Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006"

Transkript

1 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen! Disse profilene skal gå igjen i alle våre aktiviteter og i all kontakt med medlemmene. Denne årsmeldingen for 2006 tar utgangspunkt i arbeidsplanen for , som ble vedtatt på årsmøtet i september Under hvert punkt i avsnitt 3 Hovedmål og tiltak er det ført opp hva som er oppnådd i Hovedlinjer 2006 Status mht medlemmer og avdelinger er ved slutten av 2006 om lag som de foregående år. Vi har hatt fokus på stifting av nye avdelinger og verving av medlemmer, men dette har likevel ikke gitt noen økning på statistikken ved slutten av året. Planen var å sette inn økt og mer systematisk innsats på dette i løpet av året, bl.a. ved to deltidsansatte. Midt på året foretok styret en omprioritering og valgte å spare disse midlene i 2006 og i stedet sette dem inn i en fulltids stilling på organisasjonsbygging fra tidlig i Det er helt nødvendig å prioritere forbundets ressurser på å støtte opp under og bygge lokal virksomhet, og styret er glad for å ha funnet en løsning slik at dette skjer fra Styret har fulgt opp landsmøtets vedtak i 2005 om å utvikle tre modeller for lokal virksomhet, basert på det beste av aktiviteten vi allerede har. Første etappe er unnagjort i 2006, og de tre modellene har fått navnene Junior KLUBB, Junior FRILUFT og Junior SCENE. Videre har vi kommet langt i å gi en form og innhold på den delen som omhandler friluftsaktivitet. Vi er også glade for å ha sluttført en lenge planlagt brosjyre som skal informere foreldre og foresatte om Juniorforbundets arbeid. Trygg Oppvekst gikk i 2006 inn i sitt tiende virksomhetsår. Pilotprosjektet i seks kommuner på Østlandet er evaluert og avsluttet, og virksomheten er kommet over i mer ordinære former. Sosial- og helsedirektoratet ga prosjektet en betydelig økning i støtten i 2006, og vi har gjort organisatoriske grep for å kunne utvikle og utvide prosjektet i årene som kommer. En rapport om barn som vokser opp i familier med rusproblemer, ble sluttført i 2006, men rapporten ble offentliggjort først tidlig i På IOGTs og EGTYFs kongresser i Basel sommeren 2006 ble det fattet et vedtak som får betydning for Juniorforbundet i flere år framover: Verdenskongressen for IOGT og Europakongressen for ACTIVE (tidl. EGTYF) i 2010 blir holdt i Norge. Dette er et ansvar vi har tatt på oss sammen med IOGT og Juvente, og de første trinnene i forarbeidet er allerede gjennomført i Hele 2006 har det vært en dialog mellom styrene i DNTs Barneforbund og Juniorforbundet med sikte på å utvikle samarbeidet mellom de to organisasjonene. Vi har også holdt åpent for at samarbeidet en gang kan resultere i en sammenslåing av DNTB og Juniorforbundet og stifting av en ny barneorganisasjon. Erfaringene med samarbeidet i 2006 har vært svært gode, og det er nedsatt ei felles arbeidsgruppe for å se på hvordan vi kan gå videre. 1

2 Styret legger fram et årsregnskap for 2006 med et svært godt resultat, både bedre enn det som var budsjettert og bedre enn det vi som frivillige organisasjon normalt ønsker å ha. Dette har flere forklaringer. For det første har vi hatt en stram budsjettdisiplin, som tidligere år, for å være sikre på å komme i pluss. For det andre kom det en del gledelige ekstrainntekter helt på slutten av året, som styret ikke hadde med i kalkylene gjennom året. Ekstra hyggelig er det å konstatere at disse ekstra midlene i stor grad kommer fra IOGT-avdelinger og distrikter som har tro på juniorarbeidet og velger å satse på Juniorforbundet. Stor takk til alle! For det tredje gjorde styret noen omdisponeringer midt i året for å sikre midler til å ansette en ny medarbeider i forbundet i Planene om å engajsere deltidsansatte i 2006, som det var budsjettert med, ble derfor lagt til side. Alt i alt ga dette et overskudd på over kroner, som hovedsakelig er foreslått lagt til egenkapitalen for bruk i årene som kommer. Alt i alt ligger forbundets samlede aktivitet på om lag samme nivå som året før. Arbeidet i Juniorforbundet bæres oppe av dyktige, engasjerte og trofaste ledere i de lokale avdelingene, og med god hjelp av frivillige støttespillere både fra Juvente og IOGT. Styret i Juniorforbundet vil takke alle frivillige ledere på lokalt plan og distriktsnivå og våre ansatte medarbeidere for innsatsen i 2006! Oslo, 5. mai 2007 Dag Endal Merete K.B. Hæggernes Jan Erik Køhne Styreleder Nestleder Sekretær Helene Berg Eivind Jahren Jan Tore Evensen Styremedlem Styremedlem Organisasjonssekretær Hovedutfordring Den vedtatte arbeidsplanen for landsmøte perioden innledes slik: Den viktigste jobben i Juniorforbundet blir gjort lokalt, av lederne og for medlemmene. Forbundets rolle er å legge til rette for at den lokale virksomheten kan bli større, sterkere og bedre. Dette innebærer spesielt å gi de frivillige lederne gode aktivitetsopplegg, muligheter for skolering og utvikling og fora for utveksling av erfaringer og ideer. Frivillig lederarbeid blant barn vil alltid være krevende, men oppgavene blir enklere om rammene er klare og det finnes et tilfang av ideer og opplegg å støtte seg til. Arbeidsplanen fortsetter med å beskrive de viktigste strategiske valgene for forbundets arbeid: 2. Strategiske valg 2.1 Tre modeller for lokalt arbeid Juniorforbundet skal de kommende årene kunne tilby tre modeller for lokal virksomhet, og mulighet for å kombinere de tre: 2

3 * Juniorklubb * Teater, sang og dans * Friluftsaktivitet Til hver av modellene skal det utvikles opplegg, materiell, aktivitetstips, lederopplæring og oppfølging fra sentralt plan. Vi vil søke å finne løsninger med engasjerte prosjektledere til de tre modellene. 2.2 Juniorklubber med variert aktivitet Dette skal være en videreføring av den tradisjonelle lagsvirksomheten vi har hatt gjennom barnelosjer og juniorlag. Klubbene skal involvere juniorene i styring av virksomheten, gi opplæring i organisasjonsarbeid og ha varierte aktiviteter som er i tråd med Juniorforbundets profiler, og som passer i de ulike klubbene. Modellen som ble halvferdig i forrige utviklingsrunde, vil nå bli gjort komplett. 2.3 Juniorgrupper med teater, sang og dans I kommende periode vil de to prosjektene Astrid Lindgrens Verden og Showkids bli samkjørt, videreutviklet og brukt som et hovedredskap i etablering av ny lokal virksomhet. Vi vil bygge på erfaringene fra de siste års virksomhet, samt impulser fra Sverige. 2.4 Juniorgrupper med friluftsaktivitet Juniorforbundet vil utvikle et nytt opplegg for juniorlag som driver friluftsvirksomhet. Dette blir en videreføring av arbeidet som har vært drevet i IOGT-Speiderne fram til vedtaket om nedleggelse på deres landsmøte i mai Det arbeides med et eget hefte hvor denne aktiviteten presenteres. 2.5 Videreutvikle Trygg Oppvekst-prosjektet Trygg Oppvekst er godt etablert som et prosjekt i et faglig samarbeid med Høyskolen i Østfold, Østnorsk Kompetansesenter og seks kommuner på Østlandet. I 2006 vil prosjektet bli videreutviklet og utvidet på grunnlag av evalueringsrapporten, som ble ferdig sommeren Videre vil vi knytte Trygg Oppvekst nærmere inn mot ordinære aktiviteter, ledere og avdelinger i Juniorforbundet. Vi vil også prøve å profilere Juniorforbundet sterkere i den rusfaglige debatten gjennom kunnskapen vi opparbeider i Trygg Oppvekst. 2.6 Verving og pleie av ledere til lokal aktivitet Frivillige ledere er nøkkelen til et godt aktivitetstilbud for barn. Så også i IOGTs Juniorforbund. Derfor vil pleie og verving av ledere være en prioritert oppgave i landsmøteperioden. Dette er en sammensatt oppgave; tilbud om opplæring, tilgang på regelmessig informasjon, muligheter for å hente inspirasjon og muligheter for sosial kontakt ledere imellom. I den sammenhengen kan det også være aktuelt å arrangere familietreff. 2.7 Verve flere medlemmer IOGT Junior har behov for å verve flere medlemmer. Vi har, som alle barne- og ungdomsorganisasjoner, gjennomtrekk av medlemmer, samtidig som vi har som mål å øke medlemstallet. Dette betyr at vi må drive mer systematisk verving av medlemmer. Å verve medlemmer til aktive avdelinger eller nystartede avdelinger, gir pr. i dag størst mulighet til oppfølging og til stabilitet i medlemsmassen. 3

4 Hovedmål og tiltak 3.1 Mål: Vi skal ha 30 aktive avdelinger ved landsmøtet 2007 * Starte nye avdelinger med de nye lagsmodellene * Konsentrert innsats i utvalgte områder i samarbeid med IOGT og Juvente, basert på erfaringene som er gjort med slik innsats i Oslo-området. * Diskutere muligheten for nye avdelinger med IOGTs regionkonsulenter Den lokale virksomheten De lokale avdelingene er alfa og omega for en frivillig barneorganisasjon. Det er her barna møter Juniorforbundets aktiviteter, budskap og utfordringer. Lederne er nøkkelen til lokal aktivitet, og takket være dyktige, trofaste og entusiastiske ledere kan Juniorforbundet gi gode fritidsmiljøer til hundrevis av barn. Rammene rundt det lokale arbeidet varierer fra våre tradisjonelle barnelosjer via juniorklubber med møtevirksomheter og et allsidig aktivitetstilbud til grupper som har spesialisert seg på f.eks. teater eller speiding. Dette spennet er en utfordring, både for de lokale lederne og for Forbundet sentralt. Noen av aktivitets- og lagsformene klarer vi å følge opp bra; via materiell, opplæring og oppfølging. Men vi har også flere områder der det er stort behov for utvikling av metoder og budskap, samt et betydelig bedre oppfølgingstilbud til lederne. Ved utgangen av 2006 er den lokale juniorvirksomheten omtrent som på begynnelsen av året, både i omfang og form. Noen avdelinger kommer til eller øker sin aktivitet, mens andre i løpet av året legger ned virksomheten eller er nede i en aktivitetsmessig bølgedal. Vi hadde 23 avdelinger da året startet og kunne notere 25 ved enden av Dette betyr at vi ikke har hatt den nødvendige økningen i antall avdelinger som gjør at vi vil klare målet om 30 avdelinger sommeren Aktiviteten i de 25 lokale avdelingene ved utgangen av 2006 kan sammenfattes slik: * Rundt 17 avdelinger driver virksomheten som en barnelosje, juniorklubb eller lag, med mer eller mindre regelmessige møter og et variert aktivitetstilbud i tilknytning til møtene og mellom møtene. * Vi har for øyeblikket én avdeling som drives som et speiderlag med betydelig virksomhet; Fjell Speiderlag på Sotra.. * En del av avdelingene driver former for åpne aktivitetskvelder. * Ti avdelinger har drevet med teater det siste året, og seks av disse har vært organisert som rene teatergrupper med fokus på Astrid Lindgrens Verden. Hovedtyngden av avdelingene ligger på rundt 8 30 medlemmer. I tillegg har en del av lagene voksne støttemedlemmer. Den største avdelingen, barnelosje Skogblomsten på Lørenskog, hadde ved utgangen av medlemmer. Der er lokal aktivitet i 9 distrikter for øyeblikket. På Østlandet har distriktene dessuten gått sammen om en regional enhet som bl.a. organiserer årlige sommerleire, vintertreff og høstkurs. Distriktenes oppgave er å skape kontakt mellom avdelinger og medlemmer i sitt område, drive lederskolering og bidra til oppstart av ny virksomhet. 4

5 Avdelinger og medlemmer i Juniorforbundet Ved utgangen av 2006 hadde Juniorforbundet registrert følgende avdelinger og betalende medlemmer: Navn på avdeling Sted Junior KLUBB Junior FRILUFT Junior SCENE Ant. Medl. Øens blomst Hafslundsøy X 33 Barnelosje Skogblomsten Lørenskog X X 57 Ove Carlsens Minde Bryn X 4 Dramatørene Oslo X 14 Brev Spredt Oslo X 12 Pilutta barneteater Oslo X 10 Barnelosje Redalen Redalen X X 28 Gjøvik juniorklubb (Aksel Gjøvik X 27 Fahlstrøms Minde) Filiokus Juniorteater Gjøvik X 12 Hedrum Juniorlag Larvik X 8 Åsgården Juniorlag Horten X 10 Barnelosje Sneklokken Arendal X 4 SIFER barneteater Smeaheia X 7 Barnelosje Vigdar Sveio X 8 Barnelosje Håskjær Karmøy X 7 Åsane væpnerlag Åsane X 8 Fjell speiderlag Sotra X 36 Barnelosje Håpets Stjerne Voss X X 22 Barnelosje Fensals fremtid Fyllingsdalen X 13 Hylkje Juniorlag Hylkje X 30 Tellnes Juniorlag Tellnes X 12 Olsvik Juniorlag Olsvik X 17 Haugland barneteater Askøy X 11 Rana juniorlag Mo i Rana X 10 Barnelosje Fløyas Vern Tromsø X 5 Direktemedlemmer og medlem i passive avdelinger 127 Totalt pr I tabellen har vi brukt Klubb, Friluft og Scene som betegnelser på tre typer lokal virksomhet, siden det er disse begrepene vi skal benytte oss av framover. Modellene for de tre er imidlertid ikke ferdig utviklet, så de fleste av avdelingene opererer ikke med disse betegnelsene i sitt arbeid. De er likevel dekkende for tre hovedområder i den lokale virksomheten vår og dekkende for hva mange avdelinger driver med. Klubbvirksomhet er den mest åpne aktivitetsmodellen, der det er plass til mange typer virksomhet, også teater og friluftsarbeid, i tillegg til former for lagsmøter og barnelosjemøter. Disse avdelingene bruker selv flere ulike betegnelser i sine navn; bl.a. juniorlag, barnelosje, juniorklubb, fritidsklubb. 5

6 Tre modeller for lokalt arbeid På landsmøtet i 2005 ble det vedtatt at Juniorforbundet skal fornye, forsterke og tydeliggjøre det lokale arbeidet. Dette har styret fulgt opp utover i landsmøteperioden. De tre aktivitetsmodellene vi satser på, har fått navnene Junior KLUBB, Junior SCENE og Junior FRILUFT. Målet med utviklingsarbeidet er å gjøre det lettere å være lokale ledere for juniorarbeid, enten en er ny leder eller veteran i Juniorforbundet gjøre det tydeligere for medlemmene hva Juniorforbundet driver med gjøre det tydeligere for foreldre og foresatte hva barna deres er med på bruke forbundets ressurser mer konsentrert på noen områder og kunne gi et bedre tilbud til lederne på disse områdene Hver av de tre modellene har fått sin egen logo og sin egen logofarge, som det framgår av illustrasjonene her. På slutten av året ble det utgitt en brosjyre som beskriver de tre modellene. Den har tittel Lokal aktivitet for juniorer og er blitt spredd til bade våre egne ledere og til nøkkelpersoner hos våre samarbeidspartnere. Kort om de tre modellene Junior KLUBB blir en videreføring av den tradisjonelle lagsvirksomheten vi har hatt gjennom barnelosjer og juniorlag. Klubbene skal involvere juniorene i styring av virksomheten, gi opplæring i organisasjonsarbeid og kan for øvrig ha varierte aktiviteter som er i tråd med Juniorforbundets profiler. Junior FRILUFT er et helt nytt aktivitetsopplegg, men som samtidig er en videreføring av arbeidet som har vært drevet i IOGT-Speiderne fram til sommeren Vi er i gang med å konkretisere hva dette skal bli, og de første aktivitetsoppleggene som er ferdige i manus, har arbeidstitlene Mat ute, Tau og tre, Sykkel, Vann, Skattejakt, Junior-Frisbee og Junioriaden. Junior SCENE blir en samlebetegnelse for teater-, sang-, musikk- og danseaktiviteter i Juniorforbundet. Det meste vil være bygd rundt de store teateroppleggene vi har hatt gående de siste årene; Astrid Lindgrens Verden med sine ni manus med Pippi, Emil, Karlson på taket, Brødrene Løvehjerte osv og Showkids, der vi foreløpig har to ferdige, spesialskrevne manus. Juniorsafari 2006 Juniorsafari ble avviklet i tiden november. Dette er en spørre- og aktivitetskonkurranse der avdelingene blir utfordret til å løse oppgaver gå på safari innenfor et gitt, begrenset tidsrom. Avdelingene som vil delta, velger selv en konkurransedag innenfor den fastsatte perioden. Det ble sendt ut oppgaver til alle påmeldte lag, og sju lag tok utfordringen og deltok. Aldersspredningen på deltakerne var stor, og det var ulikt hva de forskjellige lag rapporterte som lette og vanskelige oppgaver. Kampen om plasseringene i toppen var hard, og det ble delt førsteplass denne gangen. Åsgården juniorlag og Skogblomsten juniorlag delte førsteplassen med 80,5 poeng hver. Diplom og førstepremie på 1000 kroner til hver av vinnerne ble sendt ut på nyåret Lokale tiltak for øvrig Det ble stiftet to nye avdelinger som arbieder med teater i Den ene ble stiftet i Haugesund, den andre i Smeaheia i Sandnes. IOGT Concordia på Lillestrøm har startet forberedelser med sikte på oppstart av ny barneteatergruppe. Prosjektleder Roald Heggernes arbeider kontinuerlig med å skaffe kontakter som kan resultere i nye teatergrupper. Oslo-prosjektet er et felles prosjekt for IOGT, Juvente og IOGTs Juniorforbund i en bydel i Oslo. Det blir gjennomført i bydelen som heter Østensjø, på Oslo øst, med hovetyngden av 6

7 aktiviteten knyttet til skolene på Rustad og Bøler. To junioravdelinger som driver med teater inngår i prosjektet, og det samme gjør en satsing på Trygg Oppvekst. Det har vært diskutert en tilsvarende satsing utenfor Bergen, men ideen har foreløpig ikke blitt realisert. To av barnehageaksjonene i FORUT, både Sangen om Yebo og Vasana og elefantfesten, har blitt sendt ut som tilbud til alle junioravdelinger. Noen av junioravdelingene og -distriktene har bidratt økonomisk og praktisk til gjennomføring av konserter med Geirr Lystrup, der han har sunget materiale fra barnehageaksjonene, spesielt fra Yebo-CD en. Konsertene har blitt arrangert for innbudte barnehager. Regionkonsulentene i IOGT har Juniorforbundets aktiviteter og tilbud blant sine redskaper når de driver utadrettet kontaktvirksomhet, og dette gir regelmessig uttelling i form av ny aktivitet. Regionkonsulent Odd Kjell Ingvaldsen har bidratt til oppstart av to nye juniorgrupper i Rogaland. Konsulent Grethe Kosberg i Region Øst er involvert i driften av to juniorgrupper som driver teater i Østensjø bydel i Oslo. Omdisponering av ressurser Juniorforbundets styre har i 2006 hatt en diskusjon om bruken av forbundets samlede ressurser. Målet har vært å skaffe økt kapasitet til å følge opp avdelingene og drive organisasjonsbygging. Dette har pågått parallelt med at IOGT har hatt en gjennomgang av sin adminstrasjonsløsning. Resultatet har blitt at Juniorstyret har valgt å legge om forbundets administrasjon og satse våre midler på en stilling som bare skal fokusere på organisasjonbygging og oppfølging av det lokale arbeidet. IOGT er varslet om at vi ønsker å fortsette administrasjonssamarbeidet med dem, men med et annet innhold. Det ble på slutten av 2006 vedtatt å annonsere etter en organisasjonskonsulent i 100 % stilling med tiltredelse så snart som mulig. 3.2 Mål: Vi skal gi lederne regelmessig oppfølging og verve nye ledere. * Sentralt lederkurs på ettervinteren hvert år, som tillegg til de regionale lederkursene som blir kjørt på Østlandet og Vestlandet. Her legges det inn et eget opplegg for nye ledere. * Regelmessig informasjon gjennom e-postbulletinen Juniornytt * Tilby noen ledere stipendier og muligheter til å dra på kurs, konferanser og andre aktiviteter som kan gi inspirasjon. * Regelmessig telefonoppfølging fra forbundet til alle lokale avdelinger * Videreføre nettverket av unge ledere og de eldste medlemmene * Ha tilgjengelig informasjon/tips og hvordan en kan søke om økonomisk støtte. Det er blitt holdt holdt ett sentralt lederkurs, Kreatur, som ble kombinert med kurset som Østlandsregionen bruker å holde hvert år. I tillegg var DNTs Barneforbund med som medarrangør, noe som var veldig vellykket. Kreatur fokuserte på aktvitetsstips for bruk inne og ute. Kurset ble holdt på Oksenøen Leirsted i Råde/Østfold oktober med 33 deltakere. Disse fordelte seg med om lag halvparten fra hver av de to organisasjonene. Deltakerne bidro i stor grad til gjennomføring av kurset ved at de hadde forberedt aktiviteter og leker som ble utvekslet underveis. I tillegg hadde vi Rita C. Nielsen som foredragsholder en halv dag. Hun er en av det svenske Juniorforbundets mest erfarne ledere, og hun presenterte aktiviteter og ideologiske innslag som brukes i det svenske juniorarbeidet. 7

8 Det ble i 2006 sendt ut 16 nyhetsbulletiner med korte meldinger om virksomheten i Juniorforbundet. Noen av meldingene har stoff av mer intern karakter og går til våre egne avdelinger og tillitsvalgte. Innimellom lages bulletiner som også blir sendt tillitsvalgte i IOGT og Juvente, samarbeidspartnere og kontakter. Ledere fra noen av de aktive teatergruppene deltok på teaterfestivalen som Juniorforbundet i Sverige hadde på Wendelsberg folkhögskola ved Göteborg. I tillegg har vi deltakere på NORDGU- og EGTYF-kurs i den grad de er relevante for våre ledere. Vi har arbeidet videre med aktivitetsdatabasen JADA, som er tenkt å ligge på forbundets hjemmesider. Gjennom lederkurset fikk vi samlet inn en betydelig mengde aktivitetstips, som skal inngå i databasen. 3.3 Mål: Vi skal øke medlemstallet med 10 prosent hvert kalenderår. * Starte avdelinger med de nye modellene for lokal virksomhet. * Årlige vervekampanjer der vi premierer og gir positiv omtale av dem som gjør en innsats. * Gi tilbud om medlemskap til barn av tidligere Juventere, IOGT-ere o.l. * Tett oppfølging av medlemsregister og innbetaling av kontingent gjennom året. * Årlige gjennomgang av årsaker til tilgang og frafall i medlemsmassen. Juniorforbundet startet 2006 med et medlemstall på 551. Ved utgangen av året var tallet redusert til 530. Vi har med andre ord ikke klart målet i arbeidsplanen om en økning på 10 prosent, men vi kan likevel rapportere om en god verveinnsats fra avdelinger og ledere i 2006: 137 nye medlemmer. Men av disse var det bare 85 som betalte kontingent før året var omme. Dermed ga ikke verveinnsatsen det utslaget på statistikken som vi ønsker. Hadde alle de vervede betalt før nyttår, vill vi hatt en pen økning i medlemstallet. Dette er et problem som vi må finne en løsning på Styret har videreført Den store juniorjakten, kampanjen for å få økt fokus på verving av nye medlemme. Det ble på starten av året satt opp et mål på 100 nye medlemmer i Styret har på nyåret 2007 arbeidet med å analysere hvilke tiltak som har gitt nye medlemmer og hva som er årsakene til det forholdsvis store frafallet. I vervekampanjen har vi tatt i bruk premiering som virkemiddel. Alle som verver et nytt medlem, får et brev og en liten oppmerksomhet i posten. Dessuten har vi gitt en større premie til noen av de aktive ververe (høst og vår). I 2006 har disse premiene gått til Martine Holm, Olsvik juniorklubb, Beate Austevold, Hylkje Juniorklubb og Katrine Engen fra Barnelosje Redalen som årets ververe. Styret har som tidligere år også valgt ut et superlag, et lag som viser en spesielt god eller kreativ verveinnsats. Premien på kr gikk i 2006 til Fjell Speiderlag, som vervet 20 nye medlemmer. Kontingentkrav ble sendt ut i februar 2006, med første purring før sommeren og to purringer i 2. halvår. Til tross for intensiv verving hele året, viste medlemstallet 2006 noe lavere tall enn for

9 3.4 Mål: Vi skal ha regelmessig kontakt med medlemmene * Medlemsbladet Junior n utgis med fire nummer pr. år * E-postbulletin til de eldste medlemmene og de yngste lederne * Videreutvikling av nettstedet * Tilbud om sommerleire til alle medlemmer hvert år * Utvikle en regelmessig kontakt med medlemmene gjennom bruk av smsmeldinger Medlemsbladet Junior n har også i år utkommet fire ganger. Redaksjonen har bestått av Ole Hans Styrmo Fjellvang og Helene Berg. Innholdet i bladet har vesentlig vært fra aktiviteter rundt om i landet. Det har ikke alltid vært like lett å få inn stoff, og det har resultert i at et par avdelinger og distrikter har blitt litt for mye profilert, da de har vært ekstra flinke til å sende inn tekst og bilder når det har skjedd noe. Bladene har også hatt konkurranser, med noe varierende deltakelse. Hvert blad har også hatt litt ideologisk stoff, enten i form av artikler fra FORUT, eller om rusmidlers virkning på kroppen. Årets siste blad kom med en helt ny layout basert på Juniorforbundets pågående profilarbeid. Endringen innebærer blant annet et felt på hver side der smånytt og tilleggsinformasjon får plass. Feltene er laget med forløpningen fra lederheftene, og redaksjonen ønsker en større enhet med disse i tillegg til at det bryter opp de hvite sidene. Videreutvikling av Juniorforbundets hjemmesider. Forbundets hjemmesider har videreført layouten som ble laget i Her blir det på forsiden kontinuerlig oppdatert med nyheter fra Junior'n, og på høyre side er det et felt med informasjon om kommende aktiviteter og bilder fra aktiviteter som har vært. På et lukket område er alle styre- og AU-protokoller lagt ut, i tillegg til at det finnes bilder og tips til databruk for ledere. En viktig del av sidene, kanskje den viktigste, er fotoalbumet. Dette ble på slutten av året flyttet til redaksjonens private server, noe som gir plass til mye mere bilder fra hvert arrangement, i tillegg til at bilder tilbake til 1999, da redaksjonen begynte, får plass. Juniorleiren ble også i år presentert med egen side, og det ble etter leiren laget en link til Mats Janssons rikholdige fotoalbum derfra. Tekstene fra papirutgaven av Junior'n er fortløpende lagt ut på nettstedet. Nettstedet inneholder også generell informasjon om IOGTs Juniorforbund og liste over hvor vi har avdelinger. Tilbud om deltakelse på regionleiren Helt vannvittig, 25. juni - 1. juli på Melsomvik videregående skole, Melsomvik/Vestfold, ble sendt til alle medlemmer via Junior n. Leiren samlet om lag 220 deltakere. Leiren ble arrangert i regi av Østlandsregionen av IOGTs Juniorforbund med Vestfold distrikt som vertskap. 3.5 Mål: Vi skal ha 15 kommuner med i Trygg Oppvekst-prosjektet * Revidere metode, organisering og faglig innhold i Trygg Oppvekst, ut fra resultatene fra evalueringen av pilotprosjektet på Østlandet. * Utvikle et nytt element, Forsterket Trygg Oppvekst, som kan bli et tilbud til barn som gjennom vanlige TO-grupper viser seg å ha ekstra behov for oppfølging. * Bygge ut det administrative apparatet for Trygg Oppvekst slik at vi kan øke antall kommuner som deltar * Utdanne flere instruktører slik at vi kan følge opp et økt antall kommuner 9

10 Løpende markedsføring av prosjektet overfor kommuner og fagmiljøer på rusfeltet * Starte nye kommuneprosjekter * Skolere flere av Juniorforbundets ledere og kontakter i TO-metoden * Holde egne lokalavdelinger orientert om TO-aktivitet som skjer i deres nærmiljø. Trygg Oppvekst er et modningsprogram for barn og unge mellom 12 og 14 år, som drives av Juniorforbundet i samarbeid med Høgskolen i østfold, Østnorsk Kompetansesenter, kommuner og skoler. Formålet med programmet er å bidra til en kompetanseheving blant barn og unge og deres foreldre for å oppnå en bedre mestring i hverdagen. Dette er i sin tur nært knyttet til samfunnets mål om å redusere fremvekst av antall risikopersoner i forhold til psykiske problemer og uhensiktsmessig atferd, inkludert bruk av rusmidler. Arbeidsmåten i programmet er samtale i grupper på 6-8 unge over 8 samlinger à ca. 2 timer. Samtalene er temastyrt og tilrettelegges og ledes av to voksne. De voksne har gått gjennom en opplæring som prosessledere. Undring, deling av historier, språksetting og felles refleksjon over temaene erstatter tradisjonell undervisning og instruksjon. Samtalegruppene blir en arena der deltakerne får anledning til å sette navn på viktige hendelser rundt seg, reflektere over egen situasjon, øke deltakelsen i eget liv, forebedre kommunikasjonsferdighetene og styrke familie og nettverksbånd. I 2006 har Trygg Oppvekst-prosjektet gått over i en ny fase, etter at vi har gjennomført et pilotprosjekt med seks utvalgte kommuner de foregående årene ble det første året med ordinær drift, hovedsakelig fra høsten av. Målet har vært å vedlikehold og støtte de kommunene som allerede deltar, samtidig som vi legger grunnlaget for utvidelse av prosjektet til nye kommuner og skoler i årene som kommer. Styringsgruppe og faggruppe Dette har bl.a. medført at det er blitt gjennomført organisastoriske endringer. Juniorforbundet er nå eneansvarlig for driften, men viderefører den nære kontakten til samarbeidspartnere som har vært med i prosjektet de siste årene. Ut fra en samlet vurdering har vi ikke tatt sikte på å nå det oppsatte målet på deltakelse fra 15 kommuner i Det er oppnevnt en styringsgruppe som skal ta seg av den overordnede styring og ledelse av Trygg Oppvekst. Den har i 2006 bestått av Dag Endal, Ulf Dahl og Arnold Lexander. Juniorforbundets organisasjonssekretær Jan Tore Evensen har bidratt i økonomiske spørsmål. Det er videre opprettet en bredt sammensatt faggruppe: Turid Haug, Solveig Sletholen, Tone Opsahl, Lasse Edelsten, Eline Uthus, Atle Holstad, Tor Arne Moen, Hedvig Løken, Svein Furnes, Ulf Dahl og Arnold Lexander. Ulf Dahl er oppnevnt som leder for faggruppa, og Arnold fungerer som sekretær. Gjennom faggruppa får vi tilførsel av erfaringer og faglige innspill fra folk som både driver prosjektet i praksis ute på skolene og fra folk som er aktive i beslektede tiltak Administrasjon Arnold Lexander har vært prosjektleder i Trygg Oppvekst siden starten i 1997, slik også i Ulf Dahl, lektor ved Høskolen i Østfold, har fortsatt vært faglig rådgiver for modningsprogrammet Trygg Oppvekst. Han har i 2006 spesielt arbeidet med å oppdaterte fagmanualen for Trygg Oppvekst. Roald Heggernes i Globus Kompetanse har vært engasjert i 2006 og vil etter hvert ta over en del administrative og organisatoriske oppgaver for Trygg Oppvekst. Med 10

11 utvidelse av prosjektet, vil vi trenge økt fokus på organisatoriske, økonomiske og strategiske spørsmål, og vi må ha kapasitet til å kunne håndtere et økende antall skoler og kommuner, både faglig og administrativt. Som i andre prosjekter ser vi at det er vanskelig å utvide virksomheten uten at det er administrativ støtte i bakgrunn. Prosjektleder er allerede fullt belagt med faglige oppgaver i forhold til skolering av prosessledere, videreutvikling av metode og praktisk oppfølging av kommuner som er inne i prosjektet. Det er viktig at vi får utviklet gode administrative rutiner for hvordan vi skal gå ut med prosjektet til nye kommuner, og lage materiell vi trenger til informasjon om Trygg Oppvekst. Vi ble ved utgangen av året ferdige med den 3. utgaven av fagmanualen. Den blir utgitt tidlig i Vi har i 2006 jobbet med å revidere innhold og metode i prosesslederopplæringen og i fagmanualen for Trygg Oppvekst. I tillegg har vi jobbet med å lage et tilhørende metodemateriell (Idéperm). Videreføre igangsatte lokale aktiviteter Vi har i 2006 fulgt opp de skolene som fortsatte med Trygg Oppvekst etter pilotprosjektet i kommunene i Oppland og Østfold. Dette gjelder faktisk de fleste skolene som deltok i pilotprosjektet, samt noen som har drevet TO-grupper på egenhånd parallelt med pilotprosjektet. I tillegg har TO fulgt opp samarbeidet med IOGT og Juvente om å satse med flere av våre forebyggingsprosjekter samtidig på noen utvalgte steder. Bøler og Frogn er valgt ut som forsøksområder for dette. Både Bøler og Frogn er godt i gang med Trygg Oppvekst-grupper. Dette er et spennende samarbeid mellom våre prosjekter. Forsterket Trygg Oppvekst En av oppgave i 2006 har vært å utvikle en modell for Forsterket Trygg Oppvekst, en metode for å følge opp elever som viser seg å ha behov for ekstra støtte, men uten å trenge tyngre oppfølging fra barnevern e.l. Foreløpig peker tre modeller seg ut som aktuelle. Noe av dette tilbudet ble startet opp som utprøving i Drammen og Sarpsborg, og vi følger forsøkvirksomheten for å trekke ut lærdom og erfaringer. Videre følger vi en virksomhet som drives på en ungdomskole på Gjøvik, der Trygg Oppvekst inngår i en plan for utvikling av skolens sosiale miljø. Evalueringssamarbeid med et forskningsmiljø I 2006 ble det skrevet en intensjonsavtale mellom Trygg Oppvekst og Høgskolen i Vestfold v/ HENÆR-senteret. Høgskolen i Vestfold er engasjert til et treårig evalueringsprosjekt av TO. Gjennom følgeforskning skal høgskolen samle erfaringer og vurderinger av modningsprogrammet Trygg Oppvekst. Fortsette innsamling av data fra skolene Vi vil samtidig fortsette innsamlingen av data som Høyskolen i Østfold har påbegynt i pilotprosjektet, bl.a. med føring av loggbøker fra alle aktiviteter som blir gjennomført. Dette vil gjøre det mulig å føle prosjektet på pulsen kontinuerlig, samtidig som loggbøker og annen rapportering bidrar til mer systematisk arbeid ved de enkelte skolene. Vi har i 2006 gjennomført to kurs for opplæring av nye prosessledere i Østfold og ved tre skoler i Bøler og Frogn. Videre har vi hatt et kurs om rollespill som metode for prosessledere. Prosjektleder har presentert Trygg Oppvekst på et seminar for FO Hedmark og Oppland. 11

12 Nøkkeltall 2006 Trygg Oppvekst Antall deltakende kommuner 8 Antall skoler som deltar 15 Antall andre driftsformer 4 (fritidsklubb, barnervern, BUF-etat) Antall samtalegrupper i aktivitet (ca) 85 Antall elever i gruppene(ca) 550 Antall aktive prosessledere i 2006 (ca) Mål: Gjøre oss bedre i stand til å følge opp våre prosjekter og aktiviteter * Finne nye inntektskilder til Trygg Oppvekst og Astrid Lindgrens Verden/Showkids * Delta i Millionlotteriet sammen med IOGT og DNT * Søke IOGTs avdelinger og distrikter om tilskudd til juniorvirksomheten * Videreføring av Juniorloddet Millionlotteriet startet fra 1.januar 2004, og Juniorforbundet får 20 % av overskuddet. I 2006 fikk vi tilført vår andel av overskuddet fra Millionlotteriet går ikke så bra som våre svenske samarbeidpartnere og investorer hadde håpt, og framtida for hele lotteriet har vært til vurdering i I 2006 fikk vi over kr i gaver fra IOGT-avdelinger eller -distrikter, pluss en gave fra IOGT sentralt. De lokale bidragene til forbundet er kommet etter felles henvendelser som IOGT og Juniorforbundet sendte til lokale IOGT-avdelinger. Spesielt kan vi nevne IOGT i Oppegård som responderte med en bevilgning på kroner. Andre har valgt å forplikte seg til å gi bevilgninger over flere år. Vi vil takke alle som på denne måten har gitt tilskudd til Juniorforbundet sine aktiviteter i 2006, enten det har gått til forbundet sentralt eller til lokal aktivitet. Uten en velvillig voksenorganisasjon som IOGT, ville det vært vanskelig å holde aktivitetene gående. De frie midlene som vi får på denne måten, er veldig viktige for forbundet. Globus Kompetanse har vært en viktig ressurs for Juniorforbundet de siste årene. Slik også i Vi har signalisert at vi fortsatt ønsker å bruke Globus Kompetanse (GK) til arbeidet med ledelsen av Astrid Lindgrens Verden. I tillegg har vi inngått avtale om at Globus også skal utføre administrative oppgaver for Trygg Oppvekst-prosjektet. De første oppgavene ble påbegynt i Frifond til lokal aktivitet Frifond-midler gir muligheter for lokalavdelinger å søke om midler til sine aktiviteter. Midlene bevilges fra Kulturdepartementet til LNU, som fordeler videre til barne-og ungdomsorganisasjonene. Til sammen fikk Juniorforbundet til fordeling kr ,- i En andel av midlene skal tilfalle Juniorforbundet for administrering av ordningen. Flere ganger er Frifond-midlene blitt utlyst til avdelingene, og søknader har blitt behandlet fortløpende av styret eller AU gjennom året. Det er blitt fordelt midler til følgende avdelinger og aktiviteter i 2006: 12

13 Skogblomsten kr til Reise til teaterfestival + teaterutstyr Bøler kr til Reise til teaterfestival + oppsetting Fløya s vern kr til diverse aktiviteter Redalen kr til Felles tur og aktiviteter Fjell kr til redn.vester/kanoutstyr og annet lagsutstyr Håpets Stjerne kr til teater og aktivitet Haugland/Askøy kr til teaterkurs og daglig aktivitet Øens blomst kr til aktivitetsleker for utendørs bruk Hylkje kr til diverse aktiviteter Filiokus kr til oppsetning av teaterstykket åffer de a? Telnes/Sotra kr til oppsetning av Ronja Røverdatter Nøklevann kr til teateraktivitet Olsvik juniorlag kr til aktivitet Juniorklubben Gjøvik kr til aktivitet Vigdar kr til eget klubbhus (har også egenfinansiering) 3.7. Medlemmer, foreldre og samarbeidspartnere skal kjenne IOGT-Juniors profil * Bruke de fire profilene på alle områder i forbundet (medlemsblad, nettsted, leirer, aktiviteter, kurs og møter) * Gi Juniorfiguren en rolle som formidler av profilene på våre større aktivite * Lage en enkel brosjyre som forklarer Juniorforbundets ideologi og profil for foreldre. * Bruke fagkunnskapen som er samlet i Trygg Oppvekst til medieprofilering av Juniorforbundet i spørsmål om rus og oppvekstmiljøer * Lage Showkids-materiell som presenterer de fire profilene I 2006 fikk vi laget ferdig en brosjyre til foreldre og andre voksne, som forteller om hva Juniorforbundets står for og hvilke aktiviteter vi har. Denne er blitt tilbudt alle avdelingene. Videre ble det laget en brosjyre som presenterer de tre modellene for lokalt arbeid, som er under utvikling. Denne trykksaken ble sendt til nøkkelpersoner internt og hos våre samarbeidspartnere. Fortsatt er vi for dårlige til å bruke de fire profilene på alle områder i forbundet (medlemsblad, nettsted, leirer, aktiviteter, kurs og møter). Det samme gjelder for bruk av Juniorfiguren for profilering av Juniorforbundet.. Det er gjort noen forsøk på sommerleiren og i noen av avdelingene, men det må gjøres en jobb med å definere figurens personlighet. Showkids-materialet som valgfaggruppa ved Åsane laget høsten 2004, har profilen Vær en venn som tema. Det nye manuset ble klart ved slutten av 2006, har nysgjerrighet som tema. Vi har i flere år hatt som ambisjon å bruke fagkunnskapen som er samlet i Trygg Oppvekst til medieprofilering av Juniorforbundet i spørsmål om rus og oppvekstmiljøer. I 2006 har vi kommet et steg videre med dette. Høsten 2006 påbegynte vi arbeidet med en fagrapport som beskriver problemene som barn opplever når de vokser opp i familier med rusproblemer. Skrivearbeidet er gjort av frilansjournalist og sosiolog Sidsel Skotland, og rapporten ble offentliggjort på nyåret 2007 med tittel De usynlige barna Astrid Lindgrens Verden og ShowKids Astrid Lindgrens Verden (ALV) er et teaterprosjekt med utgangspunkt i Lindgrens kjente figurer. Utdrag fra bøkene er omarbeidet til korte teaterstykker; såkalt forteller-teater. 13

14 Opplegget er utviklet av JUNIS, vår svenske søsterorganisasjon, og JUNIS har bistått oss i utvikling av ALV-prosjektet over mange år. ShowKids er et teaterprosjekt med nyskrevne manus, med større vekt på sang og dans enn ALV. Arbeidet med teateraktivitetene har fortsatt etter samme mønster som tidligere år. Gjennom en avtale med Globus kompetanse har Roald Heggernes også i 2006 vært engasjert som prosjektleder for Juniorforbundets teatervirksomhet i en 20 % -stilling. Prosjektleder har hatt prioritet på følgende: Lederoppfølging, lederrekruttering til nye steder, kurs og opplæring. Nye avdelinger Det har blitt startet to nye teatergrupper i Begge har arbeidet med ALV-opplegget: I Haugesund i forbindelse med IOGT-barnehagen og i Sandnes i forbindelse med Smeaheiaprosjektet. Losje Concordia pålillestrøm har dessuten startet forberedelser med sikte på oppstart av ny barneteatergruppe. Teaterfestival I april 2006 deltok sju ledere og 34 barn på den årlige teaterfestivalen på Wendelsberg folkhøgskola i Gøteborg, arrangert av JUNIS. Også dette året virket festivalen som en vitamininsprøytning både for barn og ledere. Manus Ingvar Hopland har dette året arbeidet med å ferdigstille det nye Show-Kids-manuset, Ikke snu deg. Teatergruppa ved Rustad skole i Oslo begynte på slutten av året å prøve ut dette opplegget. Lederkurs Årets lederkurs var opprinnelig planlagt til desember, men ble utsatt til januar Den siste helga i januar 2007 var 25 deltagere fra til sammen ti teatergrupper samlet på Åsane Folkehøgskole. Instruktører var Margrethe Beck Heien og Anita Schjøll Brede fra Opplevelsesfabrikken Experia. I løpet av helga var de innom tema som teaterlek, teatersang, improvisasjon, bevegelse og karakterarbeid. Ingvar Hopland presenterte denne gangen manus nummer to for Show-Kids, Ikke snu deg. Oppfølging av og kontakt med ledere En viktig oppgave for prosjektleder har også i 2006 vært kontakt og oppfølging av lederne i de lokale gruppene. Spesielt fokus på det å følge opp nye og potensielle nye ledere. Kontaktarbeidet skjer i hovedsak via e-post og telefon. Prosjektleder har dessuten i 2006 vært involvert i administrasjonen av forestillingene til Sceneloppa Barneteater på Tellnes. Dette var et stort prosjekt med forestillinger i Fjell Kulturhus som dermed krevde ekstra innsatser, både i forhold til markedsføring og økonomi. Prosjektleder har også vært involvert i organisering av barneteaterkurs på Askøy. Økonomi Vi mottar ikke lenger prosjektstøtte fra LNU til teatervirksomheten. Årsaken til dette er først og fremst at ALV-virksomheten ikke lenger betraktes som prosjektarbeid, men mer som en ordnær del av Juniorforbundets virksomhet. Vi har derfor i 2006 utformet og sendt søknader til banker og finansieringsinsitusjoner i den hensikt å skaffe mer eksterne midler til driften av teatervirksomheten. Foreløpig har ikke dette gitt resultater, men arbeidet vil fortsette. 14

15 Forestillinger i 2006 Dato: Gruppens navn: Stykke: Type arr. Tilhørere: Barnelosje Skogblomsten Brødrene løvehjerte skole Barnelosje Skogblomsten Brødrene Løvehjerte skole Barnelosje Skogblomsten Brødrene Løvehjerte kveld Barnelosje Skogblomsten Brødrene Løvehjerte kveld Filiokus barneteater Gjøvik Åfferdea Hafslund skole Filiokus barneteater Gjøvik Åfferdea Hafslund kveld Smeaheiå barneteater Sandnes Utdrag fra Emil kveld Dramatørene Oslo Hvorfor kveld Dramatørene Oslo Hvorfor kveld Dramatørene Oslo Hvorfor skole Dramatørene Oslo Hvorfor skole Dramatørene Oslo Hvorfor bydelsdager Tellnes barneteater Sotra Ronja Røverdatter familie Tellnes barneteater Sotra Ronja Røverdatter skole Tellnes barneteater Sotra Ronja Røverdatter skole Barnelosje Skogblomsten Annie get your gun skole Barnelosje Skogblomsten Annie get your gun kveld Barnelosje Skogblomsten Annie get your gun skole Barnelosje Skogblomsten Annie get your gun kveld Barnelosje Skogblomsten Annie get your gun skole Barnelosje Skogblomsten Annie get your gun kveld Haugland barneteater Huff a meg utdrag kveld Pilutta barneteater Oslo Nissebarna kveld Haugseund barneteater Julespill kveld 60 Totalt 24 forestillinger med til sammen 4680 tilhørere 4. Samarbeid og representasjon IOGT Junior er en av tre eierorganisasjoner av FORUT - Solidaritetsaksjon for utvikling. Forbundet har vært representert i FORUTs styre med Helene Berg. Samarbeid med FORUT om blant annet bruk av barneaksjonen, Sangen om Yebo, i juniorlagene. FORUT har mottatt 10% av IOGT Juniors andel av overskuddet fra Millionlotteriet. IOGTs Juniorforbund har medlemskap i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan, som ble stiftet som en videreføring av Avholdsfolkets Landsråd i Dag Endal fra IOGTs Juniorforbund har vært styreleder i Actis siden stiftelsen, og han ble gjenvalgt på landsmøtet i september

16 NORDGU har reaktivisert sitt styre, og dette har arbeidet godt i Jan Tore Evensen ble valgt til kasserer, mens Hege Sørvig fra Juvente har vært leder. EGTYF European Good Templar Youth Federation. På kongressen i Basel ble EGTYFs navn endret til ACTIVE. Juniorforbundet hadde nominert Linn Landmark som styremedlem i EGTYF/ACTIVE, og resultatet ble at hun ble valgt til ACTIVEs første leder. På kongressen i IOGT International i Basel ble det vedtatt at Verdenskongressen 2010 skal holdes i Norge, etter felles søknad fra IOGT, Juvente og Juniorforbundet. DNT vil ta stilling til om de også skal inngå som medarrangør. Juniorforbundet har medlemskap i LASS Landslaget for Alkoholfrie Samlings- og Serveringssteder, men deltar ikke aktivt siden vi ikke har eiendommer. IOGTs Juniorforbund har eierandeler i Sober Invest, som disponerer eiendeler som var i Ansvar Forsikring. I 2006 har det vært regelmessige uformelle møter mellom lederne i IOGT, Juvente og Juniorforbundet. På disse møtene blir det gitt gjensidige orienteringer om planer og aktiviteter, samt at en drøfter saker av felles interesse for organisasjonene. I 2006 har en bl.a. hatt flere drøftinger rundt den felles søknaden om å få verdenskongressen 2010 til Norge. Vår holdning til spilleautomater har også vært behandlet i flere av ledermøtene. Styrene i DNTBs Barneforbund og Juniorforbundet har i 2006 hatt en løpende dialog om samarbeid mellom de to organisasjonene, evt også en sammenslåing og oppstart av en ny barneorganisasjon en gang i framtida. Det har vært flere fellesmøter mellom styrene, og disse har blitt brukt til å bli kjent med hverandres organisasjoner, aktiviteter og prosjekter, samt til å tenke høyt rundt hva det vil innebære av fodeler og ulemper å starte en ny, felles barneorganisasjon. Vi har foreløpig konkludert med at det er mye å hente på et nærmere samarbeid. Organisasjonene overlapper ikke hverandre på noen måte, men har aktiviteter og ressurser som utfyller hverandre på en god måte. DNTB og Juniorforbundet er også nesten identiske i størrelse (lag og medlemmer). Som ledd i samarbeidsprosessen ble nøkkelpersoner ved dannelsen av Juvente invitert til en idédugnad om erfaringene fra den prosessen. Videre er det avholdt et felles lederkurs høsten 2006, og på slutten av året ble det oppnevnt ei arbeidsgruppe som skal utrede det videre samarbeidet: Kari Hagen og Dag Endal fra Juniorforbundet og Annlaug Fludal og Torhild Rogne Emdal fra DNTB. Det er vedatt å ha noen felles arrangementer under landsmøteuka i Bergen i 2007, samt en fellessesjon for Juniorforbundets og DNTBs landsmøter. IOGTs Juniorforbund har hatt representasjon på: Blå Kors 100-årsjubileum med konferanse 2-3. mars. Jan Tore Evensen deltok fra forbundet. FORUT årsmøte i Oslo, 27. april. Representanter fra FORUT: Jan Erik Køhne, Ole Hans Styrmo Fjellvang, Jan Tore Evensen, Unni Kristiansen og Kari Solheim, AlkoKutt årsmøte 27. april. Her deltok Kristine Cseresnyes. EGTYF/ACTIVE kongress 29. juli til 4. august i Basel, Sveits. Representant var Jan Tore Evensen. IOGT International, Verdenskongress 30. juli til 4. august i Basel, Sveits. Representanter var Eivind Jahren og Jan Tore Evensen. IOGT i Norge, Strategikonferanse på Åsane august. Her deltok Eivind Jahren og Jan Tore Evensen fra Juniorforbundet. 16

17 NGR Sommerkurs på Island. Hilde Barene Rivera og Siri Barene Rivera (Hylkje Juniorklubb) fikk kr hver i stipend fra forbundet. Åsane Folkehøgskole 40 års jubileumsmarkering. Jan Tore Evensen deltok.. Nykterhetsrörelens Scoutförbund. Forbundsmøte oktober. Helene Berg representerte forbundet. ACTIS årsmøte september i Molde. Her deltok Jan Tore Evensen og Eivind Jahren. ACTIVE-seminar med tema demokrati i Barcelona i november. Deltaker fra Juniorforbundet var Sondre Reinton, Hordaland. NORDGU-møter i Her har Dag Endal og Jan Tore Evensen deltatt. Styringsgruppa for Bølerprosjektet i Oslo. Her har Arnold Lexander vært Juniorforbundets representant. 5. Styre og administrasjon 5.1 Styret Følgende forbudsstyre ble valgt på landsmøtet på Voss i september 2005 og har fungert i hele 2006: Leder Dag Endal Nestleder Merete K. B. Hæggernes Sekretær Jan Erik Køhne Styremedlem Helene Berg Styremedlem Eivind Jahren 1. vararepr. Kristine Cseresnyes 2. vararepr. Inger-Torill Bakke Ole Hans Styrmo Fjellvang har deltatt i styrets arbeid som redaktør av medlemsbladet og hjemmesidene. Arbeidsutvalget har i 2006 bestått av Dag Endal, Jan Erik Køhne og Jan Tore Evensen. 5.2 Styremøter og AU-møter Det ble i 2006 holdt 5 styremøter, ett av disse som møte, og 5 møter i Arbeidsutvalget. Et av styremøtene ble holdt i Sveio. Her hadde vi også kontakt med representanter for Karmsund/Sunnhordaland juniordistrikt og IOGT i distriktet med sikte på å arrangere landsleir i Juniorforbundets administrasjon IOGTs Juniorforbund har kontorfellesskap med IOGT i Torggata 1 i Oslo, i samme hus som Actis og mange av de andre medlemsorganisasjonene. Juniorforbundet har kjøpt arbeidstid av IOGT, og Jan Tore Evensen har gjennom denne ordningen fungert som organisasjonssekretær for Juniorforbundet også i Arnold Lexander var prosjektleder på fulltid for Trygg Oppvekst-prosjektet. Han har hatt kontor i Drammen. Etter avtale med Globus Kompetanse var Roald Heggernes også i 2006 engasjert på deltid som prosjektleder for Astrid Lindgrens Verden, tilsvarende 20 % stilling. I 2006 ble avtalen utvidet til også å gjelde adminstrative oppgaver for Trygg Oppvekst. Denne avtalen vil bli utvidet i

18 Se punkt 3.1 for en orientering om de administrative omleggingene som er blitt påbegynt i Økonomi Juniorforbundet har de siste årene prioritert å kjøre en forsiktig økonomisk linje slik at vi har kunnet legge noen tusener til egenkapitalen for hvert år. Dette var målet for 2006 også. Resultatet har imidlertid blitt langt bedre enn planlagt med et disonibelt overskudd på kroner. Overskuddet er foreslått lagt til egenkapitalen også denne gangen, og med dette står Juniorforbundet med en fri egenkapital på kroner ved utgangen av Når resultatet har blitt så bra, har det flere forklaringer: For det første har Millionlotteriet gitt et betydelig overskudd i 2006, godt over tidligere år og betydelig høyere enn vi kan forvente i kommende år. For det andre var det i budsjettet satt av midler til å engasjere nye deltidsmedarbeidere på to av de lokale aktivitetsmodellene. Etter hvert som året gikk, ble det aktuelt med en full omorganisering av forbundets kontor. I denne situasjonen valgte styret å legge deltidsengasjementer på is og heller spare opp penger til en mer omfattende satsing fra 2007 og tre år framover. Videre har det kommet betydelige gavebeløp til Juniorforbundet helt på tampen av året, som vi ikke visste om eller turde budsjettere med. Omtrent halvparten av utgiftene i 2006 var knyttet til prosjektet Trygg Oppvekst, som i hovedsak var finansiert gjennom prosjektstøtte fra Sosial- og helsedirektoratet. Direktoratet ga oss i 2006 en betydelig økning i tilskuddet til Trygg Oppvekst, som har gitt åpning for videreutvikling av innhold og metode, samt oppbygging av en administrativ kapasitet som gjør det mulig å utvide prosjektet i årene som kommer. Dette vil også bidra til økte egeninntekter på Trygg Oppvekst framover. Vel kroner ble brukt til teatervirksomheten i Dette er finansiert ved egne midler, mens vi tidligere har hatt prosjektstøtte fra det offentlige til dette. De øvrige rundt 40 prosent av omsetningen har vært knyttet til den ordinære organisasjonsvirksomheten; medlemsblad, kurs og ledersamlinger, styret, reiser, administrasjon, regnskap osv. Det er meget hyggelig å kunne melde at Juniorforbundet i 2006 har mottatt betydelig beløp som gaver fra avdelinger og distrikter i IOGT-bevegelsen. Noe har vært betydelige engangsbeløp, mens andre har forpliktet seg til å støtte juniorarbeidet i tre år framover. Vi vil spesielt nevne IOGT Oppegård, IOGT Møre og Romsdal, losje Karakterens Prøve i Mo i Rana, IOGT Søndre Nordland og IOGT Norge, og sender en takk til alle Juniorforbundets venner som har gitt oss pengegaver i året som gikk. Dette betyr mye for vårt arbeid blant og for barn. Juniorforbundets styre har i 2006 vedtatt å avvikle alle inntekter fra spilleautomater. Disse automatene viser seg å ha spesielt store skadevirkninger i form spilleavhengighet og påfølgende sosiale problemer og personlige tragedier. Vi har ikke vært blant de store i dette markedet, men de kronene vi har fått, har vært veldig verdifulle i en liten organisasjonsøkonomi som Juniorforbundets. Styret har imidlertid ikke vært i tvil om at vi måtte ta konsekvensen av det vi vet om spilleautomatenes skadevirkninger og leve med de virkningene et slik valg måtte ha for økonomien i forbundet. Styret sendte ut en oppfordring til lag og distrikter om å innta samme holdning til spilleautomater, i den grad de måtte ha inntekter fra slike. 18

19 2005 var et godt år for Millionlotteriet. Våre gode svenske satset betydelig med penger og engasjement i den norske versjonen av Millionlotteriet, og dette resulterte i en inntekt på kr for Juniorforbundet i Utover i 2006 ble det imidlertid klart at framgangen fra 2005 ikke ville fortsette, og en periode ble det konkludert med at Millionlotteriet måtte avvikles i Dette ble siden omgjort, og ved utgangen av 2006 drives lotteriet fortsatt, men med en annen profil enn opprinnelig tenkt og med mindre inntekter enn planlagt. Forbundet har ikke gjeld eller utestående fordringer av betydning ved utgangen av Egenkapitalen har de siste årene vært slik ved utgangen av de respektive kalenderårene:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER

SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 08/2002 SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER Nettverkskreditt i Norge 1992-2002 Ann Therese Lotherington og May-Britt Ellingsen NORUT Samfunnsforskning AS mai 2002 Prosjektnavn

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer