INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 213

2 INNHOLD Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall Hovedtall 4 Konsernstruktur 8 Her er Agder Energi 9 Kort om Agder Energi 1 Virksomhetsbeskrivelse 11 Viktige begivenheter 12 Konsernsjefens side 13 Områdene er linket tilbakepilen nede på sidene tar deg til forrige visningsvindu

3 Otra Kraft, hvor Agder Energi har en eierandel på 68,6 prosent, bygger ut Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk i Bykle i Setesdal. I Sarvsjuvet bygges en 5 meter høy dam. Prosjektet vil øke kraftproduksjonen med 175 GWh, som tilsvarer strømforbruket til 9 eneboliger. AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT 213 3

4 HOVEDTALL RESULTAT % Mill. kr EBITDA 212 Driftsresultat 211 Årsresultat EBITDAmargin 211 Egenkapitalavkastning Avkastning sysselsatt kapital etter skatt Def FRA RESULTATREGNSKAPET Driftsinntekter mill. kr EBITDA 1 mill. kr Driftsresultat mill. kr Resultat før skatt mill. kr Årsresultat mill. kr POSTER EKSLUDERT FRA UNDERLIGGENDE DRIFT Urealiserte verdiendringer energikontrakter mill. kr Urealiserte verdiendringer valuta og rentekontrakter mill. kr Vesentlige engangsposter og resultat fra ikke videreført virksomhet mill. kr UNDERLIGGENDE DRIFT EBITDA mill. kr Driftsresultat mill. kr Resultat før skatt mill. kr Årsresultat mill. kr BALANSE Totalkapital mill. kr Egenkapital mill. kr Rentebærende gjeld mill. kr Sysselsatt kapital 2 mill. kr Frie likviditetsreserver 3 mill. kr Netto rentebærende gjeld 4 mill. kr Forfall rentebærende gjeld neste 12 måneder mill. kr Bankinnskudd, eksklusive bundne midler mill. kr KONTANTSTRØM Netto kontantstrøm fra driften mill. kr Betalt utbytte mill. kr Vedlikeholdsinvesteringer mill. kr Ekspansjonsinvesteringer mill. kr Netto endring utlån til tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet mill. kr Kjøp av aksjer/andeler mill. kr AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT 213 4

5 BALANSE Egenkapital Rentebærende gjeld Sysselsatt kapital Totalkapital Def FINANSIERINGSSTØRRELSER Funds from operations (FFO) 5 mill. kr FFO/Netto rentebærende gjeld % 21,6 2, 19,8 23,4 27,8 Netto rentebærende gjeld/ebitda underliggende 3,3 3,7 3,6 3,4 2,2 FFO rentedekningsgrad 6 5,3 4,6 4,1 5,4 6,1 Egenkapitalandel 7 % 26,1 25,6 21,9 2,9 25,5 NØKKELTALL EBITDA margin 8 % 28,7 25,5 27,2 21,9 32,5 EBITDA margin, underliggende % 24,5 22,7 19,8 23,3 31,9 Avkastning sysselsatt kapital før skatt 9 % 17,2 17,6 23,3 16,1 33,6 Avkastning sysselsatt kapital etter skatt 1 % 9,2 11,8 12,9 9,4 2,2 Egenkapitalavkastning etter skatt 11 % 2,7 28,8 34,2 2,8 47,4 VANNKRAFT EBITDA underliggende mill. kr Faktisk produksjon 12 GWh Normalårsproduksjon 12 GWh Magasinbeholdning pr GWh Magasinkapasitet GWh Gjennomsnittlig spotpris øre/kwh 29, 21,8 36, 4,7 29,5 Oppnådd kraftpris øre/kwh 29, 26,3 3, 33,7 35,3 Produksjonskostnad/kWh øre/kwh 9,1 8,7 8,3 8,3 7,7 NETT EBITDA underliggende mill. kr Antall nettkunder Levert energi GWh Nettkapital (NVEkapital) 13 mill. kr KILE kostnad 14 mill. kr AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT 213 5

6 HOVEDTALL Def STRØMSALG EBITDA underliggende mill. kr EBITDA margin % 2,6 1,8 1,7 1,9 2,2 Antall privatkunder Strømsalg GWh ENTREPRENØR EBITDA underliggende mill. kr EBITDA margin %,1 2, 2,8 2,8 5,1 Andel intern omsetning % 15,8 15,2 16,5 22,8 21,4 Ordrereserve mill. kr FJERNVARME EBITDA underliggende mill. kr Levert fjernvarme GWh Salgspris energi Øre/kWh Dekningsbidrag Øre/kWh Fornybarandel % MEDARBEIDERE, HELSE OG SIKKERHET Antall faste og midlertidige ansatte pr Antall faste og midlertidige årsverk pr Sykefravær % 3,6 3,9 4,7 4,5 4,4 Skader (H1) med fravær pr. mill. arbeidstimer 3,9 6,8 7,9 5,1 5,6 Skader (H2) med og uten fravær pr. mill. arbeidstimer 11,2 12,9 16,2 16,2 12,8 DEFINISJONER 1. Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger 2. Egenkapital + rentebærende gjeld 3. Bankinnskudd samt ubenyttede kredittrammer. Eksklusive bundne midler 9. (Driftsresultat + finansinntekter)/gjennomsnittlig sysselsatt kapital 1. (Årsresultat + rentekostnader etter skatt)/gjennomsnittlig sysselsatt kapital 4. Rentebærende gjeld frie likvider 11. Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital 5. EBITDA underliggende + utbytte fra TS og FKV Alle produksjonstall er før pumping og tap finansinntekter betalbar skatt 6. FFO/rentekostnader 13. Avkastningsgrunnlag for beregning av inntektsrammen. Fastsatt av NVE 7. Egenkapital/totalkapital 14. Justering av inntektsrammen for ikke levert energi 8. EBITDA/driftsinntekter 15. Kunder i massemarkedet AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT 213 6

7 På oppdrag for Agder Energi Nett har Otera bygget ny 132 kvlinje fra Fjære i Grimstad til Moen i Lillesand. Den erstatter en eldre 66 kvlinje og bedrer forsyningssikkerheten for kunder i Grimstad, Lillesand og Birkenes. AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT 213 7

8 KONSERNSTRUKTUR KONSERNSJEF Tom Nysted ØKONOMI, FINANS OG RISIKO Pernille K. Gulowsen ORGANISASJON OG FELLESTJENESTER Frank Håland SAMFUNN OG KONSERNUTVIKLING Unni Farestveit VANNKRAFT KRAFTFORVALTNING MARKED NETT Jan T. Tønnessen Edvard Lauen Hans Jakob Epland Svein Are Folgerø AE VANNKRAFT AS AE KRAFTFORVALTNING AS Jan T. Tønnessen Edvard Lauen OTERA AS AE NETT AS Svein Are Folgerø LOS AS Sentrale stabs og fellestjenester AE VARME AS Resultatområder Datterselskap KONSERNLEDELSEN Tom Nysted Unni Farestveit Pernille Kring Gulowsen Frank Håland Jan T. Tønnessen Edvard Lauen Svein Are Folgerø Hans Jakob Epland AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT 213 8

9 HER ER AGDER ENERGI Kraftstasjon Frammøteplass/kontor Fjernvarme/kjøling Bergen Vindmøllepark Vannkraftverk under bygging Oslo Stockholm Gøteborg Malmø Holen Skarg Brussel Valle Finndøla Brokke Rysstad Zürich Hekni Dynjanfoss Berlifoss Jørundland Hovatn Logna Kuli Tonstad Osen Nisserdam Tjønnefoss Høgefoss Longerak RISØR Smeland Finså Holt Evje Uleberg Skjerka Lislevatn Håverstad Evenstad Hanefoss Stoa Iveland 2 Iveland Kvinesdal ARENDAL Nomeland Trøngsla FLEKKEFJORD Rygene Fjære Steinsfoss Hunsfoss Høylandsfoss Færåsen Laudal LILLESAND Tryland LYNGDAL Kvavik GRIMSTAD KRISTIANSAND FARSUND Fjeldskår Lindesnes MANDAL AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT 213 9

10 KORT OM AGDER ENERGI Agder Energi foredler og forvalter naturlig, fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vann og vind er evigvarende naturressurser, og er grunnlaget for at Agder Energi gjennom sin virksomhet skaper verdier for eiere, ansatte og samfunnet. For Sørlandet skaper Agder Energi betydelige ringvirkninger gjennom innkjøp av varer og tjenester i regionen, samt årlig utbytte, skatter og avgifter til eierkommunene. Agder Energi eies av de 3 kommunene på Agder (54,5 %) og Statkraft Industrial Holding AS (45,5 %). Agder Energi er en betydelig kompetansebedrift og arbeidsgiver. Konsernet har rundt 1 5 ansatte, først og fremst i Agderfylkene, men også på Øst og Vestlandet, samt i Sverige. Hovedkontoret er i Kristiansand. Markedsselskapet LOS er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje største kraftleverandør totalt. Målt i vannkraftproduksjon er Agder Energi landets fjerde største energikon sern. Årlig produserer konsernets 47 helog deleide kraftverk rundt 7,7 TWh fornybar energi. Konsernet har betydelige vindkraftinteresser gjennom selskapene Statkraft Agder Energi Vind og Bjerkreim Vind. Disse selskapene har planer for bygging av vindparker flere steder i landet. Otera er med 7 ansatte blant Norges største entreprenører innen elektrisk infrastruktur. Selskapet har også virksomhet i Sverige. Agder Energi Varme har fjernvarmeanlegg blant annet i Kristiansand, Arendal og Grimstad. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for regional og fordelingsnettet i begge Agderfylkene, til sammen 2 6 kilometer linjer. Selskapet har 188 nettkunder. VISJON OG VERDIER Visjonen til Agder Energi er å bli et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Dette innebærer at virksomheten er langsiktig og industriell. I tillegg betyr det at konsernet er regionalt og nasjonalt forankret, med internasjonale perspektiver. Konsernets verdier er definert som nærhet, troverdighet, handlekraft og nytenkning: Agder Energi har nærhet til kundene og regionen. Agder Energi er troverdig ved å holde løftene sine, eksternt og internt. Agder Energi skal vise handlekraft gjennom å ha en bevisst strategi og sikre gjennomføringsevne som skaper resultater. Agder Energi skal stimulere til nytenkning og kreativitet for at de ansatte skal bli dyktigere, mer effektive og bidra til vekst og utvikling av konsernet. AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT 213 1

11 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Agder Energi er organisert i fire resultatområder som gjenspeiler konsernets kjernevirksomhet og verdiskaping: Vannkraft, kraftforvaltning, nett og marked. Morselskapet, Agder Energi AS, består av strategiske staber og sentraliserte fellestjenester. Resultatområdene og stabsenhetene i morselskapet blir ledet av konserndirektører, som sammen med konsernsjefen utgjør konsernledelsen. Vannkraft Resultatområdet vannkraft har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets hel og deleide vannkraftanlegg. Den største verdidriveren for virksomheten er tilgjengelighet i produksjonsanlegg. Dette omfatter teknisk oppetid for kraftanleggene, nyttbart volum gjennom konsesjonsvilkår og ny produksjon gjennom reinvesteringer og nye konsesjoner. til konsernets kraftproduksjon. Resultater skapes gjennom fysisk disponering av vannressursene og finansiell styring av markedsrisiko, basert på hydrologi, værdata og markedsinformasjon. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Kraftforvaltning AS, på vegne av Agder Energi Vannkraft AS. Resultatområdet har også ansvar for konsernets tradingporteføljer. Nett Resultatområdet nett opererer innen monopolvirksomhet, og skal ivareta samfunnsansvaret knyttet til forsyningsplikt av elektrisk energi. Inntektsrammen s ettes av myndighetene, så det er effektiv drift kombinert med god forvaltning av strømnettet som er resultatområdets verdidrivere. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Vannkraft AS. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Nett AS, og har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av regional og distribusjonsnettet i Agder. Kraftforvaltning Resultatområdet kraftforvaltning har ansvar for å maksimere resultatet knyttet Marked Resultatområdet marked består av tre datterselskap; entreprenøren Otera AS, sluttbrukerleverandøren LOS AS og f jernvarmeleverandøren Agder Energi Varme AS. Otera AS er blant landets største entreprenører innen elektrisk infrastruktur. Resultatene skapes gjennom god og effektiv prosjektgjennomføring. LOS AS er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje største kraftleverandør totalt. LOS skaper verdier gjennom marginen selskapet genererer ved salg av strøm kombinert med en kostnadseffektiv driftsmodell. Agder Energi Varme AS leverer fjern varme og fjernkjøling på Agder. Selskapet skaper verdier gjennom å etablere infrastruktur for å p rodusere og distribuere vannbåren varme og kjøling til bygg. Produksjonen er basert på s pillvarme og fornybare energikilder. Mål og resultater Mål og resultater for resultatområdene er omtalt i styrets beretning og Note 1 Segmentinformasjon i regnskapet for Agder Energi konsern. Silje Stallemo t.v. AnneChristine Lykke og Kim Iversen på jobb i LOS kundesenter. AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT

12 VIKTIGE BEGIVENHETER I 213 Øker eierandel i vindselskap Agder Energi har i april overdratt aksjene i Dalane Vind til Dalane energi. Oppgjøret skjedde i form av aksjer i Bjerkreim Vind. Agder Energi økte med dette sin eierandel i Bjerkreim Vind. Geitfjellet. Samlet årsproduksjon fra de fire vindparkene vil kunne bli inntil 1,7 TWh, som tilsvarer strømforbruket til nærmere 1 husstander. Statkraft Agder Energi Vind eies av Statkraft (62 %) og Agder Energi (38 %). Satser på lærlinger For å sikre fremtidens behov for kompetanse, har Otera i flere år systematisk satset på å ta inn lærlinger. Høsten 213 har selskapet tatt inn i underkant av 3 nye lærlinger. Leverer strøm til OBOS LOS inngikk i mars en avtale om leveranse av strøm til OBOS. Avtalen gir LOS totalansvar for rådgivning, forvaltning og fysisk leveranse av om lag 34 GWh pr. år. Strategisk industrisamarbeid Hydro Energi og Agder Energi signerte i september en intensjonsavtale om å etablere et felles selskap som skal drive og videreutvikle kraftanlegg i Otravassdraget. En forutsetning for intensjonsavtalen er blant annet at industrikonsesjonsloven endres slik at private aktører kan eie kraftanlegg gjennom et ansvarlig selskap. Nye dammer i Åseral Agder Energi Vannkraft fikk i desember konsesjon for bygging av nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune. Dammene vil gi større magasinkapasitet og større fallhøyde for vannet til Skjerka kraftstasjon. Utvider Iveland kraftverk Utvidelsen av Iveland kraftverk ble vedtatt i mai og arbeidet startet i juni. Ferdigstillelse er planlagt sommeren 216. Iveland 2 vil øke produksjonen med 15 GWh, tilsvarende forbruket til 7 5 husstander. Totale investeringer er beregnet til rundt 75 millioner kroner. Skal bygge Lislevatn kraftverk Konsernet besluttet i mai å bygge Lislevatn kraftverk i Evje og Hornnes kommune. Installert effekt blir 4,2 MW. Det vil gi en årsproduksjon på ca. 19 GWh, tilsvarende forbruket til nærmere 1 husstander. Planlagt byggetid er rundt to år og prosjektet er beregnet å koste ca. 7 millioner kroner. Konsesjoner til vindparker Olje og energidepartementet ga i a ugust Statkraft Agder Energi Vind endelig konsesjon til vindparkene Storheia, Kvenndalsfjellet, Svarthammaren og Øker strømproduksjonen Norges vassdrags og energidirektorat ga i oktober konsesjon til bygging av nytt Frøytlandsfoss kraftverk og utvidelse av Høylandsfoss kraftverk i Kvinesdal kommune i VestAgder. Prosjektene vil øke produksjonen med 14,3 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 7 husstander. Styrker strømforsyningen i Kristiansand Agder Energi Nett har styrket strøm forsyningen og sikret reserveforsyningen til Kristiansand betydelig. Prosjektet har inkludert oppgraderinger i, og i tilknytning til, flere nettanlegg. Tre transformatorstasjoner har vært gjennom store ombygginger og tilpasninger. Større kapasitet i nettet Agder Energi Nett fikk i desember konsesjon for å bygge Honna transformatorstasjon og fornye regionalnettlinja fra Skjerka til Logna i Åseral. P rosjektene er viktige for å styrke forsyningssikkerheten og for å kunne knytte ny kraft produksjon til nettet. Styrker nettet i vest Agder Energi Nett fikk i desember konsesjon til å bygge ny høyspentlinje mellom Øye i Kvinesdal og Austadvika i Flekkefjord. Høyspentlinjen vil bedre leveringspåliteligheten og åpne opp for tilknytning av ny produksjon av fornybar energi fra vind og småkraftanlegg. AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT

13 KREVENDE PRISBILDE, OFFENSIV TILNÆRMING kraftressurser i Otravassdraget. Målet med denne a vtalen er større vannkraftproduksjon og en sterkere posisjon i kraftmarkedet. Agder Energi har lagt nok et offensivt år bak seg. Til tross for et lavt prisnivå på kraft, leverer s elskapet et resultat på nivå med de b este i b ransjen. Resultatet, etter en samlet skatt på 49,9 posent av overskuddet, ble på 845 millioner kroner. Det er en prestasjon de ansatte og eierne i selskapet kan være stolte av. Agder Energi er engasjert i omfattende utbyggingsprosjekter innen vannkraft og vindkraft, og investerte i 213 over 1,3 milliarder kroner, primært i vannkraft og nett. Vi inngikk i fjor også en intensjonsavtale med Hydro Energi om et strategisk industrisamarbeid med utgangspunkt i de to selskapenes vann 214 er et år med spennende muligheter. Det er økende oppmerksomhet i det politiske landskapet om den fornybare energibransjen. Regjeringen har startet arbeidet med en helhetlig klima og energimelding, den har lovet å skape rom for flere aktører innen eierskap og drift av mellomlandskabler, og det er stor interesse for synspunkter og informasjon om bransjens rammevilkår og framtidsutsikter. Agder Energi har en god dialog med politikere og myndigheter. Vi ønsker å være en tydelig stemme fra bransjen i saker som etter vår oppfatning er strategisk viktige. I vår dialog med p olitikere og andre meningsbærere legger vi stor vekt også på den økonomiske verdiskaping den fornybare energibransjen i Norge står for, den største industrielle verdiskapingen i fastlandsnorge. Skal bransjen ivareta sin samfunnsrolle som en garantist for et kraftsystem som u tvikler seg i tråd med samfunnets behov, må denne verdiskapingen vernes og videreutvikles. Mye tyder på at vi i flere år framover vil stå overfor et krevende prisbilde, samtidig som investeringsoppgavene i bransjen øker kraftig. På selskapsnivå må vi møte dette med enda større krav til oss selv om løpende effektivisering av d riften og rasjonelle industriløsninger. E ndringer i Europa, og spesielt i Tyskland, påvirker oss i stor grad. Et e uropeisk skifte fra fossil til forny bar energi, skaper både muligheter og utfordringer for alle norske kraft selskaper. På strategisk nivå er behovet for restrukturering overmodent, vi har fortsatt om lag 33 kraftselskaper i Norge. Denne bransjestrukturen er ikke robust nok til å håndtere de store investerings og kompetansekravene framover. Derfor er det behov for en tredje runde med restrukturering, der de viktigste byggesteinene er de vertikalt integrerte konsernene som ble etablert i forrige runde. Da får vi enheter som er robuste nok til å håndtere større investeringsoppgaver og kompetansekrav, en bedret konkurransesituasjon og samtidig en bærekraftig utbyttepolitikk. Tom Nysted Konsernsjef AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT

14 AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT

15 INNHOLD Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall Samsvarserklæring for eierstyring og selskapsledelse 16 Styringsstruktur 18 Samfunnsansvar 21 Årsberetning 24 Erklæring fra styret 32 Agder Energi konsern Resultatregnskap 36 Totalresultat 37 Oppstilling av finansiell stilling 38 Kontantstrømoppstilling 39 Egenkapitaloppstilling 4 Regnskapsprinsipper 42 Noter 5 Agder Energi AS Resultatregnskap 94 Balanse 95 Kontantstrømoppstilling 96 Regnskapsprinsipper 97 Noter 99 Revisjonsberetning 11 Områdene er linket tilbakepilen nede på sidene tar deg til forrige visningsvindu AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT

16 SAMSVARSERKLÆRING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Samsvarserklæring (Statement of compliance) Agder Energi har valgt å følge anbefalingene for eierstyring og selskapsledelse slik de er utformet gjennom Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), utgave 23. oktober 212, med beriktigelse 21. desember 212. Agder Energi er ikke et børsnotert selskap, og dermed er ikke anbefalingene i NUES obligatoriske for selskapet. Agder Energi benytter likevel NUES ved at anbefalingene er implementert i konsernet i den grad de er vurdert formålstjenlige ut fra Agder Energis virksomhet og eierstruktur. Nedenfor er gitt en fremstilling av i hvilken grad og hvordan Agder Energi har valgt å følge anbefalingene. Framstillingen følger inndelingen og emnene i anbefalingen. Etiske retningslinjer Sammen med konsernets verdier danner vedtatte etiske retningslinjer grunnlaget og rammene for virksomheten. Målgruppen er alle ansatte, medlemmer av styret i Agder Energi og konsernets datterselskaper, og andre som opptrer på vegne av Agder Energi. Etikk er en integrert del av forretningsvirksomheten og den helhetlige risikostyringen. Agder Energi krever at alle som opptrer på konsernets vegne holder en høy etisk standard, og holder en åpen dialog om etiske spørsmål både internt og eksternt. Det forventes også at samarbeidspartnere har etiske standarder som er forenlige med konsernets. Konsernet ivaretar organisasjonens og de ansattes evne til å følge vedtatte etiske retningslinjer gjennom konsernets etablerte rutiner for internkontroll, herunder konsernets varslingsfunksjon og et etablert etisk råd. Samfunnsansvar Agder Energi anser sin virksomhet for å være av samfunnskritisk art. Utøvelse av samfunnsansvar i Agder Energi innebærer at konsernet skal ivareta sosiale og miljømessige hensyn i driften. Konsernet skal videre utnytte muligheter til å skape tilleggsverdier der samfunnets og bedriftens interesser sammenfaller. Samfunnsansvaret skal fortrinnsvis knyttes til kunnskap og teknologi relatert til konsernets posisjon som leverandør av fornybar energi. Unntak fra konsernets retningslinjer Enkelte datterselskaper i konsernet har virksomhet med stor avstand til primærvirksomheten i Agder Energi, med få likhetstrekk og med lite synergipotensial ved tett styring og samordning fra konsernet. Selskaper i konsernets utviklingsportefølje, datterkonsern eller felleskontrollerte selskaper er unntatt fra enkelte konsernretningslinjer. Unntakene fremgår av respektive vedtatte interne føringer, og gir adgang til å etablere egne interne regler som erstatning for disse kravene. Virksomhet Agder Energis formål er definert i s elskapets vedtekter: Selskapets formål er å utnytte, produsere, distribuere og omsette energi; bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning; utnytte b eslektede og lønnsomme forretningsmuligheter innen energi og infrastruktur. Mål og strategier for Agder Energi er utarbeidet både på konsernnivå, for hvert resultatområde og datterselskap, og for enkelte deler av driften. Selskapskapital og utbytte Pr. 31. desember 213 var konsernets egenkapital 4 21 millioner kroner, dvs. en egenkapitalandel på 26 %. Styret vektlegger at egenkapitalen må være tilpasset konsernets behov for soliditet overfor uttalte mål, strategi og risikoprofil. Konsernets utbyttepolitikk gjenspeiler intensjonen om at eierne skal få avkastning gjennom utbetaling av kontantutbytte. Premisser for utbetaling av fremtidige utbytter vil blant annet være konsernets strategiske prioriteringer, forventet kontantstrømutvikling, investeringsplaner, finansieringsbehov og hensiktsmessig økonomisk fleksibilitet og gjeldsbetjeningsevne. Egenkapitalutvidelse Egenkapitalutvidelser skal behandles i generalforsamlingen etter forslag fra styret. Styret har for tiden ikke fullmakt til å foreta egenkapitalutvidelser. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Agder Energi har to aksjeklasser, A og B. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen og har like stor rett til utbytte. Aaksjer kan bare eies av konsesjonærer til vannkraftanlegg. Vedtektene inneholder ingen begrensninger i forhold til stemmerett. Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatt eller nærstående av disse, vil styret sørge for at det foreligger en verdivurdering fra en uavhengig tredjepart. Fri omsettelighet Aksjonæravtalen mellom eierne av Agder Energi gjør at aksjene ikke er fritt omsettelige. Generalforsamling I samsvar med det som er bestemt i avtaler mellom eierne møter bare én representant for eierkommunene og én repre AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT

17 sentant for Statkraft Industrial Holding i generalforsamlingen. Styreleder, konsernsjef og ekstern revisor skal møte. Valgkomité og styremedlemmer har møterett. Valgkomité I vedtektene er det nedfelt at selskapet skal ha en valgkomité. Den består av fem medlemmer og oppnevnes for to år om gangen. Det følger av den gjeldende aksjonæravtalen at de kommunale eierne får peke ut tre og Statkraft to medlemmer. Valgkomiteen nominerer kandidater til bedriftsforsamlingen og til styret. Aksjonæravtalen angir enkelte regler for valgkomiteens arbeid som har til hensikt å sikre at avtalens bestemmelser etterleves. Bedriftsforsamling og styre: Sammensetning og uavhengighet Agder Energis bedriftsforsamling består av 15 personer. Fem representanter velges av og blant de ansatte, fem fra de kommunale eierne og fem fra Statkraft. Bedriftsforsamlingen velges for to år om gangen, og velger selv sin leder og nestleder. Bedriftsforsamlingen er tillagt den myndighet og de oppgaver som til enhver tid framgår av gjeldende aksjelovgivning. I henhold til aksjonæravtalen består konsernstyret av 12 medlemmer. Fire medlemmer, inkludert styrets leder og nestleder, velges etter forslag fra de kommunale eierne, fire medlemmer velges etter forslag fra Statkraft, og fire etter forslag fra de ansatte. Den daglige ledelsen er ikke representert i styret. Styremedlemmer velges for to år om gangen. Styrets adgang til å eie aksjer I henhold til selskapets vedtekter og aksjonæravtale kan styremedlemmer eller andre privatpersoner ikke eie aksjer ia gder Energi. Styrets arbeid Styrets oppgaver reguleres av aksjeloven og andre relevante lover, selskapets vedtekter og en styreinstruks. Styreinstruksen er åpent tilgjengelig. Styret ansetter konsernsjef. Styret har utarbeidet instruks og fullmakter for konsernsjefen. Revisjonsutvalg I henhold til børsforskriften har styret i Agder Energi etablert et revisjonsutvalg. Risikostyring og internkontroll Agder Energis systemer for intern kontroll og for risikostyring er beskrevet i påfølgende kapittel knyttet til styringsstruktur og tilfredsstiller NUES anbefalinger. Agder Energi har bygget opp internkontrollstrukturen og prinsippene for risikostyring i konsernet med vei ledning i det anerkjente COSO rammeverket for helhetlig risikostyring (24/25). Informasjon om godtgjørelser utbetalt til hvert av medlemmene i konsernledelsen er presentert i note 33 i konsernregnskapet. Informasjon og kommunikasjon Agder Energi tilfredsstiller alle lovpålagte krav til finansiell rapportering og informasjon. Konsernet legger i tillegg stor vekt på å ivareta en god og riktig kommunikasjon med eiere og eksterne interessenter. Overtakelse Salg og oppkjøp av selskap følger vedtatte fullmakter i Agder Energi. Salg eller oppkjøp kan skje gjennom konsernets selskaper som del av deres selskaps strategier eller gjennom det heleide datterselskapet Agder Energi Venture. Revisor Ernst & Young har vært konsernets eksterne revisor i 213. Alle NUES anbefalinger knyttet til revisor etterleves. Styrets instruks gir pålegg om årlig gjennomgang av intern kontroll og risiko styring i samarbeid med ekstern revisor. Godtgjørelse til styret Medlemmer av styret mottar godtgjørelse i henhold til den enkeltes rolle. Styre medlemmenes godtgjørelse er ikke resultatavhengig. Ingen av styremedlemmene har avtale om pensjonsordning, opsjoner eller etterlønn fra selskapet, ut over de avtaler ansatterepresentantene i styrene har som del av sitt ansettelsesforhold i selskapet. Informasjon om alle godtgjørelser utbetalt til de enkelte styremedlemmer er presentert i note 33 i konsernregnskapet. Godtgjørelse til ledende ansatte Konsernledelsens godtgjørelser følger konsernets retningslinjer for belønning. Konsernledelsen har ingen former for opsjoner, bonuser eller resultatavhengig belønning. AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT

18 STYRINGSSTRUKTUR Prinsippene for eierstyring regulerer relasjonene mellom eiere, styret og ledelsen i et selskap. Prinsippene for selskapsledelse beskriver rollene og samhandlingsmodellene for styring og ledelse av de enkelte selskapene. Helhetlig risikostyring gir retningslinjer for hvordan selskapet skal agere for å kontrollere usikkerheten knyttet til framtidig utvikling og måloppnåelse. Internkontroll er en del av helhetlig risikostyring og skal sikre tilfredsstillende risikovurdering, pålitelig ekstern regnskapsrapportering og overholdelse av gjeldende lover og regler. NUES anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse er implementert i konsernet i den grad de er vurdert formålstjenlige ut fra Agder Energis virksomhet og eierstruktur. Nivåer og ansvar i styringsstrukturen er illustrert i figuren under. Helhetlig styringsmodell, nivåer og styringsdokumenter Styringsnivå Konsernstyret Datterselskapsstyrer Ledelse Rammer, føringer og konsernstrategi Fullmakter, mål og føringer Instrukser, rammer, føringer og forretningsplan Ledelse og styring i AE konsernet Konsernsjef Konsernledelsen Konserndirektør Eierstyring Beskrivelse Eierstyring Eiere Styringsansvar Fullmakter, målkontrakter og utviklingsplaner AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT

19 HELHETLIG RISIKOSTYRING For å sikre at eiernes/styrets føringer blir ivaretatt og at selskapet forvaltes på en forsvarlig måte, har konsernstyret etablert styreinstruks for eget arbeid, a ksjonærinstrukser i datterselskap, instruks for konsernsjef og fullmakt matrise. Dette d anner et fundament for å fastsette konsernstrategien som angir målsettinger og veivalg for konsernet og dets resultatområder. Styret har i tillegg fastsatt en overordnet risikopolicy, som utgjør rammer og retningslinjer for en helhetlig risikostyring. Basert på konsernstrategien og risikopolicyen er det utarbeidet forret ningsplaner. For områder som innebærer handel i finansielle markeder er det ytterlig utarbeidet risikostrategier og risikorammer. Risikostyringen i Agder Energi er en integrert del av forretningsaktivitetene i de enkelte selskapene som kartlegger og følger opp sitt risikobilde. Samlet risiko for hele Agder Energi blir overvåket på konsernnivå og inngår i rapporteringen til konsernledelsen og styret. Konsernets systemer for risikostyring omfatter alle sider av selskapets målopp nåelse, både strategiske, driftsrelaterte, rapporteringsrelaterte og etterlevelsesrelaterte. Det inkluderer fastsettelse og overvåking av rammer for konsernets risikokapital, analyse av utfallsrommet for økonomisk resultat og et mer langsiktig perspektiv som særlig er knyttet til endringer i rammevilkår. Gjennom konsernets konsepter og systemer integreres risikobildet til en helhet. Konsernets videre utviklingsarbeid innen helhetlig risikostyring har fokus på å utvikle gode fremstillingsløsninger og ledelsesverktøy innenfor området. INTERNKONTROLL OG VARSLING Internkontrollsystem Agder Energi har i en årrekke lagt ned et målbevisst arbeid for å etablere og forbedre sine systemer for internkontroll. Internkontrollen i selskapet er dokumentert gjennom styrende dokumenter som er gjort tilgjengelig for alle ansatte. Styringssystemet i morselskapet Agder Energi AS benevnes SLIK gjør vi det i Agder Energi, til daglig kalt SLIK. SLIK er etablert i samsvar med anbefalinger i COSOrammeverket og i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Det er etablert systemer som sikrer at innspill og ideer til endringer blir ivaretatt og behandlet. Dette er grunnlag for kontinuerlig utvikling og forbedring av selskapets etablerte praksiser. SLIK beskriver konsernets styringsmodell og hvilke interne rammer og retnings linjer medarbeiderne skal forholde seg til i sitt daglige arbeid. SLIK sikrer en komplett og helhetlig oversikt over dette gjennom å presentere alle styrings dokumenter, fra overordnede styrende dokumenter til håndbøker og beskrivelser av arbeidsprosesser, i et strukturert system på k onsernets virksomhetsportal Energisk. SLIK er et viktig grunnlag for helhetlig risikostyring, intern kontroll og f orbedringsarbeid. Konsernet legger med dette grunnlaget for et internt miljø som sikrer kvalitet og effektivitet i det daglige arbeidet og i rapporteringen til selskapets ledelse og styret. Datterselskapene i konsernet har etablert egne styringssystemer med selskapsspesifikke styrende dokumenter, som beskriver selskapets ledelsesstruktur og arbeidsprosesser innenfor rammer og retningslinjer som er dokumentert i morselskapets styringssystem SLIK. Overvåking, revisjon og varsling For å fange opp endringer av betydning for selskapets virksomhet, har A gder Energi etablert et Early Warningsystem. Gjennom dette systemet følges utviklingen i konsernets rammevilkår og markeder, samt utviklingen i relevant teknologi nøye. Informasjonen som fremskaffes benyttes som grunnlag i strategiske og forretningsmessige beslutningsprosesser. Agder Energi har en konsernrevisjon som bistår styret, konsernledelsen og resultat områdene med en uavhengig og nøytral vurdering av konsernets risikohåndtering og risikokontroll. Konsernrevisjonens mandat og overordnede retningslinjer er godkjent av styret som også b ehandler konsernrevisjonens årsrapport og revisjonsp laner. Ekstern revisor velges av generalforsamlingen, og er ansvarlig for den finansielle revisjonen av morselskapet, konsernet og datterselskapene. Agder Energi har en konsernavtale med Ernst & Young som benyttes av alle datterselskap til den lovpålagte revisjonen. Selskaper i konsernets såkorn og ventureporteføljer kan ha annen revisor. Konsernet har flere varslingskanaler hvorav en ekstern, og det er etablert formelle rutiner for behandling av varsler. Slike behandles strengt konfidensielt såfremt det ikke gjelder straffbare forhold. Agder Energi har etablert rutiner som ivaretar varslerens rettigheter. For varsling av forhold av en mer operasjonell art, primært koblet mot HMS, har konsernet etablert systemet Registrering av uønsket hendelse (RUH). Her rapporteres og registreres farlige forhold, uønskede hendelser og skader. Rapportene analyseres for å begrense eventuelle konsekvenser, samt for å sikre oppfølging av årsakssammenhenger og nødvendige tiltak. AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT

20 RISIKOHÅNDTERING Identifisering og håndtering av risiko er viktig for verdiskapingen og er en integrert del av Agder Energis ledelsesog styringsmodell. Konsernet er eksponert for risiko på en rekke områder og gjennom hele verdikjeden. De viktigste risikoene er knyttet til markedsmessige prisdannelser, kapitalprioritering og finansiering, driftsoperasjoner og rammevilkår. Markedsrisiko Agder Energi er eksponert for betydelig markedsrisiko i forbindelse med produksjon og handel med kraft ved at energiomsetningen er utsatt for kraftprisrisiko og valutarisiko. Sikringsstrategier for produksjons porteføljen reguleres av volumrammer for forhåndssalg og et sannsynlighetskrav til minsteresultat. Agder Energi har bygget et betydelig miljø knyttet til kraftforvaltning, analyser og modell apparat. Forhåndssalg av kraft justeres løpende innenfor n evnte rammer og ses i s ammenheng med forventning om fremtidige priser og egen produksjonsevne. Salg av valutaterminer ses også i sammenheng med kraftprissikring og total risiko i produksjonsporteføljen. Sluttbrukervirksomheten betraktes som marginforretning og kraftprisrisiko og valutarisiko minimeres ved bruk av finansielle instrumenter. Kapitalprioritering og finansiering Kraftbransjen er inne i en investeringstung periode, både innenfor produksjon og nettvirksomhet, og risikoen for å ikke investere optimalt er økende. En konsernfelles modell for eierstyring av prosjekter skal sikre at beslutninger tas på riktig tidspunkt, på basis av et godt beslutningsgrunnlag og at prosjektene styres effektivt og etter beste praksis. Agder Energis investeringskomité bidrar til et gjennomarbeidet og kvalitetssikret beslutningsunderlag for investeringer og satsinger og fungerer som et rådgivende organ for datterstyrene. Beslutningsgrunnlag fra prosjektene tas inn som elementer i en modell for langsiktig kapitalprioritering, som skal bidra til en optimal bruk av kapital i konsernet. Agder Energi styrer mot et tydelig uttrykt mål for rating for å sikre tilgang på kapital i lånemarkedene. Operasjonell risiko Det er operasjonelle risikoer knyttet til alle prosesser i verdikjeden. De v iktigste er risiko for skader på konsernets ansatte, skader og tap på produksjons og fordelingsanlegg og øvrige eiendeler, negative påvirkninger på miljø og klima, negative påvirkninger på konsernets omdømme og risiko for svikt i støtte og ledelsesprosesser. Den operasjonelle risikoen håndteres gjennom prosedyrer for aktiviteter i de operative enhetene, og i beredskapsplaner. Agder Energi inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) som kraftprodusent, fjernvarmeselskap og nettselskap. Dette stiller krav til både beredskapsplaner og forebyggende tiltak. For risikostyringsformål har Agder Energi valgt å etablere beredskapsplaner, øvelser og forebyggende tiltak også i selskaper som ikke omfattes av KBO. Rammevilkår Endringer i rammevilkår samt politiske beslutninger påvirker handlingsrommet og utgjør en betydelig del av konsernets risikobilde. Agder Energi jobber systematisk for å forstå utviklingen i rammevilkår og utnytte tilgjengelig spillerom. Gjennom et løpende oppdatert posisjonsdokument fastsettes hvilken posisjon konsernet skal ta i saker og prosesser relatert til rammevilkår. Posisjonene vil være grunnlag for Agder Energis budskap i eksterne påvirkningsprosesser og angi retning for hvilke interne tilpasninger Agder Energi bør gjøre. Konsernet vektlegger en åpen dialog med beslutningstakere på alle relevante arenaer og er opptatt av å ha gode relasjoner med alle interessenter. AGDER ENERGI ÅRSRAPPORT 213 2

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK SAK 05/14: Godkjennelse av årsregnskap for 2013 for Agder Energi AS og FORSLAG TIL VEDTAK konsernet, samt styrets årsberetning - herunder utdeling av utbytte med 707

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

kvartalsrapport

kvartalsrapport kvartalsrapport 03-2013 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2013 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2013 var 7 782 mill. kr mot 6 876 mill. kr i samme periode i fjor*. Det har vært økning i inntektene innenfor

Detaljer

kvartalsrapport

kvartalsrapport kvartalsrapport 01-2013 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2013 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2013 var 3 111 mill. kr mot 2 950 mill. kr i samme periode i fjor. 1) Driftsresultatet i 1. kvartal ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 04-2013 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2013 Konsernets driftsinntekter var i 2013 på 9 890 mill. kr mot 8 945 mill. kr i samme periode i 2012 1. Det har vært en økning i inntektene innenfor

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015 Investorpresentasjon Årsrapport 2014 30. april 2015 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 30. april 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017 Investorpresentasjon Årsrapport 2016 7. april 2017 Agenda Om Agder Energi Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 26. august 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 03-2015

KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2015 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et resultat etter skatt på 806 mill. kr (majoritetens andel), mot 469 mill.

Detaljer

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. God kraft. Godt klima. Spiraltromma, som veier 26 tonn, heises på plass i Iveland 2 kraftverk i Iveland i Aust-Agder.

ÅRSRAPPORT 2014. God kraft. Godt klima. Spiraltromma, som veier 26 tonn, heises på plass i Iveland 2 kraftverk i Iveland i Aust-Agder. ÅRSRAPPORT 4 God kraft. Godt klima. Agder Energi Postboks 63 Lundsiden, 466 Kristiansand Besøksadresse hovedkontor: Kjøita 8, 463 Kristiansand Telefon: 38 6 7 Organisasjonsnummer: NO 98 95 34 Spiraltromma,

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

kvartalsrapport

kvartalsrapport kvartalsrapport 01-2012 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2012 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2012 var 2 950 mill. kr (3 195 mill. kr) 1. Lavere energisalgsinntekter fra sluttbrukervirksomheten er hovedforklaringen

Detaljer

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall ÅRSRAPPORT 213 INNHOLD Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall Hovedtall 4 Konsernstruktur 8 Her er Agder Energi 9 Kort om Agder Energi 1 Virksomhetsbeskrivelse 11 Viktige begivenheter 12 Konsernsjefens

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Årsresultat 2012 Samfunnsregnskap 2012 Kvartalsresultat 1. kvartal 2013 Resultat 2012 Årsresultat

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 03-2014 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal driftsinntekter på 5 641 mill. kr mot 6 622 mill. kr i samme periode i 2013 1). Den viktigste årsaken til nedgangen

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010 årsrapport 2012 HoVeDtaLL RESULTAT Mill. kr % 2 800 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2011 2010 2012 2011 2010 ebitda Driftsresultat årsresultat Driftsmargin egenkapitalavkastning

Detaljer

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007 KVARTALSRAPPORT styrets kommentar 1 AGDER ENERGI 4. KVARTAL 2007 styrets kommentar 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007 2007 ble et godt år for Agder Energi. Omsetningen økte med 7 % til over 5 mrd.

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 01-2017 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2017 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2017 Agder Energi fikk i 1. kvartal 2017 et IFRS-resultat etter skatt på 325 mill. kr (majoritetens andel), mot 415

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima. 03 10 KVARTALSRAPPORT God kraft. Godt klima. STYRETS KOMMENTAR HOVEDPUNKTER PER 3. KVARTAL 2010 Driftsinntektene per tredje kvartal var 5 971 mill. kr (6 033 mill. kr), og konsernet fikk et driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2015

KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. HALVÅR 2015 Agder Energi hadde i 1. halvår et resultat etter skatt på 637 mill. kr (majoritetens andel), mot 362 mill. kr i

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2011

KVARTALSRAPPORT 02-2011 KVARTALSRAPPORT 02-2011 HOVEDPUNKTER PR. 2. KVARTAL 2011 Konsernets driftsinntekter var i første halvår 5 824 mill. kr (4 377 mill. kr). Høyere energisalgsinntekter fra sluttbrukervirksomheten er hovedforklaringen

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 04-2011 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2011 Konsernets driftsinntekter i 2011 var 10 716 mill. kr (9 345 mill. kr) etter IFRS. Høyere energisalgsinntekter fra sluttbrukervirksomheten og positive

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

THEMA-rapporten: For store oppgaver for lite penger?

THEMA-rapporten: For store oppgaver for lite penger? THEMA-rapporten: For store oppgaver for lite penger? Eiermøte 4. mai 2012 Tom Nysted, konsernsjef Politikkens visjon for kraftsektoren i 2020 Tilnærmet like strømpriser i hele landet Betydelig ny produksjon

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

God kraft. Godt klima.

God kraft. Godt klima. kvartalsrapport 01 10 God kraft. Godt klima. styrets kommentar HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2010 Driftsinntektene i perioden var 2 655 mill. kr (2 930 mill. kr) 1). Justert for urealiserte verdiendringer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima. KVARTALSRAPPORT 02 10 God kraft. Godt klima. STYRETS KOMMENTAR HOVEDPUNKTER PR. 2. KVARTAL 2010 Driftsinntektene i første halvår var 4 377 mill. kr (4 247 mill. kr) 1), og konsernet fikk et driftsresultat

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 01-2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2016 Agder Energi fikk i 1. kvartal et IFRSresultat etter skatt på 491 mill. kr (majoritetens andel), mot 461 mill.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Hunsfoss Øst kraftverk ble offisielt åpnet 8. oktober.

Hunsfoss Øst kraftverk ble offisielt åpnet 8. oktober. Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Hunsfoss Øst kraftverk ble offisielt åpnet 8. oktober. 1 styrets kommentar Hovedpunkter per 3. kvartal 2008 Konsernets driftsinntekter økte med 1.038 mill. til 4.652 mill.

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse EBs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Energiselskapet Buskerud AS og ansees å være i tråd med Norsk anbefaling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 03-2017 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2017 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal 2017 et IFRS-resultat etter skatt på 316 mill. kr (majoritetens andel), mot

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Analytisk informasjon Analytisk info Side 82 / 96 Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 9 9,2 2 15 1 15,5 6 5 3-5 212 213 214 215-1 212

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007 TREDJE KVARTAL 27 1. NOVEMBER 27 TRE KVARTALER KORT FORTALT EBITDA EBITDA 5 395 mkr (-2 75) Produksjon 29,1 TWh (-7,) Snitt spotpris 18,6 øre/kwh (-21,3) Økte inntekter sikringshandel Resultat etter skatt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Agder Energi - Vannkraft Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Innhold. Kraftsituasjonen i Europa og Norge Agder Energis eksisterende vannkraftaktiva Reinvesteringer i eksisterende anlegg Agder Energis

Detaljer