(Haldor Øvreeide foreledning 2006) Bjørn Rasmus Austeid Psykolog og PMTO spesialist PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "29.10.2009. (Haldor Øvreeide foreledning 2006) Bjørn Rasmus Austeid Psykolog og PMTO spesialist. 03.11.2009 PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 2"

Transkript

1 Bjørn Rasmus Austeid Psykolog og PMTO spesialist PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 2 Det avhengige barnet er i en maktsvak og derved sårbar posisjon risiko for avvisning er alltid truende og må reduseres. Avvisning eller aksept må testes om usikkerhet oppstår Det avhengige og derved maktsvake barnet er under et vedvarende tilpasningspress. Barnets evne til dialog er først og fremst en evne til raskt å tilpasse seg for å oppnå medopplevelse og bevare sin tilknytning. (Haldor Øvreeide foreledning 2006) BUP Bolkesjø Haldor Øvreeide 1

2 Etiske utfordringer Behandlingsmetode og ideologi: behandling er ofte knyttet til ideologier som hindrer mulighet for ny tilknytning Tabuisering: spørsmålene som ligger i barnets atferd krenkninger neglectog undertrykkende forhold blir utbesvarte og barnets behov for fortelling om sine erfaringer blir oversett Normering: metoden kan bli prinsipper og normer og ikke informasjon som inviterer til åpenhet og fleksibilitet i motsetning til å fremme åpenhet og fleksibilitet. Standardiseringens problem er at prinsippet, eller rett voksenatferden blir facit, ikke barnets respons BUP Bolkesjø Haldor Øvreeide Barns utvikling er i stor grad avhengig av foreldrenes/omsorgspersonenes emosjonelle tilstand og mentale helse Kvaliteten på omsorgen er helt avhengig av kvaliteten på relasjonen mellom barnet og omsorgspersonene Denne relasjonen er helt sentral for alle aspekter ved barnet utvikling og læring hjernens modning, tenkning, emosjonell regulering, relasjoner og moral. (Shonkoff &Phillips 2000) PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 5 English and Romanian Adoptees Study Team Barn som er utsatt for alvorlig omsorgsvikt, traumer og misbruk oppnår omfatende og betydelig bedring i sine py psykososiale funksjoner når de kommet vokser opp sunne og kjærlige familier Noen barn fortsetter å ha betydelige vansker selv om de lever i gode omsorgsmiljøer over lang tid (O Conner, Bredenkamp, Rutter 1999) PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 6 2

3 Sikrer barnet nærhet til, tilgjengelighet til en omsorgsgiver Human connections creat neuronal connections (Siegel 1999) Tillater barnet å utforske omgivelsen på en trygg måte (Trygg base) Lærer barnet grunnleggende trygghet, intimitet, gjensidighet formaterer personligheten slike at personen senere er i stand til å gå inn i meningsfulle relasjoner til andre PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 7 Femmer psykologisk og emosjonell selvregulering Formaterer personligheten slik at den opprettholder et stabilt bl positivt selvbilde, lbld erfaring av mestring (Indre arbeidsmodeller) Fremmer utvikling av moral og verdier inklusiv empati, hengivenhet og samvittighet Fremmer en psykologisk immunapparat inklusiv resilience, mestring av stress og tap PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 8 Aggresjon Impulsivitet Atferdsvansker Relationship deficits Negative selvbilde Antisosial holdninger og atferd PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 9 3

4 Barnets rytme Barnets sinnstilstand Barnets tegn og signaler Inntoning Skille mellom behov og ønsker Fremme selvstendighet (Fonagy, Target &Steel 1997) PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 10 Denne samstemte dialogen sikrer: Mestring jeg kan få andre til å respondere Moralsk lktenkning Jeg er blitt behandlet med innlevelse og gitt omsorg, jeg vil behandle andre på samme måte Selvbilde jeg er elsket og satt pris på PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 11 Den samstemte dialogen sikrer: Kognitiv utvikling mine handlinger følges av gjenkjennelige og stabile konsekvenser Sl Selv regulering jeg lærer selvkontroll ved at jeg erfarer en konsistent ytre kontroll Det er ikke nødvendig å være synkronisert hele tiden (30% kvalitetstid er nok for gjennomsnitts barnet Tronick&Cohen, 1989) Kjærlighet og omsorg kan kompensere for foreldrene inkonsistens (Bringen, 2000; Bringen&Robinson, 1991; Stern, 1985; Tronick&Weinberg, 1997) PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 12 4

5 Nærende og kjærlige foreldre kan sette grenser, utrykke mishag og sinne på ne kontrollert og ikke truende måte Barn utvikler grunnleggende forestillinger om seg selv og sine relasjoner på bakgrunnen av den omsorgen de blir gitt (Bowlbye, 1969, 1988, Zeanah & Zeanah, 1989) PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 13 Grenser er nødvendig for at vi skal føle oss trygge Foreldre må være de som leder og styrer familien Respekt Ansvarlighet Ressurs orientert Gjensidighet PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 14 Foreldre kan kopiere den modellen for foreldreskap som de lærte som barn Foreldre kan korrigere den modellen som de lærte som barn Foreldre kan bryte den ondesirkelen som et destruktiv omsorg har skapt, ved å bli møtt med empati og støtte. The wrong way The right way Positiv involvering, støtte, stillasbygging med mer PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 15 5

6 PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 16 Regulering av atferd vil alltid ha et element av kontroll Barn med relasjonsskader og relasjonsforstyrrelse, har dårligere utviklet reguleringskompetanse enn alderen skulle tilsi Kontroll over omsorgspersonen er en mestrings strategi for barn med relasjonsskader Det medfører at foreldrene vil kompensere barnets manglende kontroll med ytre kontroll samtidig som barnet vil forsøke å kontrollere foreldrene for å få dekket sine behov Disse forholdene kan resultere i maktkamper og coercion Det er viktig å være proaktiv i stede for reaktiv Klarte og tydelige krav, forventinger og grenser sammen med forutsigbare valgmuligheter. (Levy & Orlans, 2003) PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 17 PMTO gir mulighet for å handle proaktivt Ved å lære foreldrene gode og effektive beskjeder, hjelper vi foreldrene til å holde fast ved krav og grenser uten å gå inn i verbale maktkamper Bruk av strukturerte belønningssystemer hjelper foreldrene til å la barnets egen motivasjon fremme ønsket atferd Bruk av grensesettings prosedyrene pausetid og ekstra oppgave gir vi hele tiden barnet valgmuligheter, samtidig som foreldrene beholder kontrollen over konsekvensene Samarbeid eller pausetid Lang eller kort pausetid Pausetid eller tap av gode PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 18 6

7 Barn med relasjonsskader er selvsentrerte og kravstore og mange av dem mangler evnen til å gi og ta Deltakelse l arbeidsoppgaver i hjemmet er derfor viktig Hvis så tenkning og erfaring er derfor sentralt Deltakelse i aktiviteter som fremmer samarbeid og samstemte opplevelse PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 20 Barnet med relasjonsskader har dårlig evne til å skille mellom ønsker og behov Barn med relasjonsskader er overopptatt av få den voksne til å dekke behov For at dette ikke skal utvikle seg til en maktkamp må foreldrene forstå barnets ønsker samtidig som det arbeider med behovsregulering Det å få være unik og få dekket spesielle behov er viktig Belønningsskjema er en unik mulighet til å la barnet få velge gode og privilegier som er unike for dem Sosiale forsterke knyttet til samvær med an av foreldrene Forsterker som er relatert til å skape, dele og nyte. Eks bake kake, lage ostesmørbrød, lage sin favoritt pizza med mer PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 21 7

8 Viktig å styrke foreldrenes kapasitet til å identifisere og reflektere over egne følelser, tanker og atferd Fokus på individualisering av følelser, tanker og atferd Problemløsnings modellen Rolle spill som grunnlag for refleksjon Gjennomgang av belønningsskjema Hjemme lekser Triangulerning i terapi rommet PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 22 Relasjonsskadde barn Sliter med sinne, angst, sorg og skam relatert til ubearbeidet sorg og omsorgssvikt De følelsene er ofte kamuflert som sinne og aggresjon fordi det er de følelsene som er minst smertefulle Sinne og aggresjon er sterke virkemidler som medfører at barnet opplever at de Nøytral emosjonell respons Pausetid som et verktøy for å nøytralisere negative responser og negativ affekt Pausetid og tap av goders som et verktøy for å stoppe den feillæringen som finner sted når negativ affekt og atferd blir veien til goder og behovsdekning Forsterkningsfellen PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 23 Relasjonsskadde barn Sliter med sinne, angst, sorg og skam relatert til ubearbeidet sorg og omsorgssvikt De følelsene er ofte kamuflert som sinne og aggresjon fordi det er de følelsene som er minst smertefulle Sinne og aggresjon er sterke virkemidler som medfører at barnet opplever at de Noen barn med relasjonsskader har så dårlig kapasitet til selvregulering at de trenger hjelp til å stoppe den aggressive atferd Noen barn er så redde bak sitt sinne at pausetid trigger grunnleggende følelser av tap, sorg og avvisning Tap av goder vil også oppleves som avvisning hvis 5 (+) til 1 ( ) prinsippet ikke er gyldig PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 24 8

9 Unnvikende engstelig Ambivalent tvangspreget Desorganisert PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 25 Unnvikende engstelig Nærhet er farlig Jeg trenger ikke din omsorgg Falsk autonomi og trygghet Positiv involvering Belønningsskjema med muligheter for sosiale forsterkere Økt vektlegging av sosiale tilbakemeldingen av belønningsskjema Spesiell oppmerksomhet knyttet til tilsyn og oppfølging PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 26 Ambivalent tvangspreget Du vil avvise meg så jeg krever deg og din nærhet Jeg trenger deg, men du kan ikke hjelpe meg Hypersensitivitet for avvisning Tvangspreget opptatt av behovs tilfredsstillelse Kjeding av atferd ved hjelp av belønningsskjema Sosiale forsterkere Gjøre ting alene med barnet planlagt Øve barnet til å leke og være alene ved hjelp av positive forsterkere Systematisk hvis så tenkning (bra kort) PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 27 9

10 Desorganisert Ingen stabil indre modell for å forholde seg til omsorgspersoner og behovs tilfredsstillelse Belønningssystemer her helt nødvendig for å skape struktur Belønningen må være daglig noen ganger umiddelbar hvis så Tringulering for å sikre mestring og modellæring PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 28 Desorganisert Primærprosess tenkning som medfører at behovs tilfredsstillelse blir prioritet en koste hva det vil. Relasjoner er underordnet behovs tilfredsstillelse derfor stjeler, lyver og samler disse barna Systematisk bruk av grensesetting verktøy omsorgpersonene må få kontroll over egen negative atferd og negative affekt Unngå konkurs i konsekvens systemene det vil is at barnet alltid må kunne påvirke sine omgivelser med PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 29 Desorganisert Problemer med å forstå årsak virkning Straffer seg selv og sine omgivelser Systematiske belønningssystemer slik vi finner dem i TFC Utholdenhet i konsekvenssystemene. Disse barna nuller ut de negative konsekvensene ved tap goder, ved å straffe både seg selv og omsorgspersonene PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 30 10

11 Sosiale forsterkere Felles mestrings opplevelse Problemløsnings modellen Skape felles historie Gjenskape felles historie gjennom bilder med er Symbolsk integrasjon PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 31 Legge forholdene til rette for at barnet har et forutsigbart miljø med konsisten forsterkning av ønsket atferd Skape et omsorgsmiljø med klare struktur, tydelige forventinger og grenser, og som er preget av vell definerte konsekvenser med en pedagogisk utforming Legge forholdene til rette for nærhets skapende aktiviteter som også gir mulighet for en felles opplevelse av mestring og glede Hjelpe omsorgspersonene til være gode rolle modeller for regulering av følelser og atferd PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 33 11

12 PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 35 12