KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima."

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT God kraft. Godt klima.

2 STYRETS KOMMENTAR HOVEDPUNKTER PR. 2. KVARTAL 2010 Driftsinntektene i første halvår var mill. kr (4 247 mill. kr) 1), og konsernet fikk et driftsresultat på 884 mill. kr (1 160 mill. kr). Resultat før skatt ble 865 mill. kr (1 550 mill. kr). Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, ble konsernets driftsresultat 960 mill. kr (1 206 mill. kr) og resultat før skatt 758 mill. kr (844 mill. kr). Agder Energi er gjennom sin virksomhet eksponert mot svingninger i kraftpriser, kraftmengde, valutakurser og rente. For å sikre og styre kontantstrømmene på disse områdene anvendes sikringskontrakter og urealiserte verdiendringer resultatføres. De urealiserte verdiendringene på kraft-, valuta- og rentekontrakter påvirker resultatet i stor grad. I 1. halvår utgjorde verdiendringene 107 mill. kr før skatt, mot 705 mill. kr i tilsvarende periode i fjor. Endringen forklarer en stor del av nedgangen i konsernets resultat før skatt. Kontantstrøm fra driften var på 147 mill. kr (787 mill. kr). Kraftproduksjonen i første halvår var GWh (4 013 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (NO2) har vært 39,9 øre/kwh (32,9 øre/kwh), opp 21 % fra fjoråret. Skattekostnaden ble 414 mill. kr (665 mill. kr). Den effektive skattesatsen var på 47,9 % (42,9 %). Resultat etter skatt ble 451 mill. kr (885 mill. kr). Korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter ble resultatet etter skatt 374 mill. kr (377 mill. kr) i 1. halvår. Markedsselskapet LOS kjøpte i begynnelsen av juli Statoils strømvirksomhet. LOS blir etter dette Norges største leverandør av kraft til bedriftsmarkedet. Norges vassdrags- og energidirektorat ga i juni Statkraft Agder Energi Vind (38 % eiet) konsesjoner til å bygge ut til sammen 320 MW på Kvenndalsfjellet og Storheia på Fosen i Sør-Trøndelag. Strømproduksjonen i disse vindparkene vil kunne dekke energiforbruket til husstander. Statnett overtok i juni femti prosent av aksjene i NorGer-prosjektet, som planlegger en likestrøms sjøkabel mellom Norge og Tyskland. De øvrige eierne, Agder Energi, EGL og Lyse, har etter dette en eierandel på 16,67 % hver. En person omkom i en drukningsulykke på nedlagte Kringsjå kraftstasjon i Vennesla kommune 13. juli etter at uvedkommende hadde tatt seg inn på stasjonsområdet. Det er iverksatt utvidede sikringstiltak på dette og andre nedlagte anlegg. Finansielle hovedtall* Hovedtall 2.kv.10 2.kv.09 2.kv Driftsinntekter mill. kr EBITDA mill. kr Driftsresultat mill. kr Resultat før skatt mill. kr Resultat etter skatt mill. kr Driftsmargin % 20,2 27,3 30,3 27,4 Egenkapitalavkastning % 12,7 29,6 35,8 47,4 Avkastning sysselsatt kapital % 8,8 13,4 24,1 24,8 Totalkapitalavkastning % 6,9 12,7 16,2 22,6 Egenkapitalandel % 23,0 20,0 23,7 25,5 Netto rentebærende gjeld/ebitda 6,3 4,4 4,5 2,2 1) Regnskapet for Agder Energi konsernet er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). For mor- og datterselskapene avlegges regnskapene etter god regnskapsskikk (GRS), og forretningsområdene er presentert etter GRS i kvartalsrapporten. * Tallene for 2009 er årsverdier og er ikke direkte sammenlignbare med øvrige tall. KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

3 STYRETS KOMMENTAR Driftsresultat pr. kvartal Driftsresultat akkumulert Mill. kr Mill. kr kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv Forretningsområde Energi. Forretningsområdet, som består av selskapet Agder Energi Produksjon, fikk et driftsresultat på 831 mill. kr (1 140 mill. kr) og resultat før skatt ble 736 mill. kr (849 mill. kr). Kraftprisene har i første halvår vært høyere enn i samme periode i fjor og gjennomsnittlig områdepris i NO2 økte 21 % til 39,9 øre/kwh (32,9 øre/kwh). Som følge av svake bidrag fra konsernets sikringsaktiviteter innenfor kraft, er de oppnådde prisene hittil i år lavere enn i fjor. Vannkraftproduksjonen i 2. kvartal hadde en nedgang på 19 % til GWh (1 459 GWh). Produksjonen i 1. halvår var GWh (4 013 GWh), ned 11 % fra fjoråret. Den svake ressurstilgangen fortsatte i 2. kvartal og den har hittil i år vært betydelig lavere enn i et normalår. Både magasinbeholdning og ressursbeholdning (vann og snø) var ved utgangen av halvåret vesentlig lavere enn i et normalår. Skattekostnaden ble 375 mill. kr (466 mill. kr) i 1. halvår, og forretningsområdet hadde en effektiv skattesats på 51,0 % (54,9 %). Resultat etter skatt ble på 361 mill. kr (383 mill. kr). Det er i 1. halvår investert for 62 mill. kr (69 mill. kr), og mesteparten av prosjektene gjelder reinvesteringer og myndighetspålagte investeringer. AE Produksjon har søkt konsesjon for bygging av Skjeggedal kraftverk i Åmli. Kraftverket vil ha en installert effekt på opptil 7 MW og kan produsere om lag 20 GWh årlig - tilsvarende energiforbruket til eneboliger. Forretningsområde Nett. Forretningsområdet, som består av selskapet Agder Energi Nett, hadde i 1. halvår driftsinntekter på 701 mill. kr (513 mill. kr). Driftsresultatet økte til 194 mill. kr (114 mill. kr). Hovedårsaken til bedringen er at inntektsrammen har økt. Økningen i inntektsrammen skyldes både kompensasjon for KILE og tidligere års pensjonskostnader, samt en generell økning i inntektsrammen for nettselskapene. Det er investert for 147 mill. kr (223 mill. kr). Reduksjonen skyldes både at man har hatt en strengere vinter, samt at det totale investeringsnivået er noe redusert. KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

4 STYRETS KOMMENTAR Elva Otra mellom Evje og Bygland i Aust-Agder. Forretningsområde Marked. Forretningsområdet omfatter selskapene LOS, LOS Bynett og LOS Bynett Vestfold. Driftsresultatet i første halvår var 48 mill. kr (48 mill. kr). I en tøff konkurransesituasjon har LOS opprettholdt en stabil markedsandel i privatmarkedet på Agder. LOS fortsetter å øke volumene i bedriftsmarkedet. Selskapet leverte et samlet volum på GWh (3 738 GWh) i 1. halvår. LOS kjøpte i begynnelsen av juli Statoils strømvirksomhet, med årlige leveranser på om lag 4 TWh. Den kjøpte porteføljen representerer en årlig omsetning på om lag 1,2 milliarder kr. LOS Bynett ivaretar konsernets fibersatsing på Agder og i Vestfold. I første halvår var driftsresultatet negativt med 1 mill. kr. Forretningsområde Tjenester. Forretningsområdet, som består av Oteragruppen, Nettkonsult, Agder Energi Varme og Sopran, fikk et driftsresultat i første halvår på -8 mill. kr (39 mill. kr). Otera-gruppen fikk et driftsresultat på -16 mill. kr (29 mill. kr). Nedgangen i resultatet kan i stor grad tilskrives et utfordrende marked som følge av finanskrisen, samt vanskelige værforhold i vinter. Gruppen har hatt en nedgang i omsetningen på 17 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Ordrereserven er tilfredsstillende og uendret fra samme tidspunkt i fjor. Nettkonsult leverer plan- og prosjekteringstjenester innen elforsyning, tele og elsikkerhet. Selskapet leverte et driftsresultat på 1 mill. kr (-1 mill. kr). Nettkonsults ordrereserve var tilfredsstillende ved utgangen av perioden. Ved utgangen av 1. halvår ble Nettkonsults elsikkerhetsvirksomhet overført til det heleide datterselskapet Nettkonsult Elsikkerhet. AE Varme hadde et driftsresultat på 5 mill. kr (8 mill. kr). Levert varme- og kjøleenergi i 1. halvår var 63 GWh (46 GWh). Volumveksten skyldes kundevekst og lavere temperatur i årets første måneder. Bidraget fra energiomsetningen gikk likevel ned på grunn av at mye av det økte volumet i vinter måtte forsynes med olje og el. Når varmeleveransene fra Returkraft starter i slutten av 2010, vil både fornybarandel og lønnsomhet øke. Investeringene har vært på 56 mill. kr (69 mill. kr) hittil i år. Tilknyt- KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

5 STYRETS KOMMENTAR ning til Returkrafts søppelforbrenningsanlegg på Langemyr er det største enkeltprosjektet. Inkassoselskapet Sopran fikk et driftsresultat på 2 mill. kr (5 mill. kr) i første halvår. Selskapet har økt omsetningen sammenlignet med tilsvarende periode i fjor som følge av at Vestfold Inkasso AS nå er innfusjonert i Sopran. Kontantstrøm og kapitalforhold. Kontantstrøm fra driften ble redusert til 147 mill. kr (787 mill. kr) i første halvår. Nedgangen fra samme periode i fjor kan i stor grad tilskrives en økning i betalt skatt og økt arbeidskapital. Det ble benyttet 357 mill. kr (642 mill. kr) til investeringsaktiviteter. Om lag halvparten av investeringene ble foretatt i elnettet. Netto finansposter første halvår var -19 mill. kr (390 mill. kr), en nedgang på 408 mill. kr fra samme periode i fjor. Urealiserte verdiendringer på valutakontrakter på 188 mill. kr (657 mill. kr) og bidrag fra realiserte valutakontrakter på -56 mill. kr (-237 mill. kr) er hovedforklaringer til nedgangen. Urealiserte verdiendringer på rentekontrakter utgjorde -39 mill. kr (10 mill. kr). Gjennomsnittlig rentebærende gjeld økte med 780 mill. kr i første halvår til mill. kr (5 340 mill. kr). Gjennomsnittlig annualisert rente på låneporteføljen var 4,3 % (4,6 %). Konsernet hadde en likviditetsreserve på mill. kr (823 mill. kr) ved utgangen av perioden i form av ubenyttede lånerammer og frie likvide midler. Konsernet solgte i juli hovedkontoret på Tangen i Kristiansand. Salget har ikke påvirket regnskapet for 1. halvår. Drifts- og miljøforhold. Ved utgangen av første halvår var det (1 636) faste og midlertidige ansatte som til sammen utførte (1 593) årsverk. Sykefraværet hittil i år har vært 4,4 % (4,7 %). I første halvår har antall arbeidsulykker økt, men alvorlighetsgrad og konsekvenser er betydelig redusert. Det er registrert 23 (13) arbeidsulykker med personskade i konsernet i andre kvartal. Alle disse skjedde i Otera. Av ulykkene medførte 6 (6) et fravær på til sammen 22 (87) dager. Ulykkestallene gir H1-verdi (skader med fravær per mill. arbeidstimer) på 4,4 (4,1), H2-verdi (skader med og uten fravær per mill. arbeidstimer) på 16,1 (9,6) og F-verdi (skadefraværsdager per mill. arbeidstimer) på 18,9 (64,9). Utsiktene fremover. Det tørre været fortsatte i 2. kvartal, og tilsiget har vært betydelig lavere enn normalt i første halvår. Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet en ressursbeholdning (vann og snø) som var betydelig lavere enn på samme tid i fjor. Prisene for kraft varierer mye og er påvirket av hydrologiske forhold og prisene på olje, gass, kull og CO2. Terminprisene for kraft indikerer et høyere nivå for resten av 2010 enn for fjoråret. Med en normal ressurstilgang for resten av året forventes det en lavere kraftproduksjon og lavere inntekter fra det løpende kraftsalget. Risiko og usikkerhetsfaktorer. Agder Energis inntjening for resten av året påvirkes av en rekke faktorer. Det er bidraget fra netto energiomsetning som er viktigst for den underliggende utviklingen i lønnsomheten. Både endringer i kraftpriser og ressurstilgang (vann og snø) vil kunne påvirke netto energiomsetning vesentlig. Fordi kraften omsettes i euro vil valutakursbevegelser mellom EUR/NOK påvirke de rapporterte tallene i norske kroner. Endringer i virkelig verdi for konsernets sikringskontrakter knyttet til kraft, valuta og rente vil også kunne påvirke konsernets resultater. Erklæring fra styret. Vi bekrefter at det sammendratte halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2010, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i halvårsberetningen gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og gir en rettvisende oversikt over opplysningene nevnt i vphl. 5-6 fjerde ledd. Kristiansand, 26. august 2010 Styret for Agder Energi AS Sigmund Kroslid Mette Gundersen Bente Zeline Rist Tønnes Seland Oluf Ulseth styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem Jon Brandsar Kristin Steenfeldt-Foss Elisabeth Morthen Johan Ekeland styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Oddvar E. Berli Øyvind Østensen Rolf Bjarne Eriksen Tom Nysted styremedlem styremedlem styremedlem konsernsjef KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

6 RESULTATREGNSKAP 2. kvartal 1. halvår Året (Beløp i mill. kr) Energisalg Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Urealiserte verdiendringer energikontrakter Sum driftsinntekter Energikjøp Overføringskostnader Andre varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Finansinntekter Urealiserte verdiendringer valuta og rente Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Overskuddsskatt Grunnrenteskatt Skattekostnad Resultat etter skattekostnad Herav minoritetens andel Herav majoritetens andel Resultat pr. aksje (kr) Resultat pr. aksje utvannet (kr) UTVIDET RESULTATREGNSKAP Resultat etter skattekostnad Estimatavvik pensjoner Skattekostnad estimatavvik pensjoner Totalresultat Herav minoritetens andel Herav majoritetens andel KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

7 BALANSE (Beløp i mill. kr) Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Andre finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Eiendeler klassifisert som holdt for salg Varelager Fordringer Derivater Betalingsmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Utsatt skatt Avsetning for forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Betalbar skatt Derivater Annen kortsiktig rentefri gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2. kvartal 1. halvår Året (Beløp i mill. kr) Kontantstrøm fra driften Resultat før skatt Avskrivninger og nedskrivninger Urealiserte verdiendringer energi-, valuta- og rentekontrakter Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak Betalte skatter Endring netto driftskapital, mv Netto kontantstrøm tilført fra driften Investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Kjøp av virksomhet/finansielle investeringer Netto endring i utlån Salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Salg av virksomhet/finansielle investeringer Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring kortsiktig gjeld Betalt utbytte Netto kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens begynnelse Betalingsmidler ved periodens utgang KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

9 EGENKAPITALOPPSTILLING Innskutt Opptjent Sum Minoritets- Sum (Beløp i mill. kr) kapital kapital majoritet interesse egenkapital Egenkapital Årets resultat Estimatavvik pensjoner Forpliktelser som gjelder utkjøp av minoritetsinteresser Utbetalt utbytte Endring som følge av oppkjøp, mv Egenkapital Resultat hittil i år Utbetalt utbytte Endring som følge av oppkjøp, mv Egenkapital FORRETNINGSOMRÅDENE Driftsresultat etter GRS 2. kvartal 1. halvår Året (Beløp i mill. kr) Energi Nett Marked Tjenester Morselskap/annet/elimineringer Konsern (GRS) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

10 Design: Dale+Bang - Foto: Arild Danielsen - Forsidefoto viser elva Otra mellom Evje og Bygland i Aust-Agder

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2015

KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. HALVÅR 2015 Agder Energi hadde i 1. halvår et resultat etter skatt på 637 mill. kr (majoritetens andel), mot 362 mill. kr i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2015 Lyse AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall for Lyse Halvårsberetning for 2015 Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Halvårsmelding 3 Erklæring 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Utvidet konsolidert resultat 10 Kontantstrømoppstilling 11 Endringer i konsernets egenkapital 12 Noter til halvårsregnskapet

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal Ansatte i Eidsiva Vannkraft trener på fallsikring og redning. Sikkerhet er i fokus Foto: Ragnhild B. Abrante Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser andre kvartal...

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q3 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-30. SEPTEMBER 2008 (Tall for 2007 i parentes) E-CO oppnådde

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger

Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger 2007 ÅRSRAPPORT Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger 02 ORGANISASJON Skagerak Energi ORGANISASJON Statkraft Holding 66,62 % Skien kommune 15,20 % Porsgrunn kommune 14,80 % Bamble kommune

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport Årsrapport 2014 Lyse Energi AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall Årsberetning Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010 årsrapport 2012 HoVeDtaLL RESULTAT Mill. kr % 2 800 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2011 2010 2012 2011 2010 ebitda Driftsresultat årsresultat Driftsmargin egenkapitalavkastning

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal...

Detaljer