Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune"

Transkript

1 Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune

2 Bakgrunn Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd.vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Fakta: Det er 1874 elever i grunnskolen i kommunen pr , og 184 lærere. Korrigerte driftsutgifter pr elev (KOSTRA grunnskoleavgift) 2011 er kr ,- 2

3 Innhold 1. Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Lærertetthet Læringsmiljø Trivsel med lærerne Mobbing på skolen Faglig veiledning Mestring Faglig utfordring Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning ungd. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Spesialpedagogisk undervisning Andel elever med spesialpedagogisk undervisning System for oppfølging (internkontroll) Sammendrag Konklusjon

4 1. Hovedområder og indikatorer 1.1. Elever og undervisningspersonale Lærertetthet Lærertetthet trinn og trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn og trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Malvik kommune har en lærertetthet for trinn som ligger lavere enn gjennomsnittet både nasjonalt, for kommunegruppe 07 og for Sør-Trøndelag fylke. På trinn ligger nivået i Malvik kommune omtrent på samme verdi som kommunegruppe 07. Malvik kommune har også lavere lærertetthet enn gjennomsnittet både nasjonalt og for fylket på disse trinnene. Grunnet politiske vedtak om 2 % kutt i kostnader for perioden , vil det være umulig å opprettholde dette nivået videre Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: trivsel mobbing på skolen faglig veiledning mestring faglig utfordring 4

5 Trivsel med lærerne Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Resultatene for 7. trinn viser at elevene i Malvik opplever tilsvarende grad av trivsel med lærerne som elever nasjonalt og for kommunegruppe 07 og fylket. Det har imidlertid vært en sterk økning fra Elevundersøkelsen For 10. trinn går Malvik kommune også frem i forhold til undersøkelsen i fjor. Tilsvarende ligger kommunen på samme nivå som nasjonalt og kommunegruppe 07 for trivsel med lærerne. 5

6 I Foreldreundersøkelsen for 2012 svarer 91 % av foreldrene at de er helt eller delvis enige i at deres barn liker læreren på skolen. Dette tyder på et samsvar mellom elevene og foreldrenes oppfatning. Skolene har arbeidet godt, og det gode arbeidet må videreføres. Lokale mål Trivselscore med lærere for elever i grunnskolen i Malvik skal ligge mellom 4 og 5 for skoleåret Mobbing på skolen Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole 6

7 Vurdering I Elevundersøkelsen er mobbing definert slik: "...gjentatt negativ eller "ondsinnet" adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing." For skoleåret har andelen elever på 7. trinn som oppgir at de har blitt mobbet gått ned fra Malvik kommune scorer samtidig lavere enn nasjonalt, for kommunegruppe 07 og fylket for 7. trinn. For elever på 10. trinn er andelen som har oppgitt å bli mobbet uendret fra For elever på 10. trinn er Malvikskolene på gjennomsnittet nasjonalt, for kommunegruppe 07 og Sør-Trøndelag fylke. Resultater fra Foreldreundersøkelsen 2012 viser at foreldrene er godt fornøyde med barnets trivsel, læring og utvikling generelt. På spørsmål om barnet trives sammen med de andre elevene i gruppa/klassen er 93 % helt eller delvis enig i dette. I forhold til om skolen håndterer mobbing av eleven på en god måte svarer fortsatt i underkant av 50 % helt eller delvis enig. Andelen som er delvis eller helt uenig i dette har fra økt fra 15 % til 21 %. Skolene må derfor sikre egne rutiner knyttet til håndtering av mobbing, og samtidig arbeidemed å styrke kommunikasjonen knyttet til foreldre/hjem. MKFU og rådmannen vil høsten 2012 sette ned en gruppe som skal se på skole/hjem-samarbeidet. Rutiner og oppfølging vil være et av flere områder som skal synliggjøres i dette samarbeidet. I 2012 innførte Malvikskolene Trivselslederprogrammet. Med dette programmet legger mobbefrie trivselsledere fra trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Malvik kommune ved ordføreren skrev også under lokalt mobbemanifest våren Andelen av elever som opplever å bli mobbet i Malvik kommune er totalt sett lavere enn i forrige tilstandsrapport. Det er for tidlig å si hvilken effekt Trivselslederprogrammet har. Resultatene viser likevel at arbeidet som pågår kontinuerlig er positivt for utviklingen. Det gjenstår ennå mye arbeid - fortsatt er det barn som opplever å bli mobbet. Derfor blir det viktig at skolene arbeider med dette i det daglige: ved forebyggende arbeid, ved avdekking av mobbing og ved å løse mobbesaker. Lokale mål I Malvik kommune er det nulltoleranse mot mobbing. Andel elever som opplever å bli mobbet i grunnskolene i Malvik kommune skal ned på 1 for skoleåret Ved neste foreldreundersøkelse skal 100 % av foreldrene være helt eller delvis enige i at skolene håndterer mobbing av elevene på en god måte Faglig veiledning Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 7

8 Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Stortingsmelding 22 ( ) fremhever faglig veiledning som svært betydningsfullt for at elevene selv skal kunne definere egne læringsmål og nå disse. Grunnskolene i Malvik har siden høsten 2010 arbeidet med "Vurdering-for-læring", som har vært et av flere del-prosjekt i BRO-prosjektet. Dette har blitt implementert gradvis på skolene, og videreføres skoleåret Begrepene veiledning og vurdering henger tett sammen. Elevundersøkelsen viser at Malvik kommunes grunnskoleelever på 7. trinn opplever samme kvalitet på den faglige veiledningen som elever nasjonalt, samt elever i kommunegruppe 07 og i Sør-Trøndelag. Elever på 10. trinn er på samme nivå som elever i fylket, og noe lavere enn nasjonalt og for kommunegruppe 07. Resultatene viser en fremgang sammenlignet med resultatene for for begge trinn, og viser dermed at målene satt innen høsten 2014 er realistiske å nå. 8

9 Ut fra Foreldreundersøkelsen opplever foreldrene en god dialog med kontaktlærer og er godt fornøyd med utviklingssamtale/konferansetime. Hele 88 % svarer helt eller delvis enig i forhold til at de blir enige med kontaktlærer om hvordan barnet skal følges opp når det gjelder læring og utvikling. Det samme gjelder krav til det faglige arbeidet. Det er 89 % av foreldrene som sier at de er helt eller delvis enig i at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til sitt barns arbeidsinnsats. På spørsmålet om eleven får den hjelpen den trenger fra lærene til skolearbeidet viser resultatene fra Foreldreundersøkelsen at 75 % er helt eller delvis enig i dette. Resultatene fra Elevundersøkelsen i år samsvarer derfor med foreldrenes svar i Foreldreundersøkelsen. Lokale mål Resultatscore for faglig veiledning skal være på 3,7 for 7. trinn og 3,4 for 10. trinn innen høsten Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Her relateres begrepet mestring til opplevelsen av mestring knyttet til undervisning, lekser og arbeid på skolen. Elever ved 7. trinn i Malvik kommune scorer 3,8 på opplevelsen av mestring. Resultatet er uendret fra tidligere år, og marginalt lavere enn det nasjonale snittet, for kommunegruppe 07 og fylket. 9

10 Opplevelsen av mestring for elevene i 10. trinn i Malvik kommune viser samme resultat som gjennomsnittet for kommunegruppe 07 og Sør-Trøndelag fylke. På dette trinnet har det vært en tilbakegang fra tidligere målinger. Det nasjonale gjennomsnittet er noe høyere og uforandret fra foregående målinger. I Foreldreundersøkelsen er det ikke spørsmål knyttet direkte til begrepet mestring. Likevel vil spørsmålet om lærerne stimulerer barnet til læring og arbeidsinnsats kunne ses i sammenheng med dette. Her svarer i overkant av 80 % av foreldrene seg helt eller delvis enig. Videre viser undersøkelsen fra foreldrene at hele 91 % er helt eller delvis enig i at deres barn viser en positiv utvikling på skolen. I tillegg sier i overkant av 85 % seg helt eller delvis enig i at barnet viser interesse for skolearbeidet. Dette kan knyttes til motivasjon i forhold til skolearbeidet, som igjen kan relateres til økt mestringsfølelse. Mestring kan ikke vurderes isolert, men ses i sammenheng med andre indikatorer. Målet satt for høsten 2012 er så langt ikke nådd, og resultatene fra neste Elevundersøkelse vil vise om tendensene er vedvarende. Tilbakegangen for 10. trinn må følges opp spesielt av ungdomsskolene. Lokale mål Opplevelsen av mestring blant elever i grunnskolene i Malvik kommune skal ligge på minimum 4 for skoleåret Faglig utfordring Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole 10

11 Vurdering For elever på 7. trinn er dette første måling av indikatoren faglig utfordring. Resultatene viser at elevene i Malvik kommune opplever tilsvarende faglig utfordring som elever nasjonalt, i kommunegruppe 07 og Sør-Trøndelag fylke. Resultatene for 10. trinn viser at malvikelever opplever tilsvarende faglig utfordring i skolearbeidet som for Malvik kommunes score er derimot også i år lavere enn nasjonalt, kommunegruppe 07 og fylkets gjennomsnittet. Årets Foreldreundersøkelse viser at 67 % av foreldrene er helt eller delvis enig i at deres barn får tilrettelagt opplæring i alle fag, i tråd med barnets evner og forutsetninger. Samtidig er det 48 % av foreldrene som er helt eller delvis uenig i at arbeidsoppgavene som barnet får på skolen er for lite utfordrende. Dette kan indikere på at foreldrenes og elevenes opplevelse av faglig utfordringer samsvarer: det er høy grad av faglig utfordring for den enkelte elev. Det er likevel viktig å merke seg at 23 % av foreldrene svarer helt eller delvis enig i at arbeidsoppgavene barnet får på skolen er for lite utfordrende. Hvorvidt dette samsvar med elevenes ønsker er uklart, og må sikres ved å analysere den enkelte skoles resultater fra Elevundersøkelsen. Generelt sett viser resultatene at elever i grunnskolene i Malvik opplever høy grad av faglig utfordring i sin skolehverdag, det vil si positivt resultat. For å befeste og øke score, vil det være nødvendig å sette inn tiltak. I følge Stortingsmelding nr. 22, Motivasjon- Mestring-Muligheter (Ungdomsskolemeldingen) må skolen møte elevene med faglige utfordringer som gir dem noe å strekke seg etter, samtidig som de må oppleve mestring. Videre må elevene møte klare mål for opplæringen, og det må være læringstrykk og forventninger. Skolens egne resultater fra Elevundersøkelsen på både skole- og årstrinnsnivå spesielt, blir således viktige indikatorer i arbeidet med å sette lokale mål. Lokale mål Opplevelsen av faglige utfordringer i skolearbeidet skal være på minimum 4,3 for skoleåret Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng For nasjonale prøver på 5 trinn er det ønskelig at flesteparten av elevene presterer på mestringsnivå 2 og 3. For nasjonale prøver på 8. trinn er det ønskelig at flesteparten av elevene presterer fra nivå 3 og opp til nivå 5. 11

12 Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter. Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Malvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Resultater på nasjonale prøver lesing 5. trinn viser at 78,6 % av elevene i Malvik kommune ligger på mestringsnivå 2 og 3. Dette gir en høyere prosentandel enn gjennomsnittet både nasjonalt, for kommunegruppe 07 og for fylket. Fra til er det en nedgang på andelen av elever som presterer på mestringsnivå 1 og 3, og andelen på nivå 2 har økt med 7,7 prosentpoeng. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med å redusere andelen på det laveste trinnet, og samtidig øke andelen på mestringsnivå 3. Malvik kommune har lavere andel elever på mestringsnivå 3 enn Sør-Trøndelag fylke, og høyere andel enn gjennomsnitt nasjonalt og for kommunegruppe 07 for dette nivået. Det arbeidet som gjøres i forhold til grunnleggende leseferdigheter må videreføres. I tillegg er et godt og riktig samarbeid i overgangen mellom 1-4. trinn og 5.-7 trinn av betydning for eleven videre. Et tettere samarbeid med barnehagene vil også bidra til å begynne arbeidet med leseferdigheter tidligere for barn. BRO-arbeidet mellom barnhage og skole blir vesentlig i forhold til dette arbeidet de neste årene. Lesing som grunnleggende ferdighet vil også være et av kursene på NEA sin kursrekke for lærere skoleåret

13 Lokale mål 80 % av elevene skal score på nivå 2 og 3 innen høsten 2014 (I dag scorer 21,6 % av elevene på nivå 1) Nasjonale prøver lesing ungd. Trinn Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Malvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole 13

14 Malvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Resultatet for viser at ca 78 % av elevene ved 8. trinn i Malvikskolen ligger på nivå 3-5, og 86 % på tilsvarende nivå for 9. trinn. Dette er en økning på 8 prosentpoeng fra for 8. trinn, og 8,8 prosentpoeng økning for 9. trinn. Det har vært negang på nivå 2, som har bidratt til en sterk økning i andelen som presterer både på nivå 3 og 5 for 8. trinn. For 9. trinn har det også vært en nedgang på nivå 1. Dette er en svært positiv utvikling. Andelen av elever i Malvik kommune som presterer på de tre øverste mestringsnivåene er høyere en gjennomsnittet nasjonalt, for kommunegruppe 07 og fylket. Det er spesielt på nivå 4 og 5 Malvikelevene presterer bedre enn de andre for 8. trinn. For 9. trinn er nivå 5 som har større andel enn gjennomsnittet nasjonalt, for kommunegruppe 07 og fylket. På nivå 3 og 4 ligger Malvik kommune på samme gjennomsnitt som de andre for dette trinnet. For å opprettholde dette nivået og forsatt øke andelen på de 3 øverste mestringsnivåene vil en god dialog mellom skolene i overgangene, samt et tett samarbeid med foreldrene være av betydning. Samtidig med fokus på lesing som en grunnleggende ferdighet på alle trinn - også på ungdomstrinnet. Lærerne på ungdomstrinnet vil få mulighet til å delta på kurs gjennom NEA i lesing som grunnleggende ferdighet. 14

15 Lokale mål 84 % av elevene skal score på nivå 3-5 innen høsten 2014 (I dag scorer 22 % av elevene på de to laveste mestringnivåene 8. trinn, og 14 % på 9. trinn) Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Malvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Resultatene for viser at andelen av elever i barneskolen i Malvik som presterer på mestringsnivå 2 og 3 er 71,8 %. Dette er en økning fra med 3,2 prosentpoeng. Det er mestringsnivå 2 som har størst økning med 5,5 prosentpoeng fra Det er samtidig en 15

16 nedgang fra nivå 3, og som betyr at det er færre elever som presterer på det øverste mestringsnivået. Likevel er det positiv at andelen på nivå 1 er redusert med 3,3 prosentpoeng fra i fjor. Sammenlignet med nasjonalt, kommunegruppe 07 sitt og fylkets gjennomsnitt er andelen med elever på mestringsnivå 1 omtrent det samme. Derimot er andelen som presterer på nivå 3 lavere enn de andre. Malvik skolene må derfor arbeide videre med å redusere andelen på mestringsnivå 1 og øke andel på mestringsnivå 3. Gode overganger fra små- til mellomtrinn, samt tett samarbeid med foreldrene vil styrke den positive utviklingen ytterligere. Det blir videre vesentlig å sikre at regning som grunnleggende ferdighet, forblir et element innenfor alle skolefag. Barnehagene vil ha en større satsning på matematikk i barnehagen, som igjen vil kunne føre til en forsterkning av regning som grunnleggende ferdighet. Dette blant annet gjennom Matematikkkurs i regi av NEA høsten Lokale mål 80 % av elevene skal score på nivå 2-3 innen høsten 2014 (I dag scorer 28,2 % av elevene på nivå 1) Nasjonale prøver regning ungd. Trinn Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Malvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole 16

17 Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Malvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Periode Grunnskole 17

18 Vurdering Resultatene for skoleåret viser en andel på 82,5 % av elevene på 8.trinn i Malvik som ligger på mestringsnivå 3-5. For 9. trinn er andelen 80, 6 %. For 8. trinn var andelen på 71,2 % og 78,5 % for 9. trinn skoleåret Det er på mestringsnivå 4 og 5 det er størst økning, mens det er en marginal økning på nivå 3 for 8. trinn. På 9. trinn har økningen vært størst på nivå 3 og 4, mens det er 5 prosentpoeng tilbakegang på nivå 5. Dette er et svært god resultat, med en økning på over 11 prosentpoeng for de tre øverste nivåene for 8. trinn, samt en økning på tilsvarende nivå på 2,1 prosentpoeng for 9. trinn. Malvik kommunes andel av elever som presterer på nivå 1 og 2 er mye lavere enn gjennomsnittet nasjonalt, for kommunegruppe 07 og fylket for trinn 8. Videre har Malvik kommune en høyere andel som presterer på mestringsnivå 3-5 sammenlignet med de andre for dette trinnet. Sammenlignet med nasjonalt gennomsnitt har Malvik kommune hele 9,5 prosentpoeng høyere andel på de tre øverste mestringsnivåene for 8. trinn. For 9. trinn er Malvik kommunes andel som presterer på nivå 1 og 2 også lavere enn gjennomsnittet nasjonalt, for kommunegruppe 07 og fylket. For dette trinnet har Malvik kommune en større andel elever som presterer på nivå 4 og 5, mens noe lavere andel på mestringsnivå 3 enn gjennomsnittet for nasjonalt, for kommunegruppe 07 og fylket. Fokuset videre vil være å opprettholde og øke andelen på de tre øverste nivåene. Arbeidet med overgangen fra mellom- til ungdomstrinnet, samt et videreføring av underveisvurdering vil være kjerneområder i dette arbeidet. Neste års resultater vil vise om det er behov for å revidere målet som er satt for 2014 ytterligere. Lokale mål 83 % av elevene skal score på nivå 3-5 innen høsten 2014 (I dag scorer 17,5 % av elevene på de to laveste mestringnivåene for 8. trinn, og 19,4 % for 9. trinn) Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i lærerplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 18

19 Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Resultatene fra skoleåret sammenlignet med nasjonalt og fylkets gjennomsnitt viser at Malvik kommune har bedre score i samtlige fag, unntatt engelske skriftlig hvor det er samme resultat. Likevel har det i enkelte fag vært en nedgang fra , da spesielt i matematikk. Norsk hovedmål skriftlig og matematikk er fagene som er vesentlige og kritiske suksessfaktorer for å lykkes med videre utdanning og i arbeidslivet. Det blir derfor av betydning å fortsatt ha fokus på grunnleggende ferdigheter tidlig, samtidig med å fokusere på dette i hele grunnskoleløpet. NEA regionen vil i år også gjennomføre etterutdanning i Lesing som grunnleggende ferdighet. Skolene må selv gå inne i egne resultater for å sikre tiltakt for å øke resultatene for skoleåret i forhold til utviklingen innenfor matematikkfaget. Funksjonelle og sterke lesere som i tillegg kan uttrykke seg godt skriftlig, har langt bedre muligheter for å møte nye utfordringer i VGO. Likeså elever som godt behersker regneartene og grunnleggende matematikk. En helhetlig vurderingspraksis, samarbeid skole/hjem, bedre faglig veiledning og tidlig innsats er her nøkkelordene. Lokale mål Resultatscore i alle fag på nivå 4 høst Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 19

20 Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Vurdering Resultatene for grunnskolepoengene skoleåret for Malvik kommune viser en marginal tilbakegang fra tidligere resultater. Malvik kommune ligger likevel høyere i poeng sammenlignet med nasjonal, kommunegruppe 07 og regionalt gjennomsnitt. I forhold til videre arbeid for å sikre dette gode resultatet, vises det til vurderingen gitt under Karakterer -matematikk, norsk og engelsk. Lokale mål Dagens nivå for grunnskolepoeng opprettholdes eller økes innen høsten Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. 20

21 Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Det er ikke kommet talt fra perioden Vurderingen nedenfor er derfor fra sist rapport: Hele 99,5 % av avgangselever fra 10. trinn i Malvik kommune begynner på VGO. Dette er over både regionalt og nasjonalt nivå. Langt de fleste av grunnskoleelevene i Malvik begynner ved Malvik videregående skole. Andel av elever som ikke fullfører 3-årig VGO ved Malvik videregående er lav, ned mot et par prosentpoeng. Men andel av elever som tar omvalg, og derved bruker 4-5 år på sitt videregående opplæringsløp er stigende (nøyaktige tall fra STFK har ikke blitt oppdatert pr dato). Med et sterkere fokus på faget Utdanningsvalg blir ungdommene i stand til å foreta realistiske fag- og yrkesvalg. Et utstrakt samarbeid mellom ungdomsskolene og den videregående opplæringen blir her svært viktig. Gjennom Broprosjektet er det etablert gode møtearenaer med målsetting om en bedre overgang fra ungdomsskole til videregående opplæring. På samme tid vil deltagelse i Ny GIV prosjektet styrke enkeltelever mulighet til å være bedre i stand til å gjennomføre VGO. Tett samarbeid med Malvik videregående skole og STFK for å bidra til at flest mulig elever fullfører videregående opplæringsløp innen normert tid. Lokale mål Andel på opp mot 100 % av elevene skal begynne på vidergående opplæring 21

22 1.5. Spesialpedagogisk undervisning Om Spesialpedagogisk undervisning Det foreligger ikke krav fra UDIR om at andel av elever i grunnskolen med enkeltvedtak om spesialundervisning skal inngå i den årlige tilstandsrapporten. Rådmannen mener likevel at dette bør omtales og vurderes som en sentral pedagogisk og økonomisk utfordring i grunnskolen. Tallene er hentet fra KOSTRA, samt egen statistikk fra PPT i Malvik kommune Andel elever med spesialpedagogisk undervisning Andel elever med spesialundervisning etter enkeltvedtak hjemlet etter 5-1 i Opplæringsloven. Skoleår Andel elever med spesialundervisning etter enkeltvedtak hjemlet etter 5-1 i Opplæringsloven. Malvik kommune Andel elever med spesialundervisning etter enkeltvedtak hjemlet etter 5-1 i Opplæringsloven. Kommunegruppe 7 Andel elever med spesialundervisning etter enkeltvedtak hjemlet etter 5-1 i Opplæringsloven. Nasjonalt 2011/2012 9,4 % 7,9 % 8,6 % 2010/2011 9,2 % 7,4 % 8,2 % 2009/ ,4 % 6,8 % 7,6 % Prosent. Tall hentet fra Kostra Vurdering Malvik kommune har hatt en marginal økning siden i andelen med elever med spesialpedagogisk undervisning. Kommunegruppe 07 og nasjonalt gjennomsnitt har hatt en større økning enn Malvik kommune, men også denne er marginal. Andelen på trinn har økt fra , og er lavere enn gjennomsnitt for kommunegruppe 07 og nasjonalt gjennomsnitt. For Malvik kommune har andelen på og trinn også vært en økning fra fjorårets rapport. For disse trinnene er andelen av elever med spesialundervisning høyere i Malvik kommune enn for kommunegruppe 07 og nasjonalt gjennomsnitt. Tall fra PPT Malvik kommune viser at det fortsatt er en økning med henvisninger fra barnehage og barneskole, og nedgang på ungdomsskole fra skoleåret 2010/2011. Samtidig viser resultatene at antall henvisninger totalt har økt, og således gir grunnlag for å se på arbeidet som gjøres spesielt. Det er søkt om og innvilget skjønnsmidler fra Fylkesmannen som skal bidra til å redusere ventelistene hos PPT. Målet er å frigjøre PP-rådgivere, slik at de kan arbeide proaktivt direkte på skolene. Våren 2012 er Barne- og familietjenesten lagt under kommunalsjef for barn og unge. Det er i kommunens styringsdokumenter (samfunnsdel og handlingsdel) fokus på tverrsektorielt samarbeid Dette vil medvirke til å se og skape en helhetlig oppvekstmiljø rundt barn, og bidra til å se på et tettere samarbeid mellom barnehage/skole og PPT i arbeidet med barn/elever med tilpasset opplæring og eventuelt behov for spesialundervisning. Lokale mål Andel elever som får spesialundervisning skal i hovedsak være på de laveste trinn. Det skal være en betydelig reduksjon i antall enkeltvedtak om spesialundervisning innen høsten

23 2. System for oppfølging (internkontroll) Bakgrunn Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i opplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle kravet til system for internkontroll, jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Innhold i et internkontrollsystem Et internkontrollsystem retter seg både mot skolens produksjon av tjenester samt kontroll av lovligheten av de handlinger som er foretatt. Følgende komponenter inngår i et internkontrollsystem: 1. Prestasjon: Forståelse for hvilke krav som stilles og en klar ansvarsfordeling. Levering av resultater. 2. Overvåking: De handlinger som utføres, skal overvåkes slik at eventuelle brudd fanges opp. 3. Oppfølging: Eventuelle brudd skal korrigeres. Malvik kommune etablerte høsten 2007 et webbasert kvalitetsvurderingssystem bestående av et oversiktsbasert kunnskaps- og oppslagsverk for de enkelte skoler, skoleeier, Rådmann og andre aktuelle samarbeidsaktører. Nettadresse: Systemet er bygget opp som et årshjul, hvor den helhetlige samhandlingsstrukturen mellom skolene, Rådmannen og skoleeier synliggjøres. Årshjulet er delt i 2 nivåer med tema: 1. Vurderings- og resultatoppfølging 2. Kvalitetsvurderingsarbeid Kvalitetsvurderingssystemet inneholder oversikt over: Malvik kommunes delegasjonsreglement Skolenes, Rådmannens og skoleeiers individuelle og felles plikter med tidsfrister Aktuelle maler, retningslinjer og juridiske henvisninger med forklaring. Systemet oppdateres og vedlikeholdes på Rådmannsnivå. 23

24 3. Sammendrag Målsettinger basert på kvalitetsindikatorer i Tilstandsrapport for : Tema Målsetting Trivsel Mobbing Faglig veiledning Mestring Faglig utfordring Trivselscore med lærere for elever i grunnskolen i Malvik skal ligge mellom 4 og 5 for skoleåret Andel elever som mobbes i grunnskolen i Malvik skal ned på 1 Ved neste foreldreundersøkelse skal 100 % av foreldrene være helt eller delvis enige i at skolene håndterer mobbing av elevene på en god måte Resultatscore for faglig veiledning skal være på 3,7 for 7. trinn og 3,4 for 10. trinn innen høsten 2014 Opplevelsen av mestring blant elever i grunnskolene i Malvik kommune skal ligge på minimum 4 for skoleåret Opplevelsen av faglige utfordringer i skolearbeidet skal være på minimum 4,3 for skoleåret Nasjonale prøver lesing 5. trinn 80 % av elevene skal score på nivå 2-3 innen høsten 2014 Nasjonale prøver lesing ungd.trinn 84 % av elevene skal score på nivå 3-5 innen høsten 2014 Nasjonale prøver regning 5. trinn 80 % av elevene skal score på fra nivå 2-3 innen høsten 2014 Nasjonale prøver regning ungd trinn 83 % av elevene skal score på fra nivå 3-5 innen høsten 2014 Karakterer og eksamen Resultatscore i alle fag på nivå 4 høst 2013 Grunnskolepoeng Dagens nivå for grunnskolepoeng opprettholdes eller økes innen høsten 2013 Andel på opp mot 100 % av elevene skal begynne på vidergående Overgang fra grunnskole til VGO opplæring Spesialpedagogisk undervisning Andel elever som får spesialundervisning skal i hovedsak være på de laveste årstrinn. Det skal være en betydelig reduksjon i antall enkeltvedtak om spesialundervisning innen høsten

25 4. Konklusjon Fram til skoleåret 2013/2014 vil UDIR sammen med universitets- og høgskolesektoren prøve ut opplegg for skolebasert kompetanseutvikling med 22 skoleeiere og et utvalg skoler. Malvik kommune er av de kommunenesom er valgt ut til å delta i et pilotering av skolebasert kompetanseutvikling skoleåret 2012/2013. Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Malvik kommune ønsker å priortere følgende tiltak videre for skoleåret 2012/2013: Styrke grunnleggende ferdigheter gjennom et helhetlig opplæringsperspektiv - fra barnehage til vidergående opplæring Styrke sosial ferdigheter og resultater fra Elevundersøkenen gjennom å sikre et godt skole/hjem-samarbeid for å utvikle elevenes læringsmiljø Styrke tidlig innsats og tilpasset opplæring gjennom en tettere samhandling og økt kommunikasjon med barnehagene og barne- og familietjenesten 25

Tilstandsrapport grunnskole

Tilstandsrapport grunnskole Tilstandsrapport grunnskole Malvik kommune 2010-2011 Bakgrunn: Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskole Malvik kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskole Malvik kommune 2009 Tilstandsrapport for grunnskole Malvik kommune 2009 Bakgrunn Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13 Skoleåret 2012/13 Tirsdag 2. april, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Mars/april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Tilstan TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Elever ved Sør-Tustna skole på tur på Knubben høsten 2011. : Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Eide kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 kommune Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012.

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Torsdag 17. november, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune Onsdag 3. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for Fredag 31. august, 2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for 2011-2012 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1.

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010 Torsdag 16. september, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer