Svømmeundervisning i grunnskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svømmeundervisning i grunnskolen"

Transkript

1 1 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4063 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/22 Komitè for levekår /69 Bystyret Svømmeundervisning i grunnskolen Sammendrag Bystyret ber administrasjonen I PS 10/128 verbal 17- komme tilbake med en sak om svømmeundervisning i Bodø kommune med informasjon om elevenes svømmeferdigheter og hvordan forbedre disse. Sikkerhet: Skoleeier skal ha klare krav og retningslinjer for skolenes svømmeopplæring slik at risikoen for ulykker og andre uheldige episoder blir så liten som mulig. Skoleeier plikter å gi elevene svømme- og livredningsopplæring, jf. forskrift til opplæringsloven 1-1. Utgangspunktet for svømmeopplæringen er at den skal være forsvarlig, jf. forskrift til opplæringsloven I rundskriv U-dir Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen utdypes dette nærmere. Bassengkapasitet: Det meste av Bodø-elevenes svømmeopplæring foregår i Nordlandsbadet, hvor skolene på det meste disponerer 4 bassenger. Bodø kommune har ansatt to svømmeinstruktører som organiserer svømmeopplæringen primært for barnetrinnet i to av bassengene. Mørkvedmarka og Støverskole har deler av sin svømmeopplæring på Mørkvedbadet. Kjerringøy skole og Saltstraumen skole har eget basseng, Hunstad-skolene Skjerstad/Misvær og Løding/Tverlandet skole disponerer bassengene på henholdsvis Hunstad U, Misvær og Tverlandet. Svømmeferdighet: Det vises til tiltak som både er iverksatt, skal og kan iverksettes for å forbedre skolenes svømmeferdigheter. Disse tiltakene går på å øke utnyttelsesgraden, sikkerheten og kvaliteten. Det vil innføres felles kompetansemål for alle skolene i Bodø som sikrer en likeverdig svømmeopplæring og kartlegging om målene er oppnådd. Saksopplysninger I PS 10/128 Årsbudsjett 2011 verbal 17 svømmeundervisning: Bystyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om svømmeundervisning i Bodø kommune med informasjon om elevenes svømmeferdigheter og hvordan forbedre disse. Bystyret ber også at man utreder muligheten for å ta i bruk eksisterende skolebasseng. Generelt Rundskriv Udir Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen omhandler sikkerhetsmessige sider med anbefalte minimumskrav for svømme- og livredningsopplæringen og hva skoleeier bør gjøre for at denne skal være forsvarlig. Skolene må Side 305

2 Side 306 2

3 Side 307

4 4 Vurderinger Ferdigheter Det har vært jobbet systematisk de senere årene med å forbedre svømmeopplæringen i Bodø kommune. Vi ser at det har vært forskjeller mellom skolene på hvilket trinn skolene har hatt svømmeopplæring og kvaliteten på opplæringen. Dette ble drøftet på et rektormøte i juni Det ble enighet om å nedsette et utvalg bestående av 4 personer som skulle utarbeide felles retningslinjer for hvilke kompetansemål man skulle ha i Bodø. Utvalget har valgt å holde seg til det som kreves i k-06 (Læreplanverket for Kunnskapsløftet). Kompetansemål etter 4.trinn : Være trygg i vann og være svømmedyktig, det vil si at elevene klarer å svømme 25 meter på magen uten å berøre bunnen. Det er viktig at klassens lærer noterer seg elevenes ferdigheter ved svømmeundervisningens start og slutt på hvert trinn, slik at fremgangen kan dokumenteres. Kompetansemål etter 7.trinn : Utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen : brystsvømming og/eller krålsvømming. På ryggen : ryggkrål og eller ryggbrystsvømming. Under vann ned til 1,40 meter, og det å orientere seg under vann. Kunne svømme 200 meter uten å stoppe. Her er det også viktig at klassens lærer noterer seg elevenes ferdigheter ved undervisningens start og slutt, slik at fremgangen kan dokumenteres. Kompetansemål etter 10.trinn : Svømme på magen : brystsvømming og/eller krålsvømming. På ryggen : ryggkrål og/eller brystkrålsvømming og sidesvømming. Kunne dykke ned til 1,40 meter, og kunne orientere seg under vann. Kunne forklare og utføre livberging i vann og livbergende førstehjelp. Kunne svømme 500 meter uten å stoppe. Utvalget kommenter: Mange av ungdomsskolene har ikke svømming på 10.klassetrinn, det betyr i praksis at elever som skal gis karakterer på 10.klassetrinn ikke vurderes etter samme kriterier. Kroppsøving er en karakter som på 10.klassetrinn teller like mye som norsk, matematikk og engelsk. Elevene skal måles etter hva de kan i faget etter 10.klassetrinn også når det gjelder svømming. Slik det praktiseres nå betyr det at mange av elevene ikke blir vurdert i svømming på 10.klassetrinn, men at de allikevel får en kroppsøvingskarakter som teller like mye som de skolene som har svømming som en del av vurderingen i kroppsøvingsfaget. Her må det gjøres tiltak, slik at elevene som søker på videregående skole har samme vurderingskriterier i kroppsøving. De to instruktørene som grunnskolekontoret har på Nordlandsbadet har i løpet av våren fått gjennomført instruktørkompetanse i svømme- og livredningsopplæring, slik at de nå kan gjennomføre det årlige kontroll og oppfriskningskurset. Til nå har vi vært avhengige av eksterne for å få gjennomført kursene og det har gjort at det har vært vanskelig å planlegge inn i skolenes aktiviteter. Vi tar sikte på å legge fast gjennomføring av disse i første uka etter oppstart av skoleåret og første uka etter nyttår. Instruktørene holder dessuten på å legge en plan for å dra rundt på skolene og få en dialog med de som er tilknyttet det svømmefaglige på skolene i uka før skolestart. Svømmebassenger og kapasitet Det meste av Bodø-elevenes svømmeopplæring foregår i Nordlandsbadet, hvor skolene på det meste disponerer 4 bassenger. Bodø kommune har ansatt to svømmeinstruktører som har organisert svømmeopplæringen primært for barnetrinnet i to av bassengene. Mørkvedmarka og Støver har deler av sin svømmeopplæring på Mørkvedbadet. Kjerringøy skole og Saltstraumen skole har eget Side 308

5 5 basseng, Hunstad-skolene Skjerstad/Misvær og Løding/Tverlandet disponerer bassengene på henholdsvis Hunstad U, Misvær og Tverlandet. Grunnskolen i Bodø er tildelt en kapasitet i Nordlandsbadet på svømmetimer som fordeles på ca 4500 elever. Grunnlaget for fordelingen er at hver elev på barnetrinnet får 10 timer i året (unntatt Mørkvedmarka og Støver som får 2 og er resten i Mørkvedbadet) og hver elev på u-trinnet får 2 timer i året. Elever Frekvens Svømmetimer 1-7 Støver/Mørkvedmarka skolene ellers trinn Totalt Det betyr at ca 65% av elevene i Bodø-skolene har et tilbud i Nordlandsbadet. I praksis er det ikke slik ettersom svømmingen blir konsentrert til enkelte årstrinn og da spesielt mellomtrinnet. Oversikter som vi får fra Nordlandsbadet viser at skolene ikke utnyttet mer enn ca 3/4-deler av de timene som skolene disponerer. Tallene for inneværende skoleår tyder på en viss bedring til opp mot 80%. Oversiktene er basert på at lærerne registrerer seg med skole og antall elever på lister som Nordlandsbadet har lagt ut. Årsaken til kapasiteten ikke er fullt utnyttet er dels at transportøren ikke har busser tilgjengelig med sitteplasser over 50, dels at bussene er så forsinket at timene ikke kan gjennomføres, dels at skolene sender det elevantallet de har i trinnene/klassene og dels at skolene noen ganger prioriterer andre aktiviteter den dagen de har svømming. Vi får heller ikke utnyttet godt nok første uke etter oppstart av skoleåret og etter nyttår siden det da kjøres kursing på lærere i livberging. På Nordlandsbadet har skolene mandag, onsdag og torsdag til tider alle basseng til disposisjon. Da er kapasiteten 60 elever pr. time. En svømmelærer kan ta maksimum 15 elever alene. Når dette tallet overstiges skal det være en til voksen med livbergingskompetanse ved bassenget. Ved begynneropplæring i svømming skal det være to voksne som kan livberging selv om antall elever er mindre enn 15. De to instruktørene som Bodø kommune har tilsatt for å være i Nordlandsbadet tar hovedansvaret ved et basseng hver, så hvis det skal benyttes mer enn to basseng må skolenes egne lærere ta undervisningen der. Instruktører har laget et 20 timers progresjonsprogram i svømming for hvert trinn som et utgangspunkt, og tilpasser det for hver gruppe som kommer. Det satses på å gi svømmeopplæring til 3, 4, 6 og 7 trinn for på den måte best kunne oppfylle kompetansemålene i trinn 4 og 7. Tilbakemeldinger fra skolene som bruker Nordlandsbadet tyder på at snittet som når ferdighetskravene på 7. trinn er på ca 90%. Svømmeundervisningen på Hunstad barneskole er lagt til 3., 4. og 6. trinn i tidsrommet oktoberapril. Dette som følge av et innsparingstiltak som ble gjort på 90-tallet for alle skolebassengene. Skolen ønsker svømming hele skoleåret. Alle 3 trinn får i utgangspunktet 25 timer, men det er lagt inn mulighet for å bruke mer tid i bassenget, noe som også er gjort. 4. trinn har hatt ekstra svømming med elever som ikke har nådd kompetansemålet etter 4. trinn. Alle elevene er trygge i vann, 2 elever er ikke svømmedyktig. For disse to vurderes også svømmetimer i 5. klasse. Årets 6. trinn har flere elever som vil ha behov for svømmetimer neste skoleår. Av årets 7. trinn er det 3 som ikke har nådd kompetansemålet. Skolen er også mottaksskole for minoritetsspråklige elever og mange av disse deltar på svømming på lik linje med andre elever. Kan være behov for tilrettelegging hos enkelte f. eks jentegruppe. Skolen ser det som en fordel å ha basseng i sitt nærområde. Ungdomsskolen bruker bassenget lite slik at man har mulighet til å disponere det ut over timeplanlagte timer. Garderobeforholdene er vurdert som ikke tilfredsstillende. Bl. a har man ikke i guttegarderoben en egen garderobe med dusj for lærer og jentene må dele garderobe med ungdomsskoleelever som benytter gymsalen. Rektor på Hunstad U sier man har fått mange klager på vannkvaliteten i bassenget. Målinger viser at vannkvaliteten holder bare til for å ha en person pr Side 309

6 6 time i bassenget. Det skal nå være omprioritert midler slik at man får opprustet bassenget for ca 1 million kroner. Det er pr dags dato usikkert når dette arbeidet kan starte opp og hvor lenge det vil vare. På Kjerringøy er det svømmeopplæring i to perioder hvert skoleår, 5-6 uker på høsten og tilsvarende på våren. I disse periodene får alle elevene svømmeopplæring minst en time pr. uke. Bassenget er kun 7,5 m langt og ca 1,50cm dypt på det dypeste, så det er vanskelig å øve utholdenhet, men de lærer å svømme. Elevene har svømming på Løding skole når de går i 3-4.klasse. Løding skole har 6 timer i uka med svømming eller kroppsøving i Tverlandshallen. Elevene på Tverlandet skole har 1 time obligatorisk svømmeundervisning hver uke fra klassetrinn. Det betyr at alle våre elever får jevnlig svømming hele skoleåret. Vi har noen få elever som ikke nådde ferdighetskravet for 7.klassetrinn i skoleåret 2009/2010. Det samme gjelder årets 7.klassetrinn hvor noen få ikke vil nå ferdighetskravet for 7.klassetrinn. Erfaringsmessig har våre elever gode svømmeferdigheter, fordi vi øver mye over hele året. Vi har derfor også muligheten til spesielt å ta oss av de elevene som har dårligst svømmeferdigheter. I 7. trinn ved Saltstraumen skole deltar 15 elever i svømmeundervisningen. I løpet av skoleåret 2010/2011 har 7. trinn hatt regelmessig svømmeundervisning fra og med oktober til april. Årets undervisning har basert seg på de grunnleggende svømmeartene brystsvømming, crawl og ryggsvømming, dykke og pusteteknikker. Dermed en oppfølging av det ferdighetsnivået som ble nådd på 4. trinn. Jevnt over viser klassen god måloppnåelse og flesteparten av elevene når de kravene som er satt ut fra ferdighetskravene for skoleåret. Mørkvedmarka skole har tre økter av 1.klokketime ( ) i Mørkvedbadet har i det store bassenget og trinn i det lille. Vi har egne svømmelærere som har undervisning gjennom hele året. Klassene har med seg lærer og evt. assistent. På årets 7.trinn er det 5 som ikke er svømmedyktige. Støver skole leier Mørkvedbadet to timer pr uke. Her får 2.5. og 7. trinn 12 ganger hver i bassenget. De tre siste gangene er satt av til elever som ikke ser ut til å nå målet for svømmeopplæringen. Nordlandsbadet har vi 12 uker av 2 timer der vi sender 2 små klasser. 3. og 4. trinn. (de får plass i bussen). 2009/10 nådde 2 elever ikke kravet på Støver. Ca 9% av klassen. For skoleåret 10/11 ser det ut som om 2 elever ikke vil nå målet. Ca 7% av klassen. Skolen tilbyr ikke svømming på 1. og 6. trinn og ønsker flere svømmetimer. Det har vært utfordrende å finne en god struktur på svømmeopplæringen i Nordlandsbadet. Skolene må legge opp skoledagen med skyssing, gåing eller sykling til/fra Nordlandsbadet som tar hensyn oppstart i basseng kl 08:30 for noen, mens det for andre innebærer at man er ferdig i basseng kl Tidvis utnyttes 4 bassenger, hvorav 2 (bølge og terapi) ikke er ideelle for undervisning. Vi har flere kapasitetsbegrensninger som gir oss utfordringer: hvor mange som kan være i bassenget til en hver tid, hvor mange basseng vi har til disposisjon, kapasitet på bussene og antall elever i klassene, hvor mange voksne med godkjent livredning som skolene sender med til undervisningen. For neste skoleår er planen at kapasiteten på bassenget på Hunstad ungdomsskole skal utnyttes enda bedre. Det arbeides med å få vedlikeholdt bassenget og det vil gjøre at utnyttelsesgraden kan økes. Mørkvedmarka og Støver kan da svømme i dette bassenget og vi kan øke timeomfanget på ungdomstrinnet med 50%. Det legges opp til følgende ukeplan i Nordlandsbadet hvor effektiv tid i vann er på ca 55 minutter og med ca elevtimer pr skoleår: Side 310

7 Bølge Opplæring Stup Terapi Bølge Opplæring Stup Terapi Bølge Opplæring Stup Terapi Bølge Opplæring Stup Terapi Man Vannrensing Grønnåsen 1938 Lød/Tverl/Grø nnåsen terapi.bass 190 Grønnåsen Løpsmark 1736 Løpsmarka Alstad U 616 +Østbyen 728. tirs ons tors fre Grønnåsen 1404 Bodøsjøen 2184 Alstad B 2128 Aspåsen 1296 Aspåsen og Bodøsj i terapibass Alstad U og Alstad B i terapibass Østbyen 1404 Saltvern disp sammen med MVM og Saltvern 1792 Bodøsjøen 392 Støver Østbyen og Alstad B 1748 Aspåsen 1296 Skaug disp Terapibass 380 Skaug864 Bodøsjøen 540 Saltvern 2184 Rønvik 1288 Aspåsen 460 Aspåsen Helligv/Lgo Bankgata 432 Alstad U 616 Bankgt 90 Saltvern 2184 Rønvik 2128 Østbyen 648 Bankgata 648 På Hunstadbassenget legger vi dermed opp til følgende plan som gir mulighet til mellom til elevtimer pr skoleår: Timetype: Dobbeltime Dobbeltime Dobbeltime Enkelttime Tidsrom Bassengtype Skolebasseng Skolebasseng Skolebasseng Skolebasseng Man Hunstad B Hunstad B Hunstad U hunstad U tirs Mørkvedmarka Mørkvedmarka Mørkvedmarka Mørkvedmarka ons St Eystein Støver Støver Støver tors Hunstad U Hunstad B Hunstad B Hunstad B fre Mørkvedmarka Mørkvedmarka Mørkvedmarka Vannrensing På bassengene på tilbakemeldingene så langt tyder på at Tverlandet/Løding og Saltstraumen skole som har egne basseng har en bedre struktur på svømmeopplæringen og har et bedre ferdighetsnivå. Skjerstad oppvekstsenter og Misvær skole kan gjøre en del mer på struktur og innlæring av ferdigheter innenfor den tida de rår over på Misværbassenget. På Kjerringøy gjøres det en god jobb ut fra rådende forhold med et lite basseng. Det må ses på mulighet for å kunne benytte Nordlandsbadet i enkelte uker. Tiltak Vi viser til verbal I PS 10/128 Årsbudsjett 2011 verbal 17 svømmeundervisning. Bystyret ber her om at man utreder muligheten for å ta i bruk eksisterende skolebasseng. Det er i dag nedlagte skolebasseng på Aspåsen, Bankgata, Rønvik, Kirkhaugen, Saltvern og Alstad U. Bassenget på Saltvern er allerede ombygget til klasserom. Bassenget på Kirkhaugen er det lagt et provisorisk gulv på og benyttes i dag av Takwando-klubben. Framtiden til dette bygget er uvisst. Aspåsen og Bankgata har vært ute av drift i årevis og må ha full oppgradering dersom de skal egne seg som basseng igjen. På Alstad U har det vært et ønske om å kunne ombygge svømmebassenget til auditorium framfor å sette bassenget istand etter bassengforskriftene. På Rønvik kan det også aktuelt å ombygge bassenget til andre formål enn svømming. Vurdert ut fra bassengenes tilstand og avstand til Nordlandsbadet er det bassengene på Alstad U og Rønvik som ville kunne være mest aktuelt å bruke penger på å sette i stand, dersom det er ønskelig at elevene skal svømme mer enn de gjør i dag. Det må da avsettes penger til utredning om hva det koster å oppgradere disse to bassengene til dagens bassengforskrifter og hva det koster å drifte bassengene. Kulturkontoret mener det bør vurderes å etablere et 50 m konkurransebasseng i Bodø for å bedre vilkårene for svømmesporten i Bodø f.eks i tilknytning til skoleutbygging i Mørkvedbukta. Det vil være naturlig å se på etableringen av et slikt konkurransebasseng vurdert opp mot hva det koster å rehabilitere nedlagte skolebasseng og nytteeffekten for samfunnet. Selv om man ikke tar nye skolebasseng i bruk mener grunnskolekontoret at det kan gjøres tiltak kan gjøres for å forbedre elevenes svømmeferdigheter og gi en bedre måloppnåelse uten at det ikke trenger å koste på langt nær så mye som å ta ytterligere to bassenger i bruk. Følgende tiltak er gjort eller skal gjøres: En høyere kapasitetsutnyttelse i Nordlandsbadet fører til at hver elev får flere timer enn i dag. Tiltak for å oppnå dette ville være: Side 311

8 8 o Å få det busselskapet vi har avtale med til å stille med transportmidler som dekker kapasiteten i Nordlandsbadet. Forhindre at bussene kommer for sent og timene kan ikke gjennomføres. Dette jobber vi med å få til. o Skolene må bli flinkere til å utnytte kapasiteten i bassenget uten hensyntagen til grupper og årskull. Samt planlegge slik at timer som ikke benyttes kan brukes av andre. Skolene jobber med å forbedre seg her. Bedre og mer kontinuerlige rutiner på gjennomføring av årlig kontroll og oppfriskningskurs i livredning for lærere. Gir bedre kompetanse, trygghet og system og dermed bedre opplæring. Dette er rutiner som nå skal på plass og gjelde for alle bassengene og ikke bare på Nordlandsbadet. Bedre samarbeid mellom skolene og instruktørene vil gi bedre kvalitet på opplæringen. Årlige møter i forkant av skoleåret er innført.. Dette gjelder alle bassengene og ikke bare Nordlandsbadet. Svømmebassengene på Hunstad, Tverlandet, Saltstraumen og Misvær har dessuten et betydelig renoveringsbehov. Bevilgninger gjør at disse vil bli oppgradert i de kommende årene. Noe som vil gi bedre vannkvalitet og bedre forhold i garderobene. Økt kapasitetsutnyttelse på Hunstadbassenget. Støver og Mørkvedmarka flytter sin svømming hit og bruker husleiemidler for Mørkvedbadet til å betale skyss. Ledig kapasitet på Nordlandsbadet kan da benyttes til å gi u-trinnselevene økt svømming. Dette tar vi sikte på å få i gang så snart Hunstadbassenget er ferdig oppgradert. Felles kompetansemål for alle skolene jfr det som utvalget har konkludert med skal være innført fra neste skoleår. Ytterligere tiltak som ikke er iverksatt, men som også vil kunne hatt en positiv effekt er, men kan ikke gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme: En høyere kapasitetsutnyttelse i Nordlandsbadet fører til at hver elev får flere timer enn i dag. Dersom vi ikke når fram med å få en transportavtale som gir oss ønsket busskapasitet, vil det være et alternativ å investere i en Børre Buss svømmebuss med kapasitet på ca 60 seter dvs kapasiteten i Nordlandsbadet. Samt at skolene da fyller opp bussen på tvers av årstrinn. Da må det legges inn investeringsmidler til buss, mens driften kan finansieres av det som betales til Nordlandsbuss i dag for svømmeskyss. Det bør se om Kjerringøy skoles mellom og ungdomstrinn kan få noen timer i Nordlandsbadet, da skolens basseng ikke egner seg for måloppnåelse på disse trinnene. Vi bør se om det kan samordnes med svømmeskyssen til elevene på Skaug. På Skjerstad /Misvær ser det ut til å være et forbedringspotensiale. Et tiltak kan være å utvide svømmeperioden til å omfatte hele skoleruta, samt gi mer penger til svømmeskyss til Skjerstad skole. Redusert billettpris på fritidssvømming på Nordlandsbadet og Mørkvedbadet for et utvalg av elever som har vansker med å nå kompetansekravene, et klassetrinn eller hele mellomtrinnet kunne vært et tiltak som ville gitt effekt. Flere svømmeinstruktører. Egne svømmeinstruktører i tilknytning til alle bassengene Konklusjon og anbefaling De tiltakene som er iverksatt og som er under iverksetting vil gi en positiv effekt på når det gjelder å forbedre skolens svømmeferdigheter. Ytterligere tiltak vil ikke kunne iverksettes innenfor grunnskolekontorets ramme og disse samt eventuelle investeringer i buss eller bygg må vurderes i sammenheng med økonomiplan Det forutsettes at elevene kartlegges etter de nye kriteriene for måloppnåelse og at det legges fram en orienteringssak om resultatene i løpet av Side 312

9 9 Vi anser med dette saksfremlegg å ha svart på verbal 17 i sak I PS 10/128 Årsbudsjett 2011 verbal 17 om svømmeundervisning. Forslag til innstilling 1. De tiltakene som er iverksatt og som er under iverksetting vil gi en positiv effekt på når det gjelder å forbedre skolens svømmeferdigheter. 2. Ytterligere tiltak vil ikke kunne iverksettes innenfor grunnskolekontorets ramme og disse samt eventuelle investeringer i buss eller bygg må vurderes i sammenheng med økonomiplan Det forutsettes at elevene kartlegges etter de nye kriteriene for måloppnåelse og at det legges fram en orienteringssak om resultatene i løpet av Komitè for levekårs behandling i møte den : Forslag Fra Randolv Gryt (SV) For å øke svømmeferdighetene hos barna er det viktig at det er enkel tilgang til svømmebasseng også utenom skoletida. Komiteen ber kommunaldirektøren vurdere utvidede åpningstider for å få en bedre utnytting av de bassengene, utenom Nordlandsbadet, som er i bruk. I tillegg ber komiteen om å få vurdert en dag i uka med billigere billettpriser i Nordlandsbadet. Fra Synne Bjørbæk (R) Forslag 1: Alternativ til punkt 3 Det forutsettes at elevene kartlegges etter de nye kriteriene for måloppnåelse i løpet av 2012, og at det legges fram som sak for komiteen. Forslag 2: Det settes i gang et arbeid for å utrede hva det koster å oppgradere bassengene på Alstad u.skole og Rønvik skole til dagens bassengsforskrifter, og hva det vil koste å drifte bassengene. Legges frem som sak. Forslag 3: Det settes inn ekstra tiltak for elever som har vansker med å nå kompetansekravene. Bodø kommune lager en avtale med Nordlandsbadet om redusert billettpris for denne gruppen. Votering Punkt 1 i innstillingen ble enstemmig tiltrådt. Forslag 1 fra Synne til alternativ punkt 3 falt med 6 stemmer (4 AP, 1 R, 1 SV) Forslag 2 fra Synne ble enstemmig tiltrådt. Forslag 3 til nytt punkt fra Synne Bjørbæk (R) falt med 2 stemmer (R, SV) Forslag fra Randolv Gryt (SV) ble enstemmig tiltrådt. Innstilling fra komite for levekår 4. De tiltakene som er iverksatt og som er under iverksetting vil gi en positiv effekt på når det gjelder å forbedre elevenes svømmeferdigheter. Side 313

10 10 5. Ytterligere tiltak vil ikke kunne iverksettes innenfor grunnskolekontorets ramme og disse samt eventuelle investeringer i buss eller bygg må vurderes i sammenheng med økonomiplan Det settes i gang et arbeid for å utrede hva det koster å oppgradere bassengene på Alstad u.skole og Rønvik skole til dagens bassengsforskrifter, og hva det vil koste å drifte bassengene. Legges frem som sak. 7. Det forutsettes at elevene kartlegges etter de nye kriteriene for måloppnåelse og at det legges fram en orienteringssak om resultatene i løpet av For å øke svømmeferdighetene hos barna er det viktig at det er enkel tilgang til svømmebasseng også utenom skoletida. Komiteen ber kommunaldirektøren vurdere utvidede åpningstider for å få en bedre utnytting av de bassengene, utenom Nordlandsbadet, som er i bruk. I tillegg ber komiteen om å få vurdert en dag i uka med billigere billettpriser i Nordlandsbadet. Saksbehandler: Ståle Ellefsen Aasjord Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Side 314

Lokal opplæringsplan for: SVØMMEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN I KRISTIANSUND

Lokal opplæringsplan for: SVØMMEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN I KRISTIANSUND Lokal opplæringsplan for: SVØMMEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN I KRISTIANSUND Læreplanverket for kunnskapsløftet (LK 08) har under faget kroppsøving følgende kompetansemål i forbindelse med svømmeopplæringen:

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Turnéplan: NOSO - Natt på Bloksberg

Turnéplan: NOSO - Natt på Bloksberg 14 To 07.04.2016 11:00 Stormen Kulturhus Støver skole 5A+B tur: Amanda 10:05 retur: Amanda 11:45 30 30 Amanda henter først elever på Mørkvedmarka, det kan være voksne må stå. Mørkvedmarka skal også være

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

Måloppnåelse svømming og tiltak for å øke svømmeferdighetene.

Måloppnåelse svømming og tiltak for å øke svømmeferdighetene. Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2013 74228/2013 2011/4063 B03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/28 Komitè for levekår 28.11.2013 Bystyret 12.12.2013 Måloppnåelse

Detaljer

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Samarbeidsutvalget ved har diskutert forslag til ny skolebruksplan og ønsker å uttale seg om den foreslåtte nedleggelsen av svømmehallen på

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 31 Leveres mandag 7. april 2014

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 31 Leveres mandag 7. april 2014 Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 31 Leveres mandag 7. april 2014 Oppgave 1. Vanlig pris for en reise med buss mellom to byer er 80 kr. På bussen er det 14 voksne, 6 barn og 9 studenter. Hvor

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV ArkivsakID.: 13/3967 Arkivkode: FA-A30, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 019/13 Oppvekstkomiteen 04.09.2013 018/13 Idrett- og kulturkomiteen 04.09.2013 069/13 Formannskapet 11.09.2013 HØRING -

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 FYSISK AKTIVITET I SKOLEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/679-3 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014 HØRING - FORSLAG OM Å ENDRE REGLENE OM KRAV OM RELEVANT KOMPETANSE I UNDERVISNINGEN â INNSTILLING

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Praktisk handlingsplan for språkopplæring 2.8 Begrepsavklaringen rundt 2.8 elever Med minoritetsspråklige elever menes det i denne sammenheng elever fra hjem der den en eller begge foresatte har et annet

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Evaluering av skolenes innsatsteam

Evaluering av skolenes innsatsteam Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2013 32389/2013 2013/3152 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komitè for levekår 06.06.2013 13/93 Bystyret 20.06.2013 Evaluering av skolenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

Turnéplan: Aksel Kolstad SHOW (Bodø SM-H15)

Turnéplan: Aksel Kolstad SHOW (Bodø SM-H15) Man 9. nov. 2015 kl. 10:00 Stormen konserthus Skaug Oppvekstsenter: trinn: 1 7, antall: 81, buss tur: egen avt. retur: egen avt. Kjerringøy skole: trinn: 1 7, antall: 35, buss tur: rutebuss retur: 11:15

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune.

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune. Pr. 01.08.2015 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SVØMMEOPPLÆRING I LUNNER KOMMUNE Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skoleledermappe Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.08.2015 Tidspunkt

Detaljer

PS15/15Referatsaker. Side36

PS15/15Referatsaker. Side36 PS15/15Referatsaker Side36 Grunnskolekontoret Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 36583/2015 2015/2980 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/11 Komitè for levekår 02.06.2015 Bystyret 18.06.2015

Detaljer

Veiledning: Føring av fravær i itslearning

Veiledning: Føring av fravær i itslearning Veiledning: Føring av fravær i itslearning Oppvekstkontoret, Trondheim kommune Versjon 3.4 april 2015 Erstatter versjon 3.3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Fravær... 3 3 Forslag til oppsett av

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/2870-1 Dato: 23.04.2014 SVØMMEOPPLÆRING I DRAMMENSKOLEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Bruken av nasjonale prøver en evaluering

Bruken av nasjonale prøver en evaluering Bruken av nasjonale prøver en evaluering av poul skov, oversatt av Tore brøyn En omfattende evaluering av bruken av de nasjonale prøvene i grunnskolen1 viser blant annet at de er blitt mottatt positivt

Detaljer

Saksframlegg. I Trondheim er svømmeundervisningen lagt til 3. trinn med 5 x 60 min. og 4. trinn med 8 x 60 min. På 6. trinn har elevene 2 x 60 min.

Saksframlegg. I Trondheim er svømmeundervisningen lagt til 3. trinn med 5 x 60 min. og 4. trinn med 8 x 60 min. På 6. trinn har elevene 2 x 60 min. Saksframlegg SKOLESVØMMING Arkivsaksnr.: 11/15024 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å prioritere intensive svømmekurs for dem som ikke er svømmedyktige

Detaljer

Bodø ungdomsråd - valg og årsberetning 2012

Bodø ungdomsråd - valg og årsberetning 2012 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2013 2377/2013 2013/238 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/1 Komitè for levekår 31.01.2013 13/13 Bystyret 14.02.2013 Bodø ungdomsråd - valg og

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 07.05.2014 PS 17/14 Innstilling

Detaljer

FAU møte ved MUSK mandag 17.2.2014

FAU møte ved MUSK mandag 17.2.2014 FAU møte ved MUSK mandag 17.2.2014 Oppmøtet var bra. Det var 16 klassekontakter + rektor. Samt Ole Lasse Fossen fra MUSKs representant i Frivillighetssentralen. Musk er en del av Stiftelsen Frivillighetssentralen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Nordlandsbadet - tilgjengeligheten for funksjonshemmede

Nordlandsbadet - tilgjengeligheten for funksjonshemmede Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.07.2010 38437/2010 2010/625 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/106 Formannskapet 25.08.2010 10/87 Bystyret 16.09.2010 Nordlandsbadet - tilgjengeligheten

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 29 PS sak: Utvalg Møtedato 14/1 Komite for liv og lære 28.4.21 Arkivsak: 1/246 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Klasseturer i grunnskolen

Klasseturer i grunnskolen Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2015 35359/2015 2015/2886 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/14 Komitè for levekår 02.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Klasseturer i grunnskolen

Detaljer

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene VEDLEGG 1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 4-2010 Dato: 09.12.2010 Sted: Oslo SRY-sak 20-05-2010 Dokument Innstilling:

Detaljer

Identitet; Opprettet; Utarbeidet av Godkjent av; Utgave nr; Dato: Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.08.2014

Identitet; Opprettet; Utarbeidet av Godkjent av; Utgave nr; Dato: Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.08.2014 Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.0.2014 Innhold HENSIKT... 2 OMFANG... 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 2 Underveisvurdering... 2 Underveis- og sluttvurdering i... 2 ARBEIDSBESKRIVELSE... 3 Ansvar... 3 Arbeidets

Detaljer

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016 VISJON Verden er min mulighet prepared for the world DET UNIKE Grunnskolens satsning på realfag i samhandling med næringslivet Læring: Lærere: Læringsmiljøer: Kongsberg skal være foregangskommune i satsingen

Detaljer

AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning Tverlandet

AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning Tverlandet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.09.2014 55608/2014 2014/2932 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/139 Bystyret 11.09.2014 Komitè for levekår AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling som kommunale anlegg.

Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling som kommunale anlegg. Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2010 28318/2010 2010/9897 M12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/77 Formannskapet 02.06.2010 10/76 Bystyret 17.06.2010 Ljøsenhammeren

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

SVØMMEOPPLÆRINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I LILLEHAMMER

SVØMMEOPPLÆRINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I LILLEHAMMER SVØMMEOPPLÆRINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I LILLEHAMMER Lokal plan for svømmeopplæring i grunnskolen i Lillehammer Forord Lillehammer kommunestyret behandlet i møte 28.05.09 i sak 31/09 Framtidig struktur for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

Nasjonale prøver 2014. GODESET SKOLE skoleåret 2014-2015

Nasjonale prøver 2014. GODESET SKOLE skoleåret 2014-2015 Nasjonale prøver 2014 GODESET SKOLE skoleåret 2014-2015 Fakta om nasjonale prøver Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 11. oktober 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

16/35 16/1926 INTERPELLASJON - KOMMUNESTYRMØTE SVØMMING - DET LIVSVIKTIGE SKOLEFAGET- SENTERPARTIET

16/35 16/1926 INTERPELLASJON - KOMMUNESTYRMØTE SVØMMING - DET LIVSVIKTIGE SKOLEFAGET- SENTERPARTIET SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2016 Tid: 19:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Formannskapet vedtar rådmannens forslag til utvidelse av skolesvømming.

Saksframlegg. 1. Formannskapet vedtar rådmannens forslag til utvidelse av skolesvømming. Saksframlegg Svømmeopplæring i grunnskolen ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Arkivsaksnr.: 11/15024 1. Formannskapet vedtar rådmannens forslag til utvidelse av skolesvømming.

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Oppvekst her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012 Skolerute for Vikna kommune 2012-2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 18.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

INFORMASJONSMØTE 06-07.04.2011

INFORMASJONSMØTE 06-07.04.2011 INFORMASJONSMØTE 06-07.04.2011 VELKOMMEN Eric Askildsen, rektor/daglig leder Morten Jacobsen, sportssjef AGENDA Hva NTG-U er Hvadet innebærer å gå på NTG-U Inntaket til NTG-U Historikk NTG 1981 Norsk Alpingymnas

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 04.12.08 141/08 Høring

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2013 73669/2013 2013/7028 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/42 Komitè for levekår 28.11.2013 13/178 Bystyret 12.12.2013 System for kvalitetsvurdering

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Lunner ungdomsråd Lunner rådhus, Kommunestyresalen 20.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Lunner ungdomsråd Lunner rådhus, Kommunestyresalen 20.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Lunner ungdomsråd Lunner rådhus, Kommunestyresalen 20.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Fordeling av ungdomsrådets midler 2012

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Vår skole tek utgangspunkt i eleven sine evner og føresetnader. Vi legg vekt på å få fram det positive i kvar elev. Vi viser respekt og

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q21 Arkivsaksnr: 2008/5234-3 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 29/09 09.12.2009 Formannskapet 176/09 10.12.2009 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02. Arkivsak: 2015/241-1 Arkiv: A20 Saksbehandler: Sven Erik Dølvik SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.2015 Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014 Rådmannens

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2014 63618/2014 2014/5973 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/203 Formannskapet 15.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Nye samferdselsprioriteringer

Detaljer

Ad sak - Kvalitet innen spesialundervisning/ppt, PS 13/40

Ad sak - Kvalitet innen spesialundervisning/ppt, PS 13/40 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 81864/2013 2013/3222 216 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/46 Komitè for levekår 12.12.2013 13/189 Bystyret 12.12.2013 Ad sak - Kvalitet

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013 Søgne kommune Arkiv: B57 Saksmappe: 2013/1567-14702/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 24.04.2013 Saksframlegg Retningslinjer for skoleturer i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Dønna barne- og ungdomsskole, l l _ -:EEs:% H ;2E 2 u 11" ' L

Dønna barne- og ungdomsskole, l l _ -:EEs:% H ;2E 2 u 11 ' L E E Dokldl 14003292 (14/477-1) HøRlNcssRuNDEl FORBINDELSE MEDOVERGANG TILFEMDAGERS Dønna barne- og ungdomsskole, l l _ -:EEs:% H ;2E 2 u 11" ' L DØNNA KOMMUNE, Solfjellsjøen, 8820 Dønna Danna 29.04.14

Detaljer

GAMLEBYEN SKOLE Strategisk plan 2015

GAMLEBYEN SKOLE Strategisk plan 2015 Gamlebyen skole - Strategisk plan 2015 GAMLEBYEN SKOLE Strategisk plan 2015 Gamlebyen skole - Strategisk plan 2015 Visjon for Gamlebyen skole: Her starter fremtiden - Det grunnlaget som legges i barneskolen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Regjeringens tiltak for bedre svømme- og livredningsopplæringen i skolen. Hvilken oppgave har UH?

Regjeringens tiltak for bedre svømme- og livredningsopplæringen i skolen. Hvilken oppgave har UH? Regjeringens tiltak for bedre svømme- og livredningsopplæringen i skolen. Hvilken oppgave har UH? Ann-Helen Odberg, Seniorrådgiver Nasjonalt fagråd for idrett og kroppsøving HiØ, Fredrikstad, 16. oktober

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/220-1 Dato: 22.01.14

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/220-1 Dato: 22.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/220-1 Dato: 22.01.14 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN VEDRØRENDE LEKSEHJELP, RETT TIL GRUNN- OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune.

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trine Fåkvam Tlf: 75 10 12 03 Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 09/2802-1 HELDAGSSKOLE Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. Begrunnelse:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE Åmot kommune Vedtekter for SFO Vedtektene gjelder fra 01.08.2013 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE. Utformet etter Lov

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser:

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1152-1 Arkiv: B11 &32 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: KÅFJORD OPPVEKSTSENTER - UTREDNING Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer