Anleggsbransjen Fakta og analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anleggsbransjen Fakta og analyse"

Transkript

1 MEF-notat nr. 1 Januar 2015 Anleggsbransjen Fakta og analyse Gode ordrereserver blant entreprenørene, men mye ledig kapasitet på kort sikt Forskuttering av prosjekter vil gi bedre kapasitetsutnyttelse Konkurransen om anleggskontraktene øker

2 Sammendrag MEF-entreprenørenes forventninger til fremtiden Over 60 prosent av MEF-bedriftene som har deltatt i medlemsundersøkelsen i november svarer at de har god ordrereserve et halvt år frem i tid. Kun åtte prosent av entreprenørene i undersøkelsen svarer at de har planer om å gå til anskaffelse av nye maskiner i løpet av det kommende halvåret. Dette er den laveste andelen registrert for perioden Kapasiteten i anleggsbransjen En større andel bedrifter enn tidligere registrert (2008-) melder om 50 prosent eller mer ledig kapasitet til vegbygging. Det er særlig bedriftene i Midt-Norge som svarer at de har mye ledig kapasitet til både vegbygging og arbeid knyttet til vann- og avløpsanlegg. Omsetning og konkurransesituasjonen i anleggsbransjen Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå viser at bedrifter som arbeider innen områdene veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid samlet omsatte for 47,7 milliarder t.o.m. august. Dette er en økning på 10,6 prosent sammenlignet med samme periode i. Det var i (t.o.m. oktober) på landsbasis tilbudsfrist for 442 Statens vegvesen-kontrakter. Dette er 36 færre kontrakter enn for samme periode i. Samlet verdi på kontraktene i, basert på laveste tilbud pr. kontrakt, var 20,7 milliarder, som er om lag 1 milliarder mindre enn tilsvarende periode i. Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene økte for perioden januar-oktober sammenlignet med samme periode. Lønnsomhet og konkurser blant MEF-bedriftene De økonomiske driftsresultatene blant MEF- bedriftene har bedret seg. I hadde MEF-bedriftene i gjennomsnitt et resultat før skatt på 4,9 prosent, mot 4,2 prosent i. Det er de små og mellomstore bedriftene som har hatt størst forbedring i resultat siden. Det har imidlertid vært en betydelig økning i antall konkurser blant MEF-bedriftene i, sammenlignet med. Pr. 21. november var det registrert 14 konkurser. MEFs næringspolitikk Aktuelle næringspolitiske saker for MEF i 2015 vil blant annet være behovet for styrket satsing på yrkesfagene, bedre koordinering av vann- og avløpssektoren, kontrakter tilpasset det norske anleggsmarkedet og økte infrastrukturinvesteringer tilknyttet skognæringen. Notatet er utarbeidet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) desember. Medlemsundersøkelsene som er gjengitt her ble gjennomført i november. 430 MEF-bedrifter deltok i undersøkelsen. KONTAKTPERSONER: Stein Gunnes, sjeføkonom Tlf: Håvard Almås, fagsjef næringspolitikk Tlf: Besøk for tidligere publiserte MEF-notater og mer informasjon om våre bransjer. Foto: Anleggsmaskinen (Jørn Søderholm og Runar Daler). Grafisk produksjon: Wittusen & Jensen 2

3 Konjunkturbarometer MEFs konjunkturbarometer er basert på en forventningsundersøkelse gjennomført blant MEFs medlems bedrifter høsten (november). I undersøkelsen svarte bedriftene på sine forventninger et halvt år frem i tid, innen områdene ordrereserve, ansettelsesplaner og planer for anskaffelse av nye maskiner. Ordrereserve blant MEF-entreprenørene, neste halvår (2010-) Andel bedrifter Svartidspunkt 2010 God ordrereserve Dårlig ordrereserve Ordrereserven blant MEF-bedriftene har vært stabil siden høsten Om lag 60 prosent av bedriftene i undersøkelsen har i løpet av disse årene svart at de har god ordrereserve et halvt år frem i tid. Ansettelsesplaner blant MEF-entreprenørene, neste halvår (2010-) Andel bedrifter 3 25 % 2 15 % 1 5 % Svartidspunkt 2010 Ansette flere Si opp/permittere Andelen bedrifter som høsten planlegger oppsigelser eller permitteringer i løpet av første halvår 2015 er høyere enn andelen som planlegger ansettelser. Det er imidlertid en noe større andel bedrifter som høsten planlegger å ansette flere enn hva som var tilfellet på samme tid i 8 prosent i, mot 7 prosent i. 3

4 Anskaffelsesplaner for maskiner blant MEF-entreprenørene, neste halvår (2010-) Andel bedrifter 15 % 1 5 % Svartidspunkt 2010 Flere maskiner Færre maskiner Kun 8 prosent av MEF-bedriftene som har deltatt i undersøkelsen har planer om å gå til anskaffelse av nye maskiner i løpet av første halvår Dette er den laveste andelen registrert for perioden Samtidig er andelen bedrifter som planlegger å kvitte seg med maskiner den høyeste for samme periode. Få av bedriftene med flere enn 100 ansatte har planer om å kvitte seg med maskiner. Andelen som ønsker å redusere maskinparken er størst for bedriftene med 1-50 ansatte, med 11 prosent. Konjunkturbarometer (2010-) 1 Indeks Svartidspunkt 2010 MEFs konjunkturbarometer er basert på de tre foregående delindeksene for ordrereserve, ansettelses- og anskaffelses planer. Svarene i medlemsundersøkelsen blant MEF-bedriftene i november gir et negativt indekstall, - 11, og vi må tilbake til høsten 2010 for å finne tilsvarende lave tall. Det er bedriftenes anskaffelsesplaner for maskiner, hvor det er flere bedrifter som ønsker å kvitte seg med maskiner enn å kjøpe nye, som er hovedårsaken til det svake indekstallet. 1 MEF har f.o.m. høsten endret beregningen av MEFs konjunkturbarometer. Indeksen brukt her er derfor ikke direkte sammenlignbar med indeksen publisert i tidligere MEF-notat, Anleggsbransjen - Fakta og analyse. Endringen i beregning er gjort for å sikre at delindeksene får lik innflytelse på konjunkturbarometeret. 4

5 Kapasiteten i anleggsbransjen Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg (2008-) Ledig kapasitet (andel av antall ansatte i bedriftene) Svartidspunkt Desember 1. kvartal, neste år Kapasitetsundersøkelsen blant MEF-bedriftene som driver med vegbygging viser at det ikke tidligere har vært mer ledig kapasitet blant entreprenørene i desember, for perioden Samtidig anslår bedriftene at den ledige kapasiteten for 1. kvartal 2015 vil være til svarende som tidligere år. Dette kan også gjenspeiles i ordrereserven for første halvår prosent av entreprenørene som har deltatt i undersøkelsen beskriver ordrereserven som god. Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg 1. kvartal 2015, fordelt etter antall ansatte Andel bedrifter Antall ansatte 1-5 ans ans ans ans ans ans. 50 prosent eller mer ledig kapasitet Figuren viser at en stor andel av MEF-entreprenørene, uavhengig av bedriftsstørrelse/antall ansatte, melder om mye ledig kapasitet til å bygge veg for 1. kvartal Dette bekrefter bildet vi ser av våre analyser av Statens vegvesen-kontraktene, hvor konkurransen om kontraktene styrket seg i løpet av sammenlignet med. 5

6 Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg for 1. kvartal 2015, fordelt etter region Andel bedrifter nord midt sørvest sørøst 50 prosent eller mer ledig kapasitet vest øst nord: Finnmark, Troms og Nordland. midt: Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. sørvest: Agder-fylkene og Sør-Rogaland. sørøst: Buskerud, Telemark og Vestfold. vest: Hordaland, Nord- Rogaland og Sogn og Fjordane. øst: Hedmark, Oppland, Oslo/Akershus og Østfold. Andelen bedrifter som melder om mye ledig kapasitet til å bygge veg for 1. kvartal 2015 er størst i midt. Av disse bedriftene melder 57 prosent at de har 50 prosent eller mer ledig kapasitet til vegbygging. Tilbakemeldingene fra entreprenørene i Midt-Norge samsvarer med konkurransetallene for Statens vegvesen-kontraktene. I denne regionen har flere vegvesen-kontrakter hatt inntil 9 tilbydere, og i gjennomsnitt 4,5 tilbydere pr. kontrakt i (t.o.m. oktober). Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge vann- og avløpsanlegg for 1. kvartal 2015, fordelt etter region Andel bedrifter nord midt sørvest sørøst vest øst 50 prosent eller mer ledig kapasitet I likhet med undersøkelsen om ledig kapasitet til vegbygging, er det flest bedrifter i midt som melder om mye ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg for 1. kvartal Aktiviteten varierer fra landsdel til landsdel, men aktiviteten i Midt-Norge preges av færre oppdrag både fra kommunale og statlige byggherrer. Samtidig viser undersøkelsen at situasjonen for bedriftene i Nord-Norge har bedret seg kraftig sammenlignet med. en meldte i underkant av 70 prosent av bedriftene fra nord som deltok i undersøkelsen om mye ledig kapasitet for 1. kvartal, mot 29 prosent for 1. kvartal

7 Omsetning og konkurransenivå Omsetningen i anleggsbransjen, - Millioner , juli/aug, sept/okt, nov/des, jan/feb,mars/apr, mai/juni, juli/aug, sept/okt, nov/des, jan/feb Veg og jernbane Vann og avløp Grunnarbeid Samlet,mars/apr Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter som arbeider innen områdene veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid samlet omsatte for 47,7 milliarder t.o.m. august i. 2 Dette er en økning på 10,6 prosent sammenlignet med samme periode i. Omsetningsveksten har vært størst for bedrifter som utfører grunnarbeid, med 13,8 prosent økning fra til. Bedrifter med arbeidsområde innen vann og avløp og veg og jernbane har hatt en omsetningsvekst på henholdsvis på 9,4 og 6,3 prosent. Til tross for omsetningsvekst blant bedrifter som utfører oppgaver tilknyttet vann og avløpsnett, er omsetningen blant disse bedriftene fortsatt lavere enn i., mai/juni, juli/aug, sept/okt, nov/des, jan/feb,mars/apr, mai/juni, juli/aug 2 Omsetningstallene fra SSB er basert på omsetningsoppgaveskjema som sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Statistikken publiseres terminvis (to-månedlig). Førstegangspublisering er om lag 15 uker etter statistikkperiodens utløp. 7

8 Statens vegvesen-kontrakter Kontraktsverdi Mindre enn 2 millioner 2-9,9 millioner 10-29,9 millioner millioner millioner Antall kontrakter Samlet kontraktsverdi Antall tilbydere (gj.snitt) 53 mill. kr 819 mill. kr mill. kr mill. kr 927 mill. kr 3,2 4,1 4,2 4,2 4,8 Andel - antall 8,2 % 37,4 % 30,4 % 9,3 % 2,7 % Andel - verdi 0,3 % 3,9 % 11,1 % 7,8 % 4,5 % Kontraktsverdi millioner millioner 1 milliard eller høyere Ingen tilbud / avlyst Antall kontrakter Samlet kontraktsverdi Antall tilbydere (gj.snitt) mill. kr mill. kr mill. kr - 4,5 6,0 5,0 - Andel - antall 9,1 % 0,5 % 0,9 % 1,6 % Andel - verdi 42,6 % 6,7 % 23, - Kilde: MEF, Statens vegvesen Figuren ovenfor viser Statens vegvesen-kontraktene i (t.o.m. oktober), inndelt etter størrelsen på kontraktene, basert på laveste tilbud pr. kontrakt. Det var i på landsbasis tilbudsfrist for 442 Statens vegvesen-kontrakter. Dette er 36 færre kontrakter enn for samme periode i. Samlet verdi på kontraktene i, basert på laveste tilbud pr. kontrakt, var 20,7 milliarder, noe som er om lag 1 milliard mindre enn tilsvarende periode i fjor. Konkurransen om vegvesen-kontraktene er jevnt over god for alle kontraktstørrelsene. Med unntak av de aller minste kontraktene (mindre enn 2 millioner ), har det i gjennomsnitt vært over fire tilbydere for alle kontraktstørrelsene. Tabellen viser at store kontrakter (100 millioner eller mer) utgjør drøyt 10 prosent av det samlede antall vegvesen-kontrakter, samtidig som de står for ca. 72 prosent av den samlede kontrakts verdien. MEF mener kontraktsverdien for de største kontraktene ikke bør overstige 70 prosent av markedet, for slik å legge til rette for at også små og mellomstore entreprenører har muligheten til å ta på seg vegvesenentrepriser som hovedentreprenør. 8

9 Statens vegvesen-kontrakter, etter region, antall og verdi Antall kontrakter nord midt øst vest sør Antall kontrakter Kontraktsverdi Det var i (t.o.m. oktober) tilbudsfrist for flest kontrakter i Statens vegvesens vest, med 112 kontrakter. Færrest kontrakter ble det i utlyst i midt med 62 kontrakter. Høyest samlet kontraktsverdi for vegvesen-kontraktene, basert på laveste tilbud pr. kontrakt, finner vi i vest og sør, med om lag 5 milliarder i begge regionene. I likhet med hadde midt lavest samlet kontraktsverdi i, med 2,9 milliarder (2,5 milliarder i ) Konkurransen om Vegvesen-kontraktene, - Antall tilbydere pr. kontrakt (månedlig gjennomsnitt) Samlet kontraktsverdi (mill. ) 0 nord: midt: øst: vest: sør: Kilde: MEF, Statens vegvesen Finnmark, Troms og Nordland. Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold. Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Agder-fylkene, Buskerud, Telemark og Vestfold. 0, okt, nov, des, jan, feb, mar, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt, nov, des, jan, feb, mar, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt Kilde: MEF, Statens vegvesen Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene har for perioden januar-oktober økt, sammenlignet med samme periode i, fra i gjennomsnitt 3,6 tilbydere pr. vegvesen-kontrakt i, til 4,1 tilbydere i. Konkurransen var i (t.o.m. oktober) sterkest i Midt, med et gjennomsnitt på 4,5 tilbydere pr. vegvesen-kontrakt. Dette gjenspeiler også status for ledig kapasitet i midt. Lavest konkurranse har det vært i nord, med 3,7 tilbydere pr. kontrakt. Statens vegvesen-kontrakter med liten konkurranse (-) Andel av samtlige Statens vegvesen-kontrakter 25 % 2 15 % 1 5 % Kilde: MEF, Statens vegvesen 1 tilbyder 2 tilbydere Samtidig som det gjennomsnittlige antall tilbydere pr. Statens-vegvesen kontrakt økte i, ble andelen vegvesen-kontrakter med lav konkurranse (én eller to tilbydere) redusert i sammenlignet med. Andelen kontrakter hvor Staten vegvesen kun mottok ett tilbud var i (t.o.m. oktober) fem prosent, mot ni prosent i. Andelen kontrakter med lav konkurranse har ikke vært lavere for perioden -. MEFs analyser viser videre at for hele 14 prosent av vegvesen-kontraktene var konkurransedeltakelsen svært høy, med sju eller fler tilbydere. Tilsvarende tall for hele var 7 prosent. 9

10 Økonomisk status for MEF-bedriftene Lønnsomheten hos MEF-bedriftene, - 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Alle MEFbedrifter 10 største bedriftene De neste 100 bedriftene Mellomstore bedrifter Små bedrifter Resultat før skatt blant MEF-bedriftene har bedret seg i løpet av de siste tre årene. I hadde MEF-bedriftene i gjennomsnitt et resultat før skatt på 4,9 prosent, mot 4,2 prosent i. Det er de små og mellomstore bedriftene som har hatt størst forbedring i resultat siden. 3 De ti største bedriftene har, i gjennomsnitt, ikke opplevd en resultatforbedring fra til. Verdien av Statens vegvesen-kontraktene har økt betydelig de siste årene. Entreprenørene har imidlertid tilpasset seg markedet, og konkurransen har blitt tøffere. Konkurransen har vært god, med jevnt over fire tilbydere i snitt pr. kontrakt i løpet av (t.o.m. oktober). Konkurser blant MEF-bedriftene, Antall konkurser Det var i en betydelig økning i antall konkurser blant MEF-bedriftene sammenlignet med. Pr. 21. november var det registrert 14 konkurser blant bedriftene. Årsaken til økningen er sammensatt, men kan blant annet spores til strengere utlånspraksis hos bankene. Videre har lønnsomheten hos MEF-bedriftene vært presset over flere år, noe som har ført til at bedriftene er mindre robuste når markedsforholdene blir krevende. 3 Mellomstore bedrifter er definert som bedrifter med driftsinntekter på millioner i året. Små bedrifter er definert som bedrifter med driftsinntekter inntil 15 millioner i året. 10

11 Næringspolitiske satsings områder i 2015 Yrkesfagløft - Vil regjeringen starte arbeidet med å nå egne målsettinger? Solberg-regjeringen uttrykker i regjeringserklæringen en målsetting om å gjennomføre et yrkesfagløft. Fagutdanningen er viet mye plass i statsbudsjettet for 2015, men omtalen følges ikke opp med nødvendige bevilgninger. Det eneste unntaket er en viss økning i midler til kompetanseutvikling av yrkesfaglærere. Det vil være behov for dyktige fagutdannede i årene som kommer. Følgende tiltak vil gi et reelt løft for yrkesfagene: Finansieringen av ressurskrevende yrkesfaglige skoletilbud må styrkes slik at skolene i større grad er i stand til å tilpasse antall skoleplasser etter næringslivets behov. Skolenes ressurser må tilpasses kravene i de yrkesfaglige læreplanene. Det bør i første omgang gjennomføres en kartlegging av skolenes faktiske ressursbehov. Fellesfagene i fagutdanningen må yrkesrettes. Gjennomføringen av fellesfagene må bedre tilpasses yrket utdannelsen skal resultere i. Dette kan både bidra til å redusere frafallet øke rekrutteringen til yrkesfagene. Kvalitetskravene ved avleggelse av fagprøve må standardiseres på nasjonalt nivå. Dette vil redusere ulikhetene i kompetansenivå blant nyutdannede fagarbeidere, og øke forutsigbarheten for bedriftene. Bedre koordinering av vann- og avløpssektoren Tall fra Statistisk sentralbyrå/kostra viser at fornyelsestakten av kommunenes vannog avløpsnett ikke har oversteget 1 prosent siden En slik økning tilsvarer en fornying i løpet av 100 år. Denne trenden er stikk i strid med faglige anbefalinger knyttet til forsyningssikkerhet og endrede klimamønstre. Rikspolitisk har vann- og avløpssektoren dessverre vært en ikke-sak. Men det er fra rikspolitisk hold føringene må komme, for å sikre et tilstrekkelig dimensjonert og funksjonelt vann- og avløpsnett. Et samlet fokus for å sørge for gode vann- og avløpstjenester i fremtiden krever følgende tiltak: I første omgang bør det innføres nasjonale minstekrav til kvalitet på vann- og avløpsnettet. Videre må ett departement bli gitt ansvaret for vann- og avløpsforvaltningen, slik praksisen er for andre sektorer som veg, jernbane, flyplasser, havner og energiforsyning. Offentlige anleggskontrakter må tilpasses markedet Mange MEF-entreprenører melder om ledig kapasitet til å bygge infrastruktur, samtidig som medlemmenes ordrereserver på lengre sikt er god. Dette indikerer at offentlige innkjøpere, som Statens vegvesen, kan bli flinkere til å utnytte kapasiteten i markedet, blant annet ved å utlyse kontrakter som i større grad er tilpasset små og mellomstore entreprenører. Dette avhenger av tydelige styringssignaler fra Samferdselsdepartementet. Andelen store Statens vegvesen-kontrakter (100 mill. eller mer) bør ikke overstige 70 prosent av årlig samlet kontraktsverdi. Utlysningen av samferdselskontrakter bør fordeles bedre utover året. Ledig kapasitet må utnyttes bedre ved å forskuttere «oppstartsklare» prosjekter. Skognæringens infrastrukturbehov MEFs skogsentreprenører står for brorparten av hogsten i norske skoger. Skognæringen har et betydelig potensial. Skal dette potensialet forløses er man blant annet avhengig av bedre transportinfrastruktur. Betydelig svakere konkurransevilkår på dette feltet er en av de største kostnadsulempene for skognæringen. Følgende tiltak er nødvendig: Flaskehalser på det offentlige vegnettet må fjernes. Dette er særlig aktuelt for fylkesvegene. Videre satsing på utbygging av skogsbilveger. 11

12 Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 505, Sentrum, 0105 Oslo Tlf:

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

Frokostmøte 4. juni Anleggsbransjen. Fakta- og analysedagen. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 4. juni Anleggsbransjen. Fakta- og analysedagen. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 4. juni 2014 Anleggsbransjen Fakta- og analysedagen Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten i anleggsbransjen Fokus på VA-Norge Status for anleggsmarkedet

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Anleggsbransjen - Utvikling og marked

Anleggsbransjen - Utvikling og marked MEF-notat nr. 3 August 2015 Anleggsbransjen - Utvikling og marked Sterk vekst i anleggsbransjen de neste årene Flere store veikontrakter - og de blir større Mange lærlinger hos entreprenørene Lave forventninger

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 2012 FAKTA OG ANALYSE Sammendrag - anleggsmarkedet 2012 Statens

Detaljer

ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN

ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 - Anleggsinvesteringene økte i 2015 gode prognoser for 2016 - Konkurransen om veikontraktene hardner til - 70 prosent av MEF-bedriftene oppgir å ha ledig kapasitet

Detaljer

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 1. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 1. kvartal 213 Statens vegvesen hadde

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2018 ANLEGGSBRANSJEN. n MEF-bedriftene rapporterer om bedre oppdragsmengde enn for ett år siden

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2018 ANLEGGSBRANSJEN. n MEF-bedriftene rapporterer om bedre oppdragsmengde enn for ett år siden NOTAT 1/2018 ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED n MEF-bedriftene rapporterer om bedre oppdragsmengde enn for ett år siden n Prognosene tilsier fortsatt vekst i anleggsinvesteringene i 2018 og 2019 n Konkurransen

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Kapasitet i anleggsbransjen Typisk mørketid og finansiell uro i Europa bidrar sannsynligvis

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2-211 Anleggsbransjen fakta og analyse Juni 211 Lav ledig kapasitet som før finanskrisen God periodisering av prosjekter Over 7 prosent melder om fulle ordrebøker Mange bedrifter vil ansette

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2016 ANLEGGSBRANSJEN

UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2016 ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2016 - Sterk vekst i anleggsinvesteringene Gode utsikter fram til 2018 MEF-bedriftene har store forventninger til egen lønnsomhet Vedvarende sterk konkurranse

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED MEF-bedriftene melder om større oppdragsmengde enn for ett år siden Prognosene tilsier videre vekst i anleggsinvesteringene i 2017 Mange entreprenører konkurrerer

Detaljer

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Policygruppe for bransjekontakt Trond Johannesen administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund Maskinentreprenørenes Forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

ANLEGGSBRANSJEN. Anleggsbransjen januar Markedssituasjonen i anleggsbransjen. - Kontraktstrategi. - En seriøs anleggsbransje

ANLEGGSBRANSJEN. Anleggsbransjen januar Markedssituasjonen i anleggsbransjen. - Kontraktstrategi. - En seriøs anleggsbransje ANLEGGSBRANSJEN Anleggsbransjen januar 2016 - Markedssituasjonen i anleggsbransjen - Kontraktstrategi - En seriøs anleggsbransje - Kostnadsreduserende tiltak Anleggsbransjen januar 2016 Utvikling og marked

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling Samlet omsetningsvekst på 4,1 prosent 1) Proff 5,00 % Privat 2,80 % Samlet 4,10 % Alle tall er basert på innrapporterte

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Frokostmøte om anleggsnæringen. Oslo,

Frokostmøte om anleggsnæringen. Oslo, Frokostmøte om anleggsnæringen Oslo, 01.11.2017 Hvem er vi? MEF organiserer 2 050 bedrifter på landsbasis. Disse sysselsetter 30 000 ansatte og har en samlet omsetning i underkant av 80 mrd. kroner. Våre

Detaljer

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2015 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-5 OMSETNING SIDE 6-7 OPPDRAGSMENGDE SIDE 8 PRISER SIDE 9-10 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

MEFs syn på kontraktspolicy Statens vegvesens kontrakter

MEFs syn på kontraktspolicy Statens vegvesens kontrakter MEF-notat nr. 4 MEFs syn på kontraktspolicy Statens vegvesens kontrakter Foto: Runar Daler 2015 Sammendrag Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker å være en pådriver for at Statens vegvesen fører en

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Vegtrafikkindeksen september 2017

Vegtrafikkindeksen september 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen september 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen september 2017 Det var 0,3 % mindre trafikk i september 2017 enn i september

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund Arendalsuka 2016 Maskinentreprenørenes Forbund Lunsjseminar 16. august 2016 Trond Johannesen Administrerende direktør Twitter: #arendalsuka @mef_no Positive utviklingstrekk Positive utviklingstrekk Anleggsinvesteringer,

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2010 april Vegtrafikkindeksen april 2010 Det var 0,7 meir trafikk i april 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer