Innhold: Underskriftsbilag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Underskriftsbilag"

Transkript

1 Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler... 6 Balanseregnskapet Beskrivelse av regnskapsprinsipper NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital NOTE nr. 2 Ytelser til ledende personer og revisor NOTE nr. 3 Pensjonsforpliktelse NOTE nr. 4 Anleggsmidler NOTE nr. 5 Finansielle anleggsmidler - aksjer og andeler NOTE nr. 6 Salg av finansielle anleggsmidler NOTE nr. 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån NOTE nr. 8 Renter - sikring NOTE nr. 9 Garantier gitt av NOTE nr. 10 Andre vesentlige forpliktelser NOTE nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi, herunder MFO NOTE nr. 12 Avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 13 Strykninger NOTE nr. 14 Opplysninger om egenkapitalkontoene NOTE nr. 15 Kapitalkonto NOTE nr. 16 Investeringsoversikt NOTE nr. 17 Selvkost NOTE nr. 18 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen NOTE nr. 19 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner NOTE nr. 20 Virkning av endring av regnskapsprinsipper, regnskaps-estimater og korrigering av tidligere års feil NOTE nr. 21 Eiendeler, gjeld og EK overdratt til KF ved etablering Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling NOTE nr. 22 Fordringer og gjeld til kommunen, kommunale foretak og interkommunalt samarbeid NOTE nr. 23 Overføringer til/fra 27-samarbeid NOTE nr. 24 Fordeling inntekter og utgifter Underskriftsbilag 1

2 2

3 Økonomisk oversikt - Drift Tall i kroner DRIFTSINNTEKTER Kostra art Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2013 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj.som inngår i kommunens tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 290, 690, Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksj Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

4 Tall i kroner BRUK AV AVSETNINGER Kostra art Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2013 Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekn. av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i kroner FINANSIERINGSBEHOV Regnskap Opprinnelig Budsjett Regulert Budsjett Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

6 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler Tall i kroner Prosjekt nr Prosjekt Regnskap Opprinnelig Regulert Arendal Idrettspark - idrettshall Arendal Idrettspark - utenomhus fordeling Salg av bygg og tomter Oppvekst inkl. inneklima Lovpålagte tiltak kommunale bygg - årlig Tiltak Barnehageenheten samlet - årlig Helse og Levekår Stuenes skole Roligheten skole Løvold reguleringsplan ENØK samlet - årlig Fjellsikringstiltak samlet - årlig Kriseberedskap Eiendomsutvikling (AVS ) Dagtilbud for mennesker med demens Krisesenter P-Hus Torvet (Dekke) Kjøkken vaskerier utstyr (bud 2012) Skatehall Boligprosjekt fanteparken Birkenlund skole - utbedre tak (FRA P06008) Nesheim skole - div arbeider (FRA P06008) Ombygging bolig til passivhus Renovering Senter for eldre Arendalstunellen tilfluktsrom Handlingsplan skoler- Arb.miljøloven Moltemyr skole - brannseksjonering Transportmidler - årlig IKT - årlig Bjorbekkbase oppgradering Samlok. Ellengård tilpassing Blåbygget med Kultur og idrettsbygg Stintahallen - sikre taket og veggene Munkehaugen - ny trappeheis Saltrød BOS, Demens Avd. A + B Ny barnehage Engene Ny barnehage Hisøy Østensbutoppen 2012 (fra 06026) Bjorbekktun - utarb.terasser/ vinduer(fra06011) Marisberg boligfelt Romstølen vest

7 Tall i kroner Regnskap Opprinnelig Regulert Løvold - Solåsen Willumstad Saltrød Terrasse Breidablikktunet - etterarbeid Nedenes skole - brannalarmanlegg Arendal kultur- og Rådhus utv sd anlegg Bjorbekktunet nytt inngangsparti Flosta BOS vp Saltrød BOS tilp hj sykepl Færvik BOS 5 bad Færvik bos tilpasning for hj.sykepl His BOS nytt tak og tegl His BOS Enøk His BOS SD anlegg Nyskogen BOS utsk av vinduer Nyskogen BOS SD anlegg Ørbekk 3 brannerstatning Solhaug, 2 st. nye skyllerom Guttorm Fløystadsvei ARB miljøtiltak Fløyheia Ventilasjon og kanaler Birkenlund skole Lyddemping sykehjemsrom Etterarbeid boligfelt His gamle skole reg.plan Stueneshallen Bjorbekktunet vinduer og maling Brukersikkerhet Tromøyhallen Myra skole VP Roligheden - avvik arb.tilsynet Asdal - avvik arb.tilsynet Forprosj bygging av småhus ( 2013) Stintahallen,sikre tak/vegger Arendal Bibliotek- automatisering selvbetjening Bygging av boliger Utv.kontor hjemmesykepleien Flosta Samlok. Ellengård, tr.tjenesten og hj.middelager Færvik BOS Akuttplasser ungdom Madshaven to boenheter Rykene skole IKT Nyskogen omb.søppelbod inkl. kjøl Rehabilitering Tromøyhallen ( )

8 Tall i kroner Regnskap Opprinnelig Regulert Roligheden skole - pålegg ( ) Lovpålegg målinger Framskutt Roligheden skole Lekeapparater Oppvekst Nedenes skole - toaletter med mer Pålegg elektro kommunale bygg Varmepumpe Hisøy skole Varmepumpe Madshaven Maskiner og driftstekn utstyr Øst Lovpålegg - energimerking () Solavskjerming His skole Myratunet solavskjerming og tak Nyskogen oppgradering av bad Myratunet nytt belegg i sykehjemsdelen Plankemyra - maling Avvik branntilsyn Myra skole solavskjerming og inneklima Asdal skoler garderober Signalanlegg Elim () Flosta bos - rehabilitering gavlvegg Moltemyr skole - rehab.utv.fasader Rehabilitering Østregate 22 () Hisøy skole utv.maling () Vakttårn rehabilitering Hisøy skole musikkrom () Lekeapparater () Gullfakse bhg. gulv og garderobe () Aktivitetshus, forprosjekt () Heftingsdalen næringsområde - områderegulering () Arendal Gamle Rådhus - rehabilitering ( ) Forprosjekt 3 avd barnehage Rykene Kunstgress og friidr.anlegg Stuenes Solhaug BOS - bygn messig rehag og inneklima Tilrettelegging for El bil lading Kjøkken/vaskerier,sammenslåing til 3 ST ( ) Ny kjele Plankemyra ( ) Varmepumpe Stinta ( ) erbolig Neset 5 - utbedring bad Sandnes skole - nytt tak Rykene skole - rep. tak Etterarbeid innomhus Sør Amfi Etterarbeid utenomhus Sør Amfi

9 Tall i kroner Regnskap Opprinnelig Regulert Færvik BOS, omlegging av tak ( ) Bjorbekktunet - nytt avtrekk kjøkken lgh() Strømmen skole - oppgradering ventilasjon Tromøy Bokollektiv - nytt signalanlegg Akustikkdemping skoler Rykene Barnehage (Sammenslåing Løddesøl) Asdal Ressurssenter Hp Arendal Øst Bofellesskap Hp Aktivitetssenter Elim Møller Asyl - luftebod barneparkering Kjøp av boliger Saltrød Botilbud Sum

10 Balanseregnskapet Tall i kroner Regnskap Regnskap 2013 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån - - Konserninterne langsiktige fordringer - - Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer - - Derivater - - Premieavvik Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond - - Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i investeringsregnskapet - - Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AE (drift) - - Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AE (investering) - - Sum egenkapital

11 Tall i kroner Regnskap Regnskap 2013 D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån - - Konsernintern langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld Annen konsernintern kortsiktig gjeld Derivater - - Premieavvik - - Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler - - Ubrukte konserninterne lånemidler 0 - Andre memoriakonti - - Motkonto for memoriakontiene 0 - Sum memoriakonti

12 Beskrivelse av regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter for kommunalt foretak og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper: All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanse-regnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investerings-regnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler: I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre foretaket har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Foretaket følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld: Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler: Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Mva-plikt og mva-kompensasjon: Foretaket følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For foretakets øvrige virksomhet krever foretaket mva-kompensasjon. Noter til årsregnskapet: Noter er utarbeidet ihht. KRS nr. 6 (F). Standarden trer i kraft fra regnskapsåret. 12

13 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital - Driftsregnskapet Anskaffelse av midler Kostra art Regnskapsåret Forrige regnskapsår Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(600:670; 700:789*;800:895) SUM(600:673; 700:770;800:895) , , , ,59 SUM(900:929) , ,68 Sum anskaffelse av midler S , ,56 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(010:285;300: 4810) -690 SUM(010:285;300: 482) , , , ,66 SUM(500:529) , ,41 Sum anvendelse av midler , ,13 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,57 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) 0, ,25 Endring i arbeidskapital V , ,82 Del 2 Endring i arbeidskapital - Balansen Tekst Konto Regnskapsåret Forrige regnskapsår Omløpsmidler 2.1 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,88 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,04 Endring omløpsmidler , ,16 Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,66 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidskapital , ,82 13

14 NOTE nr. 2 Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder har mottatt følgende trekkpliktige ytelser i år : Trekkpliktige ytelser år * lønn mv ,00 * elektronisk kommunikasjon 4 026,00 Revisor har mottatt følgende ytelser i år : Ytelser år * overføringer (ekskl. mva) ,00 NOTE nr. 3 Pensjonsforpliktelse pensjonsforpliktelser : Pensjonsordning Pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensj. forpliktelse Arendal kommunale pensjonskasse Totalt Arb.giveravgift av netto pensjonsforpliktelse

15 ÅRSREGNSKAP 2013 NOTE nr. 4 Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens 8. Detaljert oversikt foreligger i eget dokument. Kapittel 2.24 Tekst Utstyr, maskiner og transportmidler Under kapittel 0 Restverdi Avskrivning år 2015 Restverdi Vekting EDB-utstyr og kontormaskiner , Maskiner, verktøy, inventar og utstyr , Anleggsmaskiner og transportmidler , Sum utstyr, maskiner og transportmidler , Kapittel 2.27 Tekst Faste eiendommer og anlegg Under kapittel 0 Restverdi Avskrivning år 2015 Restverdi Vekting Kommunale bygninger , Kommunale eiendommer , Kommunale eiendommer miljøtiltak , Vann- og avløpsanlegg , Kommunale veier/sykkelstier/fortau , Sum faste eiendommer og anlegg , Sammendrag Restverdi Avskrivning år 2015 Restverdi Sum utstyr, maskiner og transportmidler , Sum faste eiendommer og anlegg , Balansekonti , Vekting Totale anleggsmidler (Ikke inkludert kommunale eiendommer og kommunale eiendommer miljøtiltak)

16 NOTE nr. 5 Finansielle anleggsmidler - aksjer og andeler Navn Antall Pålydende Sum BRL Kuviga, 3 andeler, gnr 7, bnr / ,00 ABBL - Andelsbevis 0 202,00 BRL Nyli II, andel 1/21, mnr 1277/ ,00 Brl Nyli II, Andel 49, Mnr 1277/ ,00 BRL Nyli II, andel 53, mnr 1277/ ,00 BRL Grasåsen, 7 andeler, mnr 1418/ ,00 BRL Grasåsen, andel 40, mnr 1418/ ,00 BRL Vollene, 7 andeler, mnr / ,00 BRL Grasåsen, andel 32, mnr 1418/ ,00 BRL Grasåsen, andel 107, mnr 1418/ ,00 BRL Grasåsen, andel 113, mnr 1418/ ,00 BRL Barbugård II, andel 12, mnr ,00 BRL Grasåsen, andel 7, mnr 1418/ ,00 BRL Nyli II, andel 33, mnr 1277/ ,00 BRL Sollia I, andel 31, gnr 8, bnr ,00 BRL Nyli II, andel 14, mnr 1277/ ,00 BRL Nyli II, andel 64, mnr 1277/ ,00 BRL Skibberhei, andel 14, gnr 5, bnr ,00 BRL Kolbjørnsvik, andel 5, gnr 8, bnr ,00 BRL Mariåsen, 3 andeler, gnr 32, bnr / ,00 BRL Lia, andel 1/5, gnr 44, bnr ,00 BRL Fabakkheia, andel 3, gnr 2, bnr ,00 BRL Skrenten II, andel 45, gnr 7, bnr ,00 BRL Bellevue II, andel 3, gnr 8, bnr ,00 Sum ,00 Aksjeselskapet Sjømannskolen AS, org.nr , er opprettet i 2013, ref. bystyresak 75/13 av Dette etter at den tidligere sjømannsskolen er tilbakeført til Arendal kommune. opptrer på Arendal kommunes vegne og ivaretar kommunens eierinteresser. Eiendommens verdier skytes inn som tinginnskudd i Sjømannsskolen AS. Arendal kommune har ved stiftelsen tegnet aksjer a kr Ved stiftelsen har da selskapet en aksjekapital på kr og et overkursfond på NOTE nr. 6 Salg av finansielle anleggsmidler har ikke foretatt noe salg av finansielle anleggsmidler i. 16

17 NOTE nr. 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån Spesifikasjon over langsiktig gjeld i : År Beløp Arendal kommune - oppr. gjeld ved etabl. av foretaket ,89 Arendal kommune - nytt lån ,00 Arendal kommune - nytt lån ,00 Arendal kommune - nytt lån ,00 Totalt langsiktig gjeld pr ,89 I år er det betalt ordinært avdrag på 2011-lånet med kr ,- I tillegg til dette har det blitt nedbetalt lån på avsluttede prosjekter på til sammen kr ,27. NOTE nr. 8 Renter - sikring Denne noten er ikke aktuell for. NOTE nr. 9 Garantier gitt av har ingen garantiforpliktelser. NOTE nr. 10 Andre vesentlige forpliktelser Pensjonsforpliktelser fremgår av note 3. For foretakets langsiktige låneforpliktelser vises til note 7 og årsberetningen. NOTE nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi, herunder MFO Denne noten er ikke aktuell for. 17

18 NOTE nr. 12 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskapsåret Forrige år Avsetninger til fond SUM(530:560) , ,55 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,89 Til avsetning senere år , ,23 Netto avsetninger , ,57 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år IB * , ,13 Avsetninger driftsregnskapet 1.540* , ,34 Bruk av avsetninger driftsregnskapet 1.940* 0,00 0,00 Bruk av avsetninger investerings-regnskapet 0.940* , ,00 UB , ,47 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år IB * 0,00 0,00 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 950 0,00 0,00 UB * 0,00 0,00 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år IB * , ,59 Avsetninger 548 0, ,33 Bruk av avsetninger , ,55 UB * 0, ,37 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år IB * , ,00 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger ,00 0,00 UB * 0, ,00 18

19 NOTE nr. 13 Strykninger Denne noten er ikke aktuell for i. NOTE nr. 14 Opplysninger om egenkapitalkontoene Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk (underskudd) drift Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet merforbruk 0,00 0,00 0,00 Årets avsetning til inndekking 0,00 0,00 0,00 Nytt merforbruk i regnskapsåret 0,00 0,00 0,00 Totalt merforbruk til inndekking 0,00 Resterende antall år for inndekking 0,00 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk , , ,00 Årets disponering av mindreforbruk , , ,00 Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0, , ,00 Totalt mindreforbruk til disponering ,00 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) inv. Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udekket , ,00 0,00 Årets avsetning til inndekking , ,00 0,00 Nytt udekket i regnskapsåret 0, , ,00 Totalt udekket til inndekking ,00 Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert (overskudd) inv. Regnskapsmessig udisponert Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udisponert 0,00 0,00 0,00 Årets disponering 0,00 0,00 0,00 Nytt udisponert i regnskapsåret 0,00 0,00 0,00 Totalt udisponert til disponering 0,00 19

20 NOTE nr. 15 Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse (underskudd i kapital) Debetposteringer i året: Balanse (kapital) ,84 Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg ,00 Nedskrivninger fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Avdrag på utlånte egne midler Avskrevet andre utlån ,00 Oppskriving av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Utlån egne midler Oppskriving utlån ,00 Bruk av lånemidler ,00 Avdrag lån Arendal kommune ,27 Red. andel gjeld til Arendal kommune Pensjonsforpl ,00 Pensjonsmidler , Balanse ,89 20

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer