Tilstandsrapport Grunnskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole"

Transkript

1 Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e

2 2

3 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer Lærertetthet Læringsmiljø Trivsel med lærerne Mobbing på skolen Faglig veiledning Mestring Faglig utfordring Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver lesing 8. trinn Nasjonale prøver regning 8. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Spesialpedagogisk undervisning Andel elever med spesialpedagogisk undervisning System for oppfølging (internkontroll) Sammendrag 30 3

4 Bakgrunn Det er fastsatt i opplæringsloven og i privatskoleloven, at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår viktigheten av at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formåls tjenlig ut fra lokale behov. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå, må følges opp med tiltak for elever som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De data som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke informasjon om spesialundervisning. Skoleeier må derfor, også på dette området, benytte andre kilder for datainnhenting. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen, er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), 4

5 jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd.vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet favner derfor videre enn tilstandsrapporten. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13, og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. FAkta: Det er 1910 elever i grunnskolen i kommunen pr Korrigerte driftsutgifter pr elev (KOSTRA grunnskoleavgift) 2010 er kr ,- 5

6 1. Hovedområder og indikatorer 1.1. Lærertetthet Lærertetthet og trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på og trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i for holdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Malvik kommune har en lavere lærertetthet for trinn enn gjennomsnittet, både nasjonalt og for Sør-Trøndelag fylke. På trinn ligger nivået i Malvik kommune omtrent på samme verdi som gjennomsnitt for fylket. Malvik kommune har også lavere lærertetthet enn gjennomsnittet nasjonalt for disse trinnene. Grunnet politiske vedtak om kutt i konstnader for grunnskolene for perioden , vil det være umulig å opprettholde dette nivået videre. 6

7 1.2. Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: trivsel mobbing på skolen faglig veiledning mestring faglig utfordring Indikatoren Mestring var et nytt emne i Elevundersøkelsen fra På bakgrunn av dette vil det først om en 3-5-årsperiode være mulig å si noe om trender og utvikling. Også her vil vektlegging av vurderingsarbeid være en faktor som kan øke opplevelsen av mestring for den enkelte elev. Dette inne bærer en tydeligere vurderings praksis hvor eleven får riktig informasjon om hva han eller hun mestrer av kompetanse målene i faget. Ikke minst vil informasjon om hva som skal til for at han eller hun skal kunne øke sin kompetanse, være avgjørende for at eleven skal oppleve en følelse av mestring. Indeksen Faglig utfordring ble utviklet i 2009, og første gang publisert i Skoleporten våren I arbeidet med analysen av resultatene fra Elevundersøkelsen våren 2011, ble det oppdaget at indeksen Faglig utfordring allikevel ikke var faglig forsvarlig. Derfor ble de to spørsmålene som utgjorde indeksen Faglig utfordring i 2010 fjernet, og erstattet med kun ett spørsmål våren 2011; Får du nok utfordringer på skolen? Elevene får følgende svaralternativ:ikke i noe fag I svært få fag I noen fag I mange fag I alle eller de fleste fag. De periodevise sammenligningene er således ikke mulig. Spørsmålet er ikke stilt til elever på 7. trinn, og indikatoren er derfor ikke publisert for dette trinnet Trivsel med lærerne Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag, og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 7

8 Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Trivsel, og gode relasjoner til medelever og lærere, er viktige faktorer for motivasjonen. Forskning viser at et godt forhold til medelever spiller en kritisk rolle for ungdoms mentale helse og trivsel (Meld.St.22, ( )). Videre vil gode relasjoner mellom lærer og elev, både sosialt og faglig, være av stor betydning. I analysene av Elevundersøkelsen, er et positivt emosjonelt forhold til læreren en av faktorene som sterkest indikerer høy motivasjon og innsats. Elevene må oppleve at læreren kjenner dem, bryr seg om dem og respekterer dem. De må i tillegg oppleve å få god hjelp og støtte. Resultatene for 7. trinn viser at elevene i Malvik opplever noe lavere trivsel med lærerne enn snittet nasjonalt og for fylket. Det har ikke vært endring på denne indeksen fra tidligere år. 8

9 For 10. trinn går Malvik kommune tilbake i forhold til Elevundersøkelsen fra Samtidig ligger kommunen på gjennomsnittsnivå, både nasjonalt og for fylket når det gjelder trivsel med lærerne Mobbing på skolen Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. I Foreldreundersøkelsen for svarer imidlertid 92 % av foreldrene at de er helt eller delvis enige i at deres barn liker læreren på skolen. Hver skole må se grundig på egne resultater fra Elevundersøkelsen, og sette inn tiltak for å heve resultatene i forhold til denne indeksen ved neste undersøkelse. Tilsvarende er det nødvendig å se på om det lokalt finnes et reelt gap mellom elevenes og foreldrenes oppfatning, og eventuelt iverksette tiltak ut fra dette. Lokale mål Trivselscore med lærere for elever i grunnskolen i Malvik skal ligge mellom 4 og 5 Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole 9

10 Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering I Elevundersøkelsen er mobbing definert slik:...gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing. For skoleåret , er andelen elever på 7. trinn som oppgir at de har blitt mobbet uforandret fra Det er derimot en nedgang fra skoleåret Grunnskoleelevene i Malvik ligger alikevel fortsatt marginalt høyere enn nasjonalog fylkesgjennomsnittet. Resultater fra Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er godt fornøyde med barnets trivsel, læring og utvikling generelt. På spørsmålet om barnet trives sammen med de andre elevene i gruppa/klassen, er 93 % helt eller delvis enig i at de trives godt. I forhold til om skolens ledelse og lærere håndterer mobbing av elevene på en god måte, svarer i overkant av 50 % at de er helt eller delvis enige i dette. Det er samtidig verdt å merke seg at 15 % er helt eller delvis uenige. For elever på 10. trinn, har det vært en nedgang i andelen som har oppgitt å bli mobbet fra og til Ved de to siste målingene har resultatene vært uendret. For elever på 10. trinn scorer Malvikskolene på gjennomsnittet nasjonalt, og ligger marginalt lavere enn Sør-Trøndelag fylke. 10

11 Totalt er andelen av elever som opplever å bli mobbet i Malvik kommune, lavere enn ved forrige tilstandsrapport. Dette viser at arbeidet som pågår kontinuerlig er positivt for utviklingen. Likevel gjenstår mye arbeid - fortsatt er det barn som opplever å bli mobbet. Derfor blir det viktig at skolene arbeider med dette i det daglige: ved forebyggende arbeid, ved avdekking av mobbing og ved å løse mobbesaker. I 2002 forpliktet regjeringen og sentrale nasjonale samarbeidspartnere seg, til å bidra med økt oppmerksomhet om mobbing. I Manifest mot mobbing blir det forpliktende samarbeidet for et godt og inkluderende oppvekstog læringsmiljø fornyet. I 2009 utarbeidet Malvik kommune ved ordfører, rådmann og rektorer, samt Malvik kommunale foreldreutvalg, en folder om digital mobbing. Folderen ble revidert og distribuert på nytt til alle foreldre med elever i grunnskolen i uke 35. Det viktigste arbeidet foregår likevel lokalt; i det daglige og i møte med elevene i klasserommet. Samtidig må SLT-samarbeidet videreføres. På den måten får vi et fortsatt sterkt fokus på felles innsats fra alle virksomheter som arbeider med barn og unge. Lokale mål Andel elever som opplever å bli mobbet i grunnskolene i Malvik kommune, skal ned på 1,0 for skoleåret Andel foreldre som er helt eller delvis fornøyde med hvordan skolens ledelse og lærere håndterer mobbing, skal økes til 60 % ved Foreldreundersøkelsen Faglig veiledning Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 11

12 Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Tilbakemeldinger som sier noe om kvaliteten på elevens arbeid, og som inneholder råd om hvordan eleven kan forbedre seg, kan øke elevens læring betydelig. Faglig veiledning er likeledes av stor betydning for at elever skal kunne definere egne læringsmål, samt nå disse. Lærerens evne til å være en god leder av klassen er tilsvarende en viktig forutsetning for å skape en variert opplæring, der elevene er motiverte og får et godt læringsmiljø (Meld.St.22, ( )). Elevundersøkelsen viser at Malvik kommunes grunnskoleelever opplever en lavere kvalitet på den faglige veiledningen enn elever både på nasjonal- og fylkesnivå. resultatene viser samtidig en tilbakegang, sammenlignet med resultatene for på 10. trinn. På 7. trinn er nivået uendret, men ligger fortsatt under gjennomsnittet nasjonalt og regionalt. 12

13 Ut fra Foreldreundersøkelsen, opplever foreldrene en god dialog med kontaktlærer og er godt fornøyd med utviklingssamtale/konferansetime. Det kommer samtidig frem at det er tydelig hvem som skal følge opp hva; læreren, foreldrene, eller eleven og barnet. Det samme gjelder krav til det faglige arbeidet, hvor 80 % er helt eller delvis enig i at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til sitt barns arbeidsinnsats. Opplevelsen elevene har, samvarer dermed ikke med foreldrenes oppfattelse, og må undersøkes nærmere lokalt på den enkelte skole. Begrepene veiledning og vurdering henger tett sammen. En videre implementering av Vurdering-forlæring, vil være av betydning for å øke nivået på opplevelsen av faglig veiledning. Som et av flere delprosjekter i BRO-prosjektet, må derfor vurderingsarbeid prioriteres spesielt for å øke nivået på faglig veiledning i Malvik kommune. Et større fokus på underveisvurdering i hele grunnskolen blir viktig. For å sikre forståelse av begrepet faglig veiledning, bør det også ses på praktisering av felles vurderingsbegreper for underveisvurdering. Lokale mål Resultatscore for faglig veiledning skal være på 3,7 for 7. trinn og 3,4 for 10. trinn, innen høsten Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole 13

14 Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Elever ved 7. trinn i Malvik kommune scorer 3,8 på opplevelsen av mestring, både for og Det nasjonale snittet ligger noe høyere. Opplevelsen av mestring for elevene i 10. trinn i Malvik kommune, viser samme resultat som gjennom snittet nasjonalt og for fylket. På dette trinnet har det derimot vært en tilbakegang fra første måling i Endringen er minimal. I Foreldreundersøkelsen er det ingen spørsmål som knyttes direkte til begrepet mestring. Likevel vil spørsmålet om lærerne stimulerer barnet til læring og arbeidsinnsats, kunne ses i sammenheng med dette. Her sier 77 % av foreldrene seg helt eller delvis enig at dette er tilfelle. Spørsmålet kan også knyttes til motivasjon, noe som igjen gir grunnlag for mestring. Et fokus på dette vil derfor kunne gi økt mestring. Mestring kan ikke ses på isolert. Her relateres begrepet til undervisning, lekser og arbeid på skolen. En score på 3,8 og 3,9 er å anse som god score i forhold til mestring. skolene bør likevel vurdere sine lokale resultater opp mot de andre indikatorene på Læringsmiljø i Elevundersøkelsen. Dette vil gi et mer nyansert bilde på den totale opplevelsen av mestring, samt en pekepinn på hvilke faktorer som påvirker indikatoren spesielt. Lokale mål Opplevelsen av mestring blant elever i grunnskolene i Malvik kommune, skal ligge på minimum 4 for skoleåret Faglig utfordring Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skole arbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 14

15 Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering Resultatene for 10. trinn viser at elever i Malvik kommune opplever en lavere faglig utfordring i skolearbeidet for i motsetning til foregående skoleår. Malvik kommunes score er derimot også i år lavere enn både nasjonal-og fylkesgjennomsnittet. Resultatene fra Foreldreundersøkelsen viser at 84 % av de foreldrene er helt eller delvis fornøyd med barnets læring i skolefagene. Tilsvarende er 30 % helt eller delvis enig i at flere fag er for lite utfordrende. 61 % sier de får god veiledning fra skolen om hvordan de best kan støtte barnet i skolegangen. Stortings melding nr. 22, Motivasjon- Mestring-Muligheter (Ungdomsskolemeldingen) må skolen møte elevene med faglige utfordringer som gir dem noe å strekke seg etter, sam tidig som at de skal oppleve en følelse av mestring. Videre må elevene møte klare mål for opplæringen, og det må være læringstrykk og forventninger. Skolens egne resultater fra Elevundersøkelsen, spesiellt på skole- og årstrinnsnivå, blir således viktige indikatorer i arbeidet med å sette lokale mål. Tilsvarende blir de viktige redskaper for å finne riktig metode for måloppnåelsen. Dette fordrer et tett samarbeid med foreldrene. Generelt sett viser resultatene at elever i grunnskolene i Malvik opplever høy grad av faglig utfordring i sin skolehverdag, det vil si at vi har et positivt resultat. For å befeste og øke score, vil det være nødvendig å sette inn tiltak. I følge Lokale mål Opplevelsen av faglige utfordringer i skolearbeidet for elever på 10. trinn, skal være på minimum 4,3 for skoleåret

16 1.3. Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolenskal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Nasjonale prøver gjennomføres i høstsemesteret, mens resultatene først blir gjort tilgjengelige i Skoleporten på våren. Skolene får resultatene i løpet av høsten. Når det gjelder sammenligning av resultater fra år til år, er det viktig å ta hensyn til at prøvene ikke er like, og at de ikke har nøyaktig samme fordeling av lette og vanskelige oppgaver. resultater på nasjonale prøver vurderes samlet etter 3 og 5 år. Dette for å kunne se tendenser og resultater over tid. Høsten 2011 har det gått 5 år siden den første tilstandsapport ble utarbeidet og politisk behandlet i Malvik kommune. Den enkelte skole vil derfor nå kunne fordype seg i resultatene, og dermed iverksette tiltak og videre planer ut fra spesifikke funn. Mål for nasjonale prøver blir derfor i denne utgaven gjeldende til og med høst Stortingsmelding nr. 22 Motivasjon - Mestring - Muligheter (Ungdomstrinnet) legger opp til en særskilt satsing på å styrke ferdighetene i regning og matematikk, og å videreføre lesesatsingen som i størst grad har som mål å styrke guttenes leseferdigheter. Dette tiltaket må sees i sammenheng med Overgangsprosjektet Ny GIV, som har som formål å øke ferdighetene til elevene med de svakeste resultatene på 10. trinn. Dette beskrives nærmere under indikatoren Gjennomføring senere i rapporten Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing, kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn, presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer hvor mestringsnivå 1 er lavest. presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på de forskjellige mestringsnivåene. 16

17 Malvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Det er ønskelig at flest mulig elever skal score innenfor de to høyeste nivåene. Resultater på nasjonale prøver lesing 5. trinn viser at 76 % av elevene i Malvik kommune ligger på mestringsnivå 2 og 3. Dette gir en høyere prosentandel enn gjennomsnittet, både nasjonalt og fylkesvis. Trenden fra de 3 siste årene viser derimot at flere elever enn tidligere ligger på mestringsnivå 1. De siste tre årene har andelen elever innenfor nivå 3 vært stabil. Dette betyr at flere elever enn tidligere presterer på lavere nivå, når det gjelder lesing. For å forebygge en videre negativ utvikling må skolene følge opp egne resultater, og sette inn tiltak. Disse skal sikre både selve leseopplæringen generelt, og den enkelt elev spesielt. I tillegg er et godt og riktig samarbeid i overgangen mellom 1-4. trinn og trinn av betydning for eleven videre, og må systematiseres. BRO-prosjektet blir vesentlig i forhold til dette arbeidet de neste årene. 17

18 Lokale mål 80% (eller flere) av elevene skal score på nivå 2 og 3 innen høsten 2014 (I dag scorer 24 % av elevene på nivå 1) Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på de tre mestringsnivåene. Malvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole 18

19 Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Som for lesing, er det også i regning ønskelig at flest mulig elever skal score innenfor de to høyeste nivåene. Resultatene for viser at andelen av elevene i barne skolen i Malvik innenfor mestringsnivå 2 og 3 er 68,5 %. Dette er en tilbakegang fra skoleåret De største endringene synliggjøres ved at andelen på mestringsnivå 1 har økt betydelig de siste tre årene. Dette har medført en jevn nedgang for mestringsnivåene 2 og 3, med hovedvekt på det høyeste nivået. Sammenlignet med nasjonal- og fylkesgjennomsnittet, er andelen elever innenfor mestringsnivå 1 for høy, og tilsvarende lav for nivå 3. Resultatene viser en negativ utvikling med store variasjoner i fordelingen, spesiellt innenfor mestringsnivå 1 og 3. Skolene må gjennomgå egne resultater for, for så å sette inn tiltak. Videreutvikling av gode overganger, tett samarbeid med foreldrene, samt grundig gjennomgang og prioritering i forhold til fokus videre på regneopplæring, blir viktig. Dette kan bidra til å snu den negative utviklingen i forhold til denne indikatoren. Det blir dermed vesentlig å sikre at regning som grunnleggende ferdighet forblir et element innenfor alle skolefag. Lokale mål 80 % av elevene skal score på nivå 2-3 innen høsten 2014 (I dag scorer 31,5 % av elevene på nivå 1) Nasjonale prøver lesing 8. trinn Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 19

20 Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på de forskjellige mestringsnivåene. Malvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole 20

21 Vurdering Det er ønskelig at flesteparten av elevene på 8. trinn scorer fra nivå 3 og opp til nivå 5. Resultatet for viser at ca 70 % av elevene ved 8. trinn i Malvikskolen, ligger på nivå 3-5. Dette er omtrent det samme som nasjonalt gjennomsnitt, mens fylket ligger noe høyere. I var denne andelen 79,6 % for Malvik kommune. Trenden gjennom perioden til viser at det har vært en relativt liten endring på mestringsnivå 5, mens det i samme periode har vært en økning på nesten 10 prosentpoeng for mestringsnivå 1 og 2. For nivå 3 har det vært en nedgang fra 48.5 % ( ) til dagens nivå som er 34,1 %. Dette er en betydelig nedgang, når vi samtidig ser at andelen på mestringsnivå 4 i tilsvarende periode kun har en økning på ca 6 prosentpoeng. Oppsummert viser dette at andelen på laveste mestringsnivå har økt. Som nevnt under vurdering for lesing 5. trinn, vil også arbeidet med overgangene være viktig for 8. trinn. De elevene som gjennomfører denne nasjonale prøven kommer rett fra 7. trinn. Dette blir da en tilbakemelding til barneskolen om hvordan den skal jobbe videre i forhold til leseopplæring generelt, men også en pekepinn for ungdomstrinnet i forhold til videre arbeid med disse elevene. En god dialog mellom skolene i overgangsfasene, samt tett samarbeid med foreldrene, vil også være av betydning. Skoleåret har så langt gitt de beste resultatene på nasjonale prøver for lesning på ungdomstrinnet. Å synliggjøre suksesskriterier fra denne perioden, og å vurdere disse, anses å være et nyttig hjelpemiddel for å begrense en videre negativ trend. Lokale mål 80% av elevene skal score på nivå 3-5 innen høsten 2014 (I dag scorer 29,8 % av elevene på de to laveste mestringnivåene) Nasjonale prøver regning 8. trinn Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning 21

22 Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Malvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole 22

23 Vurdering Resultatene for skoleåret viser at en andel på 71,2 % av elevene på 8.trinn i Malvik ligger på mestringsnivå 3-5. For tilsvarende trinn, var andelen på 77 % for skoleåret Malvik kommune ligger på gjennomsnittet, både nasjonalt og fylkeskommunalt. gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget, og skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. I perioden fra og til , viser resultatene en nedgang i andelen på de to øverste mestringsnivåene. Dette betyr at det både har vært en økning fra de to laveste nivåene og opp til nivå 3, og men samtidig en reduksjon fra de to øverste ned til nivå 3. Oppsummert betyr dette at Malvik kommune har for få elever på de øverste nivåene, og for mange på de to laveste. Fokuset videre må være å øke andelen på de to øverste nivåene. Arbeidet med overgangen mellom barnetrinn og ungdomstrinnet, samt en videreføring av underveisvurdering, vil være kjerneområder i dette arbeidet. I tillegg er skolenes egne resultater en pekepinn for videre tiltaksarbeid. Lokale mål 80 % av elevene skal score på fra nivå 3-5 innen høsten 2014 (I dag scorer 28,8 % av elevene på de to laveste mestringsnivåene) Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer, og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring, utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen 23

24 Malvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Resultatene fra skoleåret viser en positiv utvikling med økning i alle fag, bortsett fra engelsk skriftlig hvor vi ser en marginal tilbakegang. Spesielt positiv er økning innenfor norsk skriftlig og matematikk. Sammenlignet med nasjonal- og fylkesgjennomsnittet, har Malvik kommune bedre score i samtlige fag.unntaket er matematikk skriftlig, hvor resultat er det samme som tidliger. Norsk hovedmål skriftlig og matematikk, fremstår som områder hvor 24

25 det er ønskelig med gode resultater. Dette skyldes hovedsakelig at disse to fagene er vesentlige og kritiske suksessfaktorer for å lykkes med videre utdanning, og i arbeidsliv. Funksjonelle og sterke lesere, som i tillegg kan uttrykke seg godt skriftlig, har langt bedre muligheter for å møte nye utfordringer i VGO. Likeså elever som godt behersker regneartene og grunnleggende matematikk. En helhetlig vurderingspraksis, samarbeid mellom skole og hjem, samt bedre faglig veiledning og tidlig innsats er her nøkkelordene. Lokale mål Resultatscore i alle fag på nivå 4 høst Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Malvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Vurdering Grunnskolepoeng for skoleåret 2010/2011 vil ikke være klare før høsten Disse er derfor ikke tatt med i denne rapporten. Resultatene for grunnskolepoengene skoleåret for Malvik kommune, viser en økning i gjennom snittskarrakteren. I tillegg ligger resultatet til skolene i Malvik høyere, sammenlignet med nasjonalt og regionalt gjennomsnitt. I forhold til videre arbeid for å sikre dette gode resultatet, vises det til vurderingen gitt under Karakterer - matematikk, norsk og engelsk. Lokale mål Dagens nivå for grunnskolepoeng opprettholdes eller økes innen høsten