Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012"

Transkript

1 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal

2 benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd.vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. Side 2 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

3 Innhold 1. Innledning Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Lærertetthet Læringsmiljø Trivsel med lærerne Mobbing på skolen Faglig veiledning Mestring Faglig utfordring Respekt-undersøkelsen Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn og ungdomstrinn Grunnskolepoeng Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Spesialundervisning Voksenopplæring Særskilt språkopplæring IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi System for oppfølging (internkontroll) Side 3 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

4 1. Innledning Randaberg kommune, ved rådmannen, har siden 2008 hatt politisk behandling av tilstandsrapport for Randabergskolen. Rådmannen er opptatt av at dette ikke bare skal være en tilstandsrapport men en melding som har fokus på kvalitet og utvikling på ulike områder i Randabergskolen. Som ledd i dette har en dialogmøte i forkant av politisk behandling. Dialogmøtet er et møtepunkt for politikere, administrasjon, skoleledelse, lærerrepresentanter og representanter for foreldre og elever. Kvalitet i skolen angår mange elevene, foreldrene deres, alle ansatte i skolen, skoleadministrasjon og alle folkevalgte. Dialogmøtet vil være en arena der alle parter har mulighet for å treffes og sette skole på dagsorden. Randabergskolen har denne plattformen: Plattform for Randabergskolen: Elevene i Randaberg har god språkutvikling, god, matematikkforståelse, god leseutvikling og er flinke i grunnleggende ferdigheter. Elevene i Randaberg har et inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Klassene blir ledet av tydelige voksne med sterk vektlegging på gode relasjoner mellom voksne og barn og i elevgruppen. Elevene i Randaberg opplever mestring etter sine forutsetninger og skal oppleve aksept for at vi er ulike og arbeider i ulikt tempo/vanskegrad. Skolene i Randaberg har et godt og aktivt samarbeid med hjemmet om utviklingen til eleven. Personalet på skolene i Randaberg har god faglig kompetanse. Det legges vekt på kollegalæring og refleksjon over egen praksis for å kunne fremstå som et lærende fellesskap. Skolene i Randaberg har planer med satsingsområder og konkrete målsettinger. For å kunne stå støtt på plattformen til Randabergskolen har vi disse satsingsområdene for skolene våre: Læringsutbytte Læringsmiljø Tilpassa opplæring Hjem-skolesamarbeid Kompetanseutvikling Satsingsområdene gjennomføres i tråd med verdiene i Randaberg kommune nær, åpen og aktiv Side 4 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

5 I virksomhetsplanen for skole er de ulike punktene i plattformen konkretisert med tiltak for gjeldende år. 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Elever En forventer at utbyggingen på Vestre Goa gir økt elevtall på Goa skole fremover. Det er også noe bygging i Grødem krets, som kan gi flere elever til Grødem skole. Innflytting til Harestad krets gjøt at Harestad skole i årene fremover kommer til å vokse jevnt, samtidig som det er denne skolen som har færrest ledige plasser til nye elever. Undervisningspersonale Medarbeiderundersøkelse Det er 179 lærere i Randaberg. Det er høy trivsel blant de ansatte på medarbeiderundersøkelsen i Lærerne trives med arbeidsoppgavene sine, men opplever at arbeidstilfanget er for stort. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen i 2012 viser at lærerne i Randaberg trives godt på skolen og med arbeidsoppgavene sine. Sist medarbeiderundersøkelse var i Gjennomsnittstilfredshet pr dimensjon er et begrep som blir brukt i undersøkelsen. På de aller fleste dimensjonene er resultatet bedre i 2012 enn i Snitt totalt er økt fra 4,4 til 4,7. Dimensjonene det er størst tilfredshet med er: innhold i jobben, samarbeid og trivsel med kollegene, mobbing diskriminering og varsling. Svært kjekt er det også at dimensjonen Stolthet over egen arbeidsplass har økt fra 4,5 til 5,0. det er viktig når det gjelder å rekrutere og beholde lærere i fremtiden. Dimensjonen kommunen kommer dårligst ut på er Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger. Dette er eneste dimensjonen kommunen ligger under landsgjennomsnittet. Andre kommuner i vår region har samme utfordringen på dette punktet. Sykefravær Skolene i Randaberg har et lavt sykefravær når en sammenligner med resten av kommunen. Sykefraværet varierer i ulike kvartal av året og kommunens målsetning er at sykefraværet skal være under 6%. Det jobbes målrettet på skolene for å fremme Side 5 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

6 nærvær og forebygge sykefravær. Sykemeldte følges opp i henhold til kommunens rutiner Lærertetthet Lærertetthet trinn I Randaberg kommune er lærertettheten god, og er i tråd med politiske vedtak om gruppestørrelser. Dette gjenspeiler blant annet at skolene har fokus på tidlig innsats der ett av virkemidlene er oppdeling av elevene i mindre grupper på 1-4.trinn. Lærertetthet trinn Også på ungdomstrinnet er lærertettheten i Randaberg god. I praktisk-estetiske fag som mat og helse og kunst og håndverk deles klassene i mindre grupper, samt at det for 2. fremmedspråk fordypning i engelsk/norsk også blir brukt flere delingstimer. Dette medfører en større lærertetthet i vår kommune. Når det gjelder ungdomstrinnsmeldingen, Motivasjon og mestring for bedre læring, er dette en egen melding om ungdomstrinnet som signaliserer et budskap om et mer praktisk, variert, relevant og utfordrende ungdomstrinn som skal øke elevenes mestring og motivasjon. Vi vet ikke på nåværende tidspunkt hva dette innebærer i forhold til lærerdekning. I fremtiden vil også NyGIV og valgfag være med og øke lærerressursen på ungdomstrinnet. Når det gjelder valgfag er det lagt inn midler i budsjettet for 2013 for klassetrinn som er involvert i valgfagsordningen Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: trivsel mobbing på skolen faglig veiledning Side 6 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

7 mestring faglig utfordring Trivsel med lærerne Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Randaberg kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Undersøkelsen viser at elevene på 7. trinn i Randaberg kommune trives med sine lærere på lik linje med elever på fylke og nasjonalt. Det blir viktig å videreføre det gode arbeidet som er lagt ned i Respekt-programmet, slik at elever og ansatte i Randabergskolen har en god arbeidsplass hvor de trives godt sammen. Skolene vil bruke informasjonen i elevundersøkelsen til å skape endra bedre læringsmiljø for elevene der en vektlegger positive relasjoner mellom lærer og elev. Side 7 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

8 Randaberg kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole På ungdomstrinnet ser det ut til at elevene i Randaberg trives bedre med sine lærere enn elevene på fylke og nasjonalt Mobbing på skolen Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. Det er også lagt til standardavvik i parentes etter gjennomsnittet. Lavt standardavvik viser at besvarelsene liggere tettere rundt gjennomsnittet enn et høyere standardavvik. Randaberg kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole (Standardavvik) Indikator og nøkkeltall Mobbing på skolen - Randaberg kommune skoleeier (0,8) 1,3 (0,7) (0,8) 1,3 (0,8) 1,3 (0,6) (0,8) Side 8 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

9 Mobbing på skolen - Kommunegruppe 08 1,5 Mobbing på skolen - Nasjonalt Mobbing på skolen - Rogaland fylke 1,5 1,5 1,5 (0,8) (0,8) (0,8) Randaberg kommune skoleeier, Grunnskole Randaberg kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole (Standardavvik) Indikator og nøkkeltall Mobbing på skolen - Randaberg kommune skoleeier Mobbing på skolen - Kommunegruppe 08 1,2 (0,7) Mobbing på skolen - Nasjonalt Mobbing på skolen - Rogaland fylke ,2 (0,6) (1,0) (1,0) ,2 (0,7) (1,0) ,3 1,5 (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) ,2 (0,8) Randaberg kommune skoleeier, Grunnskole Både resultatet fra Elevundersøkelsen og Respekt-undersøkelsen vier at det er lite mobbing i Randaberg kommune. Selv om vi gjør det bra må skolene fremdeles jobbe aktivt videre med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Vi har i kommunen en 0- vision, hvor ingen elever skal oppleve å bli mobbet. Kommunen har underskrevet manifest mot mobbing og hver enkelt skole har egne lokalt utarbeidede planer mot mobbing Faglig veiledning Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Side 9 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

10 Randaberg kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 10 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

11 Randaberg kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Resultatet i Randabergskolen varierer fra år til år. Det er viktig at skolene drøfter internt hva som påvirker dette resultatet. Skolene er i gang med et arbeid om vurdering for læring, som vi forventer skal vise igjen på punktet om faglig veiledning Mestring Resultatet fra Elevundersøkelsen under punktet om i hvilken grad elevene opplever mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen, viser at Randabergskolen ikke skiller seg ut fra gjennomsnittet i resten av landet Faglig utfordring Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. Dette er en relativt ny indikator i Elevundersøkelsen. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Side 11 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

12 Randaberg kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole (Standardavvik) Indikator og nøkkeltall Faglig utfordring - Randaberg kommune skoleeier (0,0) (0,0) 4,2 Faglig utfordring - Kommunegruppe 08 (0,0) (0,0) 4,0 Faglig utfordring - Nasjonalt (0,0) (0,0) 4,0 Faglig utfordring - Rogaland fylke (0,0) (0,0) 4,0 Randaberg kommune skoleeier, Grunnskole Randaberg kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole (Standardavvik) Indikator og nøkkeltall Faglig utfordring - Randaberg kommune skoleeier 4,0 (1,0) 4,1 (1,0) 4,2 (0,8) Faglig utfordring - Kommunegruppe 08 4,1 4,1 4,1 Faglig utfordring - Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 Faglig utfordring - Rogaland fylke 4,1 (1,0) 4,1 (1,0) 4,1 Randaberg kommune skoleeier, Grunnskole Dette er en rimelig ny indikator og det blir interessant å se hvordan den utvikler seg i Randabergskolen og om den holder seg på det nivåen den ligger i dag Respekt-undersøkelsen Alle skolene i Randaberg har de tre siste årene deltatt i Respekt-programmet og en viktig del av dette har vært Respekt-undersøkelsen. Denne undersøkelsen viser mer presis enn elevundersøkelsen hvor skolene står, og har utviklet seg, i forhold til en rekke faktorer knyttet til læringsmiljø Atferdsvansker Mobbe andre 0,34 0,30 0,23 Lav best Blitt mobbet 0,42 0,40 0,37 (0-4) Disiplinvansker 0,86 0,73 0,69 Konsentrasjonsvansker 0,70 0,65 0,63 Relasjoner til andre elever Godt forhold til de andre elevene 2,45 2,47 2,47 Høy skår best Skolen din 2,35 2,33 2,34 (0-3) Læreroppfølging Lærerne gir god faglig hjelp 2,31 2,40 2,40 Lærerne støtter og oppmuntrer 2,03 2,07 2,11 Lærerne fører godt tilsyn 2,23 2,30 2,27 Side 12 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

13 Foreldre Foreldrenes tilsyn 2,53 2,62 2,65 Foreldrenes interesse 2,34 2,40 2,37 I store trekk stemmer tallene fra Respekt-undersøkelsen overens med tallene fra Elevundersøkelsen om læringsmiljø. Respekt-undersøkelsen viser tydelig at det er lite adferdsvansker i Randabergskolen sammenliknet med resten av landet. Likevel har skolene klart å redusere disiplinvanskene signifikant i 3-årsperioden og også senke graden av mobbing. Det er også en god økning i foreldrenes tilsyn med elevene Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Side 13 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

14 Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Randaberg kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Resultatene viser at det for inneværende skoleår er færre elever på mestringsnivå 1 enn forrige skoleår. Derimot var det flere elever på mestringsnivå 3 forrige skoleår. Skolene gjennomfører kartleggingsprøver i lesing på 2. og 3. trinn som vil kunne bidra til å fange opp elever som ikke har tilfredsstillende leseutvikling. Randaberg kommune skoleeier Sammenlign med andre Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Side 14 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

15 Inneværende år ligger Randabergskolen på 2,0 i snitt, mens kommunegruppe 08 og Rogaland fylke ligger på 1,9. Nasjonalt er snittet på 2, Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Randaberg kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Randaberg kommune skoleeier Sammenlign med andre Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Randaberg kommune lesing 2,9 3,1 3,2 3,4 3,0 Kommunegruppe 08 lesing 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 Rogaland fylke lesing 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 Nasjonalt lesing 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Side 15 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

16 For skolene er det viktig å sammenlikne resultatet på 8. trinn med resultatet disse elevene fikk når de hadde nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. Randaberg kommune skoleeier Sammenlign geografisk Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Grunnskole Randaberg kommune lesing x x 3,3 3,7 3,6 Kommunegruppe 08 lesing x x 3,4 3,5 3,5 Rogaland fylke lesing x x 3,4 3,5 3,5 Nasjonalt lesing x x 3,5 3,5 3,5 Det er også viktig for skolene å sammenlikne resultatet på 9. trinn med resultatet elevene hadde året får på 8. trinn. Prøven elevene tar på 9. trinn er akkurat den samme som elevene tar på 8. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Randaberg kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Side 16 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

17 Randaberg kommune skoleeier Sammenlign med andre Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Inneværende år ligger Randabergskolen på 2,1 i snitt, Rogaland fylke ligger på 2,0 og nasjonalt er snittet på 2, Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Randaberg kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Side 17 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

18 Randaberg kommune skoleeier Sammenlign med andre Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Randaberg kommune engelsk 3,0 2,9 3,2 3,1 2,9 Rogaland fylke engelsk 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 Nasjonalt engelsk 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 For skolene er det viktig å sammenlikne resultatet på 8. trinn med resultatet disse elevene fikk når de hadde nasjonale prøver i lesing på 5. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn og ungdomstrinn Årets resultater fra nasjonale prøver i regning for 5. trinn og ungdomstrinnet er enda ikke publisert. Resultatene i regning blir ikke publisert før 4. desember og vil bli ettersendt Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Side 18 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

19 Randaberg kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Målet om at elevene skal ligge på eller over snittet er tilsynelatende ikke nådd. Gjennomgangen av standpunktkarakterer og eksamenskarakterer viser at vi i Randabergskolen fremdeles ikke har nådd målet om at forholdet mellom disse karakterene skal følge samme forhold som de gjør nasjonalt. Grunnskolepoengene skoleåret er det eneste året som uttrykker nivået til elevene når forholdet mellom standpunkt- og eksamenskarater følger forholdet nasjonalt. Ser vi på eksamensresultatene fra kommunen er det ingenting som skulle tilsi at grunnskolepoeng skulle ligger under det nasjonale snittet - snarere tvert om. I fikk ikke elevene bedre eksamenskarakter enn snittet i Norge, men de ligger over snittet på grunnskolepoeng. De andre årene ligger elevenes eksamensresultater over snittet i Norge, selv om de ligger langt under på grunnskolepoeng. I kommunebarometeret 2012 kommer det frem at Randabergskolen ligger på 79.- plass på nasjonale prøver 8. trinn de siste fire år, mens en ligger på 310.-plass på grunnskolepoeng de fire siste år. Det er tydelig at Randabergskolen har en annen tradisjon for å sette standpunktkarakter enn resten av landet. Denne tradisjonen må nå endres og inneværende skoleår har en fra skolesjefens side dette som et satsingsområde. Skolekontoret har hatt møte med hovedlærerne i norsk, engelsk og matematikk ved skolene og disse skal drøfte på skolene hvilke tiltak en må gjøre for å endre dagens praksis knyttet til standpunktkarakterer. Side 19 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

20 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Randaberg kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Randaberg Nasjonalt Randaberg Nasjonalt S E D S E D S E D S E D Engelsk 3,6 3,6 0,0 3,9 3,8-0,1 3,7 3,8 0,1 3,8 3,8 0,0 Matematikk 3,5 3,1-0,4 3,5 3,1-0,4 3,5 3,3-0,2 3,4 3,4 0,0 Norsk hovedmål 3,7 3,6-0,1 3,9 3,4-0,5 3,7 3,4-0,3 3,8 3,4-0,4 Norsk sidemål 3,5 3,4-0,1 3,7 3,3-0,4 3,5 3,3-0,2 3,7 3,3-0, Randaberg Nasjonalt Randaberg Nasjonalt S E D S E D S E D S E D Engelsk 3,6 3,8 0,2 3,9 3,8-0,1 3,5 3,9 0,4 3,8 3,7-0,1 Matematikk 3,5 3,2-0,3 3,8 3,1-0,7 3,5 3,5 0,0 3,5 3,2-0,3 Norsk hovedmål 3,6 3,7 0,1 3,8 3,5-0,3 x x x x Norsk sidemål 3,4 3,6 0,2 3,7 3,2-0,5 x x x x Randaberg Nasjonalt S E D S E D Engelsk 3,9 3,9 0,0 3,8 3,8 0,0 Matematikk 3,8 3,5-0,3 3,6 3,2-0,4 Norsk hovedmål 3,9 3,6-0,3 3,8 3,5-0,3 Norsk sidemål 3,7 3,3-0,4 3,7 3,3-0,4 Side 20 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

21 Randaberg kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole 2.5. Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Side 21 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

22 Randaberg kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode 2010 Grunnskole Indikator og nøkkeltall Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) Randaberg kommune skoleeier Kommunegruppe 08 Rogaland fylke Nasjonalt 98,3 97,2 97,4 96,6 Randaberg kommune skoleeier, Grunnskole, Randaberg kommune kom med i NyGIV-prosjektet fase 2, dvs. at vi skoleåret hadde med 10. trinn fra våren Det var til sammen 16 gutter og 3 jenter med i NyGIV-prosjektet i kommunen våren Disse elevene ble fulgt faglig ekstra opp og karaktersnittet til elevene gikk kraftig opp fra julekarakter til standpunktkarakter. Elevene fikk også tilbud om sommeraktiviteter i kommunen hvor 9 elever var aktivt med. Alle elevene fikk god oppfølging av fylket ved opptak til videregående skole og de vil bli fulgt videre opp gjennom skoleløpet Spesialundervisning Skolene i Randaberg har i samarbeid med PPT og foresatte jobbet målrettet de siste par årene for å få ned antall elever med behov for spesialundervisning. Det jobbes gjennom å ha fokus på tilpasset opplæring, der flere kan få undervisning innenfor ordinære rammer. Her kan ressurser som eventuelt frigis fra spesialundervisningen brukes til ulike former for tilpasset opplæring som intensivkurs, deling i mindre grupper og lignende. Erfaring viser at dersom en reduserer ressurser til tilpasset opplæring, så øker spesialundervisningen. Minoritetsspråklige elever som trenger stor grad av tilpassing og særskilt språkopplæring er en gruppe elever dette får konsekvenser for. På bakgrunn av dette er det lagt inn midler i budsjettet for Samtidig har skolene også fokus på tidlig innsats, som må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i elevens skolegang, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i løpet av grunnopplæringen. Tiltross for at skolene jobber aktivt i forhold til dette, har elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen rett på spesialundervisning jfr. opplæringsloven 5-1: Side 22 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

23 Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. 2-2 og 3-2. Oversikten under viser oversikt over elever med spesialundervisning gjennom de ti siste årene. Antall elever med spes.ped. 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% Spes.ped gutter% Spes.ped jenter% Spes.ped SUM% 2,0% 0,0% Side 23 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

24 Antall gutter med spes.ped. per trinn Antall jenter med spes.ped. per trinn Voksenopplæring Randaberg voksenopplæring gir et tilbud om ordinær grunnskoleopplæring for de som trenger det, og spesialundervisning for voksne. I år er det 4 elever som får spesialundervisning, fra 1-2 timer pr uke. To av dem får sin undervisning ved Johannes læringssenter og to ved Randaberg voksenopplæring. Randaberg voksenopplæring tilbyr egenbetalingskurs for voksne som selv mener de trenger bedre norskkunnskaper. Voksenopplæringen samarbeider også med NAV gjennom å kartlegge behov og å gi kurs til voksne som trenger bedre norskkunnskaper i forbindelse med å skaffe seg jobb / praksisplass. Norskkurs tilbys oftest som intensive kurs i 3 mnd. Kommunen får gode tilbakemeldinger på disse kursene. Det er få deltakere og derfor god mulighet for tett oppfølging og rask progresjon for deltakerne Særskilt språkopplæring I følge Opplæringsloven 2-8 om særskild språkopplæring: har elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Side 24 av 28 - Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune Tilstandsrapport Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune oktober 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER... 5 2.1.1 Mål... 5 2.1.2 Evaluering (Skolebasert

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A20 Saksmappe: 2008/2791-0 Saksbehandler: Ivar Vereide Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Molde kommune 2012 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Drift-

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Tilstan TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Elever ved Sør-Tustna skole på tur på Knubben høsten 2011. : Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune 2011-2012 1 Bakgrunn Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest Tilstandsrapport for Grunnskolen i Hammerfest 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest Innhold Forord... 3 1. Innledning... 4 2. System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling... 5 3. Definisjon

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2015

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2015 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2015 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 kommune Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13 Skoleåret 2012/13 Tirsdag 2. april, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskole

Tilstandsrapport for grunnskole 2010 Tilstandsrapport for grunnskole Roar Aaserud Øystein Neegaard Marianne Bøgh Stømner Arendal kommune 31.12.2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskole

Tilstandsrapport grunnskole Tilstandsrapport grunnskole Malvik kommune 2010-2011 Bakgrunn: Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-,

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Mars/april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer