Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening Skeikampen høyfjellshotell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell"

Transkript

1 Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen for generalforsamling 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap 5. Godkjenning av arbeidsprogram for neste periode (a) 6. Godkjenning av kontingent (a) 7. Godkjenning av neste års budsjett (a) 8. Valg til Arbeidsutvalget (AU) (b) 9. Valg av revisor 10. Valg av valgkomité (c) 11. Valg til Nordisk Sosiologforbund (d) 12. Eventuelt (innmeldte saker fra Landsstyret eller medlemmer) 12 A - Reiseutjevning eller rullering av sted for Vinterseminaret (a) Arbeidsprogram, budsjett og forslag til kontingent legges frem av AU. (b) AU skal til enhver tid bestå av 6 personer. Medlemmene velges for to år. Det overordnede prinsippet er at tre AU-medlemmer skal være til valg hvert år. Det medfører at Leder og 2 AU-medlemmer velges ett år, mens kasserer og 2 AUmedlemmer velges påfølgende år. Det velges i tillegg 3 varamedlemmer (i prioritert rekkefølge) til AU hvert år, og førstevara rykker opp når et fast AU medlem ikke lenger kan eller vil inneha sitt verv. (c) Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og velges hvert år. (d) Det velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til styret i Nordisk Sosiologforbund hvert år.

2 NORSK SOSIOLOGFORENINGEN REGNSKAP 2005 ( ) og forslag til BUDSJETT 2006 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005 Forslag Budsjett 2006 Inntekter: Kontingent , , , ,00 Diverse inntekter 0, , , ,00 Renter , , , ,00 Sum inntekter , , , ,00 Utgifter: Vinterseminaret ,62 0, ,00 0,00 Sosiolog-nytt , , , ,00 Acta Sociologica , , , ,00 Internasjonalt samarbeid 4 298, , , ,00 Drift / sekretariat , , , ,00 AU-møter 564, , , ,00 Lokalavdelinger , , , ,00 Landsstyret , , , ,00 Diverse kostnader 1 300, , , ,00 Gebyrer 419,92 500,00 138,00 500,00 Støtte - Sosiologisk tidsskrift , , ,00 Utvikling av ny hjemmeside , , ,00 Sum utgifter , , , ,00 Over/Underskudd , , , ,00 Noter; 1) Styret vil anbefale å opprettholde samme nivå på kontingenten for Økte inntekter i 2006 skyldes både at antall medlemmer har økt betraktelig i 2005 og at foreningen lanserer en vervekampanje som vi håper vil kunne øke antall medlemmer. 2) Diverse inntekter i regnskap 2005 er støtte fra Nordisk Sosiologforbund til felles hjemmeside for Sosiologforeningen og Nordisk Sosiologforbund. Inntekt på 2.625,- i budsjett 2006 er fra Nordisk Sosiologforbund og skal dekke halvparten av de årlige utgiftene til drift av felles hjemmeside. 3) Økt bevilgning til Sosiolog-nytt gjenspeiler både økte portoutgifter og et ønske fra styret om å satse offensivt på tidsskriftet. Styret har blant annet lagt opp til å bruke ekstra midler på å oppgradere layouten. 4) Den nye hjemmesiden er ikke ferdigstilt. En del av kostnadene vil dermed bli belastet år 2006.

3 RESULTATREGNSKAP 2005 ( ): Inntekter Medlemskontingent ,00 Andre inntekter ,00 Renteinntekter 4 412,01 Sum inntekter ,01 Utgifter Totale utgifter ,71 Overskudd 6 445,30 Sum: ,01 BALANSE 2005 ( ): Gjeld og egenkapital Egenkapital ,85 Overskudd 6 445,30 Gjeld 0 Sum gjeld og egenkapital ,15 Eiendeler: Fokus Bank ,97 Kapital konto ,93 Drifts-konto 8 287,25 Egenkapital ,15

4 Årsmelding for Norsk sosiologforening 2005 Norsk sosiologforening har i 2005 avholdt generalforsamling, to landsstyremøter og fire møter i arbeidsutvalget. Foreningens arbeidsutvalg var også ansvarlig for opplegg og gjennomføring av Vinterseminaret 2005 Sosiologisk påfyll som ble avholdt på Skeikampen januar. På nordisk nivå opprettholder foreningen kontakten med de nordiske søsterorganisasjonene gjennom Nordisk sosiologforbund. Nordisk sosiologforbund har hatt to styremøter i 2005, og vi har deltatt på begge. Det skal også legges til at kasserer i Nordisk sosiologforbund er tilknyttet Norsk sosiologforening. Det har vært tre store satsinger siste år. For det første å få ferdig en ny hjemmeside, og å få den flyttet til nytt domene Dette arbeidet vil ved utgangen av året være sluttført. For det andre har vi fått innført Sosiologisk tidsskrift som en del av medlemspakken. Beslutningen ble tatt på generalforsamlingen på Skeikampen i Gjennom en avtale med det nasjonale fagrådet for sosiologi er Sosiologforeningen nå trukket inn på eiersiden av tidsskriftet, og utgjør tidsskriftets styre, sammen med lederen av Det nasjonale fagrådet. For det tredje har vi, som følge av samarbeidet gjennom tidsskriftet, inngått et formelt og tettere samarbeid med Det nasjonale fagrådet. Foreningen og Fagrådet har i stor grad felles interesser og kontakten er nå videreutviklet og institusjonalisert. Foreningen har også fungert som observatør med talerett i Fagrådet. Foreningen har løpende diskusjon om strategier for økt medlemsrekruttering. Vi kan derfor med glede meddele at 2005 er første år på langt tid hvor antall medlemmer går oppover. Noe som ikke minst skyldes at det ble startet et nytt lokallag i Tromsø. For tiden har vi dermed fem lokallag: Østlandet, Vestlandet, Trøndelag, Agder og Tromsø. Et viktig mål med foreningen er at den skal støtte opp om den faglige utviklingen og støtte opp om en sosiologisk identitet. Vinterseminaret og lokallagsmøtene er derfor en svært viktig del av foreningens drift. I 2005 var første år vi fikk penger fra Norges forskningsråd til å arrangere vinterseminaret. Også for 2006 har vi fått innvilget penger. Dette er viktig, ikke minst som signal om at foreningen tas på alvor rent faglig. Sosiolog-nytt er foreningens viktigste løpende kontakt med medlemmene. Medlemsbladet foreligger både på nettet og i papirversjon. Det er arbeidsutvalgets oppfatning at vi skal beholde medlemsbladet, både på nett og i papirversjon. Men vi har så vidt startet en diskusjon om hvilken form bladet skal ha. Denne diskusjonen vil bli videreført i Et annet mål for 2006 er å øke antall medlemmer ytterligere. Vi avslutter derfor 2005 med å gjennomføre en vervekampanje som vil løpe gjennom vinteren I denne kampanjen er det mulig å vinne en reise til New York.

5 Arbeidsprogram for Norsk sosiologforening 2006 I årsmeldingen for 2005 står det hva vi har arbeidet med i år. For det kommende året er det tre hovedsatsingsområder. 1. Mål å øke antall medlemmer betraktelig. Foreningen skal gjennomføre en vervekampanje, samt gjennomføre andre typer tiltak for å nå dette målet. 2. Foreningen skal gjennomføre en medlemsundersøkelse. Akkurat hvordan denne vil bli lagt opp er enda ikke avklart, men den skal inngå i arbeidet med å gjøre foreningen og dets innhold best mulig ut fra ønskene til foreningens medlemmer. 3. Foreningen vil gå gjennom og diskutere formen på Sosiolog-nytt. Det er satt av noen midler for å gi medlemsbladet en ansiktsløfting.

6 12 A - Reiseutjevning eller rullering av sted for Vinterseminaret Sak fremmet av Årsmøtet i Sosiologforeningen i Tromsø Bakgrunn for saken: Vinterseminaret på Skeikampen er et av høydepunktene i året for mange sosiologer i Norge. Det er ei helg der man både kan utvikle seg faglig og ha det hyggelig med nye og gamle sosiologvenner. Sånn sett er det noe alle medlemmer av Sosiologforeningen burde få delta på hvert år. Imidlertid er ikke det mulig for mange av oss sosiologer som bor utenfor det sentrale østlandsområdet. Til det er reise og opphold på Skeikampen for dyrt. Sosiologforeningen i Tromsø synes for det første at det er synd at det ikke er mulig for alle som ønsker det å være til stede på Vinterseminaret, da dette er en sentral møteplass og en viktig identitetsbygger for sosiologer i Norge. For det andre er det rett og slett urettferdig. Sosiologforeningen skal jo være for alle geografiske regioner i dette landet. Vi foreslår to uliker løsninger for å bøte på denne urettferdigheten. Vi oppfordrer årsmøtet til å vedta én av disse løsningsforslaga. Alternativ 1): Reiseutjevning Mange frivillige organisasjoner for eksempel Norsk Psykologforening, Norsk forening for kvinne og kjønnsforskning, Attac, CISV, Juvente og Norges speiderforbund benytter seg av dette prinsippet når de arrangerer årsmøter eller viktige seminarer med deltakere fra hele landet. Det innebærer at reiseutgiftene fordeles likt på alle deltakerne. Alle som deltar betaler det samme, uansett hvor dyr reise man har. De som har reiseutgifter som overstiger gjennomsnittet får dette refundert. De som har reiseutgifter som er mindre enn gjennomsnittet må betale dette inn til reisefordelingskassa (se vedlagte eksempel på retningslinjer fra Norges speiderforbund). Alternativ 2): Rullering av sted Dette forslaget innebærer rett og slett at Vinterseminaret foregår på ulike steder hvert år. Det blir opp til årsmøtet hvert år å bestemme seg for arrangementssted for neste års Vinterseminar. Denne ordningen sikrer en bedre rettferdighet i forhold til både reiseutgifter og reisetid. Av andre som praktiserer dette prinsippet kan nevnes Den norske historiske forening (HIFO), Norsk Antropologisk Forening og Norsk Statsvitenskapelig Forening. Vedlegg : Norges speiderforbund - RETNINGSLINJER OM REISEFORDELING 1. Reisefordeling nyttes ved Speiderting, Kretsleder/Korpssjef-seminar, Kretsombudsmannsseminar (KROMS), Speider- og Roverforum, samt andre arrangementer etter Speiderstyrets bestemmelser. Speiderstyret kan fastsette mer konkrete rammer for spesielle arrangementer. 2. Reisefordelingen skal i prinsippet omfatte alle deltakere i arrangementet, men det er unntak fra reisefordelingen for medlemmer i kurs-/arrangementstaben og deltakere fra den krets hvor arrangementet holdes. 3. Reisen skal foretas med billigste offentlige kommunikasjonsmiddel. Fly kan benyttes

7 når reisen en vei er mer enn 400 km eller reisetid med alternativ offentlig transport tar med enn 4 timer. Deltakere skal bestrebe seg å reise på billigste måte, hvis dette ikke er gjort må årsak dokumenteres. Privatbil kan benyttes når det ikke finnes et aktuelt alternativ med offentlig kommunikasjonsmiddel, eller når det totalt sett faller rimeligst. Ved utregningen kan arrangør nytte kostnad for offentlig transportmiddel istedenfor bil, hvis dette ikke vil gi vesentlig ulemper for deltakere som har brukt bil. 4. Bruk av privatbil godtgjøres med en fastsatt sats pr. km *) 5. I reisefordelingen medtas reelle reiseutgifter, inklusive utgifter til nødvendig overnatting. Summen deles likt på alle representanter som inngår i ordningen. *) Gjeldende kilometersatser (Vedtatt av SST mars 2002): 2,00 kr/km for bruk av egen bil 0,50 kr/km i tillegg når det er mer enn 1 i bilen 0,70 kr/km i tillegg ved kjøring med tilhenger

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv Hordaland krins av Norges Speiderforbund Retningslinjer for tillitsverv Sist oppdatert 30.04.2003 INNHOLD 1. Tillitsverv i Hordaland krins 1 1.1 Kretsstyret 1 1.1.1 Arbeidsutvalget 1 1.2 Ledertrenerpatruljen

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer