Innhold: Underskriftsbilag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Underskriftsbilag"

Transkript

1 Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler... 6 Økonomisk oversikt - Drift Økonomisk oversikt - Investering Balanseregnskap Regnskapsprinsipper NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital NOTE nr. 2 Ytelser til ledende personer og revisor NOTE nr. 3 Pensjonsforpliktelser NOTE nr. 4 Anleggsmidler NOTE nr. 5 Aksjer og andeler NOTE nr. 6 Salg av finansielle anleggsmidler NOTE nr. 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån NOTE nr. 8 Renter - sikring NOTE nr. 9 Garantiansvar NOTE nr. 10 Andre vesentlige forpliktelser NOTE nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi NOTE nr. 12 Avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 13 Strykninger NOTE nr. 14 Opplysninger om egenkapitalkontoene NOTE nr. 15 Kapitalkonto NOTE nr. 16 Investeringsoversikt NOTE nr. 17 Selvkost NOTE nr. 18 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen NOTE nr. 19 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner NOTE nr. 20 Virkning av endring av regnskapsprinsipper, regnskaps-estimater og korrigering av tidligere års feil NOTE nr. 21 Eiendeler, gjeld og EK overdratt til KF ved etablering Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling NOTE nr. 22 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og 27 samarbeid Underskriftsbilag 1

2 2

3 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i kroner Regnskap FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Opprinnelig budsjett Regulert budsjett Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Korreksjoner for gen. statstilskudd mv Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/ mindreforbruk

4 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler Tall i kroner Enhet Regnskap Opprinnelig budsjett Regulert budsjett Regnskap 2013 Administrasjonsenheten Informasjon og service Infrastruktur og geodata Helse,barn og unge Barnevern Kulturenheten Organisasjon og personal IKT-strategi og- forvaltning Østre Agder Brannvesen Arendal Voksenopplæring Birkenlund skole Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene Skole Sandnes skole Strømmen oppvekstssenter Tromøy barnehagene Hisøy barnehageenhet Barnehager Sentrum Øst Stinta barnehageenhet Jovannslia/Lia barnehage Øyestad barnehageenhet Koordinerende enhet Mestring, rehabilitering og omsorg Enhet Psykisk helse og rus Enhet Funksjonshemmede Enhet Hjemmebaserte tjenester Enhet Institusjoner Nav-Arendal Østre Agder Krisesenter Legevakten Hisøy skole Rådmannen m/stab Sum enheter

5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i kroner FINANSIERINGSBEHOV Regnskap Opprinnelig Budsjett Regulert budsjett Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

6 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler Tall i kroner Prosjekt nr Prosjekt Regnskap Opprinnelig budsjett Regulert budsjett 1000 Etab.lån Inn/Utlån Kjøp av Arendal Brannstasjon Kirkelig Fellesråd Ikt - Utstyr Krisesenteret Skanning oppmålingsarkiv Massivadressering Ip-telefoniprosjekt Erstatning Pda'er Biler Jovannstunet Transporttjenesten - Buss Meldingsløftet I Østre Agder Minibusser Omsorg Kulturskoletimen Østre Agder Brannvesen, biler (2012) Inventar, utstyr ny brannstasjon (2013) Brann: Kjøretøy Brann: Utstyr Truck 2013 (Siv.forsvaret) IKT A Kittelsbuktveien-ut mot Strømsbu Gps-/landmålingsutstyr Massivadressering, tilhørende skilting (2013) Nytt adressekart (2011) Buøya friområde Skarestrand - Bygging av off.brygge Nye friområder-tilrettelegging Oppgradering frysemaskin Arendal Idrettspark Lekeplassutstyr Øyna turområde - parkeringsplass mv Langsæparken-Bomuldsfabrikken turvei Turområde Arendal Øst/Granestua - Parkering Redskapsbu Maskinkjøp Park/Idrett Sikring av friområder (2012) Strømforsyning kunstgressbane Helårs lysløype Saltrød Songe Arendal/Omegn kunstisbane, planl.rehab.toppdekke Arendal Idr.Park, Planlegging 2 rundeløyper Naturløypa Breidablikk Arendal By- og regionhistorie ()

7 Tall i kroner Regnskap Opprinnelig budsjett Regulert budsjett 4636 Aktivitetsløype Birkenlund Oppgradering Myra kunstgressbane Lager Bjønnes V Kittelsbuktveien ut mot Strømsbu A Dampen - Strømsbubukt V Dampen - Strømsbubukt A Losveien - Gml. Sandvigvei-Utsikten A Arena A Høgedal - Solborg Høgedal - Oppbygging vei Veilys - sammenkobl. lyskretser/nye fotoceller Heving av vei til Haugenes over Molandsvannet (B-0) Skifting kvikksølvlamper (B-07) V Barbuvassdr Fase 5 Barbudalen Nedre del A Barbuvassdr Fase 5 Barbudalen Nedre del A Barbuvassdr Fase 6 Nyli Ringvei Reasfaltering/Veisikringsarbeid V Torsbudalen - Langsæ A Torsbudalen - Langsæ V Losveien - Gml Sandvigvei - Utsikten Oppfølging Trafikksikkerhetsplan V Engene kirke - Grimstad (reservevann) V Torsbudalen - Langsæ 3. etappe A Torsbudalen - Langsæ 3. etappe A Ny Kp Nedenes og tilløpssystemer V Slamtiltak Rore V Vannledning Solborgdalen A Vannledning Solborgdalen V Overføringsledning Ø800 Rykene - Lerestveit V Gunnarsboveien - Vindåsen A Gunnarsboveien - Vindåsen Anskaffelse av trafikkteller (2012) Veidatabase (2012) Solborg driftsstasjon, biler/maskiner(2012) Solborg driftsstasjon, takreparasjon (2012) Vei og gatelys, sammenkobling av lyskretser (2013) VA Ledningsnett Biler/maskiner (2013) Asfaltering grusveier ( 2013) Utskifting brøyteutstyr (2013) Opprusting av veilysanlegg (2012) V Langsæ - Parkveien A Langsæ - Parkveien

8 Tall i kroner Regnskap Opprinnelig budsjett Regulert budsjett 5372 V Barbuvassdraget, Møllebakken A Barbuvassdraget, Møllebakken V Staubø - Bota A Staubø - Bota V Ny kp Nedenes og tilløpssystemer, omlegg. av vannledninger A Kongshavnveien V Færvik - Sandum Omlegging I G/S-Veg(SV V) A Færvik - Sandum omlegging I G/S-Veg(SV V) V Molandsvei - Kjørestranda A Molandsvei - Kjørestranda A Gårdsveien V Gårdsveien Parkeringsautomater Utskifting av lysarmaturer () Biologisk rensetrinn i Saulekilen () Hovedvannledning Rykene - Lerestvedt Vei Krøgenes prosjektering (2012) V Vei Krøgenes prosjektering (2012) V Nye trykkøkningsstasjoner A Saulekilen, Biologisk rensetrinn V Sanering Sandvigveien A Sanering Sandvigveien A Nedenes - Fase 2 (2013) V Nedenes - Fase 2 (2013) V Kirkeveien - Alf Dannevigsvei A Kirkeveien - Alf Dannevigsvei V Rehabilitering Gibraltarbakken V Skibvik - Kongshavn A Skibvik - Kongshavn A Driftsbiler V Driftsbiler V Analyse Rorevann nedbørsfelt og VBA V Fasaderenovering Rore VBA A Rehabilitering ledningsnett avløp ( 2013) A Rehabilitering Pumpestasjoner avløp (2013) V VVA-anlegg Dyvig Brygge A VVA-anlegg Dyvig Brygge V VA Stensåsveien A VA Stensåsveien V Rehab ledningsnett vann V VA Pider Ro-veien A VA Pider Ro- veien

9 Tall i kroner Regnskap Opprinnelig budsjett Regulert budsjett 5444 Ladestasjoner El - biler Rundkjøring Barbu A - Stuenes Skole V - Stuenes Skole A - Melkedammen V - Melkedammen V - Vollene - Nyli, del A - Vollene - Nyli, del A Blaudemyr V - Kongshavnveien A - Innkjøp liten spylebil V Kaldtlager Solborg A Kaldtlager Solborg V Hovedvannledning Ø500mm Biejordet V Marisberg A Marisberg V Sanering Stintebakken og Høyveien A Sanering Stintebakken og Høyveien V Ledning - Hb Løddesølåsen Marisberg boligfelt Bjønnes Stadion Ny Brannstasjon Gang/sykkelvei Flosta - Vatnebu Plan miljøtiltak - Eydehavn industriomr./bukkevika Kommunedelplan - Myrene Arendal Idrettspark - Grunnerverv Arendal Idrettspark - Gangbro Bomuldsfabrikken - Tak Sørlandet Kunnskapshavn - rehab. av kaianlegg Sørlandet Kunnskapshavn - opparbeidelse av uteanlegg Vitensenteret Sørlandet, utstilling byggetrinn Inventar og utstyr Eurekabygget Infrastrukturtiltak Barbubukt - forprosjekt Infrastrukturtilt. Langbrygga og Kanalpl. - forprosjekt (2012) Kulturskolen - utskifting pianoparken (2012) Bomuldsfabrikken - oppgradering sikkerhet(2012) Kabling og pc'er krisesenteret (2012) Tolkeprogram (2012) Tynne klienter Uteenheten (2012) Skrivere og kopimaskiner (2012) Nye bærbare pc'er (2012) Nye kurs Pc'er (2012) Tilpassing av Agresso og Self Service (kons. bruk)(2012)

10 Tall i kroner 6470 Utvikl. av portal mot mobile løsn. og utvikl. av ansattportal (2012) Regnskap Opprinnelig budsjett Regulert budsjett Opparbeidelse utomhusarealer Barbubukt (2013) Ikt I skolen (2013) Barbuelva - Reguleringsplan (2012) Miljøteknisk undersøkelse (Philips lampefabr.) (2012) Egen Helse (2012) Overvåkning Eydehavn (2012) Kunnskapshavna - utenomhusarb. Byggetrinn Ellengård-bil Jovannstunet. Utskiftning bil Inv. datautstyr/kopimaskin Kulturskolen Kjøp av Bil Publ Arendal bibliotek - tilrettelegg. For selvbetjening Utstyr Idrettspark Midlertidig etterarbeid Arendal Idrettspark IKT- skrivere i skolen Bomuldsfabrikk/Torbjørnsbu Bomuldsfabrikk/Torbjørnsbu - Kunst () Sum prosjekter

11 Økonomisk oversikt - Drift Tall i kroner Kostra art Regnskap Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 290, 690, Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

12 Tall i kroner Kostra art Regnskap Regnskap 2013 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekn. av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk *) *) Regnskap viser regnskapsmessig merforbruk. 12

13 Økonomisk oversikt - Investering Tall i kroner Kostra art Regnskap Regnskap 2013 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj.som inngår i kommunens tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter 290, 690, Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / Udisponert

14 Balanseregnskap Tall i kroner Regnskap Regnskap 2013 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Derivater 0 0 Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 Sum langsiktig gjeld

15 Tall i kroner Regnskap Regnskap 2013 KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Annen konsernintern kortsiktig gjeld 0 0 Derivater 0 0 Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0 Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti

16 Beskrivelse av regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk Regnskapsprinsipper: All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler: I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld: Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler: Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger: Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon: Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. 16

17 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital - bevilgningsregnskapet Tekst Konto Regnskapsåret Anskaffelse av midler Forrige regnskapsår Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(600:670; 700:789*;800:895) , ,81 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:673; 700:770;800:895) , ,77 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,25 Sum anskaffelse av midler , ,83 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(010:285;300:4 810) , ,00 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;300:4 82) , ,42 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,26 Sum anvendelse av midler , ,68 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,85 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,33 Avvik ,05 0,00 Endring i arbeidskapital , ,18 Del 2 Endring i arbeidskapital - balansen Tekst Konto Regnskapsåret Forrige regnskapsår Omløpsmidler 2.1 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,02 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik , ,51 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,62 Endring omløpsmidler , ,09 Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,95 Premieavvik , ,62 Korrigering ,42 Endring arbeidskapital , ,18 17

18 NOTE nr. 2 Ytelser til ledende personer og revisor Rådmann har mottatt følgende trekkpliktige ytelser i år : Trekkpliktige ytelser år : * lønn mv ,00 * elektronisk kommunikasjon 4 026,00 Revisor har mottatt følgende ytelser i år : Ytelser år : * overføringer ekskl. mva ,00 NOTE nr. 3 Pensjonsforpliktelser s pensjonsforpliktelser Pensjonsordning for: Pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensj. forpliktelse Komm.landspensjonskasse (sykepl/leger) Statens pensjonskasse (lærere) Arendal kommunale pensjonskasse (andre) Totalt Arb.giveravgift av netto pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelsene som gjelder Arendal Havnevesen KF og Arendal Eiendom KF framgår av foretakenes regnskap, og inngår således ikke i ovennevnte beløp. 18

19 NOTE nr. 4 Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskrift-ens 8. Detaljert oversikt foreligger i eget dokument. Kapittel 2.24 Tekst Utstyr, maskiner og transportmidler Under kapittel 0 Restverdi Avskrivning år 2015 Restverdi Vekting EDB-utstyr og kontormaskiner , Maskiner, verktøy, inventar og utstyr , Anleggsmaskiner og transportmidler , Sum utstyr, maskiner og transportmidler , Kapittel 2.27 Tekst Faste eiendommer og anlegg Under kapittel 0 Restverdi Avskrivning år 2015 Restverdi Vekting Kommunale bygninger , Kommunale eiendommer , Kommunale eiendommer miljøtiltak , Avløpsnett/innsamling av avløpsvann , Produksjon av vann , Distribusjon av vann , Avløpsnett/innsamling av avløpsvann , Avløpsrensing , Distribusjon av vann , Produksjon av vann , Vann- og avløpsanlegg Kommunale veier , Kommunale veier, miljø-og trafikksikkerhetstiltak , Kommunale veier/sykkelstier/fortau 2.27 Sum faste eiendommer og anlegg , Sammendrag Restverdi Avskrivning år 2015 Restverdi Sum utstyr, maskiner og transportmidler , Sum faste eiendommer og anlegg , Vekting Balansekonti ,

20 NOTE nr. 5 Aksjer og andeler Navn Antall Pålydende Beløp Proflex As Durapart Hove Drifts- og utviklingsselskap As Torbjørnsbu Verksted A/S Agder Energi A/S Agder Arbeidsmiljø IKS AKP egenkapitaltilskudd Aust-Agder utviklings-og kompetansefond Teaterplassen, Grid Fn-Universitet 1) KLP- egenkapitalinnskudd 2) Biblioteksentralen Attføringss. i Rauland Aust-Agder Næringsselskap Hurdalssenteret Gullknapp Flyplass Arendal Kunnskapspark Eiendom A/S Eydehavn Næringsutvikling AS Norsk informasjonstekn Kolbjørn AS Kafe Munken A/S Syd-Norge P-Hus Vest AS Orkla AS Stiftelsen Kjæmpestaden Arendal Canal Street AS Arendal Festival Supply AS Sørnorsk Filmsenter AS Sørlandets Europakontor AS Eureka Eiendomsselskap AS Visit Sørlandet AS Arendal By AS Myra Biovarme AS Pollen P-Hus AS Kystveien Utvikling AS - Aksjekapital AT Skog BA Studentboliger, 52 andeler 50 Sum ) Det er i tilbakebetalt 2,0 mill. til, jfr. nedbetalingsavtale med GRID-Arendal som ble inngått i ) Det er i foretatt egenkapitalinnskudd til KLP på kr ,-. 20

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Innhold PR. 25.3.2015

Innhold PR. 25.3.2015 PR. 25.3.2015 Innhold 1. REGNSKAPSOVERSIKTER... 4 1.1. Drift... 4 1.2. Investering... 5 1.3. Balanse... 6 1.4. Regnskapsskjema Drift (Excel)... 7 1.5. Regnskapsskjema Investering... 8 2. DRIFTSREGNSKAP

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer