MØTEINNKALLING Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Formannskapet"

Transkript

1 Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem Karl Nikodemussen AP Medlem Catharina Stenersen AP Medlem Yngve Nilsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 28/13 13/1372 REFERATSAKER 29/13 13/1082 TJENESTEPENSJON ANSATTE - ANSKAFFELSE /13 13/1374 TJENSTEPENSJON FOLKEVALGTE - ANSKAFFELSER /13 13/1369 NYTT BRANNVARSLINGSANLEGG KVALSUND SYKEHJEM 2013 EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 Sak 28/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1372 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/13 Formannskapet REFERATSAKER Ordførers innstilling: Søknad av fra Astma- og allergiforbundet om bidrag til støtteannonse avslås av budsjettmessige grunner.

4 Sak 28/13 SAKSGRUNNLAG: Astma- og allergiforbundet Søknad av om bidrag på kr ,- til annonse i bladet Astma Allergi utgave 6/2013. Rådmannens tilråding: Referatsaken tas til orientering. Arne Hansen rådmann

5 Sak 29/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 570 Arkivsaksnr.: 13/1082 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet / Kommunestyret TJENESTEPENSJON ANSATTE - ANSKAFFELSE 2014 Ordførers innstilling: Kvalsund kommune inngår avtaler med Kommunal landspensjonskasse, KLP, om levering av tjenestepensjon for folkevalgte og ordinær tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte i kommunen (TPO-ordningen) med virkning fra 1. januar 2014.

6 Sak 29/13 SAKSGRUNNLAG: Vedtak i kommunestyret sak 95/12 Vedtak i DnB Livsforsikring ASA 2013 om avvikling av offentlige tjenestepensjonsprodukter SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjett 2013, den at «Pensjonsavtalen med Vital lyses ut på anbud». Administrasjonen har ut i fra dette arbeidet ut i fra et mulig skifte fra årsskiftet 2013/2014. I denne prosessen har vi så fått medling om at vår pensjonsleverandør DNB Livsforsikring ASA i styremøte 5. juni 2013 besluttet å avvikle forretningsområdet for offentlig tjenestepensjons-produkter. Endelig beslutning om avvikling ble fattet av representantskapet 19. juni Beslutningen omfatter alle forsikrede offentlige pensjonsløsninger for både kommuner og foretak. Bakgrunnen for beslutningen er stadig strammere krav og reguleringer i bank- og forsikringsbransjen i kombinasjon med en krevende konkurransesituasjon innenfor offentlige tjenestepensjonsprodukter. Forretningsområdet vil bli avviklet over en periode på tre år, dvs. innen utgangen av Kvalsund kommune må som følge av dette inngå avtale med ny tjenestepensjonsleverandør. Pr i dag har vi følgende tjenestepensjonsleverandører: Leverandør: Statens pensjonskasse (SPK) Kommunal landspensjonskasse (KLP) DNB Livsforsikring ASA (DNB) Gjelder: Pedagogisk personell (lærere, ikke SFO) Sykepleiere Tjenestepensjonsordning (TPO) for alle andre kommunalt ansatte, folkevalgordningen for ordfører Kommunen er i henhold til tariffavtale pliktig til å ha tjenestepensjonsordning til pedagogisk personell i grunnskole og sykepleiere hos henholdsvis SPK og KLP. Mens tjenestepensjon til folkevalgte og TPO-ordningen kan i følge tariffavtalen leveres av flere aktører. Det er kun virksomheter med konsesjon gitt av Finanstilsynet som har rett til å levere pensjonstjenester, jfr. forsikringsvirksomhetsloven 2-1.

7 Sak 29/13 Tilsynet har seks måneder på å behandle en søknad beregnet fra tidspunktet for innkommet søknad. Per i dag er det tre virksomheter som har konsesjon for levering av pensjonstjenester til folkevalgte og TPO-ordningen i kommunal sektor; KLP, DNB og Storebrand. Storebrand besluttet i desember 2012 at selskapet ville gå ut av markedet for offentlig pensjon, DNB har nå gjort tilsvarende. Pr dd foreligger det ingen nye søknader om konsesjon. KS Advokatene har på oppdrag av Pensjonskontoret vurdert spørsmålet om hvordan kommunene skal forholde seg til regelverket for offentlige anskaffelser nå og fremover gitt at man i praksis kun har en leverandør av offentlig tjenestepensjon, dvs. KLP. Med bakgrunn i DNB og Storebrand sine meldinger om å trekke seg ut av markedet, vurderer KS Advokatene at disse leverandørene ikke vil legge inn tilbud i årets konkurranse. Med utgangspunkt i behandlingstid for konsesjon, sammenholdt med det faktum at det pr nå ikke foreligger noen nye konsesjonssøknader til behandling, vil ingen nye leverandører, verken i Norge eller EØSområdet kunne oppnå konsesjon i tilstrekkelig tid til å være med i konkurranser i Med henvisning til dette mener KS Advokatene at for kommuner som har vedtatt skifte av leverandør/gjennomføring av konkurranse dette året, kan anskaffelse skje som en direkte anskaffelse med hjemmel i forskrift om offentlige anskafelser 14-4 c. Dersom anskaffelsen gjøres i 2014 eller senere må konkurransesituasjonen vurderes på nytt. Bestemmelsene relatert til opphør og flytting av pensjonsavtale følger av Hovedtariffavtalen (HTA) pkt , vedlegg 5 til HTA Vedtekter for tjenestepensjonsordning (TPO) 14-1, samt forsikringsvirksomhetsloven kap. 11. Flytting av pensjonsavtale kan kun skje ved årsskifte, dvs. fra 1. januar. Frist for å si opp en avtale om tjenestepensjon er tre måneder før kalenderåret er slutt, dvs. 30. septembe. Siste frist for endelig vedtak i kommunestyret om flytting av pensjonsavtale er 1. desember samme år. Flytting av pensjonsavtale er drøftet med tillitsvalgte 6. august SAKSVURDERING: Kvalsund kommune har inntil tre år til å finne en ny løsning på tjenestepensjon for folkevalgte og TPO-ordningen i kommunen. DNB har imidlertid i brev datert 5. juli 2013 varslet om at prisene vil øke fra Begrunnelsen for å sende ut varselet er at formelle frister kan overholdes for kommuner som ønsker å starte prosessen med å skifte leverandør allerede i år. Samtidig varsler DNB allerede nå at kostnadene til pensjonsordningen vil øke ytterligere fra og med 2015, slik at (sitat): kommunene får tid til å gjennomføre flytting før dette skjer. DNB informerer i tillegg om at kapitalforvaltningen må legges om som følge av at selskapet forventer at flere kunder flytter sin pensjonsordning allerede fra , og at dette vil kunne medføre større risiko i kapitalforvaltningen. Det er også grunn til å forvente at servicen hos DNB, spesielt knyttet til HMS-tiltak går ned, men også det generelle servicenivået som følge av at mange av DNB's medarbeidere vil slutte for å begynne i nye stillinger.

8 Sak 29/13 Rådmannen tar signalene fra DNB om økte kostnader og økt risiko på kapitalforvaltningen allerede fra 2014 alvorlig, og anbefaler at avtalene om tjenestepensjon flyttes til KLP fra 1. januar 2014 av forretningsmessige årsaker. Valg av ny leverandør Valg av ny pensjonsleverandør er et langsiktig strategisk valg, og kommunen må i den forbindelse vurdere om tjenesten skal kjøpes av ekstern leverandør, opprette egen pensjonskasse eller inngå i en interkommunal pensjonskasse. Som nevnt tidligere er KLP for tiden eneste aktuelle leverandør på markedet med konsesjon for å levere offentlig tjenestepensjon. Det er på det nåværende tidspunkt ikke opprettet interkommunale pensjonskasser i Norge, og en opprettelse av interkommunal pensjonskasse vil kreve konsesjon fra Finanstilsynet. Pr dags dato foreligger det ingen slike konsesjonssøknader hos Finanstilsynet. Rådmannen vurderer derfor at mulighet for å inngå i en interkommunal pensjonskasse ikke er et reelt alternativ på nåværende tidspunkt. I spørsmålet om å opprette en egen pensjonskasse eller kjøpe tjenesten fra KLP, må Kvalsund kommune vurdere følgende tema grundig; a) behov for egenkapital, b) kapitalforvaltning, c) risiko knyttet til demografiutvikling og d) administrasjonskostnad, service og kompetanse. a) Behov for egenkapital Enhver pensjonsordning må ha egenkapital, jf. forsikringsvirksomhetsloven. I kommunale pensjonskasser og KLP er det kommunene selv som må stille egenkapital, mens hos DNB er det derimot aksjonærene som stiller med denne. Det vil si at Kvalsund kommune ikke har egenkapitalinnskudd hos DNB som kan overføres til ny pensjonsordning. Egenkapitalen sett i forhold til oppsparte premiereserve utgjør 5,2 % av premiereserven hos KLP og vil være tilsvarende eller noe høyere for egen pensjonskasse. Egenkapitalen består at to deler; innskutt kapital på 2,8 % og opptjent kapital på 2,4 %. Dersom Kvalsund kommune velger å etablere egen kommunal pensjonskasse må kommunen, som følge av at pensjonskassen ikke har egenkapital fra før, avsette minst 5,2 % av premiereserven til egenkapital. KLP har opptjent egenkapital i den kundeporteføljen selskapet allerede har. Dette innebærer at dersom Kvalsund kommune velger å inngå avtale med KLP om tjenestepensjon, er det tilstrekkelig å innbetale et egenkapitalinnskudd på 2,8 % av premiereserven. For Kvalsund kommune vil dette utgjøre omlag kr 2,3 mill (basert på en premiereserve på 82 mill). Finansieringen av egenkapitalinnskuddet må skje med bruk av tilgjengelig likviditet og kan ikke lånefinansieres. Dette vil være en stor utfordring for Kvalsund kommune. Rådmannen vurderer allikevel at kommunen ikke har mange andre muligheter og at dette dermed må tas fra dagens tilgjengelige likviditet gjennom bruk av etablert trekkrettighet.

9 Sak 29/13 b) kapitalforvaltning En pensjonskasse skal iht. forskrift om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning 2-1 ha en oversikt over, helhetlig styring av, og god kontroll med de risiki som oppstår ved selskapets kapitalforvaltning. Dette innebærer blant annet å sørge for at premiereserven til enhver tid skal være så stor at den, etter det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget for ordningen, er tilstrekkelig til å sikre rett til opptjent pensjon for medlemmene, herunder rett til uførepensjon og etterlattepensjon. Pensjonskassen må ha en soliditet som gir grunnlag for og mulighet til å kunne ta høy risiko i forvaltningen. KLP har som et etablert selskap allerede opparbeidet denne soliditeten. Dersom Kvalsund kommune skal opprette egen pensjonskasse vil dette bety at kommunen må inn med et høyere egenkapitalinnskudd enn minimumskravet på 5,2 % for å ha en tilfredsstillende soliditet. Samtidig må kommunen være villig til å ta høyde for større svingninger i finansmarkedet. Historien viser at kommuner med egne pensjonskasser har vært nødt til å skyte inn ny egenkapital som følge av svak avkastning og tap. Dette har ikke vært tilfelle for kommuner som har hatt KLP som pensjonsleverandør. Med tanke på de økonomiske utfordringene Kvalsund kommune har knyttet til høy gjeld og behov for omstilling, vil rådmannen ikke anbefale at kommunen tar på seg enn slik risiko. c) Risiko knyttet til demografiutvikling AFP/tidligpensjon, uførhet og levealder er viktige faktorer for økonomien i en pensjonskasse. Utviking i demografiske forhold, det vil si at alderssammensetning og fordeling kvinner/menn mv., vil derfor få direkte betydning for premien. Demografien i en liten kasse kan svinge raskt, slik at noe som ser fordelaktig ut et år, kan bli ufordelaktig neste år. Dersom Kvalsund kommune inngår avtale med KLP om levering av offentlig tjenestepensjon vil kommunen inngå i et risikofellesskap sammen med de andre kommunene tilknyttet KLP. Dette betyr at demografiutviklingen vil utjevnes blant alle kundene, og dermed få mindre betydning for den enkelte kommune. Oppretter Kvalsund kommune en egen pensjonskasse vil kommunen måtte ivareta de fortløpende demografiske svingningene, og pensjonskostnadene vil bli lite forutsigbar over tid. d) Administrasjonskostnad, service og kompetanse En pensjonskasse er en selveid institusjon med virksomhet basert på én eller flere kollektive pensjonsordninger. Virksomheten skal holdes rettslig atskilt fra virksomheten til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon som har pensjonsordning i pensjonskassen. Pensjonskassen skal iht. forsikringsvirksomhetsloven ha et eget styre, daglig leder, ansvarshavende aktuar som er ansvarlig for alle forsikringstekniske beregninger samt revisor. Pensjonskassen vil ha ansvar for ajourhold av medlemsregister, pensjonsberegninger, pensjonsutbetalinger kapitalforvaltning, regnskap og rapportering. I tillegg skal pensjonskassen yte service og informasjon til medlemmene og arbeidsgivere. Det skal også være forbundet med stordriftsfordeler å drifte egen pensjonskasse. Det er rådmannens klare vurdering at Kvalsund kommune ikke vil være i stand til å oppnå de gevinster som drift av egen pensjonskasse legger opp til og at denne løsningen dermed ikke anbefales. I tillegg vurderes en slik løsning som svært risikofylt, noe kommunen ikke har økonomisk bæreevne til å påta seg.

10 Sak 29/13 Ny pensjonsordning for folkevalgte Fra og med trer det i kraft nye pensjonsregler for lokale folkevalgte, jf. FOR nr 1121 Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. For Kvalsund kommune vil dette i dag kun omfatte ordfører. De nye reglene gir kommuner og fylkeskommuner mulighet til å ha en ny pensjonsordning for de folkevalgte som i stor grad tilsvarer pensjonsordningen som stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer har, heretter kalt hybrid-ordningen. Alternativet vil være å innlemme folkevalgte inn den ordinære tjenestepensjonsordningen for øvrige ansatte, heretter kalt TPOordningen. Kvalsund kommune må innen utgangen av oktober 2013 velge mellom å tilby folkevalgte som er pensjonsberettiget (ordfører) opptak i den nye hybridordningen eller innlemme disse i TPO-ordningen. Vi har gjort avtale med DnB Livsforsikring ASA om å forlenge fristen til kommunelt vedtak foreligger. Valg av ny pensjonsordning for folkevalgte behandles i egen sak til formannskapet og kommunestyret. Rådmannen vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom Kvalsund kommune skal avvente skifte av pensjonsleverandør til , vil dette få betydning for valg av pensjonsordning også for folkevalgte. DNB Livsforsikring ASA har gitt melding om at de ikke vil tilby hybrid-ordningen. Dette vil da svekke valgmuligheten for hvilken folkevalgt ordning kommunen skal kunne tilby. Oppsummering og konklusjon DNB Livsforsikring ASA besluttet i styremøte 5. juni 2013 å avvikle forretningsområdet for offentlig tjenestepensjonsprodukter. Forretningsområdet vil bli avviklet over en periode på tre år, dvs. innen utgangen av Kvalsund kommune har mottatt varsel fra DNB om prisstigning i 2014 og 2015, og økt risiko på kapitalforvaltning allerede fra Ansattes pensjonsrettigheter er hjemlet i hovedtariffavtalen, lover og forskrifter. Skifte av pensjonsleverandør vil ikke endre på disse rettighetene. Rådmannen har vurdert muligheten for å opprette egen pensjonskasse sett opp mot å kjøpe tjenesten fra KLP, som pr dags dato er eneste aktuelle leverandør på markedet, og som har konsesjon til å drive pensjonsvirksomhet innen TPO-ordningen og folkevalgte. Iht. KS Advokatene kan dermed kommunen gjennomføre anskaffelse av ny tjenestepensjonsleverandør uten konkurranse i år. Det har vært kontakt med KLP, som har bekreftet at eventuelt arbeid med å flytte avtalen fra DNB til KLP fra kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Det som imidlertid er usikkerhetsmomentet er hvor mye Kvalsund kommune vil få med seg fra DNB. Dette er data som ikke vil være klare før DNB har fått overlevert tallmateriale til KLP. I spørsmålet om å opprette egen pensjonskasse eller kjøpe tjenesten fra KLP må Kvalsund kommune vurdere følgende tema grundig; behov for egenkapital, kapitalforvaltning, risiko knyttet til demografiutvikling samt administrasjonskostnader, service og kompetanse. Ved opprettelse av egen pensjonskasse vil det være behov for større innskudd av egenkapital enn hos KLP. Risikoen ved kapitalforvaltning i egen kasse er større enn Kvalsund bør påta seg sett opp mot de økonomiske utfordringene kommunen står overfor. Risiko knyttet til demografisk utvikling vil være større i en liten pensjonskasse enn hos KLP. Her vil kommunen bli en del av et risikofellesskap hvor endringene utjevnes blant alle kommunene. Administrasjonskostnadene vil være høyere i en liten pensjonskasse enn en stor.

11 Sak 29/13 I tillegg vil en pensjonskasse med et stort fagmiljø ha større forutsetninger for kontinuerlig å kunne levere god service og informasjon til arbeidsgiver og medlemmer. Kvalsund kommune har gode erfaringer med KLP når det gjelder pensjonsordningen for sykepleiere. Rådmannen vil derfor anbefale å ikke opprette egen pensjonskasse, men heller kjøpe denne tjenesten fra KLP. Det er grunn til å anta at Kvalsund kommune vil pådra seg høyere kostnader, høyere risiko ved kapitalforvaltning og dårligere service dersom avtalen med DNB Livsforsikring ASA videreføres etter Rådmannen vil derfor ut fra en totalvurdering anbefale at ny avtale inngås med KLP fra Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune inngår avtaler med Kommunal landspensjonskasse, KLP, om levering av tjenestepensjon for folkevalgte og ordinær tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte i kommunen (TPO-ordningen) med virkning fra 1. januar Arne Hansen rådmann

12 Sak 30/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 570 Arkivsaksnr.: 13/1374 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet / Kommunestyret TJENSTEPENSJON FOLKEVALGTE - ANSKAFFELSER 2014 Ordførers innstilling: Kvalsund kommune innfører fra ordinær tjenestepensjonsordning (TPO) for ordfører tilsvarende de øvrige ansatte i Kvalsund kommune.

13 Sak 30/13 SAKSGRUNNLAG: Forskrift om endring av forskrift om pensjonsordninger for forlkevalgte i kommuner eller fylkeskommuner; FOR nr 1121 (Arbeidsdepartementet) SAKSOPPLYSNINGER: Nye pensjonsregler for lokale folkevalgte trer i kraft fra 1. januar De nye reglene åpner for to ulike pensjonsordninger, og Kvalsund kommune må innen utgangen av oktober 2013 vedta hvilken pensjonsordning ordfører skal knyttes til fra og med Arbeidsdepartementet vedtok i desember 2012 endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, jf. FOR nr 1121 Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommuner eller fylkeskommuner. Endringen innebærer at pensjonsordningen for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner blir tilsvarende pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Den nye ordningen trer i kraft fra 1. januar Det er alternativt gitt anledning til at folkevalgte kan meldes inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen som de ansatte i kommunen eller fylkeskommunen er medlemmer av. Pensjonsordningen for folkevalgte omfatter folkevalgte med verv som utgjør minst 1/3 stilling, eller 37 % stilling, jf. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner tillegg til vedtekter for offentlig tjenestepensjon. I Kvalsund kommune gjelder pensjonsordningen ordfører. Alderspensjon som er opptjent før 1. januar 2014 følger det gamle regelverket og opptjente rettigheter beholdes. Fra 1. januar 2014 lukkes muligheten for ny/fortsatt opptjening i den gamle folkevalgtordningen. Dersom en person har opptjening i både dagens og ny ordning, vil samlet pensjon bli begrenset til å tilsvare den pensjon som ville kommet til utbetaling dersom all opptjening var etter gammel modell. Ved begrensning er det pensjon fra ny ordning som skal reduseres. Dagens ordning for folkevalgte Opptjening: Tid man har til opparbeidet medlemskap i pensjonsordningen for folkevalgte Full opptjening er 16 år Ikke rett til AFP Alderspensjon

14 Sak 30/13 o Tidligst utbetaling fra 65 år o 66 % av pensjonsgrunnlag (den samlede fastsatte godtgjørelsen), avkortet hvis ikke full opptjening o Levealderjusteres o Samordnes med alderspensjon fra folketrygden i hht reglene i samordningsloven. Kan ikke kombinere arbeid og pensjon. o Reguleres som i offentlig tjenestepensjonsordning, dvs. med lønnsvekst fratrukket 0,75 %. Ny ordning for folkevalgte fra (hybrid-ordningen) Opptjening: Det bygges opp en pensjonsbeholdning som danner grunnlaget for beregning av alderspensjon. Pensjonsbeholdningen bygges opp ved at maksimalt 6,03 prosent av godtgjørelsen opp til 7,1 G og 24,13 prosent av godtgjørelsen mellom 7,1 og 12 G tilføres beholdningen. Opptjeningssatsene er satt med siktemål om å nå et ytelsesnivå tilnærmet lik 66 % av pensjonsgrunnlaget inkludert antatt folketrygd etter 30 år. Alle år teller Ingen rett til AFP Alderspensjon: o Levealderjusteres. Pensjonen beregnes ved at pensjonsbeholdningen divideres på et delingstall som skal representere forventet antall år som pensjonist. Fra og med 1963-kullet brukes folketrygdens delingstall. For årskullene brukes særskilt delingstall fastsatt av Statens pensjonskasse. o Ingen samordning, pensjonen kommer som et tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Det gis også muligheter for å kombinere arbeid og pensjon. o Reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75 %. o Kostnad for den folkevalgte vil være 2 % av godtgjørelsen Uføre- og etterlattepensjon: o Videreføres i stor grad som dagens regler. o Kravet til opptjeningstid øker slik at full opptjening er 30 år. o Ved omregning av opptjeningstid før brukes en omregningsfaktor på 1,875 slik at full opptjening blir 30 år. Det foreligger foreløpig ikke estimat eller beregninger fra pensjonsleverandør på økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver. Men det antas at kostnadene vil ligge på tilnærmet likt nivå som i dag på kort sikt, og redusert kostnadsnivå på lengre sikt. Ordinær tjenestepensjonsordning for ansatte i kommuner og fylkeskommuner (TPOordningen) Opptjening: Pensjonsopptjeningen skal skje lineært, dvs. man skal opptjene like store deler av full pensjon for hvert år man er medlem. Gir 66 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening som er 30 år. Avkortet hvis ikke full opptjening. For dem som fratrer med oppsatt pensjon, settes kravet til full opptjening til maksimalt 40 år. Rett til pensjon gis etter tre års samlet tjenestepensjon (overføringsavtalen) Alle år teller Antatt mulighet for AFP og 85-års regelen Alderspensjon: o Uttak fra 65 år

15 Sak 30/13 o Levealdersjusteres fra tidligst fylte 67 år o Samordnes med andre offentlige ytelser fra folketrygden. Kan ikke kombineres med arbeid og pensjon. o Reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75 %. o Kostnad for den folkevalgte vil være 2 % av godtgjørelsen. Uføre- og etterlattepensjon - som alderspensjon. Antas å være den rimeligste ordningen. Eksempler på beregning av fremtidig pensjon Ved beregning av fremtidig pensjon er det mange usikre faktorer. Eksemplene nedenfor gir derfor kun et bilde av de ulike ordningene i forhold til hverandre. I beregningene er det sett på en person som er født i 1960, som har samme inntekt over alle år, og der årlig regulering på lønnsvekstfaktoren er satt til å være 4 %. Grunnbeløpet som er benyttet i beregningene utgjør kr (grunnbeløp pr ). Faktorene som er benyttet vil variere fra år til år, og beregningsmodellen er således forenklet, og kun ment som en illustrasjon. I eksemplene er ny pensjonsordning for folkevalgte oppgitt som Hybrid, og ordinær tjenestepensjonsordning for ansatte i kommuner og fylkeskommuner er oppgitt som TPO. Figur 1 Figur 1 viser at det er vesentlig forskjell mellom modellene. TPO er en bruttoordning med lineær opptjening, mens hybrid-modellen gir årlig opptjening der årlig sparing og regulering gir et siktemål på 66 % pensjon etter 30 år. TPO-ordningen gir ingen opptjening etter 30 år. Hybrid-modellen stiger så lenge den ansatte er i arbeid, og gir således en god korrelasjon mellom arbeid og pensjon. Hybrid-modellen krysser med den ordinære TPO-ordningen etter ca. 30 år. Dvs. TPO-ordningen vil med en årslønn tilsvarende 7 G, og med en kort karriere, lønne seg økonomisk i dette tilfellet Figur 2

16 Sak 30/13 Figur 2 viser at hybrid-ordningen krysser med TPO-ordningen etter ca. 20 år. Etter det er det hybrid-ordningen som gir den beste pensjonen. Figur 3 Figur 3 viser at for en person som tjener 12 ganger grunnbeløpet, krysser hybrid-ordningen med TPO-ordningen atskillig tidligere enn vi har sett ved lavere inntekter, dvs. etter ca. 16 år. Eksemplene viser at hybrid-ordningen ser ut til å være best for de med lange karrierer. I tillegg viser eksemplene at jo høyere lønn, desto raskere vil hybrid-ordningen bli den mest lønnsomme pensjonsordningen.

17 Sak 30/13 SAKSVURDERING: Kvalsund kommune må velge mellom å opprette ny pensjonsordning for folkevalgte (hybridordningen) eller eventuell overføre folkevalgte til ordinær tjenestepensjonsordningen for øvrige ansatte i kommunen (TPO-ordningen) fra Begge ordningene vil innebære en innskjerping i forhold til dagens pensjonsordning for folkevalgte. Ingen av de nye ordningene vil gi samme pensjon etter 16 år som det dagens ordning gjør. I spørsmålet om hvilken løsning som bør velges for ordfører i Kvalsund kommune, må betydningen av nivå på økonomiske uttelling på pensjoneringstidspunktet, den fleksible løsningen knyttet til pensjoneringstidspunktet samt muligheten for å arbeide ved siden av å motta alderspensjon vurderes. Eksemplene gitt i saken viser at TPO-ordningen gir bedre økonomisk uttelling for korte karrierer. Mens jo høyere lønn den folkevalgte har, desto raskere vil hybrid-ordningen bli den mest lønnsomme. Det fremgår av e-post fra KS til DNB Livsforsikring ASA at KS ikke vil komme med noen anbefaling vedrørende valg mellom de to gitte alternativene. Rådmannen vurderer at ordinær tjenestepensjonsordning (TPO) vil være det beste alternativet totalt sett. Med dagens nivå på godtgjørelse til ordfører (mellom 7 og 9 G) som vil gi omtrent samme opptjeningstid for begge ordningene. I tillegg vil hensynet til allmennhetens oppfatning av pensjonsordingen være et moment som bør tas med. Det vil etter rådmannens vurdering også være en fordel at Kvalsund kommune som helhet har den samme pensjonsordningen for både ansatte og folkevalgte. Kostnadsmessig vurderes også TPO som det rimeligste alternativet. Rådmannen anbefaler at Kvalsund kommune fra oppretter ordinær tjenestepensjonsordning (TPO) for de folkevalgte. Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune innfører fra ordinær tjenestepensjonsordning (TPO) for ordfører tilsvarende de øvrige ansatte i Kvalsund kommune. Arne Hansen rådmann

18 Sak 31/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 153 M76 Arkivsaksnr.: 13/1369 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet / Kommunestyret NYTT BRANNVARSLINGSANLEGG KVALSUND SYKEHJEM 2013 Ordførers innstilling: Det avsettes inntil kr i nytt brannvarslingsanlegg på Kvalsund sykehjem. Investeringen dekkes ved omdisponering av avsatte midler til «Bredbånd fiberutbygging i Kvalsdund».

19 Sak 31/13 SAKSGRUNNLAG: Melding om defekt brannalarmanlegg Kvalsund sykehjem SAKSOPPLYSNINGER: Brannvarslingsanlegget på Kvalsund sykehjem har sluttet å virke og er defekt. Ut i fra mulige alvorlige konsekvenser er det satt inn ekstra personell i forhold til brannvakt/brannrunder inntil nytt varslingsanlegg er på plass. Kommunestyret ble muntlig orintert om dette i møte Det er innhentet ulike tilbud på nytt anlegg, med investeringsramme opp til kr SAKSVURDERING: Det er helt avgjørende for driften og sikkerheten på sykehjemmet at nytt varslingsanlegg kommer på plass hurtigst mulig. Ut i fra at dette er en «ikke-planlagt» hendelse, er det heller ikke tatt høyde for denne investeringen i budsjettet for Ut i fra at alle investeringsprosjekter i 2013 vil bli realisert, er det rom for budsjettmessige endringer i vedtatt investeringsbudsjett. Av avsatte investeringsmidler til bredbånd/fiberutbygging i 2013 på kr er det tidligere foretatt omdisponeringer på kr i sak 46/13 og 47/ Det gjenstår derfor kr som ikke vil bli benyttet i år. Investeringer i bredbånd/fiberutbygging vil bli gjenstand for vurdering i investeringsbudsjettet for Rådmannens tilråding: Det avsettes inntil kr i nytt brannvarslingsanlegg på Kvalsund sykehjem. Investeringen dekkes ved omdisponering av avsatte midler til «Bredbånd fiberutbygging i Kvalsdund». Arne Hansen rådmann

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013 1 Søgne kommune Arkiv: 084 Saksmappe: 2013/1839-17742/2013 Saksbehandler: Inga E. Fjeldsgaard Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Ny pensjonsordning for folkevalgte i kommunen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-084 13/1147 14/101 Anne Haugberg 30.01.2014 Ny pensjonsordning for folkevalgte Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: 084 Arkivsaksnr.: 14/261-2 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA 1.1.14 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: - Brev dat. 31.10.13 fra

Detaljer

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte Våler 20. februar 2014 Pensjonsordning for folkevalgte Det Norske Pensjonssystemet Individuell sparing Lønn Tjenestepensjon 66% Folketrygd Tjenestepensjon og folketrygd utgjør 66% ved full opptjening (30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013 Ny pensjonsordning for folkevalgte Regnskapsseminar 27. november 2013 Dagens tema Ny pensjonsordning for folkevalgte De ulike ordningene Regnskapsføring Økonomiske betraktninger 2 Kommuneloven 43 Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune 1 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes godtgjøringsnivå

Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes godtgjøringsnivå Saksnr.: 2011/10237 Løpenr.: 118/2014 Klassering: 082 Saksbehandler: Anne-Lise Kristoffersen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 06.02.2014 Fylkestinget 13.02.2014

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/186-15 Arkiv: 570 SAKSFRAMLEGG Dato: 06.06.2013 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 13/,N9Q2- I 1,2Y1.1/3 Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 570 TC Oslo, 31. oktober 2013 Forsikrinustakernr.: 01820 001 Alt. radmann og okonomiansvarlig NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte fredag 12.04.2013 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument side 1. Saksbehandler: L.T.Rådal. Jnr. Ref: /14 Arkiv: Klageadgang: Nei Off. dok: Ja

Rødøy kommune Saksdokument side 1. Saksbehandler: L.T.Rådal. Jnr. Ref: /14 Arkiv: Klageadgang: Nei Off. dok: Ja Rødøy kommune Saksdokument side 1 K-sak 22/2014 Sakens hjemmelgrunnlag: Saksbehandler: L.T.Rådal Jnr. Ref: /14 Arkiv: Klageadgang: Nei Off. dok: Ja SKIFTE AV PENSJONSSELSKAP Bakgrunn: Den generelle pensjonsordningen

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: 1100 Merk Tiden Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Einevarden, 3. etg. Rådhus Møtedato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:00-14:00

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Einevarden, 3. etg. Rådhus Møtedato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:00-14:00 Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Einevarden, 3. etg. Rådhus Møtedato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:00-14:00 Til behandling: Saksliste nr. 092/14-094/14 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Pensjon til offentlig ansatte

Pensjon til offentlig ansatte Arbeids- og sosialdepartementet Pensjon til offentlig ansatte Frokostmøte Pareto Pensions 19. januar 2016 Roar Bergan Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! Arbeids- og sosialdepartementet Oppstarten

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 1 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 25.03.2014 Tid: 09:00-16:00. Ordinært formannskapsmøte settes etter arbeidsmøte skolestruktur Eventuelt forfall

Detaljer

Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625. Ole Jakob Akre innkalles herved til å møte for Jan Nordengen.

Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625. Ole Jakob Akre innkalles herved til å møte for Jan Nordengen. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 27.03.2014 Tid: Kl. 19.00 425-df46, v&x+ Saksliste: Saksnr. Tittel 8/14 OPPRETTELSE AV STILLINGSHJEMLER - FAGERTUN

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon ASVLs Årsmøte Trondheim 30. mai 2013 Roy Halvorsen, Næringspolitikk og analyse,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Prop.. 107 L (2009-2010) 2010) Høring i Arbeids- og sosialkomiteen 10. mai 2010 1 Avtalen fra 2009: Videreføring av bruttoordningen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS.

Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS. Arkivsak: 201204904-33 FYLKESRÅDMANNEN: 27. SEPTEMBER 2013 Fylkesrådmannen forslo på møtet i fylkesutvalet 26. september å ta ut avsnittet i innstillinga om å gje fylkesutvalet fullmakt til å fastsetje

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål SPK ordningen

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 Byrådssak 342/13 Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 GOMI ESARK-0870-201200048-107 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet i møte 25 09 13 sak 191-13

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Avtale om beregnet folketrygd i offentlig tjenestepensjon 2013

Avtale om beregnet folketrygd i offentlig tjenestepensjon 2013 (revidert 05.12.2013) Avtale om beregnet folketrygd i offentlig tjenestepensjon 2013 Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon (BLP) Vedtagelsestidspunkt 16.08.2013 Ikrafttredelse og overgangsregler Avtalen

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer