommunevalgkampen 3. Like konkurransevilkår for offentlige og private bedrifter MEF som næringspolitisk aktør MEF arbeidet i 2011 med mange næringspolitiske saker over et bredt spekter. Det ble spesielt lagt vekt på dokumentasjon av viktige forhold og fakta for bransjen. MEF fortsatte arbeidet med å argumentere for alternativ finansiering av samferdselsprosjekter. MEFs forslag om å etablere et teknisk beregningsutvalg for samferdsel (TBU-S) etter modell fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, har satt større fokus på en bedre metode for nytte- kostnadsberegninger. I denne sammenheng er MEF godt fornøyd med at regjeringen i februar 2011 nedsatte en egen arbeidsgruppe for å se nærmere på metoder for nytte- kostnadsberegninger og samfunnsøkonomiske beregninger. MEF legger vekt på å framstå som en seriøs og profesjonell næringspolitisk aktør. MEF har gode næringspolitiske kontakter med relevante miljøer, både organisasjoner, Statens vegvesen med region- og distriktsvegkontorene samt aktuelle departementer som Samferdselsdepartementet, Næringsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. I mai 2011 knyttet MEF nye kontakter med fylkeskommunenes samferdselsansvarlige i et møte med Samferdselssjefkollegiet, dvs alle samferdselssjefene i fylkene. Møtet ble en fin anledning til å presentere MEFs analyser av anleggsbransjen og drøfte felles utfordringer. MEF arbeidet med å synliggjøre MEFs ståsted og standpunkter og påvirke politikere blant annet i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i Veg og vann og avløp var hovedsakene i dette arbeidet som foregikk med utgangspunkt i hovedstyret, MEFs hovedadministrasjon i Oslo og fra MEFs regionkontorer i nært samarbeid med avdelingenes tillitsvalgte. MEFs påvirkningsarbeid foregår kontinuerlig og er en høyt prioritert oppgave. Dokumentasjon og analyse I juni og i desember gjennomførte MEF Fakta- og analysedag om anleggsbransjen. På møtene ble det presentert analyser av ledig kapasitet til å bygge veg, vann og avløp og periodisering av anbudskonkurranser i regi av Statens vegvesen samt analyser av hvordan markedet fungerer. Strukturen i anleggsmarkedet ble drøftet og MEFs egenutviklede konjunkturindeks for anleggsbransjen basert på bedriftsdata for ordrereserve, arbeidskraftsituasjon og maskinpark ble presentert. Etter å ha vært negativ siden 2008 passerte indeksen fra negativ til positiv i Spørreundersøkelsene som danner grunnlaget for analysene av bransjen er i 2011 bygget inn i MEFs nye nettportal slik at medlemsbedriftene logger seg inn på egen side og besvarer undersøkelsene. Det er utviklet en egen kalender over innrapporteringene av bedriftsdata i løpet av året. Dataene danner et svært viktig grunnlag for MEF i det næringspolitiske arbeidet. MEF-notater MEF publiserte fem MEF-notater i 2011: MEF-notat nr.1 Miljøpolitikken i MEF MEF-notat nr.2 Anleggsbransjen Fakta og analyse juni 2011 MEF-notat nr.3 Vann og Avløp i Norge: Tilstand og tiltak MEF-notat nr.4 Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle MEF-notat nr.5 Anleggsbransjen Fakta og analyse desember 2011 Eierskiftealliansen MEF deltar i Eierskiftealliansen som arbeider for økt kunnskap for å bevare verdiene i små og mellomstore virksomheter som skifter eier eller gjennomgår et genera-sjonsskifte. Alliansen består av NHO, Virke, Sparebank 1-gruppen, Nordea, Bedriftsforbundet og MEF og mottar bl.a finansiering fra Innovasjon Norge. Alliansen har hatt sju møter og arrangert seks frokostmøter. Alliansen for norsk privat eierskap MEF deltok i 2011 som observatør i Alliansen for norsk privat eierskap, og ble formelt medlem fra Alliansen ble etablert i 2008 og består, i tillegg til MEF, av 10 nærings-organisasjoner; Virke, NHO, Bedriftsforbundet, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Norges Lastebileierforbund, Norges Rederiforbund, NORSKOG og Norges Fiskarlag. Til sammen representerer disse organisasjonene ca bedrifter som samlet sysselsetter over personer, noe som tilsvarer ca. halvparten av alle ansatte i privat sektor. Alliansen har kun en målsetting; å arbeide for å avvikle formuesskatten på arbeidende kapital, dvs. skatt på driftsmidler, varebeholdning, kundefordringer og driftslikviditet med mer. I tillegg til møter med stortings- og regjeringspolitikere presenterte Alliansen i 2011 sine synspunkter i høring til statsbudsjettet for Videre ble det utarbeidet en spørreundersøkelse som MEF skal gjennomføre blant medlemsbedriftene i Hovedfokus i 2012 vil være å finne bedriftseksempler som kan benyttes i Alliansens myndighetskontakt og mediearbeid. 14

15 MEF i media i 2011 MEF har i 2011 hatt 330 oppslag i media, både papir- og webpublisering, radio og TV. Blant oppslagene kan nevnes bred dekning av MEFs beskrivelse av tilstanden på vann og avløpsanleggene i norske kommuner. Oppslagene har favnet et variert saksfelt, og MEF har blant annet tatt for seg endringene i permitteringsregelverket, konkurransesituasjonen i anleggsbransjen, forenkling for næringslivet, regelverket knyttet til offentlige anskaffelser og behovet for nysatsning i skogsnæringen. I fagpressen har MEF oftest vært omtalt i Byggeindustrien, Tungt og Våre Veger. Vann og avløp MEF-notat nr Vann og avløp i Norge Tilstand og tiltak utkom i august Notatet gir en beskrivelse av tilstanden på VA-nettet i Norge og tiltak som bør settes i verk for å bedre standarden. Anleggsdagene 2011 hadde en egen VA-dag, den andre i rekken. Det ble besluttet å fortsette med egen VA-dag i MEF var også medarrangør for Fagtreff i Norsk Vanns ledningsnettgruppe i Kristiansand i oktober. Næringspolitisk avdeling har for øvrig deltatt som tilhører på en rekke faglige møter og seminarer i løpet av året. MEF deltar i følgende organer og faglige nettverk innen VA: Norsk Vannforening, Norsk Vann, Oval (Opplysningsutvalget for VA-ledningsnett), Referansekomité for vann, avløp og sanitær i Norsk Standard og Vannforsk. Oval og Referansekomiteen gjennomførte begge fire møter i Vannforsk er et nettverk som skal samarbeide om forsknings- og utviklingsprosjekter og om å søke om midler til slike. Det ble sendt en søknad om prosjektstøtte til Norges forskningsråd i 2011 med MEF som partner, men søknaden ble avslått. Det vil bli gjort et nytt forsøk i februar Miljøpolitikk Anleggsdagene 2011 hadde en egen Ressursgjenvinningsdag. Interessen var tilfredsstillende, men det ble for stort innholdsmessig overlapp med Avfallsdagene og Byggavfallsdagene. Dagen ble derfor besluttet ikke videreført i Avfallsdagene ble arrangert i mars. MEF er medlem i Avfallsforsk, et nettverk som skal samarbeide om forsknings- og utviklingsprosjekter og om å søke om midler til slike. Det ble sendt en søknad om prosjektstøtte til Norges forskningsråd i 2011 med MEF som partner, men søknaden ble avslått. Det vil bli gjort et nytt forsøk i februar MEF er assosiert medlem av Avfall Norge og har deltatt på en rekke faglige arrangementer i deres regi i løpet av året. MEF er medlem av bransjenettverk for gjenvinningsfaget samt komité for revisjon av NS 3430 og er medlem av og var leder i Nasjonal handlingsplan for BA-avfall i En rekke nye dokumenter ble lagt inn i MEFs KS-/HMS-system i 2011 for å gjøre det lettere for bedriftene å dokumentere økte krav til miljøkompetanse og/eller miljøsertifisering. MEFs hovedstyre vedtok i mai 2011 hovedpunkter i Miljøpolitisk strategi for MEF. Strategien er lagt opp for å møte endret klimapolitikk i retning av mer fornybar energi og mindre forurensende utslipp, og en økt tilpasning til klimaendringer. Strategien foreslår hvordan MEF-bedrifter kan tilpasse seg og dra nytte av dette. Tilbud til medlemmene MEFs mål er å fremme bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser. MEFs landsomfattende apparat står til rådighet for å hjelpe medlemmene når de trenger det, og bistår med svar og hjelp i mange ulike spørsmål og saker. og Medlemsnett I slutten av mai 2011 presenterte MEF ny hjemmeside på internett,. Der finnes kontaktinformasjon, nyheter og annen bransjerelatert informasjon. Medlemmene kan fra Internettsiden logge seg på Medlemsnettet, der hver MEF-bedrift har sin egen side hvor bedriften kan søke informasjon og legge inn fakta om bedriften. Bedriftene svarer også på ulike medlems- og bransjeundersøkelser via denne egne siden. I tillegg finnes bransje- og arbeidsgiverrelatert informasjon, skjemaer og informasjon om organisasjonen. MEFs ansatte i hele landet har et eget Intranett som felles kommunikasjonskanal. I løpet av 2011 ble det arbeidet videre med web-prosjektet med tanke på å videreutvikle presentasjonen av MEFs kurs- og studietilbud. Det har, siden lanseringen i mai og fram til årsskiftet 2011/2012 vært besøk på mef.no. MEF på Facebook MEF opprettet samtidig med lanseringen av nye hjemmesider også egen side på Facebook. Der publiseres en del av nyhetene fra mef.no samt en del annet stoff. Folk kan der også stille spørsmål og få svar om ulike saker. MEF ser Facebooksiden som en mulighet til å komme i bedre kontakt med nye grupper, spesielt ungdom. Ved årsskiftet hadde MEF 290 likere av denne siden. Anleggsmaskinen Alle medlemmer får, i tillegg til en rekke eksterne abonnenter, tilsendt Anleggsmaskinen, fagtidsskriftet som produseres i MEFs informasjonsavdeling og utgis av MEF. Anleggsmaskinen er medlem av Fagpressen og redigeres under Redaktørplakaten. Anleggsmaskinen ble i 2011 utgitt i 11 nummer. Anleggsmaskinen inneholder nyheter, næringspolitisk stoff, faglige reportasjer, portrettintervjuer, maskintester, juridisk og forsikringsfaglig spalte og nyheter fra MEFs avdelinger og regioner. 15

16 MEFs KS-/HMS-system Ved inngangen av 2009 ble MEFs nye KS-/HMS-system lansert. Systemet er skreddersydd for MEFs medlemsbedrifter og inneholdt ved utgangen av 2011 ca 405 dokumenter, rutinebeskrivelser, sjekklister og andre dokumenter. Systemet fungerer bra og stabilt, med få driftsproblemer. Systemet er dynamisk og blir kontinuerlig vedlikeholdt og oppdatert i tråd med de endringer og krav som bransjen arbeider under. Per var det 553 medlemsbedrifter som hadde tatt i bruk det nye systemet. Dette er en netto økning på ca 50 bedrifter i løpet av året. Vi merker en viss tilbakeholdenhet fra mindre MEF-bedrifter, på grunn av at de mener systemet er for omfattende. 1. juli 2011 ble det lansert en rekke endringer etter at det var gjennomført en større dokumentgjennomgang og revisjon. Nye revisjoner gjennomføres etter behov. Alle MEFs medlemsbedrifter kan benytte seg av KS-/HMSsystemet. Kontakt MEF for å bli registrert som kunde/ bruker av systemet. Gå inn på for å få kontaktinformasjon. Systemet har en lav inngangspris, og en liten årlig lisensavgift. Systemet er et prosjektrelatert dokumentbehandlings- og styringssystem. MEF har lagt vekt på at det skal være selvforklarende og enkelt å bruke. Videre har MEF forsøkt å ta hensyn til behovene til både små og store medlemsbedrifter. Dokumenter kan hentes fra MEFs bibliotek, og/eller egne dokumenter kan lastes opp. I tillegg til egne ansatte i bedriften kan tiltakshavere og andre involverte parter registreres på aktuelle prosjekter og få tilgang til disse via internett. I løpet av 2011 ble de 20 mest sentrale elektroniske blankettene fra Standard Norge lagt inn som en integrert del av systemet. Etter en innkjøringsperiode fungerer dette nå fint. Det er i løpet av 2011 gjennomført en rekke kurs for MEFmedlemmer i bruken av KS-/HMS-systemet, både i sentral og regional regi. Prosjektgruppen vil i løpet av 2012 begynne arbeidet med videreutviklingen av KS-/HMS-systemet. Veterantreff 2011 i Polen Veterantreff 2011 ble avviklet i perioden september i den polske hovedstaden Warszawa og i Krakow. Det ble arrangert utflukter til Auschwitz-Birkenau, Zakopane og til saltgruvene Wieliczka. 68 personer deltok. Medlemsbistand Hovedtyngden av medlemsbistanden skjer ved regionkontorene, MESI ALs juridiske avdeling og næringspolitisk avdeling. Eksempler på bistandsformer er hjelp ved konflikter av ulike slag samt råd og veiledning om regelverk som er relevante for maskinentreprenører og beslektede bransjer. Mesteparten av medlemsbistanden dekkes økonomisk gjennom serviceavgiften. Imidlertid er det noen former for spesialkompetanse som prises særskilt, og etter avtale med den enkelte medlemsbedrift. Mesteparten av medlemsbistanden dekkes av serviceavgiften til MESI AL. Juridisk avdeling har i 2011 bestått av fire advokater og en sekretær. I den utstrekning det har vært nødvendig har også juridisk avdeling benyttet seg av ekstern advokatbistand. MEFs juridiske avdeling yter medlemmene bistand på de fleste områder som er relevante fagområder for de respektive medlemsbedriftene. Juridisk avdeling yter betydelig bistand på området tariff- og arbeidsrett. De fleste henvendelser angår imidlertid entreprise-, kontrakts- og forsikringsrett, samt anbud og offent-lige anskaffelser. Juridisk avdeling vurderer konkrete saker etter henvendelse både pr. telefon, e-post og post. Medlemmer av MEF har rett til gratis bistand i anledning juridisk vurdering og rådgivning. Ved behov for direkte advokatbistand kan medlemmene benytte seg av avdelingens advokater til reduserte priser. Dette har ledet til at avdelingen også yter betydelig advokatbistand mot godtgjørelse. Salg Gjennom selskapet MESI AL blir medlemmene i MEF betjent gjennom salg av ulike produkter. Anleggskalenderen Anleggskalenderen 2012 er solgt i eksemplarer, nest høyeste antall noen gang, kun 2008 hadde flere solgte kalendere. Kalenderen er et produkt som blir godt mottatt og mye brukt av medlemsbedriftene, og den gjennomgår en årlig revisjon hva angår faglig innhold og annonsørregister. Kalenderen selges også til bedrifter i anleggsbransjen for øvrig. Medlemsmatrikkelen 2011 var siste året Medlemsmatrikkelen utkom. Heretter finnes den bare i elektronisk utgave. Medlemsoversikten er søkbar på. Handelsavtaler MEF har sentrale handelsavtaler med If Skadeforsikring, Statoil Fuel & Retail AS på drivstoff, smøremidler og kjemi, Telenor Norge AS på mobiltelefoni, fasttelefoni og bredbånd, Kjedehuset AS som Telenors forhandlerkjede av telefonirekvisita og andre teknologiprodukter og Storebrand Livsforsikring AS på pensjonsprodukter, gruppeliv og helseforsikring samt banktjenester. I tillegg har MEF regionale og avdelingsvise handelsavtaler med en rekke leverandører. Regionale / avdelingsvise fagturer MEFs avdelinger og regionskontorer har gjennom året arrangert flere og lengre fagturer for medlemmer både med og uten ledsagere. Med på disse turene er også ofte lokale handelsavtalepartnere, som ikke bare er viktige bidragsytere til MEF-avdelingenes økonomi, de bidrar også med mye nyttig og faglig informasjon til medlemsbedriftene. 16

17 Kompetanseutvikling, kurs og seminarer i 2011 MEF-skolen har stor aktivitet med mange kurs og kompetansehevende skoler. Til sammen ble det i 2011 gjennomført 197 kurs og skoler med 5091 deltakere. MEF arrangerte også Anleggsdagene i januar og Avfallsdagene i mars med til sammen 1080 deltakere. MEF gir rabatter til medlemsbedriftene. OKABs arbeid med oppfølging av lærlinger OKAB er bransjens egne opplæringskontorer. Oppfølgingen av lærlingene varierer noe fra kontor til kontor, både ut fra kontorets beliggenhet, antall ansatte, antall lærlinger og andre forhold. Men basis for OKABs arbeid er det felles kvalitetssikringssystem (KS-system) som kontorene har. Dette KS-systemet blir årlig justert ut fra innspill, og gir retningslinjer for hvordan kontorene skal følge opp og dokumentere lærlingenes utvikling i deres læreløp. OKAB har i løpet av 2011 videreført sitt intensive rekrutteringsarbeid overfor ungdom. OKAB har blant annet deltatt på både yrkesmesser, yrkesdager og skolebesøk i ungdomsskolenes avslutningsklasser og besøk ved videregående skoler med grunnkurs tilpasset medlemsbedriftenes fagområder. Det gjøres også et arbeid av en del medlemsbedrifter som enten i samarbeid med OKAB eller i egen regi deltar på messer, besøker skoler eller på annen måte aktivt markedsfører MEF-bedriftenes arbeidsområder. Rekruttering av lærlinger Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) formidler lærlinger til MEFs medlemsbedrifter. Pr. 1. januar 2012 har 932 lærlinger kontrakt. Lærlingene fordeler seg på følgende fag: Anleggsmaskinførere 613 Anleggsmaskinmekaniker 50 Vei og anlegg 98 Fjell og bergverk 81 Asfalt 4 Skogfaget 30 Anleggsgartner 44 Gjenvinningsfaget 7 Kranfaget 4 Betongfaget 1 17

18 MEFs økonomi Regnskapsprinsipper Organisasjonen består av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Service- og Innkjøpslag AL (MESI AL). Styreberetning og regnskap med tilhørende noter for MESI AL er presentert i en egen seksjon av årsberetningen. Resultat- og balanseoppstilling for MEF med tilhørende noter samt kontantstrømanalyse er innarbeidet i årsberetningen. Regnskapet er utarbeidet etter god regnskapsskikk samt god regnskapskikk for små foretak. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. MEFs ansatte MEF og MESI AL hadde 65 ansatte ved utgangen av Dette inkluderer opplæringskonsulentene i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB), som MEF har arbeidsgiveransvaret for. De ansatte er lokalisert på 14 steder rundt om i landet. I 2011 ble det arrangert fire felles samlinger der alle ansatte deltok. Tema for disse administrasjonssamlingene er organisasjonsspørsmål, MEFs verdier, næringspolitikk, aktuelle saker i bransjen og andre aktuelle tema. Flere av MEFs ansatte deltok i 2011 på ulike kurs og etter- og videreutdanningstiltak. HMS, sykefravær og turnover Arbeidsmiljøet i MEF betegnes som godt med blant annet lav turnover og lavt sykefravær blant de ansatte. Ved begynnelsen av 2011 var 29 personer ansatt i MEF. Tre personer begynte i arbeid i løpet av året, mens to personer sluttet. Dette innebærer at MEF hadde 30 ansatte ved årets utløp, og av disse er 17 personer tilsluttet OKAB. Det er noe turnover innenfor OKAB, men ellers er arbeidsstokken i organisasjonen svært stabil. Det samlede sykefraværet ble på 1,54 prosent mot 3,08 prosent året før. Fraværet er jevnt fordelt mellom kortidsfravær, og langtidsfravær. Det er ikke grunn til å anta at sykefraværet er påvirket av forhold hos MEF. Hovedstyret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende, og det er ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Årsavgiften Årsavgiften til MEF var pr kr ,- for et ordinært medlemskap. Dette var en økning på kr. 40,- pr. år sammenliknet med ett år tidligere. For et honnørmedlemskap er årsavgiften pr kr ,-, en økning på kr. 10,- i perioden. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom menn og kvinner. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Ledelsen i selskapet består av både menn og kvinner. Miljø Etter det styret kjenner til, medfører ikke virksomhetens aktiviteter verken forurensning eller utslipp av noe slag som kan være til skade for det ytre miljø. Finansiell markedsrisiko Selskapet er ikke i nevneverdig grad eksponert for finansiell risiko som kan påvirke foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Driftsinntektene MEF hadde en samlet omsetning på 68,6 millioner mot 63,5 millioner i 2010 (+8,1 %). Dette tallet inkluderer gjennomstrømningseffekten fra samtlige opplæringskontorer (OKAB). OKAB påvirker ikke MEFs resultat annet enn likviditetsmessig. Inntektssammensetningen i MEF består i hovedsak av årsavgift fra medlemsbedriftene, kursinntekter, inntekter fra utleie av fast eiendom, tilskudd fra Opplysnings- og Utviklingsfondet samt formidlingsinntekter. Inntektene fra årsavgiften økte med drøyt kroner (+2,5 %) i forhold til Økningen skyldes en kombinasjon av økt netto medlemstilstrømning, og inflasjonsjustering av selve årsavgiften. MEF hadde pr. utgangen av året medlemmer noe som er en nedgang på to medlemmer i forhold til ett år tidligere. Årsavgiften reguleres i henhold til vedtektene for MEF med Konsumprisindeksen (KPI) pr hvert år. Veksten i KPI utgjorde 1,5 % pr , noe som betyr at årsavgiften økte fra kr ,- per år til kr ,- per år for et ordinært medlem. Honnørmedlemmer betaler kr ,- pr. år. Inntektene fra formidlingsavtaler utgjør den største inntektsposten i regnskapet, og den er på i alt 23,4 millioner kroner, noe som innebærer en nedgang på ca. -1,8 % fra året før. Inntektene fra kurs- og utdanningsvirksomheten utgjorde ca. 14,6 millioner i 2011, noe som til tross for lave kurspriser til medlemmene innebærer en omsetnings- 18

19 økning på ca. 4,7 millioner, eller +48,0 % i forhold til året før. Årsaken til denne sterke økningen er overgangskurset for bergsprengningspersonell som denne type yrkesutøvere er pålagt å gjennomføre, og der MEF er godkjent som kursinstruktør. Regnskapet inneholder kostnadsrefusjon fra opplæringskontorene som administrativt er tilsluttet MEF. Dette betyr at MEF forskutterer kostnader ved disse kontorene. Disse blir fullt ut dekket opp i regnskapet slik at opplæringskontorenes resultatbidrag går i null over året under ett. For 2011 utgjorde kostnadsrefusjonen fra opplæringskontorene ca. 21,1 millioner kroner, noe som innebærer en økning på +9,9 % fra året før. Kostnadene De samlede driftskostnader steg i løpet av 2011 med om lag 6,6 millioner kroner (+11,8 %) fra 56,2 millioner til ca. 62,8 millioner kroner. Kostnadsutviklingen bærer preg av høyt aktivitetsnivå i organisasjonen. Viktige årsaker til kostnadsøkningen er blant annet at 2011 var preget av at det for tiden pågår flere store utviklingsprosjekter i organisasjonen. Ett av disse er prosjektet med å etablere nye WEBsider som medlemsbedriftene kan bruke til innlogging til egne sider på nettet. Hensikten med dette er dels å øke den generelle kunnskapen om medlemsbedriftene og hva de arbeider med, og dels å etablere en moderne kommunikasjonskanal ut mot medlemmene og omverdenen. Bedret kunnskap om bedriftene våre kan bidra til at MEF kan yte enda bedre innenfor både næringspolitikk og generell medlemsservice. I tillegg var 2011 preget av prosjekter som innføring av videokonferanser og oppfriskning av MEFs grafiske profil. I tillegg til de kostnader som er nevnt, steg de arrangementstekniske kostnadene til kurs og utdanning som følge av mange kursdeltakere på bergsprengningskursene. I tilegg til alt dette har organisasjonen hatt et sterkt fokus på næringspolitisk arbeid og oppfølging av de Næringspolitiske flaggsakene for 2011, som Hovedstyret vedtok rett før jul Disse aktivitetene til sammen påvirket det generelle kostnadsbildet for MEF i Personalkostnadene er den største enkeltposten i resultatregnskapet og utgjør om lag 43,6 % (mot 45,2 % året før) av de totale kostnader. Årsaken til at personalkostnadenes relative andel av de totale kostnader har sunket litt fra 2010, er kombinasjonen av større prosjekter med innkjøp av eksterne tjenester, større andel kostnader brukt på kurs, og mer gunstig utvikling av organisasjonens pensjonsforpliktelser. Kostnadene til prosjekter og utvikling av organisasjonen som er nevnt ovenfor, bidro til at det totale kostnadsbildet trakk noe opp fra året før. Imidlertid er ikke økningen mer enn forventet i de prosjektplaner som foreligger, og det samme gjelder for økningen i ordinære driftskostnader som også var på linje med forventningen for året. Driftsresultat Driftsresultatet viser et overskudd på drøyt 5,8 millioner kroner, mot drøyt 7,3 millioner året før. Nedgangen i driftsresultat utgjør ca. 1,4 millioner, eller om lag -19,8 %. Finansiell stilling MEF har ikke rentebærende gjeld, men kun kortsiktig driftsrelatert gjeld. Netto finansposter i året gav et overskudd på drøyt 2,3 millioner kroner. I hovedsak utgjør dette årets avkastning på Sikringsfondet og Bransjefondet. Avkastningen var som forventet, og samtidig omtrent som forutsatt i budsjettet. Årsresultatet er tilfredsstillende, men svakere enn i På bakgrunn av de foreliggende tallene ble resultatet før skatt drøyt 8,2 millioner mot drøyt 9,2 millioner året før. Dette er en resultatnedgang på ca. -0,9 millioner kroner, eller om lag -10,3 %. Korrigert for en skattekostnad på ca. kr. 0,3 millioner blir årsresultatet på ca. 7,9 millioner (mot ca. 8,8 millioner i 2010) som er en nedgang på -11,0 %. Disponeringer av årsresultatet Hovedstyret vedtok følgende disponering av årsresultatet i MEF: Kr tillegges Sikringsfondet og tillegges Bransjefondet. Videre settes det av kr til Pensjonsfond, og kr til annen egenkapital. I alt disponeres kr Litt om eiendels- og gjeldssituasjonen MEF er eier av gården og tomten Fred Olsens gate 3 i Oslo. Disse har samlet sett en bokført verdi på ca. 12,0 millioner kroner. I tillegg disponerer MEF over fonds (primært Sikringsfondet og Bransjefondet) som til sammen utgjør drøyt 62,7 millioner. Pengene er plassert i bankinnskudd, og er underlagt et regelverk fastsatt av Landsmøtet. MEF har ikke rentebærende gjeld, og det meste er gjeld som er direkte forbundet med Forbundets daglige drift. Fremtidig utvikling MEF vil også i 2012 ha stort fokus på det næringspolitiske området. Det arbeides nå med å implementere Strategisk plan for perioden , et Konfliktfond, samt revidere MEFs kontingentsystem. Alle disse hovedsakene er forholdsvis krevende å gjennomføre, og krever mye ressurser i alle ledd i organisasjonen. Videre arbeider organisasjonen etter såkalte Næringspolitiske flaggsaker, og disse vedtas av Hovedstyret i MEF for ett år av gangen. For året 2012 omhandler disse i hovedsak myndighetenes satsing på infrastruktur. MEF er opptatt av at 19

20 statsbudsjettet for 2013 skal vise minst 100 % oppfylling av Nasjonal Transportplan for perioden Videre er vi opptatt av at det satses på fornyelse av VA-nettet i Norge. Her skal organisasjonen jobbe for å skaffe økt kunnskap om fornyelse av VA-sektoren i utvalgte kommuner. Videre skal MEF jobbe for at planprosessene ved veg- og bane-utbygging effektiviseres. Effektiv og god planavklaring gir god samfunnsnytte. Her har Norge mye å gå på. Når det gjelder organisasjonens drift, forventer Hovedstyret at medlemsantallet i MEF vil holde seg omtrent på samme nivå som i 2011, dvs. om lag på medlemsbedrifter. I starten av 2012 har vi sett flere større konkurser i anleggsbransjen. Utviklingen er derfor noe usikker. De økonomiske resultatene vil ventelig bli omtrent som i 2011 eller marginalt bedre. Flere av de prosjektene som er nevnt ovenfor vil strekke seg inn i 2012, og det knytter seg særlig stor forventing til resultatet av prosjektet Bedre Medlemsdata/ny WEB-portal som skal bidra til å øke kvaliteten på MEFs medlemsdata gjennom bruk av internett og elektroniske verktøy. I tillegg skal det avholdes Landsmøte i Alta i 2012, og på dette møtet skal både opprettelsen av Konfliktfond, ny Strategisk plan vedtas, samt et revidert kontingentsystem. I tillegg skal et helt nytt Hovedstyre velges for nye 2 år. Oslo, Arnstein Repstad Jon Sellæg Roger Moe Kjell Gilje Inge Melkevoll Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kjell Nyen Jon Fosby Petter Eckholdt Trond Johannesen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. Direktør 20

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2013 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 Overordnet organisasjonsstruktur

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsiden: Endelig en Norsk Standard for passivhus Det ene kontorbygget etter det andre profileres som passivhus, og passivhusstandard

Detaljer

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årsmelding 2008 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Innhold KLIKK FOR LINK TIL SIDENE Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 3 Årsberetning 2008 8 Regnskap 10 Noter til

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

Foto Alex Sushi. Årsrapport

Foto Alex Sushi. Årsrapport Foto Alex Sushi Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsiden: Klimaspor for sjømat Fiskeri- og havbruksnæringen opplever i økende grad krav til dokumentasjon av kvalitet på fisk og fiskeprodukter. I 2013 ble

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsberetning. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2012 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2012 for ADDISCO AS

Årsberetning. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2012 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2012 for ADDISCO AS Årsberetning Inneholder i tillegg: Årsberetning for Holding AS og Årsberetning for ADDISCO AS Forbundsleder i samtale med tidligere LO-leder Yngve Hågensen Innhold: s årsberetning Styrets beretning s Resultatregnskap

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2 1 Ta vare på øyeblikket Hverdagen krever av oss og kundene våre at mye er planlagt på minuttet. Travelheten fører til at vårt fokus ikke er på øyeblikket - men på

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 Nøkkeltall 2013 2012 2011 2010 Salg i 1 000 liter Svakvin 66 432 65 690 64 272 63 422 Sterkvin 636 670 708 781 Brennevin 11 486 11 851 12 097 12 617 Øvrige produkt 2 078

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP 2014 ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP KS Bedrift skal være den ledende interesseorganisasjonen for lokale og regionale bedrifter som løser viktige samfunnsoppgaver. BÆREKRAFT OG

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer