Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016"

Transkript

1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2016 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK)

2 Innhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Lærertetthet Antall elever og lærerårsverk Læringsmiljø Elevundersøkelsen Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Resultater Nasjonale prøver 5. trinn Nasjonale prøver ungdomstrinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon Side 2 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

3 1. Sammendrag På KS sitt kommunebarometeret for 2015, offentliggjort i viser følgende karakterer for grunnskolen i Tana kommune (grunnskole teller 20 % av det samlete kommune barometeret): Kommunens karakterbok 3 siste år. 6=Best. 1=dårligst. Over 3,5: Nærmere de beste enn de svakeste Kommunens De beste i nøkkeltall landet KB 2015 KB 2015 Avgangskarakterer: Snitt grunnskolepoeng siste 3,3 4,2 4,9 4,9 41,6 42,7 4 år (10 % vekt i sektoren) Avgangskarakterer:Snitt grunnskolepoeng siste 4,8 4,9 5,0 4,1 41,0 43,4 år (5 %) Frafall: Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen 5 år, snitt siste 4 år 2,6 2,0 1,0 1, (20 %) Nasjonale prøver (NP) 5. trinn: Snitt siste 4 år ,5 45,4 54,3 (5 %) NP 5. trinn: Andel elever på laveste 3,7 2,6 2,7 3, mestringsnivå, snitt siste 4 år (5 %) NP 8. trinn: Snitt siste 4 år (5 %) 3,2 2,3 1,0 1,0 45,8 53,5 NP 8. trinn: Andel elever på laveste 2,7 1,0 1,0 1, mestringsnivå, snitt siste 4 år (5 %) NP 9. trinn: Snitt siste 4 år (5 %) 4,7 3,8 2,8 1,6 48,6 54,9 NP 9. trinn: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste 4 år (5 %) Utdanning: Andel lærere m/ høyerer utd. Og pedagogisk utd., trinn (10 %) 2,7 2,0 1,6 2, Trivsel: 7. trinn, snitt siste 5 år (5 %) 1,5 2,3 2,0 2, Trivsel: 10. trinn, snitt siste 5 år (5 %) 1,0 1,7 2,3 3, Spesialundervisning: Andel elever med slik 5,4 5,4 5,3 5,1 7,5 5,7 undervisning, snitt siste 5 år (5 %) Leksehjelp: Andel elever trinn som har 4,7 4,9 4,2 3, leksehjelp (5 %) SFO: Andel ansatte i SFO med relevant utdanning 2,1 4,2 2,4 2, (5 %) Hva forteller tallene i kommune barometeret? Nasjonale prøver og grunnskolepoeng er viktigst. Frafallet i videregående skoler er også vektet høyt; det hjelper lite med gode resultater på ungdomsskolen hvis mange ikke fullfører og består eksamen på videregående skole. Tall for trivsel og frafall er ett år gamle ( ). Utviklingen på nasjonale prøver måler kommunens elever mot resten av Skole-Norge for det aktuelle året. Man kan anta at det nasjonale nivået ikke endres vesentlig fra år til år. Andre nøkkeltall som ikke er brukt i barometeret viser at både skolene Side 3 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

4 og gruppene gradvis blir større. Kommunene holder samtidig kostnadene nede; korrigert for kommunal prisstigning falt kostnaden samlet til grunnskolen (målt per innbygger). Avgangskarakterene på 10. trinn har vært godt over middels de siste årene, målt mot resten av Skole-Norge. I fjor var avgangskarakterene midt på treet. Nivået på nasjonale prøver ligger samlet sett langt lavere. Hvorfor er det slik? Frafallet på videregående blant elever fra kommunen er langt over landsgjennomsnittet. For mange kommuner er kanskje frafall en viktigere målestokk enn karakterer i grunnskolen. Det er godt dokumentert at å motarbeide frafall må starte i grunnskolen. Målt mot landet ellers er det få lærere med godkjent utdanning. Er det et praktisk problem, og kan kommunen gjøre noe med det? Andelen elever som får spesialundervisning er lavere enn landsgjennomsnittet (som er 8 prosent). Andelen økte en del i fjor. Andelen som får leksehjelp har falt betydelig. Det kan være fordi den gis på andre trinn, men hadde den ikke effekt på trinn? Andelen ansatte i SFO med relevant utdanning er midt på treet. (Kommune barometer 2015 Endelig analyse av hovedtall) Når det gjelder standpunkt og eksamensresultater i 10. trinn, så er det følgende gjennomsnitts karakter i følgende fag for Tana kommune/ nasjonalt (våren 2015): Norsk hovedmål skriftlig eksamen: 3,0/ 3,4 (Tana kommune/ nasjonalt) Norsk hovedmål standpunkt: 3,8/ 3,8 Matematikk skriftlig eksamen: 2,0/ 2,9 Matematikk standpunkt: 3,4/ 3,5 Engelsk skriftlig eksamen: 2,0/ 3,7 Engelskstandpunkt: 3,9/ 3,9 Alle eksamens resultater er under nasjonal nivå. Alle elever i grunnskolen kommer kun opp i et skriftlig fag til eksamen, så det er ikke godt grunnlag for å sammenligne standpunkt- og eksamenskarakterer. I forhold til nasjonale målenheter Fagresultatene fra Tana har som regel ligget et godt stykke under landssnittet, med unntak av nasjonale prøver i lesing på 5. trinn høsten Resultatene i nasjonale prøver i lesing på ungdomstrinnet har tidligere vært gode. De siste årene har resultaene blitt dårligere. Side 4 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

5 Lokal utviklingstrend På grunn av det lave elevtallet hos oss blir vi lett et offer for tilfeldige svingninger, men ut fra resultatene på nasjonale prøver i regning de siste årene, kan vi på ungdomstrinnet muligens tolke en utvikling mot det verre. Med litt større usikkerhet kan det samme sies om lesing på ungdomstrinnet, mens det for 5.trinn foreløpig ser ut som tilfredstillende resultat. Også i engelsk ligger vi som regel godt under landssnittet, og her er det i tillegg slik at prosentandelen som plasserer seg på høyeste nivå, vanligvis er langt under snittet nasjonalt og på fylkesnivå. På ungdomstrinnet ser det ut som vi i engelsk har en negativ trend. Gjennomføring I følge statistikken ser det ut som om at alle elever hos oss som er ferdig med 10.trinn ikke starter på videregående skole. Kommunen har arbeid med å få alle elever å begynne på videregående skoleløp etter avsluttet 10. trinn. Læringsmiljø Elevundersøkelsen viser at det er lite mobbing på 7.trinn enn både lands- og fylkessnitt, mens det er litt mer mobbing på 10. trinn enn både lands- og fylkessnitt. Når det gjelder vurdering av elevrådsarbeidet scorer skolen i Tana bra. Det samme gjelder karriereveiledning. Det kan også se ut som elevene hos oss føler mer mestring enn de fleste andre. Vurderingen av den faglige veiledningen på 10.trinn er tilfredstillende. Side 5 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

6 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Lærertetthet Lærertetthet trinn og trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet i ordinær undervisning Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt norskopplæring. Side 6 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

7 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Det er ikke overraskende at Tana har større lærertetthet enn de fleste andre kommuner. Dette følger av den skolestruktur vi har med fem 1-10 skoler på 261 elever. Lærertettheten er størst på de minste skolene, dette fordi skolene i følge lov, forskrifter og avtaleverk er sikret et minimum av ressurser uavhengig av elevtall. Selv om vi hos oss også har store lærerressurser til samisk og finsk, har vi på den andre siden mindre innslag av fremmedspråklige elever enn de fleste andre kommuner og dermed mindre lærerressurser til disse Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får Side 7 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

8 denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar Årsverk for undervisningspersonale 49,8 48,2 47,8 47,6 45,1 Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,2 85,4 88,3 94,3 96,0 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn Skoleeiers egenvurdering Elevtallet for grunnskolen i Tana kommune har gått ned over lenger tid. Fra skoleår til skoleår har elevetallet gått ned med 46 elever. I dag, skoleår , er elevtallet 261 i de fem kommunale skolene. Fra høsten 2016 går elevtallet ned til 257 elever. Med de lave fødselskullene de siste årene vil denne utviklingen bare fortsette, og skoleåret 2017/18 vil vi ha 244 elever. Det lave elevtallet gir skolene flere utfordringer da flere og flere trinn må slås sammen til en klasse. På skoler med få elever må for eksempel elever fra ungdomstrinnet og barnetrinnet måtte gå i samme klasse. Fra høsten 2016 er Side 8 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

9 ikke lenger denne utfordringen da ungdomstrinnene i Tana samles på Deanu sámeskuvla og på Tanabru skole For skoleår er det tilsammen 45,1 årsverk for undervisningspersonalet. I følge tabellet har ikke antall årsverk for undervisningspersonalet gått mye ned. Fra skoleår til skoleår er nedgangen på 4,7 årsverk Læringsmiljø Elevundersøkelsen Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. Mobbing på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Andel elever som har opplevd mobbing: 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent). Se eget diagram. Side 9 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

10 Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er positivt og andel som er i prosent. Lokale mål Målet for Tana kommune er å være på samme nivå eller høyere enn nasjonalt når det resultat på elevundersøkelsen. Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 10 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

11 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Elevene i grunnskolen i Tana kommune opplever veldig god emosjonell og faglig støtte fra lærere. Fra en skala fra 1-5 hvor høy verdi er positiv, så er resultatet for elever i 7. trinn i Tana kommune for skoleår på 4,4, mens nasjonal resultat er 4,4. Resultat for 10. trinn for elever i Tana kommune er på 4,1, mens nasjonalt er resultatet på 4,0. Side 11 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

12 Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Dette innbærer at vurdering av prestasjoner, arbeidsprosesser eller oppgaver brukes til å justere egen læring og undervisningsopplegg underveis. Begrepet vurdering av læring brukes om prøver og oppgaver som gir informasjon om kompetanse på et gitt tidspunkt. Vurdering av læring knyttes gjerne til prøver og vurderinger som gis ved avslutningen av et fag, et kurs eller en opplæringsperiode. Det er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til formål å fremme læring. Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 1. Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 2. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. 3. Får råd om hvordan de kan forbedre seg. 4. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Resultatet av vurdering for læring er på grunnlag av elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala er fra 1-5, hvor høy verdi betyr positiv resultat. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Resulatatet for elevene i 7. trinn for skoleår i Tana kommune var på 4,1, mens resulatatet nasjonalt var på 4,0. For elevene i 10. trinn for skoleår i Tana kommune var resultatet på 3,2, og resulatatet nasjonalt var også på 3,2. En positiv læringskultur oppmuntrer til læring. Elever må oppleve at det er lov å prøve og feile, og å gjøre sitt beste på skolen. I enhver klasse vil det utvikle seg normer for hva som er viktig, hvordan man skal forholde seg til medelever og lærere, og hvilken arbeidsinnsats som forventes eller er akseptabel. I klassen som sosialt system skapes det sosiale strukturer og mønstre for samhandling, som har betydning for elevers konsentrasjon, oppmerksomhet og deltakelse. Dette bidrar til at det utvikles en læringskultur i klassen. Læreren leder klassen og vil med sine valg og handlinger ha sterk innvirkning på utviklingen av de normene og verdiene som Side 12 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

13 skaper læringskulturen i klasserommet. Lærerens oppgave er å styre dette sosiale systemet på en måte som fremmer læring, helse og trivsel, og som bidrar til at eleven opplever sosial tilhørighet og trygghet. Å lede læringsaktivitet innebærer å legge til rette for mestringsopplevelser for alle elever i klasserommet. Å være i en situasjon som man ikke mestrer, vil kunne svekke egne forventninger om læring og dermed kunne føre til lav motivasjon. Resultatet av vurdering for læringskultur viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Skala er fra 1-5, hvor høy verdi betyr positiv resultat. Resulatatet for elevene i 7. trinn for skoleår i Tana kommune var på 3,9, mens resulatatet nasjonalt var på 4,1. Resulatatet for elevene i 10. trinn for skoleår i Tana kommune var på 3,6, mens resulatatet nasjonalt var på 3,7. Resultatet var litt dårligerer for kommunen enn nasjonalt. Elever blir motiverte av å mestre. Læreren må ha tydelige positive forventinger til elevenes faglige og sosiale utvikling og støtte dem i læringsarbeidet. Elevenes motivasjon og mestring kan styrke konsentrasjonen om arbeidet og gi mindre sosiale og emosjonelle vansker. Forventningene til elevene må være både høye og realistiske, og læringsaktivitetene må være preget av utfordringer og driv. Resultatet viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala er fra 1-5, hvor høy verdi betyr positiv resultat. Resulatatet for elevene i 7. trinn for skoleår i Tana kommune var på 4,2, mens resulatatet nasjonalt var på 4,1. For elevene i 10. trinn for skoleår i Tana kommune var resultatet på 3,9, og resulatatet nasjonalt var også på 4,0. Elever i 7. trinn i Tana kommune opplever litt mer mestring enn elever nasjonalt, mens for elever i 10. trinn er resultatet omvendt. Elever i skole skal delta i beslutninger som gjelder deres egen læring. Elevene skal også delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og i sin egen faglige og sosiale utvikling. Elevmedvirkning betyr ikke at elevene skal bestemme alt selv, eller at læreren fraskriver seg ansvaret for elevenes læring. Hensikten er blant annet å motivere elever på alle trinn og å bidra til at elevene blir mer bevisst på og engasjert i læringsprosessen og sitt eget læringsmiljø. Side 13 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

14 Resultatet viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. Skala er fra 1-5, hvor høy verdi betyr positiv resultat. Resulatatet for elevene i 7. trinn for skoleår i Tana kommune var på 3,9, mens resulatatet nasjonalt var på 3,8. For elevene i 10. trinn for skoleår i Tana kommune var resultatet på 3,5, og resulatatet nasjonalt var på 3,2. Eleverbåde i 7. og 10. trinn i Tana kommune opplever mer elevdemokrati og medvirning enn elever nasjonalt. Alle barn og unge har rett til et godt læringsmiljø som fremmer deres helse, trivsel og læring. Ingen skal bli utsatt for mobbing. Resultatet forteller om gjennomsnittsverdien for indikatoren mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. Svar mot verdi 1 tyder på lite mobbing i skolen. Resulatatet for elevene i 7. trinn for skoleår i Tana kommune var på 1,0, mens resulatatet nasjonalt var på 1,2. For elevene i 10. trinn for skoleår i Tana kommune var resultatet på 1,3, mens resulatatet nasjonalt var på 1,2. Elever i 7. trinn i Tana kommune opplever mindre mobbing i skolen enn nasjonalt. Når det gjelder elever i 10. trinn, så tyder det på mer mobbing blant elever i Tana kommune enn nasjonalt Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet. Lokale mål Alle elevene i Tana skal oppleve et trygt læringsmiljø, og det skal være nulltoleranse for mobbing. Tana kommune har som ambisjon å score bedre enn landssnittet på elevundersøkelsen når det gjelder mobbing, dette både på 7.- og 10.trinn. Side 14 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

15 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Resulatatet for elevene i 7. trinn for skoleår i Tana kommune er på 0,0, mens resulatatet nasjonalt erpå 4,7. For elevene i 10. trinn for skoleår i Tana kommune er ikke resultatet tilgjengelig, mens resulatatet nasjonalt er på 4,7. Elever i 7. trinn i Tana kommune opplever lite gjentakelse av mobbing i skolen og enn nasjonalt. Når det gjelder elever i 10. trinn, så er det ikke mulig å analysere da resultatet ikke er tilgjenegelig. Side 15 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

16 2.3. Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet Nasjonale prøver 5. trinn Om lesing Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Om regning Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Om engelsk Side 16 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

17 Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Elevene på 5.trinn skal opp på nasjonalt nivå. Side 17 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

18 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 18 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

19 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 19 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

20 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Resultatene i nasjonale prøver lesing i 5. trinn er bra i forhold til nasjonalt og Finnmark fylke. Skolene i Tana kommune må fortsette å arbeide med å fokusere på lesing som grunnleggende ferdighet. Et nøkkelord er tidlig innsatt. Tidlig innsats for elever som ikke oppnår målene i grunnleggende ferdighet i lesing. Det må settes spesielt inn tiltak for elever som har dårlige resultater i kartellingsprøve i lesing og andre tester i lesing. Resultatene i nasjonale prøver regning i 5. trinn er svært dårlige i forhold til nasjonalt og Finnmark fylke. Skolene i Tana kommune må sette inn tiltak for å løfte flere elever fra mestingsnivå 1 til nivå 2/3. Det må settes inn tiltak i grunnleggende ferdighet i regning for elever i trinn. Et nøkkelord er tidlig innsatt. Det må settes inn tiltak for elever som har dårlige resultater i for eksempel kartellingsprøve i regning. Tana skoler må vurderer strategiske implementerte rutiner/tiltak for å forbedre resultater i regning. Side 20 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

21 Tana kommune er med i ungdomstrinn i utvikling med satsingen regning i alle fag (grunnleggende ferdig). I Tana har vi også barnetrinnet med på denne satsingen. 2 av fem skoler har gjennomført prosjektet. 3 skoler starter opp våren Skolene i Tana kommune må være bevisst at nasjonaleprøver i regning gjelder alle fag, ikke bare matematikk faget. Tana kommune håper på å se resultater av denne satsingen tidligst fra høsten Tana kommune har også satset på å videreutdanne lærerer i regning og matematikk. Der tre lærere som har tatt matematikk videreutdanning skoleår 2013/2014, skoleåret 14/15 avslutter 3 lærere med videreutdanning i matematikk. 2 lærere starter opp høsten 2015 med matematikk videreutdanning. Resultatene i nasjonale prøver engelsk i 5. trinn er dårlige i forhold til nasjonalt og Finnmark fylke. Skolene i Tana kommune må sette inn tiltak for å løfte flere elever fra mestingsnivå 1 til nivå 2/3. Det må settes inn tiltak i grunnleggende ferdighet i engelsk for elever i trinn. Et nøkkelord er tidlig innsats og implementert tiltak/rutiner i engelsk Nasjonale prøver ungdomstrinn Om lesing Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Om regning Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at Side 21 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

22 nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Om engelsk Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Elevene skal minimum ligge på nasjonalt nivå eller høyere i nasjonale prøver ungdomstrinn. Side 22 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

23 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 23 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

24 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 24 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

25 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 25 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

26 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Resultatene i nasjonale prøver lesing i 8. trinn er tilfredstillende i forhold til nasjonalt og Finnmark fylke. Skolene i Tana kommune må sette inn tiltak for å løfte elevene som er på lavere mestringsnivå en til høyerer nivå. Det må settes inn tiltak i grunnleggende ferdighet i lesing for elever i trinn. Et nøkkelord er tidlig innsatt. Tidlig innsats for elever som ikke oppnår målene i grunnleggende ferdighet i lesing. Tana skoler må vurderer å utarbeide felles impementerte strategiske rutiner i lesing. Side 26 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

27 Resultatene i nasjonale prøver regning i 8. trinn er dårlige i forhold til nasjonalt. Skolene i Tana kommune må sette inn tiltak for å løfte flere elever fra lavere mestingsnivå til høyerer nivå. Det må settes inn tiltak i grunnleggende ferdighet i regning for elever i trinn. Et nøkkelord er tidlig innsatt. Det må settes inn tiltak for elever som har dårlige resultater i for eksempel kartellingsprøve i regning, andre tester/ prøver i regning. Tana skoler må vurderer strategiske implementerte rutiner/tiltak for grunnleggende ferdighet i regning. Tana kommune er med i ungdomstrinn i utvikling med satsingen regning i alle fag. 2 av fem skoler har gjennomført prosjektet. 3 skoler starter opp våren Skolene i Tana kommune må være bevisst at nasjonaleprøver i regning gjelder alle fag, ikke bare matematikk faget. Tana kommune håper på å se resultater av denne satsingen tidligst fra høsten Resultatene i nasjonale prøver engelsk i 8. trinn er tilfredsstillende i forhold til nasjonalt. Skolene i Tana kommune må sette inn tiltak for å løfte flere elever til høyerer mestingsnivå. Det må settes inn tiltak i grunnleggende ferdighet i engelsk for elever i trinn. Et nøkkelord er tidlig innsatt. Tana skoler må vurderer strategiske implementerte rutiner/tiltak i engelsk Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Lokale mål Elevenes standpunktkarakterer og karakterer i eksamen skal ligge på nasjonalt nivå eller høyere. Side 27 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

28 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Standpunktkarakterene i fagene norsk, matematikk og engelsk i Tana er er på nivå med nasjonalt nivå, mens eksamenskarakterer i de fagene i Tana er endel lavere enn nasjonalt. I og med at det er stort sprik, så må dette undersøkes nærmere. En sak er å se på vurderingenrutinene for standpunktkarakter kontra vurdering av eksamens karakterene. Side 28 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

29 Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Lokale mål Grunnskolepoeng skal ligge på nasjonalt nivå eller høyere. Side 29 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

30 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Skoleeiers egenvurdering Grunnskolepoeng i Tana er generelt bedre enn nasjonalt. I og med at eksamenskarakterene er mye dårligere enn nasjonalt, så må vi gjennomgå karakter vurderingen i Tana kommune Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i Side 30 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

31 arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Lokale mål Målet for Tana kommune er at alle elever skal begynne i videregående skole samme år som de avslutter grunnskole. Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode 2014 Grunnskole Indikator og nøkkeltall Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier Kommunegruppe 06 Finnmark Nasjonalt fylke Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole 91,2 97,5 98,0 Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, , Alle trinn, Begge kjønn Skoleeiers egenvurdering Det er viktig i dagens samfunn at elever tar utdannelse etter grunnskole. Studierådgivere i grunnskolen gjør en viktig arbeid med å veilede elever i grunnskolen til utdanningsløp som passer hver enkel elev. Skolene må fortsette med det viktige arbeidet og fokuserer at elever skal velge utdanningsløp etter interesse. 3. System for oppfølging (internkontroll) Kommunen som skoleeier skal til enhver tid ha oversikt over virksomheten i sine skoler, drive systematisk oppfølgingsarbeid og bidra gjennom kompetent ledelse aktivt til å utvikle skolene i takt med samfunnets behov og endrede krav. Dette kommer til uttrykk i Opplæringslovens Skoleeier er gjennom Opplæringslovens pålagt å sikre at kravene i opplæringsloven blir fulgt. Side 31 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

32 pålagt å ha et forsvarlig system for vurdering av om opplæringsloven blir fulgt. pålagt å følge opp vurderingene og utvikle kvaliteten på opplæringen. Med bakgrunn i dette er det etablert rutine for oppfølging av skolene. Rektorer og kommunalsjef for oppvekst har måndelig møter. På møtene skal rektorene møte administrativt skoleeiernivå for en gjennomgang av de tiltak skolene har satt i verk gjennom egen strategisk plan (handlingsplan). For Tana skolene er det vedtatt en handlingsplan for skoler i Tana for med tre utviklingsområder; Læringsmiljø og lærings-kultur, regning i alle fag og vurdering for læring og lokalt lære-planarbeid. Hver skole utarbeider egen handlingsplan med tiltak tilpasset skolen for på grunnlag av politisk vedtatt handlingsplan for skoler i Tana for Handlingsplan (strategiplan) for skoler i Tana Skolene må gjøre rede for om- og hvordan tiltakene har virket, om valgte tiltak er riktig eller om det er nødvendig å gjøre endringer eller justeringer. Dette skal sikre at skolene er bevisst eget ståsted og arbeider målrettet mot de utviklingsområdene som peker seg ut som viktigst. Administartiv skoleeier rapporterer politisk skoleeier om arbeidet med de tiltak skolene har satt i verk gjennom egen strategisk plan. Erfaring og kunnskap som hentes ut gjennom administrativ skoleeieres oppfølging av den enkelte skole skal gjenspeiles i årlig tilstandsrapport til kommunestyret. Hvordan skolene arbeider mot målsettingene slik de er formulert handlingsplan, skal komme fram i tilstandsrapporten. Slik får skoleeier kunnskap om skolen og mulighet til å gjøre endringer i det langsiktige perspektivet slik det er formulert i nevnte plan. Dialog gjennom hele skoleorganisasjonen er viktig for å utvikle skolen - dialog mellom politisk og administrativ skoleeier, mellom administrativ skoleeier og skolelederne og mellom skoleleder og klasseleder. Side 32 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

33 4. Konklusjon Tilstandsrapporten viser at det er utfordringer i Tana skolen på flere av de områdene som det rapporteres på. På grunnlag av resultatene fra elevundersøkelsen, nasjonaleprøver, grunnskolepoen og eksamenskarakterer utarbeides det tre årig handlingsplan for skoler i Tana ( ) på grunnlag av vedtatt handlingsplan for skoler i Tana Handlingsplanen skal gjelde for årene For de tre kommende årene fokuseres på tre utviklingsområder. De tre utviklingsområdene er: 1. Læringsmiljø og læringskultur 2. Regning i alle fag 3. Vurdering for læring og lokalt lærerplanarbeid I handlingsplanen beskrives resultatmål, prioriterte tiltak, når utføres hva, ansvarlig for tiltakene og dokumentasjon av enringene. Hver enkel skole utarbeider beskrivende utviklingsplan for følgende tre år ( ) med ovenfor nevnte utviklingsområder. Skolenes utviklingsplan framlegges som referatsak til Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur. Utgangspunket er følgende handlingsplan for skoler i Tana som ble vedtatt i kommunestyret : Handlingsplan for skoler i Tana Utviklingsom Prioriterte tiltak Når Resultatmål råder Lærings miljø og læringskultur Høyere grad av trivsel (forbedring fra tidligere skoleår) Høyere grad av motivasjon (forbedring fra tidligere skoleår) Elevene opplever undervisning en som meningsfull Gode relasjoner mellom lærere og Trivselsledere, aktiviteter i friminutt Hele året Positivt miljø inne; f.eks: felles juleverksted på tvers av trinn Positive tiltak hjem-skole, fritid, Hele året foreldrestyrt aktivitet (idrett, hobby) Valgfag på tvers i kommunen Ledere og lærere får etterutdanning i relasjonskompe- Hele året Regionalt nettverk Ansvarlig Kommunalsjef Skoleleder Lærere Lærere FAU Skoleledere Lærere Kommunalsjef, Skoleleder Skoleleder Dokumentasjon av endring Elevundersøkelsen (Utvide valg av spørsmål) Egne undersøkelser på skolene i Tana: vennskap, relasjon til lærere, samarbeidskultur, relevant/meningsfull, praktisk og variert skole Ståstedsundersøkelsen Side 33 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

34 Regning i alle fag elever og mellom elever. Elevene har venner på skolen. Elevene har noen å samarbeide med Bedre læringsresultater i regning og matematikk (forbedring fra tidligere skoleår) Vurdering for av moti- Høyere grad læring vasjon for læring og lokalt (forbedring læreplan fra tidligere -arbeid skoleår) tanse og relasjonsledelse. Planleggings dag for lærere Elevene opplever at de samarbeider Hele året godt med oppgaver i alle fag Oppgaver i regning innenfor de ulike fag, på fagenes premisser Tverrfaglige opplegg knyttet til regning Uteskole og turer med vekt på faglig og sosial læring utenfor klasserommet. Flere lærere tar videreutdanning i matematikk Arbeid med vurdering for læring i utviklingstiden blant lærere. Sensoropplæring: Bedre faglige motiverer for at resultater lærerne skal ønske å være sensorer Fellestid på skolene Felles planlegging av timer på ulike arenaer. Fellestid på skolene, felles planlegging av undervisning gjennom vurdering i fag og lokalt læreplanarbeid Lærere Skoleleder Lærere Skoleledere Lærere Nasjonale prøver i regning Eksamenskarakterer i matematikk Elevundersøkelsen (Utvide m/spørsmål om vurdering, motivasjon og læringskultur) Nasjonale prøver Eksamensresultater Det er utarbeidet rutine for oppfølging og tilbakemelding til administartiv- og politisk skoleeier fra hver enkel skole. Fram til 2019 bindes vesentlig kapasitet på skolene til arbeid med innenfor de tre utviklingsområdene ut i fra tilstansrapporten. Side 34 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune april 2016

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 21.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 12.04.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana rådhus Dato: 05.10.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Geir Tvare

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Geir Tvare Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: B08 Arkivsaksnr: 2012/2612-1 Saksbehandler: Geir Tvare Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 21.03.2013 Tilstandsrapport for skolene i Tana

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 T Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 Onsdag 4. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn Innhold Elever og undervisningspersonale...3 Antall elever og lærerårsverk...3 Lærertetthet...4

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper,

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen 2014-2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: LE-Komite for oppvekst og kultur Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus, Formannskapssalen/Kursrommet Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for Fredag 31. august, 2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for 2011-2012 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

2016/2017 Farsundskolen

2016/2017 Farsundskolen TILSTANDSRAPPORT 2016/2017 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2011 1. Forord Kommunestyret vedtok følgende ved siste rullering av handlingsprogrammet under handlingsområde D: Grunnskole Tiltak og strategier

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Fredag 5. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2015 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen 2015...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trysil 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trysil 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trysil 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Onsdag 25. februar, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Fredag 5. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall elever og lærerårsverk...6

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/ Ås kommune Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02223-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: 1 Elevundersøkelsen

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for kvalitet i lierskolen - skoleåret

Tilstandsrapport for kvalitet i lierskolen - skoleåret Tilstandsrapport for kvalitet i lierskolen - skoleåret 2016-2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer