MØTEINNKALLING Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Formannskapet"

Transkript

1 Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem Karl Nikodemussen AP Medlem Catharina Stenersen AP Medlem Yngve Nilsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 28/13 13/1372 REFERATSAKER 29/13 13/1082 TJENESTEPENSJON ANSATTE - ANSKAFFELSE /13 13/1374 TJENSTEPENSJON FOLKEVALGTE - ANSKAFFELSER /13 13/1369 NYTT BRANNVARSLINGSANLEGG KVALSUND SYKEHJEM 2013 EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 Sak 28/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1372 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/13 Formannskapet REFERATSAKER Ordførers innstilling: Søknad av fra Astma- og allergiforbundet om bidrag til støtteannonse avslås av budsjettmessige grunner.

4 Sak 28/13 SAKSGRUNNLAG: Astma- og allergiforbundet Søknad av om bidrag på kr ,- til annonse i bladet Astma Allergi utgave 6/2013. Rådmannens tilråding: Referatsaken tas til orientering. Arne Hansen rådmann

5 Sak 29/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 570 Arkivsaksnr.: 13/1082 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet / Kommunestyret TJENESTEPENSJON ANSATTE - ANSKAFFELSE 2014 Ordførers innstilling: Kvalsund kommune inngår avtaler med Kommunal landspensjonskasse, KLP, om levering av tjenestepensjon for folkevalgte og ordinær tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte i kommunen (TPO-ordningen) med virkning fra 1. januar 2014.

6 Sak 29/13 SAKSGRUNNLAG: Vedtak i kommunestyret sak 95/12 Vedtak i DnB Livsforsikring ASA 2013 om avvikling av offentlige tjenestepensjonsprodukter SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjett 2013, den at «Pensjonsavtalen med Vital lyses ut på anbud». Administrasjonen har ut i fra dette arbeidet ut i fra et mulig skifte fra årsskiftet 2013/2014. I denne prosessen har vi så fått medling om at vår pensjonsleverandør DNB Livsforsikring ASA i styremøte 5. juni 2013 besluttet å avvikle forretningsområdet for offentlig tjenestepensjons-produkter. Endelig beslutning om avvikling ble fattet av representantskapet 19. juni Beslutningen omfatter alle forsikrede offentlige pensjonsløsninger for både kommuner og foretak. Bakgrunnen for beslutningen er stadig strammere krav og reguleringer i bank- og forsikringsbransjen i kombinasjon med en krevende konkurransesituasjon innenfor offentlige tjenestepensjonsprodukter. Forretningsområdet vil bli avviklet over en periode på tre år, dvs. innen utgangen av Kvalsund kommune må som følge av dette inngå avtale med ny tjenestepensjonsleverandør. Pr i dag har vi følgende tjenestepensjonsleverandører: Leverandør: Statens pensjonskasse (SPK) Kommunal landspensjonskasse (KLP) DNB Livsforsikring ASA (DNB) Gjelder: Pedagogisk personell (lærere, ikke SFO) Sykepleiere Tjenestepensjonsordning (TPO) for alle andre kommunalt ansatte, folkevalgordningen for ordfører Kommunen er i henhold til tariffavtale pliktig til å ha tjenestepensjonsordning til pedagogisk personell i grunnskole og sykepleiere hos henholdsvis SPK og KLP. Mens tjenestepensjon til folkevalgte og TPO-ordningen kan i følge tariffavtalen leveres av flere aktører. Det er kun virksomheter med konsesjon gitt av Finanstilsynet som har rett til å levere pensjonstjenester, jfr. forsikringsvirksomhetsloven 2-1.

7 Sak 29/13 Tilsynet har seks måneder på å behandle en søknad beregnet fra tidspunktet for innkommet søknad. Per i dag er det tre virksomheter som har konsesjon for levering av pensjonstjenester til folkevalgte og TPO-ordningen i kommunal sektor; KLP, DNB og Storebrand. Storebrand besluttet i desember 2012 at selskapet ville gå ut av markedet for offentlig pensjon, DNB har nå gjort tilsvarende. Pr dd foreligger det ingen nye søknader om konsesjon. KS Advokatene har på oppdrag av Pensjonskontoret vurdert spørsmålet om hvordan kommunene skal forholde seg til regelverket for offentlige anskaffelser nå og fremover gitt at man i praksis kun har en leverandør av offentlig tjenestepensjon, dvs. KLP. Med bakgrunn i DNB og Storebrand sine meldinger om å trekke seg ut av markedet, vurderer KS Advokatene at disse leverandørene ikke vil legge inn tilbud i årets konkurranse. Med utgangspunkt i behandlingstid for konsesjon, sammenholdt med det faktum at det pr nå ikke foreligger noen nye konsesjonssøknader til behandling, vil ingen nye leverandører, verken i Norge eller EØSområdet kunne oppnå konsesjon i tilstrekkelig tid til å være med i konkurranser i Med henvisning til dette mener KS Advokatene at for kommuner som har vedtatt skifte av leverandør/gjennomføring av konkurranse dette året, kan anskaffelse skje som en direkte anskaffelse med hjemmel i forskrift om offentlige anskafelser 14-4 c. Dersom anskaffelsen gjøres i 2014 eller senere må konkurransesituasjonen vurderes på nytt. Bestemmelsene relatert til opphør og flytting av pensjonsavtale følger av Hovedtariffavtalen (HTA) pkt , vedlegg 5 til HTA Vedtekter for tjenestepensjonsordning (TPO) 14-1, samt forsikringsvirksomhetsloven kap. 11. Flytting av pensjonsavtale kan kun skje ved årsskifte, dvs. fra 1. januar. Frist for å si opp en avtale om tjenestepensjon er tre måneder før kalenderåret er slutt, dvs. 30. septembe. Siste frist for endelig vedtak i kommunestyret om flytting av pensjonsavtale er 1. desember samme år. Flytting av pensjonsavtale er drøftet med tillitsvalgte 6. august SAKSVURDERING: Kvalsund kommune har inntil tre år til å finne en ny løsning på tjenestepensjon for folkevalgte og TPO-ordningen i kommunen. DNB har imidlertid i brev datert 5. juli 2013 varslet om at prisene vil øke fra Begrunnelsen for å sende ut varselet er at formelle frister kan overholdes for kommuner som ønsker å starte prosessen med å skifte leverandør allerede i år. Samtidig varsler DNB allerede nå at kostnadene til pensjonsordningen vil øke ytterligere fra og med 2015, slik at (sitat): kommunene får tid til å gjennomføre flytting før dette skjer. DNB informerer i tillegg om at kapitalforvaltningen må legges om som følge av at selskapet forventer at flere kunder flytter sin pensjonsordning allerede fra , og at dette vil kunne medføre større risiko i kapitalforvaltningen. Det er også grunn til å forvente at servicen hos DNB, spesielt knyttet til HMS-tiltak går ned, men også det generelle servicenivået som følge av at mange av DNB's medarbeidere vil slutte for å begynne i nye stillinger.

8 Sak 29/13 Rådmannen tar signalene fra DNB om økte kostnader og økt risiko på kapitalforvaltningen allerede fra 2014 alvorlig, og anbefaler at avtalene om tjenestepensjon flyttes til KLP fra 1. januar 2014 av forretningsmessige årsaker. Valg av ny leverandør Valg av ny pensjonsleverandør er et langsiktig strategisk valg, og kommunen må i den forbindelse vurdere om tjenesten skal kjøpes av ekstern leverandør, opprette egen pensjonskasse eller inngå i en interkommunal pensjonskasse. Som nevnt tidligere er KLP for tiden eneste aktuelle leverandør på markedet med konsesjon for å levere offentlig tjenestepensjon. Det er på det nåværende tidspunkt ikke opprettet interkommunale pensjonskasser i Norge, og en opprettelse av interkommunal pensjonskasse vil kreve konsesjon fra Finanstilsynet. Pr dags dato foreligger det ingen slike konsesjonssøknader hos Finanstilsynet. Rådmannen vurderer derfor at mulighet for å inngå i en interkommunal pensjonskasse ikke er et reelt alternativ på nåværende tidspunkt. I spørsmålet om å opprette en egen pensjonskasse eller kjøpe tjenesten fra KLP, må Kvalsund kommune vurdere følgende tema grundig; a) behov for egenkapital, b) kapitalforvaltning, c) risiko knyttet til demografiutvikling og d) administrasjonskostnad, service og kompetanse. a) Behov for egenkapital Enhver pensjonsordning må ha egenkapital, jf. forsikringsvirksomhetsloven. I kommunale pensjonskasser og KLP er det kommunene selv som må stille egenkapital, mens hos DNB er det derimot aksjonærene som stiller med denne. Det vil si at Kvalsund kommune ikke har egenkapitalinnskudd hos DNB som kan overføres til ny pensjonsordning. Egenkapitalen sett i forhold til oppsparte premiereserve utgjør 5,2 % av premiereserven hos KLP og vil være tilsvarende eller noe høyere for egen pensjonskasse. Egenkapitalen består at to deler; innskutt kapital på 2,8 % og opptjent kapital på 2,4 %. Dersom Kvalsund kommune velger å etablere egen kommunal pensjonskasse må kommunen, som følge av at pensjonskassen ikke har egenkapital fra før, avsette minst 5,2 % av premiereserven til egenkapital. KLP har opptjent egenkapital i den kundeporteføljen selskapet allerede har. Dette innebærer at dersom Kvalsund kommune velger å inngå avtale med KLP om tjenestepensjon, er det tilstrekkelig å innbetale et egenkapitalinnskudd på 2,8 % av premiereserven. For Kvalsund kommune vil dette utgjøre omlag kr 2,3 mill (basert på en premiereserve på 82 mill). Finansieringen av egenkapitalinnskuddet må skje med bruk av tilgjengelig likviditet og kan ikke lånefinansieres. Dette vil være en stor utfordring for Kvalsund kommune. Rådmannen vurderer allikevel at kommunen ikke har mange andre muligheter og at dette dermed må tas fra dagens tilgjengelige likviditet gjennom bruk av etablert trekkrettighet.

9 Sak 29/13 b) kapitalforvaltning En pensjonskasse skal iht. forskrift om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning 2-1 ha en oversikt over, helhetlig styring av, og god kontroll med de risiki som oppstår ved selskapets kapitalforvaltning. Dette innebærer blant annet å sørge for at premiereserven til enhver tid skal være så stor at den, etter det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget for ordningen, er tilstrekkelig til å sikre rett til opptjent pensjon for medlemmene, herunder rett til uførepensjon og etterlattepensjon. Pensjonskassen må ha en soliditet som gir grunnlag for og mulighet til å kunne ta høy risiko i forvaltningen. KLP har som et etablert selskap allerede opparbeidet denne soliditeten. Dersom Kvalsund kommune skal opprette egen pensjonskasse vil dette bety at kommunen må inn med et høyere egenkapitalinnskudd enn minimumskravet på 5,2 % for å ha en tilfredsstillende soliditet. Samtidig må kommunen være villig til å ta høyde for større svingninger i finansmarkedet. Historien viser at kommuner med egne pensjonskasser har vært nødt til å skyte inn ny egenkapital som følge av svak avkastning og tap. Dette har ikke vært tilfelle for kommuner som har hatt KLP som pensjonsleverandør. Med tanke på de økonomiske utfordringene Kvalsund kommune har knyttet til høy gjeld og behov for omstilling, vil rådmannen ikke anbefale at kommunen tar på seg enn slik risiko. c) Risiko knyttet til demografiutvikling AFP/tidligpensjon, uførhet og levealder er viktige faktorer for økonomien i en pensjonskasse. Utviking i demografiske forhold, det vil si at alderssammensetning og fordeling kvinner/menn mv., vil derfor få direkte betydning for premien. Demografien i en liten kasse kan svinge raskt, slik at noe som ser fordelaktig ut et år, kan bli ufordelaktig neste år. Dersom Kvalsund kommune inngår avtale med KLP om levering av offentlig tjenestepensjon vil kommunen inngå i et risikofellesskap sammen med de andre kommunene tilknyttet KLP. Dette betyr at demografiutviklingen vil utjevnes blant alle kundene, og dermed få mindre betydning for den enkelte kommune. Oppretter Kvalsund kommune en egen pensjonskasse vil kommunen måtte ivareta de fortløpende demografiske svingningene, og pensjonskostnadene vil bli lite forutsigbar over tid. d) Administrasjonskostnad, service og kompetanse En pensjonskasse er en selveid institusjon med virksomhet basert på én eller flere kollektive pensjonsordninger. Virksomheten skal holdes rettslig atskilt fra virksomheten til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon som har pensjonsordning i pensjonskassen. Pensjonskassen skal iht. forsikringsvirksomhetsloven ha et eget styre, daglig leder, ansvarshavende aktuar som er ansvarlig for alle forsikringstekniske beregninger samt revisor. Pensjonskassen vil ha ansvar for ajourhold av medlemsregister, pensjonsberegninger, pensjonsutbetalinger kapitalforvaltning, regnskap og rapportering. I tillegg skal pensjonskassen yte service og informasjon til medlemmene og arbeidsgivere. Det skal også være forbundet med stordriftsfordeler å drifte egen pensjonskasse. Det er rådmannens klare vurdering at Kvalsund kommune ikke vil være i stand til å oppnå de gevinster som drift av egen pensjonskasse legger opp til og at denne løsningen dermed ikke anbefales. I tillegg vurderes en slik løsning som svært risikofylt, noe kommunen ikke har økonomisk bæreevne til å påta seg.

10 Sak 29/13 Ny pensjonsordning for folkevalgte Fra og med trer det i kraft nye pensjonsregler for lokale folkevalgte, jf. FOR nr 1121 Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. For Kvalsund kommune vil dette i dag kun omfatte ordfører. De nye reglene gir kommuner og fylkeskommuner mulighet til å ha en ny pensjonsordning for de folkevalgte som i stor grad tilsvarer pensjonsordningen som stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer har, heretter kalt hybrid-ordningen. Alternativet vil være å innlemme folkevalgte inn den ordinære tjenestepensjonsordningen for øvrige ansatte, heretter kalt TPOordningen. Kvalsund kommune må innen utgangen av oktober 2013 velge mellom å tilby folkevalgte som er pensjonsberettiget (ordfører) opptak i den nye hybridordningen eller innlemme disse i TPO-ordningen. Vi har gjort avtale med DnB Livsforsikring ASA om å forlenge fristen til kommunelt vedtak foreligger. Valg av ny pensjonsordning for folkevalgte behandles i egen sak til formannskapet og kommunestyret. Rådmannen vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom Kvalsund kommune skal avvente skifte av pensjonsleverandør til , vil dette få betydning for valg av pensjonsordning også for folkevalgte. DNB Livsforsikring ASA har gitt melding om at de ikke vil tilby hybrid-ordningen. Dette vil da svekke valgmuligheten for hvilken folkevalgt ordning kommunen skal kunne tilby. Oppsummering og konklusjon DNB Livsforsikring ASA besluttet i styremøte 5. juni 2013 å avvikle forretningsområdet for offentlig tjenestepensjonsprodukter. Forretningsområdet vil bli avviklet over en periode på tre år, dvs. innen utgangen av Kvalsund kommune har mottatt varsel fra DNB om prisstigning i 2014 og 2015, og økt risiko på kapitalforvaltning allerede fra Ansattes pensjonsrettigheter er hjemlet i hovedtariffavtalen, lover og forskrifter. Skifte av pensjonsleverandør vil ikke endre på disse rettighetene. Rådmannen har vurdert muligheten for å opprette egen pensjonskasse sett opp mot å kjøpe tjenesten fra KLP, som pr dags dato er eneste aktuelle leverandør på markedet, og som har konsesjon til å drive pensjonsvirksomhet innen TPO-ordningen og folkevalgte. Iht. KS Advokatene kan dermed kommunen gjennomføre anskaffelse av ny tjenestepensjonsleverandør uten konkurranse i år. Det har vært kontakt med KLP, som har bekreftet at eventuelt arbeid med å flytte avtalen fra DNB til KLP fra kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Det som imidlertid er usikkerhetsmomentet er hvor mye Kvalsund kommune vil få med seg fra DNB. Dette er data som ikke vil være klare før DNB har fått overlevert tallmateriale til KLP. I spørsmålet om å opprette egen pensjonskasse eller kjøpe tjenesten fra KLP må Kvalsund kommune vurdere følgende tema grundig; behov for egenkapital, kapitalforvaltning, risiko knyttet til demografiutvikling samt administrasjonskostnader, service og kompetanse. Ved opprettelse av egen pensjonskasse vil det være behov for større innskudd av egenkapital enn hos KLP. Risikoen ved kapitalforvaltning i egen kasse er større enn Kvalsund bør påta seg sett opp mot de økonomiske utfordringene kommunen står overfor. Risiko knyttet til demografisk utvikling vil være større i en liten pensjonskasse enn hos KLP. Her vil kommunen bli en del av et risikofellesskap hvor endringene utjevnes blant alle kommunene. Administrasjonskostnadene vil være høyere i en liten pensjonskasse enn en stor.

11 Sak 29/13 I tillegg vil en pensjonskasse med et stort fagmiljø ha større forutsetninger for kontinuerlig å kunne levere god service og informasjon til arbeidsgiver og medlemmer. Kvalsund kommune har gode erfaringer med KLP når det gjelder pensjonsordningen for sykepleiere. Rådmannen vil derfor anbefale å ikke opprette egen pensjonskasse, men heller kjøpe denne tjenesten fra KLP. Det er grunn til å anta at Kvalsund kommune vil pådra seg høyere kostnader, høyere risiko ved kapitalforvaltning og dårligere service dersom avtalen med DNB Livsforsikring ASA videreføres etter Rådmannen vil derfor ut fra en totalvurdering anbefale at ny avtale inngås med KLP fra Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune inngår avtaler med Kommunal landspensjonskasse, KLP, om levering av tjenestepensjon for folkevalgte og ordinær tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte i kommunen (TPO-ordningen) med virkning fra 1. januar Arne Hansen rådmann

12 Sak 30/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 570 Arkivsaksnr.: 13/1374 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet / Kommunestyret TJENSTEPENSJON FOLKEVALGTE - ANSKAFFELSER 2014 Ordførers innstilling: Kvalsund kommune innfører fra ordinær tjenestepensjonsordning (TPO) for ordfører tilsvarende de øvrige ansatte i Kvalsund kommune.

13 Sak 30/13 SAKSGRUNNLAG: Forskrift om endring av forskrift om pensjonsordninger for forlkevalgte i kommuner eller fylkeskommuner; FOR nr 1121 (Arbeidsdepartementet) SAKSOPPLYSNINGER: Nye pensjonsregler for lokale folkevalgte trer i kraft fra 1. januar De nye reglene åpner for to ulike pensjonsordninger, og Kvalsund kommune må innen utgangen av oktober 2013 vedta hvilken pensjonsordning ordfører skal knyttes til fra og med Arbeidsdepartementet vedtok i desember 2012 endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, jf. FOR nr 1121 Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommuner eller fylkeskommuner. Endringen innebærer at pensjonsordningen for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner blir tilsvarende pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Den nye ordningen trer i kraft fra 1. januar Det er alternativt gitt anledning til at folkevalgte kan meldes inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen som de ansatte i kommunen eller fylkeskommunen er medlemmer av. Pensjonsordningen for folkevalgte omfatter folkevalgte med verv som utgjør minst 1/3 stilling, eller 37 % stilling, jf. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner tillegg til vedtekter for offentlig tjenestepensjon. I Kvalsund kommune gjelder pensjonsordningen ordfører. Alderspensjon som er opptjent før 1. januar 2014 følger det gamle regelverket og opptjente rettigheter beholdes. Fra 1. januar 2014 lukkes muligheten for ny/fortsatt opptjening i den gamle folkevalgtordningen. Dersom en person har opptjening i både dagens og ny ordning, vil samlet pensjon bli begrenset til å tilsvare den pensjon som ville kommet til utbetaling dersom all opptjening var etter gammel modell. Ved begrensning er det pensjon fra ny ordning som skal reduseres. Dagens ordning for folkevalgte Opptjening: Tid man har til opparbeidet medlemskap i pensjonsordningen for folkevalgte Full opptjening er 16 år Ikke rett til AFP Alderspensjon

14 Sak 30/13 o Tidligst utbetaling fra 65 år o 66 % av pensjonsgrunnlag (den samlede fastsatte godtgjørelsen), avkortet hvis ikke full opptjening o Levealderjusteres o Samordnes med alderspensjon fra folketrygden i hht reglene i samordningsloven. Kan ikke kombinere arbeid og pensjon. o Reguleres som i offentlig tjenestepensjonsordning, dvs. med lønnsvekst fratrukket 0,75 %. Ny ordning for folkevalgte fra (hybrid-ordningen) Opptjening: Det bygges opp en pensjonsbeholdning som danner grunnlaget for beregning av alderspensjon. Pensjonsbeholdningen bygges opp ved at maksimalt 6,03 prosent av godtgjørelsen opp til 7,1 G og 24,13 prosent av godtgjørelsen mellom 7,1 og 12 G tilføres beholdningen. Opptjeningssatsene er satt med siktemål om å nå et ytelsesnivå tilnærmet lik 66 % av pensjonsgrunnlaget inkludert antatt folketrygd etter 30 år. Alle år teller Ingen rett til AFP Alderspensjon: o Levealderjusteres. Pensjonen beregnes ved at pensjonsbeholdningen divideres på et delingstall som skal representere forventet antall år som pensjonist. Fra og med 1963-kullet brukes folketrygdens delingstall. For årskullene brukes særskilt delingstall fastsatt av Statens pensjonskasse. o Ingen samordning, pensjonen kommer som et tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Det gis også muligheter for å kombinere arbeid og pensjon. o Reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75 %. o Kostnad for den folkevalgte vil være 2 % av godtgjørelsen Uføre- og etterlattepensjon: o Videreføres i stor grad som dagens regler. o Kravet til opptjeningstid øker slik at full opptjening er 30 år. o Ved omregning av opptjeningstid før brukes en omregningsfaktor på 1,875 slik at full opptjening blir 30 år. Det foreligger foreløpig ikke estimat eller beregninger fra pensjonsleverandør på økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver. Men det antas at kostnadene vil ligge på tilnærmet likt nivå som i dag på kort sikt, og redusert kostnadsnivå på lengre sikt. Ordinær tjenestepensjonsordning for ansatte i kommuner og fylkeskommuner (TPOordningen) Opptjening: Pensjonsopptjeningen skal skje lineært, dvs. man skal opptjene like store deler av full pensjon for hvert år man er medlem. Gir 66 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening som er 30 år. Avkortet hvis ikke full opptjening. For dem som fratrer med oppsatt pensjon, settes kravet til full opptjening til maksimalt 40 år. Rett til pensjon gis etter tre års samlet tjenestepensjon (overføringsavtalen) Alle år teller Antatt mulighet for AFP og 85-års regelen Alderspensjon: o Uttak fra 65 år

15 Sak 30/13 o Levealdersjusteres fra tidligst fylte 67 år o Samordnes med andre offentlige ytelser fra folketrygden. Kan ikke kombineres med arbeid og pensjon. o Reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75 %. o Kostnad for den folkevalgte vil være 2 % av godtgjørelsen. Uføre- og etterlattepensjon - som alderspensjon. Antas å være den rimeligste ordningen. Eksempler på beregning av fremtidig pensjon Ved beregning av fremtidig pensjon er det mange usikre faktorer. Eksemplene nedenfor gir derfor kun et bilde av de ulike ordningene i forhold til hverandre. I beregningene er det sett på en person som er født i 1960, som har samme inntekt over alle år, og der årlig regulering på lønnsvekstfaktoren er satt til å være 4 %. Grunnbeløpet som er benyttet i beregningene utgjør kr (grunnbeløp pr ). Faktorene som er benyttet vil variere fra år til år, og beregningsmodellen er således forenklet, og kun ment som en illustrasjon. I eksemplene er ny pensjonsordning for folkevalgte oppgitt som Hybrid, og ordinær tjenestepensjonsordning for ansatte i kommuner og fylkeskommuner er oppgitt som TPO. Figur 1 Figur 1 viser at det er vesentlig forskjell mellom modellene. TPO er en bruttoordning med lineær opptjening, mens hybrid-modellen gir årlig opptjening der årlig sparing og regulering gir et siktemål på 66 % pensjon etter 30 år. TPO-ordningen gir ingen opptjening etter 30 år. Hybrid-modellen stiger så lenge den ansatte er i arbeid, og gir således en god korrelasjon mellom arbeid og pensjon. Hybrid-modellen krysser med den ordinære TPO-ordningen etter ca. 30 år. Dvs. TPO-ordningen vil med en årslønn tilsvarende 7 G, og med en kort karriere, lønne seg økonomisk i dette tilfellet Figur 2

16 Sak 30/13 Figur 2 viser at hybrid-ordningen krysser med TPO-ordningen etter ca. 20 år. Etter det er det hybrid-ordningen som gir den beste pensjonen. Figur 3 Figur 3 viser at for en person som tjener 12 ganger grunnbeløpet, krysser hybrid-ordningen med TPO-ordningen atskillig tidligere enn vi har sett ved lavere inntekter, dvs. etter ca. 16 år. Eksemplene viser at hybrid-ordningen ser ut til å være best for de med lange karrierer. I tillegg viser eksemplene at jo høyere lønn, desto raskere vil hybrid-ordningen bli den mest lønnsomme pensjonsordningen.

17 Sak 30/13 SAKSVURDERING: Kvalsund kommune må velge mellom å opprette ny pensjonsordning for folkevalgte (hybridordningen) eller eventuell overføre folkevalgte til ordinær tjenestepensjonsordningen for øvrige ansatte i kommunen (TPO-ordningen) fra Begge ordningene vil innebære en innskjerping i forhold til dagens pensjonsordning for folkevalgte. Ingen av de nye ordningene vil gi samme pensjon etter 16 år som det dagens ordning gjør. I spørsmålet om hvilken løsning som bør velges for ordfører i Kvalsund kommune, må betydningen av nivå på økonomiske uttelling på pensjoneringstidspunktet, den fleksible løsningen knyttet til pensjoneringstidspunktet samt muligheten for å arbeide ved siden av å motta alderspensjon vurderes. Eksemplene gitt i saken viser at TPO-ordningen gir bedre økonomisk uttelling for korte karrierer. Mens jo høyere lønn den folkevalgte har, desto raskere vil hybrid-ordningen bli den mest lønnsomme. Det fremgår av e-post fra KS til DNB Livsforsikring ASA at KS ikke vil komme med noen anbefaling vedrørende valg mellom de to gitte alternativene. Rådmannen vurderer at ordinær tjenestepensjonsordning (TPO) vil være det beste alternativet totalt sett. Med dagens nivå på godtgjørelse til ordfører (mellom 7 og 9 G) som vil gi omtrent samme opptjeningstid for begge ordningene. I tillegg vil hensynet til allmennhetens oppfatning av pensjonsordingen være et moment som bør tas med. Det vil etter rådmannens vurdering også være en fordel at Kvalsund kommune som helhet har den samme pensjonsordningen for både ansatte og folkevalgte. Kostnadsmessig vurderes også TPO som det rimeligste alternativet. Rådmannen anbefaler at Kvalsund kommune fra oppretter ordinær tjenestepensjonsordning (TPO) for de folkevalgte. Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune innfører fra ordinær tjenestepensjonsordning (TPO) for ordfører tilsvarende de øvrige ansatte i Kvalsund kommune. Arne Hansen rådmann

18 Sak 31/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 153 M76 Arkivsaksnr.: 13/1369 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet / Kommunestyret NYTT BRANNVARSLINGSANLEGG KVALSUND SYKEHJEM 2013 Ordførers innstilling: Det avsettes inntil kr i nytt brannvarslingsanlegg på Kvalsund sykehjem. Investeringen dekkes ved omdisponering av avsatte midler til «Bredbånd fiberutbygging i Kvalsdund».

19 Sak 31/13 SAKSGRUNNLAG: Melding om defekt brannalarmanlegg Kvalsund sykehjem SAKSOPPLYSNINGER: Brannvarslingsanlegget på Kvalsund sykehjem har sluttet å virke og er defekt. Ut i fra mulige alvorlige konsekvenser er det satt inn ekstra personell i forhold til brannvakt/brannrunder inntil nytt varslingsanlegg er på plass. Kommunestyret ble muntlig orintert om dette i møte Det er innhentet ulike tilbud på nytt anlegg, med investeringsramme opp til kr SAKSVURDERING: Det er helt avgjørende for driften og sikkerheten på sykehjemmet at nytt varslingsanlegg kommer på plass hurtigst mulig. Ut i fra at dette er en «ikke-planlagt» hendelse, er det heller ikke tatt høyde for denne investeringen i budsjettet for Ut i fra at alle investeringsprosjekter i 2013 vil bli realisert, er det rom for budsjettmessige endringer i vedtatt investeringsbudsjett. Av avsatte investeringsmidler til bredbånd/fiberutbygging i 2013 på kr er det tidligere foretatt omdisponeringer på kr i sak 46/13 og 47/ Det gjenstår derfor kr som ikke vil bli benyttet i år. Investeringer i bredbånd/fiberutbygging vil bli gjenstand for vurdering i investeringsbudsjettet for Rådmannens tilråding: Det avsettes inntil kr i nytt brannvarslingsanlegg på Kvalsund sykehjem. Investeringen dekkes ved omdisponering av avsatte midler til «Bredbånd fiberutbygging i Kvalsdund». Arne Hansen rådmann

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2009 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Sender som avtalt vårt tilbud på flytting av tjenestepensjonsordningen fra DNBtil KLPpr 01.01.2015.

Sender som avtalt vårt tilbud på flytting av tjenestepensjonsordningen fra DNBtil KLPpr 01.01.2015. Mona Nilssen J' E E Dokld:14004100 (13/868-9) Fra: Tore A. Westin EE' IL' ;, {E%$,g"p E,j fg;l'g Sendt: 26.juni201407:33 El. ' Til: Post Dønna Emne: VS:Tilbud Offentlig tjenestepensjon Vedlegg: Dønna kommune

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 840046672 Fastsatt 1.1.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1 Kapittel 2 Godkjenning og endring av

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer