vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013"

Transkript

1 vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

2 Ullensakerskolen - RAK Rettvendt - Ambisiøs - Kompetent 2 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013

3 INNHOLD 1. INNLEDNING 4 2. SAMMENDRAG STATUSOVERSIKT INDIKATORER 8 3. ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE ANTALL ELEVER OG LÆRERÅRSVERK LÆRERTETTHET GRUPPESTØRRELSE SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING SPESIALUNDERVISNING GJENNOMFØRING OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VGO LÆRINGSMILJØ INDIKATORER LÆRINGSMILJØ JAMFØR ULLENSAKERSKOLENS STYRINGSKORT STØTTE FRA LÆRER VURDERING FOR LÆRING GOD ELEVVURDERING MESTRING FAGLIG UTFORDRING LÆRINGSKULTUR GODT LÆRINGSMILJØ, BRÅK OG URO ELEVDEMOKRATI OG MEDVIRKNING MOBBING PÅ SKOLEN GODT LÆRINGSMILJØ, MOBBING GODT HJEM-SKOLESAMARBEID - HÅNDTERING AV MOBBING GODT HJEM-SKOLESAMARBEID - DIALOG OG MEDVIRKNING GODT HJEM-SKOLESAMARBEID - FORVENTNINGER FRA SKOLEN LÆRINGSUTBYTTE KARTLEGGINGSPRØVER PÅ 1.,2. OG 3. TRINN TALLFORSTÅELSE OG REGNEFERDIGHET PÅ 1., 2. OG 3. TRINN LESEFERDIGHETER PÅ 1., 2. OG 3. TRINN ENGELSK, LESING OG LYTTING PÅ 3. TRINN ULLENSAKERPRØVEN I DIGITAL KOMPETANSE NASJONALE PRØVER NASJONAL PRØVE I LESING 5. TRINN NASJONAL PRØVE I LESING UNGDOMSTRINN NASJONAL PRØVE I REGNING 5. TRINN NASJONAL PRØVE I REGNING UNGDOMSTRINN NASJONALE PRØVER I ENGELSK 5. TRINN NASJONALE PRØVER I ENGELSK 8. TRINN NASJONALE PRØVER FOR 9. TRINN - LESING OG REGNING KARAKTER - MATEMATIKK, NORSK OG ENGELSK EKSAMENSRESULTATER GRUNNSKOLEPOENG SYSTEM FOR OPPFØLGING (INTERNKONTROLL) VEDLEGG 79 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT

4 1 INNLEDNING Kommunen som skoleeier skal utarbeide en årlig tilstandsrapport til politisk behandling i kommunestyret, jfr. Opplæringslovens Krav om tilstandsrapport kom inn i lovteksten i 2009, og Ullensaker kommunestyre har behandlet denne for årene Tilstandsrapporten skal behandles årlig. MER LÆRING FOR ALLE Kommunestyret behandlet rapporten Mer læring for alle fra Politisk komité Læringsutbytte i Ullensakerskolen den 6. juni 2011, sak 56/11. Anbefalingene i rapporten om mål og ambisjoner, strategier og tiltak for å øke læringsutbyttet i Ullensakerskolen ble gjennom kommunestyrets vedtak førende for den videre utviklingen av Ullensakerskolen. Planen ble utfaset og sluttbehandlet høsten STRATEGIPLAN FOR LÆRINGSUTBYTTE Strategiplan for læringsutbytte ble første gang vedtatt i Kommunestyret 3. desember 2012 sak 111/12, for perioden Planen er en videreføring av rapporten Mer læring for alle og skal rullere årlig. Strategiplan for læringsutbytte ble sist vedtatt for perioden i Kommunestyret den 2.desember 2013 sak 84/13. Strategiplan for læringsutbytte består av: Visjon og verdier Overordnet mål for strategiperioden Strategi og valg av metoder for strategiperioden Handlingsplan VISJON OG VERDIER Ullensakerskolen er en del av Ullensaker kommune, og forholder seg aktivt til kommunens visjon: Tilgjengelig, attraktiv, handlekraftig Ullensakerskolens slagord er mer læring for alle. Ullensakerskolen kjennetegnes i tillegg ved å være «RAK»: Rettvendt Vi har fokus på elevens læringsutbytte og positive utvikling I alle ledd, fra politisk ledelse via kommunens administrativ ledelse til skoleledelsen og læreren i klasserommet. Ambisiøs Ullensakerskolen har ambisjoner på elevenes vegne, og skal bistå hver elev slik at de får gode grunnleggende ferdigheter, faglige kunnskaper og sosiale ferdigheter. Ullensakerskolen skal skåre over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver og eksamensresultater 2014, og på Akershusgjennomsnittet i Kompetent Ullensakerskolen rekrutterer og beholder lærere og ledere med høy kompetanse. Ullensakerskolen har et relevant, helhetlig og systematisk kompetanseutviklingsprogram. Strategidokumentet forankres i kommunens økonomiplan. ÅRLIG HANDLINGSPLAN OG STYRINGSKORT Planen følges opp med en årlig Handlingsplan, sist for 2014, vedtatt i hovedutvalg for skole og barnehage (HSB) , sak 9/14. Denne som inkluderer plan for kompetanseutvikling for Ullensakerskolen. Den årlige handlingsplanen behandles i HSB i januar. Det utarbeides et årlig styringskort knyttet til rådmannens økonomiplan. 4 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013

5 STRATEGIPLAN FOR LÆRINGSUTBYTTE OVERORDNET MÅL FOR ULLENSAKERSKOLEN Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foresattes utdanningsnivå tilsier Resultatene på nasjonale elev- og foreldreundersøkelsen ligger over landsgjennomsnittet Elevene i Ullensaker skårer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2014 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater over landsgjennomsnittet i Elevene i Ullensaker skårer på Akershusgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2016 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater på Akershusgjennomsnittet i 2016 Ullensakerskolen gjennomfører kontinuerlig, helhetlig og systematisk kompetanseutvikling for ledere, lærere og personalet i skolen KVALITET I GRUNNSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT FOR ULLENSAKERSKOLEN 2013 Tilstandsrapporten gir en samlet oversikt over sentrale resultater for Ullensakerskolen. I det følgende er disse indikatorene listet på kommunenivå: Kap. 3, elever og undervisningspersonale Kap. 4, gjennomføring Kap. 7, grunnskolepoeng FØLGENDE ER LISTET PÅ SKOLENIVÅ: Kap. 5, læringsmiljø Kap. 6, læringsutbytte Kartleggingsprøver i lesing på 1., 2. og 3. trinn Tallforståelse og regneferdigheter på 1., 2. og 3. trinn Engelsk, lesing og lytting på 3. trinn Ullensakerprøven i digital kompetanse Nasjonale prøver i lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing ungdomstrinn Nasjonale prøver i regning 5. trinn Nasjonale prøver i regning ungdomstrinn Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn Nasjonale prøver i engelsk ungdomstrinn Eksamensarakterer matematikk, norsk, engelsk PRIKKING - UNNTATT OFFENTLIGHETEN Enkelte resultater på skolenivå er unntatt offentlighet og dermed «prikket» i hht Ullensakerskolens publiseringsregler. Vedlegg 2 inneholder lister over tabeller og diagrammer i åpen versjon. Dette dokumentet er ikke offentlig, men vil sendes ut på rosa papir ved politisk behandling OG 2014 Tilstandsrapporten er i utgangspunktet en rapport over resultater for Ettersom prøvene imidlertid allerede er gjennomført og resultatene foreligger for flere av prøvene for 2014, inkluderes både 2013 og 2014 i oversiktene. Dette gjelder kartleggingsprøver trinn, Ullensakerprøven i digital kompetanse og eksamenskarakterer for fagene matematikk, norsk og engelsk. Ullensaker kommune ligger ca. 25 km nordøst for Oslo og har om lag innbyggere. Kommunen er i sterk vekst, med byen Jessheim (kommunesenter), tettstedet Kløfta og hovedflyplassen på Gardermoen som sentrale knutepunkt. Pr er det 4465 elever i Ullensakerskolen, hvorav 1876 på trinn. Elevtallet i Ullensaker har økt med mellom 34 og 220 elever hvert år de siste årene. Grunnskolene i Ullensaker består i 2013 av 14 grunnskoler, 11 barneskoler og 3 ungdomsskoler. Barneskolene: Algarheim skole, Bakke skole, Borgen skole, Døli skole og hørselssenter, Gystadmarka skole, Hovin skole, Jessheim skole og ressurssenter, Mogreina skole, Nordkisa skole, Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring og Åreppen skole. Ungdomsskolene: Allergot ungdomsskole, Nordby ungdomsskole og Vesong ungdomsskole. KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT

6 2 SAMMENDRAG Oppsummert viser flere av indikatorene at Ullensakerskolen er inne i en positiv utvikling. Når det gjelder læringsmiljø og vurdering skåret Ullensaker på eller over landssnittet på hovedandelen av indikatorene ved siste undersøkelse. Dette betyr imidlertid ikke at vi skal være fornøyd med alle resultatene. Ullensakerskolens ambisjon er å ha bedre resultater enn landssnittet. Det er også nasjonalt fokus rundt for eksempel Elevundersøkelsens spørsmål om mobbing. Her har Ullensaker og landet for øvrig en oppgave med å redusere antallet elever som rapporterer at de opplever mobbing. Det samme gjelder for spørsmål som omhandler bråk og uro. Et annet eksempel er forventningen om at den pågående satsingen vurdering for læring i Ullensaker skal gi bedret resultater i Elevundersøkelsen, tema vurdering, i tillegg til økt læringsutbytte. Ullensakerskolene har generelt høyt fokus på godt læringsmiljø, inkludert tiltak mot mobbing og uro. Alle skolene har utarbeidet plan for godt læringsmiljø/ handlingsplan mot mobbing. Når det gjelder læringsutbytte viser resultatene klar framgang over år for to av tre kartleggingsprøver i lesing og regning for trinn. Nasjonale prøver viser også svak framgang over tid, med noe ujevne resultater. Når det gjelder eksamensresultatene viser foreløpige tall for 2014 at elevene har gjort et betydelig skritt mot bedrede resultater i matematikk og engelsk. Ullensakerelevenes kartleggingsresultater i digitale kompetanse viser også bedrede resultater, selv om det fortsatt er en for stor andel elever under kritisk grense på enkelte prøver. Det er større utfordringer på de høyere trinnene. LÆRINGSMILJØ Elevundersøkelsen for 2013 ble gjennomført høsten 2013 og lagt fram for Hovedutvalget for skole og barnehage, HSB, 10. februar Siste resultater for Utdanningsdirektoratets obligatoriske indekser til tilstandsrapporten for læringsmiljø er fra skoleåret Resultatene ble lagt fram i Tilstandsrapporten 2011, som ble behandlet i HSBK august og Kommunestyret september Dette gjelder tilstandsrapporten kap , læringsmiljø. Denne tilstandsrapporten legger imidlertid fram resultater for indikatorer for godt læringsmiljø, jfr. Ullensakerskolens styringskort, spesifikke spørsmål. Disse framkom ikke i tilstandsrapporten for 2011, og er noe endret siden 2012 etter en større revisjon av elevundersøkelsen i LÆRINGSUTBYTTE Ullensakerskolens hovedfokus er økt læringsutbytte for elevene. Kartleggingsprøvene trinn for 2013 og 2014 viderefører langt på vei den positive utviklingen siste år. For regning viser prøvene bedrede resultater for 1. og 3. trinn, mens det på 2. trinn 2014 er det dårligste resultatet hittil. Når det gjelder lesing har Ullensakerskolen oppnådd beste resultat på 2. og 3. trinn i 2014, mens 1. trinn etter tre års positiv utvikling har fått et noe dårligere resultat. Ullensakerskolen samlet oppnådde styringskortet i engelsk lytting 3. trinn både 2012, 2013 og For engelsk lesing er resultatet for 2014 nesten likt med resultatet for 2013, og styringskortet er oppnådd også her. Av åtte kartleggingsprøver på trinn oppnådde fire prøver styringskortet 2013, og to prøver Halvparten av prøvene viser framgang. ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE Elevtallet i kommunen har de siste årene hatt en sterk økning. Ullensakerskolen har tatt imot dette store antallet nye elever på en positiv måte og inkludert dem i fellesskapet. Elevveksten var 34 nye elever i 2013, samtidig som antall beregnede lærerårsverk økte fra 345 til 352 fra 2012 til Oversikten viser at gruppestørrelsen i Ullensaker hadde en svak økning på trinn, og en nedgang på trinn sammenlighet med KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013 Når det gjelder elevenes digital kompetanse viser resultatene av prøvene en betydelig framgang for elevene fra prøvene ble innført i Det er noe ujevnt resultat for enkelte skoler samt mellom skoler, men flere skoler viser jevnere bedret resultater. Dette kan være en indikator for at skolene jobber mer målrettet og systematisk for å øke elevenes kompetanse. Resultatene for nasjonale prøver 2013 viser at styringskortet kun ble oppnådd for lesing og engelsk 8. trinn mestringsnivå 4+5 høsten Det viser fortsatt en nokså ujevn utvikling på flere av skolene år for år og mellom skolene. Den samlede tendensen for Ullensakerskolens resultater

7 på nasjonale prøver viser imidlertid positiv utvikling og bedrede resultater. Det er også verdt å merke seg vesentlig forbedring av elevenes mestringsnivå mellom 8. og 9. trinn, lesing og regning. Ullensakerskolens fritaksprosent for nasjonale prøver ligger i snitt 0,36 over nasjonalt nivå og 1,4 over Akershus. Eksamensresultatene for Ullensakerskolen våren 2013 viser en betydelig framgang for skriftlig eksamen norsk sammenlignet med 2012, hvor Ullensakerskolen for første gang oppnådde styringskortet og for første gang ligger på nasjonalt nivå. To av tre skoler oppnådde styringskortet. Det er i tillegg betydelig framgang i sidemål sammenlignet med Eksamensresultatene for matematikk viser også framgang, og har for første gang siden 2009 oppnådd styringskortet og ligger for første gang på nasjonalt nivå. To av tre skoler har betydelig framgang sammenlignet med 2012 og oppnådd styringskortet. Engelsk skriftlig eksamen har en tilbakegang sammenlignet med Eksamensresultatene 2014 viser videre fremgang for matematikk hvor styringskortet er oppnådd og Ullensakerskolen ligger over nasjonalt nivå. Engelsk skriftlig har framgang sammenlignet med 2013, mens norsk og sidemål går samlet noe tilbake sammenlignet med OPPSUMMERING Den positive resultatutvikling for flertallet av indikatorene i denne tilstandsrapporten viser at Ulensakerskolen er på rett vei. trinnene og fra barnehage til skole, god skoleledelse, klasseledelse og innhold og metoder for opplæring gjennom grunnskoleløpet. Dette blir videre sentrale fokus i rullering av strategiplan for læringsutbytte og skolenes strategiske planer samt oppfølgingen av disse. Høsten 2013 startet implementering av ny kommuneomfattende Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring i Ullensaker, som ble vedtatt i HSB den 18. september 2013, PS 100/13. Samtidig ble det tilsatt leseveiledere som har hatt ansvar for å implementere denne. Den 11. november 2013 ble det ferdigstilt en revidert Plan for digital kompetanse i ØRU. Innenfor rammene av denne skal det utarbeides en egen handlingsplan for digitale ferdigheter for Ullensakerskolen i løpet av Dette er viktige bidrag til en helheltlig utvikling og fokus for grunnleggende ferdigheter. Det skal også utarbeides en kommuneomfattende plan knyttet til regning i løpet av skoleåret 2014/15, som skal foreligge til skolestart høsten Lederutviklingsprogrammet Ledelse for læringsutbytte 1 videreføres høsten KOMPETANSEUTVIKLING Den årlige handlingsplanen inkluderer plan for kompetanseutvikling i grunnskolen. Det vises her til Handlingsplan oppfølging av Strategiplan for læringsutbytte , HSB-sak PS 9/14. Strategiplan for læringsutbytte med årlig rullering, samt oppfølging ved årlig handlingsplan, legger til rette for en kontinuerlig perspektiv for nødvendig skoleutvikling. Dette bidrar til godt presisjonsnivå for kontinuerlig innsats på kommune- og skolenivå. Skolenes egne strategiske, rullerende planer gir sammen med dette grunnlag for økt profesjonalitet og målrettet, strategisk innsats og oppfølging på skolenivå i en kontinuerlig ramme. Strategiplan for læringsutbytte legger til rette for videre fokus på blant annet grunnleggende ferdigheter. For trinn har Ullensakerelevene hatt noe varierte resultater, med forbedring på halvparten av prøvene. For nasjonale prøver har utviklingen vært noe ujevn men også positiv og i retning jevnere resultater på skolenivå. Det vil fortsatt være sentralt med tydelig fokus på overganger mellom Det har stor betydning at det systematiske arbeidet i Ullensakerskolen videreføres for å legge til rette for en kontinuerlig, forutsigbar og helhetlig kompetanseutvikling for nåværende og nye ledere og lærere samt annet personell i grunnskolen i vekstkommunen Ullensaker. Dette er sentralt i arbeidet med økt læringsutbytte. Rådmannen anbefaler derfor at det i arbeidet med budsjett 2014/ økonomiplan vurderes å avsette årlig min. kr. 1 mill, til denne oppfølgingen og videreføringen. 1 Se Handlingsplan 2014 oppfølging av Strategiplan for læringsutbytte , HSBK-sak PS 14/9: https://www.ullensaker.kommune.no/no/ Hovedmeny/Om-lokalpolitikk/Styre-rad-og-utvalg/Hovedutvalg-for-skolebarnehage-og-kultur/#moter/2014/1895 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT

8 2 SAMMENDRAG 2.1. Statusoversikt indikatorer jfr. Strategiplan for læringsutbytte og styringskortet Under følger en visuell oversikt med resultater for indikatorer definert i Ullensakerskolens styringskort og fra Strategiplan for læringsutbytte sist rullert for perioden Framgang siste års resultat sammenlignet med året før Tilbakegang siste års resultat resultat sammenlignet med året før Siste års resultat på samme nivå som året før Siste års resultat bedre enn nasjonalt nivå 2014/ Styringskortets mål eller akseptert nivå nådd siste års resultat * Evaluering av Ullensakerskolens strategiske mål om å skåre bedre enn nasjonalt nivå 2014 (foreløpig) Elevundersøkelsen/ foreldreundersøkelsen 2013 Ullensakerskolen Strat. mål 2014* Spørsmål Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i alle, de fleste eller mange fag? Det er god arbeidsro i timene helt enig eller litt enig Blir du forstyrret av at andre elever lager bråk og uro i arbeidsøktene? Elevenes rapportering på mobbing 2 ganger eller mer de siste månedene Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærere håndterer mobbing av elevene på en god måte. Foresatte er svært eller noe fornøyd over måten de blir tatt i mot dersom de har behov for kontakt med skolen. Jeg/vi er usikre på hvilke forventninger skolen har til meg/oss når det gjelder samarbeid med skolen (lav verdi er lik godt resultat) 56 % 56 % 59 % 54 % 66 % 62 % 63 % 80 % 52 % 51 % 54 % 100 % 36 % 31 % 32 % 31 % 23 % 25 % 23 % 10 % 11 % 10 % 10 % 9 % 5 % 6 % 5 % 0 % 58 % 62 % 59 % 57 % 63 % 59 % 57 % 80 % 86 % 86 % 87 % 86 % 95 % 34 % 34 % 35 % 32 % 30 % 31 % 31 % 10 % Resultat elev-/ foreldreundersøkelsen: 6 av 7 indikatorer bedret siste år. En av 6 indikatorer på samme nivå som forrige år. 6 av 7 indikatorer på eller bedre enn nasjonalt nivå. Ett mål jfr styringskortet nådd. Digital kompetanse - Ullensakerprøven 8 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013 Ullensakerskolen Nasjonalt Akershus Styringskort Styringskort Prøve Prøve digital kompetanse 2. trinn (høy verdi er godt resultat) 22 % 7 % 12 % 4 % Prøve digital kompetanse 4. trinn (høy verdi er godt resultat) 61 % 31 % 19 % 12 % Prøve digital kompetanse 7. trinn (høy verdi er godt resultat) 74 % 63 % 57 % 31 % Prøve digital kompetanse 9. trinn (høy verdi er godt resultat) 80 % 71 % 59 % 49 % Mål: lav andel under kritisk grense. Sammenligning med med nasjonalt nivå ikke mulig. Resultat digital kompetanse: 4 av 4 indikatorer bedret siste år. Foreløpig ikke mål i styringskortet.

9 Kartleggingsprøver 2. og 3. trinn 2014 Ullensakerskolen Prøve Kartleggingsprøve 2. trinn regning - andel elever under kritisk grense 16 % 13 % 11 % 6 % 21 % 10 % Kartleggingsprøve 3. trinn regning - andel elever under kritisk grense 25 % 23 % 22 % 21 % 15 % 10 % Kartleggingsprøve 2. trinn lesing - andel delprøver under kritisk grense 15 % 12 % 13 % 11 % 11 % 10 % Kartleggingsprøve 3. trinn lesing - andel delprøver under kritisk grense 25 % 18 % 18 % 18 % 16 % 10 % Kartleggingsprøve 3. trinn engelsk lesing - andel elever u/kritisk grense 18 % 15 % 14 % 14 % 15 % Kartleggingsprøve 3. trinn engelsk lytting - andel elever u/kritisk grense 17 % 10 % 11 % 15 % 15 % Mål fra styringskortet 2014: 10 % eller lavere andel under kritisk grense regning og lesing. 15 % eller lavere andel engelsk lesing og lytting. Sammenligning med nasjonalt nivå ikke mulig Resultat kartleggingsprøver: To av 6 indikatorer bedret siste år. To av 6 indikatorer på samme nivå som forrige år. To mål jfr. styringskortet nådd. Nasjonale prøver 2013 Ullensakerskolen Strat. mål 2014* Styringskort Nasjonalt Akershus Styringskort Nasjonal prøve (NP), lav verdi er godt resultat NP regning 5. trinn, andel nivå 1 36 % 38 % 31 % 29 % 27 % 27 % 22 % 20 % NP lesing 5. trinn, andel nivå 1 30 % 31 % 28 % 32 % 28 % 24 % 20 % 20 % NP engelsk 5. trinn, andel nivå 1 31 % 31 % 28 % 33 % 27 % 26 % 21 % 20 % NP regning 8. trinn, andel nivå % 36 % 30 % 35 % 29 % 27 % 24 % 20 % NP lesing 8. trinn, andel nivå % 27 % 27 % 33 % 28 % 26 % 22 % 20 % NP engelsk 8. trinn, andel nivå % 37 % 38 % 35 % 30 % 25 % 20 % NP regning 9. trinn, andel nivå % 26 % 21 % 22 % 18 % 15 % 10 % NP lesing 9. trinn, andel nivå % 19 % 17 % 18 % 18 % 14 % 10 % Nasjonal prøve (NP), høy verdi er godt resultat NP regning 5. trinn, andel nivå 3 21 % 14 % 22 % 19 % 26 % 25 % 30 % 30 % NP lesing 5. trinn, andel nivå 3 18 % 19 % 27 % 32 % 28 % 22 % 26 % 30 % NP engelsk 5. trinn, andel nivå 3 20 % 20 % 21 % 19 % 29 % 25 % 29 % 30 % NP regning 8. trinn, andel nivå % 21 % 26 % 25 % 26 % 32 % 36 % 30 % NP lesing 8. trinn, andel nivå % 33 % 31 % 28 % 31 % 34 % 39 % 30 % NP engelsk 8. trinn, andel nivå % 26 % 23 % 30 % 29 % 34 % 30 % NP regning 9. trinn, andel nivå % 35 % 39 % 41 % 44 % 50 % 50 % NP lesing 9. trinn, andel nivå % 48 % 47 % 44 % 47 % 53 % 50 % Resultat nasjonale prøver: 13 av 16 indikatorer bedret siste år. 4 av 16 strategiske mål nådd. To indikatorer likt med nasjonalt nivå. To mål jfr. styringskortet nådd. Skriftlig eksamen Ullensakerskolen Strat. mål 2014* Nasjonalt Akershus Styringskort Prøve Skriftlig eksamen norsk hovedmål 3,0 3,2 3,0 3,4 3,2 3,5 3,6 3,5 Skriftlig eksamen matematikk 2,9 2,9 3,0 3,0 3,2 3,0 3,2 3,1 Skriftlig eksamen engelsk 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 Skriftlig eksamen norsk sidemål 3,0 2,9 2,8 3,1 3,0 3,1 3,1 3,3 Akseptert nivå jfr. styringskortet 2014: norsk hovedmål 3,4 - engelsk 3,7 - norsk sidemål 3,1 - matematikk 3,0 Resultat skriftlig eksamen: to av fire indikatorer bedret siste år. Ett av fire strategiske mål nådd. Ett mål jfr. styringskortet nådd. KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT

10 3 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE OM ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE Følgende indikatorer er listet under: Antall elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) Lærertetthet (1.-7. trinn og trinn) Gruppestørrelse 2 Særskilt språkopplæring Spesialundervisning 3.1. ANTALL ELEVER OG LÆRERÅRSVERK ANTALL ELEVER Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. ÅRSVERK FOR UNDERVISNINGSPERSONALE Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. MÅL FOR PERIODEN Det forventes fortsatt vekst i elevtallet i årene framover i vedtatt økonomiplan. Veksten er beregnet til 2,5 % per år, og er en nedjustering fra tidligere prognose. Det er de siste årene i årsbudsjettet avsatt midler til kompensasjon for elevveksten. Midlene fordeles skolene etter faktisk vekst i elevtall pr 1. september. VURDERING RESULTAT Elevtallet i kommunen har over flere år hatt sterk økning. Ullensakerskolen har gode systemer for å ta imot dette store antallet nye elever på en positiv måte og inkludere dem i fellesskapet. Ullensakerskolen har hatt en lavere elevvekst med 34 nye elever i 2013 (økning 0,7 %), mens det var 128 nye elever i 2012 (økning 2,9 %), 180 nye elever i 2011 (økning 4,1 %), og 137 (økning 3,3 %) nye elever i Samtidig økte beregnede lærerårsverk fra til 345 (2012) til 352 (2013). Ullensaker kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar » Årsverk for undervisningspersonale 225,9 231,3 263,7 279,6 298,6 309,5 315,8 327,6 345,2 352,9 Ullensaker kommune, skoleeier, Grunnskole 10 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013

11 Elevtallsutvikling Ullensaker kommune skoleårene 2005/ / Diagrammet viser hvordan elevtallsutvikklingen i Ullensaker har steget over de siste 10 år. Årsverk for undervisningspersonale skoleårene 2005/ / Diagrammet viser hvordan årsverk for undervisningsperosnale i Ullensaker har steget over de siste 10 år. KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT

12 3 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE 3.2. LÆRERTETTHET LÆRERTETTHET TRINN Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. LÆRERTETTHET TRINN Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. MÅL FOR PERIODEN Ullensaker kommunes målsetting er å opprettholde lærertettheten gjennom årlig tildeling av elevvekstmidler til skolene i hht ressursfordelingsmodellen. VURDERING RESULTAT Både for ungdomstrinnet og barnetrinnet i Ullensakerskolen er elevgruppene større enn landet for øvrig. Gjennomsnittlig gruppestørrelse pr skole ved GSI-telledato var innenfor det Fylkesmannen i Oslo og Akershus anser som forsvarlig. Ullensaker kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Utvikling lærertetthet siste fem år Ullensaker kommune Lærertetthet trinn 15,1 15,2 15,2 15,4 15,8 Lærertetthet trinn 17,5 18,2 18,4 17,2 15,7 Ullensaker kommune, skoleeier, Grunnskole Gjeldende indikator gjelder gruppestørrelse 1 dvs beregnet gjennomsnitt gruppestørrelse i undervisningen, inkludert spesialundervisning og særskilt norsk. Oversikten viser at gruppestørrelsen i Ullensaker hadde en svak økning på trinn, og en nedgang på trinn sammenlighet med året før. Indikatoren viser at Ullensaker ligger høyere sammenlighet med snittet for landet for øvrig. Indikatoren viser at Ullensaker ligger høyere sammenlighet med snittet for landet for øvrig. 12 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013

13 3.3. GRUPPESTØRRELSE 2 Gruppestørrelse 2 er samlet elevtimetall på trinn fordelt på årstimer til undervisning. I gruppestørrelse 2 er følgende timer ikke inkludert: morsmålsundervisning/ særskilt norskopplæring, finsk, spesialundervisning og særskilt norsk. VURDERING RESULTAT Resultatene viser at ungdomsskolene har hatt størst gruppestørrelse de siste fem år, mens Allergot og Nordby har redusert gruppestørrelsen vesentlig etter å ha fått ekstra lærerressurser skoleåret 2013/14. Blant barneskolene har Døli, Mogreina, Nordkisa og Åreppen minst gruppestørrelse de siste fem år. Vesong ungdomsskole hadde størst gruppestørrelse pr Gruppestørrelse Algarheim 17,6 16,9 18,3 17,9 18,1 Allergot 21,9 21,1 20,6 21,1 18,2 Bakke 16,7 19,2 20,0 21,5 20,1 Borgen 17,8 19,0 17,9 18,2 18,8 Døli 18,1 17,9 15,4 18,0 16,2 Gystadmarka 18,5 19,7 19,2 21,0 20,5 Hovin 19,7 21,1 20,5 18,4 18,9 Jessheim 17,8 18,8 17,3 17,0 18,1 Mogreina 18,2 15,3 16,1 16,4 16,9 Nordby 19,2 20,4 21,0 19,6 17,4 Nordkisa 17,0 18,6 17,5 17,4 16,9 Skogmo 19,1 20,2 20,3 19,8 21,0 Vesong 19,7 21,0 20,5 19,5 22,3 Åreppen 17,6 17,6 16,8 16,8 17,5 Ullensaker 18,6 19,3 18,8 19,0 18,8 Akershus Nasjonalt 16,6 16,9 16,9 16,9 16,8 * Tall ikke tilgjengelig Kilde: GSI Gruppestørrelse 2 i Ullensaker kommune 25,0 20,0 15,0 10,0 5, ,0 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT

14 3 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE 3.4. SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I Ullensaker kommune er det ikke blitt gitt morsmålsopplæring skoleårene 2012/13 og 2013/14, men tospråklig fagopplæring til elever med annet morsmål. Alle tospråklige lærere som er ansatt i Ullensaker kommune er personalmessig tilknyttet Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring. Oversikten viser at andel elever som får slik opplæring jmf. opplæringsloven 2-8 har gått noe ned samlet i Ullensakerskolen fra Andel elever med morsmålsopplæring/ tospråklig fagopplæring Algarheim 4,2 % 2,7 % 0,0 % 3,3 % 0,8 % Allergot 2,6 % 2,4 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % Bakke 0,8 % 2,2 % 2,4 % 1,1 % 2,1 % Borgen 0,0 % 0,7 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % Døli 3,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Gystadmarka 7,4 % 5,1 % 7,0 % 2,3 % 2,5 % Hovin 4,5 % 5,0 % 9,3 % 9,3 % 9,8 % Jessheim 5,1 % 4,9 % 7,3 % 7,5 % 8,4 % Mogreina 4,6 % 1,4 % 3,4 % 1,4 % 3,4 % Nordby 1,4 % 1,1 % 1,2 % 1,9 % 0,7 % Nordkisa 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Skogmo 5,7 % 2,2 % 2,2 % 1,1 % 3,4 % Vesong 0,0 % 0,3 % 3,1 % 0,6 % 0,5 % Åreppen 6,1 % 5,5 % 4,8 % 5,3 % 0,8 % Ullensaker 3,5 % 2,9 % 3,4 % 2,7 % 2,6 % Kilde: GSI Andel elever med morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Algarheim Allergot Bakke Borgen Døli Gystadmarka Hovin Jessheim Mogreina Nordby Nordkisa Skogmo Vesong Åreppen Ullensaker KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013

15 3.5. SPESIALUNDERVISNING Spesialundervisning er undervisning som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet. Eleven får en opplæringssituasjon som går ut over standardbestemmelsene i opplæringsloven, læreplanen eller den vanlige organiseringen av opplæringstilbudet. VURDERING RESULTAT Prosentandelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning ligger lavere i Ullensaker enn i landet for øvrig, som for skoleåret 2013/2014 hadde 8,3 %, mens Ullensaker hadde 6,7 %. Ved fem av 14 skoler har andelen gått noe ned skoleåret 2013/14, mens andelen ved 9 av skolene har gått noe opp. Under ses oversikt siste fem år. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning Algarheim 6,8 7,5 7,1 4,9 2,9 Allergot 6 4,2 5,4 7,6 4,4 Bakke 3,1 2,8 2,4 4 5,6 Borgen 4,3 4,7 3 3,7 4,7 Døli 2,4 3,6 3,6 3,9 5,5 Gystadmarka 2 3,3 2,5 4,1 4 Hovin 3,8 6,4 7,5 8,6 9,4 Jessheim 11,5 11,1 10,9 10,7 11 Mogreina 6,9 8,8 8,7 10,9 11 Nordby ,4 13,7 13,9 Nordkisa 4,8 2,9 4 6,2 6,3 Skogmo 3 2,6 2,6 4,1 2,5 Vesong 5 3,1 4,5 7,1 7,7 Åreppen 3, ,3 4,3 Ullensaker 5,5 5,8 6 6,9 6,7 Akershus Nasjonalt 7,9 8,4 8,6 8,6 8,3 reduksjon siste skoleår økning siste skoleår... Tall ikke tilgjengelig Kilde: GSI KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT

16 4 GJENNOMFØRING OM GJENNOMFØRING Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. MÅL FOR PERIODEN Det er foreløpig ikke fastsatt mål for denne indikatoren, dette vurderes ved rullering av Strategiplan for læringsutbytte , samt styringskort for Ullensakerskolen VURDERING RESULTAT Tabell under viser at 97,7 % av Ullensakerskolens elever gikk over til videregående opplæring høsten etter uteksaminering Dette er en økning på 0,1 % sammenlignet med 2011, og på samme nivå som kommunegruppe 13 og 0,1 % færre enn landet for øvrig. Tall for 2013 kommer høsten 2014 fra Utdanningsdirektoratet. 16 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013

17 4.2. GJENNOMFØRING AV VG1 VURDERING RESULTAT Diagrammet under (Kilde: Puls) viser at elever fra Ullensaker kommune har hatt en økt gjennomføringen av vg1 i 2013, med 83,5 %. Dette er en økning på 0,51 sammenlignet med Årstallet i tabellen viser til det avgangskullet tallene gjelder for, dvs det året de gikk ut av grunnskolen i Ullensaker. KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT

18 5 LÆRINGSMILJØ OM LÆRINGSMILJØ Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere i Norge har obligatorisk gjennomføring av Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn. Ullensaker kommune har obligatorisk gjennomføring av undersøkelsen for alle elever på trinn. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. Våren 2013 endret Utdanningsdirektoratet tidspunkt for obligatorisk gjennomføring av Elevundersøkelsen fra vår til høst. Elevundersøkelsen for 2013 ble derfor gjennomført høsten Den ble deretter lagt fram for Hovedutvalget for skole og barnehage, HSB, februar Elev- og foreldreundersøkelsen vil videre gjennomføres på høsten INDIKATORER LÆRINGSMILJØ JAMFØR ULLENSAKERSKOLENS STYRINGSKORT Ullensakerskolens styringskort framkommer i det årlige Rådmannens budsjettgrunnlag, sist lagt fram i sak 89/13, den Dette siste styringskortet for 2014 ble tilpasset revisjonen av elevundersøkelsen, som ble offisielt gjennomført i tidsrommet (og med utvidet frist fra Utdanningsdirektoratet til den ). Styringskortet for 2014 brukes derfor som resultatmål for elevundersøkelsen Foreldreundersøkelsen 2013 ble også gjennomført høsten 2013, samtidig som styringskortet for 2014 ble vedtatt. I det følgende er disse indikatorene listet: Obligatoriske læringsmiljøindekser fra elevundersøkelsen for tilstandsrapporten Støtte fra lærer Vurdering for læring Læringskultur Mestring Elevdemokrati og medvirkning Mobbing på skolen Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Tilleggsindikatorer, jfr Ullensakerskolens styringskort Resultater samlet på skolenivå, dvs trinn på barnetrinnet og 8. til 10. trinn på ungdomstrinnet: God elevvurdering - elevundersøkelsen Godt læringsmiljø, bråk og uro - elevundersøkelsen Godt læringsmiljø, komme for seint - elevundersøkelsen Godt hjem-skolesamarbeid, håndtering av mobbing - foreldreundersøkelsen Godt hjem-skolesamarbeid, dialog og medvirkning - foreldreundersøkelsen Godt hjem-skolesamarbeid, forventninger - foreldreundersøkelsen OPPSUMMERING De følgende resultatene viser at for 7 av 7 spørsmål er styringskortet ikke nådd. For alle spørsmålene ligger Ullensakerskolen samlet på landsgjennomsnittet. Det er til dels store forskjeller mellom skolene også i denne undersøkelsen. Mange av skolene har oppnådd styringskortet 2012 for spørsmål om mobbing. Resultater for elevundersøkelsen som er prikket, er ikke merket grønt i de tilfellene der styringskortet er nådd. Dette gjelder kun Elevundersøkelsen i denne rapporten. 18 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013

19 5.2. STØTTE FRA LÆRER Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Indeksen sammenfatter følgende spørsmål fra elevundersøkelsen: Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære MÅL FOR PERIODEN Det er foreløpig ikke fastsatt mål for denne indeksen, dette vurderes ved rullering av Strategiplan for læringsutbytte , samt styringskort for Ullensakerskolen Støtte fra lærer (ny) Snitt Algarheim (5.-7. trinn) 4,5 Allergot ( trinn) 4,0 Bakke (5.-7. trinn) 4,5 Borgen (5.-7. trinn) 4,6 Døli (5.-7. trinn) 3,8 Gystadmarka (5.-7. trinn) 4,5 Hovin (5.-7. trinn) 4,4 Jessheim (5.-7. trinn) 4,4 Mogreina (5.-7. trinn) 4,7 Nordby ( trinn) 4,0 Nordkisa (5.-7. trinn) 4,3 Skogmo (5.-7. trinn) 4,5 Vesong ( trinn) 4,0 Åreppen (5.-7. trinn) 4,5 Ullensaker ( trinn) 4,3 Akershus ( trinn) 4,2 Kommunegr. 13 ( trinn) 4,2 Nasjonalt ( trinn) 4,2 Nasjonalt (5. trinn - Vg3) 4,1 Kilde: Rapportportalen (udir.no) Støtte fra lærerne, 7. trinn, Delskår Ullensaker kommune VURDERING RESULTAT Ullensakerskolen samlet ligger noe høyere enn landet for øvrig på 7. trinn og noe lavere på 10. trinn. Totalt sett ( trinn) ligger Ullensaker like over fylkes- og landssnittet. Kommunegruppe 13 Akershus fylke Nasjonalt Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 4,2 4,2 4,2 4,2 Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? 4,4 4,4 4,4 4,4 Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? 4,4 4,3 4,3 4,3 Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg 4,4 4,5 4,4 4,4 god hjelp av lærerne Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære 4,3 4,3 4,3 4,3 Støtte fra lærerne sammenlagt 7. t 4,4 4,3 4,3 4,3 Støtte fra lærerne, 10. trinn, Delskår Ullensaker kommune Kommunegruppe 13 Akershus fylke Nasjonalt Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 3,7 3,8 3,8 3,8 Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? 3, Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? 3, ,9 Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg 3, god hjelp av lærerne Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære 3,7 3,7 3,7 3,7 Støtte fra lærerne sammenlagt 10. t 3,8 3,9 3,9 3,9 Kilde: Skoleporten (udir.no) KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT

20 5 LÆRINGSMILJØ 5.3. VURDERING FOR LÆRING Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Indeksen består av følgende spørsmål: Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes? Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør? Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. MÅL FOR PERIODEN Det er foreløpig ikke fastsatt mål for denne indeksen, dette vurderes ved rullering av Strategiplan for læringsutbytte , samt styringskort for Ullensakerskolen Det er imidlertid fastsatt mål for en av indikatorene, God elevvurdering, som legges frem i kapittel VURDERING RESULTAT Ullensakerskolen samlet ligger på samme nivå som Akershus og landet for øvrig både på 7. og 10. trinn. Totalt sett ( trinn) ligger Ullensaker like over fylkes- og landssnittet. Vurdering for læring, 7. trinn, Delskår Ullensaker kommune Kommunegruppe 13 Akershus fylke Nasjonalt Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår 4,4 4,3 4,4 4,3 dem? Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt 4,2 4,2 4,2 4,2 vurderes? Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 4,1 4,1 4,1 4,1 Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? 3,9 3,9 3,9 3,9 Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli 3,7 3,6 3,6 3,6 bedre i fagene? Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt 3,3 3,5 3,5 3,4 skal vurderes? Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 3,2 3,4 3,4 3,4 Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i 3,8 3,8 3,8 3,8 faget Vurdering for læring sammenlagt 7.t 3,8 3,8 3,9 3,8 Kilde: Skoleporten (udir.no) 20 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013

xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx

xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx vignett Kvalitet i xxx xxx Ullensakerskolen av xxx - tilstandsrapport for grunnskolen 2014-15 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Side 1 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017

Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017 Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017 Ullensakerskolen - grunnskoleni Ullensaker Strategiplan for læringsutbytte i Ullensakerskolen 2014-2017 Innhold 1. Innledning............ 3 1.1. Strategiplanfor

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Kan inneholde data under publiseringsgrense. Innhold Innledning... 4 1. Hva er Tilstandsrapporten... 4 1.1. Deltagelse i KS Skoleeierprogram Den gode skoleeier... 4 1.2. Hamarskolens årshjul for kvalitetsvurdering...

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE 2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN - 2015 Ragnar Olsen 29.09.2015 Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE SKOLEÅRET -2015... 2 INNLEDNING... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2010 PS sak: Utvalg Møtedato 27/11 Komite for liv og lære 04.05.2011 Arkivsak: 11/1991 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens

Detaljer

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest Tilstandsrapport for Grunnskolen i Hammerfest 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest Innhold Forord... 3 1. Innledning... 4 2. System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling... 5 3. Definisjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 62/14 Behandling: 44 representanter tilstede. Knutsen (KrF) fremmet forslag om

Detaljer

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012.

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune Tilstandsrapport Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune oktober 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER... 5 2.1.1 Mål... 5 2.1.2 Evaluering (Skolebasert

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall elever og lærerårsverk...6

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 Algarheim skole vi gjør hverandre gode Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 29 PS sak: Utvalg Møtedato 14/1 Komite for liv og lære 28.4.21 Arkivsak: 1/246 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Vennesla boligstiftelse forslag til endring av vedtekter

Vennesla boligstiftelse forslag til endring av vedtekter VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Kommunestyret Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 SAKSKART 64/12 11/04469 5 Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 65/12 12/03081

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014.

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. I tillegg er det laget en fullversjon med for de som ønsker å fordype

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Torsdag 17. november, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

FORSKRIFT OM INNTAKSOMRÅDER FOR GRUNNSKOLEN I ULLENSAKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM INNTAKSOMRÅDER FOR GRUNNSKOLEN I ULLENSAKER KOMMUNE Ullensaker kommune FORSKRIFT OM INNTAKSOMRÅDER FOR GRUNNSKOLEN I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre den 10.12.2008 i sak 85/08, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010 Torsdag 16. september, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 April 2015 K-sak 77/15 Innhold Ve 1. Sammendrag... 3 2. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2011-12

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2011-12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla Skoleåret 2011-12 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Lovhjemmel... 3 1.2 Overhalla kommunes system... 4 1.2.1 Gjennomføring 2012... 4 1.3 Kommentar... 5 2 Ressursoversikt...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer