Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006"

Transkript

1 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen! Disse profilene skal gå igjen i alle våre aktiviteter og i all kontakt med medlemmene. Denne årsmeldingen for 2006 tar utgangspunkt i arbeidsplanen for , som ble vedtatt på årsmøtet i september Under hvert punkt i avsnitt 3 Hovedmål og tiltak er det ført opp hva som er oppnådd i Hovedlinjer 2006 Status mht medlemmer og avdelinger er ved slutten av 2006 om lag som de foregående år. Vi har hatt fokus på stifting av nye avdelinger og verving av medlemmer, men dette har likevel ikke gitt noen økning på statistikken ved slutten av året. Planen var å sette inn økt og mer systematisk innsats på dette i løpet av året, bl.a. ved to deltidsansatte. Midt på året foretok styret en omprioritering og valgte å spare disse midlene i 2006 og i stedet sette dem inn i en fulltids stilling på organisasjonsbygging fra tidlig i Det er helt nødvendig å prioritere forbundets ressurser på å støtte opp under og bygge lokal virksomhet, og styret er glad for å ha funnet en løsning slik at dette skjer fra Styret har fulgt opp landsmøtets vedtak i 2005 om å utvikle tre modeller for lokal virksomhet, basert på det beste av aktiviteten vi allerede har. Første etappe er unnagjort i 2006, og de tre modellene har fått navnene Junior KLUBB, Junior FRILUFT og Junior SCENE. Videre har vi kommet langt i å gi en form og innhold på den delen som omhandler friluftsaktivitet. Vi er også glade for å ha sluttført en lenge planlagt brosjyre som skal informere foreldre og foresatte om Juniorforbundets arbeid. Trygg Oppvekst gikk i 2006 inn i sitt tiende virksomhetsår. Pilotprosjektet i seks kommuner på Østlandet er evaluert og avsluttet, og virksomheten er kommet over i mer ordinære former. Sosial- og helsedirektoratet ga prosjektet en betydelig økning i støtten i 2006, og vi har gjort organisatoriske grep for å kunne utvikle og utvide prosjektet i årene som kommer. En rapport om barn som vokser opp i familier med rusproblemer, ble sluttført i 2006, men rapporten ble offentliggjort først tidlig i På IOGTs og EGTYFs kongresser i Basel sommeren 2006 ble det fattet et vedtak som får betydning for Juniorforbundet i flere år framover: Verdenskongressen for IOGT og Europakongressen for ACTIVE (tidl. EGTYF) i 2010 blir holdt i Norge. Dette er et ansvar vi har tatt på oss sammen med IOGT og Juvente, og de første trinnene i forarbeidet er allerede gjennomført i Hele 2006 har det vært en dialog mellom styrene i DNTs Barneforbund og Juniorforbundet med sikte på å utvikle samarbeidet mellom de to organisasjonene. Vi har også holdt åpent for at samarbeidet en gang kan resultere i en sammenslåing av DNTB og Juniorforbundet og stifting av en ny barneorganisasjon. Erfaringene med samarbeidet i 2006 har vært svært gode, og det er nedsatt ei felles arbeidsgruppe for å se på hvordan vi kan gå videre. 1

2 Styret legger fram et årsregnskap for 2006 med et svært godt resultat, både bedre enn det som var budsjettert og bedre enn det vi som frivillige organisasjon normalt ønsker å ha. Dette har flere forklaringer. For det første har vi hatt en stram budsjettdisiplin, som tidligere år, for å være sikre på å komme i pluss. For det andre kom det en del gledelige ekstrainntekter helt på slutten av året, som styret ikke hadde med i kalkylene gjennom året. Ekstra hyggelig er det å konstatere at disse ekstra midlene i stor grad kommer fra IOGT-avdelinger og distrikter som har tro på juniorarbeidet og velger å satse på Juniorforbundet. Stor takk til alle! For det tredje gjorde styret noen omdisponeringer midt i året for å sikre midler til å ansette en ny medarbeider i forbundet i Planene om å engajsere deltidsansatte i 2006, som det var budsjettert med, ble derfor lagt til side. Alt i alt ga dette et overskudd på over kroner, som hovedsakelig er foreslått lagt til egenkapitalen for bruk i årene som kommer. Alt i alt ligger forbundets samlede aktivitet på om lag samme nivå som året før. Arbeidet i Juniorforbundet bæres oppe av dyktige, engasjerte og trofaste ledere i de lokale avdelingene, og med god hjelp av frivillige støttespillere både fra Juvente og IOGT. Styret i Juniorforbundet vil takke alle frivillige ledere på lokalt plan og distriktsnivå og våre ansatte medarbeidere for innsatsen i 2006! Oslo, 5. mai 2007 Dag Endal Merete K.B. Hæggernes Jan Erik Køhne Styreleder Nestleder Sekretær Helene Berg Eivind Jahren Jan Tore Evensen Styremedlem Styremedlem Organisasjonssekretær Hovedutfordring Den vedtatte arbeidsplanen for landsmøte perioden innledes slik: Den viktigste jobben i Juniorforbundet blir gjort lokalt, av lederne og for medlemmene. Forbundets rolle er å legge til rette for at den lokale virksomheten kan bli større, sterkere og bedre. Dette innebærer spesielt å gi de frivillige lederne gode aktivitetsopplegg, muligheter for skolering og utvikling og fora for utveksling av erfaringer og ideer. Frivillig lederarbeid blant barn vil alltid være krevende, men oppgavene blir enklere om rammene er klare og det finnes et tilfang av ideer og opplegg å støtte seg til. Arbeidsplanen fortsetter med å beskrive de viktigste strategiske valgene for forbundets arbeid: 2. Strategiske valg 2.1 Tre modeller for lokalt arbeid Juniorforbundet skal de kommende årene kunne tilby tre modeller for lokal virksomhet, og mulighet for å kombinere de tre: 2

3 * Juniorklubb * Teater, sang og dans * Friluftsaktivitet Til hver av modellene skal det utvikles opplegg, materiell, aktivitetstips, lederopplæring og oppfølging fra sentralt plan. Vi vil søke å finne løsninger med engasjerte prosjektledere til de tre modellene. 2.2 Juniorklubber med variert aktivitet Dette skal være en videreføring av den tradisjonelle lagsvirksomheten vi har hatt gjennom barnelosjer og juniorlag. Klubbene skal involvere juniorene i styring av virksomheten, gi opplæring i organisasjonsarbeid og ha varierte aktiviteter som er i tråd med Juniorforbundets profiler, og som passer i de ulike klubbene. Modellen som ble halvferdig i forrige utviklingsrunde, vil nå bli gjort komplett. 2.3 Juniorgrupper med teater, sang og dans I kommende periode vil de to prosjektene Astrid Lindgrens Verden og Showkids bli samkjørt, videreutviklet og brukt som et hovedredskap i etablering av ny lokal virksomhet. Vi vil bygge på erfaringene fra de siste års virksomhet, samt impulser fra Sverige. 2.4 Juniorgrupper med friluftsaktivitet Juniorforbundet vil utvikle et nytt opplegg for juniorlag som driver friluftsvirksomhet. Dette blir en videreføring av arbeidet som har vært drevet i IOGT-Speiderne fram til vedtaket om nedleggelse på deres landsmøte i mai Det arbeides med et eget hefte hvor denne aktiviteten presenteres. 2.5 Videreutvikle Trygg Oppvekst-prosjektet Trygg Oppvekst er godt etablert som et prosjekt i et faglig samarbeid med Høyskolen i Østfold, Østnorsk Kompetansesenter og seks kommuner på Østlandet. I 2006 vil prosjektet bli videreutviklet og utvidet på grunnlag av evalueringsrapporten, som ble ferdig sommeren Videre vil vi knytte Trygg Oppvekst nærmere inn mot ordinære aktiviteter, ledere og avdelinger i Juniorforbundet. Vi vil også prøve å profilere Juniorforbundet sterkere i den rusfaglige debatten gjennom kunnskapen vi opparbeider i Trygg Oppvekst. 2.6 Verving og pleie av ledere til lokal aktivitet Frivillige ledere er nøkkelen til et godt aktivitetstilbud for barn. Så også i IOGTs Juniorforbund. Derfor vil pleie og verving av ledere være en prioritert oppgave i landsmøteperioden. Dette er en sammensatt oppgave; tilbud om opplæring, tilgang på regelmessig informasjon, muligheter for å hente inspirasjon og muligheter for sosial kontakt ledere imellom. I den sammenhengen kan det også være aktuelt å arrangere familietreff. 2.7 Verve flere medlemmer IOGT Junior har behov for å verve flere medlemmer. Vi har, som alle barne- og ungdomsorganisasjoner, gjennomtrekk av medlemmer, samtidig som vi har som mål å øke medlemstallet. Dette betyr at vi må drive mer systematisk verving av medlemmer. Å verve medlemmer til aktive avdelinger eller nystartede avdelinger, gir pr. i dag størst mulighet til oppfølging og til stabilitet i medlemsmassen. 3

4 Hovedmål og tiltak 3.1 Mål: Vi skal ha 30 aktive avdelinger ved landsmøtet 2007 * Starte nye avdelinger med de nye lagsmodellene * Konsentrert innsats i utvalgte områder i samarbeid med IOGT og Juvente, basert på erfaringene som er gjort med slik innsats i Oslo-området. * Diskutere muligheten for nye avdelinger med IOGTs regionkonsulenter Den lokale virksomheten De lokale avdelingene er alfa og omega for en frivillig barneorganisasjon. Det er her barna møter Juniorforbundets aktiviteter, budskap og utfordringer. Lederne er nøkkelen til lokal aktivitet, og takket være dyktige, trofaste og entusiastiske ledere kan Juniorforbundet gi gode fritidsmiljøer til hundrevis av barn. Rammene rundt det lokale arbeidet varierer fra våre tradisjonelle barnelosjer via juniorklubber med møtevirksomheter og et allsidig aktivitetstilbud til grupper som har spesialisert seg på f.eks. teater eller speiding. Dette spennet er en utfordring, både for de lokale lederne og for Forbundet sentralt. Noen av aktivitets- og lagsformene klarer vi å følge opp bra; via materiell, opplæring og oppfølging. Men vi har også flere områder der det er stort behov for utvikling av metoder og budskap, samt et betydelig bedre oppfølgingstilbud til lederne. Ved utgangen av 2006 er den lokale juniorvirksomheten omtrent som på begynnelsen av året, både i omfang og form. Noen avdelinger kommer til eller øker sin aktivitet, mens andre i løpet av året legger ned virksomheten eller er nede i en aktivitetsmessig bølgedal. Vi hadde 23 avdelinger da året startet og kunne notere 25 ved enden av Dette betyr at vi ikke har hatt den nødvendige økningen i antall avdelinger som gjør at vi vil klare målet om 30 avdelinger sommeren Aktiviteten i de 25 lokale avdelingene ved utgangen av 2006 kan sammenfattes slik: * Rundt 17 avdelinger driver virksomheten som en barnelosje, juniorklubb eller lag, med mer eller mindre regelmessige møter og et variert aktivitetstilbud i tilknytning til møtene og mellom møtene. * Vi har for øyeblikket én avdeling som drives som et speiderlag med betydelig virksomhet; Fjell Speiderlag på Sotra.. * En del av avdelingene driver former for åpne aktivitetskvelder. * Ti avdelinger har drevet med teater det siste året, og seks av disse har vært organisert som rene teatergrupper med fokus på Astrid Lindgrens Verden. Hovedtyngden av avdelingene ligger på rundt 8 30 medlemmer. I tillegg har en del av lagene voksne støttemedlemmer. Den største avdelingen, barnelosje Skogblomsten på Lørenskog, hadde ved utgangen av medlemmer. Der er lokal aktivitet i 9 distrikter for øyeblikket. På Østlandet har distriktene dessuten gått sammen om en regional enhet som bl.a. organiserer årlige sommerleire, vintertreff og høstkurs. Distriktenes oppgave er å skape kontakt mellom avdelinger og medlemmer i sitt område, drive lederskolering og bidra til oppstart av ny virksomhet. 4

5 Avdelinger og medlemmer i Juniorforbundet Ved utgangen av 2006 hadde Juniorforbundet registrert følgende avdelinger og betalende medlemmer: Navn på avdeling Sted Junior KLUBB Junior FRILUFT Junior SCENE Ant. Medl. Øens blomst Hafslundsøy X 33 Barnelosje Skogblomsten Lørenskog X X 57 Ove Carlsens Minde Bryn X 4 Dramatørene Oslo X 14 Brev Spredt Oslo X 12 Pilutta barneteater Oslo X 10 Barnelosje Redalen Redalen X X 28 Gjøvik juniorklubb (Aksel Gjøvik X 27 Fahlstrøms Minde) Filiokus Juniorteater Gjøvik X 12 Hedrum Juniorlag Larvik X 8 Åsgården Juniorlag Horten X 10 Barnelosje Sneklokken Arendal X 4 SIFER barneteater Smeaheia X 7 Barnelosje Vigdar Sveio X 8 Barnelosje Håskjær Karmøy X 7 Åsane væpnerlag Åsane X 8 Fjell speiderlag Sotra X 36 Barnelosje Håpets Stjerne Voss X X 22 Barnelosje Fensals fremtid Fyllingsdalen X 13 Hylkje Juniorlag Hylkje X 30 Tellnes Juniorlag Tellnes X 12 Olsvik Juniorlag Olsvik X 17 Haugland barneteater Askøy X 11 Rana juniorlag Mo i Rana X 10 Barnelosje Fløyas Vern Tromsø X 5 Direktemedlemmer og medlem i passive avdelinger 127 Totalt pr I tabellen har vi brukt Klubb, Friluft og Scene som betegnelser på tre typer lokal virksomhet, siden det er disse begrepene vi skal benytte oss av framover. Modellene for de tre er imidlertid ikke ferdig utviklet, så de fleste av avdelingene opererer ikke med disse betegnelsene i sitt arbeid. De er likevel dekkende for tre hovedområder i den lokale virksomheten vår og dekkende for hva mange avdelinger driver med. Klubbvirksomhet er den mest åpne aktivitetsmodellen, der det er plass til mange typer virksomhet, også teater og friluftsarbeid, i tillegg til former for lagsmøter og barnelosjemøter. Disse avdelingene bruker selv flere ulike betegnelser i sine navn; bl.a. juniorlag, barnelosje, juniorklubb, fritidsklubb. 5

6 Tre modeller for lokalt arbeid På landsmøtet i 2005 ble det vedtatt at Juniorforbundet skal fornye, forsterke og tydeliggjøre det lokale arbeidet. Dette har styret fulgt opp utover i landsmøteperioden. De tre aktivitetsmodellene vi satser på, har fått navnene Junior KLUBB, Junior SCENE og Junior FRILUFT. Målet med utviklingsarbeidet er å gjøre det lettere å være lokale ledere for juniorarbeid, enten en er ny leder eller veteran i Juniorforbundet gjøre det tydeligere for medlemmene hva Juniorforbundet driver med gjøre det tydeligere for foreldre og foresatte hva barna deres er med på bruke forbundets ressurser mer konsentrert på noen områder og kunne gi et bedre tilbud til lederne på disse områdene Hver av de tre modellene har fått sin egen logo og sin egen logofarge, som det framgår av illustrasjonene her. På slutten av året ble det utgitt en brosjyre som beskriver de tre modellene. Den har tittel Lokal aktivitet for juniorer og er blitt spredd til bade våre egne ledere og til nøkkelpersoner hos våre samarbeidspartnere. Kort om de tre modellene Junior KLUBB blir en videreføring av den tradisjonelle lagsvirksomheten vi har hatt gjennom barnelosjer og juniorlag. Klubbene skal involvere juniorene i styring av virksomheten, gi opplæring i organisasjonsarbeid og kan for øvrig ha varierte aktiviteter som er i tråd med Juniorforbundets profiler. Junior FRILUFT er et helt nytt aktivitetsopplegg, men som samtidig er en videreføring av arbeidet som har vært drevet i IOGT-Speiderne fram til sommeren Vi er i gang med å konkretisere hva dette skal bli, og de første aktivitetsoppleggene som er ferdige i manus, har arbeidstitlene Mat ute, Tau og tre, Sykkel, Vann, Skattejakt, Junior-Frisbee og Junioriaden. Junior SCENE blir en samlebetegnelse for teater-, sang-, musikk- og danseaktiviteter i Juniorforbundet. Det meste vil være bygd rundt de store teateroppleggene vi har hatt gående de siste årene; Astrid Lindgrens Verden med sine ni manus med Pippi, Emil, Karlson på taket, Brødrene Løvehjerte osv og Showkids, der vi foreløpig har to ferdige, spesialskrevne manus. Juniorsafari 2006 Juniorsafari ble avviklet i tiden november. Dette er en spørre- og aktivitetskonkurranse der avdelingene blir utfordret til å løse oppgaver gå på safari innenfor et gitt, begrenset tidsrom. Avdelingene som vil delta, velger selv en konkurransedag innenfor den fastsatte perioden. Det ble sendt ut oppgaver til alle påmeldte lag, og sju lag tok utfordringen og deltok. Aldersspredningen på deltakerne var stor, og det var ulikt hva de forskjellige lag rapporterte som lette og vanskelige oppgaver. Kampen om plasseringene i toppen var hard, og det ble delt førsteplass denne gangen. Åsgården juniorlag og Skogblomsten juniorlag delte førsteplassen med 80,5 poeng hver. Diplom og førstepremie på 1000 kroner til hver av vinnerne ble sendt ut på nyåret Lokale tiltak for øvrig Det ble stiftet to nye avdelinger som arbieder med teater i Den ene ble stiftet i Haugesund, den andre i Smeaheia i Sandnes. IOGT Concordia på Lillestrøm har startet forberedelser med sikte på oppstart av ny barneteatergruppe. Prosjektleder Roald Heggernes arbeider kontinuerlig med å skaffe kontakter som kan resultere i nye teatergrupper. Oslo-prosjektet er et felles prosjekt for IOGT, Juvente og IOGTs Juniorforbund i en bydel i Oslo. Det blir gjennomført i bydelen som heter Østensjø, på Oslo øst, med hovetyngden av 6

7 aktiviteten knyttet til skolene på Rustad og Bøler. To junioravdelinger som driver med teater inngår i prosjektet, og det samme gjør en satsing på Trygg Oppvekst. Det har vært diskutert en tilsvarende satsing utenfor Bergen, men ideen har foreløpig ikke blitt realisert. To av barnehageaksjonene i FORUT, både Sangen om Yebo og Vasana og elefantfesten, har blitt sendt ut som tilbud til alle junioravdelinger. Noen av junioravdelingene og -distriktene har bidratt økonomisk og praktisk til gjennomføring av konserter med Geirr Lystrup, der han har sunget materiale fra barnehageaksjonene, spesielt fra Yebo-CD en. Konsertene har blitt arrangert for innbudte barnehager. Regionkonsulentene i IOGT har Juniorforbundets aktiviteter og tilbud blant sine redskaper når de driver utadrettet kontaktvirksomhet, og dette gir regelmessig uttelling i form av ny aktivitet. Regionkonsulent Odd Kjell Ingvaldsen har bidratt til oppstart av to nye juniorgrupper i Rogaland. Konsulent Grethe Kosberg i Region Øst er involvert i driften av to juniorgrupper som driver teater i Østensjø bydel i Oslo. Omdisponering av ressurser Juniorforbundets styre har i 2006 hatt en diskusjon om bruken av forbundets samlede ressurser. Målet har vært å skaffe økt kapasitet til å følge opp avdelingene og drive organisasjonsbygging. Dette har pågått parallelt med at IOGT har hatt en gjennomgang av sin adminstrasjonsløsning. Resultatet har blitt at Juniorstyret har valgt å legge om forbundets administrasjon og satse våre midler på en stilling som bare skal fokusere på organisasjonbygging og oppfølging av det lokale arbeidet. IOGT er varslet om at vi ønsker å fortsette administrasjonssamarbeidet med dem, men med et annet innhold. Det ble på slutten av 2006 vedtatt å annonsere etter en organisasjonskonsulent i 100 % stilling med tiltredelse så snart som mulig. 3.2 Mål: Vi skal gi lederne regelmessig oppfølging og verve nye ledere. * Sentralt lederkurs på ettervinteren hvert år, som tillegg til de regionale lederkursene som blir kjørt på Østlandet og Vestlandet. Her legges det inn et eget opplegg for nye ledere. * Regelmessig informasjon gjennom e-postbulletinen Juniornytt * Tilby noen ledere stipendier og muligheter til å dra på kurs, konferanser og andre aktiviteter som kan gi inspirasjon. * Regelmessig telefonoppfølging fra forbundet til alle lokale avdelinger * Videreføre nettverket av unge ledere og de eldste medlemmene * Ha tilgjengelig informasjon/tips og hvordan en kan søke om økonomisk støtte. Det er blitt holdt holdt ett sentralt lederkurs, Kreatur, som ble kombinert med kurset som Østlandsregionen bruker å holde hvert år. I tillegg var DNTs Barneforbund med som medarrangør, noe som var veldig vellykket. Kreatur fokuserte på aktvitetsstips for bruk inne og ute. Kurset ble holdt på Oksenøen Leirsted i Råde/Østfold oktober med 33 deltakere. Disse fordelte seg med om lag halvparten fra hver av de to organisasjonene. Deltakerne bidro i stor grad til gjennomføring av kurset ved at de hadde forberedt aktiviteter og leker som ble utvekslet underveis. I tillegg hadde vi Rita C. Nielsen som foredragsholder en halv dag. Hun er en av det svenske Juniorforbundets mest erfarne ledere, og hun presenterte aktiviteter og ideologiske innslag som brukes i det svenske juniorarbeidet. 7

8 Det ble i 2006 sendt ut 16 nyhetsbulletiner med korte meldinger om virksomheten i Juniorforbundet. Noen av meldingene har stoff av mer intern karakter og går til våre egne avdelinger og tillitsvalgte. Innimellom lages bulletiner som også blir sendt tillitsvalgte i IOGT og Juvente, samarbeidspartnere og kontakter. Ledere fra noen av de aktive teatergruppene deltok på teaterfestivalen som Juniorforbundet i Sverige hadde på Wendelsberg folkhögskola ved Göteborg. I tillegg har vi deltakere på NORDGU- og EGTYF-kurs i den grad de er relevante for våre ledere. Vi har arbeidet videre med aktivitetsdatabasen JADA, som er tenkt å ligge på forbundets hjemmesider. Gjennom lederkurset fikk vi samlet inn en betydelig mengde aktivitetstips, som skal inngå i databasen. 3.3 Mål: Vi skal øke medlemstallet med 10 prosent hvert kalenderår. * Starte avdelinger med de nye modellene for lokal virksomhet. * Årlige vervekampanjer der vi premierer og gir positiv omtale av dem som gjør en innsats. * Gi tilbud om medlemskap til barn av tidligere Juventere, IOGT-ere o.l. * Tett oppfølging av medlemsregister og innbetaling av kontingent gjennom året. * Årlige gjennomgang av årsaker til tilgang og frafall i medlemsmassen. Juniorforbundet startet 2006 med et medlemstall på 551. Ved utgangen av året var tallet redusert til 530. Vi har med andre ord ikke klart målet i arbeidsplanen om en økning på 10 prosent, men vi kan likevel rapportere om en god verveinnsats fra avdelinger og ledere i 2006: 137 nye medlemmer. Men av disse var det bare 85 som betalte kontingent før året var omme. Dermed ga ikke verveinnsatsen det utslaget på statistikken som vi ønsker. Hadde alle de vervede betalt før nyttår, vill vi hatt en pen økning i medlemstallet. Dette er et problem som vi må finne en løsning på Styret har videreført Den store juniorjakten, kampanjen for å få økt fokus på verving av nye medlemme. Det ble på starten av året satt opp et mål på 100 nye medlemmer i Styret har på nyåret 2007 arbeidet med å analysere hvilke tiltak som har gitt nye medlemmer og hva som er årsakene til det forholdsvis store frafallet. I vervekampanjen har vi tatt i bruk premiering som virkemiddel. Alle som verver et nytt medlem, får et brev og en liten oppmerksomhet i posten. Dessuten har vi gitt en større premie til noen av de aktive ververe (høst og vår). I 2006 har disse premiene gått til Martine Holm, Olsvik juniorklubb, Beate Austevold, Hylkje Juniorklubb og Katrine Engen fra Barnelosje Redalen som årets ververe. Styret har som tidligere år også valgt ut et superlag, et lag som viser en spesielt god eller kreativ verveinnsats. Premien på kr gikk i 2006 til Fjell Speiderlag, som vervet 20 nye medlemmer. Kontingentkrav ble sendt ut i februar 2006, med første purring før sommeren og to purringer i 2. halvår. Til tross for intensiv verving hele året, viste medlemstallet 2006 noe lavere tall enn for

9 3.4 Mål: Vi skal ha regelmessig kontakt med medlemmene * Medlemsbladet Junior n utgis med fire nummer pr. år * E-postbulletin til de eldste medlemmene og de yngste lederne * Videreutvikling av nettstedet * Tilbud om sommerleire til alle medlemmer hvert år * Utvikle en regelmessig kontakt med medlemmene gjennom bruk av smsmeldinger Medlemsbladet Junior n har også i år utkommet fire ganger. Redaksjonen har bestått av Ole Hans Styrmo Fjellvang og Helene Berg. Innholdet i bladet har vesentlig vært fra aktiviteter rundt om i landet. Det har ikke alltid vært like lett å få inn stoff, og det har resultert i at et par avdelinger og distrikter har blitt litt for mye profilert, da de har vært ekstra flinke til å sende inn tekst og bilder når det har skjedd noe. Bladene har også hatt konkurranser, med noe varierende deltakelse. Hvert blad har også hatt litt ideologisk stoff, enten i form av artikler fra FORUT, eller om rusmidlers virkning på kroppen. Årets siste blad kom med en helt ny layout basert på Juniorforbundets pågående profilarbeid. Endringen innebærer blant annet et felt på hver side der smånytt og tilleggsinformasjon får plass. Feltene er laget med forløpningen fra lederheftene, og redaksjonen ønsker en større enhet med disse i tillegg til at det bryter opp de hvite sidene. Videreutvikling av Juniorforbundets hjemmesider. Forbundets hjemmesider har videreført layouten som ble laget i Her blir det på forsiden kontinuerlig oppdatert med nyheter fra Junior'n, og på høyre side er det et felt med informasjon om kommende aktiviteter og bilder fra aktiviteter som har vært. På et lukket område er alle styre- og AU-protokoller lagt ut, i tillegg til at det finnes bilder og tips til databruk for ledere. En viktig del av sidene, kanskje den viktigste, er fotoalbumet. Dette ble på slutten av året flyttet til redaksjonens private server, noe som gir plass til mye mere bilder fra hvert arrangement, i tillegg til at bilder tilbake til 1999, da redaksjonen begynte, får plass. Juniorleiren ble også i år presentert med egen side, og det ble etter leiren laget en link til Mats Janssons rikholdige fotoalbum derfra. Tekstene fra papirutgaven av Junior'n er fortløpende lagt ut på nettstedet. Nettstedet inneholder også generell informasjon om IOGTs Juniorforbund og liste over hvor vi har avdelinger. Tilbud om deltakelse på regionleiren Helt vannvittig, 25. juni - 1. juli på Melsomvik videregående skole, Melsomvik/Vestfold, ble sendt til alle medlemmer via Junior n. Leiren samlet om lag 220 deltakere. Leiren ble arrangert i regi av Østlandsregionen av IOGTs Juniorforbund med Vestfold distrikt som vertskap. 3.5 Mål: Vi skal ha 15 kommuner med i Trygg Oppvekst-prosjektet * Revidere metode, organisering og faglig innhold i Trygg Oppvekst, ut fra resultatene fra evalueringen av pilotprosjektet på Østlandet. * Utvikle et nytt element, Forsterket Trygg Oppvekst, som kan bli et tilbud til barn som gjennom vanlige TO-grupper viser seg å ha ekstra behov for oppfølging. * Bygge ut det administrative apparatet for Trygg Oppvekst slik at vi kan øke antall kommuner som deltar * Utdanne flere instruktører slik at vi kan følge opp et økt antall kommuner 9

10 Løpende markedsføring av prosjektet overfor kommuner og fagmiljøer på rusfeltet * Starte nye kommuneprosjekter * Skolere flere av Juniorforbundets ledere og kontakter i TO-metoden * Holde egne lokalavdelinger orientert om TO-aktivitet som skjer i deres nærmiljø. Trygg Oppvekst er et modningsprogram for barn og unge mellom 12 og 14 år, som drives av Juniorforbundet i samarbeid med Høgskolen i østfold, Østnorsk Kompetansesenter, kommuner og skoler. Formålet med programmet er å bidra til en kompetanseheving blant barn og unge og deres foreldre for å oppnå en bedre mestring i hverdagen. Dette er i sin tur nært knyttet til samfunnets mål om å redusere fremvekst av antall risikopersoner i forhold til psykiske problemer og uhensiktsmessig atferd, inkludert bruk av rusmidler. Arbeidsmåten i programmet er samtale i grupper på 6-8 unge over 8 samlinger à ca. 2 timer. Samtalene er temastyrt og tilrettelegges og ledes av to voksne. De voksne har gått gjennom en opplæring som prosessledere. Undring, deling av historier, språksetting og felles refleksjon over temaene erstatter tradisjonell undervisning og instruksjon. Samtalegruppene blir en arena der deltakerne får anledning til å sette navn på viktige hendelser rundt seg, reflektere over egen situasjon, øke deltakelsen i eget liv, forebedre kommunikasjonsferdighetene og styrke familie og nettverksbånd. I 2006 har Trygg Oppvekst-prosjektet gått over i en ny fase, etter at vi har gjennomført et pilotprosjekt med seks utvalgte kommuner de foregående årene ble det første året med ordinær drift, hovedsakelig fra høsten av. Målet har vært å vedlikehold og støtte de kommunene som allerede deltar, samtidig som vi legger grunnlaget for utvidelse av prosjektet til nye kommuner og skoler i årene som kommer. Styringsgruppe og faggruppe Dette har bl.a. medført at det er blitt gjennomført organisastoriske endringer. Juniorforbundet er nå eneansvarlig for driften, men viderefører den nære kontakten til samarbeidspartnere som har vært med i prosjektet de siste årene. Ut fra en samlet vurdering har vi ikke tatt sikte på å nå det oppsatte målet på deltakelse fra 15 kommuner i Det er oppnevnt en styringsgruppe som skal ta seg av den overordnede styring og ledelse av Trygg Oppvekst. Den har i 2006 bestått av Dag Endal, Ulf Dahl og Arnold Lexander. Juniorforbundets organisasjonssekretær Jan Tore Evensen har bidratt i økonomiske spørsmål. Det er videre opprettet en bredt sammensatt faggruppe: Turid Haug, Solveig Sletholen, Tone Opsahl, Lasse Edelsten, Eline Uthus, Atle Holstad, Tor Arne Moen, Hedvig Løken, Svein Furnes, Ulf Dahl og Arnold Lexander. Ulf Dahl er oppnevnt som leder for faggruppa, og Arnold fungerer som sekretær. Gjennom faggruppa får vi tilførsel av erfaringer og faglige innspill fra folk som både driver prosjektet i praksis ute på skolene og fra folk som er aktive i beslektede tiltak Administrasjon Arnold Lexander har vært prosjektleder i Trygg Oppvekst siden starten i 1997, slik også i Ulf Dahl, lektor ved Høskolen i Østfold, har fortsatt vært faglig rådgiver for modningsprogrammet Trygg Oppvekst. Han har i 2006 spesielt arbeidet med å oppdaterte fagmanualen for Trygg Oppvekst. Roald Heggernes i Globus Kompetanse har vært engasjert i 2006 og vil etter hvert ta over en del administrative og organisatoriske oppgaver for Trygg Oppvekst. Med 10

11 utvidelse av prosjektet, vil vi trenge økt fokus på organisatoriske, økonomiske og strategiske spørsmål, og vi må ha kapasitet til å kunne håndtere et økende antall skoler og kommuner, både faglig og administrativt. Som i andre prosjekter ser vi at det er vanskelig å utvide virksomheten uten at det er administrativ støtte i bakgrunn. Prosjektleder er allerede fullt belagt med faglige oppgaver i forhold til skolering av prosessledere, videreutvikling av metode og praktisk oppfølging av kommuner som er inne i prosjektet. Det er viktig at vi får utviklet gode administrative rutiner for hvordan vi skal gå ut med prosjektet til nye kommuner, og lage materiell vi trenger til informasjon om Trygg Oppvekst. Vi ble ved utgangen av året ferdige med den 3. utgaven av fagmanualen. Den blir utgitt tidlig i Vi har i 2006 jobbet med å revidere innhold og metode i prosesslederopplæringen og i fagmanualen for Trygg Oppvekst. I tillegg har vi jobbet med å lage et tilhørende metodemateriell (Idéperm). Videreføre igangsatte lokale aktiviteter Vi har i 2006 fulgt opp de skolene som fortsatte med Trygg Oppvekst etter pilotprosjektet i kommunene i Oppland og Østfold. Dette gjelder faktisk de fleste skolene som deltok i pilotprosjektet, samt noen som har drevet TO-grupper på egenhånd parallelt med pilotprosjektet. I tillegg har TO fulgt opp samarbeidet med IOGT og Juvente om å satse med flere av våre forebyggingsprosjekter samtidig på noen utvalgte steder. Bøler og Frogn er valgt ut som forsøksområder for dette. Både Bøler og Frogn er godt i gang med Trygg Oppvekst-grupper. Dette er et spennende samarbeid mellom våre prosjekter. Forsterket Trygg Oppvekst En av oppgave i 2006 har vært å utvikle en modell for Forsterket Trygg Oppvekst, en metode for å følge opp elever som viser seg å ha behov for ekstra støtte, men uten å trenge tyngre oppfølging fra barnevern e.l. Foreløpig peker tre modeller seg ut som aktuelle. Noe av dette tilbudet ble startet opp som utprøving i Drammen og Sarpsborg, og vi følger forsøkvirksomheten for å trekke ut lærdom og erfaringer. Videre følger vi en virksomhet som drives på en ungdomskole på Gjøvik, der Trygg Oppvekst inngår i en plan for utvikling av skolens sosiale miljø. Evalueringssamarbeid med et forskningsmiljø I 2006 ble det skrevet en intensjonsavtale mellom Trygg Oppvekst og Høgskolen i Vestfold v/ HENÆR-senteret. Høgskolen i Vestfold er engasjert til et treårig evalueringsprosjekt av TO. Gjennom følgeforskning skal høgskolen samle erfaringer og vurderinger av modningsprogrammet Trygg Oppvekst. Fortsette innsamling av data fra skolene Vi vil samtidig fortsette innsamlingen av data som Høyskolen i Østfold har påbegynt i pilotprosjektet, bl.a. med føring av loggbøker fra alle aktiviteter som blir gjennomført. Dette vil gjøre det mulig å føle prosjektet på pulsen kontinuerlig, samtidig som loggbøker og annen rapportering bidrar til mer systematisk arbeid ved de enkelte skolene. Vi har i 2006 gjennomført to kurs for opplæring av nye prosessledere i Østfold og ved tre skoler i Bøler og Frogn. Videre har vi hatt et kurs om rollespill som metode for prosessledere. Prosjektleder har presentert Trygg Oppvekst på et seminar for FO Hedmark og Oppland. 11

12 Nøkkeltall 2006 Trygg Oppvekst Antall deltakende kommuner 8 Antall skoler som deltar 15 Antall andre driftsformer 4 (fritidsklubb, barnervern, BUF-etat) Antall samtalegrupper i aktivitet (ca) 85 Antall elever i gruppene(ca) 550 Antall aktive prosessledere i 2006 (ca) Mål: Gjøre oss bedre i stand til å følge opp våre prosjekter og aktiviteter * Finne nye inntektskilder til Trygg Oppvekst og Astrid Lindgrens Verden/Showkids * Delta i Millionlotteriet sammen med IOGT og DNT * Søke IOGTs avdelinger og distrikter om tilskudd til juniorvirksomheten * Videreføring av Juniorloddet Millionlotteriet startet fra 1.januar 2004, og Juniorforbundet får 20 % av overskuddet. I 2006 fikk vi tilført vår andel av overskuddet fra Millionlotteriet går ikke så bra som våre svenske samarbeidpartnere og investorer hadde håpt, og framtida for hele lotteriet har vært til vurdering i I 2006 fikk vi over kr i gaver fra IOGT-avdelinger eller -distrikter, pluss en gave fra IOGT sentralt. De lokale bidragene til forbundet er kommet etter felles henvendelser som IOGT og Juniorforbundet sendte til lokale IOGT-avdelinger. Spesielt kan vi nevne IOGT i Oppegård som responderte med en bevilgning på kroner. Andre har valgt å forplikte seg til å gi bevilgninger over flere år. Vi vil takke alle som på denne måten har gitt tilskudd til Juniorforbundet sine aktiviteter i 2006, enten det har gått til forbundet sentralt eller til lokal aktivitet. Uten en velvillig voksenorganisasjon som IOGT, ville det vært vanskelig å holde aktivitetene gående. De frie midlene som vi får på denne måten, er veldig viktige for forbundet. Globus Kompetanse har vært en viktig ressurs for Juniorforbundet de siste årene. Slik også i Vi har signalisert at vi fortsatt ønsker å bruke Globus Kompetanse (GK) til arbeidet med ledelsen av Astrid Lindgrens Verden. I tillegg har vi inngått avtale om at Globus også skal utføre administrative oppgaver for Trygg Oppvekst-prosjektet. De første oppgavene ble påbegynt i Frifond til lokal aktivitet Frifond-midler gir muligheter for lokalavdelinger å søke om midler til sine aktiviteter. Midlene bevilges fra Kulturdepartementet til LNU, som fordeler videre til barne-og ungdomsorganisasjonene. Til sammen fikk Juniorforbundet til fordeling kr ,- i En andel av midlene skal tilfalle Juniorforbundet for administrering av ordningen. Flere ganger er Frifond-midlene blitt utlyst til avdelingene, og søknader har blitt behandlet fortløpende av styret eller AU gjennom året. Det er blitt fordelt midler til følgende avdelinger og aktiviteter i 2006: 12

13 Skogblomsten kr til Reise til teaterfestival + teaterutstyr Bøler kr til Reise til teaterfestival + oppsetting Fløya s vern kr til diverse aktiviteter Redalen kr til Felles tur og aktiviteter Fjell kr til redn.vester/kanoutstyr og annet lagsutstyr Håpets Stjerne kr til teater og aktivitet Haugland/Askøy kr til teaterkurs og daglig aktivitet Øens blomst kr til aktivitetsleker for utendørs bruk Hylkje kr til diverse aktiviteter Filiokus kr til oppsetning av teaterstykket åffer de a? Telnes/Sotra kr til oppsetning av Ronja Røverdatter Nøklevann kr til teateraktivitet Olsvik juniorlag kr til aktivitet Juniorklubben Gjøvik kr til aktivitet Vigdar kr til eget klubbhus (har også egenfinansiering) 3.7. Medlemmer, foreldre og samarbeidspartnere skal kjenne IOGT-Juniors profil * Bruke de fire profilene på alle områder i forbundet (medlemsblad, nettsted, leirer, aktiviteter, kurs og møter) * Gi Juniorfiguren en rolle som formidler av profilene på våre større aktivite * Lage en enkel brosjyre som forklarer Juniorforbundets ideologi og profil for foreldre. * Bruke fagkunnskapen som er samlet i Trygg Oppvekst til medieprofilering av Juniorforbundet i spørsmål om rus og oppvekstmiljøer * Lage Showkids-materiell som presenterer de fire profilene I 2006 fikk vi laget ferdig en brosjyre til foreldre og andre voksne, som forteller om hva Juniorforbundets står for og hvilke aktiviteter vi har. Denne er blitt tilbudt alle avdelingene. Videre ble det laget en brosjyre som presenterer de tre modellene for lokalt arbeid, som er under utvikling. Denne trykksaken ble sendt til nøkkelpersoner internt og hos våre samarbeidspartnere. Fortsatt er vi for dårlige til å bruke de fire profilene på alle områder i forbundet (medlemsblad, nettsted, leirer, aktiviteter, kurs og møter). Det samme gjelder for bruk av Juniorfiguren for profilering av Juniorforbundet.. Det er gjort noen forsøk på sommerleiren og i noen av avdelingene, men det må gjøres en jobb med å definere figurens personlighet. Showkids-materialet som valgfaggruppa ved Åsane laget høsten 2004, har profilen Vær en venn som tema. Det nye manuset ble klart ved slutten av 2006, har nysgjerrighet som tema. Vi har i flere år hatt som ambisjon å bruke fagkunnskapen som er samlet i Trygg Oppvekst til medieprofilering av Juniorforbundet i spørsmål om rus og oppvekstmiljøer. I 2006 har vi kommet et steg videre med dette. Høsten 2006 påbegynte vi arbeidet med en fagrapport som beskriver problemene som barn opplever når de vokser opp i familier med rusproblemer. Skrivearbeidet er gjort av frilansjournalist og sosiolog Sidsel Skotland, og rapporten ble offentliggjort på nyåret 2007 med tittel De usynlige barna Astrid Lindgrens Verden og ShowKids Astrid Lindgrens Verden (ALV) er et teaterprosjekt med utgangspunkt i Lindgrens kjente figurer. Utdrag fra bøkene er omarbeidet til korte teaterstykker; såkalt forteller-teater. 13

14 Opplegget er utviklet av JUNIS, vår svenske søsterorganisasjon, og JUNIS har bistått oss i utvikling av ALV-prosjektet over mange år. ShowKids er et teaterprosjekt med nyskrevne manus, med større vekt på sang og dans enn ALV. Arbeidet med teateraktivitetene har fortsatt etter samme mønster som tidligere år. Gjennom en avtale med Globus kompetanse har Roald Heggernes også i 2006 vært engasjert som prosjektleder for Juniorforbundets teatervirksomhet i en 20 % -stilling. Prosjektleder har hatt prioritet på følgende: Lederoppfølging, lederrekruttering til nye steder, kurs og opplæring. Nye avdelinger Det har blitt startet to nye teatergrupper i Begge har arbeidet med ALV-opplegget: I Haugesund i forbindelse med IOGT-barnehagen og i Sandnes i forbindelse med Smeaheiaprosjektet. Losje Concordia pålillestrøm har dessuten startet forberedelser med sikte på oppstart av ny barneteatergruppe. Teaterfestival I april 2006 deltok sju ledere og 34 barn på den årlige teaterfestivalen på Wendelsberg folkhøgskola i Gøteborg, arrangert av JUNIS. Også dette året virket festivalen som en vitamininsprøytning både for barn og ledere. Manus Ingvar Hopland har dette året arbeidet med å ferdigstille det nye Show-Kids-manuset, Ikke snu deg. Teatergruppa ved Rustad skole i Oslo begynte på slutten av året å prøve ut dette opplegget. Lederkurs Årets lederkurs var opprinnelig planlagt til desember, men ble utsatt til januar Den siste helga i januar 2007 var 25 deltagere fra til sammen ti teatergrupper samlet på Åsane Folkehøgskole. Instruktører var Margrethe Beck Heien og Anita Schjøll Brede fra Opplevelsesfabrikken Experia. I løpet av helga var de innom tema som teaterlek, teatersang, improvisasjon, bevegelse og karakterarbeid. Ingvar Hopland presenterte denne gangen manus nummer to for Show-Kids, Ikke snu deg. Oppfølging av og kontakt med ledere En viktig oppgave for prosjektleder har også i 2006 vært kontakt og oppfølging av lederne i de lokale gruppene. Spesielt fokus på det å følge opp nye og potensielle nye ledere. Kontaktarbeidet skjer i hovedsak via e-post og telefon. Prosjektleder har dessuten i 2006 vært involvert i administrasjonen av forestillingene til Sceneloppa Barneteater på Tellnes. Dette var et stort prosjekt med forestillinger i Fjell Kulturhus som dermed krevde ekstra innsatser, både i forhold til markedsføring og økonomi. Prosjektleder har også vært involvert i organisering av barneteaterkurs på Askøy. Økonomi Vi mottar ikke lenger prosjektstøtte fra LNU til teatervirksomheten. Årsaken til dette er først og fremst at ALV-virksomheten ikke lenger betraktes som prosjektarbeid, men mer som en ordnær del av Juniorforbundets virksomhet. Vi har derfor i 2006 utformet og sendt søknader til banker og finansieringsinsitusjoner i den hensikt å skaffe mer eksterne midler til driften av teatervirksomheten. Foreløpig har ikke dette gitt resultater, men arbeidet vil fortsette. 14

15 Forestillinger i 2006 Dato: Gruppens navn: Stykke: Type arr. Tilhørere: Barnelosje Skogblomsten Brødrene løvehjerte skole Barnelosje Skogblomsten Brødrene Løvehjerte skole Barnelosje Skogblomsten Brødrene Løvehjerte kveld Barnelosje Skogblomsten Brødrene Løvehjerte kveld Filiokus barneteater Gjøvik Åfferdea Hafslund skole Filiokus barneteater Gjøvik Åfferdea Hafslund kveld Smeaheiå barneteater Sandnes Utdrag fra Emil kveld Dramatørene Oslo Hvorfor kveld Dramatørene Oslo Hvorfor kveld Dramatørene Oslo Hvorfor skole Dramatørene Oslo Hvorfor skole Dramatørene Oslo Hvorfor bydelsdager Tellnes barneteater Sotra Ronja Røverdatter familie Tellnes barneteater Sotra Ronja Røverdatter skole Tellnes barneteater Sotra Ronja Røverdatter skole Barnelosje Skogblomsten Annie get your gun skole Barnelosje Skogblomsten Annie get your gun kveld Barnelosje Skogblomsten Annie get your gun skole Barnelosje Skogblomsten Annie get your gun kveld Barnelosje Skogblomsten Annie get your gun skole Barnelosje Skogblomsten Annie get your gun kveld Haugland barneteater Huff a meg utdrag kveld Pilutta barneteater Oslo Nissebarna kveld Haugseund barneteater Julespill kveld 60 Totalt 24 forestillinger med til sammen 4680 tilhørere 4. Samarbeid og representasjon IOGT Junior er en av tre eierorganisasjoner av FORUT - Solidaritetsaksjon for utvikling. Forbundet har vært representert i FORUTs styre med Helene Berg. Samarbeid med FORUT om blant annet bruk av barneaksjonen, Sangen om Yebo, i juniorlagene. FORUT har mottatt 10% av IOGT Juniors andel av overskuddet fra Millionlotteriet. IOGTs Juniorforbund har medlemskap i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan, som ble stiftet som en videreføring av Avholdsfolkets Landsråd i Dag Endal fra IOGTs Juniorforbund har vært styreleder i Actis siden stiftelsen, og han ble gjenvalgt på landsmøtet i september

16 NORDGU har reaktivisert sitt styre, og dette har arbeidet godt i Jan Tore Evensen ble valgt til kasserer, mens Hege Sørvig fra Juvente har vært leder. EGTYF European Good Templar Youth Federation. På kongressen i Basel ble EGTYFs navn endret til ACTIVE. Juniorforbundet hadde nominert Linn Landmark som styremedlem i EGTYF/ACTIVE, og resultatet ble at hun ble valgt til ACTIVEs første leder. På kongressen i IOGT International i Basel ble det vedtatt at Verdenskongressen 2010 skal holdes i Norge, etter felles søknad fra IOGT, Juvente og Juniorforbundet. DNT vil ta stilling til om de også skal inngå som medarrangør. Juniorforbundet har medlemskap i LASS Landslaget for Alkoholfrie Samlings- og Serveringssteder, men deltar ikke aktivt siden vi ikke har eiendommer. IOGTs Juniorforbund har eierandeler i Sober Invest, som disponerer eiendeler som var i Ansvar Forsikring. I 2006 har det vært regelmessige uformelle møter mellom lederne i IOGT, Juvente og Juniorforbundet. På disse møtene blir det gitt gjensidige orienteringer om planer og aktiviteter, samt at en drøfter saker av felles interesse for organisasjonene. I 2006 har en bl.a. hatt flere drøftinger rundt den felles søknaden om å få verdenskongressen 2010 til Norge. Vår holdning til spilleautomater har også vært behandlet i flere av ledermøtene. Styrene i DNTBs Barneforbund og Juniorforbundet har i 2006 hatt en løpende dialog om samarbeid mellom de to organisasjonene, evt også en sammenslåing og oppstart av en ny barneorganisasjon en gang i framtida. Det har vært flere fellesmøter mellom styrene, og disse har blitt brukt til å bli kjent med hverandres organisasjoner, aktiviteter og prosjekter, samt til å tenke høyt rundt hva det vil innebære av fodeler og ulemper å starte en ny, felles barneorganisasjon. Vi har foreløpig konkludert med at det er mye å hente på et nærmere samarbeid. Organisasjonene overlapper ikke hverandre på noen måte, men har aktiviteter og ressurser som utfyller hverandre på en god måte. DNTB og Juniorforbundet er også nesten identiske i størrelse (lag og medlemmer). Som ledd i samarbeidsprosessen ble nøkkelpersoner ved dannelsen av Juvente invitert til en idédugnad om erfaringene fra den prosessen. Videre er det avholdt et felles lederkurs høsten 2006, og på slutten av året ble det oppnevnt ei arbeidsgruppe som skal utrede det videre samarbeidet: Kari Hagen og Dag Endal fra Juniorforbundet og Annlaug Fludal og Torhild Rogne Emdal fra DNTB. Det er vedatt å ha noen felles arrangementer under landsmøteuka i Bergen i 2007, samt en fellessesjon for Juniorforbundets og DNTBs landsmøter. IOGTs Juniorforbund har hatt representasjon på: Blå Kors 100-årsjubileum med konferanse 2-3. mars. Jan Tore Evensen deltok fra forbundet. FORUT årsmøte i Oslo, 27. april. Representanter fra FORUT: Jan Erik Køhne, Ole Hans Styrmo Fjellvang, Jan Tore Evensen, Unni Kristiansen og Kari Solheim, AlkoKutt årsmøte 27. april. Her deltok Kristine Cseresnyes. EGTYF/ACTIVE kongress 29. juli til 4. august i Basel, Sveits. Representant var Jan Tore Evensen. IOGT International, Verdenskongress 30. juli til 4. august i Basel, Sveits. Representanter var Eivind Jahren og Jan Tore Evensen. IOGT i Norge, Strategikonferanse på Åsane august. Her deltok Eivind Jahren og Jan Tore Evensen fra Juniorforbundet. 16

17 NGR Sommerkurs på Island. Hilde Barene Rivera og Siri Barene Rivera (Hylkje Juniorklubb) fikk kr hver i stipend fra forbundet. Åsane Folkehøgskole 40 års jubileumsmarkering. Jan Tore Evensen deltok.. Nykterhetsrörelens Scoutförbund. Forbundsmøte oktober. Helene Berg representerte forbundet. ACTIS årsmøte september i Molde. Her deltok Jan Tore Evensen og Eivind Jahren. ACTIVE-seminar med tema demokrati i Barcelona i november. Deltaker fra Juniorforbundet var Sondre Reinton, Hordaland. NORDGU-møter i Her har Dag Endal og Jan Tore Evensen deltatt. Styringsgruppa for Bølerprosjektet i Oslo. Her har Arnold Lexander vært Juniorforbundets representant. 5. Styre og administrasjon 5.1 Styret Følgende forbudsstyre ble valgt på landsmøtet på Voss i september 2005 og har fungert i hele 2006: Leder Dag Endal Nestleder Merete K. B. Hæggernes Sekretær Jan Erik Køhne Styremedlem Helene Berg Styremedlem Eivind Jahren 1. vararepr. Kristine Cseresnyes 2. vararepr. Inger-Torill Bakke Ole Hans Styrmo Fjellvang har deltatt i styrets arbeid som redaktør av medlemsbladet og hjemmesidene. Arbeidsutvalget har i 2006 bestått av Dag Endal, Jan Erik Køhne og Jan Tore Evensen. 5.2 Styremøter og AU-møter Det ble i 2006 holdt 5 styremøter, ett av disse som møte, og 5 møter i Arbeidsutvalget. Et av styremøtene ble holdt i Sveio. Her hadde vi også kontakt med representanter for Karmsund/Sunnhordaland juniordistrikt og IOGT i distriktet med sikte på å arrangere landsleir i Juniorforbundets administrasjon IOGTs Juniorforbund har kontorfellesskap med IOGT i Torggata 1 i Oslo, i samme hus som Actis og mange av de andre medlemsorganisasjonene. Juniorforbundet har kjøpt arbeidstid av IOGT, og Jan Tore Evensen har gjennom denne ordningen fungert som organisasjonssekretær for Juniorforbundet også i Arnold Lexander var prosjektleder på fulltid for Trygg Oppvekst-prosjektet. Han har hatt kontor i Drammen. Etter avtale med Globus Kompetanse var Roald Heggernes også i 2006 engasjert på deltid som prosjektleder for Astrid Lindgrens Verden, tilsvarende 20 % stilling. I 2006 ble avtalen utvidet til også å gjelde adminstrative oppgaver for Trygg Oppvekst. Denne avtalen vil bli utvidet i

18 Se punkt 3.1 for en orientering om de administrative omleggingene som er blitt påbegynt i Økonomi Juniorforbundet har de siste årene prioritert å kjøre en forsiktig økonomisk linje slik at vi har kunnet legge noen tusener til egenkapitalen for hvert år. Dette var målet for 2006 også. Resultatet har imidlertid blitt langt bedre enn planlagt med et disonibelt overskudd på kroner. Overskuddet er foreslått lagt til egenkapitalen også denne gangen, og med dette står Juniorforbundet med en fri egenkapital på kroner ved utgangen av Når resultatet har blitt så bra, har det flere forklaringer: For det første har Millionlotteriet gitt et betydelig overskudd i 2006, godt over tidligere år og betydelig høyere enn vi kan forvente i kommende år. For det andre var det i budsjettet satt av midler til å engasjere nye deltidsmedarbeidere på to av de lokale aktivitetsmodellene. Etter hvert som året gikk, ble det aktuelt med en full omorganisering av forbundets kontor. I denne situasjonen valgte styret å legge deltidsengasjementer på is og heller spare opp penger til en mer omfattende satsing fra 2007 og tre år framover. Videre har det kommet betydelige gavebeløp til Juniorforbundet helt på tampen av året, som vi ikke visste om eller turde budsjettere med. Omtrent halvparten av utgiftene i 2006 var knyttet til prosjektet Trygg Oppvekst, som i hovedsak var finansiert gjennom prosjektstøtte fra Sosial- og helsedirektoratet. Direktoratet ga oss i 2006 en betydelig økning i tilskuddet til Trygg Oppvekst, som har gitt åpning for videreutvikling av innhold og metode, samt oppbygging av en administrativ kapasitet som gjør det mulig å utvide prosjektet i årene som kommer. Dette vil også bidra til økte egeninntekter på Trygg Oppvekst framover. Vel kroner ble brukt til teatervirksomheten i Dette er finansiert ved egne midler, mens vi tidligere har hatt prosjektstøtte fra det offentlige til dette. De øvrige rundt 40 prosent av omsetningen har vært knyttet til den ordinære organisasjonsvirksomheten; medlemsblad, kurs og ledersamlinger, styret, reiser, administrasjon, regnskap osv. Det er meget hyggelig å kunne melde at Juniorforbundet i 2006 har mottatt betydelig beløp som gaver fra avdelinger og distrikter i IOGT-bevegelsen. Noe har vært betydelige engangsbeløp, mens andre har forpliktet seg til å støtte juniorarbeidet i tre år framover. Vi vil spesielt nevne IOGT Oppegård, IOGT Møre og Romsdal, losje Karakterens Prøve i Mo i Rana, IOGT Søndre Nordland og IOGT Norge, og sender en takk til alle Juniorforbundets venner som har gitt oss pengegaver i året som gikk. Dette betyr mye for vårt arbeid blant og for barn. Juniorforbundets styre har i 2006 vedtatt å avvikle alle inntekter fra spilleautomater. Disse automatene viser seg å ha spesielt store skadevirkninger i form spilleavhengighet og påfølgende sosiale problemer og personlige tragedier. Vi har ikke vært blant de store i dette markedet, men de kronene vi har fått, har vært veldig verdifulle i en liten organisasjonsøkonomi som Juniorforbundets. Styret har imidlertid ikke vært i tvil om at vi måtte ta konsekvensen av det vi vet om spilleautomatenes skadevirkninger og leve med de virkningene et slik valg måtte ha for økonomien i forbundet. Styret sendte ut en oppfordring til lag og distrikter om å innta samme holdning til spilleautomater, i den grad de måtte ha inntekter fra slike. 18

19 2005 var et godt år for Millionlotteriet. Våre gode svenske satset betydelig med penger og engasjement i den norske versjonen av Millionlotteriet, og dette resulterte i en inntekt på kr for Juniorforbundet i Utover i 2006 ble det imidlertid klart at framgangen fra 2005 ikke ville fortsette, og en periode ble det konkludert med at Millionlotteriet måtte avvikles i Dette ble siden omgjort, og ved utgangen av 2006 drives lotteriet fortsatt, men med en annen profil enn opprinnelig tenkt og med mindre inntekter enn planlagt. Forbundet har ikke gjeld eller utestående fordringer av betydning ved utgangen av Egenkapitalen har de siste årene vært slik ved utgangen av de respektive kalenderårene:

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig!

Detaljer

IOGTs Juniorforbund: Årsmelding 2008. Side 1. Årsmelding 2008

IOGTs Juniorforbund: Årsmelding 2008. Side 1. Årsmelding 2008 IOGTs Juniorforbund: Side 1 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2008 Godkjent i Juniorforbundets styre 21. mars 2009 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap

Detaljer

AKTIVITETSPROFIL for

AKTIVITETSPROFIL for AKTIVITETSPROFIL for Junior- og barneorganisasjonen Juba Juba er en frivillig barneorganisasjon der barn og voksne møtes for å oppleve og for å lære. Barn i alderen 6 til 13 år er vår målgruppe, men barnas

Detaljer

Teater, sang og dans

Teater, sang og dans 39 Teater, sang og dans JUIOR IOGTs Juniorforbund 40 Juniorforbundet gir barn gleden ved å spille teater, synge, danse og lage musikk Junior er en aktivitetsmodell der barn kan få prøve seg på teater,

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011

Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011 Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011 Sted: Torggata 1 i Oslo Tid: 0900-1500 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif Jenssen, Morten Husby, Trond Aasland (vara),

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Tid: 26.november 0900-1800 og 27.november 0900-1200 Sted: Torggata 1 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid,

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014

Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014 Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014 Sted: Torggata 1, Oslo Tid: 1700-2100 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Odrun Katrine Bergland, Berit Langseid, Eivind Jahren, Morten Husby (vara),

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 2 2015-2017 10.november

Protokoll sentralstyremøte 2 2015-2017 10.november Protokoll sentralstyremøte 2 2015-2017 10.november Sted: Torggata 1, møterommet i 6.etasje. Tid: Kl. 1700-2100 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Trine Skåret, Trond Aasland, Sonja Jacobsen

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Tid: kl. 1700-2030 Sted: Torggata 1, 5.etasje Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid, Odrun Katrine Bergland,

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt. STYREPROTOKOLL Sted: Tromsø Tidspunkt: 14.09.11 Kl. 1400-1745 15.09.11 Kl.0830-1230 Deltagere med stemmerett: Espen Igesund (møteleder, forlot etter sak 66/ 11) Wanja Balstad (møteleder fra sak 67/11)

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT FORFALL GJESTER SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Solhaug landsted, 13. april 2012

DELTAKERE MED STEMMERETT FORFALL GJESTER SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Solhaug landsted, 13. april 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen Erlend Furholt Moen Sondre Reinton FORFALL Valgeir Freyr Grinde Amanda Rose Stratford Gamst Liv

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010

Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010 Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010 Faglig rapport -for tildelte folkehelsemidler gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite Målsetning: Målsetning hentet ut

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner.

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner. Revidert langtidsplan 2012 2016 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Til: Landsmøte Fra: Landsstyret Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Forslag til budsjettet er understreket. Dette notatet forklarer innholdet i budsjettpostene og går gjennom de viktigste prioriteringer

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen.

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2009, DEN 5.3.2009 Tid: 5.3.2009 kl 19.00. Sted: Drammen Travbane. Til stede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen. Fra utvalgene: Siri Myhre Haug (ponni) og

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 4 2013-2015 7. og 8. november 2014

Protokoll landsstyremøte 4 2013-2015 7. og 8. november 2014 Protokoll landsstyremøte 4 2013-2015 7. og 8. november 2014 Tid: 7. november 1700-2100 og 8.november 0900-1400 Sted: Torggata 1, Oslo. Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes (ikke LS- 31), Sonja

Detaljer

Medlemsbulletin nr. 1/2010

Medlemsbulletin nr. 1/2010 OPO Organisasjonen mot politisk overvåking Postboks 628 Sentrum 0106 Oslo Telefon 900 19 985 e-post: overvak@opo.as Bank giro 0537.51.98403 www.opo1.no Medlemsbulletin nr. 1/2010 Årsmøtet 2010 innkalling

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde - forfall Mona

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Årsrapport for Barn av rusmisbrukere BAR 2009

Årsrapport for Barn av rusmisbrukere BAR 2009 Årsrapport for Barn av rusmisbrukere BAR 2009 Innledning Barn av rusmisbrukere BAR ble stiftet 10.05.2009 i Torggata 1, Oslo. Tilstede på stiftelsesmøtet var Marius H.Sørensen Sjømæling, Anne Karin Kolstad,

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2006

AKTIVITETSRAPPORT 2006 AKTIVITETSRAPPORT 2006 De tidligere arbeidsgruppene for kultur og arbeidsgruppen for turisme ble besluttet slått sammen i februar 2006. Gruppene gjennomførte i denne forbindelse separate og felles møter

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 PROTOKOLL LS 15.04 DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 Til stede: Fra adm.: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen,

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Uteaktivitet, friluftsliv og miljøvern

Uteaktivitet, friluftsliv og miljøvern 31 Uteaktivitet, friluftsliv og miljøvern JUNOR OGTs Juniorforbund 32 JuniorFRLUFT er en aktivitetsmodell som har uteaktivitet, friluftsliv og miljøvern som hovedfokus. Den kan gjerne kombineres med elementer

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer