Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13"

Transkript

1 Skoleåret 2012/13

2 Tirsdag 2. april, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte Side 1 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

3 andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd.vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. Side 2 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

4 Innhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Elevtall perioden Lærertetthet Årstimer i grunnskolen Spesialundervisning andel elever Antall tilmeldte elever og antall elever med tilrådd spesialundervisning fra PPT Læringsmiljø Trivsel med lærerne Mobbing på skolen Faglig veiledning Mestring Faglig utfordring Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Elever fra Eide kommune fordelt på fullførtkoder: «Dialog for læring» Hva er Eideskolen god på, og hvorfor? Hva kan Eideskolen bli bedre på, og hvordan? Hva kan alle bidra med? Konklusjon Side 3 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

5 1. Sammendrag Tilstandsrapporten for grunnskolen 2012/13 måler kostratall, elevundersøkelsen, resultat fra nasjonale prøver og resultatene fra avgangsklassen på ungdomsskolen opp mot Møre og Romsdal, Kostragruppe 2 og landet forøvrig. Rapporten er et godt hjelpemiddel for å ta pulsen på Eideskolen. Nytt av året er at vi administrativt har satt målbare indikatorer på alle elementene i rapporten. Disse målene er ikke absolutte, og det vil være rom for å evaluere målene neste skoleår. Hensikten med dette er uansett å komme i gang med å sette målbare mål som har betydning for elevenes læringsutbytte. Tidligere har tilstandsrapporten blitt utarbeidet rent administrativt. Nytt av året er dialogmøtet «Dialog for læring» der representanter fra politikere, foreldrerepresentanter, tillitsvalgte, rektorer, rådmann og fagsjef oppvekst var samlet for å diskutere tilstanden til Eideskolen. Elevrådene var også inviterte, men de deltok ikke på møtet. Tidspunktet kom dessverre i konflikt med skriftlig eksamen. Møtet var en positiv start på økt dialog for å øke kvaliteten på grunnskolen vår. Målet er at det blir arrangert to slike dialogmøter hvert år. Møtet er ytterligere omtalt i kapittel 2.5. Nytt for skoleåret 2012/13 er at rådmannen og fagsjef oppvekst også har vært ute på skolene for å diskutere resultatene fra nasjonale prøver. Dette gav gode refleksjoner rundt resultatene, og gav oss bedre mulighet til å sette fokus på hvor vi er gode, og hvor vi kan bli enda bedre. Det er mye positivt som er på gang i Eideskolen. Særlig kan man trekke frem resultatene fra nasjonale prøver i 5.trinn for lesing. Her har Eideskolen vært stabil god de siste årene. Dette viser at bevisst satsing over tid gir resultater. Eide kommune deltar på KS og Fylkesmannen sitt prosjekt «Den gode skoleeier». Første samling er unnagjort, og vi vil her få nyttig veiledning for å kunne bedre tilstanden i Eideskolen ytterligere. Eideskolen har hatt inne veilederkorpset fra Utdanningsdirektoratet i forbindelse med utviklingsprosjektet vårt. Veilederne har hatt sin siste samling hos oss, og de trekker frem en rekke positive utviklingstrekk for skoleåret 2012/13. Rambøll Management har også vurdert utviklingen i alle kommuner som deltar prosjektet, og har trukket fram Eide kommune som et eksempel på god utvikling. På bakgrunn av dette ble vi spurt om å dele vår erfaring i møte med de andre deltakerkommunene i Trondheim 6. juni. Eide kommune, Kim Atle Kvalvåg (s.) Fagsjef oppvekst Side 4 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

6 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Om Elever og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) lærertetthet (lærertetthet trinn, lærertetthet trinn) Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Eide kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Tallet på elever » Årsverk for undervisningspersonale 43,8 41,7 45,3 44,6 Eide kommune skoleeier, Grunnskole Side 5 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

7 Elevtall perioden Skole Eide u. skole Eide b. skole Lyngstad Vevang Sum Vurdering: Elevtallet i Eide kommune har vært relativt stabilt de siste fire skoleårene med en total reduksjon på 5 elever. Elevtallet ser også ut til å holde seg stabilt de neste fem årene, med en liten nedgang på Lyngstad og Vevang skole Lærertetthet Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter Side 6 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

8 Lokale mål Lærertetthet i ordinær undervisning: Maks 14 elever pr. lærerårsverk. Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning: 6 % innen Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Side 7 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

9 Årstimer i grunnskolen Sum lærertimer Med godkjent utdanning Sum ordinær undervisning Assistenttimer Ordinær undervisning u.trinn Sum spesialundervisning Uten godkjent utdanning Gruppestørrelser Eide kommune 2012/13 Navn: Elever pr. lærerårsverk Lærertetthet i ordinær undervisning Antall elever pr kontaktlærer Undervisningstimer totalt pr elev Eide 12,1 16,6 15,55 58,9 Landet 12,2 16,9 15,92 58,4 M & R. 11, ,25 60,8 Eide barneskole 13,3 15,6 18,08 55,8 Eide ungdomsskole Lyngstad oppvekstsenter Vevang oppvekstsenter 11,1 19,0 11,25 59,1 11,9 16,9 19,75 62,1 11,1 14,0 17,00 66,8 Vurdering Figuren og tabellen viser at Eide kommune har hatt et relativt stabilt lærertimetall de siste fire skoleårene. Unntaket var 2010/11 da vi hadde en liten nedgang. Sammenligner vi oss med landet og fylket ser vi at hver lærer har noe flere elever Side 8 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

10 enn fylkesgjennomsnittet, særlig på ungdomstrinnet. Summen av lærertimer har altså vært stabilt, men vi ser at lærertimer som blir brukt til ordinær undervisning minker, med størst redusjon på ungdomstrinnet. Eide kommune bruker altså mindre til ordinær undervisning, noe som henger sammen med: 1. Assistentbruken har økt med 70 % siden 2009/10 2. Lærertimer til spesialundervisning har økt med ca 1,5 lærerårsverk siden 2011/12. Ressursbruken samlet sett er ganske stabil, men tid til ordinær undervisning reduseres. Det bør også nevnes at andre faktorer som særskilt norskopplæring øker, men i noe mindre grad. Dersom Eideskolen skal få bedre resultater, bør en sørge for å styrke den ordinære undervisningen. Viser også til vurderinger som er gjort i neste kapitel om «spesialundervisning» Spesialundervisning andel elever 2009/ / / /13 Landet 7,8 8,2 8,6 8,5 Møre og 7,8 8,6 9,0 9,3 Romsdal Eide 9,4 9,0 9,5 11, Antall tilmeldte elever og antall elever med tilrådd spesialundervisning fra PPT. År Tilmeldt PPT Tilrådd PPT 2012/ / / / Vurdering: Andel elever som får spesialundervisning i Eideskolen øker med ytterligere 1,5 % fra skoleåret 2011/12 til 2012/13. Landet for øvrig ser ut til å ha stabilisert tallet noe. Målet om 6 % andel elever med spesialundervisning innen 2018 er ambisiøst men realistisk. Andre kommuner både i regionen og landet har satt lignende målsettinger. Side 9 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

11 Forvaltningsrevisjonsrapporten av har sett på problemstillingen knyttet til dette. Rapporten ble lagt frem for kommunestyret , og de anbefaler at kommunen vurderer: hvordan de kan legge til rette for at PP-tjenesten i større grad skal kunne ivareta veilederrollen jf. lovkrav. organiseringen av det spesialpedagogiske tilbudet, både internt i enhetene og på tvers av enhetene. andel assistenter i forhold til fagutdanna personale, og opplegget rundt bruken av assistenter (veiledning etc.). hvilke virkemidler som skal til for å redusere omfanget av spesialundervisningen, og styrke den ordinære undervisningen samtidig som barn og ungdom sine rettigheter blir ivaretatt. om det er forsvarlig saksbehandlingstid for spesialpedagogisk tiltak, jf. forvaltningsloven og opplæringsloven. (i samarbeid med PPT) om kommunikasjon generelt med foreldre kan forbedres via for eksempel samarbeidsutvalgene og på hjemmesidene med blant annet fokus på læringsmiljø, foreldrerettigheter, foreldreplikter og foreldremedvirkning. Revisjonen anbefaler at kommunen arbeider videre med ulike tiltak for å sikre tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse fordeling av de økonomiske ressursene mellom enhetene og se samlet på ressursene til skole/barnehage og spesialpedagogiske tiltak slik det også er lagt opp til. å se spesialpedagogiske tiltak, tidlig innsats og tilpasset opplæring i sammenheng både når det gjelder rutiner og felles forståelse/dialog. å sikre et helhetlig plan- og styringssystem, og vurdere å samordne tilstandsvurderinger og planer innenfor oppvekstsektoren i større grad. PPT vil ha en meget viktig rolle, særlig som veiledere for å styrke den ordinære undervisningen. Tabellen som viser antall tilmeldte barn til PPT tyder på at de ansatte på PPT i alt for stor grad bruker sin tid til testing, rapportering og sakkyndige vurderinger. Dersom vi kan få redusert antall elever som blir tilmeldt, vil PPT ha bedre kapasitet til å veilede lærere og skoleledere Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: Side 10 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

12 trivsel mobbing på skolen faglig veiledning mestring faglig utfordring NB: Elevundersøkelsen 2013 blir gjennomført i høst siden Utdanningsdirektoratet har flyttet tidspunktet for den obligatoriske undersøkelsen. I det følgende kapitel vil det derfor være samme tall som i Tilstandsrapporten 2011/ Trivsel med lærerne Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Eideskolen skal ha et trygt og godt opplærings- og læringsmiljø for barn og unge Trivsel med lærere skal ha gjennomsnittlig verdi over 4,0. Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 11 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

13 Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Faktoren «trivsel med læreren» indikerer hvordan eleven reflekterer over sitt samarbeid med læreren. Målet er at flest mulig elever skal ha en god relasjon til sin lærer. En god relasjon elev lærer har stor betydning for læringsutbyttet elevene har av undervisningen. I forhold til målet om indikator på 4,0 er vi noe under dette, og må strekke oss for å nå dette målet i 2013/ Mobbing på skolen Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. Lokale mål Eide kommune har nulltoleranse for mobbing. Mål: 1.0. Eideskolen skal arbeide systematisk og kontinuerlig for å forebygge og avdekke mobbing. Eideskolen skal arbeide aktivt for å skape et trygt skolemiljø som er fritt for mobbing. Side 12 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

14 Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Forebyggende arbeid mot mobbing er et aktivt satsingsområde for Eideskolen. Det blir gjennomført kompetanseheving på området fra høsten 2013, og skolene vil bli oppfordret til å delta i en strategi (PALS, ART e.l.) for å styrke elevenes sosiale kompetanse. Det vil også bli utarbeidet felles strategiplaner for arbeid mot mobbing. Skolene har i dag mobbeplaner, men disse må utvides til i større grad omhandle forebyggende tiltak. Utfordringen gjelder også andre arenaer enn skole og barnehage, og for å oppnå målet om en total mobbefri/trakasseringsfri skole, må også lokalsamfunnet ellers ha tydelig forankrede verdigrunnlag som tar avstand fra mobbing og trakassering. Dette Side 13 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

15 tydeliggjøres i vår målsetning om at «Eide kommune har nulltoleranse for mobbing», og ikke bare Eideskolen. Denne ambisiøse satsingen er viktig og målet skal realiseres. Ordføreren har tatt initiativet til å underskrive manifest mot mobbing på samtlige skoler og barnehager. For skolene har FAU-leder, rektor, elevrådsleder og ordfører signert. Dette er et viktig signal fra den politiske toppledelsen. Fagsjef oppvekst vil også ta initiativet til et dialogmøte mellom foreldre, elever, politikere og ansatte i skoleverket der dette er et tema. Dialogmøtet «Dialog for læring» var en god start for slike dialogmøter, og tanken er at det skal gjennomføres to slike møter hvert år. I høst blir trivsel og sosial kompetanse tema for møtet. Lag og organisasjoner vil bli inviterte slik at verdigrunnlaget for skole, barnehage, samt fritidstilbudet kan bli drøftet Faglig veiledning Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Lokale mål Eide kommune skal ha lærere med rett kompense for å kunne gi god faglig veiledning til sine elever. Mål: 4.0. Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 14 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

16 Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Elevene opplever ikke at de får tilstrekkelig faglig veiledning fra sine lærere. Utviklingen er dårligst på mellomtrinnet der det har vært en stor nedgang fra 2010/11. Denne utfordringen ble belyst i fjorårets tilstandsrapport, og har vært oppe til drøfting på en rekke arenaer. Målsetningen om 4.0 er ambisiøs, men kanskje for lite ambisiøs. Ideelt bør selvsagt alle elever oppleve at de får stor grad av faglig veiledning, men med presset økonomi og hektiske hverdager gjør at det kanskje ikke er realistisk å sette 5.0 som en målsetning Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Lokale mål Elevene i Eideskolen skal oppleve mestringsmotivasjon i sin skolehverdag. Mål: 4,0. Side 15 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

17 Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Elevene i Eideskolen opplever mestring i skolehverdagen. Eide kommune ligger på landsgjennomsnittet i denne kategorien, men vi velger å si at målet for fremtidige elevundersøkelser er 4, Faglig utfordring Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Side 16 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

18 Lokale mål Elevene skal oppleve faglige utfordringer på sitt eget mestringsnivå. Mål: 4,2. Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Resultatene viser at elevene i Eideskolen opplever faglige utfordringer. Side 17 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

19 2.3. Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål: Under 20 % av elevene skal ligge i mestringsnivå 1. Over 20 % av elevene skal ligge i mestringsnivå 3. Side 18 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

20 Eide kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Nasjonale prøver i lesing for 5. trinn har vist gode resultater de siste tre skoleårene. En av forklaringene på de gode resultatene er bevisst satsing over tid. Lærerne og skolelederne fortjener honnør for sin innsats her, og målsetningen må være å være stabilt god over tid Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Under 30 % av elevmassen skal ligge i mestringsnivå 1 og 2. Side 19 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

21 Over 25 % av elevmassen skal ligge i mestringsnivå 4 og 5. Eide kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Sammenlignet med fjoråret, er det en forbedring av resultater. Trenden over tid er allikevel at resultatene spriker for mye, og at det er for stor andel elever i de to laveste mestringsnivåene Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Side 20 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

22 Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Under 20 % av elevene skal ligge i mestringsnivå 1. Over 20 % av elevene skal ligge i mestringsnivå 3. Eide kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Mens fjoråret viste en god fremgang i regning, viser årets resultat at nesten halvparten av elevene er i mestringsnivå 1. Dette er et meget svakt resultat, og regning som grunnleggende ferdighet må ha større fokus. Side 21 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

23 Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Under 30 % av elevmassen skal ligge i mestringsnivå 1 og 2. Over 25 % av elevmassen skal ligge i mestringsnivå 4 og 5. Side 22 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

24 Eide kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Resultatene varierer noe fra år til år, men årets resultat viser at målet for prøven er nådd Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Side 23 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

25 Lokale mål: Under 20 % av elevene skal ligge i mestringsnivå 1. Over 20 % av elevene skal ligge i mestringsnivå 3. Eide kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Trenden over de siste fire årene viser en klar nedgang av andel elever i mestringsnivå 1, og vi nærmer oss full måloppnåelse for denne prøven Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Side 24 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

26 Lokale mål Under 30 % av elevmassen skal ligge i mestringsnivå 1 og 2. Over 25 % av elevmassen skal ligge i mestringsnivå 4 og 5. Eide kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Den negative uttalingen som vakte grunn til bekymring i forrige, ser ut til å ha snudd. Årets resultat viser full måloppnåelse for årets prøve Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget Side 25 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

27 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Lokale mål Norsk hovedmål skriftlig eksamen: 3,5 Norsk hovedmål standpunkt: 3,8 Matematikk skriftlig eksamen: 3,1 Matematikk standpunkt: 3,5 Engelsk skriftlig eksamen: 3,7 Engelsk skriftlig standpunkt: 3,9 Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Side 26 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

28 Vurdering Målene som har satt er en vurdering over landsgjennomsnittet i tid, og ligger på eller noe over gjennomsnittet. Generelt sett kan man si at resultatene er ganske gode, og at vi ligger omtrent på gjennomsnittet for landet og fylket Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Lokale mål Mål: 40,0 Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Vurdering Tallene viser at fjorårets resultat var 0,9 poeng over nasjonalt gjennomsnitt. Dette er et godt resultat. Side 27 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

29 2.4. Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Lokale mål 98 % av elevene i Eide kommune bør gå over fra grunnskole til videregående opplæring. Eide kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode 2010 Grunnskole Indikator og nøkkeltall Overgang frå grunnskole til vidaregåand e opplæring (prosent) Eide kommun e skoleeier Kommunegrupp e 02 Møre og Romsda l fylke 95,3 97,6 97,9 96,6 Nasjonal t Eide kommune skoleeier, Grunnskole, Elever fra Eide kommune fordelt på fullførtkoder: Tall fra Møre og Romsdal fylkeskommune skoleåret 2011/12: Elever som har: Antall elever: Alternativ plan (IOP) 3 Bestått 104 Ikke bestått - har en eller flere strykkarakterer på 13 kompetansebeviset Mangler fag - har en eller flere ikke vurdering (IV) på 6 kompetansebeviset Sluttet 4 Sum 130 Side 28 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

30 Vurdering Skoleporten har ikke publisert nyere tall enn fra Tall fra KOSTRA viser at faktoren for 2011 er enda høyere, nærmere 7 % av våre elever går ikke over fra grunnskole til videregående skole. Dette er bekymringsfullt da vi vet gjennom forskning at andelen innbyggere som får trygde- eller støtteordninger er betydelig høyere hos elever som ikke fullfører videregående opplæring. (Nordahl 2012) Dialogen med fylkeskommunen blir viktig for å sikre at vi har kunnskap om hvordan elever fra Eide kommune gjennomfører videregående opplæring. Noe tall har vi nå fått tilgang til, men vi må jobbe videre med dette i det neste året «Dialog for læring». Rådmannen og fagsjef oppvekst ønsket å invitere til et dialogmøte mellom skoleeier, skoleledere, tillitsvalgte, elever og foreldre onsdag 22.mai kl i Eide rådhus. Tema for møtet var tilstandsrapporten for grunnskolen 2012/2013. Tilstandsrapporten for grunnskolen har tidligere vært utformet administrativt uten noen form for politisk medvirkning, samt uten at foreldre har noen form for innflytelse på rapporten. Tilstandsrapporten skal nå behandles slik: 1. Rektorene og administrasjonen utarbeider en skisse til tilstandsrapporten. 2. Skissen legges frem på et dialogmøte der følgende deltar: Politisk komité for oppvekst og kultur FAU-leder og nestleder fra hver skole Plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte Utdanningsforbundet. Rektorene Rådmannen og fagsjef oppvekst. Elevrådsleder og nestleder ved hver skole 3. Endelig tilstandsrapport legges frem for behandling i kommunestyret 4. Videre behandling i komité for oppvekst og kultur og i ledermøte oppvekst. Agenda for møtet var: Fremlegging av skisse til tilstandsrapporten ved rådmannen og fagsjef oppvekst Hvilke positive funn viser tilstandsrapporten og hvor ligger utfordringene? Hvordan kan vi bidra for å øke elevenes læringsutbytte? Dette dialogmøtet vil bidra til å sikre gode muligheter for innflytelse og medvirkning fra både politisk hold og fra foreldrene, og skal avholdes hvert år. Side 29 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

31 2.5.1 Hva er Eideskolen god på, og hvorfor? Første tema for dialogmøte var å trekke frem de positive sidene ved Eideskolen. Dette ble trukket fram: Resultatene fra nasjonale prøver i lesing på 5. trinn er gode. OU-prosjektet «Utvikling av oppvekstsektoren» setter fokus på likeverdig tilbud, og en utvikling mot Eideskolen. Det blir gitt tilpasset opplæring til en stor andel av elevene. Det er mange dyktige lærere i Eideskolen. Det har blitt mindre mobbing i Eideskolen de siste skoleårene. Noen skoler jobber godt med forebygging mot mobbing. Dialogmøte for å snakke om tilstanden i grunnskolen er positivt Hva kan Eideskolen bli bedre på, og hvordan? Neste tema for møtet var å trekke frem forbedringspotensialet: Det er for lite strategisk tenking, og ambisjonsnivået må økes. Skolene må i større grad samarbeide. Eideskolen må etableres gjennom felles møtearenaer. Resultatet fra nasjonale prøver i regning er for dårlige. Det må sikres et større fokus på regning som grunnleggende ferdighet. Det må jobbes med å øke elevenes sosiale kompetanse. ART/PALS bør vurderes. Det er for lav lærertetthet i Eideskolen. Mellomtrinnet må styrkes. Det må jobbes for å rekruttere kvalifiserte vikarer til Eideskolen. Lærerne må få økt tilbud om kompetanseheving gjennom videre- og etterutdanning. Det er for lavt læringstrykk i Eideskolen. Dialog med foreldre er viktig for å skape et positivt omdømme om skolen. Det er viktig å lære av andre kommuner/skoler som får gode resultater. Det må utarbeides en strategi for rekruttering av lærere og skoleledere i Eideskolen Hva kan alle bidra med? Siste punkt på agendaen var hvordan de ulike gruppene kunne bidra inn i Eideskolen for å bidra til å øke elevens læringsutbytte. Lærerne kan bidra med: Motivere elever til å lære. Klasseledelse. Struktur på timer og dager. Hjem-skole-samarbeid. Skape mestringsfølelser for alle elever uansett forutsetninger. Skape godt klassemiljø. Lærene uttrykker at de ønsker like rammefaktorer for alle skoler. Lærerne stilte spørsmål ved om deres fokus skulle ligge på elevenes prestasjoner, eller på læring. Side 30 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

32 Rektorene kan bidra med: Vurdering for læring. Øke kompetansen på vurdering. Motivasjon for læring. Metodevalg. Variasjon. Hjelpemidler. Skape trygge og forutsigbare rammer. Videreutvikle klasseledelse. Klassevandring. Veilede nye ansatte. Trygge lærerne. Kollegaveiledning Ekstern veiledning. Relasjonsbygging. Relasjon mellom lærer og elev!! Tettere samarbeid med foreldre. Fokus på læringstrykk. Kunnskap. Holdninger. Foreldre kan bidra med: At barn får sosial kompetanse. Godt verdigrunnlag på alle arenaer. Krav til ambisjonsnivå, innovasjon og strategisk ledelse hos administrasjon og skoleeier. God relasjon skole/hjem. Press for like rammevilkår. Ønsker kommunalt FU. Stille krav til vitenskapelig forankrede begrunnelser i store og små valg som lærere, ledere, administrasjon og skoleeier gjør. Disse må kunne dokumenteres. Politikere kan bidra med: Motivere rektorer, lærere, foreldre og elever Stille krav til rektorer og lærere gjennom rådmannen. Analysere tilstandsrapporten og iverksette tiltak. Tilegne seg økt kompetanse Funnene fra møtet er vurdert og sett i samsvar med resten av tilstandsrapporten. Side 31 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

33 3. Konklusjon Oppsummering av alle målområder gir følgende oppsett: Område Mål Resultat Lærertetthet i ordinær undervisning < ,6 Andel elever med spesialundervisning <6,0 11,0 Trivsel med lærere barnetrinn >4,0 3,9 Trivsel med lærere ungdomstrinn >4,0 3,7 Mobbing barnetrinnet 1,0 1,4 Mobbing ungdomstrinnet 1,0 1,4 Faglig veiledning barnetrinnet >4,0 3,1 Faglig veiledning ungdomstrinnet >4,0 2,9 Mestring barnetrinnet >4,0 3,8 Mestring ungdomstrinnet >4,0 3,9 Faglig utfordring barnetrinnet >4,2 4,2 Faglig utfordring ungdomstrinnet >4,2 3,9 Nasjonale prøver lesing 5.trinn Nivå 1 <20 18,6 Nasjonale prøver lesing 5.trinn Nivå 3 >20 23,3 Nasjonale prøver lesing 8.trinn Nivå 1 og 2 <30 46,7 Nasjonale prøver lesing 8.trinn Nivå 4 og 5 >25 20 Nasjonale prøver regning 5.trinn Nivå 1 <20 44,2 Nasjonale prøver regning 5.trinn Nivå 3 >20 11,6 Nasjonale prøver regning 8.trinn Nivå 1 og 2 <30 18,2 Nasjonale prøver regning 8.trinn Nivå 4 og 5 >25 36,4 Nasjonale prøver engelsk 5.trinn Nivå 1 <20 20,9 Nasjonale prøver engelsk 5.trinn Nivå 3 >20 14,0 Nasjonale prøver engelsk 8.trinn Nivå 1 og 2 <30 23,9 Nasjonale prøver engelsk 8.trinn Nivå 4 og 5 >25 26,1 Norsk hovedmål skriftlig eksamen >3,5 3,2 Norsk hovedmål standpunkt: >3,8 4,0 Matematikk skriftlig eksamen: >3,1 - Matematikk standpunkt >3,5 3,6 Engelsk skriftlig eksamen: >3,7 3,9 Engelsk skriftlig standpunkt >3,9 3,7 Grunnskolepoeng >40,0 40,8 Overgang videregående skole >98 95,3 Tilstandsrapporten for grunnskolen 2012/13 avdekker følgende positive trekk ved Eideskolen: Grunnskolepoeng for avgangselever 2011/12 er meget positive. Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer er også gode. Resultatene fra nasjonale prøver i lesing på 5.trinn er meget gode og stabile. Dette viser at satsing over tid gir resultater. Nasjonale prøver i regning på 8.trinn har gode resultater. Side 32 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

34 Eideskolen har følgende utfordringer: Det er for høy andel av elever i Eideskolen som får spesialundervisning etter enkeltvedtak. Resultatet fra nasjonale prøver i regning på 5.trinn svake. Elevene opplever i for liten grad å trives på skolen. Elevene opplever i for liten grad å få faglig veiledning i skolen. Elevene opplever i for stor grad mobbing. Det er for lav andel grunnskoleelever som går over til videregående opplæring. For å snu denne negative utviklingen må det satses på tidlig innsats gjennom styrking av det ordinære opplæringstilbudet: Kompetanseutvikling: Sosial kompetanse og forebygging mot mobbing. Etterutdanning fra høsten Klasseledelse: Forsking viser at av de faktorene som har størst innvirkning på læring er knyttet til læreren og klasseledelse. Ungdomstrinnssatsingen som er beskrevet i kompetanseplanen for Eideskolen vil være et viktig tiltak. Spesialpedagogisk kompetanse må sikres gjennom rekruttering og/eller videreutdanning. Organisasjon og utvikling: Fokus på regning som grunnleggende ferdighet i alle fag. Tiltak og utvikling skal skje med bakgrunn i oppdaterte forskningsresultater, og i mindre grad etter egen erfaring og opplevelse. Fokus på samhandlig mellom skoler og samarbeid med tverrfaglige enheter. Samhandling med PPT for å sikre gode rutiner rundt spesialundervisning. Side 33 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. april 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune 2011-2012 1 Bakgrunn Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Torsdag 17. november, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for Fredag 31. august, 2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for 2011-2012 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Onsdag 25. februar, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Tilstan TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Elever ved Sør-Tustna skole på tur på Knubben høsten 2011. : Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012.

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskole

Tilstandsrapport grunnskole Tilstandsrapport grunnskole Malvik kommune 2010-2011 Bakgrunn: Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Mars/april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010 Torsdag 16. september, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen 2014-2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 kommune Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskole

Tilstandsrapport for grunnskole 2010 Tilstandsrapport for grunnskole Roar Aaserud Øystein Neegaard Marianne Bøgh Stømner Arendal kommune 31.12.2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune Onsdag 3. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer