Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. Menneskene Konferansene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene"

Transkript

1 Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1

2 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 - MEFs organisasjonsstruktur 4 - Organisasjonskart 5 - Hovedstyret Representantskapet 7 MEF som arbeidsgiverorganisasjon 8 - Antall bedrifter, ansatte og maskiner 8 - Tall og fakta 9 - Arbeidsgiver- og tariffsaker 9 MEF som bransjeorganisasjon 10 - MEF-året Utmerkelser og æresmedlemmer 12 - Næringspolitisk arbeid 13 - Tilbud til medlemmene MEFs økonomi 18 MEF resultatregnskap 22 MEF noter 26 MEF revisorberetning 32 Årsberetning MEF Service AS 34 MEF Service AS økonomi 35 MEF Service AS resultatregnskap 38 MEF Service AS noter 42 MEF Service AS revisorberetning 46 På forsiden: Hans Robert Johansen, Bernhardsen Entreprenør AS, Bodø Foto: Jørn Søderholm 2

3 Leder Landsmøteår og HMS-fokus 2014 var landsmøteår, og MEF-tillitsvalgte og medlemmer fra hele landet kom sammen i Sandefjord fra 13. til 15. juni. Landsmøtet behandlet både MEFs kontingentsystem og endringer i MEFs vedtekter i tillegg til årsberetning og regnskap for Landsmøtet vedtok to næringspolitiske uttalelser, om utdanningskapasiteten for fagarbeidere og om vedlikeholds- og fornyelsesbehov på fylkesvegene. Hovedstyrets leder og nestleder ble gjenvalgt, men hovedstyret fikk for øvrig tre nye medlemmer. En god blanding av erfaring og fornyelse med andre ord. I løpet av høsten 2014 nedsatte hovedstyret et nytt strategiutvalg som fikk i mandat å utforme en ny strategisk plan for MEF for perioden Utvalgsarbeidet vil foregå i 2015, og det vil være en prosess i organisasjonen som peker fram mot landsmøtet i Medlemsservice står alltid i fokus for MEFs arbeid, og det ble i 2014 gitt mye råd, hjelp og støtte til medlemsbedriftene fra både regionskontorene og hovedkontoret. I tillegg er det gjennomført en rekke kurs, medlemsmøter, messer, konferanser, befaringer og fagturer med god oppslutning. Dette tar vi som et tegn på at vi imøtekommer bedriftenes behov med de tilbudene som gis. Samtidig er vi takknemlige for alle innspill, synspunkter og forslag til endringer og forbedringer i tilbudene. Det næringspolitiske arbeidet i 2014 har omfattet mange ulike saker og saksområder, men med mest fokus på de sakene som hovedstyret prioriterte for 2014: Minstekrav til kvalitet på vann- og avløpsnettet, kontrakter tilpasset hele anleggsbransjen og konkurranse om husholdningsavfallet. MEF ga i 2014 ut tre MEF-notater som analyserte VA-standarden i til sammen 20 kommuner i Nord-Norge, Midt- Norge og Buskerud, Vestfold og Telemark. Sammen med analysen av åtte Østlandskommuner året før, gir dette MEF en god oversikt over VA-standarden rundt om i landet. Denne kunnskapen skal MEF bruke til å skape økt oppmerksomhet om behovet for samordning, én lov og felles retningslinjer landet over på VA-området. De store byggherrenes kontraktspolicy er også et stadig tilbakevendende tema, og det ble i 2014 blant annet arbeidet med å utforme MEFs policynotat om kontraktstrategier og kontrakts modeller. Dette arbeidet videreføres inn i Tema konkurranse om husholdningsavfallet er drøftet for å komme fram til en omforent strategi. Også i 2014 har det vært satset sterkt på KS/HMS-arbeidet. MEFs moderniserte KS/HMS-system ble lansert våren 2014 med oppgradert og fornyet tekniske plattform og en rekke funksjonelle forenklinger. En ny KS/HMS-stilling ble besatt i august. Dette viktige arbeidet har fått et løft, og vi håper at pilen vil peke i riktig retning også i Arnstein Repstad leder Trond Johannesen administrerende direktør MEFs interne og eksterne informasjons- og kommunikasjonsarbeid skal bidra til å lette og understøtte både prosessene og samarbeidet innad i organisasjonen, kontakten med medlemsbedriftene og det næringspolitiske arbeidet. Det har i 2014 vært arbeidet med å få Anleggsmaskinen på nett, og am.no vil bli lansert våren MEF bruker i stadig større grad Facebook til å nå våre målgrupper, i tillegg til mef.no og de tradisjonelle kanalene. I 2014 har det vært arbeidet med planer om også å bruke Twitter for å nå ut, skape debatt og også bringe MEF raskere inn i offentlige debatter. MEFs Twitterprofil vil bli aktivisert vinter/vår2015. Takk til alle medlemsbedrifter! Ved medlemskapet, deres deltakelse på ulike møteplasser og deres synspunkter bidrar dere til et sterkt MEF som kan gi hjelp og støtte og være et samlende talerør for en hel bransje. 3

4 Overordnet organisasjonsstruktur MEF Service AS MEF konsern MEF sentralt MEF konsern består av MEF Service AS og MEF sentralt og samtlige fylkes- og fagavdelinger. MEF har arbeidsgiveransvaret for Opplæringskontorene for Anleggs- og bergfagene (OKAB), og håndterer alt som har med personalforhold, lønn, innkjøp og lignende for OKAB. MEF fylkesog fagavdelinger Opplæringskontorer for Anleggsog Bergfagene 4

5 MEFs organisasjon Landsmøte Forbundet har 20 fylkes- og fagavdelinger, inkludert Oslo/ Akershus og Agder. De tre fagavdelingene er Skog, Brønnog spesialboring samt Gjenvinning og avfallshåndtering og utgjør Seksjon Ressurs og miljø. Representantskap Landsmøte Landsmøtet avholdes hvert annet år innen 30. juni. Hver avdeling velger en delegat for hvert påbegynt 20. medlem. Hovedstyrets leder, styremedlemmer og administrerende direktør skal møte på Landsmøtet. Hovedstyre Representantskap Representantskapet består av avdelingenes styreledere, eventuelt vararepresentanter. Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører for ett år av gangen. Hovedstyrets leder og administrerende direktør skal møte i Representantskapet. Hovedadministrasjon Hovedstyre Forbundet ledes av et hovedstyre på åtte personer, sju styremedlemmer med personlige varamedlemmer velges slik at hver region / seksjon er representert med ett styremedlem. Hovedstyrets leder velges separat i tillegg til disse. Hovedstyrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges for to år av gangen. Regionråd Regionråd Hver region / seksjon har et eget råd som består av regionens / seksjonens hovedstyremedlem, samt lederne i de enkelte avdelinger. Regionadministrasjon Avdelingsstyrer Forbundets 20 avdelinger velger eget styre og har egne vedtekter. Vedtektene må være godkjent av forbundets hovedstyre. Overfor forbundet opptrer hver avdeling samlet. Avdelingsstyrer Medlemsbedrifter MEF hadde 1959 medlemmer pr Hovedadministrasjon Hovedadministrasjonen er lokalisert i MEF-huset i Fred Olsensgt. 3 i Oslo. Regionadministrasjon Forbundet har seks regionkontorer, i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Sem ved Tønsberg og Hamar, samt avdelingskontorer i Oslo og Alta. Medlemsbedrifter 5

6 Hovedstyret Fra venstre: Nestleder Kjell Arne Aurstad (K. A. Aurstad AS Region Midt), Trond Hulleberg (Hulleberg & Bø AS - Region Øst), Martin Kronheim (Fyllingen Maskin AS - Region Vest), leder Arnstein Repstad (Repstad Anlegg AS Region Sørvest), Asbjørn Sandås (Sandås Anlegg AS- Region Sørvest), Svein Werner Sundquist (Oscar Sundquist AS - Region Nord), Carl Christian Fon (Carl C. Fon AS - Region Sørøst) og Olav Tenden (Olav Tenden Transport AS - Seksjon Ressurs og miljø). FOTO: Atle Møller Landsmøtet 2014 valgte følgende hovedstyre: Leder Nestleder Arnstein Repstad Kjell Arne Aurstad Personllig Medlem varamedlem Region Øst: Trond Hulleberg Karl Kr. Nordby Region Sørøst: Carl Christian Fon Per H. Stokke Region Sørvest: Asbjørn Sandås Gunnar Kolnes Region Vest: Martin Kronheim Harald Kvame Region Midt: Kjell Arne Aurstad Øystein Syltern Region Nord: Svein W. Sundquist Svein Erik Løvli Seksjon Ressurs og miljø: Olav Tenden Terje Varli Hovedstyrets arbeid Hovedstyret er sammensatt med en representant for hver av MEFs seks regioner og en representant for Seksjon Ressurs og miljø. Lederen er i tillegg valgt separat. I tillegg møter representantskapets ordfører på hovedstyrets møter. Hovedstyrets medlemmer har god kontakt med sine avdelinger og regioner og deltar aktivt i seksjons- og regionrådenes møter. Fylkesavdelingene avgir egne årsberetninger til avdelingsårsmøtene. Det har i 2014 vært god aktivitet i forbundet. Hovedstyret har i løpet av 2014 avholdt seks møter. Hovedstyret prioriterer å være aktivt til stede ute i organisasjonen og på arenaer hvor det er viktig at MEF er representert. Hovedstyrets medlemmer deltar derfor på avdelingsårsmøter og på en del andre møter og arrangementer i avdelingene i den region/seksjon de representerer. Hovedstyret har behandlet 83 saker og uformelt drøftet mange andre saker i løpet av året. Disse er fulgt opp og behandlet av administrasjonen både ved hovedkontoret i Oslo og ved regionkontorene. Saker og tema som er behandlet er blant annet styrets arbeidsform, konstituering og oppnevning av utvalg, det næringspolitiske arbeidet inkludert fakta og analyse, MEFs HMS-undersøkelse, innstilling om MEFs organisasjon i region Vest og Sørvest, allmenngjøring av overenskomst, mandat for Strategiutvalget , MEF-skolen, tariffoppgjør, budsjettprosessen 2015, justert kontingentsystem, evaluering av landsmøtet, mulig nytt avgiftssystem for regionale verneombud, framtidig arbeid med næringspolitiske flaggsaker og MEFs KS-/HMS-system. Hovedstyret har også drøftet Statsbudsjett og Revidert Nasjonalbudsjett, bedriftsundersøkelsen om situasjonen i MEFs medlemsbedrifter og kontraktstrategier og kontraktsmodeller. 6

7 Representantskapet/ avdelingsledere Berit Sivertsen Representantskapets ordfører Guttorm Kjelsvik Representantskapets varaordfører Arne Kristian Granheim Jan Olav Lindhaugen Knut Joar Harsjøen Svein Nilsplass Morten Engelstad Rolf Aafoskaas Ann-Therese Kristoffersen Vidar Flaa Dag Fisketjøn Øystein Hope Harald Kvame Arvid Gjerde Odd Einar Kne Geir Arne Lodgaard Tore Killi Jan Erik Opgård Monrad Lassemo Hans Vetle Sjørholt Nordland Avdeling Gjenvinning- og avfallshåndtering Akershus Østfold Hedmark Oppland Vestfold Telemark Buskerud Agder Rogaland Nord-Rogaland og Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Troms Finnmark Avdeling Skog Avdeling Brønn- og spesialboring Representantskapets arbeid Representantskapet avholdt i 2014 to møter, henholdsvis i Sandefjord i forbindelse med landsmøtet og i Oslo, og behandlet 26 saker. Representantskapet består av avdelingens styreledere, eventuelt vararepresentanter. I representantskapet utveksles informasjon og erfaringer mellom avdelingslederne, og hovedstyrets leder og nestleder deltar i møtene. Representantskapets saker deles inn i tre områder: Kontrollerende saker, rådgivende saker samt kontaktfunksjonen styret avdeling administrasjon. Representantskapet velger sin ordfører og varaordfører på årets første møte. I årene mellom landsmøtene behandles også godkjenning av årsberetning og regnskap for det foregående år. Representantskapet orienteres om framdriften i arbeidet med de næringspolitiske flaggsakene og strategiplanarbeidet, og representantskapet drøfter og kommer med innspill til andre viktige saker for bransjen. I 2014 har Representantskapet blitt orientert om, behandlet eller drøftet blant annet budsjett og regnskap, det næringspolitiske arbeidet, kontraktstrategier og kontraktsmodeller, innspill til budsjett 2015, medlemssituasjonen og medlemsrekruttering, status sentrale handelsavtaler, tariffoppgjør 2014, HMS-arbeid i bygge- og anleggsbransjen, status i avdelingene samt en rekke andre saker. 7

8 MEF som arbeidsgiverorganisasjon tall og fakta Finnmark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 11 Troms Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 19 Nordland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 31 Nord-Trøndelag Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 22 Møre og Romsdal Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 19 Sør-Trøndelag Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 15 Oppland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 13 Sogn og Fjordane Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 3 Hedmark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 8 Oslo/Akershus Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 11 Nord-Rogaland/ Hordaland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 7 Sør-Rogaland Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 2 Agder Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 3 Telemark Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 7 Østfold Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 11 Buskerud Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 4 Vestfold Antall bedrifter Antall ansatte Ant.mask./utstyr Bedr. m tariffavtale 7

9 Sykefraværet: Totalt for 2013: Egenmeldt fravær: Korttidsfravær: Langtidsfravær: Antall bedrifter pr. 31/12-14 Antall MEF-bedrifter totalt Maskinentreprenører: Skogsentreprenører: Avfall og gjenvinning: Brønnborere/spesialborere: Antall ansatte Totalt i alle MEF-bedriftene: Maskinentreprenørbedrifter Skogsentreprenørbedrifter Gjenvinnings- og avfallshåndteringsbedrifter Brønnborere/spesialborere 4,2 prosent 0,6 prosent 0,9 prosent 2,8 prosent 1959 bedrifter 1773 bedrifter 110 bedrifter 55 bedrifter 21 bedrifter ansatte ansatte 500 ansatte 1505 ansatte 140 ansatte Eierstruktur i MEF-bedriftene Aksjeselskap: Personlige selskap: Andre eierformer: Totalomsetning i MEF-bedrifter 2013: Fordelt på bransjeområder: Maskinentreprenørene Skogsentreprenørene Gjenvinning og avfallshåndtering Brønnborere/spesialborere 1518 bedrifter 429 bedrifter 12 bedrifter 65,5 milliarder kroner 60,6 milliarder kroner 0,6 milliarder kroner 3,9 milliarder kroner 0,3 milliarder kroner MEFs anleggsentreprenørbedrifter - arbeidsoppgaver Maskinentreprenørenes virksomhet spenner over flere arbeidsområder. Antall MEF-bedrifter med oppgaver innenfor: Vann og avløp 1360 bedrifter Bergsprengning 1114 bedrifter Masseforflytning/transport 1504 bedrifter Veibygging 1507 bedrifter Tomteutgraving 1431 bedrifter Sommer og vintervedlikehold 1086 bedrifter Betongarbeider 483 bedrifter Asfaltarbeider 256 bedrifter Anleggsgartnervirksomhet 444 bedrifter De andre medlemsgruppene i MEF arbeider med Skogsavvirkning 110 bedrifter Gjenvinning og avfallshåndtering 55 bedrifter Brønnboring 21 bedrifter Arbeidsgiverdagen 2014 Arbeidsgiverdagen ble arrangert 27. mars på Gardermoen. Konferansen, som ble gjennomført for tredje gang, er et initiativ for å nå alle medlemsbedriftene i MEF, både de med og de uten tariffavtale. Det var rekordstor deltakelse med 160 personer fra vel 90 bedrifter. Arbeidsgiver- og tariffsaker I tillegg til å være bransjeorganisasjon for anleggsbransjen er MEF også arbeidsgiverorganisasjon og har egen hovedavtale med LO. MEF har fire overenskomster, hvorav to er hengeavtaler (direkteavtaler) med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Dette dreier seg om tariffavtaler der MEF ikke er part. Hengeavtalene, overenskomst for Arbeidsledere mellom FLT og NHO og overenskomst for Tekniske Funksjonærer mellom FLT og NHO, ble inngått høsten Hovedavtalen mellom MEF og LO ble første gang undertegnet i 2003 og ble sist reforhandlet i I 2014 ble hovedavtalen MEF/ LO omarbeidet i tråd med den omarbeidingen NHO/LO har gjort. Dette endrer ikke innhold, men endrer organiseringen av kapitler som gir lik oppbygging av avtalene. MEFs egne landsdekkende overenskomster er overenskomst for Maskinentreprenørene, kalt Maskinoverenskomsten, som ble etablert i 1952 og overenskomst for Miljøvirksomheter, kalt Miljøoverenskomsten, som ble framforhandlet og undertegnet i Alle bransjeområdene i MEF, det vil si anleggsentreprenørvirksomhet, avfallshåndtering og gjenvinning, skogsentreprenørvirksomhet og brønnboring, er dekket av tariffavtale. Totalt har 193 medlemsbedrifter tariffavtale, hvorav 20 er på Miljøoverenskomsten. Antall bedrifter med tariffavtale utgjør omlag 10 prosent av alle medlemsbedriftene. 35 prosent av de ansatte i MEFs medlemsbedrifter er omfattet av tariffavtale. I tillegg til tariffpolitiske spørsmål hjelper administrasjonen i MEF medlemmene med andre arbeidsgiverrelaterte spørsmål. Juridisk avdeling og næringspolitisk avdeling i MEF hadde i 2014 mange saker som gjaldt innarbeidingsordninger, arbeidsrettslige og tariffrettslige spørsmål. Dette bekrefter trenden om at MEF som organisasjon og medlemmene har mer fokus på og kunnskap om arbeidslivsspørsmål. MEF håndterer mange tvistesaker om ulik forståelse av tariffavtalen. MEF og Norsk Arbeidsmandsforbund avsluttet i 2014 et nært samarbeid om å modernisere Maskinoverenskomsten og gjøre overenskomsten enklere å forstå og bruke. 9

10 MEF-året 2014 Januar 13 avdelingsstyremøter 3 medlemsmøter Anleggsdagene Avfallsdagene 24 MEF-skolekurs Februar 11 avdelingsstyremøter 5 avdelingsårsmøter 3 medlemsmøter 2 seminarer 33 MEF-skolekurs Mars 5 avdelingsstyremøter 2 regionrådsmøter 15 avdelingsårsmøter 4 medlemsmøter Arbeidsgiverdagen 2 seminarer Medlemsturer til Gran Canaria og Cannes Hovedstyremøte 1 25 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte April 10 avdelingsstyremøter 1 regionråds-/seksjonsrådsmøte 3 medlemsmøter 2 medlemsturer, med Skibladner på Mjøsa og scootertur i Finnmark Hovedstyremøte 2 24 MEF-skolekurs Mai 11 avdelingsstyremøter 2 regionråds-/seksjonsrådsmøter 10 medlemsmøter Anlegg 2014 i Haugesund 2 seminarer Medlemstur/befaring til Tresfjordbrua 15 MEF-skolekurs 10

11 Juni 8 avdelingsstyremøter 3 regionråds-/seksjonsrådsmøter 2 medlemsmøter Entreprenørbarnehage i Region Øst Analysedagen tall og fakta om anleggsbransjen MEFA 2014 i Trondheim Hovedstyremøte 3 Representantskapsmøte 1 Landsmøte MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte Juli 2 avdelingsstyremøter 1 medlemsmøte August 8 avdelingsstyremøter 2 regionråds-/seksjonsrådsmøter 2 medlemsmøter 2 fagturer, til Newcastle og Malaga 1 medlemstur med Region Øst på Mjøsa Anleggstreff i Moss Hovedstyremøte 4 10 MEF-skolekurs September 10 avdelingsstyremøter 2 regionråds-/seksjonsrådsmøter 6 medlemsmøter Entreprenørbarnehage i Region Øst Dyrskun Loen-dagene Fagtur til Antwerpen Veterantreff i Spania 20 MEF-skolekurs Regionsjefmøte Oktober 6 avdelingsstyremøter 4 medlemsmøter 1 seminar Høsttreff i Troms og Finnmark Messebesøk i Italia 30 MEF-skolekurs Hovedstyremøte 5 Administrasjonssamling for MEF-ansatte 11 November 17 avdelingsstyremøter 3 regionrådsmøter/seksjonsrådsmøter 6 medlemsmøter Temadager Skog Medlemstur til Russland Medlemstur/befaring til Ryfast-tunnelen Representantskapsmøte 2 29 MEF-skolekurs Desember 5 avdelingsstyremøter 15 medlemsmøter Hovedstyremøte 6 10 MEF-skolekurs Administrasjonssamling for MEF-ansatte

12 Utmerkelser og æresmedlemmer Fortjenstmedaljer utdelt i 2014 Gull Austad Maskinstasjon AS Roar Strand J. O. Moen Anlegg AS Arve Sæbø LNS Spitsbergen AS Sigfred Sørensen Frank Arvid Pettersen Entreprenør Ansgar Birkeland AS Terje Kvamsdal Fyllingen Maskin AS Torbjørn Foss Magne Hope AS Einar Kårdal Maskinanlegg AS UIf Joar Werven Ole & Peder Ødegaard AS Ole Johan Holmen Bjørn Herman Holmen J. O. Moen Miljø AS Eivind Gunstein Talstad Sigmund Peder Vikås Per Moi AS Torgeir Moi Sølv Arvid Gjerde AS Åsmund Bjørlykhaug Austad Maskinstasjon AS Stig Arild Green Aurvoll og Furesund AS Ole Jonny Konningen J. O. Moen Anlegg AS Egil Sverre Rødal Magne Nærum A.S. Ole Magne Seljebø Målselv Maskin & Transport AS Ivar Andreas Eriksen Arne Hjelme Bernhardsen Entreprenør AS Harold Pettersen Målselv Maskin & Transport AS Geir Sollie LNS Spitsbergen AS Jøran Storø Tone Terjesen Georg Stangeland AS Helge Opstad Fossum AS Torolf Bråthen Kaasa Maskin AS Magnar Nordbø Øyvind Vassend Vestafjell AS Leif Jarle Kalsås Kjell Arne Tunestveit Fyllingen Maskin AS Andres Lunde Harald Titlestad Jørgensen og Jørgensen AS Willy René Johansen Rune Semb Fosby Drift AS Åsmund Teigum Næss Leif Grimsrud AS Bjørn Wærnes Æresmedlemmer Fortjenstmedalje GULL Fortjenstmedalje SØLV Plakett for 25 års medlemskap fra B. Tarberg AS Børge Grønning AS Geiranger Maskin AS Harstad Maskin AS Hent AS Holmgren AS Isachsen Entreprenør AS John Reidar Haugen Kolbjørn Nilsskog A/S Næss AS Per Moi AS Ready-Eiendom AS Rivenes AS Ståle Fageraas Skogsdrift DA Varli AS Plakett for 50 års medlemskap fra Morstad & Grønli AS Ulf Ramberg Carlsson Malvin Nilsen Magne Nærum 12

13 MEF som bransjeorganisasjon MEFs mål er å fremme bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser. MEFs landsomfattende apparat står til rådighet for å hjelpe medlemmene når de trenger det, og bistår med svar og hjelp i mange ulike spørsmål og saker. Næringspolitisk arbeid Flaggsaker 2014 MEFs hovedstyre har siden 1998 hvert år vedtatt næringspolitiske flaggsaker. Flaggsakene skal være overordnet alle de næringspolitiske aktivitetene som utføres i MEF, både sentralt og i avdelingene. Flaggsakene i 2014 var: 1. Minstekrav til kvalitet på vann- og avløpsnettet 2. Kontrakter tilpasset hele anleggsbransjen 3. Konkurranse om husholdningsavfallet MEF som næringspolitisk aktør MEF har i 2014 arbeidet fortløpende med integrering av de næringspolitiske flaggsakene. Det har vært jobbet godt med mange næringspolitiske saker med god næringspolitisk bredde. Dokumentasjon av viktige forhold og fakta for bransjen har vært en viktig prioritering for næringspolitisk avdeling. Det har vært lagt vekt på å anvende dokumentasjon for å spisse det strategiske arbeidet på de viktigste næringspolitiske sakene. MEF har jobbet målrettet for å sikre et differensiert kontraktsregime der hele anleggsbransjen, både små, mellomstore og store bedrifter, kan delta i konkurransen om prosjektene. MEF utarbeidet i 2014 et policynotat som omhandler MEFs syn på et differensiert kontraktsregime. Notatet skal formelt godkjennes av MEFs hovedstyre i MEF hadde i 2014 mye fokus på kompetanse og rekruttering av fagutdannede til våre bransjer. Det har i dette arbeidet vært viktig å belyse overfor politikere og media at det er nødvendig å styrke finansieringen for å bedre kvaliteten på utdanningen, og for å sikre at antallet skoleplasser er i tråd med næringslivets behov. Videre har MEF, ved næringspolitisk avdeling, vært representert i Skog22-utvalget, som har hatt som oppgave å utarbeide en langsiktig strategi for skognæringen på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. MEF deltar også i Verdikjedesamarbeidet med representanter fra hele skognæringen, hvor en sentral oppgave har vært å formidle muligheter og utfordringer for næringen til det politiske miljøet. MEF legger vekt på å framstå som en seriøs og profesjonell næringspolitisk aktør. MEF har gode næringspolitiske kontakter med relevante miljøer, både organisasjoner, Statens vegvesen med region- og distriktsvegkontorene, Samferdselsdepartementet, Næringsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Veg og VA var hovedsakene i påvirkningsarbeidet, men viktige saker for de tre fagavdelingene, Gjenvinning- og avfallshåndtering, Skogsentreprenørene og Brønn- og spesialboring, har også fått betydelig fokus. Arbeidet har foregått med utgangspunkt i hovedstyret, MEFs hovedadministrasjon i Oslo og fra MEFs regionskontorer i nært samarbeid med avdelingenes tillitsvalgte. Arbeidet med å synliggjøre MEFs ståsted og standpunkter pågår kontinuerlig og er en høyt prioritert oppgave. Kompensasjon for økt avgift på «farget diesel» MEF har arbeidet for å sikre medlemsbedriftene kompensasjon for økt avgift på anleggsdiesel fra 1. januar Samarbeidet med Vegdirektoratet, som er den største byggherren, har vært konstruktivt og en viktig premiss for å finne en løsning. Det har vært flere møter der MEF og representanter fra medlemsbedriftene har deltatt. I tillegg er det gjennomført utredninger for å finne en enkel metode som gir tilstrekkelig kompensasjon uten omfattende dokumentasjon og kontrollbehov. Dokumentasjon og analyse MEF gjennomførte i juni Fakta- og analysedag for anleggsbransjen. Der ble det presentert analyser av MEF-bedriftenes kapasitet til å bygge veg og VA-anlegg samt tall for omsetningen og konkurransesituasjonen i bransjen. I tillegg ble en oversikt over ordrereserver, ansettelsesplaner, lønnsomheten og antall konkurser blant MEF-bedriftene lagt fram. Årets andre Fakta- og analysedag, som bruker å være i desember, ble utsatt til januar Oppdragsmengden fra Statens vegvesen har vært meget stor også i 2014, men cirka en milliard kroner lavere enn i 2013 og med vel 40 færre oppdrag. Oppdragene er skjevt fordelt mellom regionene. Region vest hadde flest prosjekter, mens Region midt hadde færrest prosjekter med vel halvparten av antallet i vest. Konkurransen om oppdragene der Statens vegvesen er byggherre har vært god til tross for stor oppdragsmengde. Selv om antall prosjekter var på et høyt nivå og verdien på prosjektene samlet sett fortsatt er høy, har gjennomsnittlig antall tilbydere per kontrakt vært over fire per kontrakt. Dette tyder på at anleggsbransjen er robust og tilpasningsdyktig. Samtidig melder bedriftene om betydelig ledig kapasitet til vegbygging gjennom hele MEF konstaterer at det fortsatt er et stort forbedringspotensial når det gjelder hvordan kontraktene i regi av Statens vegvesen blir fordelt utover året. MEF har i 2014 fortsatt å publisere kvartalsvise analyser basert på anbudsoversikten fra Statens vegvesen, med hovedfokus på antall kontrakter, kontraktsverdi og konkurransesituasjon. MEF er den eneste aktøren som systematisk analyserer disse dataene, og både Doffin og «Forum for offentlige anskaffelser» gjengir funnene i sine nyhetsbrev. 13

14 MEFs analyser er et nyttig hjelpemiddel i det næringspolitiske påvirkningsarbeidet og dette får organisasjonen god respons på. Som en viktig dokumentasjon av forhold som påvirker lønnsomheten i det norske skogbruket ble rapporten «Hvordan avvirke lønnsomt» ferdigstilt i Rapporten ble utarbeidet av konsulent- og rådgivningsselskapet Damvad på oppdrag fra MEF. Rapporten tar for seg driftskostnadene for sju ulike skogdriftstyper, og viser at avvirkningskostnadene varierer fra 85 til 248 kroner per kubikkmeter. Gjennomsnittlig driftskostnad for sluttavvirkning og framkjøring for de sju driftstypene anslås å være 154 kroner per kubikkmeter. Kartleggingen konstaterer at norske skogsentreprenører jobber effektivt. Kostnadsbildet styres i stor grad av forhold utenfor entreprenørenes kontroll, og lang kjørelengde til velteplass er en av faktorene som gir høyere avvirkningskostnader. MEF har fulgt opp Damvad-rapportens funn i arbeidet i SKOG22. MEF-notater MEF har publisert seks MEF-notater i Disse er MEF-notat nr.1 Fokus på VA-Norge 4 MEF-notat nr.2 Fokus på VA-Norge 5 MEF-notat nr.3 Anleggsbransjen Fakta og analyse juni 2014 MEF-notat nr.4 Fokus på VA-Norge 6 MEF-notat nr.5 Fokus på VA-Norge 7 MEF-notat nr.6 Forbruk av drivstoff og utslipp av CO2 og NOx i bygg- og anleggsbransjen Vann og avløp MEF-notat nr. 2/2014 Fokus på VA-Norge 5, omhandler sju kommuner i Midt-Norge, MEF-notat nr. 4/2014 Fokus på VA-Norge 6, omhandler sju kommuner i Nord-Norge og MEF-notat nr. 5/2014 Fokus på VA-Norge 7, omhandler seks kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold. Dette er en oppfølging av MEF-notat nr. 1/2012 om status for 45 utvalgte kommuner i Norge. Arbeidet er blitt utført i nært samarbeid med regionskontorene i Region nord, Region midt og Region sørøst, og respektive fylkesavdelingers styremedlemmer. MEF-notatene inneholder både kvalitativ og kvantitativ analyse av ulike funn. MEF skal fortsette med «Fokus på VA- Norge»-serien i det videre næringspolitiske arbeidet med vann og avløp. «Kommuneprosjektet» med kartlegging av status for VA-Norge gjennomføres for å gi MEF og medlemsbedriftene bedre kunnskap om kommunene som viktige bestillere og byggherrer for MEFs medlemsbedrifter. Anleggsdagene 2014 hadde en egen VA-dag med innlegg knyttet til bestilling og utførelse, VA-juridiske problemstillinger, VA-normer og kompetanse og rekruttering i alle ledd innen VA-faget. MEF har deltatt på en rekke faglige møter og seminarer i løpet av 2014, og MEF har en egen VA-ressursgruppe. MEF er medlem i følgende organisasjoner og nettverk innen VA: Norsk Vannforening, Norsk Vann, Opplysningsutvalget for VA-ledningsnett (OVAL), Referansekomité for vann, avløp og sanitær i Norsk Standard og VAnnforsk. MEF har av bemanningsmessige årsaker vært mindre synlige i disse fora i Kompetanse og rekruttering MEF jobbet i 2014 mye med næringspolitiske problemstillinger knyttet til kompetanse og rekruttering. MEF har hatt løpende oppfølging opp i mot utdanningspolitikere på Stortinget og i regjering, og i tillegg gjennomført møte med Kunnskapsdepartementet. I kommunikasjonen med politikere og andre myndigheter har MEF formidlet at rekrutteringen av unge fagutdannede til våre bransjer kan bli krevende på sikt. Det er avgjørende å få på plass en bedre og mer forutsigbar finansiering av ressurskrevende yrkesfag. Dette vil bidra til at antallet skoleplasser i større grad blir tilpasset næringslivets behov. MEF påpeker også at kvaliteten på fagutdanningen må heves, og anbefaler at det blir gjennomført en kartlegging av skolenes ressursbehov sett opp i mot kravene i læreplanene. Innsamling av data har vært sentralt i dette arbeidet, og det er blant annet gjennomført en undersøkelse om MEF-bedriftenes rekrutteringsplaner og erfaringer med lærlinger. SKOG22 Regjeringen ved Landbruks- og matdepartementet nedsatte i 2013 et utvalg som skulle utvikle en samlet strategi for skogog trenæringen i Norge. SKOG22-utvalget har bestått av representanter fra hele skognæringen, skogeiere, byggenæringen, industri, finans og relevante forskningsmiljøer, samt LO og Fellesforbundet. MEF, som representant for skogsentreprenørene, har hatt plass i utvalgets styringsgruppe. Arbeidet ble avsluttet ved årsskiftet , og hovedrapporten ble overlevert landbruks- og matminister Sylvi Listhaug 26. januar Rapporten anslår at det på sikt er potensial for å firedoble omsetningen i skog- og trenæringen sammenlignet med nivået i Strategien anbefaler blant annet betydelig økte investeringer i transportinfrastruktur, mer konkurransedyktige skatter- og avgifter og styrket satsing på fagutdanningen. Arbeidet knyttet til SKOG22 har blitt gjennomført av næringspolitisk avdeling i samarbeid med MEFs skogavdeling. Verdikjedesamarbeidet for skog- og trenæringen MEF, ved skogavdelingen, har i 2014 deltatt i Verdikjedesamarbeidet for skog- og trenæringen. Dette er et samarbeid bestående av aktører fra hele verdikjeden i næringen. Arbeidet er basert på konsensus blant aktørene fra sak til sak. Formålet med samarbeidet er å fremme et samlet budskap og forslag til tiltak fra næringen overfor det politiske miljøet og myndigheter. Verdikjeden avholdt i 2014 møter med Transportog kommunikasjonskomiteen og Næringskomiteen på Stortinget, samt med Miljøpartiet De Grønne. 14

15 Alliansen for norsk, privat eierskap MEF er medlem i Alliansen for norsk, privat eierskap. Dette er en bred næringsallianse bestående av 11 næringsorganisasjoner som jobber for å få avviklet formuesskatten på arbeidende kapital. Alliansen jobbet i 2014 opp mot regjeringspartiene, Venstre, Kristelig folkeparti og opposisjonspartiene for å fremme vårt syn på formuesskatt, både i form av møter og skriftlige innspill. I mars 2014 overleverte topplederne i deltakerorganisasjonene en skriftlig appell til finansminister Siv Jensen om behovet for å redusere formuesskatten på næringsvirksomhet i statsbudsjettet for Kommunikasjon og media MEF i media MEF har i 2014 hatt 622 oppslag i media, både i papir- og webpublisering, radio og TV. Blant tema for oppslagene kan vi nevne økning i dieselavgiften, kapasitetsutnyttelse i anleggsbransjen, styrking av anleggsfagene, mer lønnsom avvikling av skog, mer fokus på VA, lærlinger og skoleplasser, konkurransesituasjonen i forhold til utenlandske entreprenører og HMS-charter. I tillegg til i fagpressen, eksempelvis Byggeindustrien, Anlegg & Transport og VA-nytt, har MEF oftest vært omtalt i Nationen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Norsk skogbruk, Oppland Arbeiderblad i tillegg til en rekke lokale og regionale medier, både aviser og nettaviser. mef.no og Medlemsnett På MEFs hjemmeside på internett, finnes kontaktinformasjon, nyheter og annen bransjerelatert informasjon. Medlemmene kan fra internettsiden logge seg på Medlemsnettet, der hver MEF-bedrift har sin egen side hvor bedriften kan søke informasjon og legge inn fakta om bedriften. Bedriftene svarer også på ulike medlems- og bransjeundersøkelser via denne siden. I tillegg finnes bransje- og arbeidsgiverrelatert informasjon, skjemaer og informasjon om organisasjonen. MEFs ansatte i hele landet har et eget intranett som felles kommunikasjonskanal. Nettsiden har i 2014 hatt besøk, hvorav var unike besøk. I 2014 har det blitt jobbet kontinuerlig med å forberede og utvikle MEFs nettsider. På medlemsnettet finnes statistikk over medlemsbedriftenes kapasitet på ansatte og maskiner, forventninger om ordrereserver, arbeidskraft og maskiner og data om helse, miljø og sikkerhet er søkbare på regionnivå. Den enkelte medlemsbedrift som er pålogget kan sammenligne egen bedrifts tall og fakta med tall og fakta fra andre bedrifter. Nyhetsbrev MEF sender ut et ukentlig nyhetsbrev med oppsummering av de viktigste toppnyhetene fra mef.no siste sju dager. Dette nyhetsbrevet hadde 2700 abonnenter ved utløpet av MEF i sosiale medier MEF har en egen side på Facebook. Der publiseres en del av nyhetene fra mef.no samt en del annet stoff, som videoer og bilder. Folk kan også stille spørsmål og få svar på det de måtte lure på om MEF. MEF ser Facebooksiden som en mulighet til å komme i bedre kontakt med nye grupper, spesielt ungdom. Ved årsskiftet hadde MEF vel 3000 likere av denne siden. I løpet av høsten testet vi ut annonsering på Facebook. Dette viste seg som en effektiv kanal for å markedsføre våre innlegg, det økte rekkevidden betraktelig og ble særlig brukt i markedsføringen av arrangementer. Anleggsmaskinen Fagmagasinet Anleggsmaskinen inneholder en miks av nyheter, reportasjer og annet faglig relevant stoff. Hovedmål for redaksjonen er å lage et produkt med høyest mulig opplevd leserverdi for primærmålgruppen, som er ledere og nøkkelpersoner i maskinentreprenørbedrifter. Magasinet distribueres til alle medlemmer samt eksterne abonnenter. Anleggsmaskinen utgis av MEF, produseres av informasjonsavdelingen i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og redigeres etter Redaktørplakaten. Det ble i 2014 gitt ut 11 utgaver av magasinet, alle i et design og format nytt av året. En leserundersøkelse på forsommeren ga verdifulle innspill i det redaksjonelle arbeidet. I andre halvår ble det i samråd med ledelsen og hovedstyret igangsatt et arbeid for å etablere en egen nettutgave for Anleggsmaskinen. Like før jul ble det inngått en avtale med en ekstern leverandør om etablering av et nettsted. Nettutgaven anleggsmaskinen. no blir særskilt innrettet mot lesing på mobile enheter som mobiltelefon og nettbrett. Planen er at den skal være operativ innen påske Kompetanseutvikling Kurs, skoler og seminarer MEF-skolen har stor aktivitet med mange kurs og kompetansehevende skoler. Til sammen ble det i 2014 gjennomført 222 kurs og skoler med totalt 4169 deltakere, 70 prosent av disse var fra medlemsbedriftene. Anleggsdagene i januar og Avfallsdagene i mars ble arrangert med totalt 1049 deltakere. MEF gir rabatter til medlemsbedriftene. 15

16 Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene OKABs arbeid med oppfølging av lærlinger OKAB er bransjens egne opplæringskontorer. Oppfølgingen av lærlingene varierer noe fra kontor til kontor, både ut fra kontorets beliggenhet, antall ansatte, antall lærlinger og andre forhold. Men basis for OKABs arbeid er det felles kvalitetssikringssystemet, «KS-systemet», som kontorene har. Dette KS-systemet blir årlig justert ut fra innspill, og gir retningslinjer for hvordan kontorene skal følge opp og dokumentere lærlingenes utvikling i deres læreløp. OKAB har i løpet av 2014 videreført sitt intensive rekrutteringsarbeid overfor ungdom. OKAB har blant annet deltatt på både yrkesmesser, yrkesdager og skolebesøk i ungdomskolenes avslutningsklasser og besøk ved videregående skoler som har grunnkurs tilpasset medlemsbedriftenes fagområder. Det gjøres også et arbeid av en del medlemsbedrifter som enten i samarbeid med OKAB eller i egen regi deltar på messer, besøker skoler eller på annen måte aktivt markedsfører MEFbedriftenes arbeidsområder. Rekruttering av lærlinger Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) formidler lærlinger til MEFs medlemsbedrifter. Fra 1119 i 2013, til 1211 lærlinger som har kontrakt pr MEF har sammen med de andre partene i arbeidslivet signert Samfunnskontrakten for flere læreplasser med Kunnskapsdepartementet. Samfunnskontrakten forplikter de enkelte parter til blant annet å øke antall godkjente lærekontrakter med 20 prosent fra til MEF har altså, med 31 prosent, allerede overoppfylt dette målet. Lærlingene fordeler seg på følgende fag: Anleggsmaskinførere 828 Anleggsmaskinmekaniker 59 Landbruksmekaniker 13 Vei og anlegg 104 Fjell og bergverk 112 Asfalt 4 Steinfaget 2 Skogfaget 37 Anleggsgartner 44 Gjenvinningsfaget 5 Kranfaget 1 Betongfaget 1 Yrkessjåførfaget 1 Andre medlemstilbud Handelsavtaler MEF har sentrale handelsavtaler med If Skadeforsikring, Statoil Fuel & Retail AS på drivstoff, smøremidler og kjemi, TESS AS på slanger, koblinger, arbeidstøy, og mye annet, Telenor Norge AS på mobiltelefoni, fasttelefoni og bredbånd, og Storebrand Livsforsikring AS på pensjonsprodukter, gruppeliv og helseforsikring samt banktjenester. I tillegg har MEF regionale og avdelingsvise handelsavtaler med en rekke leverandører. Anleggskalenderen Anleggskalenderen 2015 er distribuert med i underkant av eksemplarer før jul Et fortsatt høyt tall, til tross for stadig økende konkurranse fra webbaserte alternativer. Alle medlemsbedrifter får tilsendt ett eksemplar gratis. Mange medlemsbedrifter bestiller kalendere og trykker egen logo på forsiden. En del medlemmer legger dessuten inn egne bedriftsspesifikke sider foran. Kalenderen er et produkt som blir godt mottatt og mye brukt av medlemsbedriftene, og den gjennomgår en årlig revisjon hva angår informasjon om MEF, faglig innhold og annonsørregister. Kalenderen selges også til bedrifter i anleggsbransjen for øvrig. Veterantreff MEF inviterte til det 20. veterantreffet i perioden september 2014 til Catalonia i Spania. I underkant av 80 personer deltok. Gruppen, som kom fra hele landet, besto av aktive og pensjonerte medlemmer med ledsagere. Programmet var tettpakket med blant annet utflukt til Barcelona, fjellkjeden Montserrat og det kjente Cavahuset Codorniu. Gruppen var samlet til faglig oppdatering ved MEFs administrerende direktør Trond Johannesen som informerte om status, utvikling og satsningsområder i MEF og utfordringer og muligheter generelt for bransjen. Fagturer MEFs avdelinger og regionskontorer har gjennom året arrangert flere lengre fagturer i inn- og utland for medlemmer både med og uten ledsagere. Med på disse turene er også ofte lokale handelsavtalepartnere, som ikke bare er viktige bidragsytere til MEF-avdelingenes økonomi, de bidrar også med mye nyttig og faglig informasjon til medlemsbedriftene. Seminarer/messer I 2014 arrangerte MEF Anleggsdagene i januar med over 800 deltakere, Avfallsdagene i februar med nesten 240 deltakere og Arbeidsgiverdagen i mars med 160 deltakere. I tillegg arrangerte MEFs regionkontorer Anlegg 2014 i Haugesund i mai og Loendagene i september, samt en rekke mindre arrangementer rundt om i landet. 16

17 Juridisk bistand MEFs juridisk avdeling har i 2014 bestått av fire advokater og en juridisk sekretær. I tillegg har to studenter fra Det juridiske fakultet hatt seks ukers praksisperiode ved avdelingen. Avdelingen yter bistand til medlemsbedriftene innenfor de fleste relevante rettsområdene. Det ytes bistand særlig i arbeidsgiver- og tariffsaker, innenfor entreprise- og kontraktsrett, forsikringssaker og anbudsrett. Advokatene ved juridisk avdeling gir råd og veiledning i konkrete saker, og bistand blir gitt både pr. telefon, e-post og ved ordinær saksbehandling. Advokatene påtok seg også prosedyreoppdrag for domstolene og andre klageinstanser. I enkelte saker samarbeider også juridisk avdeling med utenforstående advokater, og i enkelte tilfeller settes oppdrag ut til slike. Medlemmer av MEF har rett til inntil åtte timer gratis juridisk bistand pr. år i form av rådgivning, saksbehandling og veiledning. Dersom bistanden omfatter domstolsbehandling eller klageprosesser der advokatene opptrer som medlemmenes prosessfullmektiger, ytes det bistand etter avtale og til reduserte priser. Dette har ledet til at juridisk avdeling også yter betydelig advokatbistand mot godtgjørelse. Det er for 2014 registrert en økning på 11,5 prosent i innkomne saker ved juridisk avdeling i forhold til Totalt har juridisk avdeling registrert 452 saker i I tillegg kommer henvendelser fra medlemsbedrifter som er besvart telefonisk, eller pr. e-post, og som ikke registreres i saksbehandlingssystemet. Avdelingen anslår at prosent av kapasiteten benyttes til å besvare slike henvendelser. Det er en uttalt målsetting for avdelingen å være tilgjengelig pr. telefon og e-post. Advokatene i MEF driver også utstrakt kurs- og forelesningsvirksomhet for MEF-skolen og eksterne oppdragsgivere på det juridiske området. Avdelingen deltar også i stor grad i annet organisasjons- og komitearbeid, som for eksempel deltakelse i diverse komiteer for Standard Norge, samarbeid med Statens vegvesen i utarbeidelse og utvikling av kurs i driftskontrakter, deltakelse i ulike bransjeforeninger, bistand til MEFs KS/ HMS-system, arbeidsmiljøarbeid med mere. MEFs KS/HMS-system Første kvartal 2014 var innspurten på en hektisk utviklingsperiode av nytt KS/HMS-system i MEF. Ny versjon gikk på lufta i mai, og mai og juni gikk stort sett med til opplæring av nye brukere. I august ble det ansatt en KS-/HMS-ansvarlig. Han skal jobbe med videre drift og utvikling av systemet. Utover høsten har det vært ytterligere tre oppgraderinger som har løst feil, innarbeidet ny funksjonalitet og startet avviklingen av gammel versjon. Det er bestilt en større oppgradering planlagt lansert 1. april Det jobbes også med å få på plass en meget etterspurt løsning for timeregistrering. Tilbakemeldinger tyder på at flere bedrifter vil ta i bruk løsningen hvis slik funksjonalitet implementeres. Det har vært jobbet en del med å få på plass en driftsorganisasjon internt i MEF som kan imøtekomme behovet for opplæring, support, drift og utvikling. Denne består av regionskontorene og KS-/HMS-ansvarlig på hovedkontoret. Denne organiseringen begynner å finne sin form og regionskontorene har gjort en god jobb, spesielt i forhold til opplæring. Samarbeidet med utviklerne er godt og de fleste saker løses raskt. Det er imidlertid utfordrende å ha én leverandør av hardware/infrastruktur og én leverandør som utvikler løsningen. Ved utgangen av 2014 var det 550 bedrifter som har tatt i bruk ny løsning. Det er fortsatt cirka 200 bedrifter som benytter gammel løsning. Den gamle løsningen hadde rundt 650 registrerte brukere i løpet av seks års drift, mens den nye er oppe på nesten samme nivå etter sju måneders drift. Tallene viser at det er mange nye bedrifter som bruker løsningen. De fleste tilbakemeldingene er positive. Det har vært mange gode innspill og tilbakemeldinger både i forhold til feil, manglende innhold og ny funksjonalitet. Det er fremdeles noen utfordringer, særlig knyttet til ulike plattformer og enheter. 17

18 MEFs ØKONOMI Regnskapsprinsipper Organisasjonen består av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), MEF Service AS og konsernet som innbefatter de to nevnte selskaper og MEFs avdelinger rundt om i landet. Styrets beretning og regnskap med tilhørende noter for MEF Service AS er presentert i en egen seksjon av årsberetningen. Resultat- og balanseoppstilling for MEF konsern og morselskapet MEF med tilhørende noter samt kontantstrømanalyse er innarbeidet i årsberetningen. Regnskapet er utarbeidet etter god regnskapsskikk. Virksomhetens art Forbundet er en bransje-/arbeidsgiverorganisasjon for anleggs-, miljø- og maskinentreprenører i Norge. Organisasjonens navn er Maskinentreprenørenes Forbund. Forbundet har hovedkontor i Oslo, hvor forbundet har verneting. Forbundet har 20 avdelinger, én for hvert fylke, med unntak av Oslo, Akershus, Aust-Agder, Vest-Agder og én for hver fagavdeling: Skog, Brønn- og spesialborere, Gjenvinning og avfallshåndtering. Forbundets formål er å fremme bransjenes faglige, økonomiske, næringspolitiske og ideelle interesser. Herunder skal forbundet ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidstakerne og deres organisasjoner. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. MEFs ansatte MEF- Konsernet hadde 66 ansatte ved utgangen av 2014, noe som er en nedgang på én person siste året. Antallet ansatte fordeler seg ved årets slutt med 32 ansatte i MEF morselskap (31,35 årsverk) og 34 ansatte i MEF Service AS (31,96 årsverk). Til sammen utgjør dette dermed 63,31 årsverk ved utgangen av Ved utløpet av året før var det 63,81 årsverk i konsernet, slik at nedgangen er på -0,5 årsverk. I løpet av året startet seks personer i konsernet (to i MEF og fire i MEF Service AS), mens seks personer sluttet (tre i MEF og tre i MEF Service AS). Én ansatt gikk også bort i løpet av Av de seks personene som sluttet i løpet av 2014, gikk tre personer over i pensjonistenes rekker. De ansatte er lokalisert på 14 steder rundt om i landet. Lokalavdelingene i MEF har ingen ansatte overhodet. Antallet ansatte i MEF morselskap inkluderer opplæringskonsulentene i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) som MEF har arbeidsgiveransvar for. I 2014 ble det arrangert fire felles samlinger der alle ansatte deltok. Tema for disse administrasjonssamlingene er organisasjonsspørsmål, MEFs verdier, næringspolitikk, aktuelle saker i bransjen og andre relevante tema. Flere av MEFs ansatte deltok i 2014 på ulike kurs og etter- og videreutdanningstiltak. HMS, sykefravær og turnover Arbeidsmiljøet i MEF-konsernet betegnes som godt med blant annet relativt lav turnover og lavt sykefravær blant de ansatte. Sykefraværet i konsernet var i 2014 på 4,12 prosent (mot 3,71 prosent året før), og det aller meste av dette (ca. 80 prosent) er langtidsfravær over to uker. Fraværet fordeler seg litt ulikt på MEF og MEF Service AS da fraværsprosenten er høyere i MEF Service AS. Ved begynnelsen av 2014 var 33 personer ansatt i MEF morselskap. To personer ble ansatt i løpet av året, mens tre personer sluttet, og av disse var det én pensjonering. Dette innebærer at MEF hadde 32 ansatte (herav 19 personer tilsluttet OKAB) ved årets utløp. Av de to personene som begynte i MEF i løpet av året, var det én OKAB-konsulent. Det samlede sykefraværet i MEF morselskap ble på 3,78 prosent mot 3,15 prosent året før. Fraværet er i hovedsak langtidsfravær. Det er ikke grunn til å anta at sykefraværet er påvirket av forhold hos MEF. Hovedstyret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende, og det er ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Likestilling og mangfold Selskapets styre består av åtte menn, ingen kvinner. Styrets leder er mann. Ledergruppen besto ved årsskiftet av to kvinner og fem menn og av selskapets totale ansatte er 19 prosent kvinner og 81 prosent menn. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved ansettelser. Selskapet søker å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne, religion og andre forhold nevnt i likestillingsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Miljø Etter det styret kjenner til, medfører ikke virksomhetens aktiviteter verken forurensning eller utslipp av noe slag som kan være til skade for det ytre miljø. Forskning og utvikling Konsernet driver ikke med forskning og utvikling. Finansiell markedsrisiko Selskapet er ikke i nevneverdig grad eksponert for finansiell risiko som kan påvirke foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Driftsinntektene MEF konsern Konsernet består av driftsinntekter fra morselskapet MEF og avdelingene, samt konsoliderte inntekter fra MEF Service AS. Samlet omsetning for konsernet utgjorde 163,4 millioner kroner mot 156,9 året før noe som er en økning på ca. 4,2 prosent. Dette tallet inkluderer også gjennomstrømningseffekten fra samtlige opplæringskontorer (OKAB). OKAB påvirker i hovedsak ikke MEFs resultat annet enn likviditetsmessig. Driftskostnadene MEF konsern De samlede driftskostnader i konsernet steg i løpet av 2014 med om lag 7,9 millioner kroner (+5,5 prosent) fra 144,7 milli- 18

19 oner kroner til ca. 152,7 millioner kroner. Kostnadsutviklingen bærer preg av høyt aktivitetsnivå i organisasjonen. Kostnadsøkningen fordelte seg i relativ forstand stort sett jevnt mellom de ulike kostnadsartene, men med personalkostnadene som den enkeltposten som økte mest målt i kronebeløp. Driftsresultat, finansresultat, resultat før skatt, skatt og overskudd for konsernet Driftsresultatet viser et overskudd på drøyt 10,7 millioner kroner, mot drøyt 12,1 millioner kroner året før. Nedgangen i driftsresultat utgjør ca. -1,4 millioner kroner, eller om lag -12,1 prosent. Finansresultatet utgjorde ca. 5,0 millioner kroner, noe som er -0,6 million svakere enn i 2013, og dette tilsvarer en nedgang på ca. -11,3 prosent. Resultatet før skatt ble dermed på 15,8 millioner kroner, mot 17,9 millioner kroner i 2013 (dvs. en nedgang på -2,1 millioner eller -11,8 prosent). Samlet skattekostnad i konsernet ble på 5,9 millioner kroner (5,4 millioner kroner i 2013). Økningen i skattekostnad skyldes i hovedsak beskatning av provisjoner i lokalavdelingene, og at disse provisjonene er noe høyere enn året før. Fratrukket skattekostnad ble årsoverskuddet i konsernet ca. 9,8 millioner kroner mot et overskudd på 12,4 millioner kroner i Nedgangen i konsernets årsoverskudd ble dermed på -2,5 millioner eller om lag -20,7 prosent. Driftsinntektene i MEF morselskap Inntektssammensetningen i morselskapet består i hovedsak av årsavgift fra medlemsbedriftene, provisjonsinntekter fra sentrale handelsavtaler, kursinntekter, inntekter fra utleie av fast eiendom, tilskudd fra Opplysnings- og utviklingsfondet samt salgs- og tjenesteinntekter. I tillegg er det en post som er kalt «Andre driftsinntekter» som blant annet inneholder utgiftsrefusjoner og diverse inntekter som ikke er omtalt ovenfor. Samlede driftsinntekter for MEF (morselskap) utgjorde i 2014 ca. 80,6 millioner kroner. Dette er en økning på 3,6 millioner kroner fra året før eller ca. 4,7 prosent. Det er få klare enkeltårsaker til økningen, ettersom flere av inntektspostene trekker i hver sin retning. Inntektene fra årsavgiften utgjorde ca. 9,2 millioner kroner, og inntektsposten økte med ca. 2 millioner kroner (28,1 prosent) i forhold til Økningen skyldes i hovedsak økningen i årsavgift til MEF der de nyeste endringene ble vedtatt på Landsmøtet i Sandefjord. Endringene i avgift vil fortsette også i 2015, og den er knyttet opp i mot en gradvis reduksjon i provisjonsinntekter fra noen av de sentrale handelsavtalene. MEF hadde pr. utgangen av året medlemmer, som er nøyaktig det samme som ett år tidligere. Årsavgiften til MEF økte fra etter et nytt system vedtatt på Landsmøtet i Sandefjord. Systemet innebærer i korte trekk at medlemsbedriftens avgift følger skattelovgivningens system for fradragsrett med 2 av lønnsinnberettet beløp. I tillegg er det vedtatt på Landsmøtet at avgiften ikke skal være mindre enn kroner og ikke høyere enn kroner per år. For et honnørmedlemskap er årsavgiften pr kroner per år, noe som er en økning på 85 kroner i forhold til ett år tidligere. Inntektene fra handelsavtaleprovisjoner utgjør fortsatt den største inntektsposten i regnskapet, og den er på i alt 20,9 millioner kroner noe som innebærer en nedgang fra 24,4 millioner kroner året før. Nedgangen utgjør -3,5 millioner eller ca. -14,4 prosent. I hovedsak er dette formidlingsprovisjon i forbindelse med forsikring. Det er ventet at denne inntektsposten vil synke gradvis, spesielt etter at provisjonene blir satt ytterligere ned med virkning fra Inntektene fra kurs- og utdanningsvirksomheten utgjorde ca. 14,8 millioner kroner i 2014, noe som er en økning fra 14,1 millioner kroner i Økningen som er på ca. 0,7 millioner kroner, eller 5,0 prosent, er kanalisert gjennom «MEF-skolen», og består både av rene kurs og mer langvarige etterutdanningskonsepter. Kursene og videreutdanningskonseptene til MEF er svært populære, og disse blir tilbudt medlemmer til en sterkt redusert pris. Dette, sammen med høyt faglig nivå, bidrar til at kurs- og skoletilbudene er et av de beste medlemstilbudene organisasjonen har. Regnskapet inneholder kostnadsrefusjon fra opplæringskontorene som administrativt er tilsluttet MEF. Dette betyr at MEF forskutterer kostnader ved disse kontorene. Disse blir fullt ut dekket opp i regnskapet slik at opplæringskontorenes resultatbidrag går i null over året under ett. For 2014 utgjorde kostnadsrefusjonen fra opplæringskontorene ca. 28,8 millioner kroner, noe som innebærer en økning på 13,2 prosent fra året før. En viktig årsak til denne økningen skyldes at det grunnet flere lærlinger i bransjen, er behov for større bemanning på opplæringskontorene enn før. Øvrige inntekter i MEF er en blanding av tilskudd i forbindelse med Opplysnings- og utviklingsmidler, utleie av deler av MEF-Huset til MEF Service AS, noe småsalg av kompetansebevis, samt diverse andre mindre poster. Samlede inntekter fra disse postene utgjorde ca. 6,7 millioner kroner. Tilsvarende tall for disse postene var i 2013 ca. 5,6 millioner kroner, slik at økningen kun utgjorde ca. 19,2 prosent. Driftskostnadene i MEF morselskap De totale driftskostnadene i MEF øker i 2014 til ca. 87,8 millioner kroner. Tilsvarende kostnader i 2013 var på ca. 80,3 millioner kroner slik at økningen i driftskostnader utgjør om lag 7,4 millioner kroner eller ca. 9,3 prosent. De kostnadsartene som har sterkest økning fra 2013 er personalkostnadene, reise- og oppholdskostnadene og utdelingen av bidrag til lokalavdelingene. Kurskostnadene i regi av «MEF-skolen» øker fra 10,3 millioner kroner i 2013 til 11,2 millioner kroner i fjor og dette er en økning på 0,9 millioner eller 8,9 prosent. Denne økningen må ses i sammenheng med økningen i kursinntekter som er omtalt under inntektssiden. 19

20 Personalkostnadene øker fra 36,4 millioner kroner i 2013 til 39,3 millioner kroner noe som er en økning på ca. +2,9 millioner eller 8,2 prosent. Økningen i personalkostnadene skyldes flere ulike årsaker. Ca. 3,4 millioner kroner av økningen skyldes økte lønnskostnader og honorarer (inklusive arbeidsgiveravgift), mens øvrige lønnsrelaterte kostnader reduseres med ca. 1,2 millioner kroner. I tillegg medfører aktuarene sine beregninger av pensjonsforpliktelsene i MEF til en merkostnad på ca. 0,7 millioner kroner på personalkostnadene, Dette er riktignok mindre enn i 2013 (da den lå på ca. 1,2 millioner), men fortsatt er det et høyt nivå. Årsaken er krav livforsikringsselskapet har fått fra offentlige myndigheter i forbindelse med at folk lever lenger enn før, og at pensjonsordningene må tillegges kapital for å dekke opp disse økte forpliktelsene. I tillegg er den renteavkastningen som tillegges pensjonsfondene sunket til 2,25 prosent noe som bidrar til at kunden blir belastet denne reduserte avkastningen i form av høyere premie fra livselskapet. MEF vil i løpet av 2015 se på tiltak som kan være med på å redusere denne utviklingen slik at forutsigbarheten innenfor pensjonskostnadene blir bedre enn det som er tilfelle i dag. Når det gjelder drift av selskapet for øvrig, viser hus-, kontorog kommunikasjonskostnader en økning fra 8,3 millioner kroner i 2013 til 9 millioner kroner i Økningen er på ca. 0,6 millioner kroner tilsvarende 7,8 prosent. Dette skyldes en blanding av flere faktorer, men i hovedsak høyere kostnader til trykksaker og kontorrekvisita enn året før. En del av denne økningen relaterer seg til trykksaker i regi av næringspolitisk avdeling og informasjonsavdelingen. Posten «kjøpte tjenester» har økt moderat fra ca. 7,8 millioner kroner i 2013 til ca. 8,0 millioner kroner i år. Økningen utgjør ca. +0,2 millioner eller om lag 2,7 prosent. Denne kostnadsposten inneholder kjøp av ekstern arbeidskraft på flere områder i selskapet alt fra kantine-, vaktmester og sentralbordtjenester - til spesialisttjenester innenfor ulike prosjekter og fagområder. En del av kostnadene regnes også som fellestjenester, og blir derfor også belastet MEF Service AS etter spesielle fordelingsnøkler. En stor del av kostnadene som ligger i denne posten kommer også fra OKAB samt ulike prosjekter ved kompetanseavdelingen og «MEF-skolen». «Reiser og møter» er en post som er relativt stor, og som utgjør ca. 8,1 millioner kroner, en økning på ca. 1,6 millioner (24,3 prosent) fra året før. Mesteparten av økningen skyldes mer reisevirksomhet i organisasjonen, samt at 2014 var et år med et fullskala landsmøte. På samme måte som i 2013 har regnskapet tatt med posten «Bidrag til lokalavdelingene i MEF». Dette er beskattede provisjonsinntekter som samtlige av MEFs avdelinger har inntektsført i 2014, og det er midler som av skattemessige årsaker først bokføres i MEF Service AS, og nettobeløpet avsettes og deretter overføres til MEF som utbytte. I neste omgang blir beløpene utbetalt til avdelingene så snart som mulig etter at beslutninger om dette er fattet av landsmøtet eller representantskapet i de mellomliggende årene. Årsaken til at denne posten viser seg som en driftskostnad er av ren regnskapsteknisk karakter, og skyldes at avdelingene allerede har inntektsført disse provisjonene. MEFs driftsregnskap blir følgelig den aktuelle regnskapsmessige motposten for avdelingenes inntekter. Samlede provisjonsinntekter som skal fordeles til MEFs avdelinger utgjør derfor drøyt 8,9 millioner kroner, og MEF har oversikten over hvilket beløp som skal overføres til hver enkelt avdeling. Tilsvarende ble det overført 7,5 millioner kroner til avdelingene for regnskapsåret 2013, og økningen på 1,3 millioner fra året før skyldes både for lite avsatt forventet inntekt i 2013 og reelt sett høyere provisjoner fra lokale avtaler rundt om i landet i Det er også i dette regnskapet lagt opp til at hele provisjonsinntekten som er opptjent lokalt etter skatteberegning blir delt ut til avdelingene. Alle de overnevnte aktivitetene påvirket det generelle kostnadsbildet for MEF i Personalkostnadene er den største kostnadsposten i resultatregnskapet og utgjør om lag 44,9 prosent (mot 45,3 prosent året før) av de totale kostnader. Den største inntektsposten er provisjoner fra handelsavtaler, og denne utgjør 26,0 prosent noe som er en nedgang fra 31,8 prosent i Driftsresultatet i MEF morselskap Driftsresultatet i MEF morselskap i 2014 ble på -7,1 millioner kroner, noe som er en nedgang fra -3,3 millioner kroner året før. Nedgangen i resultatet utgjør -3,8 millioner kroner. Som nevnt ovenfor er en del av nedgangen (ca. 8,9 millioner kroner) forårsaket av tekniske forhold grunnet at fylkesavdelingene har provisjon til gode for 2014, og at denne provisjonen allerede er inntektsført i avdelingene. Dersom denne utdelingseffekten til lokalavdelingen holdes utenfor, ville driftsresultatet i MEF morselskap gitt et overskudd på ca. 1,8 millioner kroner i 2014 mot et overskudd på ca. 4,2 millioner kroner året før. Nedgangen i morselskapets overskudd er derfor på ca. -2,4 millioner kroner eller ca. -57,3 prosent justert for utdelinger til lokalavdelingene. Finansiell stilling Ingen av selskapene i MEF-konsernet har rentebærende gjeld, men kun kortsiktig driftsrelatert gjeld. Netto finansposter i morselskapet ga et overskudd på drøyt 11,2 millioner kroner mot et finansielt resultat på ca. 10,1 millioner i Av finansresultatet på 11,2 millioner kroner, er ca. 8,9 millioner kroner mottatt utbytte fra MEF Service AS og gjelder MEFs fylkesavdelinger. Morselskapets «rene» finansavkastning utgjør derfor ca. 2,3 millioner kroner mot ca. 2,5 millioner kroner ett år tidligere. Avkastningen i MEF omfattet i hovedsak årets avkastning på Sikringsfondet, Bransjefondet og Konfliktfondet. Avkastningen var som forventet, men har sunket i løpet av året grunnet lavere rentenivå. Samlede investeringer i MEF utgjør etter årets disponeringer ca. 84,7 millioner kroner, der Sikringsfond og Konfliktfond er de største enkeltpostene med til sammen 71 millioner i kapital. Tilsvarende tall for 2013 viser at summen av Konfliktfondet og Sikringsfondet utgjorde 68 millioner kroner, dvs. fondsmidlene økte med 3 millioner kroner i

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2013 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 Overordnet organisasjonsstruktur

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien anleggs samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien 8 40 46 Nr. 3-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Byggegrop i særklasse NYHET! MITSUBISHI L200-178

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap INNHOLD SIDE Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer råd og

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 The Norwegian Assosiation of Motor Car Dealers and Service Organisations 1 Innhold God fart i 2011 3 Forbundet i 2011 4 Markedet

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2010 Innhold Milepæler Side 3 1. Organisasjon Side 4 2. Juridisk avdeling Side 5 3. Ettermarkedsavdelingen Side 8 4. Informasjonskanaler Side 15 5. Bilavgiftene Side

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014-2015

ÅRSBERETNING 2014-2015 ÅRSBERETNING 2014-2015 BERETNING 2014-2015 1 et å bruke Cambria som skrivefont og DIN i overskrifter, ingresser og andre tilleggskriblerier. lexo er logofonten - unngå å bruke Flexo tett opp til logo.

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering

ÅRSRAPPORT. Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering ÅRSRAPPORT Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering Innholdsfortegnelse Del I Leders beretning... 4 Del II Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 Forbrukerrådets styringspyramide

Detaljer

Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Årsberetning 2005 Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Renholdbedriftenes Servicekontor (RBS) Ren Utvikling (RU) Bemanning og Rekrutteringsbransjens Forening (BRF) Kantiner Forvaltning og driftselskaper

Detaljer