Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler"

Transkript

1 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013

2 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren Side 2 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

3 må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd.vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. Side 3 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

4 Innhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Lærertetthet Antall elever og lærerårsverk Læringsmiljø Mobbing på skolen Trivsel med lærerne Mestring Faglig utfordring Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Netto drifftsutgifter Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Andelen elever som har slutta i videregående skole Andel elever som får spesialundervisning på trinn Andel timer spesialundervisning System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon Side 4 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

5 1. Sammendrag Elevtallet og lærertettheten i Levanger er stabil. Det er et mål å videreføre lærertettheten og driftsutgiftene i grunnskolene på samme nivå i dag. To av ungdomsskolene deltar i et fireårig statlig prosjekt med økt lærertetthet. Hver av skolene har fått tildelt ressurser til 3 lærerstillinger. Kommunen forpliktet seg til å holde lærertettheten på nivå med tallene for 2011/12 og i tillegg øke med disse tildelte stillingene i prosjektperioden. Med bakgrunn i St.melding 22 er det utviklet en egen strategi for u-trinn: Motivasjon og mestring for bedre læring. Det er lagt opp til en nasjonal satsing på skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving for alle landets ungdomsskoler i perioden Hver skole får delta i 1-1,5 år. Satsingen bygger videre på erfaringer med Ny Giv og GNIST. Levanger starter høsten Tiltaket tilbys til ungdomsskoler og 1-10 skoler. I 2014 avklares det hvilke faglige områder skolene ønsker å velge med bakgrunn i Ståstedsanalysen ved egen skole. Disse ønskene legges til grunn for planlegging og gjennomføring av tiltaket. Planleggingen starter våren 2015 og skjer i samarbeid med utviklingsveiledere og HINT som er kompetansetilbyderen i denne satsingen i Nord-Trøndelag. Kommunene i Nord-Trøndelag har ansatt 3 felles kommunale utviklingsveiledere finansiert av staten. Utviklingsveilederne skal bistå og veilede kommunene og skolelederne samt koordinere nettverkene. Det er etablert kontakt med utviklingsveilederne og med HINT. Levanger kommune ønsker også å tilby barneskolene en skolebasertkompetanseutvikling omtrent på linje med «Ungdomstrinn i utvikling.» Levanger kommune har en høy andel elever som får spesialundervisning og et større antall timer til spesialundervisning enn gjennomsnittet regionalt og nasjonalt. Det skal jobbes spesifikt gjennom et prosjekt hvor skole og PPT i fellesskap skal styrke sin samhandling med mål om å vri mer av ressursene fra spesialundervisning og over på styrking av den ordinære undervisningen. En vil gjennom prosjektet satse på kompetansehevingstiltak for lærere og økt felles systemforståelse hos skoleledelsen og PPT. Målet er at elevenes læringsutbytte skal bli tilfredsstillende gjennom bedre tilpasning innenfor den ordinære opplæringa og dermed redusere behovet for spesialundervisning. Prosjektet skal finansieres av skjønnsmidler kommunen har fått gjennom Fylkesmannen. Det skal videre satses på tidlig innsats. Det l innebærer en økt innsats for de yngste elevene og en rask innsats når det avdekkes behov for ekstra tilrettelegging for den enkelte elev. Elevundersøkelsen viser at andelen av elever som trives, ikke blir mobbet, får støtte fra lærer og øvrige indikatorer er på et akseptabelt nivå når vi sammenligner oss nasjonalt og med fylket. Det har i Levanger over år vært jobbet med et godt læringsmiljø på skolene. Målet er å bidra til at alle barn og unge opplever et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Arbeidet vil fortsatt være aktivt. Alle skolene skal ha gjennomført konkrete og gjennomgripende tiltak som styrker læringsmiljøet med spesielt fokus på voksenrollen og klasseledelse innen Endret prosedyre vedrørende mobbing vil også medføre fokus på mobbing innen arbeid med bedre læringsmiljø. Deler av satsingen tas videre via «Ungdomstrinn i utvikling.» Det er søkt Utdanningsdirektoratet om midler til gjennomføring til kompetanseheving innen læringsmiljø for kommende skoleår. Lesing er ennå et utviklingsområde i Levanger kommende år. Lesing er en grunnleggende ferdighet for å mestre skolen og arbeidslivet, og for å være et fullverdig medlem av dagens samfunn. Skolen har valgt å satse på et program som heter Systematisk Observert Lesing, SOL. Dette skal være implementert i skolene i 2015.Resultater på nasjonale prøver viser at vi gjennomgående ligger tett på nasjonalt og fylkesvise resultater. Det vil fortsatt være et mål å komme lik, eller over det nasjonale snittet og det arbeides som det beskrives med grunnleggende ferdigheter i lesing gjennom SOL satsing, språk og begrep samt at det skal arbeides videre med grunnleggende ferdighet knyttet opp mot «ungdomstrinn i utvikling» hvor skolene selv etter skolebasert analyse skal velge ferdighet. Dette er et område også barneskolene skal arbeide med. Et systematisk gjennomgående arbeid med grunnleggende ferdigheter over tid vil ha som mål bedre læringsutbytte, resultater for elevene. Side 5 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

6 2. Hovedområder og indikatorer Noen områder er definert som utviklingsområder i Levanger. Dette gjelder spesielt lesing og læringsmiljø i inneværende år og de to forgående årene. Indikatorer som dekker disse områdene skal måle om vi er på rett vei. Indikatorer for andre områder brukes som observasjon for å vurdere hva man bør sette under utvikling i kommende 4 årsperiode Elever og undervisningspersonale Om Elever og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) lærertetthet (lærertetthet trinn, lærertetthet trinn) Lærertetthet Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter Lokale mål (Observasjon) Levanger kommune vil videreføre lærertettheten på det nivå som den er i dag. Samtidig er det et mål å gi flere elever tilpasset opplæring gjennom ordinær undervisning. Målsettingen i arbeidet er å få en vridning på en del av dagens ressurser fra spesialundervisning og over på styrking av leseopplæringen for alle elever og til styrking i fag for alle elever. To av ungdomskolene i kommunen deltar på det statlige forsøket med styrking av lærertettheten i skoleårene 2013/14, 2014/15 og 2015/16 Side 6 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

7 Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Lærertettheten i Levanger er stabil sammenlignet med tilstandsrapporten for tidligere år.lærertettheten i Levanger er større sammenlignet med kommunegruppe 08 og nasjonalt. Kommunene i Nord trøndelag har i gjennomsnitt en litt høyere lærertetthet enn Levanger kommune. Levanger kommune har som mål å bli bedre på "tidlig innsats", det vil si og gi ekstra hjelp og ressurser til de laveste klassetrinnene og til å gi rask hjelp når behovet avdekkes uavhengig av elevens klassetrinn. Levanger kommune har som ambisjon at en, gjennom styrket innsats på de laveste trinnene, vil få et mindre behov for spesialundervisning til de eldste elevene. For å nå denne ambisjonen settes det trykk på styrket samhandling mellom PPT og skoler i Levanger Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. Side 7 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

8 I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Lokale mål (Observasjon) Det er et mål for Levanger kommune å videreføre den lærertettheten som en har i dag. Levanger har gjennom statlig støtte midler til økt lærertetthet ved Skogn og Frol ungdomsskoler fra skoleåret 2013/14. Dette er et nasjonalt forsøk for å få vurdert om økt lærertetthet kan gi bedre læringsresultat. Levanger kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar » Årsverk for undervisningspersonale 216,2 209,1 215,3 210,7 213,2 Levanger kommune skoleeier, Grunnskole Vurdering Tallene viser en liten nedgang i elevtall og en liten økning i antall årsverk med undervisningspersonale. Det er for tidlig å si om økt lærertetthet ved Skogn og Frol ungdomsskole fram til nå har ført til bedrede læringsresultater Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: Støtte fra lærer Vurdering for læring Læringskultur Mestring Elevdemokrati og medvirkning Mobbing på skolen Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Side 8 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

9 Dette skoleåret er elevundersøkelsen endret fra foregående år. Av den grunn velger vi å kommentere på indikatorene vurdering for læring, læringskultur, elevdemokrati og medvirkning her i denne kolonnen. Når det gjelder øvrige indikatorer kommenteres disse under egne punkter i rapporten. Vurdering for læring - 7.trinn Levanger verdi 4, fylket og nasjonalt 3,8 Vurdering for læring - 10.trinn Levanger verdi 3, fylket og nasjonalt 3,2 Levanger kommune har som klar målsetting at elevene skal få klar veiledning og få vite hvordan de skal arbeide for å forbedre læringsresultatene. Veiledningen skjer underveis i skoleåret/skoleløpet i undervisningssituasjoner i klasserommet, gjennom elevsamtaler, konferansetimer, skriftlige tilbakemeldinger og halvårsvurdering. På barnetrinn ser verdiene ut til at mål er nådd. Når det gjelder 10.trinn er vi noe under de vi sammenligner oss med. På ungdomstrinntrinn må det jobbes aktivt med vurderingspraksis gjennom å benytte nasjonale veiledere i fag for ungdomsskolen som kan nyttes på den enkelte skole. Arbeidet vil også skje gjennom den statlige ungdomsskolesatsinga. Læringskultur 7.trinn verdi Levanger 3,8 samme som fylket og nasjonalt Læringskultur 10.trinn verdi Levanger 3,4, fylket 3,5 nasjonalt 3,4 Ingen lokale mål utarbeidet. Ny indikator. Nødvendig å drøfte mål og deretter vurdere verdi opp mot måloppnåelse. Elevdemokrati og medvirkning 7.trinn, Levanger verdi 3,8 fylket og nasjonalt 3,7 Elevdemokrati og medvirkning 10.trinn, Levanger verdi 3 fylket og nasjonalt 3,2 Ingen lokale mål utarbeidet. Ny indikator. Indikatoren brukes til å observere utvikling over tid Mobbing på skolen Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Lokale mål (Utvikling går over til observasjon) Levanger kommune har nulltoleranse for mobbing. Side 9 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

10 Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Indikator og nøkkeltall ,1 Mobbing på skolen - Levanger kommune skoleeier Mobbing på skolen - Kommunegruppe 08 1,3 Mobbing på skolen - Nord-Trøndelag fylke 1,3 Mobbing på skolen - Nasjonalt 1,3 Levanger kommune skoleeier, Grunnskole Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall » Mobbing på skolen - Levanger kommune skoleeier 1,3» Mobbing på skolen - Kommunegruppe 08 1,2» Mobbing på skolen - Nord-Trøndelag fylke 1,3» Mobbing på skolen - Nasjonalt 1,3 Levanger kommune skoleeier, Grunnskole Vurdering For 7.trinn ligger gjennomsnittsverdien i Levanger på 1.1 sammenligner vi oss nasjonalt, med kommunegruppe og fylket ligger vi lavere. disse har gjennomsnittsverdi 1,3 Antall elever på 7.trinn som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden har en verdi på 1,2, fylket og nasjonalt på 1,3 På 10.trinn har vi lik verdi som nasjonalt og fylket på gjennomsnit 1,3. Kommunegruppe 08 har verdi på 1,2 Nulltoleranse på mobbing er satt i ny prosedyre: " Mistanke ved krenkende atferd eller mobbing." Nulltoleranse tilsier at det fra skoleeiers side vil bli jobbet aktivt med dette skoleåret revidert prosedyre for handlingsrekke ved mistanke om krenkende atferd som mobbing vil presenteres på rektormøtet og det kommunale foreldreutvalget. Det skal ved den enkelt skole være klart for elever, foreldre og ansatte hvordan denne probblematikken håndteres. Side 10 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

11 Antall elever på 10.trinn som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden har en verdi på 6,9, fylket på 6,9 og nasjonalt på 5 Levanger ligger akkurat på gjennomsnittet for NT i begge indikatorer. 1.) Indikatoren består av følgende spørsmål: Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Svaralternativer: Ikke i det hele tatt En sjelden gang - 2 eller 3 ganger i måneden - Omtrent 1 gang i uken - Flere ganger i uken Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 2.) Indikatoren består av følgende spørsmål: Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Svaralternativer: Ikke i det hele tatt En sjelden gang - 2 eller 3 ganger i måneden - Omtrent 1 gang i uken - Flere ganger i uken Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet Trivsel med lærerne Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål (Utvikling går over til observasjon) Levanger kommune har som mål å øke elevenes trivsel og å styrke den positive relasjonen mellom elever og lærere gjennom et systematisk arbeid med læringsmiljø på alle skoler. Side 11 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

12 Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 12 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

13 Vurdering Grafene på trivsel med lærerne for skoleåret 2013 kommer ikke opp som egne diagrammer i skoleporten. Det kommenteres derfor i denne tilstandsraporten på tallmateriale hentet fra skoleporten på gjenomsnittsverdi på trivsel. SKOLEÅRET 2013 På 7.trinn får Levanger en verdi på 4,4, på fylket er det 4.4 og nasjonalt 4,4 på 10.trinn har vi en verdi på 4,1, fylket har 4,1 og nasjonalt 4,2 Når det gjelder støtte fra lærerne er verdien på 7.trinn 4,4 i Levanger, fylket og nasjonalt ligger på 4,3 På 10.trinn får Levanger en verdi på 3,8 når det gjelder støtte lærerne samme som på fylket og nasjonalt ligger verdien på 3,9. Måleindikatorene er ikke de samme som tidligere år og derfor ikke direkte sammenlignbare. en kan likevel si at Levanger ser ut til å ha en god score spesielt på 7.trinn. Levanger kommune har gjennom år arbeidet målrettet med læringsmiljøet. På barnetrinnet er det arbeidet med å utvikle kompetanse gjennom sertifiserte veiledere innen De Utrolige Årene.(program av Webster Stratton for barnehage og småtrinnene)i samarbeid med Tromsø universitet. To barneskoler og ungdomstrinnet har gjennomført en aksjonsbasert læring gjennom et program utviklet i samarbeid med Midt Norsk Kompetanssenter for Atferd. Innen utgangen av 2015 skal alle barnehager og skoler i Levanger ha hatt minimum et år der læringsmiljø er hovedsatsingsområde i henhold til kommunedelplan Oppvekst. Levanger kommune går nå inn i pulje 3 "Ungdomstrinn i utvikling". I dette arbeidet vil det også være knyttet fokus på godt læringsmiljø gjennom klasseledelse. Dette er en statlig satsing hvor Levanger får støtte fra HINT som utdanningsinstitusjon samt utviklingsveiledere knyttet til fylket som skolene i kommunene skal kunne benytte til veiledning i arbeidet. Levanger kommune vil også få med barnetrinn gjennom satsingen hvor en grunnleggende ferdighet knyttes til klasseledelse Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål (Observasjon) Levanger kommune har som mål at alle elever skal oppleve høy grad av mestring og trivsel med skolearbeidet, jfr. overordnet mål for kommunedelplan oppvekst Side 13 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

14 Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 14 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

15 Vurdering Tallene viser at elevene på 7.trinn i Levanger i snitt mestrer 0,1 bedre i verdi enn nasjonalt, kommunegrupe vi blir sammenlignet med og nasjonalt. 10.trinn ligger på akkurat samme gjennomsnitt som det nasjonale, fylke og kommunegruppe. Snittverdi på 3,9 Skala 1-5 viser i hvor stor grad elevene opplever mestring, jo nærmere 5, dess bedre mestringsfølelse, utfra denne skalaen og de sammenligninger som grafene viser ser Levanger ut til å lykkes med opplevelsen av mestring blant elevene Faglig utfordring Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål (Observasjon) Elever i Levanger skal oppleve at de får faglige utfordringer. Dette henger sammen med det overordnede målet om motivasjon og mestring. Side 15 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

16 Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 16 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

17 Vurdering Her kommenteres siste års resultater i tall da de ikke kom opp som eget diagram i rapporten. Levanger kommune har noe lavere gjennomsnittsverdi enn fylket og nasjonalt på denne indikatoren. Levanger har på 7.trinn en gjennomsnittsverdi på 3,8, fylket og nasjonalt på 4,3 På 10.trinn gjenomsnittsverdi på 4,1 noe høyere enn fylket som er på 3,8 og nasjonalt på 3,9 Foregående år viser at Levanger har lyktes bedre med faglige utfordringer på barnetrinn enn u-trinn. I år er dette omvendt. Det søkes å tilstrebe store og gode nok faglige utfordringer som gir godt grunnlag for motivasjon og mestring. Dette gjennom tilpasset opplæring for den enkelte Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Side 17 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

18 Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål (Utvikling) Levanger kommune har som mål å ligge på eller over nasjonalt nivå på nasjonale prøver. Andelen svake lesere skal reduseres. Levanger kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Side 18 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

19 Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Levanger har litt høyere andel på nivå en enn det nasjonale, på nivå to er vi nesten jevn med det nasjonale og på nivå tre noe lavere. Dette viser at det fortsatt må være sterkt trykk på lesing som grunnleggende ferdighet for benytte lesing i alle fag for å finne informasjon, forstå og tolke informasjonen og reflektere over og vurdere tekstens form og innhold. Det er fortsatt for mange svake lesere i kommunen. Målsetting å få bedre resultater gjennom satsing på kompetanseutvikling i lesing og satsing på systemisk observasjon av lesing (SOL), å redusere andelen svake lesere Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Side 19 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

20 Lokale mål (Utvikling) Levanger kommune har som mål å ligge på eller over nasjonalt snitt på nasjonale prøver. Levanger kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Side 20 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

21 Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Levanger kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Grunnskole Side 21 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

22 Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Levanger kommune har en liten andel mer på nivå en enn det nasjonale. På mestringsnivå tre ligger vi over det nasjonale, fylket og kommunegruppe 08, vi har en liten andel færre på nivå fire og fem. Dette betyr at det fortsatt må satses på lesing i alle fag og at det er riktig i Levanger å fortsatt ha trykk på dette gjennom SOL og arbeidet med leselærere i alle fag på 8.trinn. Det samme gjelder for 9.trinn. Levanger har en liten andel høyere på nivå en, og en noe lavere andel på nivå fem enn nasjonalt. Andelen på nivå tre er høyere i Levanger enn det nasjonale, fylket og kommunegruppe 08. Arbeidet med lesing som grunnleggende ferdighet et område i utvikling ved skolene også , jfr kompetanseplan Side 22 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

23 Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål (Observasjon settes nok under utvikling i 2015) Levanger kommune skal ligge på eller over nasjonalt gjennomsnitt for nasjonale prøver. Side 23 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

24 Levanger kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Levanger har en større andel på nivå en enn resultat fra 2012/13 og en større andel enn årets nasjonale resultat. Vi har flere på nivå to enn de vi har sammenlignet geografisk med og fra alle foregående år. Vi har færre på nivå tre enn øvrige. I sin helhet betyr dette at vi må sette trykk på regning som grunnleggende ferdighet når vi har implementert lesesatsinga vår. Side 24 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

25 Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål (Observasjon settes nok under utvikling i 2015) Levanger kommune skal ligge på eller over nasjonalt snitt for nasjonale prøver. Side 25 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

26 Levanger kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Side 26 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

27 Levanger kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Grunnskole Vurdering På nivå en på 8. trinn har vi en god nedgang. Vi har en tilfredsstillende andel på nivå 4 når vi sammenligner oss nasjonalt og med fylket. Vi har for lav andel på nivå fem. På 9. trinn er andelen på nivå en for høy sammenlignet med tidligere år. Samtidig er det en positiv utvikling på nivå fem. Det er på den største ungdomsskolen i Levanger tilsatt lærer med lektorkompetanse i matematikk, matematikkfaget er styrket med en time i uka på 10.trinn og 0,5 time i uka på 9.trinn. det erogså ved skolen arrangert to fagdager i matematikk for alle lærere tilhørende Frol og Nesset vinteren En dag med ekstern foreleser og en dag med intern foreleser. Side 27 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

28 Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål (Observasjon) Levanger kommune skal ligge på eller over nasjonalt snitt for nasjonale prøver. Levanger kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Side 28 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

29 Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Levanger kommune har for mange elever på nivå en og for lav andel på nivå tre. Vi må få opp andelen på nivå to og tre Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål (Observasjon) Levanger kommune har som mål å ligge på eller over landsgjennomsnittet for nasjonale prøver. Side 29 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

30 Levanger kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Side 30 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

31 Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering En liten nedgang i andelen elever som ligger på nivå en fra 2011/ /13, fortsatt for stor andel på nivå en. Vi har en større andel på nivå en enn det nasjonale. Vi har større andel enn nasjonalt, fylket og kommunegruppe 08 på nivå tre. Nivå fem har for liten andel sammenlignet med det nasjonale og fylket Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Side 31 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

32 Lokale mål (Observasjon) Levanger kommune skal minst ligge på, helst over, nasjonalt nivå når det gjelder karakterer i matematikk, norsk og engelsk. Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Levanger kommune ligger over nasjonalt snitt i norsk hovedmål eksamen, likt på standpunkt, noe under i matematikk både på eksamen og standpunkt. Engelsk eksamen likt nasjonalt, samme skriftlig. Dette viser at vi i hovedsak når målene, men at det fortsatt må være godt læringstrykk i alle tre fag for å komme over nasjonalt snitt. Resultatene for eksamen i matematikk forrige år avstedkom en analyse og drøfting ute ved de skolene som fikk dette eksamensresultatet. Det ble gjennomført kompetanseutvikling Side 32 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

33 for lærere i matematikk som oppfølging i etterkant. Ved en skole er også faget styrket på timeplanen Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Lokale mål (Observasjon) Levanger kommune skal ligge på eller over nasjonalt snitt når det gjelder grunnskolepoeng. Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Side 33 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

34 Vurdering Levanger ligger omtrent jevnt lokalt og noe under nasjonalt Netto drifftsutgifter Driftsutgifter pr. elev Lokale mål (Observasjon) Levanger kommune vil videreføre nivået på driftsutgifter pr. elev Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Side 34 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

35 Vurdering Tallene viser at Levanger kommune har høyere kostnader pr. elev enn det nasjonale, fylket og kommunegruppe 08. En forklaring på dette er at andelen spesialundervisning gitt på privatskolene også kommer inn på driftsutgifter pr elev i kommunen Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Lokale mål (Observasjon) Levanger kommune vil øke andelen elever fra grunnskolen som går i videregående opplæring. Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode 2012 Grunnskole Indikator og nøkkeltall Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Levanger kommune skoleeier Kommunegruppe 08 Nord- Trøndelag fylke 97,5 97,9 97,8 Nasjonalt Levanger kommune skoleeier, Grunnskole, Vurdering Levanger komune ligger jevnt med kommunegruppe 08 og nasjonalt når det gjelder overgang til videregående skole. Kommunen har en samarbeidsavtale med den videregående skolen i kommunen. Side 35 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

36 Målet for samarbeidet er å lette overgangen fra grunnskole til videregående skole for den enkelte elev, å øke kvaliteten på undervisningen gjennom faglig samarbeid, og å bidra til at flere av våre grunnskoleelever fullfører videregående opplæring Andelen elever som har slutta i videregående skole Tall for 2013 tatt fra Kostra. Lokale mål ikke satt (Observasjon) Levanger kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Tall blir ikke publisert på dette nivået Noen tall i Skoleporten blir ikke publisert på alle nivåer (skole, kommune, kommune skoleeier, kommunegruppe, fylke, fylke skoleeier og nasjonalt). Gjeldende indikatorer og nøkkeltall publiseres ikke i Skoleporten på nivået som denne siden viser Andel elever som får spesialundervisning på trinn Side 36 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

37 2.6. Andel timer spesialundervisning Vurdering Levanger kommune har høyere andel elever som har spesialundervisning på ungdomstrinn sammenlignet med sammenlignbare kommuner og landet. En større andel av undervisningstimene i skolen nyttes til spesialundervisning. Det er startet et arbeid for å utvikles samarbeidet mellom PPT og skolene for å øke samstemtheten om sentrale begrep, utvikle ordinær undervisning med sikte på å redusere behovet for spesialundervisning. Dette arbeidet har stort fokus i 2014/15. Side 37 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

38 3. System for oppfølging (internkontroll) Levanger kommune har et system for virksomhetsbasert vurdering som ivaretar intensjonen i opplæringslovens Et kvalitetssystem for skolene Levanger kommune kan presentere som et årshjul: Det er to perspektiv vi har spesielt fokus på i utviklingsarbeidet i skolene i Levanger: Elevens læringsutbytte. Skolen som lærende organisasjon. Den virksomhetsbaserte vurderingen er bygd opp omkring disse to grunnleggende kvalitetene. Hovedkvaliteten som skal måles er elevens læringsutbytte. Skoler som klarer å realisere intensjonen om å være lærende, velfungerende organisasjoner lykkes bedre med å nå målet om å øke elevenes læringsutbytte. Virksomhetsbasert vurdering gjennomføres i Levanger kommune etter følgende modell: Planarbeid Gjennomføring ute på den enkelte skole Evaluering/vurdering Korrigering ved justering av plandokumentene Side 38 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

39 Planarbeid foregår på følgende nivå: 4. Nasjonale planer/føringer 5. Kommunedelplan oppvekst og tilhørende temaplaner 6. Skolens virksomhetsplan Utgangspunktet for evalueringen av 2013 er prioriteringer i Kommunedelplan oppvekst. Det er en tett samhandling mellom skole og kommunenivå for å velge felles satsingsområder, men skolene har også anledning til å velge egne satsingsområder dersom det ikke går ut over fellestiltakene. Ute på skolene utvikles skolens virksomhetsplan av skolens ledelse i en samhandling med ansatte og foreldre i prosess hvor blant annet samarbeidsutvalget involveres. Evaluering/vurdering: Vurdering av elevens læringsutbytte skjer kontinuerlig og i tett samhandling med heimen. Vurdering av skolens evne til å øke elevenes læringsutbytte skjer i prosess fram til den årlige tilstandsrapporten presenteres i kommunestyret: 4. Skolens årlige egenvurdering o o Evalueringsrunder for ledelse og ansatte Skolens pedagogiske rapport til kommunalsjef oppvekst 5. Kommunens årlige egenvurdering o o o o o o Dialogmøte/skolebesøk, skole/skoleeier Utviklingssamtaler mellom kommunalsjef og enhetsleder/rektor Rapportering/tilbakemelding i tertialrapporter og årsberetninger og i administrative møter Tilstandsrapport, politisk behandling Samarbeid skoleeier/kommunalt foreldreutvalg i Levanger (KFU-L) Møte driftskomiteen/skoleledere/kfu-l/ Foreldrenes arbeidsutvalg ved skolene (FAUene) og tillitsvalgte Levanger kommune bruker Kvalitetslosen (elektronisk dokumentarkiv og avviksmodul). Systemet skal sikre at skolene har felles prosedyrer, retningslinjer og maler for arbeidet. Fra høsten 2013 ble systemet 1310.no i bruk for å lette arbeidet til rektor. Kommunalsjef oppvekst og fagansvarlig for grunnskole var på skolesbesøk ved alle skolene høsten Det var to hovedtema for skolebesøkene: Lesesatsingen og individvurdering/skolebasert vurdering. Side 39 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

40 4. Konklusjon Levanger kommune ligger jevnt når det gjelder grunnskolepoeng lokalt, noe under det nasjonale. Når det gjelder karakterer ligger Levanger over fylket og det nasjonale på eksamen i norsk hovedmål. Når det gjelder standpunkt i norsk hovedmål er vi likt. I matematikk har Levanger noe lavere enn det nasjonale og fylket, både på eksamen og standpunkt. I Engelsk er vi jevn med fylket og det nasjonale. Når det gjelder matematikk har en skole selv tatt grep for å øke kompetansen i faget ved å ansette folk med kvalitativ god bakgrunn i matematikk (lektorkompetanse) samt utvidet timetallet noe på trinn, og arrangert kursdager ved enkeltskoler. Lesesatsing, satsing på læringsmiljø samt deltagelse i «ungdomstrinn i utvikling» vil være de største satsingsområdene i Levanger kommende skoleår. Gjennom dette utviklingsarbeidet vil det være et mål å styrke elevenes mestrings og læringsutbytte. Et mål som bør gjenspeile seg i resultater på karakterer, grunnskolepoeng, elevundersøkelse og nasjonale prøver. Det vises til egen sak om kompetanseplan for ansatte i barnehage og skole i Levanger kommune. Side 40 av 40 - Tilstandsrapport Levanger kommune mai 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Tilstan TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Elever ved Sør-Tustna skole på tur på Knubben høsten 2011. : Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Fredag 5. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013

Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013 Torsdag 15.mai 2014 Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall elever og lærerårsverk...6

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure 2010. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure 2010. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010 1 Inoldsfortegnelse 1. Sammendrag... 5 2. Organisering og mål... 6 2.1. Organisering... 6 2.2. Overordna utviklingsmål for grunnskolen i Aure:... 6

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2014/15

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2014/15 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 5 Målsettinger... 6 Nasjonale målsettinger... 6 Kommunens visjon og hovedmål...

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Dialogmøte utvalgets medlemmer og rektorene Møtested: Gml. herredshuset, Ignaveien 16, 2. etg. Dato: 24.04.2012 Tid: 18:00 Medlemmer

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2013/14

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2013/14 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Målsettinger... 6 Nasjonale målsettinger... 6 Kommunens visjon og hovedmål... 6 Kommunale målsettinger

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 April 2015 K-sak 77/15 Innhold Ve 1. Sammendrag... 3 2. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport seksjon undervisning Meløy kommune 2010

Tilstandsrapport seksjon undervisning Meløy kommune 2010 25.mai 2011 Tilstandsrapport seksjon undervisning Meløy kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Mandag 22. november kl. 13.00 17.00 I kommunestyresalen

Mandag 22. november kl. 13.00 17.00 I kommunestyresalen SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 16.11.2010 Vår Ref... KÅB-12361/10 Arkiv... 030 Saksnr... 10/170 Deres Ref... Medlemmene i komité 1 Kai Werner Evensen Gerd Myklebust Wang Lars Nybakke Arvid Ege Karin Sætra

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2012-13

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2012-13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla Skoleåret 2012-13 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Lovhjemmel... 3 1.2 Overhalla kommunes system... 4 1.2.1 Spesielt for skoleåret 2012-13... 4 1.2.2 Gjennomføring

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen

Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport grunnskole 2014 Side 1 av 46 Forord Det vises til opplæringsloven 13-10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Kvalitetsmelding skole 2012

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Kvalitetsmelding skole 2012 UNDERVISNINGSAVDELINGEN Kvalitetsmelding skole 2012 Kvalitetsmelding skole 2012 - Undervisningsavdelingen Askøy kommune 2 Kvalitetsmelding skole - Askøy kommune - undervisningsavdelingen Kvalitetsmelding

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3. 17.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3. 17.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3 17.03.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer